Islamofobie (deel 6)

(Op deze weblog reeds verschenen: deel 1deel 2deel 3, deel 4 en deel 5 op respectievelijk 13 december 2011, 31 december 2011, 5 januari, 7 januari en 16 januari 2012 )

Pamflet van een bezorgde tekstswetenschapper

Verschil­lende men­sen wezen me op het naderende ver­schijnen van Islam­ofobie en discri­mi­natie. Iemand vroeg me zelfs, twee dagen na het ver­schijnen, of ik al met een recen­sie bezig was. Ik was het al wel van plan. Mevrouw van der Valk is namelijk de tweede persoon in Neder­land die een boek schrijft met het woord ‘islamofobie’ in de titel en ik was de eerste. In mijn berichtje aan haar, waarin ik vroeg of ze een recensie-exemplaar voor me had, verwees ik ook naar deze ‘band’ tussen ons beiden.
Ik herhaalde een week later mijn vraag en kreeg antwoord van de organisatie achter haar boek: Emcemo. Ik moest het aan de uitgever vragen: Amsterdam University Press, die van “twenty years of excellence“. Maandag belde ik. “We hebben een beperkt aantal boeken beschikbaar waardoor het helaas niet mogelijk is u een exemplaar te doen toekomen“. ALs ik het gewoon bestelde, ontving ik het echter wel gewoon de volgende dag… Voor € 23,35 kreeg ik dan een boek van een‘onderzoeker met een brede achtergrond in de sociale wetenschappen en tekstwetenschappen, gespecialiseerd in etnische diversiteit, racisme en extremisme‘ van 160 blz en dat was dan inclusief verzendkosten.

Islamofobie: een bijzonder begrip en een bijzonder verschijnsel

Ik verzamelde alvast wat informatie over het boek en over Emcemo, en in die tijd kwam me net weer een uitzonderlijk geval onder ogen van hetverschijnsel islamofobie. Het deed zich voor in Groot Brittannië. Het land van waaruit het begrip als het ware op de kaart is gezet.
Anne Marie Waters van een organisatie met de mooie naam Onelawforall, zou een toespraak houden aan de Queen Mary Universiteit in Londen. Onelawforall is een naar links neigende organisatie, waar veel vrouwen, ook allochtone, zich in verenigd hebben tegen sluipende invoering van sharia’rechtspraak’. De bijeenkomst was georganiseerd door de NNS. Wanneer je de webstek van díe organisatie bezoekt, wordt je verwelkomd door Sophie In ’t Veld van D’66 die je toeroept: “The promotion of a secular democracy, based on individual citizens’ rights, is the best guarantee for freedom of religion“. Verstandige taal van ‘onze’ Sophie; was ze maar full-time actief voor de NNS in plaats van haar tijd te verdoen in de poppenkast die Europarlement heet. De lezing van Waters werd afgebroken.
Er werden namelijk bedreigingen geuit. Door één enkele mohammedaan.
Op zijn gemak filmde hij de aanwezigen en riep vervolgens dat hij van iedereen wist waar zijn huis woonde en dat hij achter ze aan zou komen wanneer hij ook maar iets negatiefs zou horen over Mohammed. Hij bedreigde de aanwezigen en hun familie met de dood. Buiten het gebouw stond een aantal volgelingen van de schreeuwlelijk, maar binnen was hij alleen. En dan komt het:

Students were told by security to stay in the lecture theatre for their own safety.
Jennifer Hardy, President of Queen Mary’s Atheism, Secularism and Humanism Society, who organised the event said: “This event was supposed to be an opportunity for people of different religions and perspectives to debate, at a university that is supposed to be (sic) a beacon of free speech and debate.

Er waren dus nota bene beveiligers aanwezig en zelfs zij durfden deze éne man niet te arresteren en/of het fillmpje uit zijn camera te halen! De humanistische ‘verdedigers van het vrije woord’ krabbelden onmiddellijk terug nu er iemand hard ‘boe’ tegen ze riep.
Dibi en Manji toonden zich recent in De Balie heel wat minder laf.

Ja dit kun je wel een ‘fobie’, een ziekelijke angst, voor ‘islam’ noemen. Hoewel, mohammed-fobie was hier misschien toch een beter woord.

