De koran is net zo racistisch als Hitler´s “Mein Kampf”

De koran is het probleem van de islam

Anders dan bij de Thora, de Bijbel en de Pali-teksten van het Boeddhisme (die teksten die door mensen werden geschreven) gaat het bij de soera´s volgens het geloof van de moslims om zogenaamde “verbale inspiraties” – dus om letterlijke influisteringen van Allah, van de “enige en ware God”. Voor de strenggelovige Saoedische Wahabieten spreekt Allah de taal van de koran, Arabisch dus. Dan moet Allah dus Arabier en de Arabische natie het uitverkoren volk van God zijn.

Iedere kritiek op ook maar één woord uit de koran, ook al mag het nog zo onbelangrijk lijken, wordt in de meeste islamitische landen nu nog bestraft als godslastering, in Saoedi-Arabië bijvoorbeeld zelfs met de doodstraf. In principe mag de koran nog steeds niet in andere talen vertaald worden, omdat zo´n vertaling alleen al de Arabische taal van Allah zou vervalsen en een interpretatie van de oorspronkelijke Arabische tekst zou inhouden. Wereldwijd moesten en moeten de koranleerlingen de koran daarom in zijn oorspronkelijke taal lezen. Meestal begrijpen ze daarvan niet meer dan een fonetische opeenvolging van klanken van een vreemde taal. De vertaling en de interpretatie van de inhouden van de koran was eeuwenlang uitsluitend voorbehouden aan korangeleerden. De gelovigen moesten kritiekloos datgene geloven wat hen werd voorgedragen. Deze machtspositie van de imams en ayatollahs qua interpretatie en theologie van de koran was en is tot op de dag van vandaag onomstreden.

De handleiding tot de terreur staat in de koran

Jihadisten weten dat en alle imams en islamgeleerden ook. Alleen naïeve goedmenschelijke westerlingen weigeren hardnekkig dit onder ogen te zien. Zij zouden de koran moeten lezen.

Een aanpassing van de inhouden van de koran aan de veranderende tijden heeft nooit plaatsgevonden. En precies daar zit het probleem: Want op meer dan 200 (!) plaatsen roept de koran op tot vervolging, ja tot moord op “ongelovigen”.

Dat is uniek binnen de wereldreligies en zonder twijfel de hoofdoorzaak voor het wereldwijde islamistische terrorisme. Zeker, er bestaan ook verzen uit de Mekkaanse periode van Mohammed, waarin hij geprobeerd heeft met relatief vreedzame middelen de al lang voor het ontstaan van de islam in de Oriënt levende Joden en Christenen voor zich in te nemen.

Maar na zijn verbanning naar Medina door juist deze Christenen en Joden (622) veranderde Mohammed radicaal zijn strategie tegenover de “ongelovigen”, zoals het islamitische verzamelbegrip voor alle niet-moslims tot op de dag van vandaag luidt. Wie zich niet bekeerde tot de islam, werd vervolgd, gedood of tot slaaf gemaakt. Een bijzonder wreed optreden liet Mohammed daarbij in het jaar 627 na Chr. tegenover de joodse stam Banu Qurayza zien: In zijn streven om Medina “Jodenrein” te maken, liet hij zevenhonderd mannen van deze joodse stam (andere bronnen berichten van meer dan duizend mannen) onthoofden en hun vrouwen en kinderen tot slaaf maken. Er wordt bericht, dat Mohammed persoonlijk actief aan dit bloedbad zou hebben meegedaan.

De Joden- en Christenvervolging door de islam kent een lange traditie en gaat terug tot de dagen van Mohammed. In de historie van de islam kwamen weliswaar steeds periodes van een relatief vreedzame co-existentie tussen moslims en “ongelovigen” voor, maar deze waren grotendeels uitgesloten van het openbare leven en werden met de “dhimmi”-belasting, de speciale belasting voor “ongelovigen”, belast. Dhimmi´s, waartoe Joden en Christenen behoorden, hebben niet het recht om wapens te dragen, ook mogen zij niet (tot op de dag van vandaag)  de heilige steden Mekka en Medina betreden. Mannelijke dhimmi´s mogen niet met moslima´s trouwen – omgekeerd echter is dat wel mogelijk (de getrouwde vrouwelijke dhimmi´s werden tot nu toe altijd gedwongen geïslamiseerd). Een getuigenis van een dhimmi tegenover een moslim heeft voor de rechtbank geen waarde. Een bijzonder grotesk voorbeeld viel Napoleon op: Tijdens zijn Egyptische veldtocht zag hij mannen, die andersom op hun paarden zaten. Toen hij vroeg welk merkwaardig gebruik dit zou zijn, kreeg hij te horen, dat dit in Egypte de voorgeschreven ruiterhouding voor ongelovigen (dhimmi´s)  zou zijn.

