Europees Arrestatie Bevel (+ video)

( Door Linsky)

Omdat er niet echt veel over in de openbaarheid is gebracht en velen zelfs niet eens van het bestaan er van op de hoogte zijn, hier wat inzichten in wat het EAB nu feitelijk echt inhoudt! Het Europees aanhoudings- of arrestatiebevel (EAB) is een gerechtelijk besluit dat in een lidstaat van de Europese Unie wordt genomen en waarin men een andere lidstaat verzoekt een verdachte van een misdrijf of een veroordeelde uit te leveren. Doel is een vergemakkelijking van de uitlevering van verdachten en veroordeelden binnen de Europese Unie. In Nederland ging het Europees aanhoudingsbevel als onderdeel van de Uitleveringswet op 29 april 2004 in.

Sinds 11 september 2001 is men met grote snelheid bezig de mensheid in de ‘Nieuwe Wereldorde’ in te passen. Daartoe worden niet alleen in Amerika, maar ook in Europa democratische grondrechten afgeschaft. Steeds vaker resulteren nieuwe Europese regels in het afschaffen van fundamentele democratische burgerrechten. Iedereen die zich ook maar enigszins verdiept in de besluitvormingsprocedures van de EU, zal ontdekken dat de EU verre van een democratisch instituut is.

De EU gaat aan de meest elementaire regels van de parlementaire democratie voorbij. Nieuwe Europese wetten en regels hebben de toegang tot EU-documenten beperkt en alle besluiten over defensie en veiligheid zijn geheim. Documenten zijn niet openbaar en kunnen door niemand worden opgevraagd. Beroep bij een rechter is niet mogelijk. De macht in Europa ligt niet bij het Europarlement, maar voornamelijk bij de multinationale ondernemingen en onze machtselite. Niemand kan nog controleren wat er achter de schermen gebeurt. Het ene ondemocratische verdrag volgt op het andere en het grote aantal en de inhoud ervan, dat voor heel Europa gaan gelden, valt zelfs voor Europarlementariërs niet meer te overzien.

De premier van Luxemburg, Jean-Claude Juncker, legde in 1999 deze EU-democratie aan zijn EU-collega’s als volgt uit: “Wij nemen een besluit, maken dat bekend en wachten dan af wat er gebeurt. Wanneer er geen noemenswaardige tegenstand volgt, omdat de meeste mensen toch niet begrijpen waarover het gaat, gaan we stap voor stap verder, totdat er geen weg terug meer is.”

Achter gesloten deuren worden zaken bedisseld waar de burger geen zicht op heeft, maar wel de gevolgen van voelt. Zo is de meeste mensen in Europa nooit naar hun mening gevraagd over belangrijke zaken als het Verdrag van Maastricht, de invoering van de euro of de introductie van het Europees Arrestatiebevel (EAB) .

Aanval op de Democratie!

Het Europees Arrestatiebevel is een aanval op al eeuwen bestaande democratische burgerrechten. Het brede publiek heeft hiervan amper kennis kunnen nemen, want de media en de overheid hebben dit onderwerp voor het grootste gedeelte buiten de publiciteit gehouden.

Onze politici beweren dat het EAB een van de maatregelen is die op EU-niveau als gevolg van 11 september 2001 genomen is. Aanvankelijk zou het alleen om verdachten van terroristische activiteiten gaan, maar thans geldt het voor iedereen. De juridisch onduidelijke categorie ‘terrorisme’ is slechts een van de beschreven strafbare feiten. Het grootste deel van de 32 strafbare feiten die op de lijst staan waarover de EU-lidstaten het eens geworden zijn (ongeacht de huidige nationale wetgevingen!), kan als matige of zware alledaagse criminaliteit beschouwd worden en heeft in de regel niets met terrorisme, hoe men dat dan ook definieert, te maken.

Het EAB is een ramp voor de burger. Halsstarrige tegenstanders van oorlogen die tegen zogenaamde schurkenstaten worden gevoerd, worden gezien als geheime bondgenoten van terroristen. Het EAB maakt het mogelijk oppositiebewegingen te onderdrukken en iedere deelnemer eraan als misdadiger te behandelen. Iedere tegenstander van de Nieuwe Wereldorde kan op deze wijze gedeporteerd worden en ver van de ogen en controle van zijn eigen volk en geliefden tot zwijgen worden gebracht.

