Hoe vernietig je een land – deel 2

(Door Paul Weston)

De marxistische links-liberalen hebben nu hun “lange mars door de instituties”* voltooid. Zij beweren dat de veelsoortige idiote beleidsplannen die ze uitvoerden ten bate van de maatschappij waren, maar is dit werkelijk zo? Als men die plannen als het ware bekijkt door het prisma van de werkelijkheid, dan blijkt veel van de socialistische ideologie slechts één doel te dienen: de totale vernietiging van de maatschappij. Dit is allerminst een overreactie – als vernietiging van de samenleving uw doel was, zou u dan niet als volgt handelen?

* (“We moeten de hedendaagse ‘culturele oorlog’ niet lichtvaardig afdoen; wat er gaat gebeuren met wat overblijft van het geciviliseerde leven kan wel eens beslist worden door de uitkomst. Antonio Gramsci (een Italiaanse communist, politiek leider en filosoof) raadde diegenen die aan zijn kant stonden aan om te beginnen aan een ‘lange mars door de instituties’, waarmee hij de in bezit neming van de bioscoop, het theater, de scholen, de universiteiten, de seminaries, de kranten, de radio, de televisie, en de rechterlijke instanties bedoelde”).(Bron:Virginia Institute).

Vernietig de industrie. Wat is het verschil tussen de snel groeiende economie van Duitsland en die van het bankroete Groot-Brittannië? Simpel: Duitsland fabriceert en Groot-Brittannië consumeert – maar dat was niet altijd zo. Er was een tijd dat Groot-Brittannië een toonaangevende machine- en scheepsbouwindustrie had en dat het Europa’s grootste fabrikant van auto’s en motoren was. Het was daarom essentieel om ons industriële draagvlak – onze productiemiddelen – te saboteren ten einde het kapitalistische Groot-Brittannië kapot te maken. Veel vakbondsleiders uit de jaren ’50 tot in de jaren ’80 waren communisten of communistische sympathisanten die zo succesvol stakingen en “oproepen tot staken uit protest” organiseerden dat het draagvlak voor de industrie van Engeland het onderspit delfde. Douglas Eden schetste het afgelopen jaar in de “Spectator” de infiltratie van de Britse vakbonden en hoe hun prosovjet ideologie door de premiers van Labour werd getolereerd tot aan de verkiezing in 1979 van Margaret Thatcher. Mevrouw Thatcher wordt trouwens zo diepgeworteld gehaat door de links-liberalen, omdat haar overwinning op de vakbonden als zodanig werd ervaren dat die de droom van een internationaal communisme heeft beëindigd.

Vernietig het onderwijs. Toen Margaret Thatcher de vakbonden had verslagen, stimuleerde zij in de nasleep ervan om onbegrijpelijke redenen nooit de Britse industrie. In plaats daarvan besloot zij dat de dienstverlenende sector, waar veel papier- en cijferwerk aan te pas komt, de spil van de economie van Groot-Brittannië moest worden. Omdat papier- en cijfervreters tot een redelijk niveau moeten worden opgeleid, zetten de links-liberalen hun marxistische oorlog tegen de economie voort in de klaslokalen. Het leerplan van de Britse staatsscholen draait in wezen om de ideologie van de Frankfurter School, een antiwesterse maatschappijkritische theorie, waarin het traditionele onderwijs op de tweede plaats kwam. Een uiteenzetting van de openlijke socialistische propaganda in onze scholen kunt u hier lezen, maar de resultaten van het Britse progressieve onderwijsbeleid zijn overal zichtbaar. Half analfabete afgestudeerden en afgestudeerden met een onvolledige wiskundige kennis staan bovenaan de ranglijst van de meest slecht opgeleide mensen in Europa, velen van hen zijn volgens de leiders van het Britse bedrijfsleven absoluut niet inzetbaar – precies zoals het de bedoeling was van ultralinks en dit alles werd door de geestdriftige legers van liberale nuttige idioten uitgevoerd.

Vernietig het gezin. Het feminisme is vaak beschreven als een oorlog tegen de mannen, maar het is meer dan dat. De feministische ideologie is in werkelijkheid een oorlog tegen het gezin, omdat gezinnen doorgaans zelfvoorzienend zijn en om die reden minder afhankelijk van de staat. Omdat socialisme om staatscontrole draait, moet het gezin kapot worden gemaakt.

