Elk volk heeft de leiders die het verdient!

Een gastbijdrage van mijn gewaardeerde “Linsky”

Hier ergens is de  ellende begonnen!:

1 Het geschiedde nu, toen Samuël oud geworden was, zo stelde hij zijn zonen tot richters over Israël.

2 De naam van zijn eerstgeborenen zoon nu was Joël, en de naam van zijn tweeden was Abia; zij waren richters te Ber-seba.

3 Doch zijn zonen wandelden niet in zijn wegen; maar zij neigden zich tot de gierigheid, en namen geschenken, en bogen het recht.

4 Toen vergaderden zich alle oudsten van Israël, en zij kwamen tot Samuël te Rama;

5 En zij zeiden tot hem: Zie, gij zijt oud geworden, en uw zonen wandelen niet in uw wegen; zo zet nu een koning over ons, om ons te richten, gelijk al de volken hebben.

6 Maar dit woord was kwaad in de ogen van Samuël, als zij zeiden: Geef ons een koning, om ons te richten. En Samuël bad den HEERE aan.

7 Doch de HEERE zeide tot Samuël: Hoor naar de stem des volks in alles, wat zij tot u zeggen zullen; want zij hebben u niet verworpen, maar zij hebben Mij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zal zijn.

8 Naar de werken, die zij gedaan hebben, van dien dag af, toen Ik hen uit Egypte geleid heb, tot op dezen dag toe, en hebben Mij verlaten en andere goden gediend; alzo doen zij u ook.

9 Hoor dan nu naar hun stem; doch als gij hen op het hoogste zult betuigd hebben, zo zult gij hen te kennen geven de wijze des konings, die over hen regeren zal.

10 Samuël nu zeide al de woorden des HEEREN het volk aan, hetwelk een koning van hem begeerde.

11 En zeide: Dit zal des konings wijze zijn, die over u regeren zal: hij zal uw zonen nemen, dat hij hen zich stelle tot zijn wagen, en tot zijn ruiteren, dat zij voor zijn wagen henen lopen;

12 En dat hij hen zich stelle tot oversten der duizenden, en tot oversten der vijftigen; en dat zij zijn akker ploegen, en dat zij zijn oogst oogsten, en dat zij zijn krijgswapenen maken, mitsgaders zijn wapentuig.

13 En uw dochteren zal hij nemen tot apothekeressen, en tot keukenmaagden, en tot baksters.

14 En uw akkers, en uw wijngaarden, en uw olijfgaarden, die de beste zijn, zal hij nemen, en zal ze aan zijn knechten geven.

15 En uw zaad, en uw wijngaarden zal hij vertienen, en hij zal ze aan zijn hovelingen, en aan zijn knechten geven.

16 En hij zal uw knechten, en uw dienstmaagden, en uw beste jongelingen, en uw ezelen nemen, en hij zal zijn werk daarmede doen.

17 Hij zal uw kudden vertienen; en gij zult hem tot knechten zijn.

18 Gij zult wel te dien dage roepen, vanwege uw koning, dien gij u zult verkoren hebben, maar de HEERE zal u te dien dage niet verhoren.

19 Doch het volk weigerde Samuëls stem te horen; en zij zeiden: Neen, maar er zal een koning over ons zijn.

20 En wij zullen ook zijn gelijk al de volken; en onze koning zal ons richten, en hij zal voor onze aangezichten uitgaan, en hij zal onze krijgen voeren.

1 Samuël 8

Door de tijden heen hebben we ons de tanden laten trekken en ons elke waardigheid laten ontnemen. We zijn ontwapend en in een keurslijf gedwongen waaruit vrijwel geen ontsnappen meer mogelijk is, maar…we lieten het toe!

We verdienen niet beter! Volkeren, hele volkstammen zijn verworden tot onderworpen vee, schapen, sheaple! Het is geen lot of noodlot, neen wij krijgen precies dat wat we verdienen.

Wat ge zaait zult ge oogsten!

We zijn verworden tot slappe, ruggengraatloze, minderwaardige creaturen, zonder enige moraal en verloochende principes!

We hebben ons uit pure gemakzucht en lafheid laten ontdoen van onze volksaard en culturele geschiedenis.

We hebben geweigerd onze persoonlijk en maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, vooral ten aanzien van onze eigen belangen.

We hebben toegestaan dat onze nationalistische gevoelens en patriottisme als ziekte en minderwaardig wordt bestempeld.

We hebben toegestaan dat overheden ons het recht op correctie en straf  van wandaden is ontnomen. Op valse gronden wel te verstaan. Nog geen 15% van de misdaad wordt opgelost en te veel aanklachten verdwijnen in de prullenbak!

(in oude culturen en stammen namen de stamoudsten beslissingen bij misdaad en asociaal gedrag  en in de ernstigste gevallen werd iemand zelfs doodgezwegen. De zwaarste straf die men maar kan bedenken. Geen geweld, maar men kan niet blijven en leven in een gemeenschap waar men doet alsof je dood bent!)

