Oostenrijkse strafrechter: “In Europa zal het vanwege de islamisering tot een burgeroorlog komen”

“Laten we ons niet overgeven aan illusies. Europa zal het slagveld van een grote strijd tussen de orde van de islam en zijn vijanden worden!”

De man weet waarover hij het heeft. Alfred Ellinger, president van de in mei 2003 opgerichte “Vereniging van Oostenrijkse criminalisten”, is strafrechter en vicepresident van de arrondissementsrechtbank Eisenstadt. Hij houdt zich al zijn leven lang met zware tot zeer zware criminele zaken bezig en is daarom ook uitstekend op de hoogte van de criminaliteitsstatistieken. En omdat hij bij de analyse en de interpretatie van deze statistieken – anders dan de meeste politici – beroepsmatig geen ideologische oogkleppen kan opdoen, is hem de hoge deelname van islamitische migranten aan zware en zeer zware criminaliteit in Oostenrijk opgevallen.  

In tegenstelling tot Stern, Spiegel, taz en Co. heeft Ellinger zich met het oog op deze feiten met de islam bezig gehouden, of deze daarmee iets te maken zou kunnen hebben. En kwam tot minder verbazingwekkende conclusies. Net als iedereen met een helder verstand herkende hij het globale terroristische en genocidale potentieel van deze zogenaamde “vredesreligie”, dat als volgt is samen te vatten: pas wanneer de hele wereld de islam heeft aangenomen, zal de “eeuwige islamitische vrede”(Dar al-Islam) bestaan.

Omdat de wereld echter niet wil wat de islam bedoeld heeft, moeten volgens de islamitische leer helaas allen worden uitgeroeid, die de uitnodiging om zich te laten bekeren afslaan. De islam noemt hen “ongelovigen”, “kafirs” (“levensonwaardigen”), “apen en varkens”, “lager dan beesten”. Bedoeld wordt de meerderheid van de mensheid: Boeddhisten, Hindoes, christenen, Joden, atheïsten en alle andere niet –moslims. Al 1400 jaar lang hebben moslims deze opdracht met veel ijver uitgevoerd en tot op de dag van vandaag meer dan 700 miljoen niet-moslims afgeslacht in naam van hun bloedgod Allah. Ze hebben daarvoor als enige “religie” en programma ontwikkeld: de Jihad, die het doden van “ongelovigen” in het middelpunt plaatst en op meer dan 2000 plaatsen in de koran en Hadith beveelt.

De 1400-jarige Jihad is nu in Europa aangekomen en bereidt zich erop voor om ons continent over te nemen. Lees hieronder hoe een Oostenrijkse topcriminalist dit ziet.

Tussen dialoog en Jihad

Door veel fundamentalisten wordt de sharia gelijkgesteld aan de islam.

Historisch gezien is het begrip fundamentalisme afkomstig uit een Amerikaanse religieuze beweging in de 19e eeuw.

“Fundamentalisme” betekent in de islam een bepaalde vakrichting van de islamwetenschap (usuliyun). Het onderwerp zijn de oerbronnen en fundamenten (usul) van de islam, de koran en de soenna.

Als we tegenwoordig van “fundamentalisten” spreken, bedoelen we daarmee echter die islamitische kringen met een fundamentalistische uitleg van het schrift, gebaseerd op traditionalisme en dogmatisme, waarin de opvattingen van de Jihad als centrale inhoud evenzo verschijnen als de consequenties van het fundamentalistische schriftbegrip. Het wezen van deze nieuwe variant van het fundamentalisme is de sterke politieke activering van de islam, wiens doel de oprichting van de islamitische Godstaat op aarde en de herleving van de traditionele rechtsorde, de sharia, is. De daarmee gepaard gaande letterlijke koraninterpretatie leidt in veel islamitische landen tot een radicale afwijzing van alle rationele en liberale westerse invloeden.

