’t Is simpel!

“Het grote probleem met ‘wereldverbeteraars’ is dat ze de wereld willen verbeteren!”

(Door: Linsky)

Dialoog en debat over een “Naar de wereld gerichte en tolerante moslimreligie”?!

Ik begin zo langzamerhand echt strontziek, misselijk, overspannen en agressief te raken van al die obscene manipulatie, indoctrinatie en andere vormen van pressie door verraderlijke overheden, links schorem, smerige moslimknuffelaars etc… om ons op de meest arrogante wijze te willen dwingen die geperverteerde moslimgeesten te begrijpen!

Door permanente conditionering en indoctrinatie middels de MSM worden we elke dag gehersenspoeld om de perverse, zieke, achterlijke, necrofile, mensonterende islamitische sharia doctrine te accepteren als verrijkende, culturele waarde en norm!

Op heel subtiele wijze en heel wat minder subtiele wijze worden we gaar gestoofd om een ‘nieuwe cultuur en ethiek’ te aanvaarden, die rechtstreeks uit de donkere diepte van het universum of de duisterste gekrochten van de hel komen!

Wij moeten echter helemaal niks en ons al zeker geen dialoog over rechtvaardiging van moslims en sharia laten opdringen. Nog fraaier is dat we wat dat betreft op alle islamitische fronten permanent voor een voldongen feit worden gesteld!

Word godverdomme wakker…!!!

Toch een moslimras?

De criteria en kwalificaties die het aardse volk als mens definiëren, zijn omgekeerd evenredig aan die, die de moslims/Mohammedanen/islamieten zichzelf toekennen.

Het lijdt dus geen enkele twijfel dat ze behoren tot een volk/ras, wat waarschijnlijk haar oorsprong vindt ergens in de duistere diepte van de ruimte. Wellicht dat het volk hier per ongeluk is gestrand in een ver duister verleden en niet meer de mogelijkheid had weer te vertrekken.

Da’s niet zo onwaarschijnlijk als je in eerste instantie zou denken.

De kosmos is namelijk onmetelijk groot, met ontelbaar veel bewoonbaar geachte planeten. Daar komt bij dat er in de tegenwoordige kosmologie ernstig rekening wordt gehouden met het feit dat er zelfs meerdere heelals zouden zijn, een zogenaamd Multiversum.

De Dropa’s bijvoorbeeld hebben hun legende, die verhaalt over een heel klein, mager en geelhuidig volk dat vanuit de wolken op de aarde neerdaalde en door iedereen opgejaagd werd vanwege hun lelijkheid. Zij stortten neer met een ruimtevaartuig en zaten voorgoed vast op deze aarde. Waarbij het een en ander ook nog wordt gesteund door de vondst van de ‘Schijven van Baian-Kara-Ula’.

De Dogon hadden een onmogelijke kennis van twee kleinere sterren die nauw gerelateerd waren aan Sirius, te weten Sirius B en Sirius C. Een wijsheid, die zij zelf beweerden te hebben gekregen van een Wezen uit de ruimte, Oannes. In 1976 schreef Robert Temple er een boek over: ‘Het Sirius mysterie’. Overigens waren de Dogon ook al op de vlucht voor de islamitische slavenjagers.

Het is dus beslist niet onmogelijk dat ook de oorspronkelijke moslims, althans de overtuigde koranaanhangers gezien hun mensvreemde opvattingen, van buitenaardse afkomst zijn. Dat vormt natuurlijk geen verontschuldiging, maar een mogelijke verklaring voor hun wereldvreemde opvattingen en levensvijandige gedrag. Voor de hedendaagse situatie maakt het verder ook helemaal niks uit.

Antropologen hebben jaren nodig om tot begrip te komen van de gewoontes, de zeden en de geestelijke waarde van de vele volkeren, die ze zelfs nu in deze tijd nog ontdekken. Toen de Spanjaarden de Zuid-Amerikaanse volkeren belaagden en bestalen, waren ze daar eerst jaren lang bezig geweest om hun ingewikkelde denkwijze en geestelijk goed te begrijpen.

Moslims echter hoef je niet te begrijpen, noch hun beweegredenen noch hun daden, gewoonweg, omdat die duidelijk beschreven staan in hun boekje en omdat zij dat verderfelijke, ‘vredelievende’ gedachtegoed dagelijks luidkeels wereldkundig maken.

Er is niks moeilijks aan!

