Maatschappij- en islamkritiek, of vragen stellen, worden voortaan als misdaden beschouwd!

(Door Linsky)

Wen er maar aan……………

Politieke correctheid is een machtig wapen in de strijd om de monopolisering van de gewetensvrijheid, maar veel meer nog functioneert het als instrument ter vernedering.”

“In totalitaire en semitotalitaire samenlevingen gaat het er niet zozeer om de waarheid te verhullen, als wel de burger tot in het diepst van zijn waardigheid aan te tasten. Dat gebeurt door hem in het gezicht voor te liegen over wat voor iedereen duidelijk zichtbaar is. Het gevoel van machteloosheid dat op die manier teweeg wordt gebracht, is ongetwijfeld de meest effectieve manier om de wil van een mens te breken zonder tot geweld over te gaan.”  ( Theodore Dalrymple)

Dat is dan ook precies de bedoeling! Demoralisering van de totale bevolking…. Enorm krachtig en werkt bij elk ras en soort…! Heel effectief! Iedereen die kritiek, misdaad en andere voor de overheid vervelende zaken naar buiten wenst te brengen, zal op hoogstwaarschijnlijke vervolging dienen te rekenen.

Islamcritici zoals Ulfkotte, Mannheimer, Freysinger, Fjordman, E.J. Bron, etc… staan niet alleen in de picture van het misdadige  linkse dhimmi-establishment.  Het aantal mensen dat de twijfelachtige eer geniet de aandacht van het verraderscollectief te hebben gehad, is inmiddels ontelbaar. Naast de internationaal bekenden zoals Wilders, Dewinter, E. S. Wolff etc. zijn er ook talloze gewone burgers, zoals de man die jodelde in zijn eigen tuintje in zijn geliefde vaderland en zich daarmee de woede van de islambezetter op de hals haalde en voor straf € 800,- boete kreeg van de dhimmi-vazal die daar rechter is.

Ook anderen, die hun leven en zaligheid inzetten om zware misdaad en pedofilie en andere ongelooflijke misdaden van bijvoorbeeld de medische farmacie naar buiten te brengen, zijn hun vrijheid en leven niet zeker.

Op vrijdag 2 maart kwam Peter Vereecke, initiatiefnemer en gewezen burgemeester, van de BELFORT–GROUP in het vizier van het parket wegens herhaaldelijk stellen van kritische vragen inzake vaccinatie:

Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse topambtenaar leggen klacht neer wegens “laster en eerroof”. Het parket meent dat  Peter Vereecke onderzocht moet worden door een psychiater en een klinisch psycholoog!

Zo is ook bijv. Marcel Vervloesem al jaren lang slachtoffer van de pedofiele maffia en de justitie. De man bestond het in het verleden een gigantische pedofiele organisatie op te sporen, bewijzen te verzamelen, waaronder cd’s met een onvoorstelbare hoeveelheid beeld materiaal, de namen van de daders en de slachtoffers. Toen hij deze echter aan de politie overhandigde, werd hij terstond gearresteerd, wegens het in bezit hebben van kinderporno en vanaf dat moment heeft de man geen leven meer gehad. Talloze valse aanklachten zijn er tegen hem ingediend, waarbij hij herhaaldelijk in het gevang werd geflikkerd, en natuurlijk zijn alle pedofielen en alle werkelijke misdadigers die bewijsbaar bij de zaak betrokken waren, zo vrij als vogels……

Een van de grootste angsten van het establishment is het uitkomen van een boek waar Marcel mee bezig is. Men doet er dus werkelijk alles aan om dat te verhinderen, doormiddel van dwangopnames, gevangenis opsluiting, zware bedreigingen, en zelfs marteling waarbij hij vorige keer gemarteld werd en zelfs één oog verloor en het andere bijna volledig!