We hebben toegestaan dat de overheden voor ons denken. We geloofden hen toen ze ons vertelden dat wij zelf te dom en niet gekwalificeerd zijn en in staat om zelfstandig te oordelen laat staan te handelen.

We geloofden hen dat het nodig was om in vreemde landen te gaan vechten om daar mensen te vermoorden ten einde ‘vrijheid en democratie’ te brengen,…. niet zoals sommige  doemdenkers onder ons om de macht en geld belangen van enkelen zeker te stellen!

We hebben toegestaan dat vreemde mannen in ons eigen land onze vrouwen en zelf kinderen verkrachten!

We hebben toegestaan dat veel van onze vrouwen en meisjes zich lieten hersenspoelen ten einde zich te onderwerpen aan vreemde ideologieën en zich als slaafse hoeren onderwierpen aan alles wat vreemd is aan hun roots.

We hebben ons niet alleen fysiek overgeleverd, we bieden hen nu ook onze mind aan! De ‘heersers’ hebben besloten dat het niet voldoende bevrediging geeft enkel over slaafse lichamen te beschikken, maar gaan nu voor het ultieme doel!

De geest en het denken van de mens! Zij zullen gaan bepalen wat we dienen te geloven……

De kaart die gekozen werd is al 1400 jaar oud. De islam!

Alleen een imbeciel kan niet zien dat het de blauwdruk is voor Total Control!

DE ultieme methode tot onderwerping van de gehele mensheid.

Aanbevelingen en suggesties;

Nu we ons persoonlijk soevereiniteit,  persoonlijke vrijheid en onafhankelijkheid toch reeds hebben afgestaan, is het tijd dat de overheden hun werk wat serieuzer en nemen en drastische maatregelen doorvoeren.

Te beginnen met  des morgens aan weerszijden van de straat een in wit gehulde figuur op te stellen. Deze dient een ieder die de straat verlaat, om welke reden dan ook, een pak slaag te geven. Alsmede een trap in het kruis te geven om de minderwaardige figuur op de knieën te dwingen ten einde hem met zijn reet richting Mekka te laten plaatsnemen.

Pas na het reciteren van de nodige teksten dient de figuur overeind te worden gesleurd en nog eens extra duidelijk te worden gemaakt dat hij geen enkele waarde of bestaansrecht heeft dan die welke beschreven staan in de koran!

Alvorens de figuur te laten gaan dient deze even met gebogen hoofd te bedanken voor het genoten onderricht.

We schreeuwden om een Koning! Om een sterke leider, om anderen die de macht van ons over konden nemen!

Wij hebben het recht om Mens te zijn verbeurd.

Dit gebeurde ik elke staat van de USA, in elk land van Europa!

Derhalve hebben we nu dus de regering die we verdienen!

Is er hoop dat we eens gaan begrijpen?

Is er kans het tij te keren?

Misschien….het ligt in de menselijke natuur besloten dat bij het verlies van alles wat waarde is en heilig, bij totale onmacht en uiterste vernedering het dissidenten-gen wordt gewekt wat aan kan zetten tot een herziening van de  hopeloze situatie. Het is een gen wat ons in staat stelt contact te maken met de kern van ons wezen. De kern, verstopt in wat sommigen onder ons hun Ziel noemen!

Once upon a time in the west of Eindhoven;

In een van de ‘asociale’  wijken van Eindhoven was men gelukkig en tevree.  De bewoners deelden bier, keken samen naar de sport en hielden hun kinderen in de gaten terwijl die ongestoord lachten en veilig speelden in de straten.

Edoch, op zeker moment kwam een van de woningen leeg. Men stond toe dat wat krakers, snuivers en spuiters, het tot hun residentie verklaarden en daarmee veranderde het dagelijkse rustige leven van de wijkbewoners en hun kinderen. De groep groeide aan tot zo’n 12 man!

Protesten hielpen niet veel. De gemeente, de wijkagent, de hulpverleners en de plaatselijke wijkcoach deden niets anders dan de bewoners te sussen maar vooral te bedreigen (geen eigen rechter te spelen) en goed duidelijk te maken dat die ‘mensen ‘ook rechten hadden. Men hield wel de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en waar nodig zou me corrigerend optreden.

Na verloop van enkel weken, waarin kinderen ziek werden van de spuiten die voor op de stoep waren gedeponeerd, het aanraken van smerige condooms, met inhoud die eveneens in grote getale voorradig lagen in de ruimte rondom het kavel, ging men massaal naar de bevoegde en aangewezen instanties aldaar. Helaas kon men weinig voor de getergde bewoners doen. De wet en de medemenselijkheid en het tolerantiebeleid aldaar stond geen ingrijpen toe.

