Niet-islamitische moslims en de Jihad tegen het Westen

Bosch Fawstin is een ex-moslim en cartoonist; hij werd onderscheiden met de “Eisener Award” en werkt op dit moment aan een cartoonnovelle The Infidel, waarvan het eerste hoofdstuk digitaal te bekijken is: The Infidel. Hij is ook de schrijver van: Propiganda: Drawing the Line Against JihadIn dit artikel houdt hij zich bezig met de vraag of er “gematigde” moslims bestaan en wat we ons daarbij moeten voorstellen.

Mijn naam is Bosch en ik ben een “droge” moslim. Natuurlijk alleen maar wanneer de moslims mij niet vermoorden, omdat ik de islam de rug heb toegekeerd – wat iets is, waartoe ze verplicht zouden zijn. Dit is slechts een van de redenen waarom ik al jarenlang tegen de islam en diens Jihad schrijf en teken. Maar gelukkig – voor ons – is het de islam niet gelukt om iedere moslim tot zijn slaaf te maken, net zomin het de nazi´s lukte om van iedere Duitser een van hen te maken. Er bestaat dus de islam en er bestaan moslims. Moslims, die de islam serieus nemen, voeren oorlog tegen ons en moslims die dit niet doen, voeren geen oorlog tegen ons.

Dit betekent echter niet, dat wij deze aarzelende moslims als bondgenoten tegen de Jihad zouden moeten beschouwen. Ik heb mijn hele leven onder moslims doorgebracht; de meesten van hen interesseert de islam werkelijk niet. Het probleem, dat ik met veel van deze principieel niet-islamitische moslims heb, is, dat zij de vijand beschermen – speciaal midden in een oorlog, die door hun consistentere geloofsgenoten tegen ons wordt gevoerd. Ze dwingen ons een islamitische roulette te spelen, want wij kunnen immers niet weten welke moslim zichzelf in de lucht zal jagen, totdat hij dit eventueel ook echt doet. En hun onverschilligheid tegenover het kwaad, dat in naam van hun religie wordt uitgeoefend, is een belangrijke reden waarom ze zo´n naam hebben.

Hoewel ik dus begrijp, dat de meeste moslims geen oorlog tegen ons voeren, hebben ze toch met hun zwijgen en passiviteit m.b.t. de Jihad  bewezen, dat ze ook niet aan onze kant staan; er kan niets worden gezegd of gedaan, dat dit zou kunnen veranderen. We moeten dit nu eindelijk accepteren en ermee ophouden te verwachten dat zij zich zouden veranderen terwijl wij ons ondertussen enorm inspannen om diegenen te vermoorden, die ons proberen te doden.

Een ander probleem met de moslims die niet heel islamitische zijn, is, dat zij enkelen van ons verleiden tot de veronderstelling, dat zij vermoedelijk een meer Verlichte vorm van islam zouden praktiseren. Dit doen ze niet. Ze “praktiseren het leven” in niet-islamitische landen, waarin ze vrij zijn om zo te leven zoals zij willen. Maar hun “islam” is niet de islam. Er bestaat geen zelfstandige ideologie naast die van de islam, die door pseudomoslims gepraktiseerd wordt; er bestaat geen realiteit van een “westerse islam”.

Niet praktiserende moslims zijn niet ons probleem; zij zijn echter ook niet de oplossing van het probleem. Ons probleem is de islam en zijn ijverigste aanhangers. Er bestaat in de islam niets, dat een moslim eraan zou kunnen hinderen niet-moslims te willen vermoorden. Als een individuele moslim vreedzaam is, is hij dat niet vanwege de islam. Het is zijn persoonlijke keuze; daarom zeg ik vaak, dat een doorsnee moslim moreel hoogstaander is dan Mohammed en diens religie. De zeer zeldzame moslim, die ons tegen Jihad ondersteunt, handelt tegen zijn religie. Dit verhindert echter velen van ons niet om aan te nemen, dat zijn pure existentie zou betekenen dat hij meer dan alleen zichzelf zou vertegenwoordigen.

