Leon de Winter bij Victor Davis Hanson

Beide personen kan men conservatief noemen. Hanson meer dan De Winter. We waarderen beide en ik kan iedere zin beamen. Het thema van het interview is de Verenigde Staten, maar ook Europa en de islam. Het schijnt inderdaad zo te zijn, dat de VS meer Europees geworden zijn. Uiteraard is men nog ver weg van het socialisme van een Merkel of een Gabriel, maar er zijn kleine signalen te herkennen – enkele decennia geleden nog volledig ondenkbaar. Hanson maakt overigens de socialistische aanspraken verantwoordelijk voor de nieuwe immigrantenstromen, die zich ook als “slachtoffers” stileren. Helaas wordt het interview abrupt afgebroken. Het is kennelijk slechts een gedeelte uit een boekproject van Leon. Misschien volgt er binnenkort nog meer.

Afgunst bepaalt in Amerika de strijd van de elites

Victor Davis Hanson is een van de belangrijkste conservatieve denkers van Amerika. Hij zegt: Amerika dreigt het verlies van de eigen identiteit.

Aan de rand van Selma, een verarmde kleine stad in het landelijke midden van Californië, woont professor Victor Davis Hanson: taal- en letterkundige oude talen, boer, columnist, militair historicus en gesprekspartner van George W. Bush. Hanson is een van de belangrijkste denkers van het conservatisme in Amerika, maar in Europa kent nauwelijks iemand hem.

De boerderij, waarin Hanson woont, werd in de 19e eeuw door een van zijn voorouders gebouwd. Rondom de boerderij strekken zich de velden uit tot aan de horizon – wijngaarden, zo ver het oog reikt. Het is geen mooi landschap, geen Bordelais of Bourgondië.

Hanson komt naar buiten. Een slanke man met een door het weer gegroefd gezicht, alsof hij zijn hele leven als boer gewerkt zou hebben. Dat heeft hij echter niet. Hij is een intellectueel, hij doceert aan Amerikaanse topuniversiteiten. Het is zaterdag, hij draagt een spijkerbroek en een trui. Hij nodigt het bezoek onbeholpen uit om binnen te komen en leidt het naar de gastenkamer.

Het gesprek begint wat stroef. Ik zeg, dat ik al jaren zijn artikelen lees, over de veranderingsprocessen in Amerika, die langzaam, maar zeker leiden tot het verlies van de oorspronkelijke, de protestante Angelsaksische identiteit. En ik vertel, dat ik een jaar lang over zijn land zal schrijven. En hem, niet in de laatste plaats de auteur van “Mexifornia”, een opzienbarend boek over de gevolgen van de illegale immigratie van Mexico naar Californië, zou ik als eerste willen interviewen. Maar voordat ik hem de eerste vraag kan stellen, is hij me voor:

Hanson: Bent u een van deze Europeanen, die we zo vaak tegenkomen, die niet zo willen zijn als Amerika, maar smeken dat Amerika zou mogen blijven bestaan? Die zo´n vermoeden hebben, dat een vrije samenleving garant zou kunnen staan voor grotere welvaart, maar dat niet kunnen toegeven, omdat ze daarmee zouden toegeven dat ze in de verkeerde samenleving leven?

De Winter: Nee, zo eentje ben ik niet.

Hanson: Het Europese conservatisme is anders dan het Amerikaanse. Jullie hebben niet zoiets als de Tea Party of het recht om wapens te dragen enz.

De Winter: Nee, maar zo groot zijn de verschillen ook weer niet. Maar voordat we daar verder op ingaan, zou ik aan u de vraag willen stellen, die ik een jaar lang aan al mijn gesprekspartners zal stellen: Wat is er misgegaan?

Hanson: U bedoelt wat er misging na 2008?

De Winter: Niet alleen. Wat is er in het Westen cultureel misgegaan?

Hanson: Ik had een vader, die 45 inzetten heeft gevlogen met een B-29 bommenwerper. En de man, naar wie ik werd genoemd, is gesneuveld op Okinawa. Beiden leefden een eenvoudig leven op de boerderij. We kwamen uit de economische crisis, uit de Tweede Wereldoorlog, en we bereikten deze gigantische welvaart.