Een kwestie van interpretatie

Zonder twijfel zijn de bronnen van iedere religie, de zogenaamde goddelijke openbaringen, hun meest kostbare goed. De koran is volgens het begrip van de gelovigen directe openbaring, d.w.z. ieder woord is rechtstreeks afkomstig van Allah. Dat betekent echter ook, dat ieder woord letterlijk moet worden genomen. In het christendom, maar ook in het Jodendom, de beide andere monotheïstische religies van “het Boek”, geldt zo´n schriftbegrip als verkeerd. In de christelijke en in de joodse theologie houdt men rekening met het feit, dat God´s woord fundamenteel in het menselijke woord is opgegaan, d.w.z. dat het veruit grootste deel van de boeken van de Schrift geen directe uitlatingen van God zijn, maar door mensen met een historische achtergrond gecreëerde teksten zijn. Zo´n historische tekst, waarvan de Bijbel eentje is, moet daarom zorgvuldig geïnterpreteerd worden om er het eigenlijke woord van God in te herkennen.

Koran en “soenna” zijn fundamenteel

De Bijbel is in een periode van meer dan 1000 jaar ontstaan. Bij de koran waren het ongeveer 20 jaar. De uitspraken van de koran zijn afkomstig uit de mond van één enkele man, de profeet Mohammed.

In de islam is niet alleen de koran fundamenteel, maar ook de traditie, de zogenaamde “soenna”. De koran wordt aangevuld door de levensbeschrijving van de profeet (sira) en door de overlevering van de uitspraken van Mohammed (Hadith). Er is een “goddelijke wet”, de sharia, ontstaan, gebaseerd op deze drie bronnen. Het behoort tot de principes met de meest ernstige gevolgen van de islamitische geloofstraditie om de religiewet, de sharia, met het normatieve recht van islamitische gemeenschappen, dat is de samenleving, de politiek en de staat, te identificeren. Voor de islam is het ondenkbaar, dat de religie slechts zou kunnen gelden voor een deel van het maatschappelijke leven. Alle huidige islamitische fundamentalisten staan op het doordrukken van een omvattende orde van het politieke, sociale en individuele leven. Volgens hun religiebegrip is de islam een perfect systeem, dat alle belangen van het menselijk leven volledig regelt. Door veel islamisten wordt de sharia met de islam als zodanig gelijkgesteld. Het islamitische fundamentalisme heeft daarom dus niet alleen betrekking op het begrip van de koran, maar in dezelfde mate op de sharia, de in de vroege middeleeuwen op basis van de koran geformuleerde goddelijke wet. Wie zich onderwerpt aan de sharia, is moslim, wie deze afwijst, behoort niet tot de gemeenschap van de gelovigen.

Tot de sharia behoren ook de beruchte straffen, zoals steniging bij overspel, hand afhakken bij diefstal, zweepslagen en vele andere barbaarse straffen, die zelfs hier midden in het tolerante Europa geëist worden door islamitische fundamentalisten.

Niet minder actueel is de discussie rondom het begrip van de “Jihad, de heilige oorlog”. De meest exacte vertaling luidt “inspanning, die op een bepaald doel is gericht”. Volgens het begrip van de koran is deze “inspanning” in de eerste plaats gericht op de verdediging van de islam en zijn gemeenschap, daarna echter vooral ook op de uitbreiding van de islam. Een moslim heeft de plicht om zijn territorium tegen aanvallen van de ongelovigen te verdedigen en tegelijkertijd de wereld van de ongelovigen te onderwerpen, totdat de islam over de hele wereld heerst. De “Jihad” kan dan pas stoppen wanneer alle mensen de islamitische wetten hebben aangenomen of zich hebben onderworpen aan diens heerschappij: “De grens van de islam is de grens van de wereld”.

“…en dood ze, waar je ze ook maar vindt.”

Het geweld tegen ongelovigen vindt zijn fundamenten in de koran: “Wanneer jullie de ongelovigen ontmoeten, sla dan in op hun nekken… (soera 47) en grijp ze en dood ze waar je hen ook maar vindt. Wij geven jullie de volledige heerschappij over hen” (soera 4). Ook deze woorden van de koran dienen letterlijk te worden genomen en gelden tot op de dag van vandaag!

