ESM, een zwarte dag voor de democratie

(Door: Rudo de Ruijter)

Een zwarte dag nadert voor de Nederlandse democratie. [1] Dan stemt de Tweede Kamer over het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM) [2] Dan besluiten ze of ze dit verdrag ratificeren of niet. In principe stemmen zij dezelfde dag ook nog over het amendement aan artikel 136 van het Verdrag over de Werking van de Europese Unie (VWEU), dat aanvankelijk bedoeld was om het ESM binnen de EU op te richten.

Amendement artikel 136 VWEU

‘3. The Member States whose currency is the euro may establish a stability mechanism to be activated if indispensable to safeguard the stability of the euro area as a whole. The granting of any required financial assistance under the mechanism will be made subject to strict conditionality.’.

Met dit toegevoegde zinnetje krijgt de Europese Commissie de ruimte een stabiliteitsmechanisme te creëren. Ondanks het feit, dat het ESM nu buiten de EU om wordt opgericht, wordt dit amendement nu toch ter goedkeuring aan de Kamer voorgelegd. Alsof daar nog haast bij geboden is.

Wie echter goed oplet, kan een addertje onder het gras ontdekken. Het amendement is zo geformuleerd, dat het niet beperkt is tot financiële stabiliteit. Met dit amendement kan de Europese Commissie ook op heel andere terreinen besluiten nemen, zonder dat daar nog langer instemming van de nationale parlementen voor nodig is. Legers inhuren om protesten in Griekenland neer te slaan? Opposanten monddood maken? Democratisch gekozen leiders vervangen door mannetjes van Goldman Sachs? Met dit amendement kan de Europese Commissie zelf bepalen wat daar onder valt en meteen tot actie over gaan.

Kamerbesluit over het ESM

We moeten het ergste vrezen, want te oordelen aan de mailtjes, die verschillende politieke partijen rondgestuurd hebben, zijn er kennelijk maar weinigen die in staat zijn de tekst van het verdrag te lezen, laat staan te snappen. [3] En Minister de Jager zuigt zonder blikken of blozen het ene verzinsel na het andere uit z’n duim om de Kamer te verleiden met het ESM in te stemmen. Daarover zo meteen meer.

Wat is het ESM?

Het ESM is een permanent noodfonds voor de eurozone. Het krijgt een maatschappelijk kapitaal van 700 miljard euro. Dit is belastinggeld en moet in de loop van de tijd door de euroburgers betaald worden zodra het ESM er om vraagt.  De Nederlandse bijdrage is 40 miljard euro, dat is bijna net zo veel als de inkomstenbelasting van een heel jaar. Met dit kapitaal kan het ESM 6,6 keer zoveel geld inlenen en vervolgens weer uitlenen aan banken in nood en aan eurolanden die in financiële moeilijkheden verkeren. Het ESM functioneert dus tevens als een bankinstelling, die duizenden miljarden euros zal mogen beheren, zonder dat het een bankvergunning nodig heeft en dus zonder dat het zich iets aan hoeft te trekken van de regels die Financiële Toezichthouders aan andere financiële instellingen opleggen. Leningen aan landen gaan gepaard met strikte voorwaarden, zoals die bijvoorbeeld aan Griekenland opgelegd zijn. De voorwaarden die gelden voor leningen aan roekeloze bankiers zijn nog niet duidelijk, maar die zullen ongetwijfeld heel wat milder zijn.

Niemand in het ESM is democratisch verkozen en op de besluitvorming binnen het ESM bestaat geen enkel democratisch toezicht. De nationale Rekenkamers hebben het zelfs niet voor elkaar gekregen de garantie te verkrijgen, dat ze achteraf de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgaven van het ESM kunnen toetsen.[4]

Het ESM is permanent. De aandelen zijn niet verhandelbaar. Al het geld dat we er in stoppen, zien we dus nooit meer terug. Ook niet wanneer de crisis voorbij is en het ESM een gigantische pot gestort belastinggeld over houdt, die we niet terugkrijgen.

Waarom het ESM?

De euro verkeert in moeilijkheden. De gezamenlijke munt blijkt niet goed te functioneren in een economisch heterogene zone. Daar hadden economen in 1970 al voor gewaarschuwd, toen de Luxemburgse bankier Pierre Werner zijn eerste blauwdruk voor een gezamenlijke munt presenteerde, maar dank zij fanatieke euro-politici en intensief gelobby van bankiers hebben we die munt nu toch.

Wat is het probleem van de euro?

De landen van de eurozone hebben niet allemaal dezelfde mogelijkheden voor productiviteit. Er zijn intrinsieke verschillen, die maken dat producten uit het ene land altijd duurder zullen zijn dan overeenkomstige producten uit het andere land. Zo hebben bijvoorbeeld Duitsland en Nederland goede condities voor productiviteit met een mild klimaat, vruchtbare bodem, makkelijke transportwegen en voor een deel eigen energievoorraden. In Griekenland is het ’s zomers heet, is er nauwelijks vruchtbare bodem, zijn er vanwege de honderden eilanden hoge kosten voor transport, overslag en infrastructuur, zoals water-, electriciteits- en communicatienetwerken, veerdiensten, rioolwaterreiniging, vuilniscollecte, afvalverwerking, etc. Griekenland zal dus nooit met Duitsland of Nederland kunnen concurreren.

Met de open grenzen zijn het de Griekse consumenten die bepalen, of ze lokale producten kopen of liever goedkopere en betere producten uit Duitsland en andere eurolanden. En wanneer producten uit andere landen Griekenland binnen komen, gaan er euro’s het land uit. Tegelijkertijd gaat het steeds slechter met de Griekse economie, omdat de Grieken hun eigen producten links laten liggen. Uiteindelijk blijven er te weinig euro’s in het land over en moeten de mensen naar de bank om euro’s te lenen. Zo begint het schuldenprobleem. Griekenland importeert nu 3 x zoveel als het exporteert. Dat alleen al betekent een jaarlijkse toename van de schuld van 40 miljard euro, gemiddeld zo’n 4.000 euro extra schuld per inwoner per jaar! Dat is natuurlijk een onhoudbare situatie.