Europa zat aan de grond, Japan zat aan de grond, Rusland speelde geen rol en het China van Mao was bezig zelfmoord te plegen. Wij hebben de hele wereld opgebouwd. Deze welvaart werd in de jaren-50 en de jaren-60 heel snel bereikt. Wij brachten een generatie voort, die nu in de zestig jaar oud is. Deze mensen hebben twee drijfveren. Ten eerste: Ze willen niet lijden zoals hun ouders hebben geleden. En dat is maakbaar. Ten tweede: Ze willen consumeren. En daarbij hebben ze een materiële keuze zoals nog niemand in de historie ooit gehad heeft.

De Winter: Tot de jaren-60 was de kerk nog belangrijk. De mensen geloofden nog in Amerikaanse waarden of deden in ieder geval net alsof. In de jaren-60 werd alles op zijn kop gezet.

Hanson: Wat me nu zorgen baart, is, dat er zoveel mensen zijn die zich niet meer verantwoordelijk voelen voor de gemeenschap. En dat onafhankelijk van welk ras of volk ze zijn. Men verwacht, dat de staat middelen en diensten levert. In mijn eigen omgeving zie ik het volgende: Jonge mensen stellen de start naar een productief leven uit. Ze studeren heel lang. Maken veel reizen. Vroeger voelde men zoiets als sociale schaamte wanneer men niet productief was. Dat is volledig verdwenen. Tegenwoordig is het zelfs omgekeerd, zoals de Occupy-beweging aantoont: geïnstitutionaliseerde afgunst. Afgunst en jaloezie als waarden. Dat hoort niet bij het echte Amerika. Maar de huidige president pakt dat op.

Men hoeft alleen maar in de traditionele media, de grote kranten te kijken. Overal dezelfde boodschap, dat de staat middelen en diensten moet leveren en dat men daar als burger aanspraak op heeft.

De Winter: De confrontatie tussen opvattingen en ideologieën is echter toch evenwichtiger geworden. Niet in de laatste plaats dankzij moderne techniek.

Hanson: Zeker. Tegenwoordig kan men niets meer zo eenvoudig doodzwijgen. Een voorbeeld: Ik ken geen land in de geschiedenis, dat niet zijn eigen natuurlijke bodemschatten zou hebben uitgeput. Wij hebben gigantische olie- en gasvoorraden in Alaska, Utah, Colorado, Californië, Bakersfield, in de Golf van Mexico, voor de kust van Virginia. En we hebben een president, die zegt: Je moet je banden oppompen, dan verbruik je minder benzine. De Minister van energie wil over alles praten, alleen niet over benzine. Zoals we nu leven, zijn we aangewezen op aardolie. Maar ze willen er niet over praten. Dat gebeurt echter sowieso: Dankzij moderne techniek.

De Winter: Californië was vroeger ooit de topstaat van de VS. Een voorbeeld voor de hele wereld. U hebt veel geschreven over de ondergang van het gouden Californië.

Hanson: Toen ik naar school ging, was 60% van mijn medeleerlingen van Mexicaanse afkomst. Men zette ons bij elkaar en zei, dat we Engels met elkaar moesten praten. Dat gaat nu niet meer. Wanneer men dat verlangt, is men een racist. Zo gaat het ook wat betreft het milieu, oorlog en vrede. Moralistisch relativisme en cultureel pacifisme hebben ons op de knieën gedwongen. Maar ik hoop op een Renaissance, want zo kan het niet doorgaan. In dat opzicht was Obama goed voor Amerika. Niemand had gedacht, dat iemand met zijn achtergrond president zou kunnen worden. Maar de kans om voor de eerste zwarte president van Amerika te stemmen, kon niemand zich laten ontlopen. Het wordt interessant met Obama. De benzineprijs zou naar Europees niveau moeten stijgen, zegt zijn Minister van Energie. Illegale immigranten zouden klachten moeten kunnen indienen tegen hun werkgevers. Zulke onderwerpen staan nu op de agenda.

De Winter: Wil Obama het model van de Europese welvaartsstaat invoeren?