In augustus 2007 deed de rooms-katholieke bisschop van Breda, Tiny Muskens, in een televisie-interview de suggestie, dat voortaan alle gelovigen samen de Arabische naam Allah zouden moeten gebruiken om God mee aan te duiden! Daarbij wees hij erop dat dit bij de katholieken in Indonesië al de gangbare praktijk is. Muskens; “Ik krijg dat niet meer voor elkaar, maar over honderd jaar, tweehonderd jaar, moet ik het nog maar eens zien.”

Een dusdanig verderfelijk verraad aan de eigen ziel en zaligheid is het onvermijdelijke gevolg van hersenverweking, lafheid en het gebrek aan ruggengraat, het is dhimmitude. Afgezien natuurlijk van de verborgen agenda’s met onderliggende motivaties, zoals hang naar macht en ongebreideld botvieren van lusten, die onder de sharia legaal en mogelijk worden.

Het moet duidelijk zijn dat dit soort krankzinnige, geperverteerde zieke gedachten en wensen uit de hoogste regionen van dat verderfelijke volkje komt! Hun leiders dus!

Maar ook dus uit die van onze overheden, leiders van ons ‘beschaafde’ Westen! Ja, precies, ….zij die dat zieke schorem in de hoogste kringen, in onze koningshuizen en bij Obama in het Witte Huis ontvangen en fêteren!

We hebben dus geen Muskens, Wilders, Obama, Sarkozy, Merkel, of Rutte, etc. nodig om ons te vertellen welke geestelijke, morele of maatschappelijke waarde moslims hebben, of welke ze ontberen. Ook  hebben we geen Hans Jansen, korangeleerden, theologen, tekstverklaarders of welke deskundige dan ook maar nodig om ons inzicht in de diepe gekrochten van de duistere ziel van moslims te geven. Een zeer opportunistische aanname overigens om er van uit te gaan dat zij een ziel zouden bezitten, omdat de ziel gekenmerkt wordt in haar intrinsieke Wezen door de onblusbare wil tot leven en dynamische expressie! Iets wat ten ene male ontbreekt in de existentie en levensvisie van moslims.

Geen enkel normaal, bij het gezonde verstand zijnde, weldenkend mens heeft gekwalificeerde, informatie over moslims en hun verdorven, destructieve opvattingen van node.

Zij zelf laten namelijk nergens twijfel over bestaan en wijzen onmiddellijk op hun boekje en reciteren, zelfs vaak in het openbaar, de allerbelangrijkste spreuken als bron en verantwoording voor hun verderfelijke opvattingen en gedrag. Daar is dus helemaal geen diepgravende, psychologische, wetenschappelijk verantwoorde scriptie of theologische uitleg voor nodig. Laat staan maatschappelijke discussie en openbaar debat!

Daar is dus helemaal niks moeilijks of verborgens aan!

Het is echt simpel.

Moslims/Mohammedanen/islamieten hebben geen zelfstandig functionerend hersenvermogen! Zij leven letterlijk op basis van wat er in hun boekje staat geschreven door een waanzinnige, pedofiele verkrachter en massamoordenaar! Deze legitimeerde zijn eigen bestaan en bizarre daden aan een al eerder bedachte godheid, die Allah werd genoemd.

Er komt geen diepgaand inzicht, noch persoonlijk geweten, norm, moraal of ethiek aan te pas. Het leven dient volgens hen alleen geleefd te worden zoals beschreven in hun gezaghebbende koran. Waarbij het evident is dat op basis daarvan het collectieve en individuele menselijke inzicht, intellect, emotie, persoonlijk geweten, norm, moraal of ethiek van geen enkele waarde is!

Daar komt bij dat voor dialoog, debat en conversatie minimaal bilaterale wisselwerking is vereist. Als er geen redelijke respons is, hebben we een monoloog. De ‘vredelievenden’ zijn echter dermate verstard in hun denkwereld, dat er geen enkele ruimte is voor een andere gedachte, laat staan de flexibiliteit om die te overdenken! Een reden waarom ik ook nooit met aardwormen in gesprek ga!

Niet-moslims hebben volgens hun sharia/koran opvattingen enkel recht van leven als slaaf, (dhimmi) onder heerschappij van de moslims natuurlijk, of moeten gewoonweg worden gedood! Wat is daar moeilijk aan?

Da’s alles! Vraag het ze maar.

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat zij zichzelf dus per definitie niet beschouwen als behorende tot het menselijk ras!

Juist daarom is het absoluut onverantwoord, pure energieverspilling, om werkelijk ook maar een uur uit te trekken teneinde inzicht te krijgen in het verstarde brein van een moslim. Wij ontzeggen hen dus absoluut niet het recht van bestaan…dat ontlenen zij aan hun bestaan ‘an sich’! Een bunzing of een rat hoeft ook zijn bestaan niet te rechtvaardigen, dat is er gewoon!