Een van de punten in het document dat men hem dwingt te ondertekenen is:

“Het is niet aan te raden dat het gemelde boek op de markt zou worden gebracht. Daartoe worden gepaste maatregelen in acht genomen. Hierdoor zal het verboden zijn om Marcel Vervloesem in de strafinrichting te laten beschikken over een computer of een schrijfmachine, teneinde te beletten, in het belang van zijn bescherming, een misdrijf te begaan. Een computer of schrijfmachine zou kunnen bijdragen tot acties en het ontplooien daarvan tegen het gezag en justitie.”

Geen vragen stellen in de nieuwe medische politiestaat!

Ook het stellen van vragen blijkt in deze tijd steeds vaker een uiterst gevaarlijke zaak. Ouders worden regelmatig gecriminaliseerd, gewoon omdat zij handelen als verantwoordelijke ouders, zelfs nu de staat zelf routinematig baby’s en kinderen ontvoert en ze aan gevaarlijke, zelfs mogelijk dodelijke medische procedures onderwerpt.

Steeds vaker ook worden Child Protective Services (CPS) of de plaatselijke politie gebeld. Kinderen worden gekidnapt en meegenomen. Zij laten zelfs gewapende politieagenten in ziekenhuizen toe om kinderen en tieners te dwingen om, tegen de wens van de ouders in, geïnjecteerd te worden met dodelijke chemotherapie!

Ziekenhuispersoneel belt politie om pasgeboren baby in beslag te nemen, gooit de moeder het gebouw uit en randt de baby aan met gevaarlijke vaccins.

Een kersverse moeder, uitgeput van de bevalling in de ambulance, stelde alleen maar vragen om te proberen vast te stellen hoe haar pasgeboren dochter behandeld werd door het ziekenhuispersoneel.

Een maatschappelijk werkster, Angelica Lopez-Heagy, bleef daarop de moeder bedreigen, terwijl die alleen volhardde in het beleefd stellen van vragen. Als reactie daarop stelde de maatschappelijke werkster: “Omdat je niet meewerkt, zal ik de politie gaan bellen en zullen we voogdij over de baby eisen.”

De maatschappelijk werkster eiste ook dat de ouders een ‘veiligheidsplan’ zouden ondertekenen dat hen contractueel zou binden aan welke medische procedures dan ook die het ziekenhuis probeert op te dringen aan alle pasgeboren baby’s, inclusief meervoudige vaccins. De term ‘veiligheidsplan’ is eigenlijk gewoon een taalkundige afleidingsmanoeuvre voor de agenda van het beschadigen van pasgeborenen met vaccins, zodat zij steeds terugkerende patiënten worden van de medische industrie.

Toen de moeder zei dat ze wilde dat haar advocaat eerst naar het document zou kijken voordat ze het zou tekenen, paste de staatskinderjuf/maatschappelijk werkster haar eerder gedane dreiging toe en belde de politie. De politie nam de dochter in bewaring (kidnapte het kind) terwijl medewerkers van het ziekenhuis zeiden dat deze nieuwe wereldburger leed aan een ziekte of verwonding. Volslagen gelogen en onzin uiteraard om de kidnapping te rechtvaardigen, gezien het feit dat de baby zojuist nog kerngezond was verklaard. Vervolgens werd de baby gedwongen gevaccineerd, zonder de toestemming van de moeder! En dit alles werd ‘goedgekeurd’ door de maatschappelijk werkster, Lopez-Heagy.

Vervolgens werd de moeder door ziekenhuismedewerkers het ziekenhuis uitgegooid en gedwongen in hun auto te overnachten op het parkeerterrein van de Wal-Mart. De moeder mocht alleen iedere drie uur het ziekenhuis in om haar kind borstvoeding te geven. (In de link hieronder kan men de rest van de gruwelijke staatskinderroof en mishandeling verder lezen.)

Hoe ziek is een samenleving, waarin burgers organisaties moeten oprichten teneinde zichzelf en hun kinderen te beschermen tegen eigen overheden en NGO’s…?!!!

