Hoe vernietig je een land – deel 3

(Door Paul Weston)

Vervolg van deel 2

Scheidt de generaties van elkaar. Terwijl ze in een politiek debat verwikkeld waren, zei een kleinzoon tegen zijn grootmoeder, een hoogbejaarde dame, dat zij uit een andere generatie stamde, waarop zij antwoordde: “Nee, ik kom uit een andere beschaving.”

En zo is het precies! Het controle systeem van de socialistische opvoeding zou ook weinig zin hebben gehad, indien de wijsheid van de oudere ”reactionaire” generatie nog aan een jongere generatie kon worden doorgegeven. In Afrika worden de stamoudsten nog gerespecteerd en men luistert naar hen, maar in Groot-Brittannië drijft men met mensen, die een bepaalde leeftijdsgrens zijn gepasseerd, in het ergste geval de spot, en zet men hen in het gunstigste geval buitenspel, omdat ze uit het tijdperk van voor de revolutie stammen. Diegenen die na 1970 werden geboren komen uit de na revolutionaire periode en voor en na de revolutie zullen nooit tot elkaar komen! De instellingen die zorgen voor onderwijs en nieuwsvoorziening worden hoofdzakelijk geleid door jongeren of zeer jongeren, die allen zijn doordrenkt van de marxistische ideologie en hun activiteiten richten zich in eerste instantie alleen op de jongeren. Dit wordt opzettelijk gedaan om er zeker van te zijn dat diegenen, die voor een tegenstem zouden kunnen zorgen bij de niet aflatende en verdraaide socialistische propaganda, worden afgezonderd.

Bevorder aanpassing in het denken (aan de heersende normen) onder het mom van individualisme. Heeft er ooit voordien zo’n dwang tot conformisme onder de jeugd van een democratisch land bestaan? De meeste jongeren van nu zijn politiek correct. Ze worden grootgebracht met de gedachte in zichzelf te geloven met een groot gevoel van eigenwaarde, zogenaamd allemaal individualisten met een op niets gebaseerde, hoge eigenwaarde als een wezenskenmerk. Maar in werkelijkheid zijn ze zo sociaal bewerkt dat ze individualisten zijn geworden die allemaal hetzelfde geloven. Dat komt, omdat een conformistische kudde zoveel gemakkelijker in de hand is te houden dan een individu dat zich weigert aan te passen en de kuddegeest is nu juist een van de wezenskenmerken van de ideologie van de socialistische staat. De ideologie die de overgrote meerderheid na zware propaganda (activiteiten) deelt is echter bij lange na niet zo vol van emotionele betrokkenheid als men denkt, want de grimmige aard van (de ideologische opvoeding) zal er gegarandeerd voor zorgen dat hun cultuur er aan gaat en uiteindelijk ook het ras waartoe zij behoren.

Maak de jongeren anarchistisch. Gooide verschillende tradities en taboes, die de eerdere samenlevingen bij elkaar hielden, overboord, veroordeel de discipline op scholen als een totaal verouderde burgerlijke vorm van kindermisbruik, bevorder de gedachte dat het ik gevoel voor het groepsbesef komt, dat plezier vóór plicht gaat; bevorder losbandigheid door seksuele voorlichting te geven op een jongere leeftijd, gepaard aan pornografisch getinte muziek in de stijl van MTV; degradeer de status van het heterohuwelijk tot de status van slechts één van de vele gelijkwaardige keuzemogelijkheden die men heeft als men zijn leven wil inrichten, schaf het begrip onwettig af en ga het gedrag (dat er onder viel) belonen door sociale uitkeringen, bied abortussen aan tienermeisjes aan zonder dat de ouders ervan  op de hoogte zijn, bevorder een ideologie van ”Ik, ik ,ik! Nu, nu nu!”, boven achterhaalde ideeën zoals zelfopoffering, hard werken, plicht, eer, moraliteit, fatsoen en vaderlandsliefde.

Vernietig het vermogen en de drang tot concurrentie. Dit (doel) wordt verpakt in woorden als gelijkwaardigheid en gelijkheid, maar wat het werkelijk beoogt, is dat het alles en iedereen terugbrengt tot de kleinste gemene deler, wat veel gemakkelijker is dan het verplaatsen van mensen naar een hoger plan. Grammar Schools (het Britse equivalent van onze gymnasia) waren elitair en daarom moesten ze worden vernietigd, hoewel de mensen die er het meest van profiteerden uit de arbeidersklasse kwamen. Wie sport bedrijft met een competitief karakter weet dat er tegenover één winnaar verscheidene verliezers staan, dus dit (competitie) aspect moest worden teruggedrongen op bepaalde staatsscholen. Maar de rest van de wereld speelt niet volgens deze suïcidale regels. China is al een economische reus en hoe kunnen wij nu met hen concurreren wanneer zij ernaar streven uit te blinken en naar succes streven, terwijl wij de ideologie van de kleinste gemene deler huldigen en mislukking belonen?