Juist in onze tijd van een multicultureel samenlevingsbegrip is het steeds opnieuw aantrekkelijk om het middeleeuwse Spanje van de 10e tot de 12e eeuw te citeren als een islamitische voorbeeld van tolerantie. Daar, zo dient te worden doorgegeven, zou zich een ideale multiculturele en gemengde religieuze samenleving hebben gevormd, waarin de christelijke, de islamitische en de joodse cultuur in redelijke harmonie met elkaar konden samenleven. Als je de geschiedenis van deze tijd beter bekijkt, ontstaat er echter een heel ander beeld. Waarschijnlijk maakte het de politieke structuur in het islamitische Spanje het voor de christenen en Joden mogelijk om hun identiteit ook onder islamitische heerschappij in beperkte mate te behouden. Deze houding van de islamitische heersers tegenover de religieuze minderheden was gebaseerd op de koran, die moslims voorschrijft de leden van monotheïstische religies te respecteren.

“Dhimmi´s”

Christenen en Joden golden daarmee als beschermde minderheden, als zogenaamde “dhimmi´s”. De werkelijkheid van het dagelijks leven werd echter gevormd door buitensluiting. Joden en christenen golden als minderwaardig. Voor hen waren uiteraard geen belangrijke functies in de staat weggelegd en vooral het belastingrecht weerspiegelde de maatschappelijke benadeling: christenen en Joden betaalden specifieke belastingen – een individuele belasting en een onroerendgoedbelasting, die veel hoger waren dan de aan moslims opgelegde belastingen. De “Jodenster” was geen uitvinding van Hitler-Duitsland. Ook in het zogenaamd zo tolerante Spanje van de middeleeuwen bestonden er kledingvoorschriften voor “dhimmi´s”. Christenen en Joden moesten bijvoorbeeld in de 12e eeuw de zogenaamde “Zunnar” dragen, de Joden in Granada moesten een gele muts of een ander geel herkenningsteken dragen. Een Jood of christen mocht geen wapens dragen of een paard berijden.

Huwelijken tussen islamitische mannen en christelijke vrouwen waren toegestaan, maar de kinderen uit deze verbintenis golden als moslims. Omgekeerd was het huwelijk tussen een christelijke man en een islamitische vrouw verboden. In veel streken werden christenen en Joden vergeleken met melaatsen. Tijdens de heerschappij van de Noord-Afrikaanse Almoraviden en Almohaden in de 11e en 12e eeuw kwam het in het christelijke Spanje tot gedwongen bekeringen, deportaties en massale emigratie.

Het idyllische beeld van een islamitisch Spanje als trefpunt van drie culturen is dan ook volledig misplaatst.

Verdenking van kruisriddermentaliteit

Maar laten we terugkeren naar onze tijd. De westerse wereld en Europa zien zichzelf graag in de rol van tolerante wereldburger, die een “gelijkgerechtigde dialoog” met de islam en de moslims voert. Zo werd er ook pas onlangs in Wenen een “imamconferentie” gehouden, waarin ruimschoots gelegenheid aan de islam werd gegeven om zijn vredelievendheid en bereidheid tot integratie te tonen. Van “Jihad” en “sharia” was hier uiteraard geen sprake.

Van de offensief tentoongestelde vredelievendheid was echter iets later, na een lezing van paus Benedictus XVI. op de universiteit van Regensburg, weinig te merken.

De paus citeert de Byzantijnse keizer Manuel II. (14e eeuw), die in een dispuut met een Iraanse islamgeleerde gezegd zou hebben, dat de profeet Mohammed alleen maar slechte en inhumane zaken zou hebben voortgebracht, zoals het geloof dat hij predikt door het zwaard moet worden verbreid. Dit citaat werd door de islamitische provocateurs uit zijn verband gehaald en ze verweten de paus islamvijandigheid en een kruisriddermentaliteit. De paus hield een lezing over het thema “geloof en verstand”. Uit de context van zijn woorden was duidelijk op te maken, dat hij duidelijk wilde maken, dat geweld onverenigbaar is met het wezen van God.

“Aap in het Vaticaan”

Wat de paus niet wilde zeggen, dat veel moslims bereid zijn tot geweld, werd spoedig daarna georganiseerd bewezen (quote erat demonstrandum). Er werd wild gedemonstreerd in de islamitische landen, in Palestina werd een bomaanslag op een kerk gepleegd, in Somalië werd een non vermoord, de paus werd “aap in het Vaticaan” genoemd, zijn moord en tegelijk andere aanslagen werden aangekondigd. De Turkse religieminister wilde de paus ook niet meer als gast in Turkije hebben.

