De Rochdale-seksbende toont de afschuwelijke gevolgen van de hetze tegen de ‘islamofobie’

(Door: Melanie Phillips)

Nu kunnen we eens zien waar de hetze tegen de ‘islamofobie’ op uitdraait. Met de veroordeling van negen mannen voor georganiseerde seksuele misdaden van verkrachting tot mensenhandel in seks, zijn de in alle opzichten afschuwwekkende details van meer dan twee decennia van seksueel geweld tegen jonge, overwegend blanke meisjes, die in kindertehuizen in het noorden van Engeland wonen, aan het licht gebracht. De bende verleidde volgens officiële schattingen 47 meisjes (het cijfer zou heel goed hoger kunnen zijn) in de leeftijd van 12 tot 16 jaar met cadeautjes, alcohol en drugs, voordat zij werden doorgegeven om seks te hebben met ‘verschillende mannen per dag, verschillende dagen per week’ in flats, woningen, taxi’s en kebab winkels.

Mannen kwamen opdagen, nadat ze door middel van telefoontjes waren uitgenodigd om seks te hebben met een meisje bij een taxistandplaats. Een 13-jarig meisje werd gedwongen om in één nacht seksueel contact te hebben met 20 mannen. Op zichzelf is dit al verschrikkelijk, maar het wordt nog veel erger. Want dit onmenselijke misbruik had jaren geleden al kunnen worden gestopt. De autoriteiten hadden bewijs dat dit al aan de gang was sinds 1991.

Daarmee rijst meteen de vraag hoe het  in ’s hemelsnaam mogelijk is dat afdelingen van sociale zaken, onder wiens zorg deze meisjes vielen, de andere kant op hebben kunnen kijken, net als de politie naar wie zij gingen om hulp te krijgen. Het antwoord is zowel duidelijk als verschrikkelijk. Want deze mannen waren allemaal moslims: acht van hen waren van Pakistaanse afkomst en één kwam uit Afghanistan. In het begin van het vorige jaar berichtte de ‘Times” dat 50 van de 56 mannen, die veroordeeld waren voor 17 gevallen van rechtsvervolging voor kindermisbruik op straat, moslims waren. Het vaststellen van dit ‘uitzonderlijk optreden’ betekende dat de specifieke bevolkingsgroep in deze noordelijke steden waarbinnen deze misdaad was gepleegd, werd geïdentificeerd. En wat deze autoriteiten verlamde, was, dat in politiek correct Groot-Brittannië geen kritiek mag worden uitgeoefend op religieuze of etnische identiteiten. De autoriteiten konden zichzelf niet toestaan om zelfs maar te overwegen dat er een probleem is met welke groep van minderheden dan ook. Dus deden ze alsof  het probleem niet datgene was, wat het eigenlijk was. En dus kon het bedrijven van kinderverkrachting doorgaan, terwijl de pogingen om een proces aan te spannen herhaaldelijk mislukten.

Precies dezelfde verlammingverschijnselen van het denken worden weergegeven in de huidige reactie op deze wrede en huiveringwekkende onthullingen. Het woord ‘moslim’ is  gewoonweg afwezig bij veel berichtgevingen. De mannen worden omschreven als Aziaten of Pakistani. Maar deze lafhartige verzachtende benaming (eufemisme) wijst ten onrechte groepen aan, die helemaal niets van doen hebben met zulke vreselijke misdaden. Pakistaanse christenen of Pakistaanse hindoes; Chinezen of Maleisiërs, Sri-Lankezen of mensen uit Thailand bijvoorbeeld.

In het algemeen is het zo dat de overweldigende meerderheid van seksmisdaden tegen meisjes wordt gepleegd door blanke mannen, maar deze specifieke misdaad van straatbendes in de noordelijke steden, die blanke meisjes tot doel hebben en hen doorgeven om seks mee te hebben, wordt buitenproportioneel gepleegd door moslims.

De politie houdt hardnekkig vol dat dit soort geweld niets met ‘ras’ heeft te maken. Wat een misleiding. Natuurlijk heeft het daar niets mee te maken. Dit heeft te maken met religie en cultuur – een niet-verwesterde islamitische cultuur die vindt dat niet-moslims uitschot zijn en vrouwen waardeloos. En dus zijn blanke meisjes waardeloze uitschot. Wat op zich natuurlijk een rassenkwestie is.