Vernietig de zelfredzaamheid. Het vormen van een klasse van afhankelijken is voor links-liberaal van groot belang. In de eerste plaats zullen die stemmen op de hand die hen het beste voedt. In de tweede plaats stelt dit de heersende elite in staat om controle uit te oefenen op een manier waarvan hij nooit kon dromen als het om een klasse ging die onafhankelijk was. Dit verklaart waarom de Britse publieke sector door links-liberaal bevoordeeld wordt boven de private sector en waarom de opzettelijke vorming van een permanent behoeftige onderklasse hen zo weinig verontrust. In september 2008 vielen de sociale uitkeringen feitelijk echter al hoger uit dan het totale bedrag dat er bij de Britse belastingdienst binnen kwam volgens het P.A.Y.E. (=Pay As You Earn) systeem. En verbazingwekkend genoeg, er staan nu meer mensen als invalide geregistreerd dan er vlak na de de Tweede Wereldoorlog waren en allemaal maken ze aanspraak op een uitkering. Deze situatie is uiteraard onhoudbaar en daarmee wordt Alexander Tytler’s zienswijze bevestigd dat de democratie in elkaar zal storten wanneer het geld, dat de heersende klasse uitgeeft in ruil voor stemmen, op zal raken, waarop de dictatuur onvermijdelijk zijn intrede doet. Tyler’s beroemde citaat luidt als volgt:

”Van gebondenheid (in slavernij) naar geestelijk geloof; van geestelijk geloof naar grote kracht; van grote kracht naar vrijheid; van vrijheid naar overvloed; van overvloed naar zelfgenoegzaamheid; van zelfgenoegzaamheid naar apathie; van apathie naar afhankelijkheid; van afhankelijkheid terug naar gebondenheid”.

Vernietig de democratie. Groot-Brittannië is niet meer een werkelijk democratisch land. 80% van onze wetgeving wordt nu in Brussel vastgesteld in opdracht van 27 Commissarissen die wij nooit hebben gekozen en die wij ook nooit op een democratische wijze uit hun ambt kunnen ontzetten. De Britse regering is in wezen slechts een marionettenregering, alleen maar in stand gehouden om het goedgelovige publiek te laten geloven dat we nog steeds onze eigen zaakjes regelen, wat niet zo is. Voeg daar nog bij dat het laten binnenstromen van massa’s mensen uit de Derde Wereld een ondemocratische daad was. Aan het electoraat werd nooit de vraag voorgelegd of wij Groot-Brittannië wilden omvormen tot een multi-etnische, multiculturele staat. Als men het aan ons had gevraagd, dan zouden we NEE hebben gezegd. En, als ik nog even zout in de wonde mag wrijven: immigranten stemmen in overweldigende meerderheid op links-liberale politici – wat dan ook precies de belangrijkste reden was om ze binnen te halen.

De introductie van stemmen per post door de Labour Party betekent meteen ook dat onze verkiezingen kunnen worden beïnvloed door stembiljetten die op frauduleuze wijze zijn verkregen, niet alleen in de grote moslim enclaves in Groot Brittannië, maar ook – en dit is totaal surrealistisch – zelfs door stemmen die per volmacht vanuit Pakistan en Bangladesh worden uitgebracht! In 2010 gelukte het de Conservatieven niet om de meerderheid te behalen. Men kwam net enkele zetels te kort. Lady Warse, een vooraanstaande moslima binnen de Conservatieve Partij, weet dit volledig aan moslim verkiezingsfraude. Wanneer de Britse verkiezingen (zoals we die nu kennen, wetende dat de ware macht bij de EU ligt) illegaal kunnen worden beïnvloed door Pakistani in Mirpur, dan denk ik dat we zeker kunnen stellen dat onze democratie dood is.