Merk op, dat het de consumenten zijn, die bepalen of er veel of weinig uit de andere eurolanden geïmporteerd wordt en of het land in de schulden raakt of niet. De regeringen hebben hier geen invloed op. Vóór de komst van de euro konden regeringen hun eigen valuta devalueren. Daarmee werden importproducten duurder voor de eigen bevolking en exportproducten goedkoper voor buitenlandse kopers. Dat remde de import af, stimuleerde de export, deed de economie weer beter draaien en liet de schulden slinken. Met de euro is dat niet meer mogelijk.

Men heeft de Grieken wijs gemaakt, dat ze in heel grote problemen komen als ze niet in de euro blijven. En ofschoon het tegendeel waar is [5], is de meerderheid van de Grieken nu bang de euro te verlaten. Waarom dan dat fabeltje? Juist, vanwege de bankiers. Als zogenaamde oplossing voor het schuldenprobleem wordt Griekenland bedolven onder een nog hogere schuldenberg. Bankiers verdienen honderden miljoenen aan deze leningen. Het ESM is onder andere bedoeld om verliezen op dergelijke leningen automatisch op de euroburgers af te wentelen. Die bedragen worden dan rechtstreeks door het dagelijks bestuur van het ESM (de Raad van Bewind) opgeëist uit de staatskassen van de eurolanden.

Speculanten

Alle landen die minder goede mogelijkheden hebben voor productiviteit dan Duitsland, zullen één voor één, vroeg of laat met deze schuldenval te maken krijgen. Het is niet bij toeval, dat Portugal, Ierland, Spanje, Italië en Frankrijk ook al door speculanten in het vizier worden genomen. Wanneer deze landen een deel van hun staatsschuld af moeten lossen en daarvoor nieuwe leningen zoeken, drijven speculanten de rente op.

Voor Brussel was dat een reden om alle eurolanden te overtuigen de staatsschuld terug te brengen tot maximaal 60% van het Bruto Binnenlands Product en de overschrijding van de jaarlijkse begroting eerst tot maximaal 3% en later tot 0% terug te brengen. Nu kun je op papier wel zulke afspraken maken, maar daarmee los je de oorzaken van het euro-probleem niet op. En omdat bijna geen land zich aan deze afspraken wist te houden, was dat een mooie gelegenheid voor Goldman Sachs om even bij de Ministeries van Financiën langs te gaan om uit te leggen hoe ze met swaps wat schulden weg konden moffelen. Niet alleen Griekenland, maar ook Frankrijk, Spanje en Italië zouden er op ingegaan zijn. [6] De giga-winsten die Goldman Sachs hiermee behaald heeft, zullen – uiteraard – eveneens door de euroburgers betaald moeten worden. En ondanks het gesjoemel van de Ministeries van Financiën moet er nu keihard bezuinigd worden om aan de nieuwe regels te voldoen.

Als je weet, dat in Nederland de overheidsuitgaven verantwoordelijk zijn voor de helft van de economische activiteit en dat we nu al zo goed als in een recessie zijn beland, dan is het economische zelfmoord om een dergelijk onzinnig bezuinigingsplan door te voeren.

De logische oplossing

Het probleem met de oplopende staatsschuld is ontstaan op het moment, dat de bankwereld [7] de politici ervan wist te overtuigen, dat het verboden moest worden dat regeringen rechtstreeks bij hun centrale bank geld konden lenen. Want ook al betaalden de overheden rente aan de centrale bank, vanwege het feit dat de winst van de centrale bank weer naar de overheid terug vloeide, leende de overheid in feite het geld gratis. En daar zou de overheid vroeg of laat misbruik van kunnen maken, stelden de bankiers.

Sindsdien moet de overheid geld lenen van privé-geldschieters en dus altijd tegen rente. En het is juist de rente die maakt, dat de overheid bij eenzelfde beginschuld, elk jaar meer moet lenen en nog meer rente moet betalen. De schuld stijgt daardoor exponentieel. [8]

Het werkelijke misbruik is dus, dat wij extra belasting moeten betalen om de rente te betalen, die private partijen eisen. Wanneer wij met beschikbare arbeid en grondstoffen wegen aanleggen of dijken verzwaren, en wanneer iedereen voor zijn bijdrage betaald is, houden we dus een schuld over, waarover privé-geldschieters rente innen. En waar halen zij het geld vandaan? Al het geld in omloop ontstaat uit een eenvoudig boekhoudregeltje bij een bank. Als ik bankier Blut ben, dan schrijf ik in mijn boekhouding “Ik heb 1000 euro tegoed van Jantje” en aan de andere kant “Jantje heeft 1000 euro tegoed van mij”. Het tegoed dat Jantje van mij heeft kan hij uitgeven. Zo heb ik met mijn boekhoudregeltje 1000 euro gecreëerd in de vorm van een lening. [9] Dus direct of indirect zijn het altijd privé-bankiers die rente innen op de staatsschuld.

De logische oplossing is dus niet het ESM, dat met z’n hefboomwerking meer dan 4.000 miljard [10]aan leningen kan genereren, waar banken en financiële instellingen dan weer rente van kunnen plukken op kosten van de euro-burgers, maar het simpelweg terugdraaien van de onzinnige regel dat overheden geen geld mogen lenen van hun eigen centrale bank.

Bij deze oplossing is geen enkele bezuiniging nodig. De rentedragende schuld wordt simpelweg omgezet naar een lening van de centrale bank. Omdat er dan geen rentelast meer bij komt, is de hoogte van de schuld geen enkel probleem meer.

