Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst stelt onderzoek in naar KOPP-auteur Udo Ulfkotte wegens “virtueel toebrengen van lichamelijk letsel”

De afdelingen van de politie die zich bezighouden met de binnenlandse veiligheid moeten de staat tegen politiek gemotiveerde, de staat bedreigende activiteiten beschermen. De Binnenlandse Veiligheidsdienst in Tübingen stelt nu een onderzoek in naar KOPP-auteur Udo Ulfkotte. Een locale politicus, die met obscure opvattingen opzien baarde, had volgens informatie van de politie het onderzoek naar een voor hem persoonlijk uiterst onaangenaam bericht aanhangig gemaakt.

In een rechtsstaat gaat het bij strafprocessen tegen beschuldigden om concrete beschuldigingen. En opdat een beschuldigde zich tegen zulke beschuldigingen kan verdedigen, mag hij de aktes inzien. KOPP-auteur Udo Ulfkotte werd telefonisch door de politie opgeroepen om zijn mening te geven over een tegen hem aangespannen politiek onderzoek door de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Tübingen. Hij kon de aktes niet inzien, en hij kent de concrete beschuldigingen niet. Maar hij moet zijn mening geven. Dat is – voorzichtig uitgedrukt – hoogst ongebruikelijk in een democratische rechtsstaat. De schrijver heeft zich er echter van kunnen overtuigen, dat het onderzoek tegen hem door de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Tübingen geen vervroegde 1 april grap is.

De brief hieronder zal hij een van de komende dagen naar de Binnenlandse Veiligheidsdienst in Tübingen sturen. De brief spreekt voor zich. Hij publiceert de brief, zodat iedere burger voor zichzelf een oordeel kan vormen over de situatie van de Duitse rechtsstaat:

Aan de afdeling Binnenlandse Veiligheidsdienst van de politiedirectie Tübingen

Konrad-Adenauer-Str. 42

72072 Tübingen

 

Dr. Udo Ulfkotte

 Kopp Verlag e.K.

Verlag & Fachbuchversand

Pfeiferstr. 52

 72108 Rottenburg a. N.

 

Zeer geëerde dames en heren,

Via meerdere politiebureaus ben ik telefonisch op de hoogte gesteld van een aanklacht tegen mij, die nu bij de afdeling Binnenlandse Veiligheidsdienst van de politiedirectie Tübingen ligt. Men overweegt een politiek onderzoek tegen mij in te stellen. Diegene die aangifte heeft gedaan, is volgens informatie van de politie naar het heet de Rottenburger locale politicus van BfH/Die Linke, Albert Bodenmiller, die tegelijkertijd lid is van de CDU. Deze beschuldigt mij naar men zegt van het toebrengen van lichamelijk letsel, belediging en laster. Bovendien zou ik zijn contactgegevens zonder toestemming op internet hebben gepubliceerd. Omdat ik over de aanklacht tot nu toe slechts gedeeltelijk telefonisch, maar niet schriftelijk, ben geïnformeerd, hoop ik de inhoud zo correct te hebben weergegeven. Ik word bovendien in het hierboven genoemde verband verdacht van zogenaamde politieke delicten, waarbij uit de telefonische informatie van de politie tot nu toe niet duidelijk is door wie deze verdenking wordt opgesteld. Aan mij werd verzocht hierover schriftelijk een standpunt in te nemen, dat ik als volgt naar beste eer en geweten afgeef:

Het is correct, dat ik een artikel over meneer Bodenmiller op internet heb gepubliceerd. Voor dit artikel ben ik alleen verantwoordelijk. Het staat sinds 12 oktober 2011 onder het volgende internetadres op de website van Kopp-Verlag:

https://ejbron.wordpress.com/2011/10/14/toppunt-van-huichelarij-die-linke-financiert-zichzelf-met-de-verkoop-van-islamkritische-en-rechtse-boeken/

(Nederlandse vertaling van het artikel van E.J. Bron)

Sindsdien heeft mij op geen enkel moment een persoon of instantie benaderd met de eis/het verzoek om het artikel te corrigeren of met inhoudelijke kritiek. Ook bij Kopp-Verlag zijn zulke reacties tot nu toe niet bekend. Het artikel staat sinds publicatie nog steeds onveranderd op internet. Een juridische journalistieke klacht (en om dit wetsartikel gaat het volgens de informatie van de politie) heb ik noch de uitgever gehad.