Breng massa-immigratie teweeg. De blanke werkende klasse verraadde de ultra linksen toen zij er niet in slaagde om in opstand te komen in een proletarische revolutie waar verlangend naar was uitgekeken en ze kon niet in opstand komen, omdat zij te welvarend was geworden. De marxistische oplossing bestond hierin dat er een nieuw, in het buitenland geboren, ‘onderdrukt proletariaat’ werd geïntroduceerd, als een middel om de doorgaande socialistische opmars naar de totale macht te bereiken. Het aantal Derde Wereld immigranten loopt in de miljoenen. Deze bewuste verdunning van een autochtone bevolking heeft nooit van tevoren op zo’n grote schaal plaatsgevonden. Als VN-richtlijnen betreffende genocide letterlijk worden genomen, dan komt dit neer op etnische zuivering van de Engelsen.

Op veel scholen in Londen en in andere Britse steden zijn de blanke kinderen nu in de minderheid. Demografen voorspellen dat de autochtone bevolking voor 2060 in omvang zal zijn teruggedrongen, terwijl de jongeren dit noodlot zelfs eerder zullen ondergaan. De feministische ideologie heeft de autochtone demografie dramatisch doen afnemen, terwijl de islamitische populatie zich elke tien jaar door voortdurende immigratie en door hoge geboortecijfers verdubbelt. De islam is nu al een gigantisch probleem in Groot-Brittannië, echter, als hun aantal groeit, zullen ook de eisen groeien die ze stellen aan het traditionele Groot-Brittannië, dat gewend is te leven op een manier die sterk verschilt van wat onder de sharia wetgeving het geval zou zijn. Onderzoeken geven aan dat ongeveer 40% van de Britse moslims wil dat die wetgeving wordt aangenomen.

Waarom treden links-liberalen op als verdedigers van de islam? Hugh Fitzgerald brengt dit als volgt naar voren:

Niets laat beter de extreme haat zien die liberalen voor de westerse beschaving hebben dan hun schaamteloze bondgenootschap met een beweging (de islam) die totaal onverzoenlijk staat tegenover de gouden kalveren van het liberalisme  – vrouwenrechten, homorechten, abortus en multiculturalisme. Maar de islam en de links-liberalen zijn het eens over de belangrijkste onderwerpen. Zij zijn tegen christenen en tegen joden, zij zijn tegen democratie en tegen individuele rechten, ze zijn tegen kapitalisme en volgens hen bestaat het individu alleen maar om het collectief te dienen. Daarom hebben zij dan ook dezelfde gemeenschappelijke vijand – de westerse beschaving.

Bevorder raciale verdeeldheid. De succesvolle integratie van gelukkige buitenlanders met een gelukkige autochtone bevolking zal nauwelijks revolutie aanmoedigen, vandaar dus de ideologie van het multiculturalisme, die doelbewust de scheiding tussen rassen en culturen beoogt. Het multiculturalisme was ontworpen om elk gevoel van nationale trots en patriottisme bij de autochtone bevolking uit te roeien, terwijl het bovendien actief hetzelfde gevoel tussen de binnenkomende rassen en culturen aanmoedigde. Het moedigt ook etnische minderheden aan om te geloven dat hun gebrek aan succes te danken is aan (of als ze succesvol zijn, ondanks) de historische, blanke imperialistische onderdrukking en het huidige blanke westerse racisme dat onderdeel is van het westerse denken. Dit maakt hen eensgezind, wraakzuchtig, boos en sterk. Het multiculturalisme prent actief schuldgevoelens in bij de autochtone blanke bevolking vanwege onze onderdrukking in het verleden en vanwege het huidige racisme,  wat ons schuldbewust, verdeeld en krachteloos maakt. Het schijnt dat onze raciale zonden uit het verleden alleen kunnen worden vergeven als aan de etnische minderheden dezelfde demografische en politieke macht wordt toegekend als aan de autochtone mensen of dat ze hen voorbijstreven.

Vernietig het binnenlandse, autochtone verzet. Er zijn nieuwe wetten aangenomen om diegenen die het wagen zich te verzetten tegen hun territoriale, raciale en culturele onteigening te criminaliseren. Kinderen worden gehersenspoeld tot het ‘vieren van’ hun onteigening met zo’n Orwelliaans doel dat er bij duizenden op 3-jarige leeftijd officieel is vastgesteld dat zij ‘racistische’ tendensen hebben – een situatie waarvan we alleen maar kunnen verwachten dat die erger wordt, omdat de demografische kloof tussen blanken en niet-blanken onvermijdelijk smaller wordt gemaakt. Het werken met het begrip ‘ras’ is het sterkste wapen dat de links-liberalen gebruiken in hun oorlog tegen het traditionele Groot-Brittannië, dus is verzet tegen dat wapen zowel strafbaar gesteld als van een etiket voorzien, namelijk ‘het kwaadste van alle kwaden’ – RACISME – om ons te ontdoen van ons enige vreedzame verdedigingmechanisme. Natuurlijk is er een aantal racistische blanken, maar die zijn statistisch in de minderheid in vergelijking tot de etnische minderheden, die blanken op een veel grotere schaal lijfelijk aanvallen dan andersom. De enige werkelijke racisten in Groot-Brittannië zijn de verraderlijke antiblanke politici, politiemensen en journalisten die proberen om de reële statistieken over raciale haat en raciale misdaad te verdoezelen.