Indachtig de ontwikkelingen in voorbeeldsteden en wijken, staken enkele mannen de hoofden bij elkaar en na beraad van een uurtje kwam men tot een besluit. De volgende dag kwamen alle bewoners van de drie aangrenzende straten bij elkaar (zo’n 50 man) en de verdeelden de taken. Aan weerszijden werd de straat afgezet met borden, huisraad en wat dies meer zij, bewaakt door voldoende mannen en vrouwen ten einde te verhinderen dat ook maar iemand de straat kon binnenkomen.

Een grote groep mannen betrad met enig geweld de gebarricadeerde woning der snuivers en hielp dezen met spoed naar beneden omdat ze zich hadden verschanst op de zolder,… in vliegende vaart zogezegd.

Benden aangekomen werden zij gestapeld, omdat de beschikbare ruimte niet toestond ze langs elkaar te rangschikken.

Terwijl enkelen de bewaking over deze inmiddels wel bewusteloze lieden hielden, ging de rest aan de slag om het gehele pand van boven tor in de kelder letterlijk geheel en al te slopen! Geen raam, geen deur, geen trap of leuning, geen wc of badkamer ontkwam aan de ontmantelingdrift van de ontwaakte woede van de wijkbewoners.

Toen de klus was geklaard, bleek dat bij de wegversperringen inmiddels enige toeschouwers waren verzameld, waaronder een aantal politieagenten. Ook de ambulance was inmiddels gewaarschuwd en gearriveerd. Dezen wachtte echter geduldig tot de mannen die de hoofdklus hadden geklaard het sein veilig en vrij gaven!

Iedereen hielp mee om de versperringen op te heffen en allen gingen zij daarna rustig en welgedaan naar hun huizen.

De gemeente liet het betreffende pand geheel dichttimmeren opdat het voorgoed ontoegankelijk was. De bewoners hebben er nu mooie planten en heesters voorgezet, zodat het geheel nu een zeer vrolijk en aangenaam uitzicht bied.

Niemand van de ‘overheden’ bleek in staat om schuldigen aan te wijzen en de hele zaak is in la 13 geraakt.

En heel vreemd, dat waarom dit soort zelfinitiatieven verboden zijn bij wet en door onze ‘heersers’, gebeurde niet!

Geen volksopstanden, geen rellen, geen anarchie of revolutie, geen geweldsexplosies ten einde elkaar de hersens in te slaan!

Het normale leven gaat er weer zijn gangetje, naar de orde van de dag. De mensen delen weer hun bier, kijken gezamenlijk naar de sport en overleggen met elkaar wanneer ze de volgende barbecue en kinderdagen weer kunnen plannen.

En de kinderen…ze spelen weer vrij en veilig in hun eigen wijk en straat….en zij zijn blij en  lachen!

Men leeft en is gelukkig!

Have a nice day!

Auteur:

Linsky


Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

8 reacties op Elk volk heeft de leiders die het verdient!

 1. koddebeier zegt:

  Chappeau !!! Misschien is er nog hoop.

  Like

 2. Wachteres zegt:

  Een mooie vergelijking, Linsky: een verhaal uit het Oude Testament, opgeschreven om ons een les te leren en dan een situatie uit het heden.

  De les is duidelijk: wij hadden veel eerder het kwaad moeten onderkennen en aanpakken.

  De islam is NIET ‘compatible’ met onze huidige, moderne maatschappij en de islam zal zich niet aanpassen aan onze opvattingen en onze cultuur. Wij zullen meer en meer geacht worden de islam te accepteren en dat betekent teruggaan naar een tijd die wij als maatschappij al lang achter ons hebben gelaten.

  En op den duur zal er voor onze opvattingen en onze cultuur geen plaats meer zijn.

  Helaas leven wij in een maatschappij waarvan degenen die ‘over ons gesteld zijn’ niet zullen accepteren dat wij ons op dezelfde manier zullen verzetten tegen De Nieuwe Wereldorde.

  Zij willen het kwaad niet zien omdat dit hun niet goed uitkomt.

  Als een kankergezwel op het punt staat door te woekeren is er maar een mogelijkheid:
  het hele gezwel uit het lichaam verwijderen.

  Ik zie dat niet meer op een niet-gewelddadige manier gebeuren.

  Like

 3. Goed stuk.Where can i run to?

  Like

 4. Linsky zegt:

  Hungary!….. 0.03 % moslims!

  Like

 5. Pingback: Eendracht…de laatste kans? | E.J. Bron

 6. Tom Hendrix zegt:

  @Linsky, nu ik dit gelezen heb, vallen er steeds meer puzzlestukken op hun plaats. Inderdaad we zijn het voor een groot deel zelf schuld, dat we onder de knoet gekomen zijn van een fascistische overheid, die onze beurzen plundert en onze vrijheid beknot. Maar en terecht wijst U erop dat we weekdieren geworden zijn en geen jongens meer van Johan en Cornelis de Witt.

  Like

 7. Pingback: ’t Is simpel! | E.J. Bron

 8. Pingback: De waanzin van het ‘stemmen’! | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s