Derhalve kom ik tot de conclusie, dat zij (islamieten) gezien de totale tegengesteldheid, niet behoren tot ons menselijk ras, dus per definitie niet samen kunnen leven met ons. Evenmin als water en vuur samen kunnen gaan, omdat deze elkaar simpelweg vernietigen. Gewoon een natuurwet!

Het is een ras, dat tegen alles is, wat voor ons waarde vormt.

“ZIJ ZIJN LEVENSVIJANDIG!”

IK WIL ZE NIET BEGRIJPEN!

Het is ook voornamelijk een verderfelijk links gedachtegoed dat wij dat ‘vredelievende’, ongebreidelde arrogante volk zouden moeten begrijpen!

Dat is een consequente van zieke dhimmi-redeneringen uit de linkse kerk, voornamelijk voorgezeten door de Muskens’  en andersoortige  multiculti-moslimknuffelaars,  teneinde nog meer macht te verkrijgen over de kuddes. Die voelen zich bij gebrek aan begrip daardoor schuldig en krijgen ten gevolge daarvan een minderwaardigheidscomplex aangemeten. Dat linkse schorem weet zelf ook bij God niet waar het in hemelsnaam allemaal om gaat, maar het doen op zeer zelfingenomen wijze alsof. De kudde gelooft echt dat dit linkse geteisem alles weet, begrijpt en snapt.

Een verraderlijke gedachte….en een grote leugen!

Niet echt vreemd overigens dat een van de meest verderfelijke eigenschappen van het moslimvolk, de Taqiyya,  door  die even arrogante en hypocriete multiculti-moslimknuffelaars wordt beschouwd als een waardevol onderdeel van het moslimgeloof. Waarschijnlijk is dat ook het enige aspect wat zij echt begrijpen, gezien het feit dat ’t  door henzelf algemeen wordt toegepast in de politiek, het maatschappelijke debat en ter misleiding van de massa.

Nog afgezien daarvan echter moeten wij beseffen dat we veel dingen helemaal niet hoeven te begrijpen!!!

Ik hoef niet te begrijpen waarom een volk, dat geen enkel respect of waarde hecht aan het leven, nog minder aan zijn doden is gelegen en zelfs seks met doden op het lijstje van hun zieke, geperverteerde verlangens heeft staan!

Ik hoef niet te begrijpen waar die necrofiele inslag vandaan komt.

Ik hoef niet te begrijpen waarom een smerige zieke pedofiel seks met baby’s wil.

Ik hoef niet te begrijpen waarom mensen anderen willen vermoorden.

Ik hoef niet te begrijpen waarom zij vrouwen en kinderen haten en als minderwaardig beschouwen.

Ik hoef niet te begrijpen waarom moslims zichzelf boven mij gesteld achten.

Ik hoef niet te begrijpen, omdat een zieke geest vroeger geen stepje of kauwgom kreeg, dat hij nu de mensheid haat en wil uitmoorden.

Voor mij  is voldoende als ik mezelf begrijp. Ik weet wat ik wel wil, maar ook wat ik niet wil.
Da’s genoeg!

Dus nog eens; Ik begin dus inderdaad echt zo langzamerhand strontziek, misselijk, overspannen en agressief te raken van al die obscene manipulatie, indoctrinatie en andere vormen van pressie door overheden, links schorem, smerige moslimknuffelaars etc. om ons te dwingen die zieke moslimgeesten te moeten begrijpen!

Zij  getuigen er elke dag, elk uur van dat ze ook NIET met ons willen samenleven!

Waarom zouden wij dan met ze samen willen leven?

Waarom zouden wij de islam moeten begrijpen?

Waar is dat voor nodig?

Bedenk en besef voor eens en voor altijd, dat de enigen die dat willen onze eigen overheden zijn!!!

Herhaal het voor u zelf:… De enigen die dat willen zijn onze eigen overheden!!!

Wij, het volk, willen simpel gezegd geen flikker met dat woestijnvolk en hun doctrine  te maken hebben.

Wij willen gewoon een samenleving zonder:

Allah, Mohammed, islam, koran, islamisten, salafisten, Jihadisten, zelfmoordactivisten, autobommen, moskeeën, minaretten, muezzins, bedevaarten, Mekka, koranscholen, imams, gebedskleedjes, rituele wassingen, haatpredikers, vrijdagsgebeden, knievallen, islamonderwijs, terreur, haat en geweld, onthoofdingen, heilige oorlogen, christenvervolging, Jodenhaat, slavernij, migrantencriminaliteit, sociale profiteurs, integratieweigeraars, beledigde of eisende moslims, boerka´s, hoofddoeken, vrouwenonderdrukking, gedwongen huwelijken, eermoorden, religieuze intolerantie, culturele “verrijking”, gedwongen besnijdenissen, sharia,  Suikerfeest, ramadan, kindhuwelijken, zweepslagen, stenigingen, gedwongen amputaties, straffen voor blasfemie, straffen voor apostasie en doodstraffen.