De foute oplossing

De foute oplossing is het ESM, dat zoals zijn voorgangers EFSF en EFSM landen die in de schulden raken met nog hogere schulden opzadelt, tot groot genoegen van bankiers, die roekeloos geld kunnen creëren en tegen rente uit kunnen lenen in de wetenschap dat alle verliezen door de euroburgers gedragen zullen worden.

Het ESM zorgt er dus simpelweg voor, dat de euroburgers maximaal betalen aan de financiële graaicultuur. Verantwoording afleggen is er niet bij. Het ESM, de gouverneurs, de bewindslieden en het personeel krijgen verregaande immuniteit. Het ESM kan iedereen aanklagen, maar zelf niet aangeklaagd worden, behalve door de leden zelf. Het ESM komt dus boven de wettelijke macht te staan.

Boven die financiële graaiers zitten nog drie bedenkelijke organisaties, waarvan niemand door het volk gekozen is en die ook nooit verantwoording afleggen. Dat zijn de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationale Monetaire Fonds, de zogeheten Trojka, die “strikte voorwaarden” aan de leningen verbinden. Die voorwaarden hebben meestal niets te maken met het doel van de lening, maar verplichten het land een beleid te voeren waar het land niet democratisch voor gekozen heeft. Zoals sommige Nederlandse politici het sarcastisch weten uit te drukken: ze moeten eerst bloeden. Het IMF is al meer dan 30 jaar de specialist van zulke leningen onder strikte voorwaarden [11]

De “leningen onder strikte voorwaarden” zijn geen sommen geld die het land naar eigen inzicht kan besteden, maar zijn gekoppeld aan projecten. Die lucratieve projecten worden in de regel uitbesteed aan buitenlandse bedrijven. Het meeste geld van de leningen komt nooit in het land van bestemming terecht, maar wordt rechtstreeks betaald aan buitenlandse geldschieters voor aflossing van bestaande schulden en rente, en aan de buitenlandse bedrijven die projecten uitgevoerd hebben. Er komt dus nauwelijks of geen geld het land binnen, terwijl het land de lening wel terug moet betalen, alsof dat geld in het land aanwezig zou zijn. Op deze manier kunnen de bankiers en de Trojka er dus verzekerd van zijn, dat er vrij snel weer een nieuwe lening nodig zal zijn en kan het duivelse spel opnieuw beginnen. Ook kan de Trojka eisen, dat alle lucratieve bezittingen in het land aan buitenlandse investeerders worden verkocht, zoals luchthavens en concessies voor gas- en olie.

Pas als de bevolking radeloos wordt en het land uit de euro stapt, zal het misschien gaan begrijpen hoe ze wreedaardig uitgeperst werden onder de noemer van “Europese solidariteit”.

ESM-perikelen

Het eerste ESM-verdrag werd 11 juli 2011 ondertekend door de Ministers van Financiën van de eurolanden, die zichzelf tot gouverneurs van het ESM uitriepen. [12] Zij deden dat in de marge van een Eurogroup-vergadering, waar ze samen met de ECB en het IMF overleg in voeren. Dit verdrag was illegaal, omdat Ministers van Financiën volgens artikel 7 van de Weense Conventie van 1969 geen bevoegde vertegenwoordigers van hun land zijn en omdat, als ze het verdrag zouden tekenden als afgevaardigden van de Europese Unie, dit verdrag in strijd zou zijn met artikel 48.6 van het Verdrag van Europa. Dit artikel stelt, dat de EU zijn regels mag veranderen zolang het zijn bevoegdheden niet uitbreidt. En dat is bij het ESM overduidelijk wel het geval.

Prullenmand

Nog geen tien dagen na de feestelijke ondertekening kon het verdrag alweer de prullenmand in, kennelijk omdat de opdrachtgevers het verdrag niet ver genoeg vonden gaan. Brussel blijft nu eenmaal ondergeschikt aan Washington. [13] Het verdrag moest gewijzigd worden en er moest nog een verdrag bijkomen, dat de condities zou regelen om voor noodhulp in aanmerking te komen en dat meer bevoegdheden naar Brussel zou hevelen. Daar tegenover stond, dat Washington zich ernstige zorgen maakte over de door Brussel ingeslagen weg naar draconische bezuinigingen.

ESM, 2e versie

Op 2 februari 2012 werd een gewijzigd ESM verdrag getekend, ditmaal door Ambassadeurs van de eurolanden. Het is een intergouvernementeel verdrag en geen EU-verdrag. De EU-regels zijn op dit verdrag dus niet van toepassing. Het verdrag regelt de verplichtingen om aan het noodfonds mee te betalen, maar of, en onder welke voorwaarden een deelnemend land noodleningen kan krijgen, dat staat er niet in. Dat wordt geregeld in een apart verdrag, dat nog niet klaar is voor ratificatie.

De Kamerleden die vóór het ESM stemmen, smijten dus 40 miljard euro over de balk, zonder precies te weten of ze er iets voor terug kunnen krijgen, en zo ja, wat ze ervoor terug kunnen krijgen en aan welke voorwaarden ze zullen moeten voldoen om in geval van nood daadwerkelijk leningen te verkrijgen. Moeten wij dan ook eerst flink bloeden, zoals Rutte en de Jager dat voor de Grieken eisten? Of misschien dubbel zoveel, uit wraak voor die onbenullige eisen? Of denken de Kamerleden dat Nederland niet in de problemen kan komen? Wel, als de Kamer het ESM goedkeurt, dan zitten we er gauw genoeg midden in. Zo lang de eurozone bestaat uit zwakke en sterke broeders, treden er gegarandeerd verliezen op. Dan mogen we bij elke verliespost van het ESM extra bezuinigen, moeten we de investeringen en de dienstverlening van de overheid nog verder reduceren, de belastingen verder verhogen en zullen we steeds meer werkloosheid krijgen en nog dieper in de recessie zakken.

