NEGEREN, DISTANTIËREN en DOODZWIJGEN! (reprise)

(Door Linsky)

 Voorwoord

Dit blog heeft de intentie om de gevaren van de islamisering van ons continent tegen te gaan. We schreeuwen, we schrijven, we blaten,….maar wat kunnen we als burgers nu doen? Wat is effectief? Hoe kunnen we ons verweren tegen dat islamitische gebroed zonder de wet te overtreden en zelf een boete op te lopen of achter tralies te belanden? Zijn er überhaupt wel mogelijkheden om onze onvrede kenbaar te maken en onze stem te laten horen? Ja, die zijn er! …Misschien is de grootste kracht zelfs wel gelegen in het tegenovergestelde! In de stilte… niets laten horen. Bijkomend voordeel,…iemand die zwijgt, kan niet de mond worden gesnoerd!

Om wie gaat het?

Voor de goede orde vermelden wij eerst om welke creaturen het precies gaat.

Om hen die doormiddel van pamfletten, spandoeken, preken en openlijk verbreide retoriek, alsmede in hun boek (koran) zonder meer duidelijk maken dat de anders denkende mens als ongelovige hond en aap (dus beest) dient te worden beschouwd. Hun zelfverzonnen en samengestelde boekje laat er eveneens geen enkele twijfel over bestaan dat de ’ongelovige’ geen recht van bestaan heeft, behalve als dier, slaaf en/of dhimmi, in welk geval er geprofiteerd kan worden van dit soort mensen.

Kenmerken van de islamieten en sharia aanhangers:

 • ·         Zij zijn met volle overtuiging en inzet van hun gehele wezen:
 • ·         Tegen vrouwen.
 • ·         Tegen sekse gelijkheid.
 • ·         Tegen kinderen, zelfs die van henzelf.
 • ·         Tegen kunst, wetenschap, vooral muziek.
 • ·         Tegen cultuur in het algemeen.
 • ·         Tegen recht op uiten van kritiek.
 • ·         Tegen ontwikkeling van wetenschap.
 • ·         Tegen welke nuttige ontwikkeling dan ook.
 • ·         Tegen homo’s en lesbiennes.
 • ·         Tegen normale kleding.
 • ·         Tegen elk ander geloof.
 • ·         Tegen vrijheid van meningsuiting.
 • ·         Tegen de westerse opvattingen ten aanzien van smaak, norm, waarde en ethiek.
 • ·         Tegen goedheid.
 • ·         Tegen liefde.
 • ·         Tegen het leven zelf!

Zijn ze eigenlijk wel ergens vóór?

Yep;

 • ·         Voor diefstal.
 • ·         Voor moord.
 • ·         Voor terrorisme.
 • ·         Voor liegen.
 • ·         Voor mishandeling.
 • ·         Voor verminking.
 • ·         Voor verkrachting.
 • ·         Voor slavernij.
 • ·         Voor vernietiging van iedereen die anders denkt.
 • ·         Voor vernietiging van alles wat afwijkt van hun ideeën.
 • ·         Voor vernietiging van hen die niet geloven in hun boek.
 • ·         Voor vernietiging van alles wat het westen verworven heeft.
 • ·         Voor vernietiging van alles wat mooi is.
 • ·         Voor vernietiging van wat goed is.
 • ·         Voor vernietiging van wat liefde is.
 • ·         Voor vernietiging van de beschaving als zodanig.
 • ·         Voor de dood.
 • ·         Voor vernietiging van het leven zelf!

Er mag dus geen enkele twijfel over bestaan dat het hier islamieten betreft, die de ‘anders denkende’ niet als volwaardige mens beschouwen.

Negeren

Negeren is vaak een heel effectieve methode om anderen uiteindelijk te laten zwijgen. Zelfs op diverse blogs gebruikt men dat probate middel om duidelijk te maken dat men een bepaalde mening of persoon niet ziet zitten.

In het dagelijkse leven is dat eveneens een mogelijkheid. Op straat en op de verschillende locaties, winkels, kroegen,  scholen, moskeeën  etc. is het niet anders en proberen aanhangers of knuffelaars van Mohammed de ‘ongelovigen‘ uit te lokken tot tolerantie en gematigdheid en discussies door middel van arrogante stellingnamen, door eisen te stellen, middels beledigingen en de nodige bedreigingen met hel en verdoemenis door hun zwaard of Allah.

