Zestien goede redenen om de islam te verlaten

Inleiding door Michael Mannheimer:

Voor linksen en “goedmenschelijke” islamverdedigers is ze pure horror. Ze is Turkse. En geboren moslima. Ze kent de islam. Beter dan welke linkse dan ook, die zich beschermend voor deze haatreligie opstelt. En ze is uitgetreden uit de islam. Waarmee ze volgens islamitisch recht haar leven heeft verspeeld.

Arzu Toker wordt bedreigd met moord. Net zoals alle islamcritici. En ze bekritiseert de islam om exact dezelfde redenen om welke wij westerse islamcritici dit ook doen.

Daarom zijn mensen zoals Arzu Toker voor de linksen wat betreft hun argumentatie het grootst denkbare ongeluk. Quasi hun mentale kernsmelting. Want terwijl zij ons, westerse islamcritici, bij gebrek aan inhoudelijke argumenten persoonlijk aanvallen en ons voor haatpredikers, rechtsextremisten, islamhaters en vijanden van buitenlanders uitmaken, wagen linksen zich met hun defaitistische kritiek niet aan ex-moslima´s zoals Arzu Toker. Omdat men haar als “buitenlandse” moeilijk kan beschuldigen van buitenlandervijandigheid. En omdat de linksen inhoudelijk niets tegen haar gefundeerde, gemotiveerde en onweerlegbare kritiek op de islam hebben in te brengen. Dat weten de linksen. En wij weten, dat zij het weten. Daarom publiceer ik Toker hier. Zoals ik nog meer beroemde ex-moslima´s op mijn website aan het woord laat komen. Deskundigen, die weten waarover ze praten. In tegenstelling tot de islamvrienden. Want zij beschermen, wat ze eigenlijk moeten bestrijden. Maar dat is hun probleem. Niet het onze.

Hieronder de 16 redenen waarom een ex-moslima dringend adviseert de islam te verlaten.

Michael Mannheimer

Zestien goede redenen om de islam te verlaten of: mijn wil tot zelfbeschikking en vrijheid.

Om alles kritisch te controleren is in orde, want we kunnen ons vergissen in ons denken en handelen. Wie van de waarheid houdt, moet er in geïnteresseerd zijn de zwaktes van de eigen denkresultaten en probleemoplossingen te herkennen, naar tegenargumenten te luisteren en eigen ideeën met alternatieven te vergelijken, te wijzigen en te herzien.

Bij mijn kritiek op de islam handel ik niet uit haat, maar omdat ik mijn vaardigheid om te denken niet kan en wil ontkennen. De moed om je te bedienen van het eigen verstand (Immanuel Kant) leidt, volgens mij, noodzakelijkerwijs tot de stap om de islam te verlaten. Dit wil ik in zestien punten motiveren.

Kort voorwoord

Ik vond het moeilijk om me te beperken. Ik publiceer dus alleen mijn eerste tien redenen. Bovendien wil ik aan de Duitstalige lezers meedelen, dat ik de bewering van de islamitische theologie en van islamisten, dat de koran in het Arabisch werd geopenbaard en niet zou zijn te vertalen, niet deel. Enkele vertalingen zijn echter niet waarheidsgetrouw, maar stellen de zaken mooier voor dan ze zijn. Ik beveel de koranvertaling van Rudi Paret ten zeerste aan.

1. De islam als totalitair, patriarchaal rechtssysteem

De islam is niet alleen een religie, maar ook een totalitair, door mannen beheerst gewelddadig rechtssysteem (soera 5 [De Tafel], vers 33). De islam is bovendien een politieke voorstelling, die wordt afgeleid van verzen uit de koran, uit het leven van de profeet en van andere overleveringen. Daartegenover zet ik de democratische grondwet en de civiele orde. De democratie is een groot geschenk, zowel in Duitsland als in mijn land van herkomst Turkije. In beide landen, vind ik, wordt niet genoeg herkend hoe kostbaar dit geschenk is.

2. De profeet – alles andere dan een ethisch voorbeeld

Mohammed, de profeet van de islam, zou door God gezonden zijn en zijn leven (d.w.z. zijn handelingswijzen) golden als richtinggevend voor de hele mensheid.

Maar juist deze Mohammed voerde oorlogen, dwong mensen hun vroegere geloof te laten vallen, liet gevangenen onthoofden. Alleen winnen was voor hem niet voldoende: hij roofde ook de bezittingen van de overwonnenen of liet hun huis, boerderij of hun bomen in brand steken. trouwde als 52-jarige met een kind (de 9-jarige Aisha), bezat meer dan een dozijn vrouwen, die hij ten dele van zijn rooftochten tegen andere stammen als oorlogsbuit had meegenomen. Nadat hun families vermoord waren, nam hij ze als vrouw of slavin in zijn harem op, liet afvalligen van het geloof kruislings een hand en een voet afhakken. Hij liet ze verdorsten, hij liet zijn critici en dichters vermoorden en beloofde de moordenaars grote beloningen in het hiernamaals.

Ik zou de lijst van deze voorbeelden nog langer kunnen maken. Het resultaat is duidelijk: Mohammed heeft geen leven geleefd, dat als voorbeeld voor de mensheid kan dienen, maar een leven dat afschrikt en alleen al voldoende is om de religie, die hij creëerde, af te wijzen.

3. Slaven van God in plaats van leven in zelfverantwoordelijkheid

De koran en de overleveringen verbreiden het sprookje, dat iedere handeling van de mens door God zou zijn voorbestemd en zonder toestemming van God zou geen mens iets kunnen doen. Zijn lot zou door God zijn bezegeld. Allah zou bepalen wie rijk en wie arm zou worden, hij zou bepalen wie moslim en wie “ongelovige” zou worden enzovoort. Mohammed heeft een god gecreëerd, die willekeurig en onrechtvaardig handelt en wie niet in hem gelooft zou een heiden zijn. Ik denk echter:

Pas de zelfverantwoordelijkheid leidt de mens tot radicale bevestiging van de eigen existentie en tot vrijheid. Door het feit, dat in de islam wordt geproclameerd dat alles als door God wordt aangestuurd, wordt de mens naar nietigheid, d.w.z. naar onmondigheid en waardeloosheid geleid en verzinkt hij in onverschilligheid en passiviteit. Dit kan men in vele islamitisch gevormde landen waarnemen. De negatieve werking van deze leer wordt nog versterkt door het feit, dat veel gelovige moslims denken, dat het eigenlijke leven pas in het hiernamaals geleefd zou worden. Dit bijgeloof belemmert wetenschap, vooruitgang, Verlichting, mondigheid en vrijheid. Afgezien daarvan verzwakt dit alles de moraal, omdat van de mens de verantwoordelijkheid voor zijn daden wordt afgenomen.

4. Intolerantie tegenover niet- en anders gelovigen

Tolerantie en vrede zijn voor de islam slechts een middel, die men als list kan inzetten in tijden van oorlog. In veel islamitische landen moeten de christenen en anders gelovigen extra belasting betalen. In het Ottomaanse rijk werden kinderen van christenen geroofd om van hen de wreedste militaire eenheid, de Janitsaren, te vormen. Natuurlijk staan er verzen in de koran, die bevestigen dat de “afgodenaanbidders” hun goden moeten aanbidden en de moslims hun god. Ook staat er een vers in, dat zegt, dat Joden, christenen Sabiis, die goede daden volbracht hebben, in het paradijs zullen komen. Er staat ook een vers in, dat zegt, dat er geen dwang in het geloof zou mogen bestaan (soera 2 [De Koe], vers 256). Daarom zou men kunnen denken, dat de islam tolerant zou zijn.

Maar er staan nog veel meer verzen in, die de genoemde verzen opheffen en precies het tegendeel proclameren. De islam is een religie, die de wereld als krijgstoneel beschouwt – en wel net zo lang, totdat de hele mensheid islamitisch geworden is. In soera 4 (De Vrouwen), vers 91, staat: “…en doodt hen waar gij hen ook vindt.” En in soera 9 (Het Berouw), vers 29, wordt gezegd: Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in God noch in de laatste Dag geloven (d.w.z. Joden en christenen), noch voor onwettig houden wat God en Zijn boodschapper (d.w.z. Mohammed) voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst (d.w.z. de islam) belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.”

Op veel plaatsen in de koran rechtvaardigt Mohammed (resp. volgens islamitische voorstelling, Allah) het geweld tegen anders gelovigen. Zij zouden van de dood zijn (bijvoorbeeld soera 47 [Mohammed], vers 4), moeten onderworpen worden (soera 9 [Het Berouw], vers 29), mogen verdreven en onteigend worden (soera 59 [Exodus, Ballingschap], vers 1-7).

Omvangrijke hoofdstukken van de werken, die de soenna (d.w.z. het norm bepalende handelen van Mohammed) bevatten, gaan over de Jihad tegen anders en niet-gelovigen.

Met deze tekstpassages geconfronteerd, wijzen moslims graag op passages in het Oude Testament, waarin ook sprake is van geweld tegen “ongelovigen” (bijvoorbeeld 2. Mozes 22, 17; 3. Mozes 20). Maar ten eerste is het onzin om de pest met de cholera te willen bestrijden en ten tweede hebben de meeste Joden en christenen – in tegenstelling tot veel moslims – zich al lang gedistantieerd van deze waanzin.

5. Christen- en Jodenvijandigheid

Tegen alle anders luidende beweringen in, bestrijdt de islam niet alleen heidenen en afvalligen, maar is hij in de kern ook radicaal Joden- en christenenvijandig. Soera 3 (Het Geslacht van Imraan), vers 19 luidt: “Gewis, de ware godsdienst voor God is de Islam. En degenen, aan wie het Boek was gegeven, verschilden eerst onderling uit afgunst, nadat kennis tot hen was gekomen. En wie de tekenen van God verwerpt, (wete) dat God vlug is in het verrekenen.” Het christendom en het Jodendom worden gewoon ontkend als religies en diegenen, die niet in Mohammed en zijn versie van God geloven, worden met straf bedreigd. Mohammed beweert, dat God alle voor hem gezonden “profeten” en ook Abraham bij zich geroepen en hen bevolen zou hebben in de islam te geloven. Van Joden wordt bovendien gezegd, dat zij onheil aanrichten.