Minister van Financiën als Gouverneur van het ESM

Het ESM stelt de Ministers van Financiën aan als gouverneurs van het ESM. Dat is handig, want die weten altijd precies te vertellen hoeveel geld er in hun staatskas zit, en, nog belangrijker, ze hebben de sleutel van de staatskas. Zij kunnen dus makkelijk de betalingen aan het ESM regelen, bijvoorbeeld zodra de Raad van Bewind compensatie van verliezen eist. En als de Ministers van Financiën van de Trojka te horen krijgen dat de uitleen-capaciteit verhoogd moet worden, dan kunnen de Ministers dat gezamenlijk beslissen en van de eurolanden een kapitaalstorting eisen. Tot het kapitaal van 700 miljard volgestort is, komt daar geen parlement of regering bij te pas.

Met de nieuwe functie van Gouverneur komt de Minister van Financiën wel in een spagaat terecht. Als Gouverneur van het ESM wordt hij geacht de stabiliteit van de eurozone als geheel te bevorderen en niet in de eerste plaats de belangen van zijn land te behartigen. Hij wordt dienaar van twee meesters. Daarmee komt de positie van de Minister van Financiën op wel zeer gespannen voet te staan met artikel 49 van onze Grondwet (getrouwe invulling van zijn ministerschap).

Verdrag staat boven nationale wetgeving

Het ESM is een internationaal verdrag en staat daarmee boven nationale wet- en regelgeving. Niets van wat in het ESM-verdrag geregeld is, kan door nationale wetten of regels gewijzigd of beperkt worden.

In het ESM-verdrag is geregeld, dat de bevoegdheid om besluiten te nemen ligt bij de Raad van Gouverneurs[14] , de Raad van Bewind [15] en de Directeur [16] Merk op, dat bij al deze besluiten het ESM volledige bevoegdheid heeft voor het nemen van besluiten en dat daar geen regering of parlement bij te pas komt.

Alleen bij een besluit tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal (bij aanvang 700 miljard) door de Raad van Gouverneurs, geldt dat het besluit pas in werking treedt na voltooiing van de toepasselijke nationale procedures.(artikel 10.1) Het is de Raad van Bewind die de gedetailleerde voorwaarden zal vaststellen (art 10.2)

Verhoging van het maatschappelijk kapitaal

In de parlementaire commissie Financiën vragen sommigen zich af over hoe de verhogingen van het maatschappelijk kapitaal in z’n werk gaan.

Het ESM kan inderdaad zijn maatschappelijk kapitaal eindeloos ophogen. 700 miljard is slechts het begin. Volgens artikel 10 kan de Raad van Gouverneurs besluiten het maatschappelijk kapitaal te verhogen. Zo’n besluit vereist eenparigheid van stemmen , waarbij afwezigen en stemonthouders niet meegerekend worden. En omdat de commissie kennelijk ongerust is over het bedrag waarop ze zich vastleggen, informeert Minister de Jager hen:

De besluitvormingsprocedures binnen het ESM zijn zo vormgegeven dat lidstaten niet tegen hun wil gebonden kunnen worden aan belangrijke beslissingen en de democratische controle gewaarborgd is. (…) Zoals bij alle belangrijke besluiten wordt ook het besluit om het kapitaal van het ESM aan te passen genomen op basis van onderlinge overeenstemming. (…) De lidstaten hebben in een dergelijke besluitvormingsprocedure dus een feitelijk veto.  [17]

De waarheid is, dat bij er het ESM geen sprake is van ook maar enige democratische controle op de rechtmatigheid en doelmatigheid van haar besluiten, noch op de manier waarop zij met het belastinggeld van de euroburgers omspringt. De Rekenkamers hebben het zelfs niet voor elkaar gekregen om garanties te krijgen voor controle achteraf.

En de lidstaten hebben geen feitelijk veto. Het zijn niet de lidstaten die stemmen, maar de Gouverneurs. Deze Gouverneurs hebben echter de taak de stabiliteit van de eurozone als geheel te bevorderen. Per definitie, zijn de belangen van de individuele lidstaten daaraan ondergeschikt. Maar zelfs de Gouverneurs hebben geen gegarandeerd vetorecht. Als spoed geboden is – en dat is meestal het geval wanneer er een nieuwe crisis uitbreekt – is 85% van de stemmen van de aanwezige Gouverneurs voldoende om tot een verhoging van het maatschappelijk kapitaal over te gaan.

Verder is het ESM een permanent stabiliteitsmechanisme. Het is een mechanisme zonder stopknop. Wanneer het ESM besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen, zullen er op dat moment al honderden (en mogelijkerwijs duizenden) miljarden euro’s aan leningen en riskante vorderingen uit staan. Geen enkel ESM-lid zal het aandurven een kapitaalverhoging te weigeren en het uiteenspatten van deze financiële zeepbel te veroorzaken. Wie nu instapt, stapt in voor altijd. Nou ja, laten we zeggen: tot de euro uit elkaar valt.

Voorrechten en immuniteit

En over de vraag of de voorrechten en immuniteiten van het ESM en zijn personeel er niet toe leiden, dat ze onaantastbaar worden, herhaalt de Jager geruststellend:

”De voorrechten en immuniteiten die gelden voor het ESM en voor de personen die daarvoor werkzaam zijn, zijn in lijn met de praktijk voor internationale organisaties, waarbij de democratische controle is gewaarborgd.” [17]

Ach, als je een verhaal maar vaak genoeg herhaalt, dan denkt iedereen dat het de waarheid is, niet waar? En als je goed leest, beweert hij dit keer niet eens dat het ESM te vergelijken valt met een organisatie waarbij de democratische controle wel gewaarborgd is, maar alleen, dat het ESM zich dezelfde voorrechten en immuniteiten toekent.