Begin 2005 blijkt, dat reeds meer dan 2600 maal van het EAB gebruik is gemaakt. Meerdere personen, waaronder tegenstanders van de Nieuwe Wereldorde, zijn gedeporteerd!

Door de invoering van het EAB zijn o.a. de waarborgen, die besloten liggen in uitleveringsprocedures, omzeild. Het EAB leidt tot aanhouding en een snelle overdracht van de opgeëiste persoon naar de verzoekende staat, zonder rechterlijke bemoeienis en controle. Het tot dusverre geldende basisprincipe op het verbod tot uitlevering van burgers wordt met het EAB volledig afgeschaft. De rechters in het land waar het verzoek tot uitlevering ingediend wordt, kunnen op geen enkele wijze de rechtsgeldigheid van dat verzoek controleren.

Vogelvrij

Zonder opgaaf van reden kan men gearresteerd en uitgeleverd worden. Een Nederlandse ingezetene kan bijvoorbeeld zonder pardon naar Polen overgebracht worden! Een officier van Justitie in Polen kan de Nederlandse politie verplichten iemand te arresteren als hij daarom vraagt. Geen enkele instantie in Nederland is meer bevoegd om de beschuldiging en het uitleveringsbevel gerechtelijk te onderzoeken. Het EAB houdt in dat een Nederlandse rechter het arrestatiebevel van een collega uit een ander EU-land dient te respecteren en uit te voeren.

Ook wanneer volgens de Nederlandse wetgeving iemand voor een dergelijk vergrijp niet in voorarrest gezet mag worden of wanneer het feit, in tegenstelling tot het land dat de uitlevering vordert, zelfs in Nederland helemaal niet strafbaar is. In Nederland vindt in zo’n geval geen onderzoek plaats naar de feitelijke schuld van de betrokkene! Het EAB maakt het volgens clausule 2003/577/GAI zelfs mogelijk dat de bezittingen van een verdachte in beslag genomen worden, waardoor het vrijwel onmogelijk wordt om bij berechting in een vreemd land nog adequate tolken of een Nederlandssprekende advocaat in te schakelen.

Volgens het EAB kan een EU-lidstaat een burger in een ander EU-land ook laten veroordelen, terwijl het gepleegde strafbare feit in eigen land niet strafbaar is. De volgende situatie zou zich kunnen voordoen: u heeft in Amsterdam deelgenomen aan een protestdemonstratie tegen de regering. Tijdens deze demonstratie heeft u een spandoek omhoog gehouden met daarop de tekst ‘Weg met deze regering’. Volgens het Nederlandse recht is dat volledig legaal. In Slovenië echter worden demonstraties tegen de regering gezien als terroristische daden, en terrorisme valt nu eenmaal onder het EAB. Dat betekent dat het mogelijk is dat u aan Slovenië uitgeleverd mag worden om daar wegens terrorisme berecht en veroordeeld te worden.

Vraagt u zich dus maar eens in alle ernst af of u vijanden heeft. Neemt u deel aan politieke activiteiten? Het schrijven van een ingezonden stuk in een krant over bijvoorbeeld 11 september 2001 kan op Malta als een terroristische daad aangemerkt worden, waarop een gevangenisstraf van minstens twee jaar kan volgen. Niet alleen echter de persvrijheid, ook de vrijheid van meningsuiting is in het geding. In Bulgarije bijvoorbeeld bestaat een antidiscriminatiewet (betreffende godsdienst, leeftijd en seksuele identiteit), waarmee u als Nederlander al heel snel in conflict kunt komen (minimale straf is hier vijf jaar gevangenis).

Een onomkeerbaar feit

In de meeste landen van de EU behoort het EAB al tot de dagelijkse praktijk en dreigen burgergrondrechten tot een speelbal van Europese justitiële instanties te worden. Het EAB maakt korte metten met de beschermingsclausules waarmee de cultuur van onze eigen strafrechtstraditie tot nog toe gewaarborgd werd.

Door de invoering van het EAB wordt o.a. de eis van dubbele strafbaarheid voor het gros van de delicten waarvoor mag worden uitgeleverd, afgeschaft. In de oude procedure moest de gedraging waarvoor moest worden uitgeleverd strafbaar zijn in zowel het land dat om uitlevering vroeg, als in het land dat zou uitleveren.