In Europa uitten de moslims zich weliswaar voorzichtiger, toch wilde men geen kennis nemen van de duidelijke uitspraak van de paus dat geweld en religie niet samen zouden gaan of deze uitspraak niet begrijpen.

Hier dient ook nog de “karikaturenstrijd” en de hierbij behorende gewelddadige onlusten genoemd te worden. Zoveel over tolerantie en vredelievendheid in de islam.

Tot nu toe is het aan de meeste Europeanen voorbijgegaan, dat de vergrijzing van Europa en de gelijktijdige bevolkingsexplosie in het Nabije Oosten en in Noord-Afrika enerzijds en het feit, dat er al 15 miljoen moslims in de EU leven anderzijds en de islam daarom een explosief importartikel is. Moslims, veel moslims, op de vlucht voor oorlogen en wreedheden in hun geboortelanden, hebben de islam en vooral een fundamentalistische, radicale islam naar de “bilad al-kufr” (de landen van het ongeloof). Deze nieuwe garde islamisten voelt zich alleen verplicht aan een radicale islam. Men is geen loyaliteit verschuldigd aan het nieuwe land, zegt men. De sociale uitkeringen, het asielrecht, het internet en mobiele telefoons echter worden zeer gewaardeerd. Integratie of zelfs assimilatie zijn woorden, die zij niet kennen. De voorstelling van de Europeanen, dat het pluralisme en de veelzijdigheid van de open Europese wereld tot een ander begrip van de islam zou moeten leiden, is niet gerealiseerd. Veelmeer is in de “bilad al-kufr” de religie het werktuig van de strijd geworden. Men hoeft zich alleen maar voor de geest te halen, dat bijvoorbeeld Mohammed Atta een van de doodspiloten van 11 september 2001 in Hamburg werd opgeleid. Men kan verder denken aan de aanslagen in Madrid (2004). Londen (2005) en aan de mislukte aanslagen op treinen in Duitsland (2006). Via de satelliettelevisie, een uitstekend werktuig voor het ontstaan van het nieuwe radicalisme, kon men horen: “Een moslim heeft geen nationaliteit, behalve zijn geloof” (Sayyid Qutb, een voorbereidend denker van het radicale islamisme, die in 1966 in Egypte werd terechtgesteld).

Toegangsbewijs tot het paradijs

Sinds 11 september 2001 leren alle willige zelfmoordactivisten, dat hun explosie de toegang tot het paradijs betekent. Er bestaat een onafzienbaar aantal islamitische “juridische adviezen”, die de verdienstelijke zelfmoord verheerlijken: “Zelfs volledig uit elkaar gescheurd, bestaande uit allerlei verschillende losse lichaamsdelen, worden de martelaren en hun loyaliteit door Allah in ere aangenomen. Want het is Allah zelf, die hen voor de oorlog tegen de Joden uitkiest en van offer onze overwinning maakt”.

Het in de koran genoemde en toegestane geweld tegen anders gelovigen geldt volgens de islamitische wetgeleerdheid nog steeds als onwrikbare grondstelling. Nog steeds is de overgang van de islam naar een andere religie, ja, zelfs het bezit van een Bijbel, een dodelijke misdaad, zoals we onlangs in de kranten konden lezen. Een tot het christendom bekeerde moslim is na talrijke internationale interventies alleen maar aan de dood ontsnapt, omdat hij ontoerekeningsvatbaar werd verklaard.

Terwijl de geweldloosheid in de verkondiging van Jezus veel plaats inneemt (Bergrede), ontbreken in de koran vergelijkbare teksten. Het vaak aangehaalde verbod om te doden in soera 5, vers 32 bedoelt alleen de leden van de eigen – islamitische – solidaire gemeenschap. Hen mag alleen het leven worden ontnomen in een bloedwraakproces (o.a. soera 2, vers 178). En wanneer, zoals in het kader van de imamconferentie werd verkondigd, “er geen dwang in het geloof bestaat”, hierbij gaat het om een klein deel van soera 2, vers 256, komt er toch uit het verband van de tekst in de koran veelmeer naar voren: “Wie zich aan de islam onderwerpt, beschouwt deze religie, haar riten en wetten als ´natuurlijk´, al het andere daarentegen als “onnatuurlijk” en ´onwaar´.” Wie de islam de rug toekeert, is dus of een misdadiger of ontoerekeningsvatbaar.