Misvatting parlementaire controle

Ik wil ten slotte graag benadrukken dat de immuniteiten en voorrechten geen invloed hebben op de verantwoording die een vertegenwoordiger van een land in de Raad van gouverneurs, als lid van de regering, moet afleggen aan zijn parlement. [17]

Minister De Jager heeft kennelijk niet begrepen, dat de regels van het internationale verdrag voorrang hebben boven nationale wetten en regelgeving. En als artikel 34 van het verdrag zegt, dat de gouverneur een geheimhoudingsplicht heeft, dan houdt dat in, dat hij geen verantwoording af kan leggen.

Dat het parlement controle wil houden over de besteding van ons belastinggeld, dat door het ESM omgezet wordt in 6,6 maal zoveel risicovolle leningen, dat lijkt mij volkomen terecht. Maar noch in de eerste ESM versie van 2011, noch in de nu voorliggende versie is er sprake van democratische controle. Dat merkt Minister de Jager uiteindelijk zelf ook op.

… over de parlementaire controle op het ESM wil het kabinet benadrukken dat de vormgeving van deze controle een nationale aangelegenheid is die geen onderdeel uitmaakt van het ESM-Verdrag. [18]

Maar even stoïcijns gaat hij vervolgens verder:

Centrale elementen bij de vormgeving van de parlementaire betrokkenheid zijn

(1) het budgetrecht van de Kamer,

(2) raadpleging van de Kamer voorafgaand aan besluitvorming en

(3) gebruik van een parlementair voorbehoud indien geen tijdig overleg met de Kamer heeft plaatsgevonden.

Aantasting budgetrecht

Wanneer de Kamer begrijpt, dat de verliezen van het ESM niet te plannen zijn, dat de hoogte en de tijdstippen voor het storten van kapitaal evenmin altijd even goed te plannen zijn, dat verhogingen van het maatschappelijk kapitaal in de praktijk niet tegengehouden kunnen worden, dan betekent dit feitelijk, dat het budgetrecht ondergeschikt wordt aan het ESM.

Geen verantwoording

Raadpleging van de Kamer voorafgaand aan besluitvorming is volgens het ESM-verdrag niet mogelijk. Het verdrag stelt in artikel 34 dat de gouverneurs, bewindslieden en andere medewerkers van het ESM een geheimhoudingsplicht hebben. De Tweede Kamer wordt niet genoemd als mogelijke gast bij de vergaderingen van het ESM en is geen onderdeel in de besluitvormingsprocedures van het ESM.

De Gouverneurs van het ESM handelen in het kader van een internationaal verdrag, dat geen enkele rol heeft voorzien voor de nationale parlementen (afgezien van de ratificatie van het verdrag) en het parlement geen enkele ruimte biedt voor inmenging, informatie-uitwisseling, overleg of controle. Logischerwijs kan een parlement een gouverneur ook niet ter verantwoording roepen voor handelingen, die hij in het kader van het internationale verdrag verricht.

Conclusie

Het ESM is dus

 • een fictief bestuursorgaan, dat onbegrensd belastinggeld op kan eisen, zonder democratische invloed op de bestedingen, zonder democratische controle op de besluitvorming, zonder verantwoording door het niet-democratisch verkozen bestuur;
 • een bank, die over onbegrensd gratis kapitaal beschikt in de vorm van opgeëist belastinggeld;
 • een bank, die geen bankvergunning nodig heeft, hoewel deze bank duizenden miljarden euro’s zal kunnen beheren;
 • een bank, die niet gerechtelijk vervolgd kan worden en waarvan het bestuur en alle medewerkers verregaande immuniteit genieten;
 • een inlener van honderden miljarden euro’s, die al dan niet bevriende bankiers aan miljarden euro’s rente helpt;
 • een uitlener van honderden miljarden euro’s, die zelf bepaalt welke bankier in nood wel een lening krijgt en welke andere voor een appel en een ei overgenomen zal worden door een bevriende relatie van de ESM;
 • een uitlener van honderden miljarden euro’s, die eurolanden in financiële moeilijkheden opzadelt met nog hogere schulden en de Trojka in staat stelt deze landen te dwingen een neo-liberale koers te volgen en lucratieve eigendommen aan buitenlandse investeerders te verkopen;
 • een bedenkelijke organisatie, die opgericht wordt met de bedoeling de politiek van democratisch verkozen regeringen te ondermijnen.

Kunduz-coalitie

Na de val van de VVD-CDA-PVV-coalitie over de door Brussel geëiste bezuinigingspolitiek, heeft de oude Kunduz-coalitie [19] zich razendsnel hervonden en binnen 36 uur overeenstemming bereikt over het draconische bezuinigingsplan. Zij weten wat Brussel van ons wil en wat Washington van ons wil. Ondanks het feit dat de regering demissionair is en er in september nieuwe verkiezingen worden gehouden, vindt de Kunduz-coalitie, dat zij het ESM er nog wel even door kan jassen. Dat wordt een zwarte dag voor de democratie.

Notities en referenties

[1] Voor de stemming over het ESM was de datum van 22 mei 2012 genoemd. Een voor 16 mei geplande Commissie-vergadering is nu een week verschoven. Dat maakt het waarschijnlijk, dat de stemming over het ESM ook één of twee weken opschuift. Het is altijd de Voorzitter van de Tweede Kamer, die over de agenda beslist en de planning van de vergaderingen tot op het laatste moment aan kan passen. Het is niet gebruikelijk, dat met een demissionair kabinet en nieuwe verkiezingen op komst, de Kamer zulke ingrijpende besluiten er toch nog even doorheen jast. 16 mei 2012 werd een verzoek van de PVV en de SP om de stemming over het ESM “controversieel” te verklaren en uit te stellen tot na de verkiezingen met 44 tegen 99 stemmen verworpen. PVV-leider Wilders kondigde daarop aan de Nederlandse Staat te vervolgen voor “onrechtmatige daad”.

