Overpeinzingen van een Brabantse boerenlul.

(Gastbijdrage van Linsky)

Mijmeringen van een simpele ziel.

Gelukkig ben ik niet academisch gevormd (gehersenspoeld) en heb niet meer dan een beetje grijze cellen die ik op eigen kracht en op eigen wijze tot werkzaamheid aanzette.

Daarom kan ik me dus ook niet beroepen op ook maar enige wetenschappelijke psychologische kennis. Wel echter op gewoon boerenverstand. Feitelijk beschouw ik mezelf als ‘simpele’ ziel. Derhalve kan en mag aan dit geschrift dus geen enkele ‘wetenschappelijke’ waarde of zeggenschap worden toegeschreven.

Ondanks het gebrek echter aan ‘gezaghebbend’ onderwijs, komen er toch wel eens van die rare gedachten en vragen bij me op, zoals:

Wat maakt iemand tot mens? En wat zijn diens kenmerkende eigenschappen?

Dit noopt me dan tot het maken van wat simpele lijstjes.

Kenmerken van een mens c.q. mensdom:

 

 • Beschaving: Tot ontwikkeling komen van geestelijk, mentaal en lichamelijk potentieel.
 • Samenleven: poging tot gezamenlijk leven, waarbij ook het welzijn van anderen maatstaf  is om tot een bevredigend resultaat te komen.
 • Respect en liefde voor vrouwen en kinderen in het algemeen en de rest van de mensheid en de schepping in het bijzonder.
 • De behoefte vrouwen en kinderen te beschermen, te hoeden en een gelijkwaardig menselijk bestaan te bieden.
 • De innerlijke drang om andere mensen eveneens als mens te beschouwen.
 • De vaak sterke behoefte aan cultuur: Muziek, kunsten en wetenschap, etc.
 • De onblusbare behoefte aan geestelijke, mentale en lichamelijke ontwikkeling.
 • Sekse gelijkheid.
 • Recht op uiten van kritiek.
 • Liefde, goedheid, sympathie, empathie.
 • Het bezit van een hart en een ziel. (hoewel dit omstreden blijft door de ‘wetenschap’)
 • Voor vrijheid van meningsuiting in ’t algemeen en vrijheid van ‘zijn’ in het bijzonder.
 • Houden van het leven.
 • LEVEN!

Conclusie op basis van voornoemde eigenschappen en het praktiseren daarvan.

Te benoemen als Mens.    

*       *       *

Kenmerken van de islamiet en sharia aanhangers:

 

 • Zij zijn met volle overtuiging en inzet van hun gehele wezen:
 • Tegen vrouwen.
 • Tegen sekse gelijkheid.
 • Tegen kinderen, zelfs die van henzelf.
 • Tegen kunst, wetenschap, vooral muziek.
 • Tegen cultuur in het algemeen.
 • Tegen recht op uiten van kritiek.
 • Tegen ontwikkeling van wetenschap.
 • Tegen welke nuttige ontwikkeling dan ook.
 • Tegen homo’s en lesbiennes.
 • Tegen normale kleding.
 • Tegen elk ander geloof.
 • Tegen vrijheid van meningsuiting.
 • Tegen de westerse opvattingen ten aanzien van smaak, norm, waarde en ethiek.
 • Tegen goedheid.
 • Tegen liefde.
 • Tegen het leven zelf!

Zijn ze eigenlijk wel ergens vóór?

Yep;

 • Voor diefstal.
 • Voor moord.
 • Voor terrorisme.
 • Voor liegen.
 • Voor mishandeling.
 • Voor verminking.
 • Voor verkrachting.
 • Voor slavernij.
 • Voor vernietiging van iedereen die anders denkt.
 • Voor vernietiging van alles wat afwijkt van hun ideeën.
 • Voor vernietiging van hen die niet geloven in hun boek.
 • Voor vernietiging van alles wat het Westen verworven heeft.
 • Voor vernietiging van alles wat mooi is.
 • Voor vernietiging van wat goed is.
 • Voor vernietiging van wat liefde is.
 • Voor vernietiging van de beschaving als zodanig.
 • Voor de dood.
 • Voor vernietiging van het leven zelf!

Uit pamfletten, spandoeken, preken en openlijk verbreide retoriek, alsmede uit hun boek (koran) wordt zondermeer duidelijk dat de ‘mens’ als ongelovige hond en aap (dus beest) dient te worden beschouwd. Hun boekje laat er in woord geen twijfel over bestaan dat de ’ongelovige’ geen recht van bestaan heeft, behalve als dier, slaaf en dhimmi, in welk geval er geprofiteerd kan worden van dit soort mensen.

Er is dus geen enkele twijfel dat deze lieden (islamieten) de ‘anders denkende’ niet als volwaardig mens beschouwt. Men heeft het zelfs woordelijk beschreven in hun boekje, dat voor de rechtgeaarde islamiet een Heilige Bijbel vormt.

Conclusie op basis van voornoemde eigenschappen en het praktiseren daarvan.

Te benoemen als….?

 

Relativering.