Betty Friedan, Simone de Beauvoir en Germaine Greer, allemaal voorvechters van het communisme, ontleenden hun slecht functionerende ideologie aan de verklaring van Friedrich Engels in “De herkomst van het gezin”: “Het moderne, op zichzelf staande gezin is gebaseerd op de open of verborgen slavernij van de vrouw ….. binnen het gezin vertegenwoordigt de man de bourgeoisie en de vrouw het proletariaat”. Germaine Greer is het volledig met Engels eens en haar boek “De vrouwelijke eunuch” is in wezen een luide roep om vernietiging, anarchie en communisme, zoals we in het volgende citaat kunnen lezen:“Vrouwenemancipatie zal, als deze de patriarchale familie afschaft, een noodzakelijke structuur van de autoritaire maatschappij afschaffen en als die is verdord dan zullen de opvattingen van Marx, of men dat nu wil of niet, werkelijkheid zijn geworden, dus laten we er maar mee doorgaan”.

Greer zegt verder: “Maar de mannen maakten één ernstige fout … zij lieten de vrouwen toe tot de politiek en de beroepen. De conservatieven die dit gebeuren zagen als de ondermijning van onze civilisatie en als het einde van de maatschappij en het huwelijk, hadden het bij het rechte eind; het wordt tijd dat de afbraak begint”. Hartelijk dank, Germaine! De afbraak begon niet alleen, die is nog lang niet voorbij. Rapporten geven aan dat kinderen die opgegroeid zijn in traditionele gezinnen veel minder kans hebben om te ontsporen, maar in de socialistische wereld heiligt het doel de middelen, dus negeren feministes de gebroken levens en de geblokkeerde ambities van kinderen zonder een vader die door de staat onderhouden worden, in het bijzonder die van West-Indische origine en van de blanke leden van de werkende klasse, van het in de steek gelaten proletariaat. Daarnaast hebben gehersenspoelde Britse vrouwen abortussen en carrières voor het moederschap geplaatst en het leven geschonken aan een nieuwe generatie die 25% kleiner zal zijn dan hun eigen generatie is, wat doeltreffend elke hoop vernietigt op een gelijke of groeiende toekomstige basis van belastingbetalers om de welvaartsstaat te financieren.

Roei de religie uit. Alle grote beschavingen zijn gebouwd rondom grote religies. De westerse beschaving is gebouwd op de fundamenten van het Jodendom en het Christendom, dus als de westerse beschaving moet worden vernietigd dan moeten allereerst haar religieuze pilaren worden ondermijnd. Nogmaals, deze destructieve ethiek is ontleend aan de communistische ideologie. Het Christendom en het communisme zijn fundamenteel onverenigbaar – het ene is een geestelijke geloofsbelijdenis het andere is materialistisch. Het Christendom stelt dat het verantwoordelijk zijn voor zijn naaste een persoonlijke verantwoordelijkheid is, een zaak van zijn individueel geweten, terwijl het communisme beveelt dat alle plichten collectief zijn en opgelegd door de staat. Karl Marx verklaarde:

“De sociale beginselen van het Christendom prediken lafhartigheid, zelfverachting, vernedering, onderwerping en nederigheid. Religie is de zucht van het onderdrukte schepsel, het hart van een harteloze wereld en de ziel van zielloze voorwaarden. Religie is de opium van het volk”.

Communisten geloofden dat de Tien Geboden een vorm van klasse moraal zijn die alleen het belang van de “bourgeoisie” dienden. Anatole Lunarcharsky, een Russische (volks)commissaris van Onderwijs, verklaarde: We haten het Christendom en de christenen … zij prediken liefde voor de naaste en barmhartigheid, wat tegengesteld is aan onze principes. Christelijke liefde is een obstakel voor de groei van de Revolutie! Wat wij willen is haat, alleen daarmee kunnen we de wereld veroveren.”