Gebruik een (thematisch) geselecteerde geschiedenis om het autochtone verzet te verhinderen. Het Britse onderwijs verdonkeremaant de misdaden van het communisme en concentreert zich alleen op de misdaden van Hitler, waarbij ze hem hoofdzakelijk als een racist portretteren. Het kwaad van het nazisme kan dan worden gebruikt als een aanval op autochtone mensen die protesteren tegen hun culturele en territoriale onteigening door eenvoudig weg de protesterenden af te schilderen als nazi racisten en daarom niet beter dan Hitler zelf. In werkelijkheid zijn de links-liberalen net zo  geobsedeerd door ‘ras’ – in zijn verschillende vormen – als Hitler en de nazi´s dat waren door ‘ras’ in zijn zuivere vorm. En ze gebruiken ‘ras’ met de bewuste bedoeling om te bereiken waarin Hitler faalde – de absolute overwinning op Groot-Brittannië, op Europa en op het Westen, ten koste van de autochtone bevolkingen.

Leid de bevolking af. Dit is een beproefd principe dat teruggaat op de Romeinse tijd van Brood en Spelen. Kijk eens naar wat de mainstream media te bieden hebben, die liever handelen in fantasie en oppervlakkigheid dan in werkelijkheid en in inhoud. Dit werkt,  triest genoeg, precies uit wat het bedoelt te doen. De meerderheid van de Britten is langzamerhand naar beneden gezogen in een infantiele wereld van banale aanbidding van beroemdheden, voetbal, X Factor en hang naar schandaalpers roddel, dit alles wordt ‘24/7’ (BNN programma) gepromoot door de media instellingen. Een direct gevolg daarvan is dat zij weinig belangstelling hebben voor kwesties die er werkelijk toe doen.

Ongetwijfeld zullen de links-liberalen deze reeks artikelen verwerpen als een voorbeeld van een rechtse theoretische complotdenker die wild tekeer gaat. Maar feiten zijn feiten: de communisten waren begonnen met het omverwerpen van het kapitalistische Westen; de anti westerse ‘kritische theorie’ van de Frankfurter School is  nu de ideologie van de educatieve en media instellingen; de links-liberale politici hadden het erop aangelegd om Groot-Brittannië om te vormen door middel van massa-immigratie vanuit de Derde Wereld; onze industrie werd vernietigd net zoals dat is gebeurd  met onze educatieve instellingen etc. etc. etc., en de mensen achter deze vernietiging  waren en zijn  marxisten, linksen of liberalen die zich hebben laten gebruiken als ‘nuttige idioten’. 

Elk onderdeel van dit bewust destructieve beleid, waarvan ik hierboven een overzicht heb gegeven, zou een land op lange termijn kunnen vernietigen, zelfs zonder de invasie vanuit de Derde Wereld. Als dit beleid echter gecombineerd wordt met massa immigratie, dan zijn we niet alleen verzekerd van onze vernietiging, maar  zal die op korte termijn zeker plaatsvinden.

Als gevolg hiervan is de snelheid waarmee Groot-Brittannië vernietigd wordt verbazingwekkend. Iedereen boven de leeftijd van 40–50 jaar zal u vertellen dat het Engeland van vandaag niet het Engeland is waarin zij zijn geboren en dat Groot-Brittannië in zijn huidige staat niet te handhaven is. Maar de links-liberalen hebben een vreselijke fout gemaakt. We krijgen geen toekomst waarin de marxistische revolutie en de voordurende linkse controle het voor het zeggen zullen hebben. Hoewel massa-immigratie uit de Derde Wereld misschien hun keuze is geweest om het land te destabiliseren, hielden ze eenvoudig geen rekening met een zich zo snel uitbreidende, homogene en militante islam.