De enige reden, waarom wij over de islam discussiëren, is, dat hij geen “vrede” betekent. Op 11 september 2001 werd de islam niet “door een kleine minderheid van extremisten” gekaapt. Hij werd door een zeer kleine minderheid van gematigden in beslag genomen, wiens schaamte om met zo´n brutale religie in verband gebracht te worden haar ertoe bracht om zich in te zetten voor een gemodificeerde waarheidsverkondiging daarover. Daarmee bewezen ze hun irrelevantie als bondgenoten.

Daarbij valt over deze politiek actieve gematigde moslims verder nog te zeggen, dat wanneer men goed geïntegreerde moslims in het Westen ziet, men niet de islam in actie ziet. Veelmeer zijn dit enkelingen, die leven volgens het oude motto: “Als je in Rome bent – gedraag je dan als een Romein”. Ze zijn in daad en werkelijkheid postislamitische moslims, die de islamitische waarden verworpen en de westerse aangenomen hebben. Omdat echter het proces van hun assimilatie stilzwijgend verliep – het gebeurde automatisch door de inwerking van de westerse, d.w.z. positief tegenover het leven staande, waarden – geven moslims en niet-moslims er de voorkeur aan om daarvoor de islam op gulle wijze krediet te geven. Een door ons goed bevonden moslim is, gemeten met de islamitische maatstaf, een slechte. Objectief goede menselijke wezens, die zichzelf identificeren als moslims, geven de islam een mooie façade – een veel betere dan hij verdient. Zo krijgen we er een verkeerde indruk van waarmee we te maken hebben en nog een smoes om ons er niet mee bezig te houden. En dit leidt ertoe, dat we vermomde Jihadi´s in onze cultuur opnemen, die erachter zijn gekomen hoe ze moeten zeggen wat wij willen horen, terwijl ze achter de coulissen plannen smeden hoe ze het Westen nog meer kunnen islamiseren.

Om de vijand van onschuldige moslims te onderscheiden, hebben veel te veel westerse commentatoren het vermeden om het begrip “islam” voor de vijandelijke ideologie te gebruiken. Veelmeer hebben ze besloten om hun eigen termen voor de frontale bedreiging te creëren; begrippen, die de vijand vreemd zijn:

 • Islamitisch fundamentalisme
 • Islamitisch extremisme
 • Totalitaire islam
 • Islamofascisme
 • Islamonazisme
 • Politieke islam
 • Bin Ladenisme
 • Radicale islam
 • Militante islam
 • Islamisme
 • Jihadisme

We hadden begrippen zoals

 • “Radicaal nationaalsocialisme”
 • “Extremistisch Shintoïsme”
 • “Militant communisme”

in het verleden niet nodig. “Miltante islam” en “politieke islam” enz. zijn pleonasmen. Dat we aan zulke begrippen vasthouden, is een catastrofe. Duizenden Amerikaanse soldaten en burgers werden opgeofferd, omdat de politiek op de mythe berustte, dat “islam vrede zou zijn”. We probeerden niet om tijdens de Tweede Wereldoorlog het Shintoïsme of nazisme te hervormen; de belangrijkste veranderingen in die culturen vonden pas plaats, nadat wij ze grondig gedemilitariseerd hadden.

Het is geen toeval, dat die westerse analytici van de islam, die het meest over de islam weten, ook het meest islamkritisch zijn, terwijl de minst geïnformeerden het minst kritisch zijn. Er bestaan echter ook analytici, die door hun islamstudie zo verliefd op hun studieobject geworden zijn, dat ze – in plaats van aan datgene vast te houden wat de islam is – er vaak over schrijven wat hij niet is of wat ze hopen dat hij zou zijn. Ze schijnen er druk mee te zijn het hunne bij te dragen om de islam van diegenen te redden, die hem zogenaamd gecorrumpeerd hebben.

In de islamitische wereld zien we de ware betekenis van de islam in de praktijk gebracht. Islam – en niet enkele van zijn zogenaamde afwijkende vormen – betekent

 • Vrouwenhaat
 • Censuur
 • Antisemitisme
 • Homofobie
 • Het slaan van echtgenotes
 • Onthoofdingen
 • Eermoorden
 • Pedofilie en “kindbruiden”
 • Het vermoorden van ongelovigen
 • Doodstraf bij afvalligheid
 • Enz.