Ik vermoedde dat Van der Valk iets anders bedoelde met het begrip. Op bladzijde 4 (de kaft is pagina 1…) lees ik dat het boek tot stand is gekomen dankzij subsidie van de “Raad van de Marokkaanse Gemeenschap in het buitenland (CCME), onder het gezag van Zijne Majesteit Koning Mohammed VI”. Een eerste aanwijzing dat mijn vermoeden klopte.
Laat vooral het tweede van de punten waarover deze raad moet adviseren tot u doordringen. Vrij vertaald: er voor zorgen dat in de ‘ontvangende’ landen de emigranten hun Marokkaanse identiteit niet kwijt raken, met name voor wat betreft de taal (extra pikant punt, omdat de koning daar Arabisch mee bedoelt, terwijl voor veel immigranten in Nederland het Berbers de moedertaal is) en het religieuze onderwijs, lees: mohammedanisme.

Islamofobie als strijdterm

De rest van het boek vormde een grote bevestiging van mijn vermoedens; over haar omgang met het begrip islamofobie in het bijzonder.
In de bundel De islam. Kritische essays over een politieke religie, die in 2010 verscheen onder redactie van vader en zoon Van Rooy, stond ook een bijdrage van mijn hand: Islamofobie, een strijdterm (link naar weergave hier op K&K). Daarin ging ik al tamelijk uitgebreid in op de manier waarop Van der Valk de term ‘islamofobie’ hanteert. Ze doet dat namelijk op vergelijkbare wijze als Donselaar en Rodrigues in de Monitor Racisme & Extremisme. Eerder was ze zelf ook verbonden aan die monitor. In editie 7 schreven  de heren over het begrip dat het afkomstig was:

…uit de wereld van sociale (emancipatie)bewegingen van de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw en werd bedacht in kringen van antiracisten en aanhangers van het multiculturalisme. De oude term racisme (een samenstel uitspraken – of theorie – over de inferioriteit van mensen van kleur) voldoet niet langer (sic). (…) Vanwege deze activistische achtergrond zou je het woord islamofobie een strijdterm kunnen noemen.

Leve de wetenschap!

Van der Valk schrijft zelf overigens nog wel net zo vrolijk over racisme. Haar toevoegingen maken het alleen maar erger voor haarzelf.
Ze claimt dat de ‘definitie’ van het begrip, zoals het door de Britse Runnymede stichting was geïntroduceerd, “algemene erkend” is, onder verwijzing naar de Durban-conferentie van 2001, u weet wel: die manifestatie onder aanvoering van Ahmadinejad die Israël tot de nieuwe apartheidsstaat bestempelde (haar noot 29). Mij valt ook haar noot 31 op: deze zou verwijzen naar kritiek op de formulering van de Runnymede stichting. De noot verwijst naar een bundel onder redactie van Sayyid en Vakil, een boek en twee schrijvers die in mijn essay ook aan de orde kwamen.
Vakil haalde boven tafel dat het begrip islamofobie in de Franse variant al in 1918 gebruikt werd. De vaak gehoorde maar onjuiste bewering, klakkeloos overgenomen door Van der Valk, dat het begip islamofobie van recente datum is, werd door hem dus weerlegd. Maar dat niet alleen. Hij maakte meer nog dan Donselaar cs duidelijk dat ‘islamofobie’  staat voor een mohammedaans offensief: Vakil besluit een ander stuk uit de bundel waar Van der Valk naar verwijst met:

Ik betoog dat het [de term islamofobie] een sterk politiek concept is voor het structureren en versterken van de islamitische invalshoek (subjectivities) in Europa, vooral omdat het concept zijn wortels heeft in een islamitisch perspectief. Sterker dan wat men er mee wil afwijzen – een nieuwe, meer of minder uitgesproken haat tegen moslims – wijst het op de opbouw en bevestiging van een moslim-politiek uitgangspunt in Europa (mijn nadruk, FG).

Een duidelijke illustratie van het strijdterm-karakter van het begrip. Een term die wordt geacht bruikbaar te zijn in de strijd om de invloed van het mohammedanisme uit te breiden: het (vermeende) slachtofferschap wordt omgezet in een hulpmiddel om zich als groep te manifesteren. Nog uitgesprokener komt dat tot uitdrukking in een bijdrage van dezelfde meneer Vakil in een workshop over islamofobie:

Omdat het concept islamofobie spreekt tegen (sic) een maatschappelijk verschijnsel, zou elke term die gebruikt werd om dit verschijnsel te beschrijven zijn betwist; nu déze term gehanteerd wordt, zijn daarmee de frontlijnen op een specifieke manier bepaald:een manier die de blinde vlekken van de grammatica van ras en religie als middel om bescherming te bieden aan moslims, aan het licht brengt.