Soera 4 [De Vrouwen], vers 46 sluit af met de vervloeking van de Joden: “…Maar God heeft hen wegens hun ongeloof vervloekt, zij geloven dus slechts weinig.”  In soera 5 [De Tafel], vers 72 verkondigt Mohammed: “Zij lasteren God, die zeggen: ´Waarlijk God, Hij is de Messias, de zoon van Maria´.”  In de verzen 171-173 van dezelfde soera wordt gewezen op de christelijke leer van de Drievuldigheid van God en benadrukt, dat diegenen worden bestraft, die hierin geloven. Mohammed verbiedt de moslims zelfs om bevriend te zijn met Joden en christenen, omdat zij “godslasteraars” zouden zijn (soera 5 [De tafel], vers 51).

6. Vrouwen in de islam

Mohammed garandeerde de maatschappelijke orde door van de vrouw een bediende, buit van de man te maken. De onderdrukking van de vrouw werd wettelijk vastgelegd in de islam. Vrouwen gelden als intellectueel en religieus minderwaardig, bron van het kwaad, van de tweedracht, als intrigant, ondankbaar en duivels, meelijwekkende wezens, omdat de meeste van hen sowieso in de hel terecht zouden komen.

Mohammed bepaalde d.m.v. soera 4 [De Vrouwen], vers 3, dat de mannen met maximaal vier vrouwen kunnen trouwen, die hem bevallen. En om deze bepaling te versterken, stimuleerde hij het geloof, dat het een deugd zou zijn om te trouwen met meerdere vrouwen.

Ook als getuigen zijn vrouwen maar de helft waard van mannen, want er staat geschreven: “…en neem twee mannen van jullie als getuigen. Als het niet twee mannen kunnen zijn, dan moeten het een man en twee vrouwen zijn, zulke, die voor jullie gunstig zijn als getuigen – (twee vrouwen), opdat voor het geval eentje van hen het mis heeft, de andere (die het niet mis heeft), de andere (die zich vergist) te herinneren aan de ware toedracht van het gebeurde (soera 2 [De Koe], vers 282). Hetzelfde principe is te zien in het erfrecht: “En gij zult de helft hebben van hetgeen uw vrouwen nalaten, indien zij geen kind hebben, maar indien zij een kind hebben, is er voor u een vierde van hetgeen zij nalaten na de betaling van enig legaat, dat zij hebben nagelaten of van schuld. En zij zullen een vierde hebben van hetgeen gij nalaat, als gij geen kind hebt, maar als gij een kind hebt, zo is er voor hen een achtste deel van hetgeen gij nalaat, na de betaling van enig legaat of van onverrekende schuld. En indien er een man of een vrouw is, van wie wordt geërfd en deze is ouderloos en kinderloos en heeft een broeder of een zuster, dan is er voor elk hunner een zesde deel. Maar als er meer dan dezen zijn, dan zijn zij deelgenoten in een derde na de betaling van enig legaat, dat is nagelaten of van schuld, zonder benadeling. Dit is gebod van God en God is Alwetend, Verdraagzaam.” (soera 4 [De Vrouwen], vers 12). “En als er meer zijn – zowel mannen als vrouwen – dan zal de man evenveel als het aandeel van twee vrouwen ontvangen.” (soera 4 [De Vrouwen], vers 176).

Over de versluiering van de vrouw wordt gezegd:

“En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot, of haar broeders, of de zonen van haar broeders, of de zonen van haar zusters of haar vrouwen, of haar slaven, of zulke mannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben, of de jonge kinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten. En laat haar niet met haar voeten slaan, opdat hetgeen zij van haar schoonheid bedekken openbaar moge worden. En wendt u allen tezamen tot God, o gelovigen, opdat je moge slagen.”

(soera 24 [Het Licht], vers 31).

En op een andere plaats wordt gezegd (soera 33 [De Partijscharen], vers 33: “Blijft in uw huizen en stelt uw schoonheid niet ten toon als in de vroegere dagen der onwetendheid.”

Een uitzondering vormt soera 24 [Het Licht], vers 59, waarin staat, dat oudere vrouwen zich niet hoeven versluieren. In deze soera heeft Mohammed het over vrouwen, van wie hij niet denkt dat ze nog een keer zullen trouwen, omdat ze oud zijn. Gezien het feit, dat hij als man van over de 50 trouwde met de 9-jarige Aisha, lijkt dat begrijpelijk.

Toch staat hij bij zijn neiging tot kindermisbruik ouder vrouwen een beetje speelruimte toe: “Bejaarde vrouwen die geen hoop op het huwelijk koesteren – op haar rust geen schuld als zij zonder haar schoonheid te tonen, zich van kledingstukken ontdoen. Maar als zij zich inhouden is dit beter voor haar. God is Alhorend, Alwetend.” (soera 24 [Het Licht], vers 60).

Aan het gebod, dat de vrouwen, die geen kinderen meer kunnen baren, geen hoofddoek hoeven dragen, ziet men, hoe weinig de koran in werkelijkheid door de bevolking wordt gelezen.

Tegelijkertijd vraag ik me af waarom de zelfbenoemde islamvertegenwoordigers dit vers niet in de moskeeën laten voordragen. Daarmee zou een groot deel van de hoofddoeken kunnen worden afgedaan. Uiteraard zijn er vrouwen die dit niet lukt – net zoals bij die Chinese vrouwen, van wie de voeten door een heel leven lang inwikkelen verminkt zijn, niet meer zonder verband kunnen leven.

Toch eis ik: weg met de hoofddoeken op scholen, in openbare gebouwen! En in ieder geval moet het verboden worden om de kinderen te versluieren. De versluiering van kinderen is gebaseerd op het huwelijk van het kind Aisha met Mohammed en betekent de seksualisering van de kleine meisjes. De ouders, die dit doen, zouden aangeklaagd moeten worden vanwege kindermishandeling.

7. Geweld in de islam

De islam zaait geweld (zie soera 9 [Het Berouw], vers 73 “O profeet, strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars. En wees streng jegens hen. Hun tehuis is de hel en deze is een boze bestemming”. Zie ook soera 4 [De Vrouwen], vers 95: “Diegenen der gelovigen die niets doen, met uitzondering der onbekwamen, zijn niet gelijk aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon terwille van God strijden. God heeft degenen, die met hun rijkdommen en hun persoon strijden doen uitmunten boven de rustenden en aan ieder heeft God het goede beloofd. God zal de strijders boven de stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning.” De oorlogen, die Mohammed voerde, werden voorafgegaan door kleinere ondernemingen, bijvoorbeeld het beroven van karavanen uit Mekka. Deze overvallen en de oorlogen daarna dienden de economische verrijking van Mohammed en zijn medestrijders. Een vijfde deel van de oorlogsbuit ging altijd “aan Allah”. Daarom kent het geweld van 11 september 2001 in New York, de bommen van Madrid (11-04-2004), de bom van Londen (07-07-2005) en ook het geweld tussen de godsdienstgroepen in Irak, de moord in Turkije op Turan Dursun (04-09-1990) en andere journalisten en critici een lange traditie.

Het is traditie, wanneer moeders de dood van hun zoons in de Jihad op de koop toenemen en aankondigen nog meer zoons te willen hebben, die ook tot de zogenaamd door God gewilde zelfmoordaanslagen bereid zijn. De religieuze verheerlijking van geweld moet stoppen! Hiertegenover zet ik de Verlichting, de vrede en de beschaafde discussie.

8. Ontmenselijking van de mannen

Doordat Mohammed de mannen boven de vrouwen plaatste, lukte het hem de mannen afhankelijk te maken. Want in zijn systeem is ook de man een arme onderdaan van God. Hij moet blindelings buigen voor God en voor diens boodschapper, d.w.z. voor Mohammed zelf. Doordat Mohammed van de man buiten zijn huis een knecht maakte en in een niets veranderde, hen echter binnen de eigen vier muren tot een “pasja” maakte, bracht hij de man ertoe om de slechte situatie van de vrouw bereidwillig te accepteren. Precies die verzen, die eerst moesten dienen ter onderdrukking van de vrouw, zijn tegelijk de verzen, die de mannen degraderen, ontmenselijken.

Soera 4 (De Vrouwen), vers 34 is daar een frappant voorbeeld van: “Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat God de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen God onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, God is Verheven, Groot.”  De angst van de mannen, dat vrouwen opstandig worden, moet hen ertoe verleiden om met God´s zegen precies die vrouw te slaan, van wie ze houden, met wie ze kinderen hebben, met wie ze oud willen worden. Bovendien wordt de man in de islam gereduceerd tot een ongevoelig driftbeest, dat alleen al bij de aanblik van loshangend haar een zaadlozing krijgt.

Een volwassen, rijp, mondig mens weet zijn seksuele driften te beheersen. Ook de in de islam geboren mannen zouden daartoe in staat moeten zijn als men dit van hen eist.

Ik roep de mannen op: Zeg nee tegen de islam! Zeg nee tegen jullie ontmenselijking! Dan zullen jullie echte levenspartners winnen, gelijkberechtigde partners. Wie de voorkeur geeft aan een tot gehoorzaamheid verplichte slavin, heeft niet eens de onderste trede van de culturele beschaving bereikt.

9. Onderdrukking van de vrouwen zelfs nog in het hiernamaals

De beloofde intrede in het paradijs verlangt van vrouwen een hoge prijs: de vrouw moet haar man ten dienste staan, hem gehoorzamen, hem tevreden stellen, zijn begeertes bevredigen. Maar ook als haar dit allemaal foutloos lukt, mag ze het erbij gehallucineerde paradijs alleen maar betreden als haar man het hiermee eens is. Per slot van rekening zijn zij slechts de “voorbijgaande vrouwen op aarde”. De eigenlijke vrouwen van de mannen (in het paradijs( zijn de Hoeri´s. Deze zijn in ieder opzicht superieur aan de aardse vrouwen en komen op de eerste plaats.

De beschrijving van het paradijs in de soera´s 78 (Het Nieuws), 56 ((Het Onvermijdelijke) en 76 (De Mensheid) laat dat heel duidelijk zien. Het Nieuws belooft de mannen “even oude (Hoeri´s) met grote borsten” en “een beker wijn”. De soera Het Onvermijdelijke belooft “tuinen van genot” en “ze hebben Hoeri´s met grote ogen ter beschikking”, “in hun schoonheid lijkend op goed bewaarde parels”. Dit alles laat zien, dat het voor gelovige moslima´s zelfs in het gedroomde paradijs nauwelijks rust en geluk zal zijn; ze zullen hun echtgenoten veel meer in de armen van Hoeri´s aantreffen.