In Groot-Brittannië is het Christendom niet verboden, alleen maar op een zijspoor gezet, bespot, en de beleving ervan wordt soms strafbaar gesteld. De onderdrukking van Britse christenen heeft zo’n hoogte bereikt dat Lord Carey, de voormalige Aartsbisschop van Canterbury, en zes prominente bisschoppen, in 2010 een open brief naar de Labour regering stuurden waarin ze het volgende stelden:

“Wij zijn diep bezorgd over de klaarblijkelijke discriminatie die tegen Christenen aan de dag wordt gelegd en we roepen de regering op om deze ernstige ontwikkeling te stoppen. In een aantal gevallen worden de christelijke opvattingen over het huwelijk, het geweten en de geloofsovertuiging niet aanvaard. Er zijn talrijke voorbeelden van praktiserende christenen die hun baan kwijt raakten om redenen die onacceptabel zijn in een geciviliseerd land”.

Misschien begrijpt Lord Carey heel goed dat de marxistische elite in Groot-Brittannië  het Christendom haat, net als de communisten dat deden en om dezelfde redenen. Onlangs benoemde de BBC een controversiële moslim, Aaqil Ahmed, tot hoofd van hun afdeling voor religieuze zaken.

In 2006 maakte de BBC zich te schande door een antichristelijke pro-islamitische tekst, gericht op schoolkinderen, opnieuw uit te geven. De tekst beschreef het Christendom als een religie van racisme, seksisme, kolonialisme, onderwerping en moord, terwijl de islam, onder de sharia wetgeving met haar gearrangeerde huwelijken, eermoorden en een tweederangs status voor vrouwen een vrouw vriendelijke religie werd geacht te zijn. De links-liberale elite van Groot-Brittannië beschouwt het Christendom als een sta-in-de-weg voor de ideologie van de Nieuwe Socialistische Mens waaraan hij lijkt te willen werken.

Roei de moraal uit. Het heeft weinig zin om de religie uit te roeien indien men zich ook niet gelijktijdig zou willen toeleggen op de vernietiging van de daarmee samenhangende moraal, vandaar het verzinsel van het moreel relativisme, dat beweert dat er niet zoiets bestaat als goed of kwaad. Lenin beriep zich op dezelfde ideologie, maar hij deed dit op een meer oprechte  manier toen hij zei: “Moraal is datgene wat de revolutie verder brengt”. De marxisten en de links-liberalen die nu het onderwijs en de media instellingen in Groot-Brittannië onder controle hebben, weten dat massale sociale verandering  niet kan worden teweeggebracht door openlijke revolutie, dus beseffen ze dat anarchie voorrang moet hebben – precies zoals werd onderschreven door Georg Lukacs. Een effectieve manier om een anarchistische situatie te creëren is het scheppen van afstand tussen jongeren en de gedragscodes die religie en moraal vereisen.

Vernietig de levensgemeenschap. Net als gezinnen hebben gemeenschappen de tendens om zelfvoorzienend te zijn en zijn zij het fundament van de nationale staten. Levensgemeenschappen hebben de mogelijkheid om gezamenlijk in verzet tegen de staat te gaan – daarom moeten ook zij vernield worden. Hoe dat moet gebeuren? Sloop straten met eengezinswoningen en zet daar onpersoonlijke huizenblokken voor in de plaats; sluit locale scholen en ziekenhuizen en bouw megaversies die bestuurd worden door anonieme Brusselse bureaucraten, liever dan door plaatselijk bekendstaande mensen; sluit plaatselijke postkantoren waar ouderen elkaar eens per week ontmoeten om over van alles en nog wat te praten; verbied het roken en maak pubs (kroegen), de zenuwcentra van individueel verzet, onbetaalbaar duur. Kortom: versplinter en isoleer de bevolking, zodat zij zich eenzaam en machteloos voelt tegenover de almachtige staat en zijn altijd groeiende leger van bemoeizuchtige bureaucraten.