De formulering is krom, maar wat Vakil bedoelt is helder: hij vindt het niet genoeg om ‘de moslims te beschermen’ langs de weg van hun ‘ras en religie’: het gedachtegoed moet worden beschermd en daarvoor is de kreet ‘islamofobie’ geschikter. Voor zo’n achtergrond is echter geen plaats in de benaderingswijze van Van der Valk: moslims zijn slachtoffers, geen actoren.

Op bladzijde 18 schrijft ze dat fobie oud-Grieks is voor angst. Zeker voor een tekstwetenschapper nogal vreemd. Fobie staat immers in onze taal al heel lang voor ‘ziekelijke angst’: niet alleen in de psychiatrie maar ook in het dagelijkse spraakgebruik. In die zin is het begrip ‘islamofobie’ behalve een strijdkreet trouwens ook een belediging. Ze voegt er aan toe:

Begrippen krijgen echter een eigentijdse betekenis vanuit de historisch maatschappelijke context waarin zij zich ontwikkelen. Belangrijker dan de gekozen term is de definitie van het verschijnsel.

Het laatste zinnetje is ook weer merkwaardig voor een tekstwetenschapper, maar ik vind het eerste belangrijker. Ze spreekt van de historisch maatschappelijke context van dit begrip. In het hele boek komt de OIC, de Organization of Islamic Cooperation, echter niet voor. Dat is raar. Dat is heel raar. Wereldwijd wordt de strijdkreet ‘islamofobie’ immers het vaakst gebruikt vanuit die hoek. De omissie zou te verklaren zijn wanneer ook mevrouw Van der Valk, net als de meeste politici lijken te doen, in de veronderstelling verkeerde dat het mohammedanisme een tamelijk recent verschijnsel is dat zich met name in West-Eurpa manifesteert. Dat kan het niet zijn, zo blijkt op blz 20. Daar schrijft ze over het begin van het verschijnsel islamofobie:

De islamofobie die zich primair richt tegen het (vermeende) agressieve karakter van de islam vindt zijn oorsprong in de kruistochten (sic) en de dreiging die uitging van de laatmiddeleeuwse Turkse veroveringsdrang.

Het staat er echt.
De Turkse veroveringsdrang was waarschijnlijk ook niet agressief! Het doet denken aan Chris van der Heijden: die ontvouwde in zijn anti-Israël-schotschrift ook zo’n speciale visie op het Turkse imperialisme.
Het komt voor van Van der Valk wel handig uit om in het geheel geen aandacht te besteden aan de OIC. Anders zou wellicht aan de orde komen dat het OIC een ‘definitie’ van islamofobie hanteert die vrijwel identiek is aan die van de Runnymede stichting op een cruciaal verschil na: zij hanteren maar zeven in plaats van acht kenmerken. En dat weggelaten kenmerk is juist een heel interessante:
De islam wordt gedefinieerd als een politieke ideologie, en vooral gezien als inzet voor politieke en militaire doeleinden.
De OIC acht juist dit geen kenmerk van islamofobie! 
Lust u nog peultjes?

Eurabië als samenzweringstheorie

Het boek bevat flink veel noten maar geen index of bibliografie, dus ook geen suggestie dat de auteur serieuze boeken van politieke tegenstanders -die ze wel expliciet aanvalt- ook gelezen zou hebben. Van de tegenstanders van haar politieke stroming en het door haar in bescherming genomen mohammedanisme, heeft ze alleen de meest extreme uitingen gelicht. Het dringt niet tot haar door dat dat precies hetgene is dat ze de ‘islamofoben’ verwijt te doen met de mohammedaanse ideologie: alleen kijken naar de meeste extreme uitlatingen ervan. Alsof iemand die zich verbonden voelt met de PVV, het vileine karakter van PvdA en GroenLinks wil aantonen door de teksten op krapuul en de Joop te beoordelen. Alsof alle mensen die zich moslim noemen beoordeeld worden op de uitlatingen van de fundamentalisten op wijblijvenhier, Jneid Fawaaz of nog erger. Het gebeurt wel, maar met integere wetenschapsbeoefening heeft het weinig te maken. Met integriteit als zodanig eigenlijk niet.