De islam is de primaire oorzaak van de Christenvervolgingen

Islamitische geestelijke bezweren hardnekkig, dat islam vrede zou betekenen. “Onzin!”, schrijft Hans-Peter Raddatz, een van de vooraanstaande westelijke Oriëntalisten en medeauteur van de “Encyclopedie van de islam”. Volgens zijn woordbetekenis betekent “islam” niets anders dan “onderwerping” en “volledige overgave” – en wel aan de woorden van Mohammed en aan de geloofsprincipes van de koran, aldus Raddatz. Het zou het belangrijkste doel van de islam zijn om alle ongelovigen te onderwerpen en uiteindelijk een islamitische wereldheerschappij op te richten, het globale “Dar-al-Islam”. Pas bij een islamitische wereldgemeenschap zal er volgens overtuiging van de islam echte vrede in de wereld heersen. Tot dan toe is het zaak om alle ongelovigen net zo lang te bestrijden tot zij zich aan de islam hebben onderworpen. Bassam tibi hierover:

“Het woord ´vrede´ impliceert voor een moslim de uitbreiding van het Dar-al-Islam – het “Huis van de Islam” – over de hele wereld. Dat onderscheidt zich volledig van het Verlichte concept van de eeuwige vrede, dat het westerse gedachtegoed beheerst”.

Om deze bevinding te onderbouwen, wist ayatollah Chamenei, op dat moment de hoogste geestelijke leider en daarmee chef in Iran (tijdens zijn toespraken altijd met een belerend opgeheven wijsvingertje gesticulerend), de ware vredesprincipes van de islam met de volgende woorden te karakteriseren:

“Gooi je gebedssnoer weg en koop een geweer. Want gebedssnoeren houden je stil, terwijl geweren de vijanden van de islam laten verstommen! Wij kennen geen absolute waarden behalve de totale onderwerping onder de wil van de almachtige Allah. De christenen en Joden zeggen: ´Gij zult niet doden!´ Wij echter zeggen, dat het doden dezelfde betekenis toekomst als het gebed, als het nodig is´.”

De in Londen in ballingschap levende Abu Hamsa al-Masri, een “radicale” moslimleider, zegt hierover in een van zijn straatpreken in Londen:

“De hele wereld zal de moslims behoren – dat is een belofte van Allah.”

Hij beloofde zijn luisteraars verder, dat de “nu levende moslims nog een islamitische heerser in het Witte Huis zouden meemaken”. Ook Metin Kaplan, de “Kalief van Keulen”, over wie in het begin meewarig werd geglimlacht, maakte nooit een geheim van de ware bedoelingen van de islam. Kort en bondig, en daarmee voor iedereen begrijpelijk, formuleert hij het belangrijkste geloofsprincipe van de islam:

“Ons doel is de wereldheerschappij van de islam!”

Al-Sarkawi, tot aan zijn dood door de Amerikanen, plaatsvervanger van Al Qaida in Irak, ook bekend als “De slachter van Irak”, riep op tot de Jihad, die de islam en de sharia over de hele wereld moet verbreiden.

“De aanvallen (in Irak) zullen pas na een wereldwijde overwinning van de islam en de oprichting van de sharia ophouden”, aldus Sarkawi.

Deze zin moet pijn doen in de oren van westerse goedmenschen en notoire Amerika-critici. Hij toont immers aan, dat de heftig bekritiseerde Amerikaanse operatie in Irak niet, zoals steeds wordt beweerd, oorzaak, maar slechts (van de kant van de islamisten) een welkome aanleiding voor een wereldwijde Jihad is.