De toekomst van Groot-Brittannië kent logischerwijs twee mogelijk opties. Een land waarover de islam de baas is of een land waar rechts heerst, wat zeer snel in opkomst is als een volledig natuurlijk antwoord op de gecombineerde dreiging van de islam en van links. Partijen voor de Vrijheid winnen overal terrein en daar is de Britse Partij voor de Vrijheid (de British Freedom Party) bijgekomen. Niemand weet welke kant als overwinnaar tevoorschijn zal komen in deze strijd tussen de islam en groeiend rechts, maar wat er ook zal gebeuren, één ding is heel erg zeker: bij beide kanten zal links-liberaal ‘niet in aanzien zijn’ – om het zachtjes uit te drukken.

Aan het begin van deze reeks artikelen stelde ik de vraag of de afschuwelijke vernietiging, die werd uitgevoerd in naam van de linkse ideologie, een goed bedoelde liberale stommiteit was of briljant geplande linkse boosaardigheid. Misschien is het werkelijk wel gedaan om de droom van Georg Lukacz te realiseren:

“Ik zag de vernietiging van de maatschappij als de enig mogelijke oplossing. Een wereldwijde omslag van waarden kan niet plaats vinden zonder dat men eerst de oude waarden uitroeit en nieuwe waarden schept met behulp van revolutionairen”.

Of misschien is dat niet de bedoeling. Het is best mogelijk dat die vernietiging werd veroorzaakt door een liberale stommiteit van criminele omvang, maar nu is alleen maar van belang dat de schade die werd veroorzaakt door de links-liberalen wordt hersteld – en we hebben weinig tijd over om dat te doen.

————————————————–

“Hoe vernietig je een land – deel 1” is te vinden via deze link:

 https://ejbron.wordpress.com/2012/04/28/hoe-vernietig-je-een-land-deel-1/

 “Hoe vernietig je een land – deel 2 is te vinden via deze link:

 https://ejbron.wordpress.com/2012/04/29/hoe-vernietig-je-een-land-deel-2/

 

Bron:

http://britishfreedom.org/how-to-destroy-a-country-part-3/

Auteur: Paul Weston

Vertaald uit het Engels door:

Wachteres en Henk V. (voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Groot-Brittannië, Historie, Immigratie, Links verleden, political correctness, Socialisten. Bookmark de permalink .

25 reacties op Hoe vernietig je een land – deel 3

 1. lucky9 zegt:

  Alleen al de titels zijn duidelijk nagels op de kop.
  Dank voor de vertaling en dank aan Paul Weston.

  Like

 2. Linsky zegt:

  Lest best!
  Heel erg bedank Wachteres en Henk V.
  Dit soort vertalingen doet eer aan de onuitputtelijke inzet van onze E.J.

  Indrukwekkend verhaal en o, zo waar!
  Alle fouten, pijnplekken en opzettelijke misleiding en misdaden zijn benoemd en verwoord.

  Natuurlijk zijn er zo ontzettend veel elementen die ik graag zou citeren en die mezelf ook de nodige inspiratie boden tot het beschrijven van duistere zaken.
  Maar ik heb besloten niks toe te voegen aan dit formidabele artikel in delen.
  Alles spreekt voor zich en is glashelder den duidelijk!

  Er is maar één ding wat me dwars zit;
  Quote;
  “ (………) Een wereldwijde omslag van waarden kan niet plaats vinden zonder dat men eerst de oude waarden uitroeit en nieuwe waarden schept met behulp van revolutionairen”.

  Waarom is het de mensheid nooit gelukt om die nieuwe waardes te verkrijgen doormiddel van menselijkheid en liefde?!

  Like

 3. Marijke . zegt:

  Hey you two thanks .Als ik dit zo lees word ik er echt niet vrolijk van.Net als Linsky heb ik niks toe te voegen.Vraag me alleen af hoe heeft het toch zo ver kunnen komen.Ik hoop alleen dat de mensen wakker worden en een flinke opstand beginnen.Ik zie het zeer somber in

  Like

 4. Linsky zegt:

  Marijke,
  ik durf niet eens hier te plempen wat ik werkelijk geloof, op basis van meer dan 40 jaar onderzoek, zijn dat dus niet echt oppervlakkige conclusies.
  Dat slaat elke hoop de bodem in.

  Ik denk dat het een goed idee is voor veel mensen om eens echt pas op de plaats te maken en zich te gaan bezinnen op welke mogelijkheden zij hebben, op de een of andere manier hun, toekomst, leven en woonplek, drastisch te gaan overwegen….! 😦

  Like

 5. Wachteres zegt:

  Lucky9, Linsky en Marijke.