Natuurlijk zou hiertegen ingebracht kunnen worden dat er best veel mensen zijn die eveneens voor een aantal van de bovengenoemde zaken zijn en deze zelfs praktiseren. Deze lieden echter doen dat niet op basis van religie of geloof in een of andere god, maar uit zwakte van geest, lichaam of karakter. Zij hebben enkel moeite met socialiseren en zijn in volle ontwikkeling, al dan niet geholpen door justitie.

Hun gedrag is in ’t algemeen zeker niet gefundeerd op religie. Ook spruit hun gedrag niet voort uit geloofsovertuiging, getuige het feit dat zij weten dat hun gedrag fout is, wat blijkt uit berouw dat soms getoond wordt, dan wel weten dat zij door het afwijkende gedrag buiten de maatschappij staan.

Evenzo blijken er lieden te zijn die, evenals de islamieten, geen enkele waarde hechten aan het menselijk leven. In casu kan men spreken van het verlies van menselijkheid, waardoor zij zichzelf op het niveau van islamieten plaatsten.

Hierbij zij opgemerkt dat in dit moderne tijdperk, waarin zelfs door de ‘wetenschap’ steeds meer rekening wordt gehouden met het bestaan en contact met ‘buiten aards’, het een volkomen gerechtvaardigd idee kan zijn dat islamieten per definitie niet behoren tot het menselijk ras!

Eindconclusie op basis van voornoemde eigenschappen en het praktiseren daarvan.

Beseffende dat de lijsten uiteraard verre van volledig zijn, kan men alleen al uit deze uitkomsten niet anders concluderen dat er toch een wezenlijk, structureel en fundamenteel verschil is tussen beide groepen, Mens en islamiet. Er is mijnerzijds geen enkele behoefte om verschil tussen mensen te maken, ongeacht ras, kleur, religie of geloof!

De vaststelling zoals boven is weergegeven, noodzaakt derhalve tot een herwaardering van de titulatuur. Het lijkt noodzakelijk om andere richtlijnen, regels en wetten toe te passen op de volledig van het mens-zijn en fundamenteel verschillende levensvorm, het islamisme.

De conclusie uit het voorgaande laat mijns inziens geen ander interpretatie toe dan dat hier dus duidelijk sprake is van twee verschijningsvormen c.q. levensvormen, waarvan de ene (islam) volkomen wereldvreemd is aan de andere (mens), omdat deze volkomen gespeend is van alle kenmerken die wij aan het mens-zijn toekennen en ontlenen.

Beide groepen kunnen gezien hun tegengestelde gedrag, waarden, normen en ethiek, geen rechtvaardiging vinden in de gelijknamige titel; Mens! Waarbij de wens en het streven naar terrorisme en dood, hetgeen op geen enkele menselijke rede gebaseerd is, van doorslaggevende betekenis is.

Gezien het inhoudelijke gedachtegoed en het consequent praktiseren daarvan kan de islamiet volgens mij geen enkele aanspraak maken op de benaming mens! Deze groep creaturen kenmerkt zich namelijk consequent door het tegenovergestelde gedrag en gedachtegoed wat anderen tot mens kwalificeert.

Kortom, op basis van de beschikbare gegevens en afwijkende levensstijl, behoeften en expressie, is het onverantwoord, zelfs volkomen geschift en misdadig, om deze voornoemde islamieten als Mens te beschouwen! Het is wat anders!

Aanbeveling ten behoeve van en noodzaak tot voortbestaan van de huidige ‘Westerse beschaving’.

Een mondiale scheiding tussen mensen en islamieten.

Gezien de aard en het karakter, het streven en de doelstelling van de islamiet in het algemeen, kan men stellen dat deze tamelijk koel, om niet te zeggen ijskoud is. Derhalve is het raadzaam deze te isoleren op de Arctische Polen. Ongetwijfeld zal het klimaat hen zeer welgevallig zijn en kan met gemak tot integratie leiden met de huidige bewoners aldaar. Op de zuidelijk pool zijn de pinguïns  al in ruime mate aanwezig, waardoor de vrouwen gelijkwaardige gesprekspartners hebben en onmiddellijk kunnen starten met integratie.

Op de Noordpool kunnen diegenen terecht, die meer behoefte hebben aan gezelschap, wat in meerdere mate refereert aan hun ruige, gewelddadige aard. De ijsberen zullen hen ongetwijfeld ter wille zijn en behulpzaam zijn bij de integratie.

Het assimilatieproces op beide Polen zal ongetwijfeld wel enige tijd in beslag nemen, maar persoonlijk heb ik er alle vertrouwen in dat de separatie van beiden tot algeheel genot en veiligheid zal leiden…op den duur.

Wat betreft de bewaking van die gebieden, ter voorkoming dat islamieten zouden verdwalen in andere streken dan de hun toegewezen, lijkt het raadzaam om daarvoor mensen in te zetten die in het verleden ernstig te lijden hebben gehad onder hun aanwezigheid en manifestaties. Deze zullen namelijk extra gemotiveerd zijn de nieuwe positie van het ‘on-menselijke’ ras te consolideren.