Simpel, niet?

Geen islam, geen sharia, geen Allah-schreeuwers!

Een volk dat alles wil vernietigen wat niet is en denkt zoals zijzelf,  hoef je helemaal niet te begrijpen. Het is simpel, zij zijn levensvijandig! Per definitie tegen alles wat leeft, goed en liefdevol is!

Waarom moeten we dat begrijpen? Verandert daardoor de on-menselijke instelling van de islam dan?

Waarom?!…Mijn kinderen willen leven, mijn kleinkinderen willen leven. Alle mensen die ik ken willen gewoon leven. In vrede, en als mens met elkaar. Ik wil ook gewoon in vrede LEVEN!

Da’s alles.

Bekijk het verschil eens in de enorme tegenstelling in aard en levensvisie tussen beide bevolkingsgroepen, mens en moslims:

Criteria en kenmerken van een mens c.q. mensdom:

Die ‘vredelievende’ moslims horen bij geen enkel normaal volk, feitelijk dus zelfs niet bij de mensheid!

Beschaving:  

Tot ontwikkeling komen van geestelijk, mentaal en lichamelijk potentieel.
Samenleven: Poging tot gezamenlijk leven, waarbij ook het welzijn van anderen maatstaf is om tot een bevredigend resultaat te komen.
Respect en liefde voor vrouwen en kinderen in het algemeen en de rest van de mensheid en de schepping in het bijzonder.
De behoefte vrouwen en kinderen te beschermen, te hoeden en een gelijkwaardig menselijk bestaan te bieden.
De innerlijke drang om andere mensen eveneens als mens te beschouwen en als zodanig ook te behandelen.
De vaak sterke behoefte aan cultuur: Muziek, kunsten en wetenschap, etc.
De onblusbare behoefte aan geestelijke, mentale en lichamelijke ontwikkeling.
Sekse gelijkheid.
Recht op uiten van kritiek.
Liefde, goedheid, sympathie, empathie.
Het bezit van een hart en een ziel. (hoewel dit omstreden blijft door de ‘wetenschap’)
Voor vrijheid van meningsuiting in ’t algemeen en vrijheid van ‘zijn’ in het bijzonder.
Houden van het leven.
LEVEN!
Conclusie op basis van voornoemde eigenschappen en het praktiseren daarvan.

Te benoemen als Mens.

Kenmerken van de islamiet en sharia-aanhangers:

Zij zijn met volle overtuiging en inzet van hun gehele wezen:

Tegen vrouwen.
Tegen sekse gelijkheid.
Tegen kinderen, zelfs die van henzelf.
Tegen kunst, wetenschap, vooral muziek.
Tegen cultuur in het algemeen.
Tegen recht op uiten van kritiek.
Tegen ontwikkeling van wetenschap.
Tegen welke nuttige ontwikkeling dan ook.
Tegen homo’s en lesbiennes.
Tegen normale kleding.
Tegen elk ander geloof.
Tegen vrijheid van meningsuiting.
Tegen de westerse opvattingen ten aanzien van smaak, norm, waarde en ethiek.

Tegen elke vorm van dynamiek en expressie.
Tegen goedheid.
Tegen liefde.
Tegen het leven zelf!

Zijn ze eigenlijk wel ergens vóór?
Jazeker!:

Voor diefstal.
Voor moord.
Voor terrorisme.
Voor liegen.
Voor mishandeling.
Voor verminking.
Voor verkrachting.
Voor pedofilie.
Voor slavernij.
Voor vernietiging van iedereen die anders denkt.
Voor vernietiging van alles wat afwijkt van hun ideeën.
Voor vernietiging van hen die niet geloven in hun boek.
Voor vernietiging van alles wat het Westen verworven heeft.
Voor vernietiging van alles wat mooi is.
Voor vernietiging van wat goed is.
Voor vernietiging van wat liefde is.
Voor vernietiging van de beschaving als zodanig.
Voor vernietiging van het leven zelf!
Voor de dood.
Zelfs voor seks met de doden!