[2] Tekst van het verdrag in het Nederlands:

http://www.european-council.europa.eu/media/582895/10-tesm2.nl12.pdf

Backup: www.courtfool.info/ESM_treaty_2_Feb_2012/nl_ESM_10-tesm2.nl12.pdf

Korte video: http://www.youtube.com/watch?v=1GaH2MqXfxM

[3] Tenzij er nadrukkelijk om gevraagd wordt, ga ik de onzin die VVD, PvdA, CDA en SP over het ESM rondgestuurd hebben niet op mijn site herhalen. Ik wil hier wel een compliment maken voor de Partij voor de Dieren, de enige partij die een foutloze reactie rondstuurde.

[4] Stukken Tweede Kamer, google: 21501-07, nr. 886

[5] Uit de euro, en dan?

      Van staatsschulden naar staatsgulden

      Een verhaal van twee monetaire systemen

      Bank-crisis? Hervorming!

      Op weg naar een gezonde economie

[6] Greek Ex-Minister: Other Euro Countries Did Swaps Too

http://www.cnbc.com/id/35438321/Greek_Ex_Minister_Other_Euro_Countries_Did_Swaps_Too

[7] Onder aanvoering van het Basel Comité en de Bank of International Settlement (BIS)

[8] Een verhaal van twee monetaire systemen

[9] Geheimen van geld, rente en inflatie

      Debet, credit, banco!

[10] Het ESM wil voor elke euro uitstaande leningen een kapitaal van 15 cent aanhouden. In theorie kun je zo met 700 miljard kapitaal 4.600 miljard aan leningen verstrekken. Maar enerzijds kan dit door verliezen een stuk minder worden, terwijl eindeloze kapitaalverhogingen het bedrag aan uitstaande leningen  gigantisch veel groter kunnen maken.

[11] Decommissioning The IMF, World Bank and WTO

http://www.stwr.org/imf-world-bank-trade/decommissioning-the-imf-world-bank-and-wto.html &

http://www.stwr.org/imf-world-bank-trade/decommissioning-the-imf-world-bank-and-wto.html#Structural_Adjustment_Programs_SAPs_

[12] ESM, de nieuwe Europese dictator

[13] 29-11-11: Euro-Area Finance Chiefs to Meet as Obama Renews Pressure to Solve Crisis

http://www.bloomberg.com/news/2011-11-29/euro-area-finance-chiefs-to-meet-as-obama-renews-pressure-to-solve-crisis.html

       24-09-12: Geithner Urges End to European ‘Cascading Default’ Threat

      http://www.bloomberg.com/news/2011-09-24/geithner-urges-end-to-cascading-default-threat-from-europe.html

      31-01-12: “Geithner said in Davos that only an extremely large firewall would ensure financial security.”

      http://www.spiegel.de/international/europe/esm-plus-efsf-plus-imf-europe-may-be-planning-1-5-trillion-euro-backstop-fund-a-812565.html

      20-03-12: Geithner to EU: Increase your bailout fund

      http://blogs.ft.com/brusselsblog/2012/03/geithner-to-eu-increase-your-bailout-fund/#axzz1v24sbOo4

[14] artikel 4, 5.6, 5.7 etc.

[15] art. 4, 6.5, 6.6, 9.2, 9.4, etc

[16] art. 7.4, 9.3 etc.

[17] Brief Mininster de Jager 23 november 2011

[18] Nota Minister de Jager 7 mei 2012

[19] Kunduz-coalitie: VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie.

17 mei 2012

Door:

Rudo de Ruijter

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in EU, Eurocrisis, Europa, Europeanisering, Nederland. Bookmark de permalink .

42 reacties op ESM, een zwarte dag voor de democratie

 1. Marijke . zegt:

  heel duidelijk uitgelegt en dank daar voor.Maar als we niet met zijn allen de straat op gaan en eens goed protest uit voeren gebeurt er niets.Want wij zijn makke lammetjes.We mopperen veel en doen er niets tegen.En in den Haag gaan ze lekker door.Foei.

  Like

 2. Linsky zegt:

  Complimenten voor Rudo de Ruijter, voor het enorme werk! 🙂

  Ik las ergens wat over dat monster dat de eindtijd zou aankondigen.
  Het lijkt me nu duidelijk wat daar mee bedoeld werd.
  Zij zijn of echt volslagen krankzinnig, of bijzonder slim en zijn werkelijk zielen uit de hel!

  Ik ga nog wat genieten van de tijd die me rest…….
  Jammer, het was eigenlijk best een mooie wereld…soms!

  Like

 3. lucky9 zegt:

  Hoe langer “begrepen” protest uitblijft hoe benauwder onze vrijheid wordt geknecht en we financieel worden gewurgd.
  Wat te doen? Er zijn hier geen eilanden waar men 78 te indoctrineren maagden kan vermoorden om een signaal te geven.
  Anarchie en terreur zijn geen optie, maar wat dan wel?

  Like

 4. Martien Pennings zegt:

  Begrijp ik goed, Rudo de Ruijter, dat dit een eigen stuk is en geen vertaling?
  Ik ben op het moment erg druk met een inhoudelijk stuk over de geschiedenis van die Nakba.
  Dus ik kan niet de nodige energie spenderen voor dit enorm gecompliceerde en gedetailleerde stuk.
  Ik vind het zeer gecompliceerd ondanks dat ik me intensief heb bezig gehouden met de mechanismes rond die euro.
  Ik weet er dus iets van en toch vind ik het erg moeilijk.
  Zie jij kans om een paar hoofdlijnen neer te zetten in een slotparagraaf die je alsnog toevoegt, een soort conclusie?