Noot:

Wellicht ten overvloede, bij dit alles dient wel te worden opgemerkt dat het die islamieten betreft die zich zonder twijfel wensen af te scheiden door bovengenoemd gedrag, zoals geschetst in de context van dit betoog.

Evenzeer moet duidelijk zijn dat geen enkel waardeoordeel in de gebruikte tekst op welke wijze dan ook denigrerend dan wel beledigend kan worden opgevat,  vanwege het feit dat het Leven in talloze verschijningsvormen kan en zal existeren en een natuurlijk fenomeen blijkt te zijn in een zo enorm uitgestrekt Uni-Omni-versum.

Derhalve heeft ook de islamiet recht van bestaan, echter niet geïntegreerd in de Westerse wereld, omdat segregatie in plaats van integratie een onvermijdbaar feit zal zijn en blijven.

Gelieve deze overwegingen tevens onder de aandacht te brengen van:

De voorzitter van de raad der islamieten.

President M. Ahmadinejad.

De Nederlandse Minister voor Buitenlandse Zaken.

De huidige President der Europese landen.

De huidige President van de USA.

Commissaris. B. J.A. M. Welten

Mw. A. Meulendijk.

Hr. Van den Dunk.

Hr. D. van Agt.

Hr. R. Lubbers

Hr. M. Rabbae.

Etc……………..!

En vooral niet te vergeten alle moslimknuffelaars!

En verder met iedereen die deze gedachtegang niet kan volgen c.q. veroordeelt dan wel niet in staat is tot zelfstandig denken!

 • Mocht mijn gedachtegang, interpretatie en perceptie kenmerken vertonen van discriminatie, racisme of anderzijds sporen van mentale ziekte of gestoordheid,  dan houd ik mij aanbevolen voor een deskundig advies.
 • Goed onderbouwde kritiek en correcties zijn welkom, evenals verhelderingen ten aanzien van misvattingen mijnerzijds.

Met hoogachting,

Linsky

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam, Islamisering, Islamkritiek, political correctness, Socialisten. Bookmark de permalink .

61 reacties op Overpeinzingen van een Brabantse boerenlul.

 1. Eduardus zegt:

  Uit het hart gegrepen.

  Like

 2. Linsky zegt:

  VN en EU blijven Palestijnse schoolboeken vol antisemitisme en Hitler verheerlijking financieren

  Jong geleerd is oud gedaan, weten ook de Palestijnen.

  Volgens een recent onderzoek van het Institute for Monitoring Peace & Cultural Tolerance in School Education blijven de Palestijnen met geld van de Europese Unie en de VN organisatie UNESCO schoolboeken verspreiden die bomvol antisemitisme, haat tegen Israël en Hitler verheerlijking staan. In alle schoolboeken is op de kaart Israël compleet weggevaagd, inclusief de joodse heilige plaatsen zoals de Tempelberg, wordt het Arabische ‘martelaarschap’ -je leven geven voor het doden van joden en Israëliërs- geprezen en worden joden omschreven als ‘sluw’, ‘sprinkhanen’ en ‘wilde beesten’.
  http://xandernieuws.punt.nl/?id=648547&r=1&tbl_archief=&

  Like

 3. Goed stuk MR.Linsky.Niets aan toe te voegen,helemaal mee eens ,en gelachen om Obama plaatje.

  Like

 4. En nog even dit,ik weet dat je geen rasist bent.

  Like

 5. Linsky zegt:

  Dank je Marijke,
  enne je intentie is duidelijk, hoor. 🙂

  Like

 6. laura van der storm zegt:

  Je hebt jezelf overtroffen Linsky. Proficiat! Niets aan toe te voegen.

  Like

 7. G.Deckzeijl zegt:

  Superieur, Linsky. Maar…. je bent iets vergeten. Da’s niet erg.Kan de beste overkomen.
  Je bent vergeten te vermelden dat allahschreeuwers(want zo blijf ik dat uitschot noemen)
  honden, varkens en zelfs ongestelde vrouwen(zie citaten van Khomeini, welke door steeds meer allahschreeuwers als dagelijkse leidraad worden gebruikt!) als zijnde ONREIN beschouwen.
  En nu ik het er toch over heb: alle hondenbezitters moeten vanaf 2012 maar eens snel in VERZET komen, omdat belasting op bezit in strijd is met het recht op vrije eigendom..!!!
  PDF,één pagina: http://tinyurl.com/6xfvzpw
  Achtergrondinfo: http://tinyurl.com/4yspwpw

  Like

 8. Nico zegt:

  @Linsky
  Wat je zegt is: Er zijn mensen en er zijn islamieten.
  Hitler zei: Er zijn mensen en er zijn Joden.

  Je hebt je vijandbeeld goed laten vormen (vooral door derden) en gaat een gevaarlijke weg op.

  Beschouw dit als een signaal, niet als het begin van een discussie.