Een van die boeken die ze aanvalt maar schijnbaar niet zelf gelezen heeft, is Eurabië van Bat Ye’Or. Extremisten van links en rechts zetten dat boek weg als samenzweringstheorie en Van der Valk volgt hen daarin. Echter,

De centrale lijn van Eurabië is helder: de decennialange en buitengewoon succesvolle inspanningen van de Arabische landen om de houding van de Europese landen tegenover Israël negatief te beïnvloeden sloten direct, effectief en openlijk aan op de olieboycot van 1973. Het boek is goed beschouwd niets meer maar ook niets minder dan een verslag met toelichting van dit proces.
Deze overzichtelijke hoofdlijn van haar betoog wordt hier benadrukt omdat Bat Ye’Ors teksten een eigen leven zijn gaan leiden en daarna vermengd zijn geraakt met samenzweringstheorieën. Zo is gesuggereerd dat het Europese establishment akkoord ging met immigratie van mohammedanen om zo de olieleveranties veilig te stellen. Een verhaal dat gemakkelijk als complottheorie kan worden afgedaan op basis van het feit dat de immigratie van mohammedaanse gastarbeiders al eerder op gang gekomen was en na 1973 juist stokte. Wel is het zo dat in die dialoog van de Arabische en Europese elites verraderlijke afspraken werden gemaakt over de reeds in Europa aanwezige mohammedanen. Vooral afspraken die ruimte boden aan het afwijzen van elke vorm van assimilatie. De voorstelling van de mohammedaanse gastarbeiders als slachtoffers gaf daarnaast onderbouwing aan een beleid dat tot een onafzienbare stroom van vervolgimmigratie leidde. In de media wordt onwezenlijk weinig aandacht besteed aan de inhoud van het overleg van de Arabische en Europese elites maar je kunt gewoon op de webstek van de EU er verslagen over lezen. (Zie blz 204 e.v. van Islamofobie? Een nuchter antwoord).

De doelstellingen van Emcemo zelf sluiten naadloos aan bij de zogenaamde Arabisch-Europese dialoog.

Discriminatie vs generalisatie

Ook nogal vreemd voor een tekstwetenschapper is de omgang met het begrip ‘discriminatie’, in het bijzonder in haar stukje over onderwijs.
Ze geeft wel toe dat segregatie in het onderwijs helemaal niet zo slecht is voor de onderwijsprestaties, maar evengoed houdt ze vol

je moet er toch niet aan denken dat die sociale wetenschappers gaan lopen jammeren over discriminatie

dat de keuze van autochtone ouders om hun kind niet op de school in buurt te doen valt onder ‘discriminatie’.
Helaas blijkt ze ook niet in staat om te onderkennen dat in het stagewezen Marokkanen geen last van discriminatie hebben maar van generalisatie: de goeden lijden onder de kwaden. Wederom extra vreemd voor een tekstwetenschapper.
Dat is intussen wel verdomd vervelend voor de goeden. De vraag naar de grootte van de groepen goeden en kwaden doet er wat dat betreft niet toe. Of die groep goeden nu 5, 50 of 95% omvat: het is pijnlijk dat ze afgerekend worden op die 95, 50 of 5% kwaden.
Het verschil tussen beide, ik bedoel discriminatie en generalisatie, zouden juist sociale wetenschappers extra in de gaten moeten houden. Door zich opstapelende schandalen en schandaaltjes, groeit de aandacht voor misdragingen in de sociale wetenschappen. Dat kan tot gevolg hebben dat integere onderzoekers uit die hoek op een hoop gegooid worden met de fraudeurs en incapabelen. Vervelend, maar je moet er toch niet aan denken dat die onderzoekers dan gaan lopen jammeren over discriminatie!

Getallen

In de paar tabellen die het boek telt zitten fouten die je aan kunt wijzen zonder de onderliggende data te kennen. De tabellen 4.1 tot en met 4.4. gaan over dezelfde gegevens. Ze slaan op ‘geweld’acties tegen moskeeën. In Tabel 4.1 en 4.3 hebben de totalen voor de jaren 2005 tm 2010 zes dezelfde waarden: misschien zijn dat de getallen die kloppen. In tabel 4.2 zijn echter vijf van die zes totalen afwijkend en in tabel 4.4 ook één. Zelfs met deze paar cijfermatige gegevens is niet zorgvuldig omgegaan. Maar ja, we hebben hier ook van doen met een tekstwetenschapper, niet met een getallenwetenschapper.
Geweld staat tussen aanhalingstekens want zelfs een spandoek, een viertal dreigtelefoontjes en 43 bekladdingen zijn tot gewelddaad bestempeld. Je gaat vanzelf vermoeden dat onder die vernielingen ook een enkel ingegooid ruitje geteld is. Misschien viel het zelfs met de brandstichtingen -zeer ernstige misdaden in het algemeen toch- ook wel mee.