Een toenadering door discussie, dialoog of debat aan te gaan met een ander mens is in feite een niet vanzelfsprekend privilege! Het is een gebaar van medemenselijkheid en uiting van aangepast sociaal gedrag. Door jarenlange conditionering is men gewend volkomen automatisch te reageren. Je bent het echter niet verplicht! In feite is er echter niks mis mee….zolang de doelstelling, normen, waardes en persoonlijke ethiek daarmee niet in het gedrang komen.

Al deze vormen van gedachtewisseling hebben één ding gemeen. Zij zijn bedoeld voor vergroten van kennis, inzicht en verbetering van de menselijke en sociale betrekkingen. En precies daar nu zit het probleem. Overheden, dhimmi’s, knuffelaars en moslims zijn geen volwaardige gesprekspartners, om de doodeenvoudige reden dat zij niet behoren tot hen die wat nuttigs c.q. zinnigs of wenselijks willen uitwisselen.  In hun ziekte trachten ze enkel aan anderen hun arrogante mening en levenswijze met achterlijke overtuigingen op te dringen, desnoods onder bedreiging van geweld, straffen en dood!

Er is in dit soort situaties geen enkele sprake van gelijkwaardigheid, waardoor een normaal, gezond en welwillend mens rechtvaardiging kan vinden in een gesprek met dat wereldvreemde soort. In geval van de Mohammed-volgelingen is dat zelfs onmogelijk. Hetzelfde gaat op voor wat betreft dhimmi’s en moslimknuffelaars.  Dat zou hetzelfde zijn als verwachten redelijk te kunnen converseren met aardwormen.

Hier past dus maar één opstelling, weiger een gesprek met dat volk. Het heeft geen zin te trachten met rede, argumenten of menselijke waarden te schermen, daar is bijv. ook een zandworm niet ontvankelijk voor. Het feit dat zij uiterlijk lijken op ons, mag ons niet in de verleiding brengen hen ook als zodanig te benaderen. Door de islamieten worden nu eenmaal geheel andere normen, moraal en levensopvattingen geproclameerd en gehanteerd.

Hierin blijf derhalve maar één mogelijkheid open, negeren….op alle fronten, bij elke gelegenheid! Een voorbeeld vinden wij in het alom tegenwoordige wijkhuis. Negeer elke vraag en elke toenadering van het duidelijke moslimsoort. Veelal te herkennen aan vreemdsoortige maskerades, doormiddel van tentzeilen, vaak lijkend op donkere kazuifels en het opzettelijke verbergen van hun gelaat. Deze carnavalesk getooiden betreft voornamelijk het soort dat de indruk wekt als vrouw te worden beschouwd. Persoonlijk blijf ik alert en hoogst wantrouwig…. Zelf vraag ik me altijd af waarom het licht onder de korenmaat zou moet schijnen? Het mannelijke deel is meestal wel te herkennen aan de verschoten grijze overschoot, lange bont gekleurde gewaden, mutsen en een onguur uiterlijk! Vaak ook kenmerken zij hun eigen soort door in elkaars gezelschap niet naast elkaar lopen (hoogst zelden) maar op afstand en in ganzenmars, waarbij een afstand van minmaal 4-6 meter gebruikelijk is.

Een andere locatie is de markt. Een vaak drukbezochte plaats alwaar dit soort zich als een vis in het water voelt. Waarschijnlijk omdat het gemiddelde IQ en ‘t sociale niveau aldaar meer aansluit bij hun intrinsieke wezen. Het is er namelijk dikwijls druk, erg rumoerig en de taal die er gebezigd wordt is vaak van dien aard, dat zij daar met hun gebrekkige kennis van het Nederlands minder opvallen. Een uitstekende situatie dus om voor te wenden dat men hen sowieso niet verstaat of gewoonweg negeert, danwel denigrerend het hoofd omdraait om onverwijld een willekeurige passant een vraag te stellen of een gesprek mee aan te knopen.

Ik kan natuurlijk vele voorbeelden aanhalen, maar de gelegenheden zijn legio voor hen die deze middelen in de praktijk wensen te brengen.