  Like

 9. Frans Brassens zegt:

  Ik beschouw Nico (08:40) als verloren voor de mensheid……

  Like

 10. Hellen zegt:

  Mensen als Nico zijn en blijven ziende blind en horende doof , gaan door het leven met het ideen , ach het loopt zo’n vaart niet , het zijn er maar een paar , overal heb je rotte appels en het befaamde , het zijn maar incidentjes , mensen die denken , zolang ze de krokodil blijven voeren , ze niet worden opgevreten , wel f*cking forget it , een islamiet heeft maar 1 bedoeling , met al hun taqiyya gekrijs ,en dat is de wereld islamiseren , thats it , de voorbeelden zien we niet alleen in Europa maar op t ogenblik nog duidelijker in N.Afrika , waar het zgn. Lente zou worden , daar zijn ze volop bezig met democratie en vrijheid , tog ? Het is mij een raadsel , ondanks de honderden filmpjes en kranten berichten over de oorlogzuchtige , bloederige mosekte , dat zovelen HET grootste gevaar ooit , niet zien of willen zien !

  Like

 11. Nico zegt:

  Hoewel iedereen hier weet (of zou kunnen weten) dat ik bepaald geen voorstander ben van de islam, zie ik nu voorspelbare reacties. Van blinde haat.

  Is er ook maar iemand hier die in de gaten heeft dat niet zozeer de islam ‘het gevaar’ of ‘de vijand’ is, maar …. Eerder merkte ik al op dat de mens zijn eigen grootste vijand is.

  Hoewel ik zorgen deel over islam, vind ik bijvoorbeeld politici die islamieten, bankiers, etc. vrij spel geven een veel groter gevaar voor de samenleving. Het grootste gevaar is echter de burger die zelf toelaat dat anderen vrijelijk hun gang gaan, op een manier die schadelijk is voor de samenleving.

  Maar ach… wie wil dat nu horen?

  Like

 12. Helemaal mee eens wat Hellen schrijft.

  Like

 13. Linsky zegt:

  Blijkbaar lezen sommigen wel erg selectief!
  Er staan namelijk ook artikelen op die wijzen op het achterliggende machtsblok (NWO en co)
  wat de islam gebruikt voor hun zieke doeleinden. We zijn ons daar dus heel wel van bewust.

  Dat commentaren die die steeds weer verwijzen naar wat Hitler deed wijst dus niet op een misvatting of gebrek aan kennis mijnerzijds, echter wel op de verderfelijke (linkse) ziekte die onuitroeibaar blijkt te zijn bij sommigen die alles wat hun niet welgevallig is maar onmiddellijk daaraan linken.

  Een oude veel beproefde linkse methode, die wij met onze medestanders hier zullen doorbreken!!
  In feite is dat soort zieke ideeën juist ontstaan uit racisme.

  Als Hitler had gewonnen, hadden die mensen nu met een hakenkruis netjes in de rij gestaan en met een hakenkruis op hun toot op het pluche gezeten!

  Door een racist racist te worden genoemd is dus net zoiets als door een waanzinnige , krankzinnig te worden genoemd.wel, ik lig er niet wakker van.
  Ergo, want het moet gezegd….heeft het wel voordelen, ik wordt er alleen meer door geïnspireerd en het zet me aan tot nieuwe pennevruchten. 🙂

  Like

 14. Linsky zegt:

  Decky,
  ik kon niet alles wat me te binnen schoot allemaal vernoemen, dan wordt het te lang en niet geplaatst, hè.
  E.J. zit aan de knoppen, hè, hahaha

  Maar daar zijn de comments nuttig voor, n iet waar . 🙂

  Like

 15. Wachteres zegt:

  De Nieuwe Wereldorde: LUISTER EN HUIVER!

  Like

 16. Linsky zegt:

  Heb hier trouwens de hele nacht geen internet gehad Storingen tot vanmorgen!

  Dus als ik een tijd lang niet reageer is dat NIET omdat iemand het presteerde me de mond te snoeren!! 🙂
  Hoewel,……….. de overheid is tot alles in staat , hè? 😦

  Like

 17. Linsky zegt:

  ‘Syrisch leger slacht volledig dorp af’

  Betogers tegen het regime van Assad blijven de straat opgaan, ondanks het brute geweld tegen de bevolking.
  Syrische regeringstroepen hebben gisteren het dorp Kfar Owaid, zo’n dertig kilometer van de Turkse grens, omsingeld en alle burgers in het dorp gedood. Het beleg, dat gepaard ging met raketvuur, tankgranaten, bommen en geweervuur hield urenlang aan en heeft aan 110 mensen het leven gekost. Dat heeft Rami Abdul-Rahman van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten gezegd.

  http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3088242/2011/12/21/Syrisch-leger-slacht-volledig-dorp-af.dhtml

  Ik zal maar aannemen dat het waar is, maar tegenwoordig betwijfel ik werkelijk alles wat men ons verteld, waarbij juist de zogenaamde ‘Mensenrechtenorganisaties’ om het hardst liegen en bedriegen!.
  Ik herinner me namelijk nog dat een aantal gruwelijk beelden uit Libië, die in de Hollywoodfilm studio’s werden gemaakt………..twee maanden van te voren! 😦

  Like

 18. Linsky zegt:

  EU tegen Verenigd Koninkrijk: ook migranten hebben recht op werkloosheidsuitkeringen!