Uit pamfletten, spandoeken, preken en openlijk verbreide retoriek, alsmede uit hun boekje (koran), wordt zondermeer duidelijk dat de ‘mens’ als ongelovige hond en aap (dus beest) dient te worden beschouwd. Hun boekje laat er in woord geen twijfel over bestaan dat de ’ongelovige’ geen recht van bestaan heeft, behalve als dier, slaaf en dhimmi, in welk geval er geprofiteerd kan worden van dit soort mensen.

Er is dus geen enkele twijfel dat deze lieden (islamieten) de ‘anders denkende’ niet als volwaardig mens beschouwt. Men heeft het zelfs woordelijk beschreven in hun boekje, dat voor de rechtgeaarde islamiet een Heilige Bijbel vormt.

Zij beschouwen zichzelf dus per definitie niet als behorende tot het menselijk ras!
Dat volk hoort dus in onze beschaving nergens bij!

Conclusie op basis van voornoemde eigenschappen en het praktiseren daarvan.
Te benoemen als….?

Kennelijk is een van de weinige overeenkomsten met het menselijke ras, dat bij moslims hun volk eveneens uit vrouwen en mannen bestaat. Vandaar dat mijn oplossing een goedbedoelde en in de geest van hun eigen reglement ten aanzien van de scheiding der seksen begeleide moslimkolonisatie naar de Polen is. De Zuidpool uiteraard, vanwege de aldaar aanwezige pinguïns voor vrouwen, en de Noordpool voor de mannen, aangezien ze zich ongetwijfeld thuis zullen voelen bij de enorm harige beren aldaar.

Voor nadere toelichting in deze:

https://ejbron.wordpress.com/2011/12/21/overpeinzingen-van-een-brabantse-boerenlul/

Tot slot

Wat wel een beetje moeilijker te begrijpen is en wat dieper inzicht vereist, blijkt de enorme mate van slaafse, vrijwillige bereidheid, zowel door westerse vrouwen als mannen,  om toe te treden tot de moslimdoctrine, in de onderworpen positie van dhimmi!

Daar ligt uiteraard een diepere psychologische van behoefte aan slaafsheid en onderworpenheid aan ten grondslag.

Voor vrouwen is het vrij duidelijk;

Veel westerse vrouwen wenden zich zoals algemeen bekend tot de islam. Daaraan ligt een veel voorkomend psychologisch probleem ten grondslag. Een oorzakelijkheid is soms te vinden in wat we noemen het ‘Stockholm syndroom’. Maar in het algemeen vindt deze diep gevoelde behoefte veeleer haar oorsprong in hun behaagziekte, die leeft in de diepe gekrochten van hun ziel alwaar zij (veelal volkomen onbewust) een diep onweerstaanbaar verlangen koesteren naar  totale onderworpenheid en de onblusbare wens op dominante wijze te worden bezeten, te worden genomen en te worden verkracht! Het geloof in fabels als zouden islamieten enorm geschapen zijn, is natuurlijk in niet geringe mate debet aan de stille wens zich te laten bestijgen als een koe.

Voor mannen is het een kwestie van macht en machtsmisbruik!

Macht over vrouwen en kinderen, voornamelijk de mogelijkheid om op legale, sharia wijze misbruik te kunnen maken van dezen. Met name in de linkse kerk zijn het van oorsprong veelal Hippies, Bloemenkinderen, Provo’s, sekteleden, die vaak vertoefden in Ashram’s, communes etc…

Lieden die elke verantwoordelijkheid voor zichzelf, anderen en de maatschappij verwierpen. Zich suf neukten en verslaafd raakten aan drank en drugs en door overmatig gebruik ervan een veelheid aan hersenletsel en geslachtsziekten opliepen. Ten gevolge daarvan hield men gedegenereerde hersens en genitaliën over, wat in een aantal gevallen resulteerde in volkomen dwaasheid en waandenkbeelden en het daaruit voortvloeiende irrationele idee dat men verantwoordelijk zou kunnen zijn voor anderen!

Ook het ontbreken van elk ethisch en kritisch vermogen is te wijten aan deze hypocrisie en  ruggengraatloosheid,  veroorzaakt door ongelimiteerde drank, drugs en seks, zelfs met kinderen.

Door de alom heersende kuddementaliteit en massapsychose was het mogelijk dat een groot aantal van deze ernstig zieken plaats kon nemen op het pluche. Enkele voornaamste speerpunten in hun vaandel zijn: Evenwichtige verdeling, waarbij dat bij voorkeur dient te gebeuren tussen hun linker en rechterzak. Echter in hoofdzaak tolerantie, door middel van gedwongen acceptatie van totale controle onder de sharia met uiteindelijke doel massale zelfvernietiging onder het vaandel en het kromzwaard van de islam.