Anders dan de christen, die telkens zelfkritisch zijn geweten moet controleren, moet de moslim Allah´s wet, zonder rekening te houden met de gegevenheden in de wereld van dat moment en zonder de prikkelingen van het ik, zonder gemaar realiseren. Het eigenzinnige gebruik van het verstand leidt sowieso rechtstreeks naar de ongehoorzaamheid tegen Allah (soera 15, vers 28-35). Precies daarop heeft paus Benedictus XVI. in zijn omstreden lezing gewezen: het gebruik van het verstand in de religie.

“Mohammed-karikaturen”

De islamitische wereld heeft zich – opgestookt door provocateurs – mateloos geërgerd aan de “Mohammed-karikaturen”. Van het feit, dat door moslims Joden met apen, christenen met varkens en vrouwen met honden vergeleken worden en op deze manier zó naar beneden worden gehaald, dat de theologie de rigoureuze beperking van hun levensomstandigheden, hun permanente controle en af en toe zelfs hun natuurlijke vernietiging tot plicht maakt, wordt hier in het tolerante Europa helemaal geen kennis genomen. We storen ons er ook niet aan, dat moslims in heel Europa tolerantie en een hele hoop rechten eisen, die zij zelf niet bereid zijn toe te staan, laat staan ernaar te leven.

Europa droomt van een tolerantie, die de islam niet kent, droomt van een kunstmatige bevruchting, die alleen al vanuit het religieuze begrip van de islam niet kan bestaan. We spreken van een “dialoog”, die in werkelijkheid niet gevoerd wordt, omdat de islam het over iets heel anders heeft dan de Europese elites. Alleen al op basis ban de in dit artikel slechts beperkt gebruikte Koranteksten moet het op iedere gelovige moslim, en nog veel meer op de leidende krachten van de wereldislam, absurd overkomen om de levensvormen van christenen, Joden of anderen die buiten de islam staan te erkennen, laat staan de eigen principes uit de koran betreffende hun heerschappijaanspraak buiten werking te stellen. De islamitische ethiek is gebaseerd op de dominantie van het islamitische recht, de sharia.

Voor Muhammad Tantawi, de grootmoefti van Egypte en sjeik van Al-Azhar, is het heilige plicht om terug te keren tot de leren van de islam, om de vijanden van Allah te bestrijden en de heilige aarde van de Joden te zuiveren. Hij vaardigde een fatwa (juridisch advies) uit waarin staat, dat daders juist dan martelaars worden, wanneer tijdens hun aanslagen joodse vrouwen en kinderen mee de dood in worden gesleurd. Als voorbeeld citeert hij Adolf Hitler, die van zijn kant verwees naar een geweld doorgevende godheid: “Door mij tegen de Joden te verzetten, vecht ik voor het werk van de Heer” (zie Tantawi, “Het volk Israël in de koran en de soenna”; Hannover´sche Allgemeine van 18-04-2002; Jochmann, Adolf Hitler monoloog in het hoofdkwartier, pag. 313).

Europa wordt bedreigd

Laten we ons niet overgeven aan illusies. Europa wordt het slagveld van een grote strijd tussen de orde van de islam en zijn vijanden worden. 40% van de mensen in de Arabische landen is jonger dan 14 jaar. Er leven nu al 15 miljoen moslims in de EU en de vergrijzing van Europa is onmiskenbaar. De islamitische bedreiging werd in Castilië, Zuid-Frankrijk en uiteindelijk voor Wenen teruggeslagen. Maar tegenwoordig is de grens tussen Europa en de islamitische wereld doorlatend, de bedreiging van Europa evident.

Een sprankje hoop voor de relatie tussen het Europese zelfbegrip en de islam is, dat er toch een groot aantal moslims bestaat, dat gewoon niet ieder fundamentalistisch koranbegrip aanhangt en dat moslims hier in Europa ermee zijn begonnen die inperking van de rede, die ik hierboven genoemd heb, te doorbreken (een in Zürich opgerichte “Forum voor een progressieve islam”). Misschien komt het tot het besef, dat ook de islam een historische achtergrond heeft, niet versteend is en openstaat voor een humanere interpretatie.