  Explosieve stijging Polen met uitkering

  Het aantal Oost-Europeanen in Nederland met een uitkering is explosief gestegen. Bijna 12.000 Polen en andere arbeidsmigranten uit de nieuwere EU-lidstaten ontvangen nu een uitkering. Van hen zitten bijna 3200 zit in de bijstand, ruim 2500 in de WW en ruim 1400 krijgt een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Daarnaast ontvangen ongeveer 4400 AOW of een uitkering volgens de Nabestaandewet.
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/11166380/__Meer_Polen_met_uitkering__.html

  Like

 19. Linsky zegt:

  Opmerkelijk reisje naar Turkije van Abbas om er kindermoordenares Mona Awana te bezoeken.

  De ‘gematigde’ Palestijnse leider Mahmoud Abbas die tegenover het Westen altijd beweert de vrede na te streven, legde gisteren woensdag wel een heel bijzonder bezoek af. Hij reisde speciaal naar Turkije af om er een ontmoeting te hebben met Mona Awana [Amna Muna], een beruchte Palestijnse terroriste, die onlangs vervroegd werd vrijgelaten als deel van de Shalit ruil waarbij 1055 terroristen uit gevangenschap terugkeerden. Een aantal van hen, de ‘zware’ gevallen dus, werden als deel van de overeenkomst naar Turkije gevlogen en kregen verbod om naar de Pal-Arabische gebieden te reizen. Dus trok Abbas maar zèlf naar Turkije om zijn heldin te vereren met zijn bezoek.
  http://brabosh.com/2011/12/22/pqpct-f0u/

  Like

 20. G.Deckzeijl zegt:

  Twee uur en twintig minuten kijken naar de NWO..??? Sinds dat ik internet heb, heb ik meer dan GENOEG gezien. Vanmorgen nog geprobeerd(…)iemand uit de eigen kennissenkring te waarschuwen, maar ik had het net zo goed tegen de eerste de beste MUUR kunnen zeggen.
  Altijd dat eeuwige, politiek correcte geouwehoer in de trant van: je doet er toch niks tegen, en dan deze dooddoener: ik kan er niks aan doen.
  Gelukkig dacht het Nederlandse verzet daar tussen 40-45 heel anders over. Sommigen hebben die hel overleefd en kunnen er nog over praten.
  Maar dan op de valreep van 2012… Alles wordt geslikt, bv. buiten de huisartsen hoor je geen sterveling over de plannen van die verzekeraarsBENDE inzake de doorstart van het door de 1e Kamer TERECHT afgeblazen EPD. http://tinyurl.com/86jysaw
  Laat iedereen het goed onthouden: het in eigendom claimen van persoonsgegevens door derden is juridisch ONMOGELIJK..!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Moe ben ik, werkelijk doodmoe om het telkens maar weer te moeten uitleggen en dat er dan vervolgens niet wordt geluisterd, geen actie wordt ondernomen.

  Like

 21. Linsky zegt:

  In Canada: heropvoeding in moskee als straf voor ‘islamofobie’. Voor een priester…
  Niet te geloven. Kijk luister en huiver!

  Bron: http://www.islamofobie.nl/index.php/blog

  Like

 22. Linsky zegt:

  Hier een om de zaak op te vrolijken!
  EUROPE vs ISLAM – Which way of life you would like?

  Like

 23. G.Deckzeijl zegt:

  Dat van die priester had ik al eerder gezien en Wachteres op een daverende opmerking van de interviewer geattendeerd. Ze had het ook gehoord. Zie elders op dit blog. Maar een paar minuten geleden stond mijn verstand echt even STIL want hoe is het in de wereld mogelijk dat DIT gebeurt..??? http://tinyurl.com/codeu56

  Like

 24. Linsky zegt:

  Yep Decky,
  zag ik ook al, en vroeg me af of de dader soms een lichtgetint kind was?

  Ze zijn daar bij het AD ook erg politiekcorrect, hè 😦

  Like

 25. koddebeier zegt:

  Een paar vraagjes: Waar liggen de schepen die vertrekken naar de Noord en Zuidpool.
  Wanneer kunnen we beginnen met inschepen van de islamieten en hun dhimmie vriendjes.

  Het zou een mooi begin van het Nieuwe Jaar zijn !!!

  Met dank aan Linsky voor het goede maar droeve verhaal.

  Like

 26. Linsky zegt:

  Als ze zich vervelen op de Polen kunnen ze altijd nog naar Teeuwen luisteren. 🙂

  Hans Teeuwen zingt over de islam!
  Hans Teeuwen doet aan linke soep.Een cynisch lied over de islam, en dat op lief-cynische wijze gezongen. Hans Teeuwen is de laatste Nederlandse cabaretier die nog eens iets durft. Hij zong het ook nog eens in de muzikale traditie van het lieve, hemelende Sonneveld lied.