De in het artikel gepubliceerde contactgegevens van de persoon Bodenmiller zijn afkomstig van de homepage als gemeenteraadslid van diegene die aangifte heeft gedaan. De openbaar toegankelijke informatie werd daar bewust voor de burgers neergezet om het hen mogelijk te maken contact met hem op te nemen. Ik heb destijds een screenshot van die site opgeslagen en kan deze op ieder moment als bewijs overleggen. De publicatie van een met medeweten, gedogen en toestemming van een persoon zelf gepubliceerde gegevens vormde in het verleden volgens de bij mij en de uitgeverij bekende rechtspraak geen strafrechtelijke relevante handeling. Politici, die contactgegevens (laten) publiceren, willen immers juist aanspreekbaar zijn voor burgers. Of er zich dan burgers melden met grote bewondering voor de politicus of juist met kritiek, daarop heeft met de publicatie van de contactgegevens noch de stad rottenburg noch de ondertekenaar van deze brief invloed.

Ik heb de persoon Bodenmiller bovendien tot nu toe nog nooit in mijn leven gezien of ontmoet. Ik ken het portret van deze persoon veelmeer allen van de op de sites van de stad Rottenburg gepubliceerde foto. Tegen deze achtergrond ben ik er verbaasd over om door diegene die aangifte tegen mij doet beschuldigd te worden van het zogenaamde toebrengen van lichamelijk letsel. Dat is een interessante variant van de normaliteit. Ik heb ook op geen enkel moment personen tot het toebrengen van lichamelijk letsel opgeroepen.

Ik heb overigens voor het schrijven van bovengenoemd artikel over meneer Bodenmiller zowel bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst in Stuttgart als bij afdelingen van de Binnenlandse Veiligheidsdienst schriftelijk informatie gevraagd of de door de heer Bodenmiller (in een artikel in het Schwäbische Tagblatt) beweerde zogenaamde terreurgevaren/plannen van aanslagen, die door mijn persoon en de bouwwerkzaamheden van Kopp-Verlag volgens de heer Bodenmiller zogenaamd in Rottenburg zouden kunnen worden veroorzaakt, op feiten zijn gebaseerd. Om het hoffelijk te formuleren – zulke feiten waren op het moment van mijn aanvraag bij geen enkele instantie bekend en bestonden tot dan toe blijkbaar alleen maar in de fantasie van diegene die aangifte tegen mij doet. De desbetreffende ambtelijke brieven in dit verband bevinden zich in mijn bezit. Ik kan deze briefwisseling in geval van het openen van een politiek strafproces gaarne overleggen.

Verder zou ik de persoon Bodenmiller beledigd hebben en/of mij strafbaar gemaakt hebben aan laster. De in het hierboven geciteerde artikel genoemde en door mij opgestelde beweringen zijn bewijsbaar en toegankelijk. Mij werd bij het schrijven van dit standpunt van geen enkele kant, door geen enkele persoon/autoriteit medegedeeld, dat de daarin opgevoerde feiten niet correct en/of zelfs onwaar zouden zijn voorgesteld. Integendeel: mij werd nog meer informatie met desbetreffende bewijzen toegespeeld, die het daarin geschetste beeld afronden. Deze bewijzen heb ik tot nu toe niet gepubliceerd. Omdat ik mij (met uitzondering van het hierboven genoemde artikel) volgens mij nog nooit heb uitgelaten over de persoon Bodenmiller, snap ik tot nu toe niet waar ik die belasterende delicten ook maar in beginsel zou hebben kunnen realiseren. De in het artikel geuite smadelijke kritiek is in ieder geval juridisch journalistiek gefundeerd en gemotiveerd door het gedrag van de persoon Bodenmiller.