De ‘Times’ doet als volgt verslag:

‘Nazir Afzal, hoofdofficier van justitie voor het noordwesten van Engeland, zei dat ’geïmporteerde culturele bagage’ een rol speelde in de misdaden, maar wat de veroordeelde mannen vooral bepaalde was hun gedrag ten opzichte van vrouwen. Zij denken dat vrouwen een minderwaardig soort wezen zijn. De beschikbaarheid van kwetsbare jonge blanke meisjes is wat de mannen naar hen heeft toegetrokken.

“… Een professionele zorgverlener, die nauw bij de zaak betrokken was, zei dat het misleidend zou zijn om te suggereren dat bij het benaderen van meisjes voor groepsseks (‘grooming’) alleen mannen van Pakistaanse afkomst betrokken zijn en wel ‘op zo’n grote schaal dat ik kan stellen dat bij alle onderzoeken waar ik van op de hoogte ben Aziaten betrokken zijn’. De zorgverlener zei: “We kunnen niet zeggen dat zij geen probleem hebben gekregen binnen hun gemeenschap, omdat we nu zoveel gevallen gehad hebben. Wat niemand openlijk zegt, is, dat sommigen van hen blanke meisjes kunnen beschouwen en behandelen op een totaal andere manier dan hun eigen meisjes”.

Iemand anders, die alleen  werd omschreven als ‘een beroepsdeskundige van Pakistaanse afkomst’, zei, dat ‘een handelwijze die ondenkbaar was ten opzichte van moslimmeisjes’, ‘aanvaardbaar’ werd ten opzichte van ‘bedorven’ blanke meisjes.

En Mohammed Shafiq, president-directeur van de Ramadhan Foundation, heeft het volgende gezegd:

“…..  het is nodig dat de gehele Pakistaanse gemeenschap zich uitspreekt tegen zulke misdaden en de acties verwerpt van de mannen die geloven dat blanke tienermeisjes waardeloos zijn en kunnen worden misbruikt’.

Kijk nu eens hoe de autoriteiten reageerden. De ‘Times’ vermeldt het volgende:

‘In 1991 werden negen meisjes van drie tehuizen in Bradford het slachtoffer van souteneurs die hen iedere avond afhaalden van hun huis, hen meenamen om hen te gebruiken voor seks in huizen, in appartementen en in logementen, en ze gaven hen ’s morgens vroeg terug aan de zorg van het personeel van het tehuis. De locale autoriteiten gaven opdracht tot een onderzoek, maar zij onthulden niet dat de mannen allemaal van Pakistaanse afkomst waren.

‘In 2006 werd in Manchester een gespecialiseerd team voor de kinderbescherming gevormd, omdat de stad volgens de voormalige directeur voor kinderhulp duidelijk bewijs had van ‘doelgerichte exploitatie van meisjes in kindertehuizen’. Het was een volledige bekentenis, maar weer werd de gemeenschappelijke etnische afkomst van de meeste mannen niet naar buiten gebracht.

Wat de politie betreft; zij weigerde om het eerste meisje, dat er in 2008 mee naar buiten kwam dat een bende mannen haar herhaaldelijk en op verschillende dagen had verkracht, serieus te nemen.

De ‘Telegraph’ bericht dat gedurende vier maanden nadat zij een gesprek met de politie had gehad, ze naar een reeks van smerige flats en huizen was gebracht waar zij elke nacht vier of vijf dagen per week door maximaal vijf mannen zou worden verkracht.

In het geval van dit meisje is het mogelijk dat haar verhaal niet ontvankelijk werd verklaard, met het argument dat een kind uit een tehuis geen geloofwaardige getuige is – wat op zich een vernietigende aanklacht tegen officiële, ambtelijke opvattingen is. Maar de overweldigende reden waarom het in twee decennia niet gelukt is om passende acties te ondernemen om dit systematisch geweld een halt toe te roepen, was ongetwijfeld dat als het gaat om zaken die met de minderheden of de islam te maken hebben, de Britten eenvoudig hun verstand uitschakelen.