(Overigens is het een algemene misvatting dat deze lieden naïef zouden zijn! Het begrip Taqiyya hadden zij al opgedaan tijdens de ontsporingen in diverse communes. Hoogst waarschijnlijk ook de plaatsen waar het zaad der zelfvernietiging in hen werd gezaaid.)

Respect moet verdiend worden!

Wat de linkse kerk betreft ligt het probleem natuurlijk altijd bij anderen. Zijn enige intentie is om mensen die wel hun mond durven open te trekken monddood te maken. Wijzen we hem op zijn schijnheiligheid, dan doet dat hypocriete linkse volk net alsof we het persoonlijk hebben aangevallen. Evenzo schijnheilig doet het ook een beroep op misplaatste gevoelens en sociaal wenselijk gedrag, wat de zoveelste truc is van dat socialistisch schorem om discussies en debat te saboteren.

Besef ook eens dat de context van de sociale omgang iets geheel anders is dan het maatschappelijke debat. Het maatschappelijk debat is juist bedoeld om over alles te spreken waar mensen, om de sociale omgang niet te verkloten, niet over durven praten. Binnen het sociale leven op weg naar huis onverwacht verkracht worden door een bende moslims is pas een realiteit en dat is wat onze samenleving vernietigt…..niet het debat!

Haat zaaien is een drogreden, die de linkse zieken steevast van stal halen. En dat werkt over ’t algemeen fantastisch! Discussies zaaien echter geen haat. Wat we allemaal haten zijn criminelen, ergo criminele moslims, die ons ook nog eens de sharia willen opleggen!

Dit alles doet echter in het geheel niets af aan de wijze waarop wij de islam, de koran en de sharia en hun knuffelaars en onderworpenen dienen te beschouwen…..en zelfs dan zou er nog geen probleem zijn, ware het niet dat ze ons hun ziens- en levenswijze opdringen.

Het is gewoon simpel….zij willen een wereldkalifaat en ons als slaaf of dood!

En er is maar één universele oplossing;

“Laat iedereen die de wereld wil verbeteren bij zichzelf beginnen!”

 

*    *    *

Gerelateerde artikelen;

https://ejbron.wordpress.com/2011/12/21/overpeinzingen-van-een-brabantse-boerenlul/

https://ejbron.wordpress.com/2011/12/02/waarom-er-zoveel-moslimknuffelaars-zijn/

https://ejbron.wordpress.com/2012/02/29/islamisering-genocide-depopulatie/

https://ejbron.wordpress.com/2012/04/01/negeren-distantieren-en-doodzwijgen-reprise/

https://ejbron.wordpress.com/2012/04/11/maatschappij-en-islamkritiek-of-vragen-stellen-worden-voortaan-als-misdaden-beschouwd/

https://ejbron.wordpress.com/2011/11/29/elk-volk-heeft-de-leiders-die-het-verdient/

https://ejbron.wordpress.com/2011/12/19/er-is-niks-nieuws-onder-de-zon/

https://ejbron.wordpress.com/2011/12/24/het-grote-dilemma/

https://ejbron.wordpress.com/2012/01/14/het-grote-eindspel/

https://ejbron.wordpress.com/2012/03/03/eendrachtde-laatste-kans/

Door:

Linsky (voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Dhimmitude, Islam, Islamisering, Islamkritiek, political correctness. Bookmark de permalink .

36 reacties op ’t Is simpel!

 1. Seculiere zegt:

  Welke leider zouden jullie terug uit de doden tot leven wekken mocht het kunnen?Om islamisering tegen te gaan zoals de foto’s van linsky?echt gruwelijk!

  Like

 2. Linsky zegt:

  Eén beeld zegt meer dan duizend woorden, mijn waarde seculiere!

  Like

 3. Ruud Beijer zegt:

  Geachte forumlezers,de grootste schande in het geheel is wel dat een organisatie als Amnesty dat Islamgeloof nog steunt ook.Bedenk als u weer een gift overmaakt naar dat schorem!Van mij krijgen ze NOOIT meer een cent.

  Like

 4. Henk Schroemges zegt:

  Aangezien de geschiedenis zich altijd herhaalt, is opstanding uit het rijk der doden niet nodig.

  Like

  • Seculiere zegt:

   @Henk
   Tzou toch handig zijn mocht er een leider opstaan die de taal van de koran verbood en alle islamitische kledingstukken zoals hoofddoeken verbood de regeer regels van de sharia verbood en een democratische rebubliek start en nog eens een zeer machtige leger creeërt om het seculierisme te bewaken om te zorgen dat er weer geen baardaap als leider komt.