  Hoe heeft het zover kunnen komen? Ik denk dat mensen, als ze hier voor het eerst mee in aanraking zullen komen, niet eens geloven wat er staat.

  Dat mensen zo boosaardig kunnen zijn en uit pure machtswellust anderen en zichzelf de venieling in jagen is niet voor te stellen.

  Paul Weston heeft gelijk, het klopt wat hij schrijft. Veel andere artikelen en de werkelijkheid bewijzen dat.

  En Linsky, menselijkheid en liefde zijn blijkbaar niet zo belangrijk als macht en geld.

  Like

 6. Wachteres zegt:

  Ik realiseer me net dat het vandaag 1 mei is: de dag van de Arbeid.

  Geen beter stuk voor deze socialistische dag dan dit artikel van Paul Weston!

  Moge het gelezen worden door veel mensen die nu nog links stemmen. AMEN!

  Like

 7. Linsky zegt:

  Opportunisme niet verwarren met optimisme, Wachteres. 🙂

  Like

 8. Marijke . zegt:

  Linsky ik weet wel wat jij zou kunnen neer plempen,ha ha.Wachteres ik weet wat er speelt en toch als je dit weer zo leest dan word ik er toch weer beroert van.En ja ik probeer dit art naar zo veel mogelijk mensen door te stuuren.En ja zo vreselijk jammer dat er zo veel mensen zijn die hier helemaal geen benul van hebben en of het niet geloven.Er word mij vaak vertelt dat ik overdrijf en dat het allemaal wel mee valt.Maar ik blijf op mijn manier door gaan.Ook al zegt mijn groote vriend Linsky en dat is hij dat het allemaal geen moer uit maakt.maar helemaal niets doen is geen optie

  Like

 9. Henk.V zegt:

  Het gedachtegoed van Paul Weston behoort tot de verplichte kost van iedereen die in het tumult van de politiek correcte waanzin bij zijn of haar positieven wil blijven.Bij deel een schreef ik een aanvullend commentaar dat ik hier gedeeltelijk herhaal.

  ”Wat Weston zo glashelder en samenhangend beschrijft is allemaal VERIFIEERBAAR terug te vinden in het maatschappelijk gebeuren van nu.
  Bovendien heeft hij een medestander van formaat in Michael Mannheimer.

  In diens indrukwekkende essay “Eurabia, die geplante Islamisierung Europas” (ik heb een link naar de print klare editie ervan (24 pagina’s groot) bijgevoegd) vinden we daarvan een mooi voorbeeld.

  Klik om toegang te krijgen tot eurabia_danmark.pdf

  Wat Paul Weston concludeert wordt namelijk door door de ultra linkse Duitse politicus, Jürgen Trittin, een van de leidinggevende personen van de Duitse Grünen) bevestigd. De strategie die Weston beschrijft benoemt Trittin als de methode van “” Die Meinungsführerschaft”.
  Mannheimer stelt hem op pagina 2 van zijn essay aan ons voor.
  Lees en onderzoek!”
  En vergeet niet het verstand vooral blijvend te activeren.
  Het is waar: wat Weston ons voorhoudt maakt niet vrolijk en wijlen mijn vader -vele zaken analyserende tijdens zijn leven- uitte vaak de verzuchting “” Alles te weten maakt niet gelukkig.”
  Maar, wees in elk geval blij als je nog zelfstandig KUNT nadenken….
  Mail artikelen van belang naar zoveel mogelijk mensen die geïnteresseerd zijn in de waarheid.

  En weten jullie wat? Het blijkt dat dit soort artikelen zich met grote snelheid over het internet verplaatsen (waarvoor dank, anonieme verspreiders!)
  Wachteres traceerde onlangs een vertaling van deze site tot in Canada toe.

  Misschien hebben leugens kortere beentjes dan we dachten.
  Volhouden dus!

  Like

 10. Linsky zegt:

  Marijke,
  Het is niet zo, dat ik meen dat we niks moeten doen, hoor.
  Maar ik ben overtuigd dat de hele wereld, maatschappij drastisch gaat veranderen.
  Alles. De hele samenleving, meer dan ooit eerder in de geschiedenis.

  Daarom pleite ik er voor om eens echt pas op de plaats te maken en zich te bezinnen op welke mogelijkheden we hebben, en op de een of andere manier, de toekomst, je leven en woonplaats, op een andere wijze kunnen voortzetten. Want de grote klappen komen er aan.
  Er zijn heel wat alternatieve leefvormen en leefgemeenschappen.