In het beste geval zou men moeten trachten een sporadisch voorkomende ‘goedbedoelende uitzondering’ te bewegen tot openlijk distantiëren van het islamitisch gedachtegoed.

Distantiëren

Distantiëren. Een van de krachtigste, effectieve wapens die een beschaafd mens ter beschikking staat. Een wapen dat steevast wordt onderschat. Een middel waardoor men openlijk zonder geweld het eigen standpunt duidelijk kan maken.

Einstein  schonk de wereld schitterende nieuwe ideeën, waarmee we ons voordeel hadden kunnen doen. Helaas echter werden de implicaties van zijn geestelijke goed misbruikt ter ontwikkeling van superwapens, zoals de atoombom en waterstofbom. Buiten het feit hoe hij persoonlijk over dingen dacht en welke levens- of wereldvisie hij er op na hield, maakt hij een duidelijk statement door mee te lopen in enorme protestmarsen tegen het gebruik van atoomwapens. Geen geweld, geen gescheld, maar een daverend, stil protest, waar veel andere geleerden van onder de indruk raakten en daarna ook zelf hun volledige steun toezegden.

Hij distantieerde zich dus in het openbaar!

Als wij in de winkel aan de kassa een Arabische pinguïn treffen, nemen we een andere kassa en in geval dat niet mogelijk is, omdat alle kassa’s bevolkt zijn met die verpakte diertjes, laten wij onze boodschappen demonstratief  staan en gaan naar een andere winkel.

Wij distantiëren ons dus in het openbaar!

Als er een discussie over de islamisering ontstaat, in de kroeg, op straat, in de winkel, of waar dan ook, dienen we onmiddellijk duidelijk te maken welke positie men daarin neemt. Dat doet een beschaaf mens niet door te slaan, te schelden of te tieren, nee, we komen met deugdelijke argumentatie, aangezien die volledig uit den boze is bij moslims en hun fervente dhimmi’s en vazallen.  Echter er is één andere mogelijkheid. Zwijg en laat hen ten onder gaan in hun eigen woede, haat en geraaskal. Zij schreeuwen dan nog enkel tegen elkaar.

Wij distantiëren ons dus in het openbaar!

Moslims, die per definitie niet achter het krankzinnige en zieke gedachtegoed van hun Allah, koran en sharia, dan wel de terroristische acties van hun soortgenoten, staan, kunnen dus alleen maar hun standpunt duidelijk maken door er zich in het OPENBAAR van te DISTANTIËREN!

Doodzwijgen.

Doodzwijgen is het aller zwaarste, meest effectieve middel dat in laatste instantie van een ongekende waarde is en een ultieme effectiviteit bezit.

In de oudheid nam een aantal geweldloze, vredelievende stammen zelfs hun toevlucht tot deze meest afschrikwekkende en minst gewelddadige straf ter bescherming van hun hechte samenleving.

In zo’n tribe, waar iemand die steevast over de schreef ging en alle ongeschreven wetten overtrad, soms zelfs tot diefstal of moord kwam, kon men door de principiële aard van dat volk per definitie niet lichamelijk worden gestraft of gevangen gezet.

Maar men gebruikte als uiterste middel; DOODZWIJGEN!

De zwaarte van het vergrijp of misdaad was tevens bepalend voor de duur van het doodzwijgen. Er was een tijdelijke, afhankelijk van de zwaarte van het vergrijp, maar ook gebeurde het in zeldzame gevallen van moord, dat men een permanente dood–verklaring uitsprak!

Het lijkt geen bijzonder afschrikwekkende daad te zijn, in de praktijk echter is het voor een mens onmogelijk te blijven, daar waar ie door letterlijk iedereen wordt genegeerd en nooit een woord terug krijgt. Hij kan met niemand praten, spelen, werken, laat staan samenleven. Hij is daar lucht, een schim, hij bestaat daar niet!

Voor hen, die dat een week of een maand moesten verdragen was het een levensles, die zelden werd vergeten. Voor hen, die permanent waren doodverklaard was het leven voorts onmogelijk! Voor de samenleving was hij in principe dood! Zo iemand bleef maar één mogelijkheid over, er zat echt niks anders op…hij verliet de stam, hij ging uit eigener beweging voorgoed weg!

