Actie tegen ESM-verdrag

SPECIALE EDITIE IN SAMENWERKING MET:

Argusoog, Courtfool.info, Earth Matters, De Reaguurder, E.J. Bron, Occupy Ede, Occupy Nederland, Vrijspreker, Waterput,

(en alle websites die zich nog aan willen sluiten)

Contact: CourtFool@orange.nl

De inhoud van deze pagina wijzigt frequent.
Vergeet niet bij elk bezoek op F5 te drukken om de pagina te verversen.

Wij voeren actie 
om ratificatie van het ESM-verdrag te voorkomen.
 
Doe ook mee!

dinsdag, 21 februari 2012

1. Wat is er aan de hand?

2. Enkele hoofdpunten uit het ESM

3. Wat kunnen we doen?

4. Als je wilt helpen( klik hier )

5. Collectieve brief aan de Kamer

6. Links naar artikelen over ESM

1.   Wat is er aan de hand?

Op donderdag 1 maart 2012 [1] moet het parlement besluiten of het het ESM-verdrag [2] ratificeert.

2 februari 2012 werd het verdrag ter oprichting van het European Stability Mecanism (ESM) ondertekend door de ambassadeurs van de 17 EU-landen van de eurozone. Met dit verdrag worden enorme bevoegdheden van de nationale overheden naar Brussel gesluisd. In het ESM-verdrag zitten tal van zeer kwalijke zaken, waarover hieronder meer.

Het ESM-verdrag treedt in werking als landen die samen op z’n minst 90% van de aandelen van het ESM hebben, het verdrag ratificeren. [3] Vandaag, 21 februari 2012 moet het Frans parlement er al over besluiten (terwijl de parlementariers nog nauwelijks weten wat er in staat) en donderdag 1 maart 2012 is het Nederlandse parlement aan de beurt.

Er heeft geen referendum plaats gevonden om de bevolking te vragen of zij deze transfert van bevoegdheden naar het ESM wel wenst. De meeste burgers weten niet eens van het bestaan van dit verdrag, omdat de pers het verzwegen heeft. Ook hebben er geen grote publieke debatten plaats gevonden over het ESM. Tijd om deze alsnog te organiseren is er nauwelijks.

Er rust dus een enorme verantwoordelijkheid op de schouders van onze parlementariërs. We moeten vrezen, dat de meesten van hen denken dat het iets is voor de solidariteit in Europa en dat de bijkomende verplichtingen een noodzaak zijn. De echte inhoud hebben ze vermoedelijk niet eens goed gelezen. Ze zouden het verdrag onmiddelijk afgewezen hebben.

Referenties:

[1] Op de agenda voor het publiek staat op 1 maart 2012 nog niet vermeld. Simpele taktiek om de burgers te verrassen, of gloort er hoop, dat er toch eerst ruimte voor debatten komt?http://adbroere.nl/web/nl/columns/alsnog-een-publiek-debat-over-het-esm.php

[2] Nederlandse tekst van het ESM-verdrag: http://www.european-council.europa.eu/media/582895/10-tesm2.nl12.pdf  (als niet beschikbaar, hier een kopie)

[3] zie art 48. De verdeling van de 700 miljard aan aandelen van het ESM vind je in bijlage II, of hier.

2.   Enkele hoofdpunten uit het ESM

Korte video presentatie (3’51’)

Art. 8  Het startkapitaal bedraagt 700 miljard euro.

Art. 10.1 De Raad van Bestuur kan besluiten om het kapitaal te wijzigen en artikel 8 dienovereenkomstig aan te passen.

In feite staat er, dat het ESM zelf kan besluiten het kapitaal zo vaak en zo veel kan verhogen als ze maar wil.

Art. 9.3  De ESM leden beloven elke kapitaal-aanvraag onherroepelijk en onvoorwaardelijk te betalen binnen 7 dagen.

Het ESM kan dus geld uit de staatskassen eisen zo veel en zo vaak het maar wil. Sommige kamerleden denken, dat ze een vetorecht hebben over de besluiten van het ESM. Dat is onjuist. Het ESM ontleent zijn bevoegdheden uit een internationaal verdrag. Dat heeft per definitie voorrang boven nationale wetgeving. Het feit, dat het de Ministers van Financiën de bestuurders worden van het ESM, verandert daar niets aan. Het enige wat de Kamer kan doen is de Minister van Financiën naar huis sturen en hem vervangen door een andere Minister van Financiën, die als ESM-gouverneur onmiddellijk dezelfde buitensporige bevoegdheden krijgt.