  Maar natuurlijk hoeft het een het ander niet uit te sluiten, daarom blijf ik net als de andere optimisten, opportunistisch mijn schrijvers werk doen. 🙂

  Like

 11. Linsky zegt:

  Deze speciaal voor mijn lieve vriendin Marijke, om duidelijk te maken dat ik niet al te pessimistisch ben. Er is altijd nog hoop, zolang er muziek wordt gemaakt. 🙂

  Like

 12. Marijke . zegt:

  Linsky ik weet wat je bedoelt.Ik zelf heb soms wat heeft het allemaal nog voor zin.Maar dat is maar even en komt me vechtlust weer naar boven.Je wist dat ik in DC was bij fam van mijn man voor een paar dagen en ik heb ze daar even wat dingen vertelt en wat dingen laten zien van dit blok en ze stonden met een open bek.Ik denk dat ik er toch weer een paar bekeert hebt.Ik word vergruist om dat ik naar fox tv kijk.Maar trek me er niks van aan.En ja ik heb veel respecht voorWesten en hoop dat er nog veel zullen volgen.En LInsky ik weet dat je blijft schrijven.Het zit in je bloed.ha ha

  Like

 13. Marijke . zegt:

  Bedankt mijn vriend.Erg mooi.

  Like

 14. Linsky zegt:

  Er zijn wel plekjes te vinden nog.
  In Hongarije bijvoorbeeld kun je voor echt heel weinig geld aan een behoorlijk stuk grond met Tanya,( boerderij) komen, met druiven en fruitbomen incluis.

  Er zijn sowieso in die regio en omringende landen tegen redelijk prijzen onroerend goed te krijgen.

  Ik begrijp best dat het voor de meesten geen optie is, om weg te gaan uit eigen land, maar al zou het maar zijn als periodieke verblijfplaats.

  Dan heb je wel iets waar in geval van echte nood ( te veel moslims, anarchie en ingestorte economie), de mogelijkheid is te overleven, door dat je er zelf ook van alles kunt verbouwen, zoals aardappelen en groenten.
  Voor pakweg 2.000- 5.000. € kun ja daar aan een stuk land komen van zo’n 6.000vierkante meter! Voor de avontuurlijke onder ons toch een idee, nietwaar?

  Het zal wel aan mij liggen, maar de artikelen van Weston hebben me alleen maar nog meer gesterkt in de overtuiging dat onze maatschappij dermate drastisch verandert, in zo’n progressief tempo, dat de huidige tendens, onomkeerbaar is, en dat we echt voor onszelf een uitweg zullen moeten zoeken.

  Like

 15. Marijke . zegt:

  Linsky vluchten kan niet meer.Noem mij een land waar er geen shit is.

  Like

 16. Linsky zegt:

  Dat is er in feite niet Marijke, maar er zijn wat plaatsen waar ’t wat minder erg is en waar wat meer ruimte is en alles niet zo op elkaar, zoals in de USA, waarvan je zelf wel weet waar meer leeefruimte is en in Eurabië hier de Balkan, etc… In Hongarije zitten relatief erg weinig moslims, vrijwel geen, maar oké, daar heb je weer andere beperkingen en problemen, ..

  Tjsa…als je ’t mij vraagt, ….nou ja, ik beschouw de aarde op z’n best als een school voor moeilijk opvoedbare zielen, en op z’n slechts als een universeel oord waar de krankzinnigen naar verbannen worden.
  Het zal uiteindelijk allemaal wel een doel en zin hebben……………. 😦

  Like

 17. Tom Hendrix zegt:

  @Linsky en @Marijke, ook ik probeer mijn dochter en schoonzoon te overtuigen van wat er gaande is, echter ik merk dat dat erg moeilijk is. Men wordt overspoeld door de “rode media”, die constant blijven wauwelen dat alles heel erg goed gaat. Ja, en dan kan je praten als Brugman, maar het komt niet aan.

  Like

 18. Richard zegt:

  Gelezen in een interview met Ernst Janz, over het einde van de periode dat de hele groep CCCInc in een grote boerderij samenwoonde: “wij werden geterrroriseert ddoor onze idealen”. Mooie uitdrukking vind ik.