De structuur van een strafzaak, waardoor een eerlijk proces kan plaatsvinden, en de balans tussen de onderlinge machten van een rechtsstaat worden door het EAB compleet verstoord. In de Nederlandse Grondwet staat dat iedere burger vrij is om te doen wat hij wil, mits men zich aan de regels houdt. Nederland is een rechtsstaat waar een ieder een beroep kan doen op een rechter om een onafhankelijke uitspraak te kunnen krijgen.

Met de invoering van het EAB wordt de onafhankelijkheid van de rechter als zodanig aangetast. Deze aantasting verhoudt zich op geen enkele wijze met de Nederlandse grondwet. Uit artikel 17 van de grondwet valt af te leiden dat het ongeoorloofd is als iemand anders dan de rechter gaat (mee)beslissen. Dit is nadelig voor de burger, omdat hij als procespartij dan niet weet waar de interpretaties van de rechter vandaan komen, en zich indien nodig daartegen moeilijk kan verweren. Door het EAB blijft van artikel 17 van de grondwet en van het daaruit voortvloeiende rechtssysteem, dat als de basis van onze strafrechtcultuur beschouwd wordt, niets meer over.

Ook de Relatieve Competentie, waar de vraag speelt in welke plaats en rechtbank men terecht moet staan, komt te vervallen. Voor het strafrecht geldt: die rechter is bevoegd binnen wiens rechtsgebied het feit is begaan of de verdachte woont of zich bevindt of waar hij zijn laatst bekende verblijfplaats heeft gehad (artikel 18). De betekenis die de wetgever op grond van deze gebiedsbepaling toekent, is van zo groot belang dat een foute toepassing ervan zelfs tot een nietigverklaring van de veroordeling leidt!

Ook de mogelijkheid, dat – na het vergaren van de bewijsmiddelen door de aangezochte staat – het verzoek zelve (proces-verbaal) aan de verdachte of een derde ter hand wordt gesteld, komt te vervallen. Een en ander is van belang in verband met het indienen van bezwaren en beroepen en de verdediging van de verdachte. Ook de bepaling dat een uitgeleverde persoon niet berecht mag worden voor andere, eerder begane, daden dan de daad welke tot het verzoek tot uitlevering leidde, is afgeschaft.

Waarschuwing

Dr. Carlo Alberto Agnoli, een voormalige Italiaanse rechter, brengt zijn waarschuwing aan alle EU-burgers als volgt onder woorden: “Het EAB zal de op recht en gerechtigheid gebaseerde rechtssystemen van praktisch alle Europese landen volledig omvormen en uiteindelijk tenietdoen.”

De Europese grondwet ondermijnt elke wetgeving op het gebied van sociale solidariteit en dat van het sociale recht en arbeidsrecht, zoals die bestaat in de landen van de EU. Terwijl enerzijds grote bedrijven een wettelijk instrument wordt gegeven dat hen grote vrijheden toestaat, ziet anderzijds het individu zich talloze rechten ontzegd. Bijvoorbeeld het recht te staken of te demonstreren. Dit verdrag maakt een dictatuur van de grote bedrijven en het grote kapitaal mogelijk.

Andere belangrijke onderdelen van het verdrag zijn:

 • In de Slotakte (Titel I, artikel 2, nummer 3) wordt expliciet toestemming gegeven de doodstraf toe te passen in uitzonderlijke situaties, o.a. teneinde een oproer of opstand te onderdrukken. Dit betekent dat er zal mogen worden geschoten op demonstranten, zonder dat in het verdrag bepaald is dat handelen uit noodweer daarbij een vereiste is. Diezelfde Slotakte (Titel II, artikel 6) maakt het mogelijk talloze personen in hechtenis te nemen, zoals minderjarigen of personen die men geestesziek acht.
 • Bovendien staat de grondwet toe dat men mensen negen maanden lang vast mag houden, in voorlopige hechtenis, zonder aanklacht of bewezen criminele daad.
 • Een ander voorbeeld van een grondrecht dat dankzij dit verdrag wordt weggenomen, is dat van de vrijheid van meningsuiting en van informatie (artikel II-71), door middel van wat bepaald wordt in de Slotakte (Titel II, artikel 11, toelichting).
 • De Europese grondwet verplicht de regeringen van de lidstaten enkel leningen af te sluiten bij particuliere banken, uiteraard tegen woekerrentes die betaald worden door de burgers.
 • Het resultaat van de artikelen III-209 en artikel III-210 (nummer 2, paragraaf b) zal zijn, dat het minimumloon steeds lager zal worden.
 • Met artikel II-94, de Slotakte (Titel IV, artikel 34, uitleg), en artikel III-209, vrijwaart de EU zich van enige verplichtingen op het gebied van sociale hulp. Ondanks artikel II-91 zal het dankzij de dienstenrichtlijn 93/104 uit 1993 of nieuwe versies ervan mogelijk zijn om werknemers veel langer te doen werken, tot maar liefst 65 uur per week en zelfs meer.
 • Ondanks artikel II-92, met de titel “Het verbod van kinderarbeid en de bescherming van jongeren op het werk”,  wordt door middel van de Slotakte (Titel IV, artikel 32, toelichting) en de dienstenrichtlijn 94/33 in werkelijkheid het recht gegeven kinderen van 13 jaar en ouder te werk te stellen, en onder bepaalde voorwaarden ook jongere kinderen.
 • Artikel 1-11, paragraaf 3, bepaalt dat de EU-regering kan optreden als ze vindt dat het handelen van een lidstaat niet voldoende is. Dit wil tevens zeggen dat de EU-regering de mogelijkheid heeft om in te grijpen op welk gebied dan ook.

De toekomstige Inquisiteurs van de gemeenschappelijke Europese Inquisitie zullen onbeperkte speelruimte krijgen: een griezelige nachtmerrie – een totalitaire politiestaat – is nabij! …………..  En er gloort geen hoop!

 • Schuldig tenzij het tegendeel is bewezen                                

Bij een Europees Arrestatiebevel volgt er nauwelijks eigen onderzoek door de Nederlandse politie. Als burger moet je zelf je onschuld zien te bewijzen om overlevering te voorkomen. Een bijna onmogelijke opgave, zo blijkt uit enkele voorbeelden.

      Video:

http://www.justitievrijheidenveiligheid.nl/middelen/europese-arrestatiebevel-eab/10-schuldig-tenzij-het-tegendeel-is-bewezen-.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_aanhoudingsbevel

http://www.consilium.europa.eu/policies/council-configurations/justice-et-affaires-interieures-(jai)/sirene-schengen-information-system/sirene/european-arrest-warrant-(eaw)?lang=nl

 • Inmiddels zijn er uiteraard ook al de nodige uitbreidingen:

http://www.consilium.europa.eu/policies/enlargement?lang=nl

Door:

Linsky

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen, EU. Bookmark de permalink .

11 reacties op Europees Arrestatie Bevel (+ video)

 1. G.Deckzeijl zegt:

  Wat er allemaal fout kan gaan als bepaalde figuren met je ID-papieren aan de haal gaan…
  http://tinyurl.com/86w63cp
  Hier zijn nog meer leuke pagina’s voor de mensen, o.a. over ons eigen politieapparaat dat steeds vaker(mede door 9/11..!!)zonder tussenkomst van de wetgever opsporingsbevoegdheden verruimt, nieuwe “speeltjes” introduceert zonder rekening te houden met juridische implicaties(!), met het gevolg dat je op basis van drogredenen van de straat geplukt kan worden.
  http://tinyurl.com/3m5wfmg
  Om leesmoeheid te voorkomen laat ik het hierbij. Maar dat ik er MISSELIJK van word is 100% zeker. O ja, voordat ik het vergeet: meelezende hotemetoten die problemen hebben met deze info moeten vanaf vandaag maar wat anders gaan doen.