Deze horrorstory staat uiteraard niet op zichzelf. Er zijn ongelooflijk veel meer gedocumenteerde gevallen. Hoewel deze medische/staats maffia praktijken zich voornamelijk in de VS lijken af te spelen, begint het ook in ons eigen land kennelijk steeds meer de gewoonte en regel te worden om kinderen op allerlei onwettige en misdadige manieren van de ouders te scheiden, om ze uiteindelijk te laten belanden in een ondoorzichtig pedofiel circuit van de ‘kinderbescherming’ en ‘gezinszorg’! De jongste bewijzen daarvoor vinden we in de gruwelijke zaak van Ben van den Brink.

En zo kunnen we een ongelooflijk lange lijst maken, waardoor we de ruimte van het blog zouden moeten opwaarderen om alle onvoorstelbare misdaden van de overheden te publiceren.

Nu wordt deze soort informatie gelukkig verspreid over diverse blogs c.q. websites, maar er wordt door allerlei overheden en instanties hard aan gewerkt om deze voor goed de mond te snoeren en uit de lucht te halen. Het is tenslotte niet wenselijk dat het gewone klootjesvolk op de hoogte is van het feit hoeveel baby’s van zelfs maar twee weken al verkracht worden door onvoorstelbaar zieke schoften!

Zoals het er nu voorstaat, is het overigens niet enkel maatschappij- en islamkritiek die wordt vervolgd en als misdaad beschouwd, maar ook het denken zelf!  De term ‘Gedachtepolitie’ komt ons niet voor niets voorts dagelijks onder ogen. Naast het ‘vrije woord’ en ‘intentie’ is ook de vrije, eigen gedachte tegenwoordig strafbaar.

Elisabeth Sabaditsch-Wolff werd veroordeeld, omdat citeren uit de koran door haar als “kleinering van religieuze leren” wordt beschouwd! Kennelijk achtte men bewezen dat zij er andere gedachten bij had dan de moslims die dezelfde koran citeren. Ergo, de rechter interpreteert zelfs ’s mens gedachten!

Zelfs het ontbreken van een bepaalde ‘juiste’ gedachte levert boetes op, getuige de jodelende Oostenrijker, die niet bedacht dat jodelen zwaar beledigend is voor moslims!

Het volgende is werkelijk te gek!

In Orange County, Californië, is het voortaan zelfs verboden om regelmatige bijeenkomsten in je eigen huis te houden… Een regelmatige bijeenkomst van meer dan drie mensen op eigen terrein houden wordt daar als illegaal beschouwd. Ja, het gaat inderdaad over privé-eigendom.

Hieronder een filmpje dat gaat over Bijbelstudies die thuis worden gehouden. Een verbod hierop is een ongelooflijk brutale schending van constitutionele rechten.

Het komt er op neer dat dit dus ook geldt voor boekenclubs, theatergroepen of elk ander soort  van regelmatige bijeenkomsten die ‘vrije’ mensen zouden willen houden in hun eigen huis… De staat maakt voortaan wel uit waar we over praten en denken en met wie en met hoe velen………..!

Men beschikt niet alleen over ons fysieke lichaam, maar ook over onze geest en gedachten…….De belofte van de prachtige utopie die onze leiders met hun gespleten tongen beloofden, is geëindigd in een helse dystopie!

Verraden en verkocht

Wij leven in een zieke maatschappij met leiders, die hun eigen bevolking hebben verraden, hebben verkocht en er derhalve geen enkel probleem mee hebben om ons ook massaal te vermoorden.

Sommige mensen leven zelfs in de veronderstelling dat we met z’n allen het ‘verschil’ kunnen maken. Bijvoorbeeld door massaal onze stem te geven of te laten horen………..laat ik daar maar door middel van een ander artikel op ingaan, want anders komt aan dit hier geen einde!

Eén ding is in ieder geval duidelijk…de verrotting en ziekte zit zo enorm diep, dat er geen hoop gloort voor onze mensheid. De waanzin, geestesziekte en het egoïsme is over de top. De misdadigheid en krankzinnigheid zit zo diep in al onze bestuurders, dat er geen gerechtvaardigde hoop kan zijn op verbetering. De pedofiele maffia zit in zulke hoge kringen, dat alleen al daarom geen enkel individu of groep de klus zal kunnen klaren om de wereld, een regering of welke overheidsinstantie dan ook, te zuiveren en weer op het spoor van beschaving en ethiek te zetten, waar deze aanvankelijk voor bedoeld waren en hoorden.