Zou een Minister van Financiën het als een straf opvatten als hij naar huis gestuurd wordt? Met de kennis van alle miljarden-contracten kan hij vermoedelijk meteen de volgende dag drie keer zoveel verdienen bij één van de ondernemingen, die winstgevende opdrachten van het ESM hebben ontvangen.

Wordt de Minister van Financiën niet in een onmogelijke verstrengeling van belangen geplaatst? Daar mag u zelf over oordelen.

Dictatoriaal bewind van het ESM

Hoewel het ESM over honderden miljarden aan belastinggeld moet gaan beschikken, hoeft het ESM aan niemand verantwoording af te leggen. Democratische contrôle is er niet. Iedereen die bij het ESM komt te werken is onschendbaar. Het ESM kan niet strafrechtelijk vervolgd worden. (art. 32 en 35)

Einde macht van het parlement

Het resultaat van deze ESM-bevoegdheid is dat de nationale parlementen hun hoogste macht, die over het budget te beslissen, kwijt raken aan Brussel. De nieuwe versie van het ESM (die 2 februari 2012 getekend is) is trouwens gekoppeld aan een ander verdrag, the Treaty on Stability, Coordination and Governance (TSCG)Daarin komen de condities te staan waaraan de landen moeten voldoen om in geval van nood gebruik te kunnen maken van leningen van het ESM. De condities die in het TSCG komen te staan perken de macht van het parlement nog enorm veel meer in.

Vreemde volgorde van verdragen

Het parlement wordt gevraagd het ESM goed te keuren, terwijl het TSCG nog niet getekend en dus ook nog niet geratificeerd is. Met de ratificatie van het ESM beloven de landen te betalen zoveel als maar geëist wordt, terwijl ze er niet van kunnen profiteren als ze niet voldoen aan de eisen die gesteld gaan worden in een nog niet getekend verdrag.

Consequenties als het ESM er komt

De bijdrage die de leden moeten leveren zijn waanzinnig hoog. Bij het huidige startkapitaal van 700 miljard is dat voor Nederland 40 miljard, te betalen in 5 jaarlijkse termijnen. Ter vergelijking: het totaal van de loon- en inkomstenbelasting in 2011 was 45 miljard. De benodigde bezuinigingen zullen de maatschappij danig ontwrichten. Zoals gezegd, 700 miljard is slechts het begin. Meteen in maart worden “de behoeften voor het ESM” al gereëvalueerd. Er is al gezegd, dat het ESM op termijn vermoedelijk 1500 à 2000 miljard nodig zal hebben.

Wat ESM betekent voor landen in nood weten we inmiddels. We hoeven slechts naar Griekenland te kijken. Over de Griekse situatie worden nog steeds veel leugens verteld. Daarover meer informatie in de komende dagen.

3.   Wat kunnen we doen?

In eerste instantie de petitie tekenen: PETITIE TEGEN HET ESM VERDRAG

Er is te weinig tijd om actie te voeren om een referendum af te dwingen. Ook zullen we tijd te kort komen om overal grote publieke debatten te organiseren. We moeten ook vrezen dat de parlementariers onvoldoende tijd zullen hebben zich goed te informeren, te meer daar de echte argumenten geheel ondergesneeuwd zijn door alarmistische verhalen.

Mijns inziens kunnen we er alleen maar voor zorgen, dat de parlementariërs hun verantwoordelijkheid nemen. We kunnen hen op de hoogte stellen van de grootste bezwaren. We kunnen ook zorgen, dat hun stem openbaar bekend wordt, zodat alle burgers bij de volgende verkiezing kunnen weten wie vóór en wie tegen het ESM gestemd heeft. Volksvertegenwoordigers, die voor een dictatuur stemmen, horen mijns inziens niet thuis in het parlement.

We kunnen schrijven naar de parlementariërs en laten weten dat we hun stem openbaar zullen maken en breed zullen communiceren, zodat de kiezers bij de volgende vekiezingen weten welke parlementariërs niet tegen het ESM gestemd hebben.

Zodra we over de adressenlijst beschikken (zie punt 4 hieronder) zal die hier gepubliceerd worden, zodat iedereen die wil deze kan gebruiken om berichten aan de kamerleden te sturen. Als ik voldoende tijd heb zal ik een eenvoudig programmaatje maken waarmee je de berichten automatisch kunt versturen. (d.w.z. als je Excel hebt en met Outlook Express werkt.)

4.   Help mee

Contact: CourtFool@orange.nl

Hier de eerste hulpvragen:

Zodra vragen opgelost zijn wordt er hier melding van gemaakt. Er volgen nog veel meer vragen, dus als je tijd hebt kom hier nog even kijken. Bij voorbaat dank voor je hulp!