De opdracht tot wereldheerschappij krijgen de moslims van Allah persoonlijk. Uit de mond van hun profeet krijgen de gelovigen te horen:

“Hij is het Die Zijn boodschapper heeft gezonden met leiding en de godsdienst der Waarheid, opdat hij deze moge doen zegevieren over alle andere godsdiensten, al zijn de afgodendienaren er afkerig van.”

(Soera 62, vers 9)

In soera 98, vers 6 laat Allah er geen twijfel over bestaan wat men van de “ongelovigen” moet denken:

“Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het Boek (opm.: bedoeld worden Joden en Christenen) en de afgodendienaren zullen in het Vuur der hel geworpen worden, daarin zullen zij verblijven. Zij zijn de slechtste der schepselen.”

En opdat iedereen weet wie Allah tot de ongelovigen rekent, wordt dit begrip bijna in de stijl van een wetenschappelijk-semantische begripsbepaling ondubbelzinnig gedefinieerd:

“Voorzeker, zij lasteren God die zeggen: ´De Messias, zoon van Maria, is zeker God´.”

(Soera 5, vers 17)

Hoe lachwekkend klinkt dan het antwoord van islamitische geestelijken (meestal tegenover westerse media), dat de islam ook tegenover andere religies een tolerant geloof zou zijn. Ze verwijzen daarbij regelmatig naar de koran zelf (soera 2, vers 256), waarin wordt gezegd:

“Er bestaat geen dwang in de godsdienst…”

Zelfs westerse filosofen en veel van de Duitse, meestal islamofiel georiënteerde Oriëntalisten, verwijzen ter onderbouwing van de vreedzaamheid van de islam steeds opnieuw naar dit vers. Maar direct de daaropvolgende zin in dezelfde soera heft deze schijnbare tolerantie tegenover anders gelovigen weer op.

“De juiste weg (van het geloof) is door de verkondiging van de islam duidelijk geworden…”

Wordt daarin gezegd, en uiterlijk in soera 3, vers 19 wordt de predominantie van de islam weer rechtgetrokken:

“Gewis, de ware godsdienst voor Allah is de Islam.”

Wat islamitische theologen bovendien maar al te graag tegenover westerse media verzwijgen, is Mohammed´s duidelijke uitspraak hoe zou moeten worden omgegaan met mensen, die zich schuldig hebben gemaakt aan apostasie (afvalligheid) van de islam.

“Dood diegene, die van religie verandert!”,

wordt Mohammed in de Hadith (de overleveringen van het leven van Mohammed) geciteerd. Een andere islamitische bron bericht, dat Mohammed zijn vijanden en tegenstanders regelmatig liet vermoorden door huurmoordenaars, bijvoorbeeld dichters, vrouwen en vooral Joden (Tabari VII:97/Ishaq:368). Wie weet, dat voor gelovige moslims de overleveringen over Mohammed´s leven naast de koran de tweede belangrijke geloofszuil vormen, ziet doodsfatwa´s, die al eeuwenlang tot in het heden (Salman Rushdie) tegen critici en vijanden van de islam worden uitgevaardigd niet als verkeerde aanwijzingen van verblinde fanatici, maar wel degelijk als heilig instrument van de islamitische geloofstraditie zelf: Deze fatwa´s gaan immers terug tot de religieoprichter zelf. Hoezeer zelfs Verlichte westerse Oriëntalisten in dit middeleeuwse vervolgingssysteem kunnen verdwalen, is overduidelijk te zien aan Annemarie Schimmel, de “Grande Dame” van de Duitse Oriëntalistiek, die in 1995 voor haar levenswerk over de goede verstandhouding tussen moslims en niet-moslims de Vredesprijs van de Duitse Boekhandel kreeg. In een televisie-interview toonde ze begrip voor de woede van de islamitische wereld en de doodsfatwa tegen Salman Rushdie wegens diens islamkritische werk “De Satanische Verzen”.