De islamisering is slechts een strategie….het echte gevaar bestaat uit onze eigen leiders!

‘Als de leugen maar groot genoeg is, gelooft niemand dat het gelogen kan zijn!’

Een andere perceptie

Alles is op zodanige directe en indirecte wijze verbonden, waardoor ook alles invloed op elkaar zal hebben. Zolang de hele moslimproblematiek als losstaand gezien wordt van het totale wereldgebeuren en de evolutionaire  ontwikkeling van de mensheid, zal de hele polemiek enkel een uitlaatklep, voor hobby, agressie en frustraties zijn en draagt dit op geen enkele wijze bij aan inzicht in de werkelijke oorzaak en bedoeling van de transformatie van de wereldbevolking.

Onze wereld/samenleving/’beschaving’, is al eeuwen lang gebaseerd op macht, hebzucht en egoïsme…waanzin! Daarom kan en zal hier nooit een systeem bestaan waarin het volk een Menswaardig bestaan zal hebben. Ergo, deze wereld zal altijd moeten blijven bestaan, omdat er nu eenmaal een plaats nodig is voor al die zielen die realisatiemogelijkheid nodig hebben voor hun zieke expressie.

Eerder is het zo, dat een fatsoenlijk en altruïstisch ingesteld mens zich zou moeten afvragen waarom hij/zij uitgerekend hier existeert!?

Als de stof begrepen is, hoeft de school niet te worden vernietigd, maar is het gewoon tijd om verder te gaan…………….

Gezien vanuit de spirituele, geestelijke afkomst van de mensheid, is waarschijnlijk de enige rechtvaardigheid te vinden in de onrechtvaardigheid die we, gevoed door egoïsme en lafheid,  al duizenden jaren bewust en onbewust zelf in stand houden….!

Het feitelijke probleem met de mens is dat er zelden kleur wordt bekend. Zolang we met maskers op lopen, niet voor onze mening uit willen, durven of mogen komen, zal er verdeeldheid en haat blijven bestaan. Daarom is het van het allergrootste belang dat juist in deze tijden speciaal alle moslims, die zogenaamd ‘gematigd’ zijn, hun mening werkelijk duidelijk in het openbaar kenbaar maken, zich absoluut op het wereldpodium distantiëren van hun krankzinnige ‘geloofsgenoten’ en liever nieuwe wetten en een nieuwe naam bedenken voor hun gedachtegoed. Precies zoals er ook in de christelijke scene afsplitsingen zijn geweest onder allerlei namen, maar in ieder geval met een duidelijke stellingname en afscheiding van dat wat zij niet wilden!

Te vaak echter zijn we geneigd om datgene wat we als waarheid zien of ervaren te profileren als ‘De Waarheid’, die dan ook voor anderen moet gelden. De reden waarom de mensheid al duizenden jaren met elkaar en andersdenkenden oorlog voert. Laat eenieder daarom zijn eigen Goden ontdekken en daar gelukkig mee zijn…zonder die aan een ander op te dringen!

Atlantis, Lumuria, Gondwanaland, Agartha, etc…zijn beschavingen geweest die soms meer dan 100.000 jaar bestonden. Elke samenleving, beschaving heeft haar eigen unieke, ideale tijd en duur. Gelukkig is onze evolutielijn zeer beperkt en van korte duur,… want een mensheid, die zo laf, zo onverantwoordelijk en onethisch met de natuur, het leven van anderen en zichzelf en haar kinderen omspringt, heeft geen enkele rechtvaardiging van bestaan!

Liefde is een energie, die ontspruit aan de essentie van de ziel en is groei en leven.

Haat is een energie, die voortkomt uit het zieke, arrogante ego en eindigt in beperking en dood.