De mensen heffen hersenloos, als een soort mantra, ‘islamofobie’, ‘racisme’ of ‘BNP’ (British National Party) aan. Maar de BNP, die werkelijk racistisch is en iedereen haat die niet blank is, heeft het wel klaargespeeld om een opmars op grond van dit probleem te maken, juist omdat de rest van de maatschappij weigert om er over te praten. Dankzij de bovenmatige gave van zelfcensuur zijn deze echte kwezels in staat geweest om heldhaftig te poseren als de vertolkers van de mensen die anderszins onderdrukt zouden zijn. Men heeft twee keer afstand gedaan van fatsoensnormen – ten eerste door de benarde situatie van de meisjes te negeren en ten tweede door aan de opmars van de BNP een impuls te geven.

Van de zijde van de politie wordt ontkend dat zij verlamd was door de vrees om op te treden in ‘culturele gevoeligheden’. Maar een voormalig Lid van het Parlement (MP) van Labour is er zeker van dat dit zo was. De ‘Telegraph’ bericht:

‘Klachten die gemeld waren bij de sociale werkers en de politie werden genegeerd, omdat zij “verlamd van angst waren om voor racist te worden uitgemaakt’, zei het voormalig lid van het parlement voor Labour, Keighley Ann Cryer. Mevrouw Cryer, die campagne heeft gevoerd om het probleem van de Aziatische seksbendes aan het licht te brengen, zei dat de meisjes waren ‘verraden’ en veroordeeld tot ‘diepe ellende’ door de politie en de sociale diensten.’Dit is een absoluut schandaal. Zij waren verstijfd van angst om racist genoemd te worden en dus keerden zij terug naar de gangbare politieke correctheid’, zei zij.

En die schande gaat iedere dag door. Op het ‘Today Programme’ bakende presentator John Humphreys de tendentieuze grenzen van de hele discussie af, toen hij zei dat zijn bezorgdheid er op neerkwam dat de criminelen allemaal Aziaten waren – maar die zorg speelde de BNP juist in de kaart. Een waterval van verhullende termen, ontduikingen, en uitgesproken foute veronderstellingen waren daarop het passende vervolg.

Martin Narey, voormalig hoofd van de gevangenisinstelling en de kinderliefdadigheidsinstelling Barnado’s, zei, dat, hoewel daders van seksueel misbruik over het algemeen blank waren, er een ‘verontrustend bewijs’ bestond dat Aziaten ‘overweldigend vertegenwoordigd’ waren als het gaat om straatbendes die seksueel misbruik plannen en meisjes verhandelen in de noordelijke steden. Dapper van hem om dit te zeggen in dit onderdrukkend klimaat – maar opnieuw – help – ‘Aziatisch’?  Nee!

Eerder in de show verwierp Sue Berelowitz, de gevolmachtigde vicecommissaris voor kinderen, de gedachte dat dit gedrag typerend was voor een bepaalde bevolkingsgroep. Ze beweerde dat ‘seksuele exploitatie plaatsvindt in elke raciale en etnische groep’. Nu is dat op zich waar; maar in deze context zeker erg oneerlijk. Want deze specifieke misdaad tegen jonge blanke meisjes en het hen laten circuleren voor seks onder tientallen, zo niet honderden mannen, wordt overweldigend gepleegd door Pakistaanse moslimmannen.

Dan hebben we het parlementslid Keith Vaz nog, voorzitter van de parlementaire commissie van Binnenlandse Zaken, die op schandalige wijze probeerde zijn bezorgdheid te uiten over de implicaties voor de gemeenschap voor wat betreft deze misdaad …Vaz hijgde en blies dat het in dit geval helemaal verkeerd was om een hele gemeenschap te stigmatiseren vanwege een paar mannen die het verdienden te worden vervolgd. Allereerst blijkt uit het bewijs in dit onderzoek dat dit probleem veel verder gaat dan de negen mannen die gisteren veroordeeld waren. Deze meisjes melden dat zij zijn doorgegeven aan tientallen, zo niet honderden mannen, allemaal blijkbaar van dezelfde bevolkingsgroep, maar de politie heeft die niet kunnen identificeren.