  Like

 5. Tom Hendrix zegt:

  @Marijke, dat is helemaal waar wat U zegt. Gisteren hebben Hannibal en Tipo op DDS daar zeer wijze woorden over gezegd. En ook ik ben met U van mening, dat DEN HAAG het gaat doordrukken, mede omdat we niet massaal protest laten horen. Begin jaren 80 van de vorige eeuw waren we wel nog genegen met 100 duizenden te protesteren tegen de plaatsing van kruisraketten in NAVO verband. En ik weet dat want ik was erbij. De doorsnee nederlander vind het schijnbaar wel goed, en de politiek komt dat heel goed uit.

  Like

 6. Predictor zegt:

  Zowel Nostradamus als de Maya’s voorspelden dat eind 2012 het einde van de wereld betekent: zouden zij hiermee de ESM bedoelen?

  Like

 7. E.J. Bron zegt:

  @Tom Hendrix

  IK NIET!! “Liever een kruisraket in de tuin dan een Rus in de keuken” was destijds mijn motto!

  Like

 8. Tom Hendrix zegt:

  @Bert, ik ben ook tegen het communisme hoor. Wat ik duidelijk wilde maken is, dat wij nederlanders tam zijn geworden, en niet meer vechten voor onze vrijheid, of tegen een onrechtvaardige ESM. Ik ben zelf nogal conservatief politiek bezien.

  Like

 9. Tom Hendrix zegt:

  @Bert, was wat voorbarig met mijn reactie. Ik bedoel te zeggen in die tijd was ik helaas nog naief PvdA mannetje.

  Like

 10. E.J. Bron zegt:

  @Tom

  Je wilt niet weten welke reaguurders op verschillende “rechtse” weblogs hetzelfde verleden hebben als jij!! 😉 😀
  Maar gelukkig ben je nog op tijd wakker geworden….. Is alleen maar in je te prijzen.

  Like

 11. Tom Hendrix zegt:

  @ Bert, graag tot je dienst. Nu ben ik ook wel wat ouder en grijzer (wijzer) geworden Bert.

  Like

 12. M.A.L. Sion zegt:

  Nu gaat zich wreken dat zo weinig Nederlanders politiek betrokken zijn. Zelfs van de ongeveer 2 procent, die op de een of andere manier een binding hebben met een partij is ook de meerderheid nog eens ongeinteresseerd. Waar zijn we dus aan overgeleverd. De elite en die denkt alleen aan zichzelf. Gechargeerd. Ja, ik geef het toe. Mogeljk zijn het niet 99% egoisten maar is het misschien 98 of 97 %. Zeker is dat wij het haasje zijn, tenzij Geert en Bram nog het reddende konijn uit de hoge hoed weten te toveren. Het is onze enige hoop.

  Like

 13. Paardestaart zegt:

  Noh, wij hebben nooit echt gevochten voor onze vrijheid hoor..
  Mannen die bereid zijn naar de wapens te grijpen worden en werden in de lage landen altijd met enig wantrouwen bekeken als een avonturier. Gedecoreerde soldaten worden bij ons door meesmuilende ambtenaren triggerhappy risicofactoren genoemd, en als militairen bij het gevecht om hearts and minds met kleurpotloodjes en verbanddozen ook nog ’s iemand doodschieten dan lopen ze een goeie kans om wegens moord voor de rechter gedaagd te worden..
  Die vrijheidsdrang van ons stamt op z’n laatst uit de gouden eeuw, een beetjem, als de dominee en de koopman tenminste ff opzij gingen.
  Echte helden zijn het, die Nederlanders…
  Sinds het feminiene soosjalisme vaardig werd over ons land ontmannen wij ihkv de vredesopvoeding ook nog onze zonen, dus het mag wel een wonder heten dat er uberhaupt nog jongens bereid zijn om de wapens op te nemen..

  Like

 14. Tom Hendrix zegt:

  @Paardestaart, Hear,hear, in uw reactie kan ik mij zeer wel vinden. De laatste helden waren inderdaad mannen als Piet Heyn, de Ruyter en Tromp, en toen hadden we houten schepen met mannen van staal, en nu ijzeren schepen met mannen van… tja met wat?

  Like

 15. nederlands verzet zegt:

  Tom Hendrix zegt:
  17 mei 2012 om 18:35

  ( Wat ik duidelijk wilde maken is, dat wij nederlanders tam zijn geworden, en niet meer vechten voor onze vrijheid, of tegen een onrechtvaardige ESM. Ik ben zelf nogal conservatief politiek bezien.)
  beste heer hendix
  als mensen voor hun vrijheid gaan strijden.
  zullen zij door die linkse euro collaborateurs worden afgezeikt met u ben een racist u bent een fascist. of erger zie pim of van goch met de dood.. ja u lees het goed dit allemaal gebeurd .
  dit is werkelijkheid .
  . . . ___

  Like

 16. Tom Hendrix zegt:

  @Nederlands verzet, wat we in ieder geval wel kunnen en zouden moeten doen, op de partij stemmen die NIET met het ESM in zee wil gaan. Dus 12 september goed onthouden…stemmen. En iedereen weet op wie ik doel.

  Like

 17. nederlands verzet zegt:

  Tom Hendrix zegt:
  17 mei 2012 om 19:24
  ik ben het helemaal met u eens stemmen moeten wij anders zal Nederland niet meer bestaan.
  ik zal met trots stemmen op de PVV natuurlijk

  Like

 18. Tom Hendrix zegt:

  @Nederlands verzet, kijk dat bedoel ik nou. Succes.

  Like

 19. Linsky zegt:

  of-topic, maar ik wilde ’t toch even meegeven.

  Geen nieuws uit IJsland?

  Waarom niet? Waarom horen we alles over de ontwikkelingen in Egypte, maar niets over IJsland?
  In IJsland zorgde het volk ervoor dat de regering opstapte. Nadat de grootste banken waren genationaliseerd werd besloten de schuld aan Groot-Brittannië en Nederland niet terug te betalen.