10. Het islamitische beeld van de mens: een ondankbaar, tot absolute gehoorzaamheid verplicht schepsel

Steeds opnieuw stelt Mohammed vast, dat de mens een door en door ondankbaar schepsel is. Veel gebruikte uitdrukkingen in de koran zijn: huichelaar, wilde ezel, de vervloekte mens. Wat is hij toch ondankbaar! Ontelbare malen werd er aan de mensen gevraagd: “Wat willen jullie allemaal ontkennen van de weldaden van jullie heer?” De mensen zijn in de ogen van Mohammed ondankbare, tot absolute gehoorzaamheid verplichte wezens, die in naam van een vreemde goddelijke “rechtvaardigheid” bestraft moeten worden. Tegenover dit beeld zet ik het idee van de mondige burger die rechtop loopt, het beeld van een mens, die bewering met een scherp verstand kritisch bekijkt i.p.v. zich in blinde gehoorzaamheid te onderwerpen aan waanideeën.

11. Een goede reden om te verklaren dat je uit de islam bent uitgetreden:

“Moslim” is een Arabisch woord en betekent “de zich onderwerpende” of “zich overgevende”. Het begrip, de zich onderwerpende, dus onderdaan, toont aan hoe geknecht de zogenaamde gelovige in de islam is. Het afwijzen om jezelf “onderdaan” van Allah te noemen, betekent de mens te bevrijden van zijn slavernij door deze religieuze fictie. Anderzijds zegt het woord “moslim” taalkundig niet meteen iets, terwijl de vertaling in het Duitse “onderdaan” een serie vragen oproept. Als een kind het woord moslim hoort, denkt het daarbij aan veel dingen. Als er echter “onderdaan” tegen hem gezegd wordt, zal het vragen:

 • Waarom onderdaan?
 • Onderdaan van wie?
 • Waarom zijn de anderen geen onderdanen?
 • Waarom ben ik een onderdaan?

Als we niet willen denken in onderdanencategorieën, moeten we begrijpelijke, duidelijke woorden gebruiken. De taal is de uitdrukking van het denken.

Om stiekem in de eigen keuken te verklaren hiermee te breken, betekent ongewild een instemming. Tegelijkertijd is het de ontkenning van datgene wat wij weten, de ontkenning van het zelfrespect in de zin van respect voor de belangrijkste eigenschap van de mens, die hem van dieren onderscheidt: zijn denkvermogen.

Ik stel voor, dat we het Duitse woord invoeren. Ik roep alle mensen ertoe op om in plaats van het Arabische woord “moslim” het Duitse woord “onderdaan” te gebruiken. Taal is de uitdrukking van het denken.

12. Intriganten en leugens. TAQIYYA – “Gij zult liegen”

Ronde tafels en de islamconferentie zijn een farce, tenzij de islamitische heren zelf verklaren dat er Taqiyya bestaat en dat zij deze niet accepteren. En wel openlijk. Een dialoog met de islamitische verenigingen is niet mogelijk, zolang zij niet officieel, wereldwijd en openlijk bewijsbaar met de Verlichting beginnen. De misleiding en de intrige is een deel van het islamitische geloof.

Soera 3 (Imrans Mensen),vers 54: En zij maakten plannen (tegen Jezus). God maakte ook plannen (tegen hen), maar God voorziet het beste.”

Soera 7 (De Kantelen), vers 99: “Zijn zij dan veilig voor God’s voornemen?”

Soera 27 (De Mieren), vers 50 en 51: “En zij smeedden een plan, en Wij maakten ook een plan (tegen hen) maar zij bemerkten het niet” en “Ziet dan hoe het einde van hun plan was; Wij vernietigden hen en hun volk, allen tezamen.”

De God van de koran deelt in soera 10 (Jonas), vers 21 mee: “En wanneer Wij mensen barmhartigheid doen smaken nadat tegenspoed hen overviel, zie! zij beginnen tegen Onze tekenen plannen te smeden. Zeg: “God is vlugger in het maken van plannen.” Voorzeker Onze boodschappers schrijven al hetgeen je verzint op.” Onderdanen (moslims) kunnen meningen en ongeloof veinzen om zich te beschermen of om hun leven te redden of om de zaak van de islam te dienen. Dat wordt “Taqiyya” genoemd. Als hij Taqiyya gebruikt, wordt hij niet bestraft. Dit zegt vers 28 in soera 3 (Imrans Mensen): “Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen – en wie dat doet heeft geen deel aan God, tenzij gij u zorgvuldig voor hen hoedt. En God waarschuwt u voor Hemzelf en tot God zullen allen weerkeren.”

“Taqiyya” geldt niet alleen voor personen, maar ook voor instellingen en zelfs voor landen. Zo kan een islamitisch land met een niet-islamitisch land vrede sluiten en samen tegen andere ongelovige landen vechten.

God denkt ook aan de interesses van de onderdanen (moslims) en geeft hen de mogelijkheid om in bepaalde situaties, waarin men hen schade zou kunnen berokkenen, zich zo anders in te stellen, alsof ze vrienden van de ongelovigen zouden zijn. Dat betekent, dat het rechtmatig is, wanneer onderdanen (moslims), om zich tegen eventuele gevaren te beschermen, zich huichelachtig tegenover ongelovigen gedragen en de ongelovigen misleiden met valse vriendschap.

De religiegevolmachtigde van Turkije heeft dit zo geïnterpreteerd, dat een land van de onderdanen (islamitisch land) vrede kan sluiten met ongelovigen als deze vrede zich niet tegen andere onderdanen (moslims) richt. Een onderdanenstaat (islamitisch land) kan met ongelovigen samenwerken als deze samenwerking gericht is tegen andere ongelovigen.

Hiertegenover plaats ik de dialoog en de transparante democratie. Het kan zijn dat onze democratie hier en daar wat mank gaat. Maar daarover kunnen we discussiëren. We kunnen de democratie ontwikkelen zonder angst.

13. “En neem geen ongelovigen tot vrienden”

Dit is voor een samenleving zoals de onze bijzonder bedenkelijk.

Volgens overleveringen van de koran heeft God de vriendschap tussen onderdanen (moslims) en ongelovigen (niet-moslims) verboden. Als ze hieraan niet gehoorzamen, worden ze bestraft. Omdat God alles weet, weet hij ook wat de mensen denken en voelen. Mochten de mensen ondanks deze verzen toch vriendschappelijke gevoelens voor ongelovigen hebben, hen mogen of van hen houden, dan weet God dat en zal hij ze bestraffen:

Soera 3 (Imrans Mensen), vers 28 en 29: “Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen – en wie dat doet heeft geen deel aan God, tenzij gij u zorgvuldig voor hen hoedt. En God waarschuwt u voor Hemzelf en tot God zullen allen weerkeren” en “Zeg: “Of je dat wat in uw hart is verbergt of onthult, God weet het en Hij weet wat in de hemelen en op aarde is. God heeft de macht over alle dingen.”

Soera 3, vers 28 is niet de enige soera die waarschuwt tegen vriendschap met ongelovigen. Ook de soera 4 (De Vrouwen), vers 144 bevat zo´n bepaling: “O, gij die gelooft, neemt geen ongelovigen tot vrienden boven de gelovigen. Wil je God een duidelijk bewijs tegen uzelf geven?” Er bestaan veel van zulke voorbeelden, die laten zien, dat vriendschap en emotionele binding met ongelovigen gelijkgezet wordt met het zich keren tegen God. Met zo´n gedrag geven de gelovigen uit zichzelf God alle redenen om tegen hen op te treden, ze verliezen iedere waarde bij God.

De soera 9 (Het Berouw), vers 23 behoort wat mij betreft tot de meest gruwelijke verzen, want inmiddels bestaan er veel “gemengde huwelijken” in Europa: “O jij, die gelooft, neemt uw vaders en uw broeders niet tot vrienden als zij ongeloof boven geloof verkiezen. En wie onder u met hen bevriend is behoort tot de overtreders.”

14. De koran geldt alleen voor Arabieren

De koran is een boek, dat overeenkwam met de toenmalige Arabische tradities en is alleen geldig voor Arabieren. Afgezien van de taal spreekt het conflicten en gedragswijzen aan, die in de toenmalige Arabische cultuur voorkwamen. Ook de conflictoplossingen komen overeen met de toenmalige Arabische cultuur en norm. Een bewijs daarvan is het huwelijk van Mohammed met de vrouw van zijn stiefzoon en de desbetreffende gepubliceerde verzen (bijvoorbeeld soera 33 [De Partijscharen], vers 37: “En herinnert u, toen gij tot hem, wie God gunsten had bewezen en wie gij ook gunsten had bewezen, zeidet: “Behoud uw vrouw voor u en vrees God.” Gij verborgt in uw hart wat God aan het licht zou brengen, en gij vreesdet de mensen terwijl God er meer recht op heeft dat gij Hem zoudt vrezen. Toen Zaid van haar scheidde, verenigden Wij haar met u in de echt, opdat er voor de gelovigen geen bezwaar mocht zijn ten opzichte van de vrouwen van hun aangenomen zonen, als zij van haar zijn gescheiden. God’s gebod moet worden nageleefd.”). dit geldt ook voor vele andere levensterreinen, zoals erfrecht, belastingrecht enz.

Verder bestaan er verzen, waarin Allah de mensen in Mekka ondankbaarheid verwijt, omdat ze niet geloven; want hij zou hen met Mekka een vruchtbaar en veilig land hebben toegewezen. Ook dit is een bewijs, dat de islam geldt voor een ruimtelijk en cultureel afgesloten groep mensen.

Volgens Mohammed zou God iedere stam een profeet en boeken in hun taal gestuurd hebben, want God wilde, dat iedere stam zijn bevelen in de eigen taal leest en leert. Soera 14 (Abraham), vers 4: “Wij zonden geen boodschapper dan met de taal van zijn volk, zodat hij (het) hun duidelijk moge maken. Dan laat God dwalen wie Hij wil en leidt wie Hij wil. Hij is de Almachtige, de Alwijze.” 