Overigens is ’t niet algemeen bekend dat dit nog steeds in deze tijd en hier in Nederland zelfs gebeurt! Uit persoonlijk ervaring helaas kan ik vertellen dat ik zo’n geval heb meegemaakt. In eerste instantie kon ik het niet geloven, tot ik er zelf getuige van was. Door de totaal veranderde samenleving is dat hier natuurlijk moeilijker en het geval dat ik heb meegemaakt was ook niet om een misdaad te bestraffen, maar om die juist te verhullen!

Evenwel is dit een methode die ook hier, in ons land, in deze tijd kan werken ten aanzien van dat ‘vredelievende’ moslimvolk.

In een buurt waar ‘zij’ nog niet massaal vertegenwoordigd zijn, is het mogelijk om ze sociaal te isoleren en dood te zwijgen. Het heeft een merkwaardig psychologisch effect op mensen als zij volkomen worden genegeerd en zelfs doodgezwegen. Het is namelijk alsof je niet bestaat. Alsof je leeft in een geïsoleerde droomwereld, waar je existentie niet erkend of waargenomen wordt. Na verloop van tijd bij consolidatie van die houding door de omgeving, gaat men zelfs twijfelen aan het reële bestaan en de eigen plaats daarin. Vooral de twijfel aan de eigen persoonlijkheid zal een enorme onevenwichtigheid teweeg brengen in de geest van de getroffene.

Dit effect mag niet worden onderschat….!

Als we massaal alles en iedereen die moslim beweert te zijn, of dat gedachtegoed zelfs maar aanhangt, verdedigt of erger, proclameert,… negeren, weigeren te antwoorden, ook afstand nemen van ‘dialoog’ met dat ´vreedzame’ volk, gewoon doodzwijgen, dan hebben zij geen feedback meer. Hen blijft niks over dan enkel nog maar tegen elkaar tekeer gaan en zal de onmacht, frustratie, het geweld en de onmin en onvrede dus ook alleen op hen zelf neerslaan.

Gelegenheden te over waar men dit effectief kan toepassen. Wellicht te overvloede, het verschil tussen negeren en doodzwijgen is fundamenteel. Daar waar negeren toch iets van belediging heeft en duidelijk affronterend is en daardoor bijzonder kwetsend voor de betreffende persoon(en), daar is bij doodzwijgen een volkomen leegte, een niet-bestaan te midden van levenden!

Tot slot

In Eindhoven hebben we natuurlijk ook wat plaatselijk stamkroegen. Daar was het voor een aantal lieden altijd goed toeven. Tot er islamieten de ´vrede´ kwamen brengen…steeds vaker en met steeds meer aanhang. In sommigen kroegjes kwam het regelmatig tot gevechten, na de onvermijdelijke discussies en frustraties. In een ervan heeft men mijn suggestie van zwijgen en weggaan opgevolgd.

De eigenaar van dat café was niet in staat zelf iets te bedenken, waardoor hij dat schorem kon weigeren. Maar de vaste gasten ging steevast, als er van dat ‘vredelievende’ moslimvolk  binnenkwam, gewoon weg! Keer op keer!  Het probleem van de kroegbaas is namelijk dat ie niet de enige kroeg in de buurt heeft!

Het gevolg was dat het bedrijf al heel snel failliet ging en uiteindelijk zit er nu een Turkse eigenaar in…maar heel vreemd, er komen nu maar een handvol Allah-schreeuwers. Dus erg lang zal hij het ook niet maken.

Een ander positief gevolg is dat de ander kroegjes in de buurt nu veel gezelliger zijn,  heel wat meer klanten hebben, sterker staan en openlijk hun mening kunnen ventileren waardoor er een absolute saamhorigheid heerst nu….en dat daar dus geen enkele moslim binnen durft te komen….!

Zij hebben wel éénmaal een opportunistische poging ondernomen, hahahaha.

Kortom, wie gaat nu in hemelsnaam in discussie met lieden die je bestaan niet eens accepteren? En er diep van overtuigd zijn dat zij je de nek moeten afsnijden, omdat je anders denkt en gelooft? Wie haalt het in het hoofd een debat aan te gaan met zandwormen die ook nog eens de arrogante overtuiging hebben dat zelfs tot de islam ‘bekeerden’ nooit volwaardig mens zullen zijn  en dat zij een wereldkalifaat moeten stichten?