Ik wil de ontvangers van deze brief er hoffelijk op wijzen, dat de ondertekenaar van dit schrijven, net zoals andere medewerkers van Kopp-Verlag, na de openbare opmerkingen van diegene die aangifte tegen mij doet (voor het schrijven van het hierboven genoemde artikel), blootgesteld stonden aan talrijke persoonlijke beledigingen en bedreigingen, waarvan de oorzaak causaal in de daaraan voorafgaande openbare opmerkingen van Bodenmiller tegen Kopp-Verlag ligt. Nu heeft de persoon Bodenmiller ook met de meest onbegrijpelijke opvattingen een recht op vrijheid van meningsuiting in onze democratie. En niet eentje van ons zou daarom op het interessante idee gekomen zijn om met aangiftes over de beledigingen en bedreigingen aan ons adres een Openbaar Ministerie of zelfs de Binnenlandse Veiligheidsdienst lastig te vallen. Vanuit het oogpunt van diegene die aangifte tegen mij doet, moeten de medewerkers van Kopp-Verlag het blijkbaar maar accepteren om na zijn onbegrijpelijke uitlatingen door derden beledigd, belasterd en bedreigd te worden, omdat diegene die aangifte doet immers niet zelf tot zulke delicten heeft opgeroepen. Komt hij echter zelf in een gelijksoortige situatie door derden terecht, dan wordt hij overgevoelig en jammert – nog een interessante variant van de normaliteit.

Indien derden na het lezen van het door mij geschreven en zonder mijn toedoen sindsdien op veel plaatsen op het internet gepubliceerde artikel over de persoon Bodenmiller hem uit zichzelf beledigd, belasterd, vernederd, bedreigd of op andere wijze mochten hebben lastig gevallen (wat ik niet weet en waarvan ik geen voorstander ben), dan is de ondertekenaar van deze brief daar net zomin verantwoordelijk voor als de persoon Bodenmiller voor de ons na zijn openbare uitlatingen overkomen behandeling. Intussen klinkt het uit het bos net zo als je het erin schreeuwt.

Over de aan mij telefonisch medegedeelde verwijten, volgens welke ik gezien vanuit het standpunt van Tübingen mogelijkerwijs een “politieke delinquent” zou kunnen zijn en dat daarom het onderzoek door de verantwoordelijke afdeling van de Binnenlandse Veiligheid wordt gedaan, kan ik geen uitspraken doen, omdat ik de concrete beschuldiging niet weet. Het is nieuw voor mij, dat er in een democratische rechtsstaat een vooronderzoek zonder concrete beschuldiging wordt gehouden. Het lijdt geen twijfel, dat ik tot die burgers behoor, die volgens peilingen net zoals de meerderheid van de bevolking de opvattingen van Thilo Sarrazin delen. Deelt u mij alstublieft mede, wanneer politieke incorrectheid ook zonder concrete beschuldiging waarschijnlijk een “politiek delict” is. Ik heb daar tot nu toe gewoon nog nooit van gehoord. Maar het zou me niets verbazen.