Daarom zouden de Arabieren en uit de Arabische stam Mohammed een boek in hun taal hebben gekregen. Soera 43 (Pracht en Praal), vers 3 en 4: “Voorzeker, Wij hebben het tot een duidelijke verkondiging gemaakt, opdat gij het moogt begrijpen” en “En voorwaar, dit is in het Boek der Boeken bij Ons, verheven, vol van wijsheid.”  En kijk ook naar de volgende soera´s:

Soera 12 (Jozef), vers 2: “Wij hebben het geopenbaard – als de Arabische Koran- opdat je mag begrijpen.”

Soera 41 (Duidelijk Uiteengezet), vers 3 en 4: “Een Boek waarvan de verzen zijn verklaard als duidelijke verkondiging voor mensen die kennis bezitten” en “Als drager van goede tijding en als waarschuwer. Maar de meesten hunner wenden zich af, zodat zij niet luisteren.”

Soera 13 (De Donder), vers 37: En zo hebben Wij het als een duidelijk oordeel geopenbaard. En als je, nadat kennis tot u is gekomen hun boze wensen volgt, zul je aan God vriend, noch beschermer hebben.”

Soera 20 (Ta Ha), vers 113: “Aldus hebben Wij het (Boek) als een duidelijke Koran neergezonden en Wij hebben daarin duidelijk waarschuwingen herhaaldelijk uiteengezet, opdat men (God) moge vrezen en opdat het hen tot nadenken moge brengen.”

Soera 42 (De Consultatie), vers 7: “Zo hebben Wij u de Koran in het Arabisch geopenbaard, opdat gij de Moeder der steden (Makka) en al het omringende moogt waarschuwen; dus waarschuwt (hen) voor de Dag der Verzameling waaromtrent geen twijfel is. Een deel zal in het paradijs zijn, en een ander deel in het laaiend Vuur.”

Deze soera´s en verzen tonen aan, dat de koran voor een bepaalde Arabische samenleving was bedoeld.

Mohammed zegt hiermee, dat de mensen telkens in hun eigen taal en eigen cultuur worden aangesproken. Soera 6 (Het Vee), vers 156 en 157: “Opdat gij niet zoudt zeggen: ´Het Boek was alleen geopenbaard voor twee volkeren die vóór ons leefden, en wij waren inderdaad met de inhoud er van onbekend´” en “Of ingeval gij zoudt zeggen: ´Voorzeker, als ons het Boek was neer gezonden, zouden wij beter zijn geleid dan zij´…”.

Er zijn vele andere verzen en soera´s, die deze uitspraken bevestigen. Allah spreekt die Arabieren, de stam van Mohammed, aan. Zijn doelgroep is niet eens alle Arabieren, maar een specifieke groep Arabieren.

Dat laat ook de manier zien hoe conflicten worden opgelost: enkele van Mohammed´s aanhangers maakten hem verwijten vanwege hun “onderdaan zijn” (d.w.z. moslim zijn). Ze wilden meer oorlogsbuit hebben. Dit ergerde Mohammed. Hij publiceerde daarom het volgende vers, soera 49 (De Binnenvertrekken), vers 17: “Zij achten het een gunst voor u dat zij de Islam hebben omhelsd. Zeg: “Acht het aannemen van de Islam geen gunst voor mij. Neen, God heeft u een gunst bewezen doordat Hij u tot het geloof heeft geleid als gij waarachtig zijt.” Dat de islam, de religie van de onderdanen, een tot een klein Arabisch gebied beperkte religie is, bewijst ook het folkloristische gedrag van vele onderdanen (moslims) nu. Te beginnen met de overname van Arabische namen tot aan de folkloristische Arabische kleding getuigt dit van oude Arabische cultuur, traditie en niveau.

15. De koran, een boek vol tegenstrijdigheden

Aan de koran mag niet getwijfeld worden. Als de koran de openbaring van God is, mag hij geen vergissing of tegenstrijdigheid bevatten. Maar de koran is tegenstrijdig en dat, hoewel er in soera 4 (De Vrouwen), vers 82 staat: “Denken zij dan niet na over de Koran? Was deze van iemand anders dan van God dan hadden zij zeker menige tegenstrijdigheid daarin ontdekt.”

Voorbeeld 1: Wijn drinken, soera 16 (De Bijen), vers 67: “En van de vrucht der dadelpalmen en druiven maakt je een bedwelmende drank en een goed voedsel. Voorwaar, daarin is een teken voor een volk dat zijn verstand gebruikt.”  Tegenstrijdigheid: soera 2 (De Koe), vers 219: Zij vragen je omtrent wijn en kansspel. Zeg hen: “In beide is groot nadeel en ook enig voordeel voor de mensen, maar het nadeel is groter dan het voordeel.”

Voorbeeld 2: Trouw met christenen, Joden en andere ongelovigen, soera 2 (De Koe), vers 221: “En huw geen afgodendienaressen voordat zij geloven; waarlijk een gelovige slavin is beter, dan een afgodendienares, ofschoon zij je mag behagen. En huw haar (gelovige vrouwen) niet aan afgodendienaren uit, voordat zij geloven; waarlijk een gelovige slaaf is beter, dan een afgodendienaar, ofschoon hij je mag behagen. Zij noden tot het Vuur, maar God noodt je tot de Hemel en tot vergiffenis door Zijn gebod. En Hij maakt Zijn tekenen aan de mensen duidelijk, opdat zij lering zullen trekken.” Hierbij zit de tegenstrijdigheid in één en hetzelfde vers. Waarom moeten de mannen trouwen met “heidense” vrouwen en de vrouwen niet met “heidense” mannen? Waarom moet de vrouw trouwen met een onderdanige (islamitische) slaaf? Mohammed zegt, dat wanneer een vrouw trouwt met een “onderdaan” (moslim), zij zich aan hem zal moeten “onderwerpen”.

16. Jihad, oorlog.

Oorlog is voor de islam een canoniek gebod. Als ik zie, dat in Europa de grenzen opgeheven zijn en worden, lijkt mij de variant van de democratie de mensen waardiger te zijn. Ik plaats tegenover de oorlog in de islam de vrede van de Verlichte samenleving. Het is geen toeval, dat er geen zichzelf vermoordende joodse of christelijke bommengooiers bestaan. Soera 9 (Het Berouw), vers 41: “Gaat voort licht of zwaar, streeft met uw bezit en uw persoon voor de zaak van God. Dit is beter voor jou als je het slechts weet.”  Soera 9 (Het Berouw), vers 73: “O profeet, strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars. En wees streng jegens hen. Hun tehuis is de hel en deze is een boze bestemming.”  Soera 9 (Het Berouw), vers 88: “Maar de boodschapper en de gelovigen met hem, strijden met hun bezit en hun persoon en zij zijn het, die het goede zullen ontvangen en zij zullen slagen.”  Soera 9 (Het Berouw), vers123: “O, jij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat God met de godvruchtigen is.”  Soera 29 (De Spin), vers 69: “En zij, die naar Ons streven, – Wij zullen hen zeker op Onze wegen leiden. Voorwaar, God is met hen die goed doen.”  Soera 47 (Mohammed), vers 4: “Wanneer gij de ongelovigen (in oorlog) ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast. En wanneer de oorlog opgehouden is, laat hen dan vrij uit gunst of voor een losprijs. Zo zij het. En indien God wilde, had Hij hen Zelf kunnen bestraffen. Doch Hij wilde sommigen uwer door anderen op de proef stellen. En degenen die terwille van God worden gedood, hun werken zal Hij zeker niet vruchteloos maken.”

Slotopmerking

In het oosten van Jemen bestond de plaats Hadramut. Daar woonde de stam Kinde. De Arabische bronnen, die berichten over Mohammed´s ziekte, schrijven, dat de vrouwen daar ongeduldig op het nieuws over de dood van Mohammed wachtten. Toen zij dit kregen, verfden ze hun nagels met henna en dansten en musiceerden hierbij. Ze waren blij en vierden dit feit, omdat ze hoopten dat nu de periode van de vernietiging van de vrijheid en van de rechten van de vrouwen en hun systematische vernedering ten einde zou zijn. De opvolger van Mohammed, Abu Bakr, liet bij de vrouwen en hun beschermers echter hun handen en voeten afhakken en alle tanden en kiezen uit hun mond trekken. Ik herdenk deze vrouwen van Hadramut met veel hoogachting. Laat ons er aan werken, dat hun hoop eindelijk realiteit wordt. Al vijftienhonderd jaar hebben de waanideeën van deze archaïsche Godstrijder Mohammed de geesten van de mensen beneveld en wereldwijd onrust veroorzaakt. Het wordt tijd om deze waanzin te stoppen.

Bron:

http://michael-mannheimer.info/2011/09/27/ex-muslimin-sechzehn-gute-grunde-den-islam-zu-verlassen/

Voorwoord: Michael Mannheimer

Auteur: Arzu Toker

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam, Moslims. Bookmark de permalink .

98 reacties op Zestien goede redenen om de islam te verlaten

 1. vederso zegt:

  @ ejbron, bedankt, wat een klus! Arzu Toker, een naam om niet weer te vergeten. Waarom zijn het bijna alleen de vrouwen die zich verzetten tegen de “religie van de vrede?

  Like

 2. AntiSoof zegt:

  Er is schijnbaar niets dan geloof en cultuur. Maar, dat zit enkel in je hoofd. Dát is het probleem. Niet de Islam of de RK., achterlijke schilderijen of domme oude gebouwen, het is enkel illusie. Het is het gegeven dat je iets geloofd. Dát is alles. Want er is niets. Tenminste, zo zie ik het. Illusie. Fuck up! De mens heeft eten drinken en een dank boven het hoofd nodig. De rest is jokkebrokkerij.

  Like

 3. AntiSoof zegt:

  Dank was nat. dak.

  Like

 4. Linsky zegt:

  Verdomd goed verhaal en betoog!
  Dit soort mensen moeten we echt meer aan het woord laten.