Wanneer Europa niet heel snel afscheid neemt van een volledig mislukte migratiepolitiek, van de visie van een “multiculturele samenleving” en van een mislukte tolerantie in de omgang met verhitte islamisten, zal de op een gebedsmolen gelijkende oproep tot “dialoog” en “tolerantie” tot ongekende problemen en tot nieuwe politiek gemotiveerde geloofsoorlogen in onze steden leiden.

Bron:

http://tinyurl.com/3jzaq9q

Auteur: Alfred Ellinger (inleiding: Michael Mannheimer)

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Islam, Islamisering, political correctness, Terrorisme. Bookmark de permalink .

22 reacties op Oostenrijkse strafrechter: “In Europa zal het vanwege de islamisering tot een burgeroorlog komen”

 1. Wauw, dat was een lange vertaling!

  Laten we hopen dat het niet tot een bloedige strijd komt tussen fanatieke moslims en andersdenkenden…..

  Like

  • Jos Grobbé zegt:

   Ik vrees dat je hopen NIET gegrond is. Wat we nodig hebben is een STERKE macht of zoals de vereniging van een verenigde troepenmacht wereldwijd van het vrije westen.

   Like

  • paulzwueste zegt:

   Ik ben er van overtuigd dat die strijd er juist MOET en ZAL komen!
   Je hoop op vrede zal je naar de vernietiging leiden!…

   Like

  • exmarineman zegt:

   Sorry dat je zo denkt en je hoop is nergens op gegrond, want in feite is die oorlog al begonnen en dan met name al tegen de vrouwen/meisjes. Ook al wil men het niet toegeven en wordt er heel veel – ongeveer 90% – van alle misdaden in de doofpotten gestopt en wordt er vergoelijkend over gesproken… Ja het zijn gefrustreerde vluchtelingen, het zijn eenzame mannen, en het is hun cultuur….. en wat dies meer zij.

   Like

 2. Wakeup call zegt:

  Laten we hopen dat dit besef eindelijk eens tot iedereen en vooral ook tot de politiek doordringt! Zij die hun ogen en oren open hadden weten dit al lang…

  Like

 3. Scarlatti Bombatti zegt:

  Ik ben bang van wel dus Dorith…. er valt niets te hopen op ‘alles komt goed’…TENZIJ WIJ, als bevolking, EINDELIJK onze eigen verantwoordelijkheid voor onze EIGEN, en dat van onze kinderen en kleinkinderen, levens nemen en niet langer hopen dat ‘de regering’ dat wel zal doen voor ons….

  Like

 4. Beste Scarlatti Bombatti,

  Hoe wilt U dat de bevolking eigen verantwoordelijkheid op zich neemt om de toestand te verbeteren? En wat is eigen bevolking?? Dat is toch niet een heterogeen geheel?

  U bedoelt een burgeroorlog? Ik zie dat nog niet zo gauw aankomen.

  * Mag ik de eigenaar van de site vragen waarom ik na iedere reaktie me opnieuw moet “abonneren”?? Of hoeft dat helemaal niet? Na elke reaktie krijg ik een e-mail:

  Subscribe to comments on Oostenrijkse politiechef: “Europa zal het slagveld van een grote strijd worden” on ejbron!
  Welkom op ons weblog. We voelen ons vereerd dat je ons gaat volgen. We zullen ons best je veel lees- en kijkplezier te verschaffen!

  Dit is een automatisch gegenereerd bericht van de WordPress.com abonneeservice. Je dient je aanvraag voor een abonnement te bevestigen door onderstaande details te lezen. Alvast bedankt!

  Bevestig abonnement

  Moet dat nou echt?

  Like

 5. Ethan zegt:

  Uhm, Dorith, sorry, maar ik denk het niet. Ik zal is in de instellingen kijken maar vrees dat dat niet veel verandert.

  Negeren die mails lijkt me.