Ik wil erop wijzen, dat ik mijn politiek niet correcte uitspraken in heel veel tv-uitzendingen steeds opnieuw openlijk heb geuit. Het gevolg was vele bedreigingen met moord, bijvoorbeeld na mijn laatste optreden bij “Maischberger” of na het “Nachtcafé” met Wieland Backes. De daders, die er in één geval zelfs openlijk en voor iedereen zichtbaar met naam en toenaam toe opriepen om bij mij het hoofd af te snijden, werden tot nu toe niet wegens politieke delicten vervolgd. Integendeel: Ondanks onderzoek door de verantwoordelijke Openbare Ministeries heeft er volgens mij in geen enkel geval een veroordeling plaatsgevonden. En wel rekening houdende met de vereiste “culturele gevoeligheid”. Aan mij als gedupeerde werd noch in de hier genoemde gevallen noch in vele gelijksoortige gevallen, waarbij mijn familie met de dood werd bedreigd, nooit ook maar een hearing door het Openbaar Ministerie aangeboden. In tegenstelling tot de virtuele beschuldigingen van de persoon Bodenmiller waren er – gezien vanuit mijn subjectieve standpunt – geen inspanningen tot onderzoeken door het Openbaar Ministerie of zelfs veroordelingen.

Wat ben ik dan toch blij, dat er nu wegens zogenaamde virtueel toebrengen van lichamelijk letsel en zogenaamde vermoedelijke politieke delicten door een rechtbank van de Binnenlandse Veiligheidsdienst onder uitsluiting van publiek een onderzoek tegen mij dient plaats te vinden. Hoe zegt Thilo Sarrazin dat nog maar zo mooi: “Deutschland schafft sich ab”. De heer Bodenmiller schijnt de heer Sarrazin nu met een aangifte tegen mij aan het werk te willen zetten. Dat kan men ook positief zien.

Met vriendelijke groeten

Dr. Udo Ulfkotte

 

Bron:

http://tinyurl.com/7c75cz7

Auteur: Redactie Kopp-Verlag

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Duitsland, Islamisering, Islamkritiek, political correctness, Socialisten. Bookmark de permalink .

24 reacties op Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst stelt onderzoek in naar KOPP-auteur Udo Ulfkotte wegens “virtueel toebrengen van lichamelijk letsel”

 1. louis-portugal zegt:

  Hij doet eigenlijk hetzelfde als Frik bij AP en zet meteen het hele verhaal op zijn site.
  Ik denk ook dat dat de beste manier is om hier uiting aan te geven.

  Like

 2. Columnist zegt:

  Udo Ulfkotte is een goede vent. Maar als hij wegvalt, zal hij vervangen worden door radicalere elementen. Alleen als de oorzaak van de “Islamofobie”, dat wil zeggen het vervelende gedrag van bepaalde moslims, wordt aangepakt, kan “Islamofobie” verdwijnen.

  Nogmaals, een grondige kennis van de Turkse en Arabische taal is minstens zo belangrijk als blogjes volschrijven.

  Like

 3. E.J. Bron zegt:

  Dit kan geen toeval meer zijn. Eerst de aanval op de Duitse islam-kritische website PI (https://ejbron.wordpress.com/2012/01/13/duitsland-probeert-kritiek-op-de-islam-tot-zwijgen-te-brengen/), daarna de aanval op Frik n.a.v. een door mij vertaald artikel van Ulfkotte (http://www.amsterdampost.nl/mdi-gaat-amsterdam-post-kapodt-slopen/) en nu wordt Ulfkotte aangeklaagd wegens “virtueel toebrengen van lichamelijk letsel”. De strijd is begonnen! Men wil alle islam-kritische personen en sites de mond snoeren!!

  Like

 4. Trias zegt:

  Als ik Ulfkotte was zocht ik volop de publiciteit -vooral over het vervolg ook- onder de regie van een betrouwbare advocaat.
  Zorgwekkende ontwikkeling dat men bij onze Oosterburen zich al moet verantwoorden zonder dat erbij gezegd wordt wat de klacht is.

  Like

 5. rowi2011 zegt:

  De strijd is inderdaad begonnen!!!!