Dit is door de islam gesanctioneerd kwaad. Ons wordt echter verteld, dat wij “een van de meest geweldige religies ter wereld” zouden moeten respecteren, gewoon omdat het een religie is. Na de 11e september werd duidelijk, dat dit het enige was dat George W. Bush over de islam wist. Dit was blijkbaar voor hem reden genoeg om de islam te ontlasten, wat hij ook deed. Zijn adviseur David Forte zei exact datgene tegen de president wat hij wilde horen; “dat zoiets kwaads niet uit een religie afkomstig zou kunnen zijn”. De daad van 11 september was echter afkomstig uit een religie. Wat het ook maar meer was, 9/11 was een geloofsdaad.

Toen president Bush korte tijd na deze catastrofe zei, dat “islam vrede zou zijn”, gaf hij daarmee een onverwacht geschenk aan de vijand. Hier was de man, die de opdracht had om Amerika tegen deze aanval te verdedigen en hij verdedigde precies die ideologie, die tot de aanvallen had geleid. Over het algemeen is eerlijkheid de beste strategie en als het om oorlog gaat, is het moreel dwingend om achter de waarheid te komen, de waarheid te spreken en op basis van de waarheid te handelen – om het even welke heilige koe er tijdens dit proces om zeep wordt gebracht. Een van de belangrijkste redenen waarom de bijna 3000 Jihad-slachtoffers van 9/11 niet werden vergolden, is het respect voor religie – zelfs voor een religie, die onze uitroeiing eist.

Die moslims, die de islam echt belangrijk vinden, maken deel uit van een georganiseerde inspanning om de islam te verbreiden en ik noem deze collectieve onderneming van de moslims vaak “georganiseerde islam”. Het maakt niet uit welke middelen er worden ingezet; moslims, die zich inzetten voor een geïslamiseerde wereld, willen hetzelfde als de Jihadi´s. Deze georganiseerde inspanningen behelzen moskeeën, islamitische instellingen, individuele islamitische schrijver, blogs enz. en zij allemaal zetten zich zonder uitzondering op z´n minst in voor een antiwesterse en anti-Israëlische propaganda.

Vaak hoor ik, dat we met de islamitische wereld zouden moeten samenwerken. Om welk doel te bereiken? Zoals Ayn Rand schrijft:

In iedere samenwerking tussen twee mensen of twee groepen die verschillende basisprincipes hebben, wint altijd het kwaadaardige of irrationele”.

Altijd als we met een cultuur “werken”, die onze vernietiging eist, werken we – bewust of onbewust – aan onze eigen vernietiging.

Hoewel het juist is, dat Jihadi´s niet alle moslims vertegenwoordigen, dan vertegenwoordigen ze toch de islam. Waarom voeren de meeste moslims dan geen heilige oorlog? Net zoals in iedere cultuur zijn ook de islamitische helden een kleine minderheid. De Jihadi´s zijn de helden van de islam; zij zijn degenen, die het meest bezig zijn met het opvolgen van de geboden van Allah en daarvoor worden ze in de islamitische wereld bejubeld. Ze zijn ook de enigen, aan wie het paradijs wordt gegarandeerd. Hun zeldzaamheid werd nog duidelijker, toen we hoorden, dat alleen de piloten van 9/11 wisten dat het een zelfmoordmissie was. Onze vijand weet, dat het zelfs moeilijk is om hardcore moslims ertoe te brengen hun leven voor de islam op te offeren; ze willen echter niet dat wij dit ook weten. Net zoals ze ook niet willen, dat wij te weten komen, dat achter het pochen op hun liefde voor de dood het feit van hun levenshaat verborgen zit.