Snouck Hurgronje, meneer reaalpolitiek zelf, zou eerbied of hoogachting voor islam gekend hebben

En nu we eenmaal aan het twijfelen gemaakt zijn, komen ook andere verhalen weer boven. Over brandstichtingen die werden aangemerkt als racistische aanslagen waarbij later bleek dat het om verzekeringsfraude of zelfs moord binnen het gezin ging. Of de moefti van Australië die door zijn eigen beveiligingscamera’s betrapt werd terwijl hij inbrak in de moskee, maar een grote bek opzette over anderen die dat gedaan zouden hebben. Dit zeer onzorgvuldige gedoe komt de veiligheid van moskeegebouwen en er in aanwezige mensen niet ten goede. Je vraagt je af of de schrijfster wel bekend is met het sprookje van Peter en de wolf.
De slordigheden met de cijfers zijn pijnlijk, maar misschien nog wel pijnlijker is de manier waarop Van der Valk ingaat op de afname van de aantallen in de loop van de jaren: zowel in het anti-moskee-‘geweld’ als bij de wel en niet strafbare ‘uitingen’ is sprake van een duidelijke vermindering. De mogelijkheid dat dit te maken zou kunnen hebben met de veranderde positie van de PVV komt niet in haar op.
Sowieso is eigenlijk in het geheel geen sprake van enigerlei wetenschappelijke benadering met hypotheses en testen.
Op genante wijze uit zich dat in het gejerimieer over aangiftebereidheid en het oplossingspercentage van ‘islamofobie en discriminatie’. Dit wordt namelijk in het geheel niet afgezet tegenover aangiftebereidheid en oplossingspercentage bij andere soorten misdrijven.

Meneer ‘werkgroep cartoonproblematiek’

Het boekje is gewoon een politiek pamflet. Genoeg over Van der Valk. Het boek heeft ook nog een voorwoord. Tenenkrommender nog. Geschreven door Ernst Hirsch Ballin, bekend van de door hem ingestelde ‘werkgroep cartoonproblematiek’.
Ik licht een detail eruit: zijn bewering over Snouck Hurgronje. Volgens Ballin overheerste bij deze echte wetenschapper ‘een gevoel van diep respect’. Voor islam dus. Snouck Hurgronje, meneer reaalpolitiek zelf, hij zou eerbied of hoogachting voor islam gekend hebben? Het is werkelijk om te janken.

Ik had nog nooit van tekstwetenschap gehoord, ik associeerde het begrip alleen met het ‘discours’ van figuren als Foucault, Lacan en Irigaray. Dat is niet gunstig. Nooit vergeet ik uit de tekst van Irigaray haar uitleg over vrouwen “waarom dit geslacht niet één is“: vrouwen hebben namelijk niet een maar twee schaamlippen.
De eerste hit van de zoekopdracht ‘tekstwetenschap’ die ik volg geeft dit:

De meeste deskundigen zijn sceptisch, maar de Amsterdamse hoogleraar tekstwetenschap Teun A. van Dijk beweert met grote stelligheid dat hij de hand van de schrijver Gerrit Komrij herkent in een anti-islamitisch pamflet.

Deze Van Dijk blijkt een belangrijk man in de wereld van de tekstwetenschap.

Geplaatst door:

E.J. Bron

Bron:

http://www.islamofobie.nl/index.php/blog/meer/pamflet_van_een_bezorgde_tekstwetenschapper/

Met hartelijke dank aan Frans Groenendijk

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

33 reacties op Islamofobie (deel 6)

 1. vederso zegt:

  Hirsch Ballin schrijft het voorwoord. Een verrader van onze cultuur en samenleving!

  Like

 2. chantal zegt:

  @Frans Groenendijk

  Een gedegen verhaal, Frans, die boekdespreking hierboven. Dapper dat je die € 23,35 voor dat kennelijke kladschrift over had. Maar oké, ter verdediging van de goede zaak moet je iets over hebben. 🙂
  Aan het slot van je stuk schrijf je over Teun A. van Dijk in relatie tot Gerrit Komrij.
  Ik denk niet dat iedereen hier weet deze van Dijk behalve hoogleraar tekstwetenschap ook specialist is in de analyse van racistische teksten en dacht wetenschappelijk aan te tonen dat Gerrit Komrij de werkelijke schrijver was van ‘De ondergang van Nederland’ waarin ene Mohammed Rasoel ons waarschuwde voor een komende moslimonderdrukking, zeg maar de Nederlandse Protocollen van Sion.
  Deze topwetenschapper ontdekte dat zowel in dat boek als in de werken van Komrij gesproken werd over homoseksuelen. En dat niet alleen: beiden hadden het over honden en spiegels (Komrij: ‘Veertig ben ik geworden en een zwerfhond’ / Rasoel: ‘De gemeente, die tot taak had zwerfhonden op te pakken’)
  Om zijn bewijs helemaal sluitend te maken ontdekte van Dijk ook nog eens dat beiden het woord ‘stompzinnig’ voor hun tegenstanders bezigden. 🙂