Wij zijn dus niet compleet machteloos. Uit principe spreken wij dus niet met moslims, zoals we ook niet  converseren met aardwormen, addergebroed, zandnegers, rifratten, sharia-aanhangers, geloofsgestoorden, moskeeverslaafden, pedofielen, vrouwen- en kinder moordenaars, Arabische pinguïns, moslimknuffelaars, en dhimmi’s, en andere hypocriete waanzinnigen!

Geen wet die ons kan dwingen te spreken met die lieden, hen te antwoorden op hun achterlijke vragen, in te gaan op hun zieke eisen, of aandacht te besteden aan hun krankzinnige manifestaties. Laat staan dat we hen dienen te accepteren in onze samenleving! We hebben zelfs ultieme wapens, effectief en geweldloos, zoals het beschaafde mensen betaamt;

NEGEREN, DISTANTIËREN en DOODZWIJGEN!

PS: Laat eventuele suggesties achter. Aanvullende, effectieve middelen, die nodig en wenselijk zijn om dit ‘vredelievende’ volk wat levensvijandig is in zijn aard, te weren, te isoleren, maar het liefs te verbannen.

Door:

Linsky (voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

34 reacties op NEGEREN, DISTANTIËREN en DOODZWIJGEN! (reprise)

 1. MNI Foundation probeert al wat maar ja helaas te weinig mensen willen niet vanachter de computer vandaan komen het is gemakkelijker om wat te twitteren of artikels op een facebook te plaatsen. Als je werkelijk wat wil geef je dan op Bij EJBron !!!! Vergeet niet wat hij aangeeft in bovenstaand artikel doen zij wel!!! vandaar dat steeds meer mensen het als waarheid zien.

  Like

 2. E.J. Bron zegt:

  @yaakov

  MNI Foundation….???

  Like

 3. Je krijgt onze nieuwsbrieven ik dacht dat je op de hoogte was

  Like

 4. E.J. Bron zegt:

  Dan heb je mijn Email-adres. Laat even wat weten. Spijt me.

  Like

 5. van de week worden wij een officiële stichting dan versturen we een persbericht naar alle pro-Israël sites en organisaties met de achtergronden en plannen voor de toekomst. maar het kan zijn dat ik niet je goede emailadres heb. Ik kan het niet in het openbaar checken stuur je nu een mailtje. bevestig het even of het klopt.

  Like

 6. louis-portugal zegt:

  Linsky ik mis nog 2 punten.
  Ze zijn tegen werken voor hun bestaan

  Ze zijn voor ontvangen zonder er iets voor te doen

  Een bevriend stel maakte een lange reis door Marokko.
  Een van de dingen die hun opviel was dat de vrouwen werkten en de mannen koffie zaten te leuteren.

  Like

 7. Linsky zegt:

  louis;
  ja, ik mag niet alle ruimte innemen hè, hihihi
  E.J. wil zelf ook nog wat kwijt.

  Maar je hebt gelijk, er zijn nog veel meer negatieve zaken te benoemen wat die ‘vredestichters’ betreft.
  We willen hier daarom graag veel aanvullingen die te gebruiken zijn bij eventuele ander artikelen.

  Enne wat die vrouwen die werken en de mannen aan de koffie, betreft… , ik moet bekennen dat het me in m’n jonge jaren dus in de verleiding bracht om die islam eens beter te bestuderen….ik zag ongekende mogelijkheden, 🙂

  Maar ik heb last van een chronisch dissidenten-gen en kritisch geweten…..daardoor ging het feestje niet door.
  Ik hou toch te veel van vrouwen en kinderen. 🙂

  Like

 8. reageerbuis zegt:

  De tactiek van de moslims is om stap na stap terrein te veroveren. Vandaar het verzieken van de sfeer in een kroeg. Als de stamgasten weglopen hebben ze hun doel bereikt: weer een stukje moslimgebied. De eigenaar gaat failliet en de nieuwe is een Turk. Dat die het niet kan bolwerken is minder belangrijk. Hetzelfde patroon zie je in een hele wijk: autochtonen worden gepest, zodat zij wegtrekken, en eerder dan je denkt is het een moslimwijk (no-go-area) geworden. Doodzwijgen is de verkeerde reactie, als ze al met velen zijn. Zij zijn juist degenen, die zich isoleren en hun eigen samenlevinkje opbouwen, waar een ander niet tussenkomt. Doodzwijgen speelt ze dan in de kaart. Beter is het om steeds de discussie aan te gaan, al kan ik me voorstellen dat de meeste stamgasten daar geen zin in hebben, als ze daarvoor al voldoende van de islam weten.