  Als het ware de islam verleidend, kom op islam, je kunt het gewoon een beetje homo’s accpeteren, de vrouwtjes niet slaan, en bloot zonnebaden en eet een stuk varkenskarbonade met een Jood…

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/12/hans-teeuwen-zingt-over-de-islam-held-filmpje

  Like

 27. Linsky zegt:

  Universitaire studie: Westers nieuws over Midden Oosten bomvol anti-Israël propaganda

  Wereldwijde haatprotesten tegen de joodse staat zijn veelal het gevolg van de éénzijdige anti-Israël propaganda van de internationale media.

  Uit een onderzoek van de Roosevelt Universiteit in Chicago naar de veronderstelde ‘objectiviteit’ van Reuters -één van de drie belangrijkste internationale persbureaus waar alle reguliere Westerse media zich op baseren- blijkt dat Reuters’ persberichten over het Midden Oosten ‘systematisch bedorven zijn door propaganda en de lezers beïnvloeden om de kant van de Palestijnen en Arabische landen te kiezen, tegen Israël.’ Uit een ander onderzoek bleek al eerder dat de gezaghebbende BBC zelfs een ware lastercampagne tegen de joodse staat voert.

  http://xandernieuws.punt.nl/?id=648592&r=1&tbl_archief=&

  Like

 28. Linsky zegt:

  Gorbatsjov dreigt met Derde Wereldoorlog als Nieuwe Wereld Orde niet wordt ingevoerd in 2012
  KGB gebruikte milieubeweging en Global Warming hoax voor ondermijning Westen

  Een al zo’n 50 jaar bestaand plan om het Westen ten val te brengen en een totalitaire socialistische NWO wereldregering op te richten nadert zijn voltooiing. Mocht daar nog verzet tegen zijn, dan zal Rusland niet aarzelen de Derde Wereldoorlog te ontketenen.

  In een angstvallig door de Westerse media genegeerde toespraak op 10 december in München heeft de voormalige Sovjet leider Michael Gorbatsjov (foto) zijn toehoorders laten weten dat Rusland ‘bereid is wapens in te zetten’ om zijn belangen en veiligheid zeker te stellen. ‘En dat betekent de Derde Wereldoorlog,’ aldus de voormalige secretaris-generaal van de Communistisch Partij van de Sovjet Unie, die feitelijk eist dat de socialistische Nieuwe Wereld Orde uiterlijk volgend jaar wordt ingevoerd en letterlijk verklaarde dat dit de reden is waarom Rusland zich opnieuw aan het bewapenen is.

  http://xandernieuws.punt.nl/?id=648607&r=1&tbl_archief=&

  Like

 29. Linsky zegt:

  Hier de toespraak: Gorbatschow warnt in München am 10.12.2011 vor dem Dritten Weltkrieg!!!!

  2/2

  Die ze wil hebben moet ze wel snel downloaden, want ze zijn vrij snel weer weg!

  Like

 30. Hans Teeuwen durft teminste nog,geweldig.

  Like

 31. louis-portugal zegt:

  Linsky je hebt er een hoop werk van gemaakt en op een duidelijke verstaanbare manier jou visie gegeven. Ik ben het er heel ver mee eens.
  Bij relativering heb ik wat vraagtekens..
  Ze relativeren alleen maar omdat hun advocaat dat aanraadt.
  Ze kunnen niet eens de koran lezen zo taai is hij. Dus pikken ze de voor hun lekkere hapjes eruit en daar confronteren ze ons mee.
  Bedankt voor de moeite.

  Like

 32. Hellen zegt:

  Hans Teeuwen is de enige die zijn mond durft open te doen , ik heb een paar jaar geleden genoten hoe hij die 3 zussen Allijakki , die irritante schaamlappen alle hoeken van de studio liet zien ,hij was in een woord geweldig !
  Maar ik moet zeggen dat zijn andere shows beter waren ( ik heb ze allemaal en lag vaak op de grond van t lachen ) dan de laatste , waar dit liedje uitkomt . Anyway , I love Hansje !!.

  Like

 33. Linsky zegt:

  Louis,
  je hebt helemaal gelijk hoor, er mist wel veel meer.

  Maar ik mocht er van E.J. geen novelle van maken. 🙂

  Like

 34. G.Deckzeijl zegt:

  @Koddebeier, 22-12, 14:56
  Er is leven ontdekt op Mars. Twee imams waren bezig met de fundering van een nieuwe moskee.
  Vrouwen werden vooralsnog niet aangetroffen.
  Dit om je vraag over schepen naar Noord- en Zuidpool te beantwoorden.
  Want als ze daarheen vervoerd worden kun je er vergif op innemen dat ze wéér uitkeringen
  gaan aanvragen en dat moeten we niet willen, toch?

  Like

 35. koddebeier zegt:

  @G.Deckzeijl,23-12,00.44
  Ik heb altijd gedacht dat ze daar vandaan kwamen ?? Hun standpunten kunnen nooit van deze wereld zijn.
  Maar wat die schepen betreft, moeten ze daar dan ook aankomen ?? En de sociale dienst sturen we toch niet mee, al hoewel ??