Terwijl moslim, die zichzelf de lucht injagen om ongelovigen te doden, een kleine minderheid zijn, zijn moslims, die de eersten expliciet veroordelen, een nog kleinere minderheid. Hoewel ik aanneem, dat de meeste moslims gewoon schapen van hun Jihadi geloofsbroeders zijn, bestaan er desondanks teveel islamitische Jihadi-aanmoedigers. Hoeveel moslims vierden 9/11? Veel te veel. Zelfs in mijn lakse islamitische omgeving in de VS bestond er alom antisemitisme en vrouwenvijandigheid. Enkele van mijn familieleden bewonderden Adolf Hitler, die ik “de meest populaire ongelovige van de islam” noem. Wat betreft vrouwenvijandigheid: de dag, dat er in mijn familie een meisje ter wereld kwam, werd tot rouwdag verklaard. Ze waren op de hoogte van het leed, dat dit meisje zelfs hier in Amerika onder de islam moet verdragen.

Hoewel we zeggen, dat we al 10 jaar in oorlog zijn, zijn we nog niet eens begonnen deze oorlog zo te voeren zoals we zouden moeten. Diegenen, die tijdens deze oorlog voor veranderingen in de islam hebben gepleit, zouden versteld staan hoe sterk de islam veranderd zou kunnen worden als we een eerlijke oorlog zouden voeren. Men kan een gewelddadige religie zoals de islam niet met argumenten onschadelijk maken, maar alleen met nog harder terugslaan tegen het staatsgesponsorde Jihad terrorisme.

De toekomst van de islam en het welzijn van de moslims zouden we belangrijk vinden, wordt er gezegd. Na 9/11 werd de verdediging van onze cultuur, van onze waarden en zelfs van ons leven facultatief, onze verdediging van de islam echter was absoluut. Het begon met het “islam is vrede” van Bush en gaat door met Obama, die in zijn Egyptische onderwerpingtoespraak in het jaar 2009 voor leden van de Moslimbroederschap zei:

“Ik beschouw het als deel van mijn verantwoordelijkheden als president van de Verenigde Staten om negatieve islamitische stereotypen te bestrijden, waar deze ook mogen opduiken”.

Sprak hij maar op dezelfde manier over Amerikaanse stereotypen!

We kunnen niet tegelijkertijd voor de islam en voor onszelf zin. De vijand is volledig tegen ons en is ervan overtuigd dat hij het goede is en wij het kwaad. Onze handelwijze heeft niets anders bereikt dan dat zijn haat tegen ons gepaard ging met een voortdurend groter wordende verachting. Voordat we de vijand begrijpen, zouden we eerst onszelf moeten erkennen. Alleen dan kunnen we het hem met volle morele overtuiging betaald zetten en dichterbij een overwinning komen.

Ons probleem is niet islamofobie, maar islamofilie. Ik noem deze onkritische, gedesinformeerde, absolute verdediging van de islam door westerse elites na 9/11 Islamgate.

Onze altruïstische zorg voor de toekomst en voor het welzijn van de moslims vindt plaats op kosten van Amerikaans bloed en goed. We hebben het welzijn van de “islamitische wereld” boven onze zelfverdediging geplaatst. We hebben de moderne grote leugen dat de islam vrede betekent boven de waarheid geplaatst, op grond waarvan we zouden moeten handelen. We hebben het leven van islamitische burgers boven dat van onze soldaten geplaatst door de laatsten in absoluut onnodig gevaar te sturen om onschuldige of ook schuldige burgers te beschermen. We kunnen onze strategieën om in te grijpen de gouden strategieën noemen, omdat onze soldaten gedwongen worden om zo met de vijand om te gaan zoals we zelf ook graag behandeld zouden willen worden. De vijand maakt hier volledig gebruik van, net zoals ze ook aanspraak maken op de polissen, die onze morele, ijdele politici hebben veroorzaakt. We moeten dit veranderen en de focus ten koste van de vijand eenmaal op onszelf richten.

We hebben sinds 9/11 alles geprobeerd behalve reële oorlog. Oorlog is het antwoord op Jihad.

Wie zijn er dus geïnteresseerd in de islam? Moslims, Jihadi´s, islamofielen, linksen – die zich uiteraard identificeren met anti-Amerikaanse ideologieën –, zich schuldig voelende tijdgenoten die denken dat Amerika het bij het verkeerde eind heeft en “goedmenschen”, die denken dat welke religie dan ook beter zou zijn dan helemaal geen religie. Omdat linksen en islamofielen over het algemeen echter weinig verstand hebben van de islam, wie is er dan echt in geïnteresseerd? Diegenen, die oorlog met ons voeren.