In een Berlijns pilotproject werd op verschillende scholen islamonderwijs ingevoerd. Enkele weken later waren de islamitische leerlingen nauwelijks meet terug te herkennen: Islamitische meisjes verschenen alleen nog maar met een hoofddoek bij de lessen, vriendschappen met niet-islamitische klassenvrienden werden afgebroken en veel van de islamitische leerlingen gingen niet meer naast christelijke klasgenoten zitten. Deze ontwikkeling kwam niet zomaar. Ze kwamen immers in de islamlessen in contact met soera´s als deze:

 “O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”

(Soera 5, vers 51)

of, nog duidelijker, in soera 8, vers 55:

“Voorzeker, in de ogen van Allah zijn zij, die (de waarheid) verwerpen erger dan beesten want zij willen niet geloven.”

En opdat het ook voor de laatste moslim duidelijk is welk gedrag Allah van ongelovigen tegenover hem verwacht, laat Mohammed zijn ware gelovigen in de koran weten:

“Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bind hen dan vast.”

(Soera 47, vers 4)

Volledig in overeenstemming hiermee uitte zich in Berlijn vorig jaar Alpaslan Sürücü, de broer van de moordenaar van Hatan Sürücü (23), na de vrijspraak van het wegens moord aangeklaagde familielid voor draaiende camera´s:

“Zie je die mensen daar? Als je die vermoordt, is dat geen zonde. Dat zijn allemaal ongelovigen”.

Zoals al eerder genoemd, staat op meer dan 200 plaatsen in de koran en op nog eens 1800 plaatsen in de Hadith zulke informatie over de ongelovigen. De integratieproblematiek van de  moslims in bijna alle westerse samenlevingen komt daarmee in een iets ander daglicht te staan – ook al wordt dit door multiculti-fanatici (zoals Claudia Roth) vermoedelijk anders gezien. Of Roth of Oskar Lafontaine (de laatste ziet belangrijke overeenkomsten in de belangen van de partij Die Linke en de moslims in Duitsland) echter ooit een blik in de koran hebben geworpen, valt te betwijfelen. Over dit heilige boek velt de vrouwenrechtenactiviste Alice Schwarzer (volledig onverdacht wat betreft buitenlanderhaat en intolerantie) het vernietigende oordeel:

“De koran is net zo racistisch als Hitler´s ´Mein Kampf´  en zou onmiddellijk verboden moeten worden”.

Daarover nog eenmaal de Oriëntalist Raddatz in een interview in de “Welt” (17-02-2002):

Koran en profetentraditie schrijven voor iedere islamitische samenleving voor om op de lange termijn ook politiek dominant te worden. Deze aanspraak moeten de moslims opgeven… We moeten eisen dat de moslims hiervan afzien – of we moeten de consequenties ervan dragen.”

Bron:

http://michael-mannheimer.info/2011/02/05/der-koran-ist-genauso-rassistisch-wie-hitlers-mein-kampf/

Auteur: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam. Bookmark de permalink .

27 reacties op De koran is net zo racistisch als Hitler´s “Mein Kampf”

 1. G.Deckzeijl zegt:

  Slechts één woord volstaat als antwoord op de titel: CORRECT.
  Laten we goed onthouden dat islam vele malen gevaarlijker is dan communisme en nazi-fascisme samen. Tussen haakjes: pi-news.net nog steeds offline.

  Like

 2. Linsky zegt:

  Tjeezus, wat een werk weer zeg!
  Goed stuk E.J. ! 🙂

  Maar eheu..die islamitische heerser in het Witte Huis..die zit er nu toch? 😦

  Like

 3. Marijke . zegt:

  Bert ook al schrijf je geen vreugdevolle art,moet ik je toch maar weer eens bedanken voor al je harde werk en dat je maar stug door gaat .Thanks

  Like

 4. E.J. Bron zegt:

  Dank je Marijke.Spijt me. Ik kan de islam helaas niet mooier voorstellen dan hij is. Dat wordt al door al die dhimmi´s gedaan!! 😦

  Like

 5. lucky9 zegt:

  Ik ben voorstander van zo kort mogelijke definities.

  De KORAN = ’n in de 8° en 9° eeuw bij elkaar gefantaseerd verhaal over een 7° eeuwse rovershoofdman, teneinde een imperialistisch, sadistisch en totalitair gedachtegoed een schijn van religieuze legitimiteit te geven.