Hanson: Traditioneel was schaamte een rem voor de uitbuiting van de verzorgingsstaat. Ik ben opgegroeid in een homogene samenleving – in ieder geval wat betreft de waarden, want mijn familie is helemaal gemengd wat betreft afkomst – en toen bestond het woord verzorging niet. Men kreeg “steun” wanneer men een of andere sociale bijdrage kreeg. Dat was beschamend, tenzij het onvermijdelijk was, bijvoorbeeld omdat men een been was verloren of vanwege andere omstandigheden niet voor zichzelf kon zorgen. Wanneer men niet productief was, was men een parasiet. Men liet aan niemand de cheque met de sociale bijdrage zien. Dat veranderde na de grote immigrantenstromen. Toen kwam het slachtofferidee op. Men eiste ondersteuning van de staat, omdat men een slachtoffer was. Zo is een heel systeem ontstaan, een hele slachtofferhiërarchie.

De Winter: In Europa komt het deels voor, dat immigranten uit Noord-Afrika al het mogelijke van onze welvaartsstaat eisen. En tegelijkertijd lachen ze erom dat wij zo dom zijn hen te geven wat zij verlangen.

Hanson: Deze slachtofferhouding gaat zover, dat onze president zich verontschuldigt voor de verbranding van enkele exemplaren van de koran, die islamitische gevangenen zelf ontwijd hadden, omdat ze er iets in geschreven hadden. De ophitsers verafschuwen ons, omdat ze voelen dat wij geen zelfvertrouwen hebben en onze waarden niet verdedigen.

Je zou je eens moeten voorstellen, dat generaal Patton in 1942 iemand in Tunesië ontmoet zou hebben, die gezegd had: We zullen een van je soldaten doden, omdat hij een koran heeft verbrand. Hoe denkt u hoe Patton daarop gereageerd zou hebben? Kan dit gedrag zo doorgaan? Ik denk van niet. Deze dingen hebben een beperkte houdbaarheid.

De Winter: Wat is er nu precies misgegaan? Lag het aan de opkomst van ideologieën, die de vrijheidsgedachte ondergeschikt hebben gemaakt aan andere concepten, zoals de sociale rechtvaardigheid?

Hanson: In de jaren-50 was succes iets waarvoor men hard moest werken. U moet eens kijken hoe moeilijk destijds de opgaven aan de universiteiten waren. Men trouwde op zijn 21ste en kreeg snel drie kinderen. Men werkte lang, moest zich op de werkplek veel laten welgevallen en probeerde bovendien om geen alcoholicus te worden. De generatie, die in de jaren-60 groot werd, weigerde dit alles, wilde deze drukte niet meer. En de nieuwe welvaart maakte dat ook mogelijk. Men kon veel krijgen zonder ervoor te hoeven lijden. Men maakte er gewoon aanspraak op. En men begon datgene wat daarvoor was, structureel te bekritiseren. De planeet zou overbevolkt zijn, auto´s zouden het milieu vervuilen enz. Het kwam tot een verbouwing van de intellectuele architectuur. De extreem linkse ideologie werd de mainstream.

De Winter: en op deze manier werd de opvatting, dat de meeste conflicten in de wereld door sociaaleconomische omstandigheden worden veroorzaakt, gemeengoed.

Hanson: Mensen trekken ook om andere dan alleen economische redenen ten strijde. Trots bijvoorbeeld, afgunst, eer. Argentinië had de Falklandeilanden niet nodig, maar ze waren belangrijk voor zijn zelfbeeld. Als Europeanen willen denken, dat sociaaleconomische redenen bij conflicten de belangrijkste rol spelen, staat hen dat vrij. Maar anderen hoeven zich hier niet per se bij aan te sluiten. De militaire beschermende paraplu van de Amerikanen heeft Europa behoed voor de confrontatie met anderen. Maar ik vrees dat de conflicten van de 19e eeuw zullen terugkeren. Europa kan zichzelf niet beschermen en Amerika heeft er geen geld meer voor. Waarom heeft een land zoals Pakistan kernwapens en landen zoals Duitsland en Nederland niet? Wat gebeurt er als de Amerikaanse paraplu wordt ingeklapt?

De Winter: Op zich positieve ontwikkelingen zoals welvaart, mobiliteit en onderwijs hebben dus sinds de jaren-60 tegengestelde gevolgen gehad?