En ten tweede is dit absurde argument steeds weer gebruikt om alle discussies over onderwerpen betreffende etnische en religieuze minderheden in de doofpot te stoppen. Niemand zegt dat alle Pakistani of alle moslimmannen schuldig zijn aan dit soort geweld. Hoe zou de tot uitdrukking gebrachte zorg mogelijk ‘een hele gemeenschap kunnen stigmatiseren’ als Nazir Afzal, hoofdofficier van justitie in het noordwesten, die de ongewone maatregel trof om de rechtsvervolging van twee daders opnieuw in te voeren en zo de voorgaande schandelijke beslissing af te blazen, zelf van Pakistaanse origine is, hoewel Brit van geboorte?

Natuurlijk zullen veel moslims geschokt zijn over het gedrag van deze mannen en zij zullen ervan walgen. Maar het feit dat moslims disproportioneel vertegenwoordigd zijn onder de daders van deze bepaalde misdaad, betekent onvermijdelijk dat er een cultureel moslim vraagstuk bij betrokken is. Als dit niet wordt erkend zal dit vreselijke patroon van misbruik eenvoudig doorgaan. En diegenen die ‘racist’ of islamofoob’ schreeuwen naar iedereen die hierop wijst om een fatsoenlijk debat te verhinderen, maken zichzelf op die manier ook medeplichtig aan deze wandaden.

Een moslimgemeenschap die onevenredig betrokken is bij crimineel gedrag dat gericht is op mensen die geen moslim zijn, maar die weigert enige gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te erkennen en in plaats daarvan beweert het slachtoffer te zijn van een samenzwering; een maatschappij die weigert de religieuze en culturele nieuwe drijvende krachten achter dat gedrag te erkennen en die in plaats daarvan diegenen schuldig verklaart die hun bezorgdheid uiten over de gevolgen; waar hebben we dit allemaal eerder gehoord? Of men nu reageert op bedreigingen van het leven en de vrijheid van binnenuit of van buitenaf; Groot-Brittannië is aan het slaapwandelen aan de rand van een afgrond.

Bron:

http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2141930/The-Rochdale-sex-ring-shows-horrific-consequences-Britains-Islamophobia-witch-hunt.html

Auteur: Melanie Phillips

Vertaald uit het Engels door:

Wachteres (voor https://ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Criminaliteit, Groot-Brittannië, Immigratie, Islam, political correctness, Racisme, Socialisten. Bookmark de permalink .

25 reacties op De Rochdale-seksbende toont de afschuwelijke gevolgen van de hetze tegen de ‘islamofobie’

 1. madeleine meersman zegt:

  Van Allah/Mohammed is het toegestaan aan moslims dat zij de “oorlogsbuit” mogen verkrachten, of copuleren “met wat hun rechterhand bezit”. Me dunkt is dit een open invitatie aan moslims die hier wonen, in het dar al harb (het huis van de oorlog), om met westerse meisjes te doen wat hun lusten verlangen.
  Maar laten we vooral geen connectie maken met hun geloofsovertuiging hoor. Islam is vrede nietwaar?

  Like

 2. vederso zegt:

  Ayaan Hirsi Ali krijgt alweer gelijk als ze de “voorstanders van het zwijgen” aanklaagt en het verzwijgen contraproductief noemt!

  Like

 3. Tom Hendrix zegt:

  En zo gaat de ISLAMISERING maar door, met medeweten van de policor politici en de EU. We zijn in de steek gelaten door de politiek.

  Like

 4. Henk.V zegt:

  Op een islamitische site is de reactie op dit soort artikelen over de Rochdale zaak eentje van zelfbeklag;
  http://www.onislam.net/english/news/europe/457074-climate-of-hate-for-uk-muslims.html

  Daarop moest wel even gereageerd worden :

  “The grooming of minors by certain criminal elements in the muslim communities has been going on for years!
  And, indeed, the mainstream media ,the police and poliitically correct parties turned a blind eye to it and tried to hide this very unpleasant truth and your very reaction explains exactly why they did that!
  They did not want to be accused of islamophobia!

  Mind you, this is NOT a specifically British problem as such!
  These things are happening all over Western Europe .
  e.g.There are MANY cases of rape of non-muslim women and girls in Norway and – I am sorry for you- the rapists are muslims.

  Those who report these crimes are not the ones that bring you down!
  The rapists bring you down!
  Try to think rationally, please, so stop complaining. This kind of behaviour is rather disgusting and very immature.
  It just does not become you”.