   HHmm welke leider is in zoiets in staat?en dan nog niet van een simpele moslimland maar van de machtigste land in ders tijd.

   Toch vreemd dat er geen foto van hem hier naast staat,naast de foto’s van israel en andere niet moslim tekens

   Met alle respect ik denk dat Wilders of een andere leider niet zal bereiken wat deze man heeft bereikt.

   Mocht ik iemand tot leven wekken dan zou hij het toch wel zijn.

   Like

 5. Marijke . zegt:

  Wat een lap schrijf werk.Niets aan toe te voegen en helemaal mee eens.Ben je op oorlogspad Linsky? Hi hi.

  Like

 6. Linsky zegt:

  Hoi Marij… Ja, wat frustraties wegwerken hè. 🙂

  Like

 7. E.J. Bron zegt:

  @Marijke

  Ik zit nog vol frustraties van het plaatsen van die lap tekst en het toevoegen van de plaatjes! 😀 😉

  Like

 8. Linsky zegt:

  En dan te weten dat ie de ergste niet eens plaatste. 🙂

  Like

 9. Seculiere zegt:

  sorry ik kan het niet laten

  Like

 10. Linsky zegt:

  Als je zo begint seculiere, dan heb ik er ook een.

  Symbool voor een wereld waar we enkel van kunnen dromen! 😦

  Like

 11. koddebeier zegt:

  Dank je Linsky, ik ben het helemaal met je eens.
  Jammer dat de overgrote meerderheid van onze politicie collaborateurs zijn.

  Like

 12. erg voor woordem geld aan de vijant doneren
  foei amnesty,
  Ruud Beijer

  Like

 13. G.Deckzeijl zegt:

  Islam is NOT a religion.
  Islam is NOT EVEN an ideology.
  Islam is just a mental ILLNESS..!!!

  Like

 14. Columnist zegt:

  Ondanks alle taqiyya, is er één soort taqiyya die niet voorkomt. Moslimvrouwen die sex hebben met Ongelovige mannen. Hoe zou dat toch komen? Hieruit volgt dat moslimmannen nooit te vertrouwen zijn, maar vrouwen wèl als zij sex hebben met Ongelovige mannen. Dit maakt castratie zo effectief tegen islamitische mannen. Het verkrachten van Ongelovige vrouwen wordt recht geluld door te beweren dat het hoeren zouden zijn. Echter, óók als een vrouw met een islamitische vader géén hoofddoek draagt, dan nog mogen Ongelovige mannen er geen sex mee hebben, laat staan verkrachten, van de islamitische mannen.
  Hoe maken moslims trouwens onderscheid tussen taqiyya en een èchte afvallige?

  Like

 15. Dank je weer Linsky voor deze enorme vloedgolf van zeer nuttige informatie; Vooral voor de links die iets onthullen over de oorsprong van de mens op aarde, althans wat daarover tot nu toe bekend is geworden of door moedige mensen (waar ik ‘ons-zelf’ ook toe reken) uit duizenden jaren lange bergplaatsen en spelonken van religieuze, culturele en sociale ‘krochten’ aan het licht is gebracht; Enorm intens stuk ook, maar dat is voornamelijk te wijten aan het onderwerp zelf, Islam (tja de naam zegt het al he: IS LAM). Complimenten en dank voor het op een rij zetten en delen van al deze schokkende edoch bijzonder onthullende en boeiende kennis! Marjan xxx

  Like

 16. G.Deckzeijl zegt:

  Antwoord is simpel, Columnist. Zoek er één op en vraag ‘t. Hopelijk blijft ze na dat contact in leven want je hebt idioten binnen die kringen die finaal over de rooie gaan als hun vrouwen
  alleen al praten met “ongelovigen”. Eerwraak heet dat, weet je nog wel?

  Like

 17. G.Deckzeijl zegt:

  Waarom ik, net als Linsky en tig anderen(die wellicht niet zo welbespraakt zijn als wij) steeds vaker braakneigingen krijg van de ellendige katuitdeboomkijk-mentaliteit van o.a. figuren die zich volksvertegenwoordiger noemen en iedere dag opnieuw bewijzen dat ze schijt hebben aan het electoraat:
  http://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/71-joram-van-klaveren/5570-pvv-stelt-kamervragen-over-dood-van-een-baby-na-racistische-mishandeling-.html
  Hoe is het in ons land mogelijk dat dergelijk smerig UITSCHOT nog steeds vrij rondloopt..???