Uiteindelijk interesseert mij de islam en de islamitische wereld net zo weinig als de islamitische wereld zich voor Amerika en het Westen in het algemeen interesseert. We zijn in oorlog. We kunnen niet aan beide fronten vechten. Ik breng de stemming er niet in voor de islam en de islamitische wereld.

Ik breng de stemming erin voor onszelf.

Bron:

http://europenews.dk/de/node/50693

Auteur: Bosch Fawstin

Bron oorspronkelijk artikel:

http://frontpagemag.com/2011/12/02/non-muslim-muslims-and-the-jihad-against-the-west/

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Counterjihad, Islam, Moslims, political correctness, Terrorisme. Bookmark de permalink .

9 reacties op Niet-islamitische moslims en de Jihad tegen het Westen

 1. Linsky zegt:

  Execlent.. heer Bron!
  Mooi dat we het eens van die zijde belicht zien.
  Even een paar kanttekeningen als het mij is toegestaan. 🙂
  —–
  Quote: hebben ze toch met hun zwijgen en passiviteit m.b.t. de Jihad bewezen, dat ze ook niet aan onze kant staan
  ————-
  Dat is dus een van de kwalijkste zaken, waar we hier al vele malen op gewezen hebben.
  Ze houden altijd hun smoel en zullen nooit eens demonstreren of op andere duidelijke wijze laten weten dat zij zelf tegen dat extremistische geweld van hun islam en sharia zijn.

  Overigens begint het mij persoonlijk onderhand de strot uit te komen dat nu nog steeds 9 september 2001 gekoppeld blijft aan moslims. Die ‘daders’ bleken al jaren en maanden te verblijven in heel andere landen.

  Waarom snapt verdomme nou niemand dat het geen flikker met die gasten te maken had, behalve dat het een ‘false flag’ was om de ‘oorlog ‘te beginnen? Een oorlog tegen de islam om ons gaar te stoven voor de wereldwijde veranderingen ten einde de NWO te grondvesten.
  Daarom wijs ik er steeds op dat het echte probleem veen dieper zit.
  Bij onze eigen overheden, en vooral in London City, de FED etc.
  Daar zitten de echte verraders en zij die ons verkochten!
  De mensen die de wereld willen onderwerpen aan een nieuwe staatsdoctrine……SHARIA!
  Geen beter manier om de enorme kuddes onder controle te houden..

  Het doet overigens dus helemaal niks af van de reële waanzin van de islam, koran en sharia.

  islam = krankzinnigheid = een pleonasme per definitie, mijn inziens althans!
  Wij moeten dat hoe dan ook nooit accepteren!

  Like

 2. G.Deckzeijl zegt:

  Zolang ontelbaren die fundamentalistische waanzin voor zoete koek blijven slikken -en daarmee anderen vergiftigen- zie ik dat woestijngeloof nog niet snel van deze wereld verdwijnen.
  Trouwens, waar heb ik het over? Dat woestijngeloof zit enkel in al die geïndoctrineerde koppen, dat krijg je er niet zomaar uit. Deprogrammering is een klus die decennia in beslag kan nemen.

  Like

 3. Geweldig artikel, zeer fundamenteel. Paar citaten:

  ‘Ze dwingen ons een islamitische roulette te spelen, want wij kunnen immers niet weten welke moslim zichzelf in de lucht zal jagen, totdat hij dit eventueel ook echt doet. En hun onverschilligheid tegenover het kwaad, dat in naam van hun religie wordt uitgeoefend, is een belangrijke reden waarom ze zo´n naam hebben.’

  ‘Een door ons goed bevonden moslim is, gemeten met de islamitische maatstaf, een slechte.’

  ‘Terwijl moslim, die zichzelf de lucht injagen om ongelovigen te doden, een kleine minderheid zijn, zijn moslims, die de eersten expliciet veroordelen, een nog kleinere minderheid.’