Voor iedereen die helder ziet en hoort, is duidelijk door welke energie onze wereldbevolking  massaal wordt gevoed….

Om een lid van onbesproken gedrag van een kudde schapen te zijn, dient men eerst en vooral schaap te zijn.

Er gloort geen redding….zelfs geen hoop!

 

        *          *          *

In Orange County, Californië, is het voortaan verboden om regelmatige bijeenkomsten in je eigen huis te houden…

Psywar: The real battlefield is your mind:

Deze film onderzoekt de evolutie van de propaganda en public relations in de Verenigde Staten, met de nadruk op de “elitaire theorie van de democratie” en de relatie tussen oorlog, propaganda en klasse. De film onderzoekt hoe de Amerikaanse regering evenementen georganiseerd om de publieke opinie te manipuleren over de oorlog in Irak, zoals de redding van Private JessicaLynch, de zogenaamd spontane menigte over de larger-than-lifestandbeeld van Saddam Hussein in Irak. Ook wordt ingegaan op het Pentagon pandit schandaal, en de verborgen activiteiten van de Rendon Group.. De film belicht de lijnen tussen echt nieuws en fakenieuws.

Ook de ontwikkeling in de tijd van de public-relations desinformatiecampagnes, strategische corporate campagnes om goodwill en de perceptie van goede werken te genereren, het gebruik van geënsceneerde foto-ops en andere manipulatieve PR-tools die het land van de vrijen en het thuis van de dapperen zijn veranderd in een plek waar burgers nu worden gemanipuleerd met grote efficiëntie en op grote schaal…Duur 1.40 min.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lZiAV6fU2NM

The Century Of The Self- Mass mind Control:

Adam Curtis is iemand die vele prachtige documentaires heeft gemaakt. In de serie The Century of the Self gaat hij sterk in op hoe mensen via de PR vanuit de corporatocracy en de politiek gemanipuleerd werden en worden in onze democratische landen. Het is volgens hem een onmisbaar instrument. ……….Duur; 4 uur!

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7rDNt7hsBeA

The Power of Nightmares:

Angst is het meest gemakkelijke manipulatiemiddel van de mens geworden. Mensen die bang zijn, luisteren over het algemeen in ieder geval veel beter naar autoriteit. 3 filmpjes van 1 uur.

http://www.youtube.com/watch?list=PLF3B0A0B1FA9DA673&feature=player_embedded&v=xGo1DqmfHjY

 

=====================================

De horrorstory van de pasgeboren baby die in beslag werd genomen in het ziekenhuis door de politie en maatschappelijk werkster;

http://hslda.org/hs/state/pa/201203270.asp

Nog meer gevallen van schandalig misdadig regeringsmisbruik van ouderlijke rechten;

Medische terrorisme in Michigan. Ouders gedwongen door de staat om hun kind te vergiftigen met kankerverwekkende stoffen;

http://www.naturalnews.com/035290_pediatricians_chemotherapy_medical_freedom.html

Seattle: moeder gearresteerd voor “ontvoering” van haar eigen baby om alternatieve behandelingen te zoeken;

http://www.naturalnews.com/019512.html

Door de staat gesteund medisch terrorisme: Texas autoriteiten arresteren ouders,  ontvoeren hun tienerdochter en dwingen haar tot chemotherapie;

http://www.naturalnews.com/016387.html

Gewapende agenten ontvoeren kind van moeder, die gebruik maakt van  holistische behandelingen in plaats van farmaceutische geneesmiddelen voor de behandeling van deze ziekte;

http://www.naturalnews.com/032090_Maryanne_Godboldo_health_freedom.html

De gedwongen vergiftiging van Abraham Cherrix, de tirannie van de moderne geneeskunde en door de staat gesponsorde aanvallen op de vrijheid van gezondheid;

http://www.naturalnews.com/019617.html

65-jarige Californische ‘melkboer’ blootgesteld aan extreme folteringen, hypothermie, ongezuiverd rioolwater in LA County gevangenis;

http://www.naturalnews.com/035208_James_Stewart_torture_county_jail.html

http://www.argusoog.org/ziekenhuispersoneel-liet-politie-pasgeboren-baby-in-beslag-nemen/

http://www.argusoog.org/belfort-group-in-het-vizier/

http://www.argusoog.org/justitie-en-overheid-besterven-het/

http://xandernieuws.punt.nl/?id=657711&r=1&tbl_archief=&

https://ejbron.wordpress.com/2011/12/02/waarom-er-zoveel-moslimknuffelaars-zijn/

Door:

Linsky (voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam, political correctness, Socialisten. Bookmark de permalink .