  Like

 2. G.Deckzeijl zegt:

  E.J…Er staat er één van me in de wacht, de 1e bijdrage…
  Brekend Nieuws: NEP-agenten gepakt. http://tinyurl.com/7xop5jc
  (goed werk, jongens en meisjes en ALERT blijven hè!)
  Ben overigens benieuwd hoe lang dat uitschot achter de deur blijft.
  Kijktip voor vanavond, Ned 1, 20:25: Tros Radar, meer nieuws over dat GEDROCHT facebook.
  Zie vorige uitzending: http://tinyurl.com/6pxrzgs

  Like

 3. G.Deckzeijl zegt:

  Er is een tijd geweest dat de politie reclame voor zichzelf maakte, zoals: Die pet past ons allemaal.
  Binnen bepaalde kringen ontstond na verloop van tijd deze variant: Die pet PAKT ons allemaal.
  Maar het kan verkeren… http://tinyurl.com/6qzb4rx

  Like

 4. G.Deckzeijl zegt:

  Dringend, niet on topic: ik hoop echt dat de volgende voorspelling NIET uitkomt..!!!
  Maar met allahschreeuwers van DAT kaliber weet je nooit waar je aan toe bent.
  http://tinyurl.com/7swrdgy

  Like

 5. Linsky zegt:

  Het was natuurlijk ook wachten op de echte missers en waanzin;
  Een ouder bericht maar dit illustreer uitstekend hoe men het een en ander wenst te interpreteren, en vanuit welke perceptie men het ziet.

  Pikken van custardpudding, een fundamentele bedreiging

  Uit cijfers over 2008 blijkt dat Polen het pikken van custardpudding blijft beschouwen als een fundamentele dreiging voor de beschaafde wereld. Van de bijna 12.000 arrestatiebevelen die door alle EU-landen werden uitgevaardigd en die daarvoor ook de statistische gegevens leverden (Groot-Brittannië was overigens een van de landen die dat niet heeft gedaan), gaat Polen met 4.829 verzoeken duidelijk aan kop.

  Vorig jaar berichtte de Engelse krant The Guardian al dat Britse rechtbanken te maken hadden met een enorme stijging van het aantal uitleveringsverzoeken uit Polen op basis van dit systeem. Het ging in vele gevallen om kleine vergrijpen, zoals de diefstal van een nagerecht en het feit dat een timmerman een kastdeur had verwijderd bij een klant die hem niet wilde betalen. Nog komischer (behalve dan natuurlijk voor de mensen die erbij waren betrokken) was een eerder verzoek uit Litouwen dat verband hield met de diefstal van biggetjes.

  http://www.presseurop.eu/nl/content/article/72941-europees-aanhoudingsbevel-pakt-slecht-uit

  EUROPEES ARRESTATIE BEVEL ONDER VUUR

  Europarlementariërs van alle partijen trokken deze week bij de Europese Commissie aan de bel over de uitvoering van het Europees Arrestatie Bevel (EAB). Hoewel ooit bedoeld om zware grensoverschrijdende criminaliteit tegen te gaan, wordt het EAB steeds vaker gebruikt bij bagateldelicten. Rechters kunnen het uitleveringsbevel niet toetsen en verdachten zitten soms maandenlang in uitleveringsdetentie. Tussen 2005 en 2010 zijn 54.689 EAB’s uitgevaardigd en werden 11.630 mensen daadwerkelijk uitgeleverd. ‘De meeste verzoeken komen uit Polen, gevolgd door Duitsland, Roemenië, Frankrijk, Hongarije en Nederland.
  http://www.advocatenorde.nl/3409/studenten/Nieuws/europees-arrestatie-bevel-onder-vuur.html

  Like

 6. Linsky zegt:

  PVV eist opheldering over bemoeienis Interpol bij arrestatie van Saoedische Mohammed-criticus!

  Interpol zou betrokken zijn bij de arrestatie in Maleisië van de Saoedische journalist Hamza Kashgari, die in een twitterbericht kritiek heeft geuit op islamstichter Mohammed.

  Geert Wilders, Wim Kortenoeven en André Elissen willen dat de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie actie ondernemen tegen zowel Interpol als het misdadige regime van Saoedi-Arabië. Op 12 februari werden daartoe de volgende Kamervragen ingediend:………………….

  http://pvv.nl/index.php/component/content/article/77-wim-kortenoeven/5222-pvv-eist-opheldering-over-bemoeienis-interpol-bij-arrestatie-van-saoedische-mohammed-criticus.html

  Like

 7. Pingback: BOINNK!!! | Hoe het Europees arrestatiebevel ons vogelvrij heeft gemaakt.

 8. Pingback: Eendracht…de laatste kans? | E.J. Bron

 9. Pingback: 9/11 – Dertien jaar later en niets geleerd | E.J. Bron

 10. Pingback: Europees Arrestatiebevel + Video – De Dagelijkse Standaard

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s