  Like

 4. vederso zegt:

  Als er een lijst van 20 beste artikelen van het jaar 2011 gemaakt zou worden, maakt deze van Bosch Fawstin een goede kans daarin opgenomen te worden. Bedankt voor de vertaling E.J.Bron

  Like

 5. hans van de mortel zegt:

  Niks nieuws voor mij dit overigens prima verhaal dat in grote lijnen ook mijn gedachten en bewoordingen weergeeft.

  Waar het met de mantel der liefde bij moslims mank aan gaat is dat te allen tijde de koran wordt vermeden als de heilige pest. En daar wringt hem nu juist de schoen. Ook in dat hele theatrale achterlijke Wilders-proces werd met geen woord over de koran gerept. Terwijl dat nu juist de steen des aanstoots van alle narigheid is. Langdradige quasi wetenschappelijke artikelen in kranten, breed uitgemeten discussie-panels op de TV. Met geen woord wordt er gerept over de koran, Raar, maar waar. Het sprookje van de ‘Kleren van de keizer’ doet heden ten dage nog steeds opgeld voor mensen die nooit geleerd hebben zelfstandig kritisch te denken.

  De koran, het islamitische haatboekje pur sang, dat nog geen twee procent van de bijbel bedraagt, slaagt er hoe dan ook in om zijn onnadneknde lezers keer op keer te verblijden met uitsluitend ondraaglijke sadistische discriminerende weerzinwekkende onmenselijke one-liners. Van een fatsoenlijk leesbaar verhaal is geen sprake. Kan het nog achterlijker? Haast onmogelijk. Vandaar dat al die domme moslims over de koranteksten heen lezen, Sowieso snappen zij van de koran in het Arabisch geen sura en beschouwen juist daarom dat haatboekje als superieure kwaliteitsopenbaring van Allah, een Allah die in mijn ogen niets anders was dan de slaafse knecht in de ongebreidelde en brutaal agressieve psychopatische fantasie van sadist Mohammed,

  Wanneer Mohammed met de vrouw van een ander wilde neuken, bedacht hij snel weer even een nieuwe sura die zijn onbedwingbare seksuele begeerte namens Allah rechtvaardigde. De psychopaat trouwde niet voor niets met een meiske van zes en penetreerde haar voor het eerst – na vele eerdere pogingen – toen zij negen was. Met deze walgelijke openbaring die bij iedere moslim bekend is, heeft blijkbaar niet één moslim moeite mee. Vindt u het gek dan, dat ik het woord moslim ronduit ongepast vind in onze kennisbeschaving?

  Een klein minpuntje over dit geweldige artikel hierboven. Iemand die het niet eens is met die Arabische 1400 jaar oude weerzinwekkende en onsmakelijke flauwekul moet zich natuurlijk nooit meer moslim noemen. En zeker niet in ONZE kennisbeschaving. Dat miste ik dus in dit overigens bewonderenswaardige resumé.

  Like

 6. Linsky zegt:

  Hans;
  Goed betoog, ben het helemaal eens.
  Een verbod van staatswege op het woord moslim, koran en sharia?!
  Kunnen we dat niet afdwingen…Wilders misschien? 🙂

  Like

 7. vederso zegt:

  @ rechtse rakker. Een even fundamenteel artikel vind ik dit van Timon Dias op DDS – Een dilemma dat niet was. http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/12/het-dilemma-dat-niet-was

  Like

 8. louis-portugal zegt:

  Zeer goed stuk. EEns met de vorige reaguurders. We beginnen weer goed Bert, direct in het diepe.
  Hans, hoewel ik het met de strekking van jouw commentaar eens ben heb ik toch EEN opmerking over een punt dat ik al eerder bij jou gezien heb.
  Je zegt dat de koran maar 2 % van de bijbel heeft.
  Ik vind dat de koran een bijna overschrijving van het oude testament is met hier en daar wat aanpassingen aan zijn eigen tiijdsgeest en manies.
  Toen ik hem begon te lezen (doorworstelen) viel me dat iedere keer op.
  Trouwens ook in dat beetje talmoed dat ik gelezen zie ik dezelfde geest.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s