Vernietig de middenklasse. Kort nadat de gevangen gezette dissident Václav Havel, die in 1989 president werd van Tsjecho-Slowakije, aan de macht kwam, zette hij uiteen dat de wederopbouw van de vernietigde economische, morele, spirituele en ecologische catastrofe van veertig jaar socialisme niet plaats kon vinden voordat er een nieuwe middenklasse was gevormd. Dit klopt precies. De middenklasse is de ruggengraat van elke functionerende democratie. Zij betalen belasting; zij hebben deel aan de opvoeding van hun kinderen; zij vormen commissies en actiegroepen; zij brengen geld bijeen voor plaatselijke doelen; zij zijn zelfvoorziend en hebben weinig of niets van de staat nodig. Dergelijke onafhankelijke activiteiten maken hen een acute bedreiging voor de staat en daarom moeten zij worden kapot gemaakt. Onder het mom van de bevordering van een “klasseloze maatschappij” zijn de middenklassen van Engeland systematisch belasterd door de onderwijs- en media-instellingen, omdat zij niet alleen vanwege hun ideologie, maar zeker ook wat hun inkomen betreft de “bourgeoisie” vertegenwoordigen.

Vernietig de werkende klasse. Groot-Brittannië heeft tientallen jaren laag geschoolde “arbeidskrachten” uit minder ontwikkelde landen binnen gehaald, terwijl het land tegelijkertijd laaggeschoolde banen naar het buitenland bracht. Hoewel het voor hoogbetaalde BBC-liberalen plezierig is om goedkoop kinderverzorgsters en schoonmakers in dienst te hebben, komt de werkende klasse erachter dat zij zich in een directe concurrentiestrijd met immigranten bevindt, wat een terrein is waartegen zij eenvoudig niet kunnen concurreren. Een Poolse bouwvakker, die voor de helft van het inkomen van  een Britse bouwvakker werkt, hoeft geen hypotheek te betalen of een gezin te onderhouden en vindt het best om een paar jaar met vijftien man in één huis te wonen voordat hij teruggaat naar Polen met een grote buidel geld. Het grootkapitaal heeft hier geen problemen mee noch de links-liberale elite die graag een werkloze Britse onderklasse maakt, waarvan zij, gek genoeg, zeker is dat zij op haar blijft stemmen, eenvoudigweg omdat zij de hoogste beloningen voor gedwongen werkloosheid biedt.

Vernietig de nationale staat. Dit gedeelte gaat meer over de Europese Unie dan over interne Britse politiek, maar het is erg belangrijk. De niet-gekozen commissarissen die de EU runnen zijn zich er ten volle van bewust dat ze geen macht kunnen hebben over nationale staten die volledig functioneren, dat is de reden waarom het Verenigd Koninkrijk is opgedeeld in twaalf regio’s. De  laatste Labour regering ging zelfs zover dat zij regionale ministers voor elk gebied benoemden. Dit afbreken van onze oude counties (een soort provincies) en onze manier van besturen – en ondertussen is het woord “Engeland” in feite verwijderd uit de EU-atlassen – is anderszins bekend geworden als: “Verdeel en heers”.

Wordt vervolgd ….

“Hoe vernietig je een land – deel 1” is te vinden via deze link:

https://ejbron.wordpress.com/2012/04/28/hoe-vernietig-je-een-land-deel-1/

 

Bron:

http://britishfreedom.org/how-to-destroy-a-country-part-2/

Auteur: Paul Weston

Vertaald uit het Engels door:

Wachteres (voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Groot-Brittannië, Historie, Immigratie, Links verleden, political correctness, Socialisten. Bookmark de permalink .

10 reacties op Hoe vernietig je een land – deel 2

 1. Marijke . zegt:

  Wachteres mooi stuk vertaalwerk.je hebt goed je best gedaan en een zwareklus.Als ik het zo allemaal lees is het om te huilen,brrrrrrrrrr

  Like

 2. Wachteres zegt:

  Dank je Marijke. Ben je weer in Europa? Zeker een zware klus, maar wel de moeite waard.

  Engeland kan zijn handen dichtknijpen met een man als Paul Weston.

  Like

 3. Wachteres zegt:

  In de jaren ’63/’64 heb ik een jaar als au pair in Londen gewerkt. (tja, zo oud ben ik al). 😛

  Ik herinner me dat het REGELMATIG gebeurde dat als je met de bus wilde, die eenvoudigweg niet op kwam dagen. Als je dan informeerde hoe dat kwam dan was strijk en zet de reactie:

  ‘Sorry dear, there’s a strike going on’.