  Dit verhaal is niet heilig maar litterair ondermaats, intellectueel complete nonsens en moreel een giftige ramp: hypocriet (schijnheilig), mensonwaardig en fascistisch tot en met.

  In het beste geval is het een boek zoals een ander maar van inferieure kwaliteit. Langdradig, slecht geschreven, indoctrinerend, liegend en bedriegend.

  Kortom niet eens het lezen waard, behalve om zich te realiseren dat er vandaag een miljard idioten, die het zelf niet eens kunnen lezen, zo dom zijn zich hierdoor te laten indoctrineren en aan te sporen om U en mij at random te vermoorden.

  Moet er nog zand zijn?

  Like

 6. G.Deckzeijl zegt:

  Nog kortere definitie:

  Like

 7. Tienus Plotseling zegt:

  Hebben politici geen internet? Het vergelijk nazisme-islam werd door Hitler en consorten breed uitgevoerd. Zij begonnen, zodra zij aan de macht kwamen, Joden systematisch uit te moorden. Hitler en trawanten waren ook vurige aanhangers van de islam. Ook zij vonden dit de beste religie, één die met kop en schouders boven andere religies uitstak. Maar ook al zijn troepen zagen hier niets in. Allemaal te vinden in naslagwerken (op internet).

  Like

 8. G.Deckzeijl zegt:

  Goeiesmorreges Tienus! Ze hebben wel internet, sterker: ze hebben ’t niet eens nodig, ze weten verdomt goed wat er aan de hand is(staat in de geschiedenisboekjes), alleen zijn ze te lui en te belazerd om in actie te komen. Heeft ook met electoraal gewin te maken. Voorbeeld: 93% van de allahschreeuwers in Frankrijk schijnt op die socialist Hollande gestemd te hebben…
  Eén van de oplossingen om de islam te bestrijden is continu de WAARHEID erover verkondigen.
  Lees dit interview maar eens: http://tinyurl.com/82kunpw

  Like

 9. G.Deckzeijl zegt:

  Niet on topic, bedoeld voor degenen die met “ze” te maken krijgt:
  @Tienus: hier heb je d’r nog meer die bezig zijn dit land naar de kloten te helpen, nota bene overheidspersoneel dat de reet afveegt met het vonnis van de rechter..!!!
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/12080908/__CJIB_negeert_rechter__.html

  Like

 10. louis-portugal zegt:

  Bert iedere keer dezelfde ellende met die islam.
  Het lijkt erop dat in Duitsland opgetreden gaat worden tegen salafisten
  Ik wil je even laten weten dat ik het gelezen heb en even gekeken naar de links van Gerrit

  Like

 11. Jan zegt:

  Maar dat weten deze koters niet, die hebben nog nooit van Hitler gehoord:

  SCOTTISH SCHOOL CHILDREN VISIT MOSQUE

  Like

 12. Columnist zegt:

  We zouden een Somalische vertaling van de koran moeten maken waarin staat dat de koran in het Somalisch is neergezonden, en de Somaliërs het uitverkoren volk zijn. En een Turkse vertaling, en een Iraanse vertaling, etc.
  In beginsel kan iedereen zich uitroepen tot korangeleerde.
  Wederzijdse vernietiging van sji’ieten en soennieten is alleen te vermijden als beiden een nieuwe godsdienst kiezen. Bijvoorbeeld Nederlands leren, en de werken van Pim Fortuyn lezen.

  Like

 13. foelie zegt:

  raar, ik zie zoveel kritiek over islam en al die dingen, ik ben zelf moslim en mij is gevraagd om alle 5 zuilen goed te vervullen, dat luidt geld geven aan arme mensen, bidden, een pelgrimstocht naar mekka, 1 maand vasten en het geloven in mijn god en zijn profeet, ik zie hier eerlijk gezegd niks slechts in. Ik ben 16 jaar en ik zie dit voor t eerst wat er op deze forum staat en ik schrik best wel terwijl ik net zo normaal leef als ieder ander in nederland?

  Like

 14. foelie zegt:

  waarom geven we niet meer aandacht aan de dingen onze beschaving echt uit elkaar halen

  Like

 15. G.Deckzeijl zegt:

  @foelie: Denk na, DENK ZELF..!!! http://tinyurl.com/7zl4y95
  12-9, 05:37: over welke beschaving heb je ‘t? Die van jou of die van het westen..???
  Remember: je bent hier op een ANTI-islam-site..!!!