  Like

 36. G.Deckzeijl zegt:

  LOL…!!!!!

  Like

 37. Linsky zegt:

  Islamitische kikker?
  Kan niet tegen zijn verlies omdat ie wereldvreemd is,
  en een haat heeft tegen verworven technologie en wetenschap:
  http://www.telegraaf.nl/video/video_opmerkelijk/11175539/__Kikker_verliest__.html

  Like

 38. Linsky zegt:

  Decky. 🙂
  Ik kon niet alles vernoemen wat me te binnen schoot.. 🙂
  Dan wordt het te lang en niet geplaatst,

  E.J. zit aan de knoppen, hè. hahahah.

  Maareheu, daar zijn comments zo nuttig voor,hè,

  PS:
  Je kunt nu overigens veilig op Face Book hoor. 🙂

  http://sp00kje.nl/?p=9918

  Like

 39. Linsky zegt:

  Seculiere Turk had laatst wat voorstellen ten aanzien van de verplaatsing van moslims,
  naar andere planeten cq sterren.
  In eerste instantie leek het me een goed idee.
  Maar bij nader inzien zie ik ze toch liever niet hier, in ons mooie universum:

  Mooie animatie van de vorming van het zonnestelsel.

  Like

 40. Linsky zegt:

  UKIP Nigel Farage – Sky News Dec 2011
  Eurocraten hebben geen manieren

  Engeland behoord altijd nog niet volledig bij Europa. Nu zou je denken dat als je voor een Britse show wordt uitgenodigd als representanten van het ondemocratisch Europa, jezelf van de beste en netste kant laat zien. Eurocraten dus blijkbaar niet. Verhofstadt en zijn vrouwelijke collega kunnen alleen maar beledigde (op de man – Ad Hominem) opmerkingen maken, woorden in de mond leggen en door gesprekken heen praten. De vrouwelijke collega van Verhofstadt durft dan ook nog eens te stellen dat de voorwaarden van Engeland aan de EU ondemocratisch zijn.


  Bron: http://www.wacholland.org

  Like

 41. Linsky zegt:

  EU Lissabon-agenda kost belastingbetaler meer dan € 1 biljoen!

  Like

 42. Linsky zegt:

  Israël: Wie maakt zich druk om wat Europa zegt?

  Israel reageert boos nadat de Europese mogendheden de VN-Veiligheidsraad als platform gebruikten om de Joodse staat en zijn bewoners de schuld te geven voor de stagnatie van het vredesproces.

  http://israeltoday.nl/headlines/9-nederlands/1906-israel-wie-maakt-zich-druk-om-wat-europa-zegt

  Geweld kolonistenjeugd ontmaskert veel hypocrisie

  De internationale gemeenschap en Israëlisch-Arabische parlementariërs veroordelen Joodse vandalen en roepen op tot actie, feller dan ze ooit hebben gereageerd op Palestijnse moordenaars.

  http://israeltoday.nl/headlines/9-nederlands/1905-geweld-kolonistenjeugd-ontmaskert-veel-hypocrisie

  Like

 43. Linsky zegt:

  Op 4 juni 2009 hield de Amerikaanse president Barack Obama overigens een toespraak in een zaal van de Al-Azhar-universiteit (in aanwezigheid van de Moslimbroederschap), waarin hij vol lof was over het bolwerk van islamitische jodenhaat.
  De onderstaande video toont fragmenten van twee toespraken die recent in de moskee van de Al-Azhar-universiteit werden gehouden. Het zijn twee voorbeelden van klassieke islamitische jodenhaat (gebaseerd op de hadith).
  http://luxetlibertasnederland.blogspot.com/2011/12/al-azhar-jood-achter-boom.html

  Like

 44. Linsky zegt:

  Geketend en in tranen: Kinderen gevonden in de kelder als politie-inval islamitische school
  Men denkt dat aan een ‘Taliban training center’

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2073562/Torture-school-Children-basement-police-raid-Islamic-Taliban-training-centre.html#ixzz1hM9o6q5i

  IDF zegt; 10 raketten afgevuurd op het zuiden van Israël uit Gaza.
  Iron Dome onderschept projectiel afgevuurd op Asdod; Palestijnen zeggen burgers gedood, 13 gewond.

  http://www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=248808

  Like

 45. Marije zegt:

  Ik lees hier over de Palestijnse schoolboeken die vol staan maar ik heb van de zomer met een leraar uit Israel zitten praten maar die had ook verdomd veel moeite met de lesboekjes die hij moest volgen vol met haat teksten naar de Palestijnen toe. Hij mag dit in de klas niet tegenspreken omdat hij anders zijn baan kwijtraakt.