  Like

 6. Deze reactie plaatste ik deze morgen al eerder onder een stuk overt hetzelfde onderwerp op AmsterdamPost: http://bit.ly/zAhIu7:

  Ja, het is in principe echte Kafkaiaanse Orwell dan wel Orwelliaanse Kafka.
  Orwell voor De Totalitaire Leugen en Kafka voor De Geheimzinnige Beschuldiging.
  De bedoeling is dezelfde als met kleine meisjes en vrouwen in de islam gebeurt: ze ervan doordringen met expliciete en onderhuidse boodschappen dat er “iets verkeerd” aan ze is, dat ze “zondig” zijn, dat ze moeten “oppassen”.
  Wij, de critici van het oudste en nieuwste nazisme, namelijk de islam, moeten ervan doordrongen worden dat wij “mindunkers” zijn, een inherent verkeerd soort volk.
  En vergis je niet: er lopen duizenden, doodgewone politie-agenten en andere burokraatjes rond, die op allerlei kantoortjes zitten en helemaal geïndoctrineerd zijn met de multikul en die jou graag zouden ontbieden om je vanachter een buro aan te kijken alsof jij zojuist vanonder een natte steen bent gekropen.
  Vooral het politie-apparaat is doordrenkt van dit soort kwart-intellectuele platvoeten.
  Die minimal-brain-damage klootzak Herr Kommissar Von Riessen – (mag ik een aanklacht ontvangen, zwakzinnigen van any Politburo?) – is slechts een topje van een ijsberg.
  Zullen we de dementerende ouwe zak Von Riessen nog maar eens citeren en het linkje geven?
  (Tussen haakjes, Niederländische Politburo’s, u ziet toch dat ik die prutsproleet met dat afgetrokken rukkers-koppie beledig met een hoger doel, namelijk de Dreiging van een Totalitaire Kafka-Orwell-Staat in Nederland en Europa af te wenden? En ook als u het niet zo erg inziet: ongezien de tyfus!)
  Hier: http://bit.ly/bqTGJf

  Ex-politiecommissaris Joop van Riessen: over Wilders op 4:50:
  “In wezen zou je de neiging hebben te zeggen, we mollen‘m. Hij moet gewoon vandaag weg en hij mag niet meer boven tafel komen.”
  Over de kiezers van Wilders (540.000 toen nog, 9 zetels) de “mensen die niet passen in de nieuwe samenleving die we met elkaar aan het maken zijn” en “van wie je eigenlijk zou moeten zeggen: die mensen moeten dit land uit gewoon”.
  Diederik Samson is van tevoren aan het woord en spreekt over het toch wel bijna-fascistische als je de nazislam zou willen verbieden.

  (Leipenist Von Riessen is ook hier te zien: http://bit.ly/jqqi49)

  En nou godverdomme allemaal je hok in klootzakken, voordat ik écht een Kalazjnikov op de Amsterdamse zwarte markt ga kopen!
  Als je je burgeroorlog per se wilt, kan je ‘m krijgen!
  Zullen we eens op Duits overschakelen?
  Nicht mit mir!
  Nicht mit uns!
  Zo: nu heb ik als Verlichte Mens weer eens even mijn Irrationele Kant naar boven gehaald, die ik zonodig net zo hard zal inzetten als mijn vader op het strand van Normandië in juni 1944.
  Jullie gaan mij geen totalitaire nachtmerrie brouwen uit Links Gelul en Nazislam, want bij God, ik schiet je kapot!
  Nee, ik ben géén Breivik, die onschuldige kinderen vermassamoordt: ik zou wel degelijk volwassen klootzakken besproeikogelen die weten waarmee ze bezig zijn.
  Zo.
  Zijn de grenzen nu duidelijk?
  Peace!
  Jawel, dat ben ik met Pat Condell eens.
  Ik herinner mij een klein meisje van vijf dat pas wakker was geworden en zomaar ineens heel ernstig zei:
  “Weet je wat ik nooit wil meemaken? Een oorlog.”
  Soms heb je van die magische momenten, waarop je weet: hier gebeurt iets, hier wordt iets gezegd dat ik mij zal herinneren.
  Dat was er voor mij een.
  Net als een jaar later, toen ze zes was en ik met datzelfde meisje op een doordeweekse middag met open mond naar de instortende Twin Towers stond te kijken.
  Ik zei (nee, ik lieg niet): “Je maakt een keerpunt in de wereldgeschiedenis mee.”
  Peace dus.
  Maar niet ten koste van alles.
  Ik zou dat meisje nooit aan de totalitaire nachtmerrie willen uitleveren die heel langzaam in de maak is in West-Europa en die zal leiden tot de Beiroetisering van onze steden en dit continentpuntje (plus Engeland) opnieuw tot een nazi-hel zal maken.
  En het zijn dezelfde krachten die bezig zijn: de “socialisten” in samenwerking met het nieuwste en oudste nazisme, de islam.