Hanson: Laten we het onderwijs nemen. De helft van onze bevolking bezocht of bezoekt hoger onderwijs of een universiteit. Niet meer vier jaar lang, maar zes of acht jaar. We hebben een studieschuld opgehoopt van een biljoen dollar. Dat betekent ook, dat er steeds meer mensen van de arbeidsmarkt worden weggetrokken. We nemen ze uit het arbeidsproces, terwijl ze studeren, en daarbij leren ze steeds minder. Ik zag bij de demonstraties van de Occupy-beweging een vrouw met een bord, waar op stond: “Ik ben afgestudeerd aan de Brown University en ik heb geen cent”. Ze wilde daarmee zeggen: Ik kan denken, ik kan je precies vertellen waarom we de bom niet op Hiroshima zoden hebben mogen gooien, ik kan je precies vertellen waarom we geen fossiele energiedragers zouden moeten verbranden. Ik ben ontwikkeld, ik ben slimmer dan een vrachtwagenchauffeur, dus heb ik recht op geld en aanzien. Ik wil mijn handen niet vuil maken in een cafetaria, ik ben geen vertegenwoordigster van een verzekeringsmaatschappij, begrijp je dan niet wat ik nodig heb? Daar ging het om bij deze hele Occupy-beweging.

De Winter: De beweging was dus heilloos narcistisch?

Hanson: Het ging daarbij om een intern conflict van vertegenwoordigers van de geprivilegieerde klasse. De ene groep zei tegen de andere: Jullie van Wall Street hebben zoveel voor jullie zelf gepakt, maar we zijn samen naar school gegaan! We zijn geestelijk gelijkwaardig, maar wij hebben niets – dat is toch niet eerlijk. En ook hier geldt de vraag: Waar moet dat alles toe leiden? Het Frankrijk van de 18e eeuw leidde tot Napoleon. De Republiek van Weimar leidde tot Hitler. Zulke ontwikkelingen leiden meestal altijd tot een tegenreactie.

De vrouw van Hanson brengt ons onverwacht warm eten, steak en groente. De krampachtigheid van het begin is helemaal vervlogen, de beschrijving van zijn zorgen heeft Hanson zichtbaar goed gedaan.

Bronnen:

http://www.pi-news.net/2012/03/leon-de-winter-bei-victor-davis-hanson/

http://www.welt.de/politik/ausland/article13927825/Neid-bestimmt-in-Amerika-den-Kampf-der-Eliten.html

Vertaling uit het Engels: Hanni Ehlers

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen, Europa, Islam, Verenigde Staten. Bookmark de permalink .

5 reacties op Leon de Winter bij Victor Davis Hanson

 1. G.Deckzeijl zegt:

  Goed interview, niks mis mee.

  Like

 2. G.Deckzeijl zegt:

  Geen geschikte draad, ‘k parkeer ‘m hier even, want het is wel van belang. Dit omdat ik hoop de dag te beleven dat we losraken van al die religieuze moralisten met hun pseudowetenschappelijke geneuzel. Maw: als je de sport niet beoefent moet je je ook niet met de spelregels bemoeien!
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/11744467/___Niet_kijken_naar_decollet___.html
  Stel jezelf deze vraag: wat is leuker? Een fris décolleté of dat je uitzicht wordt verpest door een moralist die twee keer per week hel-en verdoemenispreken ventileert.??

  Like

 3. G.Deckzeijl zegt:

  De volgende gerechtelijke uitspraak in dat land…
  http://www.telegraaf.nl/buitenland/11743941/__Man_weigert_hamburgers__.html
  …is in schrille tegenspraak met dit onverholen DREIGEMENT:
  http://www.stonegateinstitute.org/2947/angry-turks-europe

  Like

 4. louis-portugal zegt:

  Mee eens.
  Leon je mag wel een beetje op jouw lijn letten.
  Ik ben erg nieuwsgierig hoe men die moslims in leven gaat houden als ze hoofdzakelijk leven van uitkeringen.
  Tot nu toe werd er elk jaar een partij geld bijgeleend om de uitkeringen te betalen.
  Ik weet niet precies waar de grens ligt maar 25000 € per nederlander en 100.000 € per werkende nederlander lijkt me toch wel in de buurt van de limiet.

  Gerrit ik betwijfel ten zeerste dat turken in staat zijn om de hele duitse economie over te nemen.
  Soeren Kern.
  De ervaring met de moslimlanden en bij ons verblijvende moslims doet mij het ergste vrezen.
  Ik heb de indruk dat de normale werkende autochtoon telkens minder interesse heeft om te werken voor nietwillenden.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s