  Like

 9. Linsky zegt:

  reageerbuis,
  Het gaat ook niet per definitie altijd op.

  Het voorbeeld wat ik aanhaalde is zo gebeurd, en het gevolg is echt dat andere kroegen meer klandizie hebben en daar heel sterk staan, waardoor geen enkele moslim meer durft binnen te komen. Het is niet zo dat ze dat dus kunnen flikken bij alle kroegen of openbare gelegenheden.
  Zoals jij het stelt, zouden ze dat dus overal kunnen doen….nou vergeet ’t maar!
  Ik memoreerde al aan één enkele keer dat ze dat waagde..en laat het aan je eigen verbeelding over hoe lang ze verpleging nodig hadden………..

  Een soort van hergroeperen in je buurt zeg maar, zoals je op het schaakbord ook je stukken concentreert of op strategische plaatsen neerzet.

  Ik wilde trouwens ook maar aangeven, dat er talloze mogelijkheden zijn om op een wettige wijze verzet te plegen. iedereen zal in eigen buurt wat moeten doen als ie verschoont wil blijven van de ‘vredelievende’ volkje.

  Niks doen is geen optie!

  Like

 10. lucky9 zegt:

  De oplossing van het probleem is rijpend en hopelijk nakend maar ligt niet in een sektarische sfeer. Zonder inzicht mobiliseert men geen kritische massa. Die is nodig om het machtsevenwicht te corrigeren.

  De kritische massa is onwetend en gehersenspoeld.Daaruit volgt dat er prioriteiten moeten bepaald worden. Het grote probleem is dat die ondergronds zouden moeten geformuleerd worden. Daarom schieten ook blogs te kort, maar ze helpen wel.

  Like

 11. Jan zegt:

  War zij wel voor zijn:

  Hamas celebrates anniversary of Haifa restaurant bombing
  http://elderofziyon.blogspot.com/2012/04/hamas-celebrates-anniversary-of-haifa.html

  Like

 12. G.Deckzeijl zegt:

  Foto’s… Als dat onze toekomst is, wordt het tijd dat we in actie komen.
  Ik voel er niks voor te moeten tolereren dat onze horizon straks wordt verpest door een leger
  ZWARTE KRASSENDE KRAAIEN OP EEN DODENAKKER.(foto 1)

  Like

 13. E.Eliveld zegt:

  Nu moet iedereen het natuurlijk zelf weten maar privé let ik bij de aanschaf van (consumptie)goederen zoveel mogelijk op de herkomst hiervan en natuurlijk ook bij wié ik mijn aankopen doe. Ook weiger ik het schudden van hun hand en let ik op waar ik op vakantie ga. Toegegeven het valt soms niet mee, maar ja dat doet het voor vegetariërs ook niet neem ik aan, maar ik slaag er over het algemeen toch heel aardig in zoveel mogelijk FYA-free te leven en mijzelf zoveel mogelijk van hen te distantiëren. Opdat hun boom zal verdorren en geen vruchten meer zal (kunnen) dragen.

  Ik vraag me af, wat doe jij?

  Like

 14. G.Deckzeijl zegt:

  FYA…???? wazdánouwéér.??

  Like

 15. Wachteres zegt:

  Goed stuk Linsky.

  Ik vond het al verschrikkelijk om te lezen dat autochtonen uit hun buurt werden (en worden) weggepest.

  Tegenover dictatuur, in een gastland gebruikt notabene, moet iets komen te staan.

  We kunnen ons niet als ‘lammeren naar de slachtbank’ laten leiden.

  Like

 16. Hora Finita zegt:

  Beste Linsky,
  Nogmaals mijn complimenten voor je volharding en je inzet tegen de smerige islam.