  Quote:
  De islam is niet alleen een religie, maar ook een totalitair, door mannen beheerst gewelddadig rechtssysteem (soera 5 [De Tafel], vers 33). De islam is bovendien een politieke voorstelling,
  ———————-
  Ik ga wat verder:
  islam is een compleet, juridische, economische en politieke oorlogsdoctrine, een militair NWO-systeem!
  ————————
  Quote:;
  3. Slaven van God in plaats van leven in zelfverantwoordelijkheid.
  ————————–
  psies,
  Als er nou de innerlijk persoonlijke God als herder werd genomen, maar dit is er een van buitenaf,
  en daar zit nu al eeuwen het grote probleem!

  Quote:
  De onderdrukking van de vrouw werd wettelijk vastgelegd in de islam.
  ———————
  En daarom juist vinden zij zoveel aanhangers en ‘bekeerlingen’ onder de zieke westerlingen!
  Die willen ook best macht over vrouwen en kleine kinderen.
  Pedofilie is niet voor niets een ‘big problem’ in het westen!
  En het zit in de allerhoogste kringen!

  Quote:
  10. Het islamitische beeld van de mens: een ondankbaar, tot absolute gehoorzaamheid verplicht schepsel.
  ———————-
  Precies, en aan wie? Een Allah die in de zieke geest van die geloofsgestoorde idioten is ontstaan!
  En daarvoor gebruikten zij de meest immorele, achterlijk gewelddadige pedofiel die ze konden vinden om hem te promoten!

  In ieder geval wel een heel bijzonder artikel, wat op duidelijke wijze weergeeft waar de echte problemen uit bestaan.
  Ook erg dapper om er zo mee naar buiten te komen!

  Geliked door 1 persoon

 5. Linsky zegt:

  En natuurlijk complimenten een veel dank aan onze E.J,
  die met onblusbare energie ons steeds voorziet van de broodnodige informatie!
  Want dit was weer een hele klus! 🙂

  Geliked door 1 persoon

 6. hans van de mortel zegt:

  E.J. Bron is een onmisbare schakel in ONZE kennisbeschaving. En dan die Arzu Toker. Is het dan zo erg met de mensheid gesteld dat meer dan negentig procent dom is, en geen gezond verstand heeft? Het antwoord luidt kernachtig en zonder omwegen: JA!

  Het is aan de stand van de kwaliteit van onze huidige politieke machthebbers te danken dat het peil van onze beschaving op een dieptepunt is beland. Wat kan daarvan de reden zijn? Ik weet het niet. Apathie? Blokkade van het logisch denken in de hersenen? Angst voor iets belachelijks theatraals als het ultieme afgoderij-bedrijf door aanhangers van de rigide mensonterende islam die zelf geen nagels hebben om aan hun kont te krabben? En al hebben ze die, dan nog zijn te vies om naar te kijken.

  Ik kan slechts tot een conclusie komen. Alle moslims weten dondersgoed dat zij afstammen uit de afgrond van de achterlijkheid van pedofiel, analfabeet, discriminant, roverhoofdman en grootste sadist aller tijden: de historische Mohammed. Want voor dit Arabische beestmens was het een uitgemaakte zaak dat dood maken van zijn tegenstanders niet afdoende was. Volgens zijn God – waarin alle moslims geloven – is die God duizendmaal erger dan Hitler. Wie dood is ondervindt geen lijden meer. Dat was echter niet genoeg voor Mohammed. Zijn vijanden, vezekerde Allah hem, zullen eeuwig gemarteld worden in een vuuroven. Het uitschreeuwen van de pijn en smeken om genade om dood gemaakt te worden zal de mens echter niet helpen. Daar zorgt Allah de knecht van Mohammed voor, De mens in het hoog oplaaiende vuur van Allah zal door de engelen met bluswater in leven worden gehouden zodat hij onafgebroken ondraaglijke pijnen zal blijven ondergaan.tot welbevinden van de God van alle moslims.in alle eeuwigheid.

  DIT IS NU ISLAM TEN VOETEN UIT!

  En nu begrijpt ook iedereen waarom al die laffe domme huichelachtige moslims zo bang zijn om van hun domme godsdienstwaanzinnige geloof af te vallen. Zij ondergaan dageijks de beklemmende onberedeerde angst die hen door het sadsitsiche beestmens Mohammed is opgelegd. Wat er onberedeneerd is ingekomen, komt er ook met redeneren niet meer uit.

  ISLAM PAST NIET IN ONZE KENNISBESCHAVING. Hij is een smet op onze vrije geest en gezonde verstand. Een aanfluiting van onze beschaving en het menszijn.

  Met joden kun je vrijelijk praten en redeneren. Niet met moslims, want die zijn vooringenomen dom gehouden. Wist u trouwens dat de koran nog geen twee procent qua inhoud van de bijbel bedraagt? Ik heb het uitgerekend aan de hand van tekstberekening en vergelijking. Bovendien koran staat vol met misselijkmakende herhalingen. Als je die tegenover elkaar wegstreept blijft er helemaal niks over van dat op analfabetisme lijkende Arabische woestijn pamflet.

  Geliked door 1 persoon

  • guikl;gui;jk;jbh zegt:

   Verderf zaaien is erger dan dood

   Like

  • Khalid zegt:

   Wat er onberedeneerd is ingekomen, komt er ook met redeneren niet meer uit.

   ZIONISME PAST NIET IN ONZE KENNISBESCHAVING, zoals geert wilders .Hij is een smet op onze vrije geest en gezonde verstand.

   Met alle andere religies kun je vrijelijk praten en redeneren. Niet met zionisme, want die zijn vooringenomen dom gehouden. Wist u trouwens dat de zionisme wetboek nog geen 0,1 procent qua inhoud van de neppe bijbel bedraagt? Ik heb het uitgerekend aan de hand van tekstberekening en vergelijking. Bovendien zionisme wetboek staat vol met misselijkmakende herhalingen. Als je die tegenover elkaar wegstreept blijft er helemaal niks over van dat hoeren ongewenste ziektes zonen, zoals HANS DE MORTAL,GEERT WILDERS,MICHEL DE GRAAF, ERWIN van pownieuws grootste islam haters aller tijden. Vieze smerige roze varkens die in weilanden wonen!!!!sarcatistisce varkensvlees eters.

   Like

 7. Langzaam begint het dus toch duidelijk te worden . . . . . .

  Like

 8. E.J. Bron zegt:

  Er is nog hoop Martien…..

  Like

 9. vederso zegt:

  Er is een onbekende blogster in het Midden-Oosten die van zichzelf zegt een ex-moslima te zijn.
  Via Jihad Watch (Robert Spencer) op opmerkzaam gemaakt. Misschien interessant om te volgen.
  http://liberatednow.blogspot.com/

  Like

 10. G.Deckzeijl zegt:

  Islam is not a religion, it is not even an ideology, it’s just a mental illness.
  Regel 1 van Arzu Toker: islam zou ook een rechtssysteem zijn..???
  Geen grotere contradictio in terminis dan islam aan welk rechtssysteem dan ook te koppelen.
  Maar dat islam patriarchaal is, staat ook voor mij als een paal boven water.

  Like

 11. Soumayya zegt:

  “Waarom zijn het bijna alleen de vrouwen die zich verzetten tegen de “religie van de vrede?”

  Nog een interessantere vraag:

  Waarom zijn het bijna alleen de vrouwen die toetreden tot de religie van de vrede?

  Like

 12. E.J. Bron zegt:

  Ben nieuwsgierig naar het antwoord!!

  Like

 13. G.Deckzeijl zegt:

  Draag jij de VLAG van de islam soms ook, Soumayya..???
  http://tinyurl.com/5rwq28n

  Like

 14. Linsky zegt:

  Soumayya ;
  Dat soort mag je gratis en voor niks van me hebben!
  Wij houden de normale, mooie, echte en volwaardige vrouwen wel!

  Like

  • Jo Switten zegt:

   Zo is dat 🙂 We kunnen niet ontkennen dat er in onze contreien ook problemen zijn, maar we hebben tenminste de vrije meningsuiting.

   Like

 15. Linsky zegt:

  Ps;
  Soumayya, we hebben een paar voetstukjes over voor die blijkbaar echte vrouwen die er uit de islam ontsnappen
  (uit vrije wil) , vrouwen zoals bijv. Arzu Toker!

  Like

 16. G.Deckzeijl zegt:

  Hier is een voorbeeld van een normale. mooie, echte volwaardige VROUW, helaas te vroeg overleden. http://www.giselle.com/oriana.html

  Like

 17. Linsky zegt:

  Yep, Decky, zoals Oriana Fallaci zijn er nog heel wat meer.
  Goeie link trouwens.
  Misschien een goede suggestie voor die Soumayya…….

  Like

 18. Thanks EJ .En in het kort go girl,go.

  Like

 19. louis-portugal zegt:

  Weer een dappere ex-moslima die haar overwegingen nog eens duidelijk op een rij zet.
  Hopelijk vind ze veel navolging.

  Like

 20. louis-portugal zegt:

  E.J.B. ik vergat jou nog te bedanken voor jou eeuwige inspanning om de mensheidb te informeren.
  Overigens vindt ze.

  Like

 21. G.Deckzeijl zegt:

  @Linsky, 16:06, 28-12….. Mijn commentaar richting S was kennelijk een BULLS EYE-commentaar, want het blijft stil. En da’s een prima ontwikkeling op de valreep van 2012.
  Want iedereen die mij aan m’n kop zeikt over iets waar ik GEEN trek in heb, krijgt de wind van voren. Laatste nieuws: http://tinyurl.com/cdlcoqs
  (ben benieuwd wat E. Di Rupo gaat doen met dergelijk uitschot…)

  Like

 22. Daniël Deblaere zegt:

  Ontnuchterende met argumenten en feiten gelardeerde visie omtrent de Islam ( Arabisch voor “:overgave aan Allah’s wil”).

  Like

 23. lucky9 zegt:

  @sammy op 15 augustus 2012 om 21:04
  Daarnaast heeft 3 letters te veel. De drie laatste. “Daarna hebben we hersens gekregen om na te denken” zou juister geweest zijn.
  There is no god at all, never was, never will be. Only you and me.
  Stem desalniettemin PVV!