  Like

 16. G.Deckzeijl zegt:

  12-9 MOET uiteraard 13-8 zijn.
  (eerste datum ook belangrijk, maar niet voor jou, foelie, jij mag nog niet stemmen…

  Like

 17. Tom Hendrix zegt:

  Tja, de volgende misleidende muzelmens moest er wel aankomen. Men weet zich gewoon geen raad, met de vrijheid van meningsuiting. Laten we maar blij zijn met de vrijheid die we nog hebben op dit blog.

  Like

 18. @E.J.: Dank voor je artikel. Godallejezus, wat een werk moet dat zijn om al die artikelen te vertalen… Goed bezig!
  @Tom Hendrix: Amen!

  Like

 19. Linsky zegt:

  Goh, wie zou dat nou gedacht hebben…? 🙂

  Like

 20. Tom Hendrix zegt:

  @Anissa 14.13. uur, zo zo, wat denkt U dan van het volgende. Het pakistaanse moslim leger vermoordde op 3 dagen tijd in Bangla desh 3 miljoen bengalezen, omdat ze zelf beschikking wilden hebben. In 1400 jaar tijd heeft de islam 275 miljoen slachtoffers gemaakt, zelf STALIN en MAO hebben deze nog nooit overtroffen. De islam is ondemocratisch en wenst de macht over te nemen om een wereldkalifaat te vestigen. Maar blijft U maar gerust uw sprookjes geloven hoor.

  Like

 21. Tom Hendrix zegt:

  @ Anissa 14.13. uur, o ja, over debielen gesproken, U bent zelf zwak begaafd als ik de fouten nakijk in uw tekst. Volgens mij komt U hier de zaak opnaaien!

  Like

 22. M. Devrindt zegt:

  Tom,die Anissa is een simpel goedgelovig meisje, misschien zelfs een “bekeerd” dom wichtje, die van een of andere moslimsite zit te copy-pasten.
  Geen aandacht aan schenken.

  Like

 23. De Ekster zegt:

  Anissa is praktisch analfabeet, zoals zovelen van haar soortgenoten (maar ondanks, of juist vanwege hun beperkingen, maken de moslims zo langzamerhand wel de dienst uit in dit land). Merk op dat Anissa knip- en plakwerk heeft gebruikt. Het zo goed als onleesbare eerste deel heeft ze ongetwijfeld zelf in elkaar geflanst, de rest is knip- en plakwerk; standaard dooddoeners die ze waarschijnlijk van haar imam doorgemaild heeft gekregen.

  Opmerkelijk genoeg illustreren deze teksten precies het tegenovergestelde van wat Anissa meent dat ze moet geloven. Ongelovigen moeten bestreden worden, want dat zijn immers vijanden zo blijkt uit de schrijfsels..Tja dat is de simplistische filosofie van de islam; als je niet wilt geloven in deze door mensen bedachte onzin zul je bestreden worden. Arme, domme Anissa, ik hoop dat je ooit ZELFSTANDIG je hersens zult leren gebruiken, maar ik zie het helaas voorlopig niet gebeuren.

  NB: een tip voor je Anissa; leer eerst eens behoorlijk Nederlands voordat je wat opschrijft.

  Like

 24. Tom Hendrix zegt:

  @De Ekster 15.11. uur, de laatste zin, daar doelde ik ook op. Ze reageren wel beste ekster, maar hun plempsel doet pijn aan de ogen wat de taalfouten betreft, en een logisch opgebouwde reactie valt ook niet op te merken van deze reageerster.

  Like

 25. Henny Clemens zegt:

  Ik zou kunnen reageren op dat domme moslimaatje maar dat is verspilling, ik zou haar met haar eigen woorden kunnen wurgen maar ook dat heeft geen zin, de indoctrnatie in opta forma heeft al toegeslagen, zegt genoeg over de rest.

  Like

 26. Pingback: HOUD EENS OP MET DAT EEUWIGE GEJANK OVER RACISME! | eunmask

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s