  Like

 3. G.Deckzeijl zegt:

  Aan allen… http://www.inekevandervalk.com
  Aldaar vindt u ook de uitzending van Argos dd 31-12-2011, 12:15 tot 13:00 uur.
  Tenenkrommend, neem dat van mij aan! Meneer R.Eissens, antiracismeführer van de MDI(in de volksmond internetgestapo) gaf ook acte* de présence. De rest wordt vanzelf duidelijk, dacht ik.
  Islamofobie is volkomen terecht, dat bewijst hetvolgende stuk van Ephimenco in Trouw van heden. http://tinyurl.com/7jgu6br Ik denk hierbij ook aan De Kracht van de Rede door Oriana Fallaci. Standvastigheid loont! Dit ook: http://tinyurl.com/6hyhstp
  * Als hij z’n gesubsidieerde scheur opentrekt denk dan aan…
  http://www.gifbin.com/982966

  Like

 4. G.Deckzeijl zegt:

  Er staat een bijdrage van mij in de wacht, al een paar uur….!!!!

  Like

 5. G.Deckzeijl zegt:

  Da’s de verkeerde…!!!

  Like

 6. Hallo Frans, wat een doorwrocht en intelligent verslag. Maar bedoel je dat ergens op de website van de EU meer staat over afspraken tussen olie-islamieten en Europese politici? Of zelfs dat daar wat staat over het “Verdrag van Straatsburg” (1975) aansluitend op de oliecrisis? Volgens mij ontkent de EU van dit verdrag iets af te weten. Graag het bedoelde webadres.

  Generaal P.Pardon
  http://www.multicul.nl

  Like

 7. Linsky zegt:

  Decky,
  in principe komt iets alleen in de wacht bij zeer onbehoorlijk taalgebruik,
  maar gezien jouw doorgaans voorbeeldige terminologie,
  kan het haast niet anders dan dat je meer dan 3 links hebt geplaatst.

  Dus je zult moeten wachten of het zelfde even splitsen 🙂

  Like

 8. G.Deckzeijl zegt:

  Ik ben benieuwd hoe lang ik daarop moet wachten…!!!!

  Like

 9. Linsky zegt:

  Tot E.J. terug is Decky! 😦

  Like

 10. G.Deckzeijl zegt:

  On topic! Kijken of het zo lukt… inekevandervalk.com
  Daar is ook de uitzending van Argos dd 31-12-2011 te vinden.
  Islamofobie is volkomen terecht.
  tinyurl.com/6hyhstp
  Dat http:// en www mogen jullie er zelf bij parkeren…!!!

  Like

 11. vederso zegt:

  Eens met Generaal P.Pardon. Frans Groenendijk levert een fundamentele recensie af. Een strijdschrift is geen wetenschappelijke bijdrage en dat Hirsch Ballin zich hiervoor leent is bedroevend.

  Like

 12. G.Deckzeijl zegt:

  Brekend nieuws! Beatrix is dementerende. Lees 14 van AP…
  tinyurl.com/7p88kjt

  Like

 13. Wachteres zegt:

  http://tinyurl.com/6nyh2x3

  Jongere Duitser kent Auschwitz niet; Hoe zou dat nu toch komen?

  Like

 14. vederso zegt:

  Council on American-Islamic Relations (CAIR) wil niet dat de video “The Third Jihad” wordt getoond in de opleiding op de Politie Academie in New York. (zie link) Een aantal prominente islamcritici doen hun verhaal in deze lange video van 1 uur en 10 minuten. Bernard Lewis(!) zegt ergens op 2/3 in de video; “Europe is already a lost cause!” Héél kort door de bocht; Hirsch Ballin wil niet dat u en ik weten dat Europa verloren is. Sterker nog; Hirsch Ballin werkt samen met de “stealth” of culturele jihad die onze kleinkinderen, maar ook de zijne, tenslotte zullen onderwerpen in een mens-, maar vooral vrouwvijandig, sharia-systeem dat niets anders voortbrengt dan armoede en honger. (Egypte staat op de rand van de financiële collaps) De video in de tekst is al van wat oudere datum, maar heeft in de analyse niet aan actualiteit verloren. Integendeel; in de laatste 25 minuten wordt gesproken over de Iraanse nucleaire bedreiging richting Israël en het Westen.
  Ik ben geen fan van complottheoriën, maar de verpletterende bewijzen van een agenda (OIC) om mij de mond te snoeren, lijken mij overduidelijk. Zelfs Hirsch Ballin doet daar aan mee!