  Like

 24. Tom Hendrix zegt:

  @Sammy 06.18. uur, gelooft U zelf nu de onzin die U hier neerzet. We zijn hier al veel te lang op de hoogte dat de KORAN MISLEIDING van ongelovigen toestaat.
  Een paar vragen aan U:
  Waarom overtreden de islamitische landen artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, bepaald door de VN uit 1948,
  Waarom mogen christenen GEEN kerken bouwen en/of bezoeken in islamitische landen,
  Waarom zien we keer op keer terreur acties van moslim extremisten over de hele wereld, terwijl de islam pretendeert vreedzaam te zijn,
  Waarom moesten de pakistaanse islamisten zo nodig in 1971, 3 miljoen Bengali vermoordden, en 200. 000 vrouwen verkrachten.
  Waarom zegt de Koran tegen moslims dat ze de ongelovigen moeten doden waar ze hen ook maar vinden, tegen hen moeten vechten en hen hardvochtig moeten behandelen, hen afmaken, met hen vechten zelfs als het christenen en joden zijn- dus mensen van het boek- hen vernederen en hen een strafbelasting opleggen.
  Hier wil ik het maar even bij laten.

  Like

 25. Tom Hendrix zegt:

  @Sammy, nou waar blijft uw reactie op mijn commentaar van 08.09. uur?

  Like

 26. E.J. Bron zegt:

  @Tom

  Sammy is definitief op vakantie!! 😉

  Like

 27. G.Deckzeijl zegt:

  Zo, zo EJ… je maakt me zeer nieuwsgierig..!!

  Like

 28. E.J. Bron zegt:

  Laat ik het zo zeggen: hij heeft de site noodgedwongen verlaten als ongewenste vreemdeling! 😉 😆

  Like

 29. Linsky zegt:

  Sympathieke en diplomatieke omschrijving E.J.
  Kunnen we de 12de niet op jou stemmen? 🙂

  Like

 30. G.Deckzeijl zegt:

  @EJ. Codebericht begrepen!

  Like

 31. G.Deckzeijl zegt:

  @samy: hij die het zwaard opheft, zal door het zwaard vergaan.
  Onthou dat goed! Klik ook links van contact: dan leer je meteen dat niet iedereen in de EU van plan is jouw TAKKE-geloof te tolereren.

  Like

 32. Tom Hendrix zegt:

  @Samy 14.43. uur, hieruit blijkt uw primitieve aard. Wij lachen om uw misleidende praatjes, en wees ervan overtuigd, dat wij ons met “hand en tand” zullen verdedigen tegen jullie achterlijke ideologie van de zonnesteekidioot MO de PEDO PROFEET. Trouwens ga bij je linkse vriendjes trollen samy dummy.

  Like

 33. Linsky zegt:

  samy,
  koran ook lezen?
  Opdat we ook gehersenspoeld kunnen worden?
  je hebt het zelf kennelijk niet eens gelezen,anders waren je de krankzinnige on-menselijke teksten beslist zelf wel opgevallen! 😦

  Like

 34. Tom Hendrix zegt:

  @Samy, ik dacht het NIET!
  Hier een koekje van eigen deeg man:
  Iedereen die de islam werkelijk volgt is verplicht:
  1. Niet-moslims te haten, of in minder ernstige vorm, een hekel of afkeer te hebben jegens niet-moslims,
  2.een onzichtbare God te vrezen,
  3. ongelukkig te zijn met zijn of haar leven, omdat hij of zij eigenlijk een slaaf van allah is, de denkbeeldige maangod,
  4. voor NIETS te leven.
  De Islam laat de hele mensheid- moslims en niet moslims- lijden!
  Tevens verzoek ik U te reageren op mijn vraag:
  Waarom erkennen de islamitische landen artikel 1 en artikel 18 van de UNIVERSELE VERKLARING van de RECHTEN van de MENS NIET!

  Like

 35. Linsky zegt:

  En dan nog volhouden dat die kut. moslims niet gehersenspoeld zijn?!
  Hoe gek ben je dan? 🙂

  Like

 36. Linsky zegt:

  E.J. we hebben een islam-virus op ’t blog! 😦

  Like

 37. vederso zegt:

  Ik vind dit soort teksten als van Sammy heel verhelderend. Zou Pechtold ze wel eens lezen?

  Like

 38. Aegolius cs zegt:

  Vreemd: op een of andere manier denk ik terug aan de Bloedraad. Da’s lang geleden en ja, die kerken van toen t.o.v. nu in Europa en preciezer in NL: zuilen afgebroken door de politiek en kerken die leeglopen.
  Sinds mijn 18e ben ik de kerk ontvlucht en wil dat niet gedwongen ruilen voor de moskee!

  Sammmmmmyyyy, ga ergens anders zieltjes winnen!

  Like

 39. Linsky zegt:

  Verhelderend???
  verderso, Ik mag hopen dat je in een sarcastische bui bent?! 😦

  Like

 40. vederso zegt:

  @ Linsky. Inderdaad, een beetje, ik beloof het niet nogmaals te doen, maar soms dan vergeet ik mezelf.

  Like

 41. Linsky zegt:

  hahaha, geeft niet vederso, maar soms ben ik niet zeker van je stemming 🙂

  Like

 42. vederso zegt:

  @ Linsky. Ik heb vandaag al weer zoveel over islamitische onderdrukking gelezen, dat mijn stemming het soms even laat afweten. Moedig voorwaarts, zei Reve.

  Like

 43. G.Deckzeijl zegt:

  @S: if you can accept who we are and what we stand for, it’s OK.
  If not, PISS OFF…!!!

  Like

 44. Tom Hendrix zegt:

  Hé LINKSE ISLAMOFIELE IDIOOT thijss, flikker op naar je zandbak muzelman TROL! Of beter vreet je vannacht te pletter breingestoorde!

  Like

 45. Tom Hendrix zegt:

  O ja, die twee ss na thijs passen bij de islam, zij waren vrienden met ADOLF HITLER. Piss off.

  Like

 46. Hellen zegt:

  @vederzo
  WTF , ben je bekeerd of zo ?
  Wat moet ik met die k*t allaafhakkenbar shit ?

  Like

 47. Hellen zegt:

  Krijg nou wat , net stond er een filmpje van vederzo boven mijn reactie en nou is dat walgelijke filmpie weg ???

  Like

 48. E.J. Bron zegt:

  We hebben last van een islamitische trol Hellen, die onder andere namen binnenkomt!

  Like

 49. Hellen zegt:

  Owwww nou begrijp ik het E.J.

  ps
  Ik dacht dat die woestijnratten zich nu aan het vol vreten waren .

  Like

 50. Tom Hendrix zegt:

  @Samy, ik hoop dat je erin stikt, woestijnmossel!

  Like

 51. Linsky zegt:

  Zou best eens kunnen, er is ook geen grotere pedofiel, krankzinnige, grotere schoft en smeerlap. 🙂

  Like

 52. Hendrik1729 zegt:

  Deze toelichting maakt het voor mij zeer eenvoudig om met moslims om te gaan : helemaal niet meer. Want ze beschouwen me ( als niet-moslim ) als een hond die je mag bedriegen waar hij bij staat, die dringend moet afgemaakt worden en waar ze zelf nooit vriendschap mee mogen sluiten. Verder is de islam in een westers land per definitie ongrondwettelijk want dit “geloof” stelt zich boven het burgerlijk recht en onze grondwet. Ik begrijp in deze kontekst niet waarom onze politici een dergelijke haatdragende secte niet eenvoudigweg buiten de wet stellen en integendeel, hen nog subsidieren ook. Indien politici hun eigen autochtone bevolking op zo’n schandalige manier blijven uitlachen in hun gezicht moet men er nadien niet van staan kijken dat er extreme toestanden a la Breivik en consorten zouden plaatsvinden. Je kan als vrouw godbetert niet eens meer door onze hoofdstad lopen zonder voor hoer en meer van dat fraais uitgescholden te worden en die Brusselse “burgemeester”kabouters vinden dat een fait divers. Hoog tijd dat we ons allemaal inschrijven bij een schuttersgilde, zelfverdediging zou wel eens nodig kunnen blijken op korte termijn.

  Like

 53. Linsky zegt:

  sammmy ……kruip terug onder je steen en diep in dat woestijnzand! 😦

  Like

 54. E.J. Bron zegt:

  Hé, Sammy is al weg! Hoe kan dat nu? 😉

  Like

 55. Hellen zegt:

  Even iets anders , ik zei gisteren op een andere draad , dat die LW verdomd veel op laagmans lijkt , ik lees net op art 7 dat de islamknieler het wel degelijk was , die zuigende kwal heeft hier een ban gekregen las ik , mooi zo E.J. !! Door hem zijn er daar meerderen afgehaakt , ik bezoek de site , maar reageer daar ook bijna niet vanwege die landverrader .

  Like

 56. E.J. Bron zegt:

  Met zéér veel genoegen gedaan Hellen! 😉 😀 😆

  Like

 57. Linsky zegt:

  Van zandwormen kom je niet zo maar af, hè! 😦

  Like

 58. toetssteen zegt:

  En als god nou zo machtig zou zijn, zou hij niet de hele dag nodig hebben omdat door opgewaardeerde apen kenbaar te maken.
  Als god internet niet eens zou kunnen besturen om even recht de waarheid in ons gezicht te tetteren, wat is er dan almachtig?

  Like

 59. toetssteen zegt:

  Ja Haroen was erbij en keek ernaar.
  Uit eerste hand opgetekend.

  Like

 60. rommel zegt:

  Niet zo naar doen tegen Haroen.
  Jaag hem nou niet weg Toets.
  We willen er eerst nog even mee spelen.

  Like

 61. toetssteen zegt:

  @Rommel
  Schenk thee en leg er koekjes bij.
  Vergeet de tanks niet.

  Like

 62. rommel zegt:

  Ja toch?
  Als we dan toch door die islamitische heilzangers met HUN god weer is beleerd en bedreigd worden, kunnen we beter het best eruit halen en een beetje keet met ze schoppen. Heb je tenminste een beetje lol terug van die religieuze sukkels en hun gratis neuken in de hemel of een hooivork in je naad in de hel gezwam.

  Like

 63. toetssteen zegt:

  @Rommel
  Michael had op DDS een artikel:

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/10/polygamie-maakt-meer-kapot-dan-je-lief-is

  Nou die ging gestrekt na vier en wat nou als hij in het paradijs geconfronteerd wordt met 72 meiden?
  Zullen ze daar ook cardiologen hebben? Ik denk overigens niet dat die scalpel in zullen ruilen voor drietand.