  Je maintiendrai.
  w. g. Martien Pennings
  zondag 15 januari 2012, des morgens tussen 8 en 9, na mijn eerste koffie en na een redelijke nachtrust

  Like

 7. Liesje zegt:

  Het is gewoon nieuw beleid.

  http://www.stonegateinstitute.org/2752/germany-silence-islam-criticism
  Germany Attempts to Silence Criticism of Islam

  by Soeren Kern

  Like

 8. Linsky zegt:

  “virtueel toebrengen van lichamelijk letsel”!
  dat zou wel eens de term van de komende jaren kunnen worden.

  Op zich volslagen krankzinnig natuurlijk, want we hebben een duidelijke definieerde omschrijving van zowel het fysieke als van virtueel. Google maar eens.
  Het zijn twee losstaande grootheden.

  Toch bij nader inzien wordt hiermede direct het bestaan van psychische dan wel paranormale vermogens erkend!

  Het op virtuele wijze toebrengen van lichamelijk letsel, vereist een mentale kracht die in staat is een gevoel of gedachte om te zetten in een kracht die een ander fysiek kan raken….
  Da’s knap, en tot op heden enkel vertoond…en bewezen..door Zen en Tay Chi meesters.

  Eerlijk gezegd lijkt het mij eerder een wanhoopspoging om elk onwelgevallig geluid in de kiem te gaan smoren, met inzet van elke uit de lucht gegrepen waandenkbeelden.
  Zoals er ook rechters blijken te zijn, die bendes verkrachters vrijspreken op basis van hun cultuur!

  Wellicht dat hiermee dus een doorbraak in de bewijsvoering kan komen ten aanzien van paranormale, psychische, mentale vermogens dan wel uit gestoordheid ontketende virtuele krachten;

  Like

 9. Henk der Niederlander zegt:

  @ Bert.
  Gisteren heb Ik onderstaande reactie geplaatst bij AP en Ik weet niet of je er iets mee kan doen of dat je hem gelezen had.
  Daarom plaats Ik hem hier nog een keer.
  De reactie was een antwoord op een post van Liesje.

  53Liesje zegt:
  14 januari 2012 om 16:09
  Dit hoopgevende artikel staat hier onder het kopje: “Wat andere sites berichten”.

  Ik plaats het hier ook maar even.

  http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/4561
  Verbod op godslastering strijdig met uitspraak VN Mensenrechtenraad
  Ingediend door copywriter op 14 januari, 2012 – 15:02. Overheid

  Nederland / Internationaal, januari 2012

  De Amerikaanse filosoof Austin Dacey stelt dat het Nederlandse verbod op godslastering in strijd is met het ‘General Comment no. 34′ van juli 2011 van de Mensenrechtenraad.