  Maar op deze Nederlandse ontboezeming kwam ogenblikkelijk een muzelman reactie met een hoog haatgehalte:
  ”#3 Superior 2012-05-14 10:21
  Damster41 and Pkeasant Plucker are both a pair racist white liars. This would a non-story if the criminals were WHITE. The fact that they are dark skinned Pakistanis is whats got the ghost faced apes angry. They are playing dirty hypocritical politics as usual.
  Fact check white trash : the overwhelming majority of “child sex grooming” in the UK as well as the rest of Europe is by WHITE NON_MUSLIM MALES. Just like the fact that prostitution and sex trafficking is run 98% bu WHITE NON-MUSLIM MALES. It’s high time these lowly white ba5tards have their lies shredded and have their filthy feet held to the fire. These same degenerates are slowly LEGALIZING INCEST, PEDOPHELIA and BESTIALITY across Europe so their “outrage” in this case is manufactured. You’ll find plenty of molesting children in poor countries as “sex tourists.”
  I have lived in Europe and can testify that white Europeans are INCAPABLE of living with anyone in peace. They are scum.”

  Geen enkele vorm van retrospectie. Geen erkenning van schuld. Een klacht beantwoorden met een veel grotere tegen beschuldiging. Lees en leer. Dit is de geestesgesteldheid van de religie van de vrede…

  Ga vooral de dialoog maar zoeken 🙂
  Vooral doen.

  De reacties zijn op te vinden op een AP artikel, dat over hetzelfde onderwerp handelt.
  http://www.amsterdampost.nl/tweede-sex-grooming-onderzoek-in-rochdale/#comment-69801.

  Like

 5. hans-e-pans zegt:

  We zijn helemaal niet in de steek gelaten, dit allemaal om onbelemmerde toestroom van olie te waarborgen. Zie hier voor een betreffend Deens artikel van enige tijd geleden, het betreffende artikel is ook vertaald in het Nederlands.

  Like

 6. Wachteres zegt:

  @ 20.29u. Hans-e-pans: heeft u ook een link naar dat artikel?

  Like

 7. Rudor zegt:

  Ligt heet nu aan mij of zitten de oren van die gasten allemaal lager dan normaal aan hun koppen geplakt?
  Naar volk overigens!

  Like

 8. lucky9 zegt:

  Voor islamofielen géén genade, nooit!

  Like

 9. vederso zegt:

  Gangrape proces in Zweden, zie ook Bare Naked Islam.

  Like

 10. Wachteres zegt:

  Vederso, het is toch ONVOORSTELBAAR dat dit tuig, dat nog in een opvangcentrum zit hier mag blijven?

  Een lange straf uitzitten en dan de grens over! Maar dat zal wel niet mogen van Europa.

  Het meest walgelijke schorem mag Europa en ons land binnen komen en krijgt dan ook nog alles wat zij nodig hebben om hun leven werkeloos, op kosten van de staat, door te brengen.

  Europa is DOOR EN DOOR verrot!

  Like

 11. Tom Hendrix zegt:

  @Wachteres, en dat alles ondersteunt door de onvolprezen KUNDUZ COALITIE, van VVD,CDA,GL,D66 en CU. Deze partijen jassen dadelijk ook nog even gauw het ESM verdrag door de Tweede Kamer. Gisteren heb ik al gemaild naar een lid van de Tweede Kamer van een van deze partijen. Laat iedereen zoveel mogelijk mailen naar de partijen in de Tweede Kamer, want morgen wordt dit onderwerp van discussie daar- het ESM- verdrag. Concreet betekent het, dat met medeweten van Rutte cum suis, de nederlandse volksvertegenwoordiging zich overbodig heeft gemaakt als ze hiermee instemmen. Dan hebben we nils meer te vertellen over de NEDERLANDSE SCHATKIST, en zijn de clinic clowns in BRUSSEL de baas over onze centen.

  Like

 12. Wachteres zegt:

  Tom Hendrix, wat wij ook doen, ze zetten dit toch door!

  Deze mensen zijn ziende blind en horende doof! Als het ‘klootjesvolk’ niet gauw wakker wordt, is het met onze vrijheid gedaan: Over en uit!

  Ik zou niet weten wat je als eenling hier nog tegen moet doen.

  Links de kwade genius en de liberalen laten zich gebruiken als ‘useful idiots’.