  Like

 64. rommel zegt:

  Is deze draad al genoeg naar god geholpen om plaats te maken voor mijn eigen draai die ik eraan kan geven? Heeft iemand nog wat zinnigs te zeggen? …
  Dacht ik wel.
  Bron, ik neem het over nu. Hoor het wel wanneer je er niet van gediend bent. Geef me maar een waarschuwingban van 24 uur, doet Frik ook altijd als ik zijn site steel.
  Komt die.

  Like

 65. semmmy zegt:

  De waarheid kan hard zijn, accepteer het en leef ermee.
  Islam was, is en blijft de grootste religie..

  Like

 66. Tom Hendrix zegt:

  @Semmy de islam is helaas een ideologie. Ze streeft naar wereldse macht, en de alleenheerschappij.

  Like

 67. semmmy zegt:

  Is Jezus (vzmh) ‘god’?.
  Natuurlijk is de geboorte van een vaderloos kind bewonderenswaardig, maar we mogen niet vergeten dat Adam ook vaderloos en zelfs moederloos was. Als Jezus om die reden vergoddelijkt wordt, dan moet Adam een grotere god zijn, want hij had helemaal geen ouders.

  Jezus bidt tot God:
  “En vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op en ging naar buiten en hij ging heen naar een eenzame plaats en bad aldaar.” (Marcus 1:35)
  Zou Jezus God aanbidden als hij zelf God was?

  In zijn pijn aan het kruis riep Jezus:
  Eli, Eli lama sabachthani: wat wordt vertaald met, “mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten.
  Kan iemand zich voorstellen dat deze woorden uit de mond van God zouden kunnen komen? Hier hebben we de kreet van een hulpeloze man, die vreselijke pijnen lijdt en zijn Schepper aanroept.

  Like

 68. max zegt:

  @ henk, semmy

  Kijk je mag vragen hebben over Jezus, maar je mag geen vragen hebben over de profeet,

  Geen Christen die je daarvoor veroordeeld of vermoordt. Maar als je vragen over de profeet hebt, ziet de wereld er heel anders uit.

  En die teksten die je schrijft die vind ik in de Bijbel (Jesaja) ook iets anders:

  18 Gij doven, hoort, en gij blinden, slaat uw ogen op om te zien. 19 Wie is er blind dan mijn knecht en doof als de bode die Ik zend? Wie is er blind als de volmaakte en blind als de knecht van de Eeuwige? 20 Gij hebt wel veel gezien, maar gij hieldt het niet in gedachtenis; gij hebt de oren wel open gehad, maar gij hebt niet gehoord.

  Dit wordt even later gezegd tegen Israël:
  1 Maar nu, zo zegt de Eeuwige, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israël: Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. 2 Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. 3 Want Ik, de Eeuwige, ben uw God, de Heilige Israels, uw Verlosser;

  weer even later wordt de terugkomst van de Joden die verspreidt zijn voorspeld en wat gebeurd is:

  5 Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. 6 Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde, 7 ieder die naar mijn naam genoemd is, en die Ik geschapen heb tot mijn eer, die Ik geformeerd heb, die Ik ook gemaakt heb. 8 Doet het volk uitgaan, dat blind is, al heeft het ook ogen, en dat doof is, al heeft het ook oren. 9 Alle volken zijn samen vergaderd en de natien hebben zich verzameld. Wie onder hen kondigt dit aan en doet ons het verleden horen? Laten zij hun getuigen voorbrengen, opdat zij in het gelijk gesteld mogen worden en men het hore en zegge: Het is waarheid. 10 Gij zijt, luidt het woord van de Eeuwige, mijn getuigen, en mijn knecht, die Ik verkoren heb , opdat gij het weet en in Mij gelooft en inziet, dat Ik dezelfde ben; voor Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn 11 Ik, Ik ben de Eeuwige, en buiten Mij is er geen Verlosser.

  Als deze profetie waar is, (in ieder geval is hij deels uitgekomen)dan is de Eeuwige, (die jullie allah noemen) wat meer op de hand, van Israël.

  Als dit waar is ben ik niet zo bang voor jou tekst uit de koran.
  5 Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. 6 Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde, 7 ieder die naar mijn naam genoemd is, en die Ik geschapen heb tot mijn eer, die Ik geformeerd heb, die Ik ook gemaakt heb. 8 Doet het volk uitgaan, dat blind is, al heeft het ook ogen, en dat doof is, al heeft het ook oren. 9 Alle volken zijn samen vergaderd en de natien hebben zich verzameld. Wie onder hen kondigt dit aan en doet ons het verleden horen? Laten zij hun getuigen voorbrengen, opdat zij in het gelijk gesteld mogen worden en men het hore en zegge: Het is waarheid. 10 Gij zijt, luidt het woord van de Eeuwige, mijn getuigen, en mijn knecht, die Ik verkoren heb , opdat gij het weet en in Mij gelooft en inziet, dat Ik dezelfde ben; voor Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn 11 Ik, Ik ben de Eeuwige, en buiten Mij is er geen Verlosser.

  Ach, als ik dit lees is de Eeuwige meer op de hand van Israël. En lijkt het nog allemaal goed te komen.

  Ik wens je veel wijsheid toe HENK!

  Like

 69. max zegt:

  @ HENKiee

  Nou we hebben dezelfde wortels…..

  Die wortels leerden ons over respect en liefde voor elkaar, heb u naaste lief als u zelf.
  Respect te hebben voor de vreemdeling. Mensen die anders denken. Keuze vrijheid, eigen wil.

  Je mag de keuze zelf maken. Kijk, dat is mij dierbaar. Toen ik nog in de Pinkstergemeente liep, waren er twee moslims die zich bekeerd hebben naar het christendom. (ja ja dat gebeurd ook)
  Maar zij gaven direct aan dat zij vervolgt en mogelijk vermoord zouden worden.
  Het bizarre bewijs is wel een filmpje op deze site. Ook andere gelovigen worden vervolgd, kijk maar naar de kopten, de christenen in Nigeria. Kijk ook is naar het meisje in Afghanistan.

  Als een geloof dit soort dingen voorschrijft in hun heilige boeken, dan neem ik afstand, want waar is de gerechtigheid?

  Ik ben geen christen meer, maar de waarden die zijn mij nog steeds dierbaar.

  En Henkiee, ik wens je nog heel veel wijsheid toe in jouw geloof!

  En beste Henkie, ik heb niet gescholden en bespot. Ik heb respect voor jou en ik vraag van jou ook respect voor mijn waarden en normen. Is dat soms te veel gevraagd?

  Like

 70. Tom Hendrix zegt:

  @HENKiee 08.27. uur, maar ik blijf zitten met de vraag, waarom de islam ‘te vuur en te zwaard”, meent de hele wereld te moeten onderwerpen. Bij het christendom, zie ik dat -zeker heden ten dage- niet. Zelfs binnen de kerk, kun je nu je twijfels uiten, en in discussie gaan, met predikanten en priesters. Dat, Hr. Henkiee, is een onmogelijkheid bij de islam. Trouwens door haar absolute gedachtengang en opvattingen, vormt zij een gevaar voor onze seculiere westerse samenlevingen. O ja, nog wat, ik ben al tijden aan het wachten, op de protesten van de gematigde moslims tegen het geweld van de extreme moslims.

  Like

 71. Tom Hendrix zegt:

  @Max 08.54. uur, chapeau voor uw betoog Max!

  Like

 72. Linsky zegt:

  HENK en INGRID / HENKieetje:

  Misschien is het verschil wel dat christenen niet met de bijbel in de hand het uitmoorden van andersdenkenden proclameren?

  Is er behoudens de tijd van de Inquisitie- en de een of andere verdwaalde waanzinnige- ooit een oproep gedaan door christenen om andersdenkenden te verkrachten, te mishandelen, tot slaven te maken of te vermoorden?

  En de voorbeelden die aangehaald zijn komen uit het Oude Testament, dat is niet voor niets aangevuld met een Nieuw Testament, waarin de werkelijke geestelijke waarde van het mens-zijn wordt benadrukt en geproclameerd!

  De Christus uit het Nieuwe Testament, was gewoonweg de eerste mens die in het openbaar wees op de autonome essentie van de mens zelf. Hij wilde juist af van elke religie, God en afgoderij, door te wijzen op de Vader (Hoger Bewustzijn) binnenin ons zelf!
  Ergens zegt hij zelfs; “U bent goden, zonen van de Allerhoogste, allemaal.” (Psalmen 82,6)

  Hij wees op de eigen verantwoordelijkheid van het individu en de persoonlijke weg van het leven.
  En dat is nu precies zoals een werkelijk beschaafd mens wil leven. Dat is van die moslims bepaald niet te zeggen!

  Hoeveel hebben ze jouw betaald Henk…..?
  “Ik werd betaald om desinformatie te verspreiden en politieke standpunten op het internet te plempen”

  http://linskysplace.wordpress.com/2012/10/15/ik-betaald-om-desinformatie-te-verspreiden-en-politieke-standpunten-op-het-internet-te-plempen/

  Like

  • Edjan zegt:

   Nou Linsky, de verspreiding van het christendom in Europa ging beslist niet altijd zachtzinnig. Nu waren er van de 5de tot de 9de eeuw heel veel veroveringsoorlogen in Europa dus het is moeilijk te zeggen wie waarom gedood werd, maar sinds Clovis zich eind 5de eeuw bekeerde tot het christendom (vermoedelijk omdat dat de laatste rest Romeinse Rijk was en omdat de monniken Latijn spraken en schreven en zo door heel Europa met elkaar konden communiceren) en omdat Clovis de meeste veroveringen maakte, werden de verslagene volkeren gedwongen zich te bekeren tot het christendom of anders … jaja, kop eraf!

   Later, zo rond de 8ste, 9de eeuw, ging het er wat rustiger aan toe en werd er voornamelijk bekeerd via omkoping van de heidense adel en was eea. een kwestie van tijd en geduldige massage.

   Maar de Friezen en de Saksen waren erg koppig: ze “vervielen telkens opnieuw tot het heidendom” zo gauw hun overheersers hun hielen hadden gelicht en dat hebben ze met heel veel doden moeten bekopen.

   Van de Saksen wordt verteld dat men hen tot een geding had uitgenodigd. Het was gewoonte daar geen wapens te dragen. De christenen zouden ze toen omsingeld hebben en vele duizenden afgeslacht. Hoewel: dat is mogelijk/waarschijnlijk een misinterpretatie van een Latijnse tekst.