  Like

 46. magyarka zegt:

  Alweer een mooi stuk van je linsky. Helaas maar waar dat wij er allemaal me te maken hebben of gaan krijgen. Jezelf tot de tanden toe bewapenen want je kan beter strijdend ten onder gaan dan de rest van je leven een slaaf te zijn van de islam. NEP GELOOF. voordat de islam ook nog maar bestond was alles er al. Zoals mensen met verschillende achtergronden en opvattingen die het prima met elkaar konden vinden, ook in het gebied wat men nu Israel noemt. En ja, zelfs het wiel was al uitgevonden. Ja het zal wel aan de vijftienhonderd jarig durende inteelt praktijken liggen dat het moslimgespuis de wereld zoveel moois en goeds heeft gebracht. Ik wou eigelijk, zoals gewoonlijk niet reageren maar af en toe kan ik t niet laten. Ga zo door linsky, ieder mens, (dus geen moslim) die je wakker maakt is er een.

  Like

 47. Linsky zegt:

  Iraans persbureau meldt drie Amerikaanse raketaanvallen
  Iraanse generaal ziet opkomst ‘Nieuwe Wereld Orde gebaseerd op de islam’

  Volgens het Iraanse staatspersbureau IRNA zijn gisteren en eergisteren Amerikaanse en Britse gevechtsvliegtuigen het luchtruim van Iran binnengedrongen. De Amerikanen zouden gisteren twee raketten op een dorp hebben afgevuurd. Een dag eerder zou een olie opslagplaats in de stad Abadan door een Amerikaanse raket zijn geraakt.

  ‘In de grensstad Arvand-Kenar hebben de binnendringende Amerikaanse en Britse vliegtuigen het luchtruim van de islamitische republiek van Iran drie maal geschonden,’ aldus de commandant. Hij verklaarde dat de twee raketten neer waren gekomen in het dorp Manyuhi, vlak bij de grens met het Iraakse schiereiland Al-Faw. Hij gaf geen informatie of daarbij schade werd aangericht of slachtoffers zijn gevallen.
  http://xandernieuws.punt.nl/?id=648647&r=1&tbl_archief=&

  Like

 48. Linsky zegt:

  Let op:
  ‘Islamitische Nieuwe Wereld Orde’
  De commandant van de Basij milities, brigadier-generaal Mohammad-Reza Naqd, zei eerder deze week dat de ‘dagen van het kapitalisme zijn geteld’, en dat er ‘een nieuwe wereld orde gebaseerd op de islam’ in opkomst is”!!!

  Dat we dat nog niet in de gaten hadden, hè. 😦

  Like

 49. gielah zegt:

  Wie dat niet in de gaten heeft draagt betonnen oogkleppen…. en dat geldt helaas voor de grote meerderheid van de mensen, voor zover die enkel en alleen de officiële nieuwsberichten volgen en zij het met twee banen en een stel kinderen en hun familie en de sportschool en het borrelen met de vrienden en de vakanties vierentwintig uur per dag zo druk hebben, dat zij pas merken zullen dat de sharia is ingevoerd als men hun een hand afhakt, als zij op de markt een appel in hun tas stoppen.

  Like

 50. Linsky zegt:

  Excuus van Xander.

  (Oorspronkelijke kop: Iraans persbureau meldt drie Amerikaanse raketaanvallen. Dit klopt niet! Voor de tweede keer dit jaar heb ik blindelings een link via een andere, bij mij bekende site gebruikt die verwijst naar een artikel van de Daily Mail, dat echter al 8 jaar oud blijkt te zijn. Wederom mijn excuses (vooral omdat het dezelfde site betrof als de vorige keer)! Het overige nieuws in dit artikeltje is wél van deze week.)

  Iraanse generaal ziet opkomst ‘Nieuwe Wereld Orde gebaseerd op de islam’
  http://xandernieuws.punt.nl/?id=648647&r=1&tbl_archief=&

  Like

 51. G.Deckzeijl zegt:

  Religieuze waarden niet superieur aan Franse wetten..!!!
  http://tinyurl.com/c4e95fd

  Like

 52. Linsky zegt:

  Decky,
  Is er dan toch iets aan ’t veranderen??
  Goeie zaak! 🙂

  Like

 53. G.Deckzeijl zegt:

  De ene IDIOOT hebben ze nog niet achter de deur geflikkerd of de volgende dient zich al weer aan, nota bene in ons eigen Eindhoven. Vrouwen mag je zacht slaan en niet op het gelaat, zegtie.
  http://tinyurl.com/bv9zcnw
  Wat zou ik graag een helicopterbrevet willen hebben en een paar emmers vers varkensbloed…
  Met andere woorden: wanneer wordt heel Nederland eens WAKKER en schopt deze allahschreeuwer met pek en veren de grens over?

  Like

 54. Linsky zegt:

  Je hebt ’t over deze gek hier? Decky.

  Does Islam allow men to beat there wives Explained by Muhammad al arifi.
  Dan komen we er meteen achter in hoeverre Eindhoven en onze Burgervader Rob van Gijzel geislamiseerd is.

  Like

 55. Pingback: NEGEREN, DISTANTIËREN en DOODZWIJGEN! | E.J. Bron

 56. Pingback: ’t Is simpel! | E.J. Bron

 57. Pingback: Waarom overheden hun eigen burgers vermoorden | E.J. Bron

 58. Pingback: Invasie-kolonisatie in Betty’s Bay! | Linsky's Place

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s