  Like

 6. koddebeier zegt:

  Ik geloof dat de grootste fout is:
  1.Te denken dat er toch een groot aantal gematigde moslims bestaan, dat niet iedere moslim fundamentalistische koranbegrippen aanhangt………..Als er in de moskee opgeroepen wordt om de kafirs uit te roeien, dan rennen ze allemaal mee !!
  2. De grootte domheid onder ons europeanen is om te denken dat er ook goede moslims zijn en dat het niet zo’n vaart zal lopen.
  3. De fout om alle misstanden waar moslims bij betrokken zijn goed te praten want in bv. Opsporing Verzocht hebben ze bijna de alleen vertegenwoordiging, alle zgn. hulp programma’s zoals, buurtvaders, gezinscoach, uitkeringen (ook als ze nooit gewerkt hebben. Dit wordt allemaal gezien als zwakte (softheid) !!
  Neem twee dingen ter harte: Met softheid bereik je bij die lui NIETS en niet elke moslim is een terrorist, maar wel elke terrorist is moslim !!

  Like

 7. Ubu Roi zegt:

  Mooi artikel, maar we moeten in Europa eens ophouden onze adem te verspillen aan de islam. Honden zullen altijd blaffen, en moslims zullen zich altijd wentelen in haat, seksisme en geweld.
  Het probleem zijn de linkse autochtonen, die de zelfhaat van het Marxisme als hoogste vorm van beschaving zijn gaan zien. Zij geven de allochtone moslims de indruk dat we met een gelijkwaardige cultuur te maken hebben, dat ze een verrijking vormen voor onze maatschappij. Terwijl de conversatie zeer eenvoudig is: “Jullie komen uit achterlijke derdewereldlanden, jullie cultuur is op z’n best lachwekkend, jullie hoofddoekjes zijn middeleeuws, we tolereren jullie zolang jullie je stil aan de randen van onze beschaving ophouden, en wensen niets meer van jullie ideologie”. Maar goed, sinds het Marxisme mogen we een ‘wilde’ niet langer een ‘wilde’ noemen.

  Like

 8. Pingback: De antisemieten van de PvdA op veiligheid en jihadi’s op buitenlandse zaken | Fubar

 9. Pingback: De antisemieten van de PvdA op veiligheid, en jihadi’s op buitenlandse zaken | De Vrije Chroniqueurs

 10. Ratteke Maurice zegt:

  Islam is Ondergang

  Like

 11. Hendrik M. zegt:

  Koran verbieden en alle mohammedanen terug naar Zandbakkistan.

  Like

 12. IdentitairVerzet Oostelijk Zuid Limburg zegt:

  Dit is op IdentitairVerzet OZL herblogd.

  Like

 13. snoob odul zegt:

  Hendrik M. Heeft gelijk!!!TERUG met zijn ALLE !!!!

  Like

 14. Gerrit Tienkamp zegt:

  Dit is op Gerrit Tienkamp herblogden reageerde:

  Like

 15. Lex Witte zegt:

  Hoe is het toch mogelijk dat Ik de enige schijn te zijn die in 1966 ’n marokkaanse ,,Gastarbeider” de volgende profetie heb horen verkondigen; ,, Jij goed opletten. Over 50 jaar Wij hier zeggen wat doen jij, en dan jij net als Wij naar moskee en bidden voor Allah”. Is de westerse wereld nou Werkelijk Zo overtuigd dat ’t allemaal ,,Wel Mee zal vallen”? In de jaren 80 was de integratie 30%, in Utrecht Hoograven. Echter, Ik ben ’n ,Racist’ omdat Ik Wakker ben, want die 30% heeft 7 jongen per koppel en de 70% Hoogravenaars 3 per gezin. En dat is in die +/- 35 jaar Niet veranderd. Wie Wakker is en KAN REKENEN voelt op z’n Hollandsche klompen dat ze dus nu veruit in de meerderheid zijn, dat ze de Autochtone Hoogravense Utrechter eenvoudig hebben ,,Weggejongd.!” Kijk op de scholen, kijk in de kinderopvang, kijk op de speelplaatsen, kijk in de sport scholen, kijk in de sportclubs, kijk naar bestuursfunctie’s, tot in de regering aan toe. Kijk naar wildgroei van moskeeën. MOET IK NOG MEER VOORBEELDEN GEVEN? OF IS HET ZO WEL GENOEG? Ja, Ik weet het! Ik ben deviant.

  Like

 16. Pingback: Islamofoob – Quo Vadis

 17. Pingback: Simpele ziel – Quo Vadis

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s