21 februari 2012, 10h00: We hebben de meest recente lijst nodig met de namen en emailadressen van de Kamerleden om hen informatie te kunnen sturen. (Indien mogelijk een Excel-bestand met geslacht, familienaam, voornaam, politieke partij. Die kunnen we dan ook gebruiken om de uitslagen te publiceren.)

21 februari 2012, 10h05: Wie kan er achter komen of de Tweede Kamer de individuele stemmen zal publiceren? (Anders kunnen we er samen desondanks toch wel achter komen.)

21 februari 2012, 10h10: Om beter te overzien met welke andere landen we informatie uit kunnen wisselen graag een kaart met de landen van de eurozone. Wie heeft er tijd om even te photoshoppen?

21 februari 2012, 13h10: Wie weet een agenda met de data van NL verkiezingen te vinden? En wie met B – verkiezingen?

5.   Collectieve brief aan de Kamer

Geacht Kamerlid,

Onder de dikke stapel documenten over het ESM is een essentiële informatie verborgen gebleven.

De euro heeft een onoplosbaar probleem. U hoeft geen expert te zijn om het te begrijpen. In één minuut begrijpt u het. Het zit zo:

Met de open grenzen en de gezamenlijke munt is er niets wat verhindert, dat consumenten in landen met een lagere productiviteit de voorkeur geven aan goedkopere en betere producten uit landen met een hogere productiviteit.

Dit veroorzaakt een constante stroom van euros uit zwakke landen naar sterke landen. Hieruit volgt, dat de zwakke landen permanent euro’s te kort komen en telkens meer moeten lenen om over euros te beschikken.

(Vóór de invoering van de euro konden deze landen hun valuta devalueren. Zo werden de import-producten duurder voor de eigen bevolking en de export-producten goedkoper voor buitenlandse kopers. Daardoor nam de productiviteit in het land weer toe en nam de buitenlandse schuld weer af.)

In de euro-zone zijn zeer grote productiviteitsverschillen, veroorzaakt door verschillen in klimaat, vruchtbaarheid van de bodem, beschikbaarheid van zoet water, afstanden die overbrugd moeten worden, natuurlijke hindernissen voor transport, aanwezigheid of niet van energiebronnen, etc. Die condities bepalen in hoge mate het succes of falen van economische activiteiten. Griekenland, Italië, Spanje, Portugal zullen nooit op Duitsland lijken.

Verder beschikt de Europese Centrale Bank slechts over één rentevoet voor 17 verschillende economieën. Een wijziging van die rentevoet, waarvan men altijd heeft gezegd dat die zo belangrijk is om de economie te beïnvloeden, kan slechts aan enkele landen profiteren, terwijl de andere onder de gevolgen moeten lijden. Monetair is deze zone onbestuurbaar.

Het ESM en de gekoppelde verdragen bestrijden slechts de symptomen van de onevenwichtigheden in de euro-zone. Geen enkele maatregel kan de verschillen opheffen. Al sinds 1970 hebben vooraanstaande economen voor dit probleem gewaarschuwd. (Zie bijgevoegde referenties.) Politici bedoelden het misschien wel goed, maar de invoering van een gezamenlijke munt in zo’n heterogeen gebied is een grote vergissing geweest.

Ook de crisis van 1930 werd veroorzaakt door politici, die de elementaire werking van de economie over het hoofd zagen of niet wilden zien omdat het niet paste in hun ideeën. Wie wel de moeite neemt even daarover na te denken begrijpt dat we met de gigantische bijdragen aan het ESM en de opgelegde bezuinigingsregels weer recht op een grote crisis afstevenen.

Omdat er geen referendum is geweest over de transfert van bevoegdheden naar Brussel, en er geen grote publieke debatten over dit onderwerp hebben plaats gevonden, is uw persoonlijke verantwoordelijkheid enorm. Wij zijn ons bewust van de druk die van alle kanten op u uitgeoefend wordt.

Wij zijn van plan om de stem van elke parlementariër openbaar en zo breed mogelijk bekend te maken, zodat de kiezers er rekening mee kunnen houden bij de volgende verkiezingen.