17 reacties op Maatschappij- en islamkritiek, of vragen stellen, worden voortaan als misdaden beschouwd!

 1. E.J. Bron zegt:

  Om de webmaster in één adem te noemen met grootheden zoals Ulfkotte, Mannheimer, Freysinger en Fjordman is teveel eer, heer Linsky!

  Like

 2. Linsky zegt:

  Nee hoor E. J., jij loopt evenzo goed risico, zelfs door idioten uit Frankrijk, die niet eens Nederlands kunnen lezen. 😦

  Like

 3. E.J. Bron zegt:

  Wellicht is dat zo, maar dan nog wil ik me absoluut niet vergelijken met goede schrijvers zoals de in het artikel genoemde. Vergeet niet, dat ik slechts vertaal van anderen (bijvoorbeeld van diezelfde in het artikel genoemde personen).

  Like

 4. Linsky zegt:

  Islamcritici zoals Ulfkotte, Mannheimer, Freysinger, Fjordman, E.J. Bron, etc… staan niet alleen in de picture van het misdadige linkse dhimmi-establishment…. de zin impliceert geen kwaliteit als schrijver(s) maar refereert aan de risico’s die jullie lopen! 😦
  En nou niet meer zeuren hoor, E. J. ! 🙂

  Like

 5. Columnist zegt:

  Schelden op de Islam is nergens voor nodig. Het is veel nuttiger Turks, Arabisch, Albanees en/of Somalisch te leren.

  Like

 6. E.J. Bron zegt:

  @Columnist

  Lijkt mij logischer dat “gasten” de taal van het gastland z.s.m. leren!!!

  Like

 7. lucky9 zegt:

  Als Oranje County simultaan ook samentroeping van méér dan drie moslims zou beboeten zou ik me als naïef persoon nog kunnen vinden vinden in de gevolgde politiek.

  Wat ik echter ten stelligste vrees is dat deze pseudo-politiek uiteraard door het hoogste gerechtshof onwettig zal verklaard worden, waarna de mohammedanen rustig en overal in de VS hun gangetje kunnen gaan “under the constitution”.

  Dàt is het doel van wat er werkelijk gebeurt en niets anders.
  Soms is denken reeds een revolutionaire daad. Je moet virtueel achter de schermen durven kijken.

  Het zou me absoluut niet verwonderen dat de bijbelvereniging in kwestie geïnfiltreerd is door het CAIR en als dummy (dhimmi is iets anders) wil fungeren voor de islamofiele Obama-lobby en dus opzettelijk overlast veroorzaakt. Takyyia is het middel. En het doel is via de rechtspraak van het hooggerechtshof de islamisering van de VS te faciliteren.

  Orange county is rijk, residentieel, tolerant en zeker niet fundamentalistisch. Dit bijbel-verhaal stinkt naar islamofilie en islamitisch fascisme. Ik zou zeggen goed geprobeerd, maar de bijbel is de koran niet. Let wel ik ben atheïst en dus genadeloos in mijn besluit. De bijbel is OK, de koran zou echter koste wat kost moeten verboden worden behalve in een geannoteerde kritische versie in de taal van het land zonder een jota aan de originele tekst te wijzigen.

  Tot zover mijn enige reactie op dit complexe artikel.

  Like

 8. Linsky zegt:

  In feite heb ik persoonlijk helemaal niks tegen geen enkel geloof of religie.
  Van oudsher heeft de mensheid al haar ´goden´ nodig gehad om zichzelf en de gemeenschap in de klauwen te houden.