  http://endtimestoday.com/2012/01/25/now-the-cair-mafia-are-dictating-how-the-nypd-should-train-its-officers-in-counter-islamic-terrorism/

  Like

 15. Linsky zegt:

  Israël verbolgen om zwijgen Westen na genocide oproep Palestijnse mufti

  ‘Het uur (van de wederopstanding) komt niet voordat jullie tegen de joden vechten. De jood zal zich achter stenen of bomen verbergen, en dan zullen deze roepen: o moslim, dienstknecht van Allah, er zit een jood achter me, kom en vermoordt hem!’

  In een toespraak voor het parlement heeft de Israëlische premier Benyamin Netanyahu verbolgen gereageerd op het feit dat de Westerse politici en media volkomen zwijgen over de recente, op de islamitische hadith gebaseerde oproep van de belangrijkste Palestijnse moslimgeestelijke, mufti Mohammed Hussein, om alle joden waar ze zich ook maar bevinden te vermoorden. ‘Hebben we de lessen van de Holocaust wel geleerd?’ vroeg Netanyahu zich af.

  http://xandernieuws.punt.nl/?id=651479&r=1&tbl_archief=&

  Like

 16. chantal zegt:

  “De onderzoekster Bat Ye’or heeft een woord bedacht dat weergeeft wie of wat onze vijand dan wél is: dat is de dhimmitude, de zucht tot onderwerping aan de regels van de islam, dan wel de zucht tot onderwerping aan hoe wij denken dat die regels luiden. Het woord ‘dhimmitude’, dat sinds het bedacht is al vele tienduizenden treffers geeft op Google, is de zucht zich te onderwerpen aan een van buiten komend totalitair islamitisch systeem – zelfs wanneer de inhoud van dat systeem nog maar half bekend is, en zelfs nog voordat de eisen die dat systeem stelt duidelijk bekend zijn gemaakt. Mogelijk is dhimmitude een variant op het Stockholm-syndroom, dat is een kwestie voor specialisten op het gebied van de zielkunde. ”

  Wat een genot is het toch steeds weer om die glasheldere analyses van een met beide benen op de grond staande arabist Hans Jansen te lezen

  Like

 17. chantal zegt:

  En deze, eveneens uit de pen van Hans Jansen, mag er ook wezen:

  “De strijd is niet tegen de moslims. De strijd is niet tegen de islam. De strijd is tegen een elite die maar al te graag de vrijheden in de uitverkoop doet, tegelijk met de gelijkheid van een ieder voor de wet, in de waan daarmee anderen te behagen. Omdat die anderen meestal buitenlanders en buitenlandse mogendheden zijn, is het moeilijk de juiste strafrechtelijke kwalificatie voor dit gedrag te vinden. Of misschien ook juist niet.”

  ‘Of misschien juist niet’, staat daar heel vilein tot slot.

  *Even de artikelen in het Wetboek van Strafrecht opzoeken gaat die behoren bij Hoogverraad cq Landverraad*

  Like

 18. Linsky zegt:

  We zijn al erg lang geleden verraden en verkocht door onze eigen politici.
  De NWO was al een feit, voor de definitie van het begrip en de ware bedoelingen doordrong tot enkele wakkeren.
  De kudde zal het nog niet eens geloven als ze de chip in hun hoofd of hand worden gesprint! 😦

  Like

 19. vederso zegt:

  @ chantal. Inmiddels heb ik het artikel van Hans Jansen gelezen. Voor mij spreekt de volgende zin in zijn stuk voor zich; “Er is kwaad weer op komst.”

  Like

 20. G.Deckzeijl zegt:

  Waarom ik al heel lang degene* VERVLOEK die destijds religie uitvond.
  http:/tinyurl.com/7qhgsxm
  *zal inmiddels een hoopje stof zijn, denk ik…

  Like

 21. G.Deckzeijl zegt:

  Ging iets fout zie ik. http://tinyurl.com/7qhgsxm

  Like

 22. vederso zegt:

  Ook deze video werkt niet meer! Auteursrechtenclaim door Clarion Fund Inc. De censor van You Tube is actief???