  Like

 18. Linsky zegt:

  Deckzeijl, ik kwam net weer een beetje tot rust. 🙂

  Like

 19. Linsky zegt:

  Marjan,
  da’s het probleem hè.
  Alles staat met elkaar in verband, en daardoor kun je het een ook moeilijk los zien van het ander.

  Ik weet dat jij zelf ook nogal moeite had met het beperkt houden van je teksten, hahahah
  Er moest vaak heel wat geredigeerd en gereduceerd worden, niet dan?
  Samen met Pamela Hemelrijk was je de luis in de pels van heel wat redacteuren, hihihi

  Ik blijf het zelf altijd moeilijk vinden om een enkel aspect te verwoorden, omdat het in je bewustzijn een hele bel van informatie vormt, waar je maar net de terzake doende elementen uit moet zien te halen.
  Terwijl het eigenlijk in de context van al die informatie gewoon heel duidelijk en helder is.

  Maar ja, da’s het trieste lot van hen die gehoord willen worden, niet waar?

  Wat is er erger dan een roepende in de woestijn?
  Juist ja, een gefrustreerd ego wat er schreeuwt! 😦

  Like

 20. Linsky zegt:

  Nou ik het toch over die helse tante heb, hier voor de liefhebber van echte dissidenten;

  Artikelen Pamela Hemelrijk †
  http://hvv.amsterdampost.nl/HVV/www.hetvrijevolk.com/index4200.html?pagina=119&AuthorID=20

  Like

 21. jowitteroos zegt:

  Dank Linsky en EJ Bron en vertalers voor dit ( en de bron artikelen) enorm schokkende en treffende artikel. Sprakeloos, uitgeput!
  Dank ook Linsky voor de verzameling van Pamela Hemelrijk, waar ik een enkele boek van heb mogen lezen ooit, zij is helaas te vroeg heengegaan!!

  Verder weet ik helaas niets te melden dan……..ff laten bezinken!

  Nogmaals dank

  Like

 22. E.J. Bron zegt:

  @jowitteroos

  Even voor alle duidelijkheid: het volledige bovenstaande artikel is ontsproten aan de geest en het toetsenbord van Linsky! Daar heb ik noch een andere vertaler ook maar iets aan bijgedragen (behalve dan de illustraties plaatsen en de spellingcontrole door E.J…..LOL!!! 😀 )

  Like

 23. louis-portugal zegt:

  Jezus Linsky dat is een hele waterval.
  Je vergeet bij de beschrijving van mo nog epileptische.
  Er zijn ook wel eens moslimvrouwen die met een niet moslimman wippen zoals onlangs met een surinamer zoals de link van Gerrit laat zien.
  Uiteraard kon dat niet ongestraft blijven en dus is ze haar baby nu kwijt.
  Maar ik ben het wel eens met jouw ontboezemingen.

  Like

 24. lucky9 zegt:

  Ik heb echt wel begrip voor de pleger van dit artikel.
  De grens van de laffe islamofiele collaboratie is inderdaad reeds overschreden.

  Like

 25. Linsky zegt:

  Ik vertolk enkel mijn eigen oprispingen en gedachte-spinsels maar hoor. hahaha
  Voor vertalen ben ik door de ‘meester’ zelf afgekeurd. 🙂

  Like

 26. jowitteroos zegt:

  E.J Linsky schrijft onderaan haar prachtige artikel ook lins naar eerdere artikelen en daar staan bij sommige artikelen die ook enorm geweldig zijn, onderaan ook weer referenties die Engelstalig zijn. Nam aan bij dit artikel met verwijzingen onderaan naar haar andere artikelen dat er wel vertaling bij moest komen !
  Ik geloof dat ik wat warrig overkom en wat ik bedoel zal ongetwijfeld simpeler ( hoe toepasselijk!!) neer te zetten zijn.

  In ieder geval dank voor al jullie enorme inzet en moeite !!!

  Like

 27. E.J. Bron zegt:

  @jowitteroos

  En het leuke van het hele verhaal is….Linsky is een man!! 😀 😉

  Like

 28. Linsky zegt:

  Groot woord E.J!
  Hoe weet jij dat?
  Waarop is die wetenschap gefundeerd?

  (” If it quacks like a duck, it walks like a duck, looks like a duck, then it be a duck!”)
  …………toch? 🙂

  Like

 29. Columnist zegt:

  louis-portugal zegt:

  5 mei 2012 om 23:02

  Dat geeft spanningen met Surinamers. Maar ik dacht dat moslims tegen abortus waren?;)

  Like

 30. Pingback: MDI VERBIEDT VOORTAAN GEDACHTEN!!! | Welke toekomst is voor ons weggelegd?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s