  Like

 19. Linsky zegt:

  Tom, de wereld zal ook echt niet ‘gered’ worden door praten en schrijven, hoor! 😦

  Like

 20. Henk.V zegt:

  Linsky zegt:
  ”Tom, de wereld zal ook echt niet ‘gered’ worden door praten en schrijven, hoor! 😦 ”
  Dat is maar de vraag, Linsky!
  Als de ondergang van de westerse wereld kan worden bevorderd door het opschrijven en verspreiden van gedachten ( en dat is precies wat Weston duidelijk maakt…) dan is de weg terug langs dezelfde manier ook mogelijk, volgens de wetmatigheid ”Actie wekt reactie op.”.
  Revoluties in de moderne tijd ontstonden doorgaans NA propagandistisch voorwerk….
  Eerst was er een ideologie, toen de volgelingen er van..
  Ik weet het, de ontmoediging ligt vaak op de loer als je de kracht van hersenspoeling ziet, maar welke dictatuur heeft zich in de wereldgeschiedenis blijvend kunnen vestigen?
  Met défaitisme winnen we geen veldslagen.

  Like

 21. Tom Hendrix zegt:

  @Linsky, de muziek voor Marijke van gisteren 22.38. uur, vertroost mijn hart. Mooi zoals Rieu de Nachtigall Serenade ten gehore brengt. Wat heeft onze westerse cultuur veel moois gebracht en geweldige componisten, zoals Mozart,Vivaldi, Beethoven, Bach. Bedankt Linsky.

  Like

 22. Linsky zegt:

  Henk.V;
  met alle respect voor je inzicht en inzet, ..maar waar haal je genoeg de-programmeurs vandaan,
  om in een redelijk tempo de samenleving weer bij positieven te brengen? 😦

  Graag gedaan Tom, soms hebben we een ‘ander’ geluid nodig hè! 🙂

  Like

 23. 1) “Grammar Schools (het Britse equivalent van onze gymnasia) waren elitair en daarom moesten ze worden vernietigd, hoewel de mensen die er het meest van profiteerden uit de arbeidersklasse kwamen.” HOEZO? Zaten gymnasia vol met arbeiderskinderen dan?
  2) De bewuste kwaadaardige planning om de westerse samenleving te vernietigen (zoals via massa-immigratie) zou wat anders zijn dan een blind mechanisme van onbewust cultuurverraad, te laf zijn om te zeggen wat je denkt, verholen calvinistische zelfhaat, niet verder kijken dan je neus lang is enz. Als het ALLEEN om een bewuste doelgerichtheid gaat zou er eens een afvallige moeten opstaan die uit de school klapt. En die bijvoorbeeld uitlegt of hij bereiken van dit doel verwachtte binnen het bestek van zijn eigen leven, en zo niet waardoor hij het dan volhield.
  Net als bij de theorie dat de maanlanding van 1969 een fake was: dan zou er toch eens uit al die ontelbare betrokkenen iemand moeten opstaan die dat bekent. HOE zien jullie dat?

  Like

 24. Wachteres zegt:

  Generaal P.Pardon

  1) De elite heeft en had in Engeland hun eigen scholen, waar je voor duizenden ponden per jaar heengaat: de zogenaamde ‘public schools’. een enigszins verwarrende term omdat dit niet door de staat gesubsidieerde elite scholen zijn.
  Daarom worden vaak de termen ‘state school’ voor gesubsidieerde, en ‘private school’ voor niet-gesubsidieerde instellingen gebruikt.

  Als je ‘goed kunt leren’ zijn er in Engeland op de zgn . ‘state schools’ ook Grammar afdelingen, waar dus o.a. de getalenteerde arbeiderskinderen heen kunnen gaan, zonder dat de ouders zich blauw hoeven te betalen.

  Net als in Nederland daalt het niveau van deze opleidingen dramatisch.

  Melanie Phillips heeft daar net een artikel over geschreven. http://tinyurl.com/c3dbf5b

  2) Zelf denk ik dat maar weinigen op de hoogte zijn van de werkelijke plannen van de linkse elite.

  Als u een ‘simpele’ linkse stemmer zou vertellen wat de werkelijke plannen zijn dan zo hij/zij u met open mond aankijken.

  Het zou mij niet verbazen als de meeste politici daar zelfs niet of weinig van weten. Deze plannen zijn er al decennia, zelfs veel langer en er zijn wel mensen die ‘uit de school hebben geklapt’ maar dat wordt lang niet door iedereen opgepikt. Liever gezegd, bijna niemand is daarvan op de hoogte. Mensen interesseert dat over het algemeen ook niet.

  Ook de ‘Bilderberg’ groep is een gesloten club. En dat is al jaaaren zo.

  Like

 25. Pingback: Nuttige idioten zullen nooit weten wat voor invloed de globalistische elitekanker en de Frankfort School op hun leven hebben gehad! – Illuminati? Dat is oubollige flipshit. De elitekanker rocks…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s