  Alleen heeft het geen enkele zin.
  Wat jij omschrijft hier boven doe ik al 40 jaar van af ze hier binnen kwamen.
  Het enige voordeel is dat ik er zelf een goed gevoel bij heb.
  Het heeft allemaal niets uitgemaakt. De immigratie is zo massaal dat we te laat zijn.
  Nederland is in vergelijking met buurlanden (nog) redelijk rustig al worden alle
  straten al vervuild met dit volk.
  Maar een land waar 50 of 60% links is gehersenspoeld kunnen deze problemen niet
  meer worden opgelost.
  Alle media is in handen van links groen, rood of christenen.
  Al het nieuws gaat eerst door een zuiverend filter.
  Komende zomer liggen de stranden van Turkije weer vol met hollanders die een
  goedkope vakantie boeken.
  Een verbod op halal slachten hoor je niets meer van terwijl er honderdduizenden dieren
  per dag dood gemarteld worden.
  Kortom het is te laat, te weinig en elk protest wordt gesmoord.
  Door 40 jaar groeiende economie en een behoorlijke welvaart zijn Nederlanders een
  slap en ruggengraat loos volk geworden die niet meer voor hun vrijheid vechten.
  Alleen een opstand of burgeroorlog is de laatste mogelijkheid om ze te laten remigreren.
  Inmiddels komen er nog de problemen met criminele oost blokkers bij.
  Met de huidige partijen in wisselende regeringen zal het probleem alleen maar groter worden.
  Het begin van een oplossing voor onze samenleving en de economie is uit de EU stappen.
  Binnenkort zijn er weer verkiezingen en mijn advies is, ga NIET STEMMEN.
  Elke stem ongeacht op welke partij is een legitimering aan deze landverraders om door
  te gaan waar ze mee bezig zijn.
  Een regering is niet de oplossing van onze problemen maar zij zijn juist het grootste probleem.

  Like

 17. Linsky zegt:

  Hora Finita;
  Dat had je kunnen inzenden als artikel,.. 🙂

  Overigens heb ik nog nooit gestemd!
  Ik ben van mening dat er nooit mensen waren die ik voor mij wilde laten denken, beslissen of mij door wilde laten regeren.
  De dooddoener, dat je dan ook niks te zeggen hebt is natuurlijk een farce.
  Zij die wel stemden hebben hun keuze gemaakt…en dus niks meer te zeggen!
  Zo gauw er een betrouwbaar figuur is waar ik zelf vertrouwen in zou hebben (utopische gedachte natuurlijk) zal ik het in overweging nemen……….misschien!

  Aangezien ik echter realistisch genoeg ben om te begrijpen dat een enorme samenleving niet zonder regels, wetten etc. kan, denk ik zelf toch echt meer aan een ‘Meritocratie’, wat inhoud, een maatschappijmodel waarin de sociaal-economische positie van elk individu is gebaseerd op zijn of haar verdiensten (merites). mogelijk…misschien?!

  Maar eerlijk gezegd heb ik geen enkel vertrouwen in welk systeem dan ook….. 😦

  Like

 18. Linsky zegt:

  Wachteres, bedankt.
  Niet iedereen zal het horen, maar wij horen elkaar hier dan toch, niet waar?
  En ik ga strijdend ten onder hoor! 🙂
  Zelf denk ik trouwens dat ik al dood ben, maar E.J. zegt dat dat niet kan! .. 😦

  Like

 19. Jan zegt:

  Ik lees deze waslijst van negatieve zaken en ben steeds weer verbaasd dat dat volk het toch nog presteert om te groeien. Zou het daarom zijn dat zij niet werken omdat zij de hele dag de liefde moeten bedrijven, oh nee, dat woord kennen zij niet, moeten fokken als konijnen om aan hun quota zelfmoordenaars én parasieten te komen?