Met vriendelijke groeten,

Bijgevoegde referenties

Rudo de Ruijter, Arjan Bos,

Klik hier om ook te tekenen

(Opent een email die u aan Rudo de Ruijter van Courtfool kunt zenden)

6.   Links naar artikelen over ESM

 EU’s Prodi Admits Leaders Knew Euro Would Cause Ruin but Hoped Political Union Would Follow

http://thedailybell.com/3629/EUs-Prodi-Admits-Euroleaders-Knew-Euro-Would-Cause-Difficult-Moments-The-Rest-Will-Follow

High treason: the European Stability Mechanism
http://realcurrencies.wordpress.com/2012/02/21/high-treason-the-european-stability-mechanism/

The Battle for Europe: will the People or the Euro survive?

http://realcurrencies.wordpress.com/2011/11/04/the-battle-for-europe-will-the-people-or-the-euro-survive/

Ellen Brown: How Greece could take down Wall Street
http://webofdebt.wordpress.com/2012/02/20/how-greece-could-take-down-wall-street/

What price the new democracy? Goldman Sachs conquers Europe
http://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/what-price-the-new-democracy-goldman-sachs-conquers-europe-6264091.html

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt. Gebruik telkens F5 om deze pagina te verversen!

Rudo de Ruijter

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in EU, Eurocrisis, Europa. Bookmark de permalink .

15 reacties op Actie tegen ESM-verdrag

 1. geert janden zegt:

  We worden verkocht, verraden, uitgekleed en uitgemolken, uitgeleverd door eigenlijk landverraders. Wie heeft er gestemd op de EU, hun president, De commisarissen, de verdragen en alle andere inperkingen. Ik wil een referendum.

  Like

 2. Marijke . zegt:

  Als we allemaal achter de pc blijven zitten klagen en de straat niet op gaan dan gebeurt er helemaal niets.Warschijnlijk hebben we het allemaal nog te goed.Dank zij Wachteres heb ik dit vanmorgen vernomen en heb getekent.Maar of het wat uithaalt?

  Like

 3. G.Deckzeijl zegt:

  Om actie te kunnen en WILLEN voeren, is de volgende lijst van essentieel belang:
  http://tinyurl.com/84r2jh7
  (ik ben daar al mee bezig geweest toen de info op AP verscheen, maar LAUW LOENEN, zelfs de pers was NIET vooruit te branden…!!!!)
  En dat is zeer opmerkelijk.

  Like

 4. jowitteroos zegt:

  Ik heb een doorgestuurd naar PVV Nederland en Brussel

  Weet ff niets anders te doen??!!

  Like

 5. Zonnedauw zegt:

  Fantastisch initiatief mensen.
  Ik heb hem in ieder geval pontificaal op de front-page van m’n forum geplaatst zodat elke bezoeker hem direct kan zien en kan linken naar deze site.
  Hopelijk dat het hier een verzamelpunt wordt waar individuen en groepen zich formeren en waar meerdere initiatieven aangaande de staatsgevaarlijke EU zullen plaatsvinden.
  We moeten één front vormen en naar buiten treden zodat ook “de grote (vaak)onwetende massa” kennis neemt van wat er zich achter de EU schermen aan het afspelen is.
  Mijn mening is deze: “Met ONS LAND wordt niet de bevolking bedoeld en dat is een zeer gevaarlijke ontwikkeling”.

  Like

 6. Zonnedauw zegt:

  Nou het invullen van de actiebrief die ik via een mail naar Rudo de Ruijter in kon vullen was mij te ingewikkeld.
  Bovendien had Rudo de Ruijter al eerder een petitie hier over opgesteld.
  Die was veel makkelijker en heb ik ook ondertekend.

  http://www.earth-matters.nl/60/3411/europa/esm-de-nieuwe-europese-dictator.html

  Like

 7. G.Deckzeijl zegt:

  Tsjonge wat een drukte hiero, ongelofeloos.
  Dat is kip in ’t bakkie voor die pluchezitters na 1-3-2012…

  Like

 8. Linsky zegt:

  Het ESM-verdrag gaat onze schatkist plunderen!

  Op 2 februari j.l. is in Brussel het ESM-verdrag getekend en op 1 maart a.s. zal de Tweede Kamer stemmen over de ratificatie van dit verdrag. Op CourtFool is nu een actie gaande om de ratificatie te voorkomen. Wat is er aan de hand? Met dit verdrag worden enorme bevoegdheden van de nationale overheden naar Brussel gesluisd. Het ESM kan geld uit de staatskassen eisen zo veel en zo vaak het maar wil. Kamerleden hebben geen enkele invloed op de besluiten van het ESM. Het is immers gebaseerd op een internationaal verdrag, dat altijd voorrang heeft boven nationale wetgeving. De Ministers van Financiën worden de bestuurders van het ESM. De Kamer kan slechts de Minister van Financiën vervangen door een andere Minister van Financiën, die dan dezelfde buitensporige bevoegdheden krijgt.
  Met 6 filmpjes:
  http://www.boublog.nl/22/02/2012/het-esm-verdrag-gaat-onze-schatkist-plunderen/