   Like

 73. Jan zegt:

  Een foto zegt meer dan 100 woorden:

  Like

 74. mz zegt:

  En de christenen die heel europa hebben veroverd en iedereen hebben gedood die niet christelijk wou worden zoals karel de grote
  ze hebben iedereen afgeslacht en de Spanjaarden die naar zuid amerika zijn gegaan en iedereen hebben vermoord omdat ze een andere geloof hadden en wie gingen naar noord-amerika en Australië????? Christenen ,maar toch geven we niet de hele christendom de schuld . En dat de joden wel normaal mee kunnen praten???? Waarom mocht hitler ze dan niet ?? En ik heb veel ongelovigen vrienden en christenen en met joden kan ik ook gewoon mee omgaan want als iemand iets doet met een zelfde geloof dan geef ik niet iedereen met de zelfde geloof de schuld zoals sommigen mensen hier

  Like

 75. Maude zegt:

  Respect voor Arzu. Ze zou moskeeën moeten bezoeken en lezingen geven. Verder mag ze in elke nieuwsuitzending. Misschien dat Nederland en met name Rotterdam eens wakker wordt en niets meer tolereert van Moslims.

  Like

 76. Furry zegt:

  Het waren de katholieken en niet de christenen.

  Like

 77. b. gast zegt:

  De Islam is het verzinsel van Mohammed om zijn zin door te drijven. Allah is niemand anders dan zijn alter ego, die hij als hogere macht gebruikt om zijn eigen macht te vergroten en zichzelf als dictator te kunnen profileren.

  Like

 78. Mo zegt:

  nee, Arzu snapt heel weinig van of weet heel goed hoe de zaken in elkaar zitten en wil graag de de aandacht hebben.

  voorbeeld Mozes:
  Mozes is gezonden naar de joden om ze te bevrijden van de tiran Faroa.
  De Egyptenaren hielden de joden als slaven en accepteerden niet dat Mozes ze mee zou nemen naar het beloofde land.

  Voorbeeld Mohamed:
  machtige arabieren hadden slaven en vrouwen als bezit!!!! een vrouw had geen enkele recht.. vele meisjes werden levend begraven omdat meisjes eenmaal niets waard waren..
  een man kon zoveel vrouwen kopen of bezitten als hij wilde..
  kortom: een vrouw en slaaf had geen enkele recht!!!

  Mohamed organiseerde een demonstratie door de straten van Mekka en verkondigde het woord.
  de islaam… door de islaam kregen de vrouwen een sterke positie. de slaven waren vrij mens.

  de machtige ongelovige arabieren wilden hier niets van weten.. maar Mohamed kreeg door deze vrije woord veel aanhangers.. en de islaam ging groeien..

  Mohamed werd uiteindelijk met de dood bedreigd en ze hadden uit 13 stammen elk 1 soldaat om mohamed te doden. Maar mohamed wist dit en vluchte naar Madina.
  de machthebbers van Mekka plunderden de huizen van de moslims in mekka en doden de zwakkere.. dit om angst te zaaien dat je geen moslim mocht worden..

  Mohamed heeft alle moslims gevraagd naar madina te vertrekken daar waar ze veilig zijn.. daar woonden namelijk ook de joden. Joden waren goede vrienden met moslims omdat ze ook in God geloven.

  ook heeft Mohamed mensen aangeraden naar Ethiopie te vertrekken omdat daar de christenen leefden die ook in God geloven..

  de machthebbers hebben dus de zwakkkere moslims, vrouwen en kinderen vermoord. en de buit van de moslims werd met de karavaan naar syrie gevoerd om daar de boel te verkopen.

  Mohamed was nu echt klaar om terug te vechten.. hij besloot de karavaan te onderscheppen om hun eigendommen terug te pakken.. de macht hebbers wisten hiervan en kwamen met een leger van 1200 man met 300 paarden. mohamed had een legertje van 300 man en 70 paarden.

  de clash vond plaats bij de waterbronnen van Badr.. de eerste oorlog.
  de moslims wonnen deze oorlog en namen gevanegen mee en hun buit mee.
  de eerste moskee werd in Medina gebouwd en de eerste Imam was een zwarte slaaf Bilal

  over de vrouwen..
  de vrouwen kregen een betere positie.. als je nu een vrouw wilde.. dan kon je haar niet meer kopen. je moet eerst met haar trouwen. dus nu moet je als man op je knieeen gaan om de vrouw ten huwelijk te vragen. waarom een zwarte slaaf als eerste imam van een moskee? om te laten zien dat islaam voor gelijkheid staat!

  waarom mag je binnen de islaam 7 vrouwen hebben?
  heel simpel.. voor de islaam mocht je zoveel vrouwen hebben als je wilde.. want vrouwen hadden geen rechten. en je kon ze ook kopen.. dus de islaam koos in iedre geval voor max 7 vrouwen.
  das heel wat he van onbeperkt vrouwen naar 7. nu in nederland mag je maar 1 vrouw:)
  dus de nederlanders zijn goede moslims wat dat betreft.. die hebben de positie van de vrouw alleen maar strerker gemaakt:)

  doden aan de joden of christenen in de islaam..
  uitleg: de koran is niet op 1 dag gekomen.. dus de eerste vers van de koran was naar mohamed om een demonstratie te doen en het woord te verkondigen.

  tijdens de demonstarie kwam de 2e vers.. omdat de moslims die demonstartie deden werden bekogeld met stenen en de straten werden verspierd door baricades van vuur etc etc..

  Hamza was een jager, een oom van Mohamed.. die was in mekka geariveerd en zag dat de moslims werden mishandeld en heeft een einde aan de demonstartie gemaakt en heeft duidelijk gemaakt dat het een schande is dat de moslims werden mishandeld.

  toen kwam een 3e vers van de koran..

  met andere woorden: na elk gebeurtenis.. over 30 jaar lang.. kwam een vers..
  de vers over het doden van de joden.. denk aan de akkoord die de joden hadden geschonden toen de moslims in medina werden omsingeld en de joden hebben in het geheid een pact gesloten met de machthebbers van mekka..

  de moslims werden in de oorlog van Al Khandaq dus door de Joden in de rug gelopen..
  maar doordat machthebbers niet over de gracht konden komen om medinna binne te vallen..
  waren de Joden in de steek gelaten door de macht hebbers..

  de Joden trokken snel terug in hun grote kasteel in Ghaybar..
  Mohamed stuurde Ali (schoonzoon) om verhaal te halen waarom de Joden de pact met moslims hadden verbroken en in de rug aanvielen?

  ze konden geen akkord bereiken en kwam tot oorlog. de moslims versloegen de Joden en Ghaybar viel..

  doden aan de christenen..
  uitleg: de christenen zagen dat de islaam in Arabia groot werd.. de romeinen en byzantijnen waren onderling in oorlog.. de paus heeft hun gevraagd om de oorlog te stoppen en de opkomende moslim macht af te maken..

  de romeinen stuurden verkenners naar Arabia en ze hadden een stadje bezet..
  Mohamed stuurde zijn troepen om deze stad weer terug te veroveren..
  wie is begonnen? niet mohamed of de moslims.. nee de romeinen..

  na de dood van mohamed.. toen werden de romeinen en byzantijnen verslagen..
  romeinen en byzantijnen hadden pact gesloten en hadden samen een leger van 250.000 en moslims 70.000.. in de oorlogen van Yarmouk werd deze hevige strijd gevoerd.
  maar deze strijd wordt wel betwist door de shia moslims.. omdat het volgens hun niet gerechtvaardigd was.. maar mohamed was natuurlijk al jaren overleden.. dus deze zware oorlogen die uiteindelijk tot in europa door gingen.. worden door sjieten als onrechtvaardig beschouwd.. net als de ISIS van nu.. die handelt vanuit de Islaam.. maar ze doen alles wat de islaam verboden heeft.

  en ze doden alles wat niet moslim is.. de shia moslims doden ze ook.. want die vinden ze geen moslims..

  kortom: ISIS denkt en leest de koran zoals ARZU en denkt dat oorlogen of het doden van mensen die geen moslims zijn goedgekeurd worden.
  Nee, want sommige versen zijn dus alleen speciaal voor een bepaalde gebeurtenis gezonden..
  en daarom word in andere versen weer anders weergegeven.. dit zijn dus geen tegenstrijdigheden.

  Dankzij de Islaam heeft Arzu het recht om vrij te spreken.. daar waar voor de islaam een vrouw geen enkele recht had in Arabia.

  dankzij de islaam werd de slavernij afgeschaft en de eerste Imam was ex slaaf;)

  waarom de verandering van onbeperkt aantal vrouwen bezitten en veranderen naar het trouwen met een vrouw of tot max 7 vrouwen? waarom niet meteen max 1 vrouw?

  nederlanders willen de zwarte piet ook niet meteen afschaffen.. ze willen hem eerst een ander kleurtje en dan geen oorbellen en wie weet over 100 jaar helemaal afschaffen? 🙂

  kortom: mensen kunnen niet op 1 dag veranderen of accepteren..
  dus daarom van onbeperkt naar 7 en nu in NL 1 vrouw:)
  mijn mening: hhaha ik zou ook het liefst onbeperkt aantal vrouwen willen:)
  maar ik respecteer het geloof en ik heb van het geloof het goede in mn hart en ik heb 1 vrouw en daar ben ik gelukkig mee:)

  God bless us:)

  Like

 79. Dit is op Onwetendheid herblogden reageerde:
  Voor diegenen die wille weten wat Islam voor de mens betekent.

  Like

 80. Pingback: MOSLIMS ZIJN NIET HET PROBLEEM… | eunmask

 81. Anne zegt:

  Babylon de Grote, is het rijk van de valse religies op aarde, die aangesloten zijn bij de Verenigde Naties te New York. De hoofdmoot zijn de moslims, de grootste religie op aarde. De Bijbel waarschuwd hiervoor in Openbaring 17: vanaf vers 4: En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar mijn volk, in dien gij niet met haar in haar zonden wild delen, en indien gij geen deel van haar plagen wild ontvangen. Want haar zonden hebben zich helemaal tot aan de hemel opgehoopt, en God heeft zich haar ongerechtigheden te binnen gebracht!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s