  Like

 20. Marjan C. Meijer zegt:

  Dank Linsky voor dit zeer verhelderende artikel met simpel edoch effectief advies. xxx Ben blij dat het nu te lezen is voor iedereen en iederen kan er zijn/haar voordeel mee doen! Groet van Marjan C. M. xxx

  Like

 21. lucky9 zegt:

  Effectief advies? Eerlijk gezegd kan ik er niet goed aan uit. Zelfs niet na herhaaldelijk lezen.
  Wat zouden we nu exact moeten doen? Zwijgen? Onze kop in het zand steken?
  Uiteraard gaat met men onwillige valsaards geen gesprek aan, dat is puur tijdsverlies. Provocaties negeren is een evidentie. Dialogeren met fascistische analfabeten is zinloos.
  Maar tegen de fascistoïde MSM moeten we gas blijven geven en de gehersenspoelden moeten we blijven ontgiften. Tegen fascisme is slechts één reactie opgewassen: oorlog! Spijtig misschien, moeilijk en onaangenaam, maar het is onvermijdelijk

  Like

 22. Tom Hendrix zegt:

  @lucky9, ik ben het met U eens dat we door deze gang van zaken in een burgeroorlog terecht kunnen komen. En alles omdat men maar niet wil begrijpen dat de Islam de wereldheerschappij wenst te hebben.

  Like

 23. Hellen zegt:

  Kan iemand mij met een probleem helpen , het zit zo , een kennis van ons moest zijn paspoort verlengen , u weet hoe t gaat bij de gemeente , nummertje trekken , toen hij aan de beurt was , zag ie dat hij uitgerekend bij een islamitische fatima , getooid in zwarte provocerende , confronterende lappen moest plaats nemen , hij zei direct dat hij niet door haar geholpen wilde worden aangezien zij en haar clan hem als een varken en minder als een hond zag , hij wilde een neutraal gekleed persoon , fatima werd giftig stond op en stapte op een paar medewerkers af en vertelde het verhaal , ze kwamen naar de balie en vroegen hem waarom hij haar zo vreselijk behandelde , waarop hij zei dat ie net als islamieten hier hun eisen stellen hij als Nederlander een neutraal gekleed persoon kan eisen , u begrijpt het al , de beveiliging werd geroepen , de man deed weer zijn verhaal en merkte dat de beveiliger het met hem eens was , deze zei hem , waarschijnlijk om de boel te sussen om terug te komen en als hij dan bij het zien van zijn nummer weer door een moslima zou worden geholpen , hij dan zijn beurt voorbij moest laten gaan en een nieuw nummertje trekken . Hoe ziek is dit land , kan dit zomaar , zijn wij verplicht , als die islamitische lappen ons tegenstaan om te buigen voor dat tuig ? Ik koop ook nergens iets waar die moslimtrollen aanwezig zijn en heb al menige brief verzonden naar bedrijven waar ze mij openlijk confronteren met de islamitische vlag op hun rotkoppen . Wie weet of wij ergens ons recht kunnen halen ? Of zijn wij , Nederlanders die de islamisering , zeker in overheids gebouwen , niet accepteren al tweedehands burgers ?

  Like

 24. Predictor zegt:

  DE ISLAMITISCHE SUBSIDIE WAANZIN! Bekijk deze video dan weten jullie waarom wij steeds meer moeten bezuinigen:
  http://www.youtube.com/watch?v=9_psSRHwyZg vandaag, 18:27

  De subsidies aan zogenaamde islamitische projecten worden aan moslim families verstrekt die bijna 400 euro per uur krijgen en net als het subsidiegeld nergens te vinden zijn!
  Wat een multiculti-verrijking! (voor ons beroving dus!)

  Like

 25. Tom Hendrix zegt:

  @Hellen, het is absoluut waar wat U zegt. Ook hier in het zuiden van ons land lopen die moslima’s er bij of ze meelzakken aan hebben. En ik heb ook al die Pinguins gezien, die draagsters van de boerka. En alles moeten wij maar pikken van dat moslimvolk, wij worden gediscrimineerd en niet de MOSLIMS! Maar LINKS wil dat niet weten hoor!

  Like

 26. Pingback: ’t Is simpel! | E.J. Bron

 27. Pingback: MDI VERBIEDT VOORTAAN GEDACHTEN!!! | Welke toekomst is voor ons weggelegd?

 28. jaja zegt:

  ik heb wel ergere dingen gezien hoe vroeger de joden dood gingen, in duitsland en nederland ect dus ga nou maar huiswerk maken ofsow iets

  Like

 29. Pingback: De waanzin van het ‘stemmen’! | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s