  Like

 9. G.Deckzeijl zegt:

  Ik hoef geen filmpjes te zien wat er op ons afkomt. Stress genoeg zonder DAT.
  Zeg Linksky: heb je al gebruik gemaakt van de lijst hierboven? Heb je de fractievoorzitters van alle partijen al gemaild..????
  En dan nog dit: alle hotemetoten die zo geil worden van Europese Stalinistische Maatregelen
  moeten vooral daarmee doorgaan…

  Like

 10. Zonnedauw zegt:

  5.702 ondertekeningen op de ESM petitie.
  http://petities.nl/petitie/het-esm-verdrag
  Ik ben bang dat dit ook wel zo’n beetje de limiet zal zijn, het is immers niet kenbaar gemaakt aan het grote publiek.
  Betekent dat we demonstraties moeten houden.
  Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat er geen (rechtse) groep te vinden is die deze taak op zich wil nemen en daar verder gaan waar de DDL gestopt is.

  Zie ook mijn artikel op het forum http://www.internetkluis.com/forum/index.php/topic,1627.msg14413.html#msg14413

  Like

 11. Frans Brassens zegt:

  Heb de link her en der geplaatst met enig commentaar.
  Kreeg al bericht dat men aan het tekenen was geweest.

  Ik vraag mij wel af wat de anti-‘totalitair europa’ partijen PVV en SP nu gaan doen, behalve vruchteloos tegenstemmen.
  Ik vraag me ook af of de PVV nú al niet op voorhand de gedoogsteun dient in te trekken, waardoor de kwalijke ‘meerderheid’ van dit zoveelste verraderlijke rampenkabinet vervalt.

  Verder vraag ik mij af of, áls de PVV de enig écht mogelijke en ook -gezien de tijdsdruk- gebóden aktie zal ondernemen -zie hierboven- , of de dan in principe vleugellamme ‘landsheren’ dan zo godvergeten brutaal, corrupt en anti-democratisch zullen zijn om hun onzalige slaafsheid aan een totaal corrupt europa-syndycaat door te zetten. In plaats van, wat aan de orde zou zijn, de zaken op te schorten en nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

  Like

 12. G.Deckzeijl zegt:

  Nog een middel(heb ik trouwens al aangegeven): politici mailen, mailen en nog een mailen..!!!
  OP 28-2 eindigt het crocusreces…!!!!!

  Like

 13. realpredictor zegt:

  Reacties op Hyves:
  “-Iemand een idee om die fascistische criminelen een halt toe te roepen?
  -Iemand een idee om de slapende bevolkingen wakker te krijgen?
  Uiteindelijk heeft het Nederlandse volk -maar ook ieder ander betrokken volk- het aan zichzelf te wijten dat ze straks, als het te laat is, beseffen tot slavernij te zijn gebracht door degenen die zij achteloos steeds weer in het zadel helpen tijdens verkiezingen, te dom of te ongeïnteresseerd om de praatjes van die politieke criminelen te doorzien, zelfs na vele negatieve ervaringen.
  Eigen schuld dikke bult dan.
  Maar wij, degenen die ZIEN, worden meegesleurd in de massa domoren.
  -Iemand van de verstandigen een idee waar we naar toe kunnen om aan die aanstaande slachtpartij te ontkomen?”

  Mijn reactie:
  “Even realistisch en rationeel bekijken! De enige 2 opties zijn óf wettelijk óf radicaal! Wettelijk is d.m.v. een referendum en radicaal is een volksopstand! Alleen de effectiviteit van deze laatste optie is niet zeker omdat de machthebbers zich al hebben ingedekt met een militaire backing die nu al aan het oefenen is hoe ze een opstand evt. met geweld moeten neerslaan!
  Er moet dus worden gezocht naar een partij/leiders met “balls” die voldoende juridische kennis hebben om dit op een wettelijke democratische wijze te leiden!

  Ook een ander hulpmiddel: Een goede media voorlichter/aanvoerder zoals EJBron moet veel meer worden gepromoot, zodat iedereen de juiste informatie ontvangt! (Hier kunnen wij voor zorgen door een sneeuwbaleffect te creëren!)”

  Like

 14. G.Deckzeijl zegt:

  @realpredictor, 5-3, 01:52:
  zet de volgende link eens op dat hyves(waar ik net als met facebook en twitter, NIETS mee te maken wil hebben) en lees ‘m zelf ook maar even, okee?
  http://tinyurl.com/7dxeayl
  (zie ook m’n laatste bijdrage aldaar)

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s