  Waar het bij de islam en de islamitische aanhangers echter om gaat is geen ‘geloof’ maar pure indoctrinatie, en vernietiging van alles wat goed is, uit liefde bestaat en per definitie tegen het leven zelf.

  Dat is geen geloof, maar een door en door zieke, tegengestelde, subversieve overtuiging, die ik dus nooit kan en zal accepteren.
  Hij is in tegenspraak met de oorsprong, de waarde en het doel van de Schepping.
  De islam en koran zijn LEVENSVIJANDIG!

  Het is die tegenpool, dat destructieve aspect, waar elk levend mens zich per definitie tegen moet weren. het ondermijnt namelijk ons bestaansrecht!

  Verder zal het me worst wezen of iemand graag geloofd dat god een man danwel vrouw is, een baard heeft of wel helemaal kaal, of ie van neuken houd of volslagen steriel. ook mag een mens van mij geloven dat er helemaal geen God is, en dat we eigenlijk ergens ooit uit een paddestoel of een bloemkool geboren zijn.

  Géén van die verschillende geloven cq. religies, zijn in hun wezen gevaarlijk of destructief voor het voortbestaan van de mensheid.
  Alleen islam, is in haar ideologie en kern, vernietiger van het Leven!

  Het echte probleem zit helemaal niet in geloof of religie, maar in de fundamentele opvattingen en overtuigingen dat alles en iedereen die ‘anders’ is of denkt, als varkens moeten worden afgeslacht! Alleen de islam denkt er zo over en breng dat dagelijks in de praktijk!

  Het is niet eens een religie in de zin van het woord, maar een compleet, juridische, economische en politieke oorlogsdoctrine, een militair NWO-systeem met als doel; Total Control!

  Ik zeg het nog eens: De islam en koran zijn LEVENSVIJANDIG!

  Like

 9. Pingback: Maatschappij- en islamkritiek, of vragen stellen, worden voortaan als ... | Lichaam, geest en maatschappij | Scoop.it

 10. Tom Hendrix zegt:

  Perfect artikel Linsky. Het is inderdaad al veel erger als we dachten. Al deze gevallen die U noemt, zijn het gevolg van door-en door corrupte politici, en wereldwijde maffia praktijken. De leiders in de wereld zijn slechts “stropoppen”, en dienen slechts duistere krachten op de achtergrond.
  En de ISLAM is zeker een van deze krachten.

  Like

 11. Wat er tegenwoordig gebeurd komt van en vaak ook via”via van de Islam.
  die de buitenlanders gebuiken hun werk te doen ,wij als bijvoorbeeld

  Like

 12. G.Deckzeijl zegt:

  Twee toverwoorden: UITZETTING en Marine le Pen.
  http://www.pi-news.net/2012/04/frankreich-schleierverbot-eine-farce/
  Lees ook Phillis Chester op hoeiboei. http://tinyurl.com/7bcku7j
  Onthou ’t maar: waar boerka’s de horizon verpesten, vind je ook terroristen.

  Like

 13. Columnist zegt:

  E.J. Bron zegt:

  11 april 2012 om 20:49

  Ze kunnen gewoonlijk al Nederlands. Wat nodig zou zijn, is dat ze ALLEEN Nederlands spreken. Zolang dat niet het geval is, zullen we in deze niet-logische wereld toch hun talen moeten leren. Kosten-baten analyse wijst erop dat Turks de beste keuze is.

  Like

 14. Linsky zegt:

  Voor wie de ontwikkelingen bij wil houden betreffende de pedomaffia.
  Nieuwe onrechtmatigheden in zaak Ben van den Brink;

  http://www.argusoog.org/nieuwe-onrechtmatigheden-in-zaak-ben-van-den-brink/

  Like

 15. Pingback: ’t Is simpel! | E.J. Bron

 16. Pingback: Tien jaar na ‘Minority Report’: DNA is niet voordeliger | Linsky's Place

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s