  Like

 13. vederso zegt:

  @ Wachteres, Ja, Noorwegen, Zweden en ook Groot-Brittannië zijn helemaal de weg kwijt en daar worden mensen, vooral vrouwen, persoonlijk het slachtoffer van.

  Like

 14. G.Deckzeijl zegt:

  Wachteres:ongeacht waar je woont in de EU: als je nu al opgeeft, heb je sowieso VERLOREN.
  Kan het kwaad om een paar mails te sturen? Dacht ’t toch echt niet.
  http://tinyurl.com/84r2jh7
  @Tom:iedereen kan wraak nemen door op 12-9 op Wilders te stemmen. Hij wil geen ESM. Staat op pvv.nl

  Like

 15. vederso zegt:

  @ G.Deckzeijl. Off topic. Nog bedankt voor de link naar de Fukushima video maar niet werkelijk. Ik ben me kapot geschrokken! Tien maal of meer keren Tsjernobyl moest ik even van slikken.

  Like

 16. De ekster zegt:

  Je hebt gelijk Wachteres, wat kunnen we er nog tegen doen? Het volk zal het nooit leren en bij de volgende verkiezingen opnieuw op domme partijen stemmen. Ondertussen wordt het in Nederland (en overal elders in Europa) steeds erger en onleefbaarder. Wat moet er toch terecht komen van ons eens zo fijne land? Ik zie het somber in..

  Like

 17. vederso zegt:

  Goedpraten en wegkijken ook in Nederland. Zeer sterk artikel van Joost Niemöller nmm.

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/05/marokkanen-zijn-geen-racisten

  Like

 18. G.Deckzeijl zegt:

  @Vederso, 11:49
  Weet niet meer waar ik ‘m heb geparkeerd. En in dit land komen ze zoals gewoonlijk in actie als het al ruim te laat is.

  Like

 19. Tom Hendrix zegt:

  @G.Deckzeijl 11.38. uur, dat ga ik zeker doen. Inderdaad staat op De Dagelijkse Standaard, een zeer goed artikel over het ESM door TIPO geplaatst. Zeer indrukwekkend. Hij heeft zelf ook al de Tweede Kamer in kennis gesteld, van de heilloze weg om in te stemmen met het ESM Verdrag.

  Like

 20. Die moeten ze “Castreren gewoon” en 35 tot 40 jaar de nor in mieteren.
  Daar zijn ze erg goed in hier,als de Haas is gevlucht dan komen ze er pas aan ..

  Like

 21. wachteres zegt:

  Praatjes voor de vaak:

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2145184/Rochdale-Childrens-Minister-demands-debate-sex-grooming-gangs.html

  We must answer ‘troubling questions’ about sex-grooming gangs who target white girls, says Children’s Minister

  There is nothing to be gained by ‘shying away’ from the issue, Tim Loughton said
  Comments come a week after nine men were jailed for grooming and sexually abusing girls in Rochdale
  Councils urged to take immediate action to stop children being abused while in their care

  Britain needs an open debate about ‘issues around culture’ that may explain why men from Pakistani backgrounds are over-represented among offenders prosecuted for grooming white girls for sex, a Government minister has said.

  Children’s Minister Tim Loughton was speaking a week after nine members of a grooming network in Rochdale were jailed for offences against vulnerable girls aged between 12 and 16.

  Like

 22. E.J. Bron zegt:

  @Wachteres

  “Praatjes voor de vaak”?????? Wat bedoel je?

  Like

 23. Wachteres zegt:

  Onbeduidende kletspraat, E.J

  Nu er in de kranten zoveel kritiek komt, moet er wel iemand die verantwoordelijk is opstaan om te zeggen dat er wat moet gebeuren.

  We weten allemaal wat er gaat gebeuren.:

  Men doet een plas en laat de boel zoals die was!

  Like

 24. Wachteres zegt:

  De Ekster 15 mei 11.56u.

  U heeft gelijk, ben ik bang. Mensen willen niet horen en zien.

  Like

 25. lucky9 zegt:

  @ Wachteres
  Met alle respect, ik wacht ongeduldig op de tsunami van “pipi” die er onloochenbaar zit aan te komen.
  De vraag is alleen wanneer. Elk nadeel heeft zijn voordeel.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s