  De Mensenrechtenraad ziet namens de VN toe op naleving van het International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), een door Nederland in 1978 geratificeerd verdrag.
  De Mensenrechtenraad oordeelde dat ‘het verbod op uitingen van gebrek aan respect voor een godsdienst of een ander geloofsysteem, inclusief wetten betreffende godslastering, onverenigbaar is met het Convenant’.
  Voor Nederland zou de uitspraak van de Mensenrechtenraad moeten leiden tot de afschaffing van artikel 147 van het Wetboek van Strafrecht, aldus Dacey.
  Artikel 147 is van de hand van minister Jan Donner in 1932. Kleinzoon Piet Hein Donner, toenmalig minister, stelde in 2004 na de moord op Theo van Gogh, voor om het wetsartikel nieuw leven in te blazen.
  Dacey is vertegenwoordiger bij de VN van de International Humanist and Ethical Union en heeft diverse boeken over mensenrechten, ethiek en secularisme op zijn naam staan.

  Trouw, 14 januari 2012
  Wikipedia over Austin Dacey

  Daar zullen ze niet zo blij mee zijn in Den Haag en Berlijn, want naar Ik aanneem heeft ook Duitsland dat verdrag ondertekend
  Ik neem aan dat E.J. Bron dit wel door weet te spelen naar Dhr Ulfkotte die daar zeker wel een artikel aan willlen breien.
  Overigens Liesje Ook Ik moet toegeven dat je zeer snel bent met het vinden van de nodige relevante links.

  Like

 10. Henk der Niederlander zegt:

  Ah Ik zie dat Liesje zelf er ook al op heeft gereageert

  Like

 11. E.J. Bron zegt:

  Had het gelezen Henk. Belangrijk!! Bedankt!! 🙂

  Like

 12. E.J. Bron zegt:

  Als ik een gokje mag wagen…. De volgende, die aan de beurt is in Duitsland, is Michael Mannheimer. Er zit systeem in!!

  http://michael-mannheimer.info/

  Like

 13. Linsky zegt:

  Yep E.J.
  Systeem, ………het grote offensief is geopend! 😦

  Juist nu zal er saamhorigheid en eendracht moeten zijn, anders wordt elke criticus een voor een gemangeld en vermoord!

  Like

 14. G.Deckzeijl zegt:

  Diese Leute von BND sind meine Meinung nach alle Staatliche Vollpfeiffe.!

  Like

 15. E.J. Bron zegt:

  @Deckzeijl

  Nuanceverschil!! BND = Bundes Nachrichten Dienst (buitenland!) en de Verfassungsschutz is de Binnenlandse Veiligheidsdienst. 😉

  Like

 16. Johrij zegt:

  Stalinistische tijden herleven nu onder de noemer van islam.

  Like

 17. G.Deckzeijl zegt:

  @EJB: Alles klar!

  Like

 18. koddebeier zegt:

  Heee, Is in Duitsland de Gestapo uit z’n as herrezen????

  Like

 19. G.Deckzeijl zegt:

  Genau richtig, Herr Koddebeier, diese Scheisskerle haben wir hier auch…!!!
  http://tinyurl.com/7k3aox4

  Like

 20. Linsky zegt:

  koddebeier, 15:00 ;
  In ieder geval toen ik er eind augustus was! 😦

  Like

 21. Linsky zegt:

  Ik blijf het hoe dan ook verdacht en vreemd vinden dat er in augustus ineens heel veel dingen ineens gebeurden.
  Bij Web-log werden alle kritische blog vernaggelt en in sommige gevallen zelfs helemaal gesloten.

  Daarbij had ik in die maanden persoonlijk een aantal aanvaringen met uniformeerden en in politie burger, die onwettelijke en Gestapo methoden toepasten.
  Zowel in Nederland als in Hongarije en Duitsland.

  De laatste maanden worden getekend door overheden die uitsluitend, met de nodige arrogantie, terroriseren, intimideren, provoceren en bedreigingen.
  Zonder enige redelijke aanleiding…dan ga je je toch wel wat afvragen..! 😦

  Like

 22. Pingback: Jordan de la Knijff wil weblog E.J. Bron de mond snoeren | AmsterdamPost

 23. Pingback: Jordan de la Knijff wil weblog E.J. Bron kapodt slopen | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s