  Op de gekste manieren hoorde je van stakingen. Nu pas begrijp ik hoe dat mogelijk was

  Like

 4. Linsky zegt:

  Door ideologie!
  Met de islam als stormram en de sharia als ammunitie.

  islam is een compleet, ideologische, juridische, economische en politieke oorlogsdoctrine, een militair NWO-systeem!
  Met wapens kun je een beperkt aantal mensen doden,…met een ideologie miljoenen!

  Like

 5. lucky9 zegt:

  Wachteres, enorm bedankt voor deze grandioze vertaling.

  Het communisme en het christendom zijn net zoals collectivisme en individuele verantwoordelijkheid, net zoals fascisme en democratie: totaal onverenigbaar.

  Ze zijn als anti-these en these, als duisternis en licht, als het kwade en het goede, als gif en tegengif, als ontmenselijking tegen menselijkheid, als inferieur beest tegen superieur intellect.

  De intrinsiek kwaadaardige islam is het gif dat tracht met gebruik van geweld een totalitaire collectivistische samenleving af te persen tegen de wil van een weerloze bevolking in.

  Het communistisch marxisme is slechts een een mislukte kopie gebleken van deze enige overlevende oervorm van fascisme. De islamisering is slechts het gevolg van een mislukte poging tot collectivisering door de in hun doelstelling mislukte communistische marxisten.

  Hoewel ik geen christen ben: Hulde aan Paul Weston: de islamofiele bolsjewieken zullen een poepje ruiken!

  Like

 6. Marijke . zegt:

  Ja Wachteres ik ben weer in holland.Ik had je willen mailen van uit de states,maar me hele pc zat vast.Een grote puin hoop.Maar kon jullie wel volgen en jullie goede werk.Ja zeker zo denk ik er ook over Paul Westen.groetjes aan je man.

  Like

 7. Wachteres zegt:

  Linsky, ik had niet gedacht dat een ideologie zoals het commnisme nog zo gevaarlijk voor ons kon zijn. Na de val van de muur dacht ik, dit is voorbij. Mooi niet!

  Lucky9 Als je dacht dat Paul Weston een christen is, dat is niet zo. hij is atheïst. Niet dat dit verder iets uitmaakt. Ik ben heel blij met wat hij doet.

  Laten we hopen dat alles waar we ons voor inspannen niet tevergeefs is en dan bedoel ik dat we te laat zijn.

  Marijke, de groetjes terug van Henk. ‘Is ze weer in Nederland’? zei hij.

  Like

 8. Linsky zegt:

  Een ideologie kan altijd gevaarlijk zijn, als die tegen de heersende waardes is.

  De 10 procent regel: minderheid wordt meerderheid.
  We zien toch hoe die paar rifratten hier zich vermenigvuldigen en hoeveel westerse schapen zelf-verraad plegen!

  Als tien procent van de bevolking een onwrikbare overtuiging heeft, zal na verloop van tijd onwrikbaar meer dan de helft van de bevolking die overtuiging hebben. Dat blijkt uit computersimulaties van Rensselaer Polytechnic. De bevinding heeft verstrekkende gevolgen, variërend van marketing tot politiek. Een klein groepje extremisten heeft een enorme invloed, zo blijkt.

  Omslagpunt bij tien procent

  Minderheid wordt meerderheid. Tien procent of meer ware gelovigen is genoeg om een maatschappij snel te kantelen.
  “Als het aantal overtuigde personen onder de tien procent ligt, is er geen zichtbare vooruitgang in de verspreiding van ideeën. Het zou letterlijk de leeftijd van het universum kosten voor de groep om de meerderheid te bereiken,” aldus SCNARC directeur Boleslaw Szymanski, als Claire and Roland Schmitt Distinguished Professor verbonden aan Rensselaer. “Zodra het aantal boven de tien procent groeit, verspreidt de overtuiging zich als een vuur.”

  http://www.visionair.nl/wetenschap/de-10-procent-regel-minderheid-wordt-meerderheid/

  Like

 9. Pingback: Hoe vernietig je een land – deel 3 | E.J. Bron

 10. Pingback: Nuttige idioten zullen nooit weten wat voor invloed de globalistische elitekanker en de Frankfort School op hun leven hebben gehad! – Illuminati? Dat is oubollige flipshit. De elitekanker rocks…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s