  Like

 23. vederso zegt:

  Om 4.45 deed deze link naar The Third Jihad (video) het wel!

  Like

 24. Wachteres zegt:

  http://tinyurl.com/7y73hnq

  Muslim couple ‘murdered their three daughters in honour killings’ – because they wanted to cut off ‘the diseased limb of their family tree’

  A couple and their son accused of the quadruple honour killings of half of their family took the decision to commit murder in order to cut off ‘the diseased limb on their family tree’.

  Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2092603/Canadian-couple-accused-honour-killing-members-family-decided-prune-diseased-limb-family-tree-good-wood.html#ixzz1kgfQDm8C

  Like

 25. Linsky zegt:

  Mijn hemel..het is niet alleen een religie van vrede, maar ook van gezondheid en superieur DNA! 😦

  Like

 26. vederso zegt:

  Meer info over de video “The Third Jihad” via Bare Naked Islam. Ook op PI is de video inmiddels te zien. http://www.pi-news.net

  http://barenakedislam.com/2012/01/27/dr-zuhdi-jasser-muslim-and-narrator-of-the-film-the-third-jihad-defends-it-from-attacks-by-cair/

  Like

 27. G.Deckzeijl zegt:

  ALGEMENE OPROEP aan hondenbezitters en de inwoners van RHENEN: lees respectievelijk bijdrage 7 en 13 van: http://tinyurl.com/6n9stjq
  Blijf niet tot het laatste moment achter je geraniums plakken, kom in actie!

  Like

 28. Linsky zegt:

  Islamitisch bankieren doet intrede in België

  De Marokkaanse bank Chaabi bereidt zich voor om een rekening te lanceren die in overeenstemming is met de sharia, de islamitische wetgeving. De rekening zou in juni gelanceerd kunnen worden, schrijft La Libre Belgique.

  “We bestuderen het project. We zullen binnenkort de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) consulteren”, luidt het bij het Belgische filiaal van Chaabi.

  Speculatie verboden
  “De islamitische financiën omvatten honderden teksten die het moslimrecht interpreteren voor de huidige economische realiteit”, legt consultant Mohamed Boulif uit. Onder meer speculatie is verboden, net als investeren in bewapenings- of tabaksindustrie, of in bedrijven met “te veel schulden”. De bank moet ook heel precies kunnen zeggen waarin het geld van de klant geïnvesteerd is.

  1.000 miljard dollar
  Voormalig minister van Financiën Didier Reynders was eerder voorstander van het islamitisch bankieren; zijn opvolger Steven Vanackere heeft er zich nog niet over uitgelaten, aldus de krant. De activa van het islamitisch bankieren werden in 2011 geschat op 1.000 miljard dollar, verspreid over 350 instellingen in 80 landen http://www.demorgen.be/

  Like

 29. G.Deckzeijl zegt:

  Nergens in dat verzonnen instructieboekje van die jurkendragers is iets over bv. speculatie dan wel islamitisch bankieren te vinden. Het is allemaal terug te voeren op Het Project, het heeft alles te maken met het “wennen” aan de islam en daar PAS ik voor! Trap er niet in.Kom in verzet.
  http://tinyurl.com/5za2bg

  Like

 30. Linsky zegt:

  Decky;
  Het Project roept op om gebruik te maken van diverse tactieken, van immigratie, infiltratie, surveillance, propaganda, protesten, bedrog, politieke legitimiteit en terrorisme, heeft langer dan twee decennia dienst gedaan als “blauwdruk” voor de Moslim Broederschap.
  Dat is toch wat ik altijd en steeds weer zeg, de strategie en tactiek zoals die beschreven staat in de ‘Prortocollen!’ 😦

  Like

 31. G.Deckzeijl zegt:

  Ja Linsky, en daar hoort dit GEOUWEHOER ook bij. http://tinyurl.com/74bastj
  Ben trouwens benieuwd wanneer ze Küçük en consorten gaan VERBIEDEN.
  (zie m’n oproep elders op dit blog)

  Like

 32. Linsky zegt:

  Decky,
  dat; Moslimpartij pleit voor hondenverbod staat al op de Kathryn Bolkovac draad hoor. 🙂
  met nog een paar andere berichten.

  Like

 33. G.Deckzeijl zegt:

  Weet ik. Ermee aan de gang gaan is nog BETER en dan na het lezen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s