  Het volk nam actief deel aan het herschrijven van de grondwet. En dat alles op een vreedzame manier. Een complete revolutie tegen de machten die de huidige wereldwijde crisis hebben georkestreerd.

  Daarom is IJsland de laatste twee jaar zo weinig in het nieuws. Wat zou er gebeuren als Europese of Amerikaanse burgers het voorbeeld van IJsland zouden volgen?….verder: http://ireport.cnn.com/docs/DOC-787377

  Like

 20. G.Deckzeijl zegt:

  On topic! Aan allen: dit haal ik net bij AP vandaan…
  http://www.haarlemsdagblad.nl/algemeen/economie/article15707583.ece/Frankrijk-ratificeert-huidig-europact-niet
  Of dat van invloed is op de ratificatie van dat ESM-vod weet ik niet.

  Like

 21. Linsky zegt:

  President Tsjechië: Invoering euro was een vreselijke fout
  Duitse familie ondernemingen vormen front tegen invoering ESM

  President Klaus, die weet wat het is om onder het communistische juk te moeten leven, vergeleek de EU eerder met de voormalige Sovjet Unie.

  De Tsjechische president Vaclav Klaus is één van de zeer weinige overgebleven onafhankelijk denkende politici in Europa die stelselmatig weigert mee te gaan met de euro-propaganda van de heersende politieke- en media elite. Begin deze maand gaf hij een interview aan CNN, waarin hij stelde dat de huidige koers van Europa op niets zal uitlopen en hij de invoering van de Europese Monetaire Unie -de euro- een vreselijke fout noemde.

  ‘Ik ben al heel lang een criticus van wat er gebeurt in de eurozone en de EU,’ aldus Klaus. ‘Ik maak me zorgen, want ik zie geen enkele oplossing. Oplossingen zijn er zeker, maar de politici en burgers in Europa accepteren zulke harde maatregelen niet.’

  Klaus: ‘Ik herhaal dat de oplossing niet bestaat uit het veranderen van wat kleine processen in het economische en sociale systeem van het Europese bouwwerk. Ik ben er absoluut van overtuigd dat het hele (Europese) denk- en gedragsmodel fundamenteel veranderd moet worden. Een diepe fundamentele verandering dus, maar ik ben bang dat de Europeanen nog steeds dromen van het leven in een fijne wereld waarin alles mogelijk is.’…..verder:
  http://xandernieuws.punt.nl/?id=659442&r=1&tbl_archief=&

  Like

 22. G.Deckzeijl zegt:

  Linsky: jij en ik schelen een paar jaar, jij moet je volgens mij net als ik(en iedereen van onze leeftijd) de periode EGKS(Europese Gemeenschap van Kolen en Staal) waaruit later de EEG(Europese Economische Gemeenschap) is ontstaan. Daar hadden al die hotemetoten niets aan moeten veranderen, voor zover ik me kan herinneren was er niks mis met de handelsbetrekkingen van toen.

  Like

 23. Columnist zegt:

  Leuk Babeltorentje in het begin. Laat de Babelmentaliteit vóór je werken, en leer Esperanto. Dan wordt Babel je wapen tegen de eurocraten. Die kennen over het algemeen geen Esperanto. Mogelijk was Zamenhof een profeet. Hij heeft een nieuwe godsdienst gesticht, het Homaranismo.

  Like

 24. G.Deckzeijl zegt:

  Juweeltje van Hans Jansen, oftewel: waarom belastingverhoging volgens de Kunduz-doctrine hetzelfde is als bezuinigen.
  http://www.hoeiboei.blogspot.com/2012/05/niet-houdbaar-niet-duurzaam.html#more

  Like

 25. Linsky zegt:

  PVV-leider Geert Wilders begint een kort geding tegen de Staat om het permanente noodfonds voor de euro (ESM) van tafel te krijgen. Wilders zei vandaag dat Bram Moszkowicz het kort geding namens hem gaat voeren.

  De PVV’er wil dat de rechter een in zijn ogen ‘onrechtmatige daad’ tegenhoudt. Volgens Wilders worden door de instemming met het fonds bevoegdheden aan Brussel overgedragen. Het kan wat hem betreft niet zo zijn dat het demissionair kabinet daarover besluit, zonder dat de kiezer zich erover uitspreekt. Daarom moet er pas na de verkiezingen in de Tweede Kamer over worden besloten.

  Wilders probeerde eerder op de dag al om een besluit in de Tweede Kamer over het fonds uit te stellen tot na de verkiezingen van 12 september. Hiervoor kreeg hij in een hoofdelijke stemming de steun van 41 Kamerleden; te weinig om de beslissing uit te stellen. Volgens Wilders gaat het om ‘een substantiële minderheid’.

  De PVV-leider ziet het kort geding met vertrouwen tegemoet. Hij beschouwt zijn actie als uniek in de parlementaire geschiedenis, maar het is naar eigen zeggen geen verkiezingsstunt. ‘Nee, ik kom op voor de belangen van Nederland.’

  D66-leider Alexander Pechtold noemde het plan van Wilders merkwaardig. ‘Hij heeft een stemming gekregen, daar moet je je als democraat bij neerleggen.’ Verrast is Pechtold niet: ‘We kennen de heer Wilders inmiddels.’ Bron AD.nl
  ===========
  Nou en ik ben niet verrast door die huichelaar pechthold!

  Like

 26. G.Deckzeijl zegt:

  @Linsky: je moet nu eens op thewestistheverybest-site kijken…

  Like

 27. Predictor zegt:

  De ENIGE actie die onze ondergang kan vermijden is dat het volk de regering vervolgt voor Extremisme: (misleiding, onrechtmatige verkwanseling van onze democratie, diefstal en poging tot genocide op de ouderen, zieken en gehandicapten!)

  Like

 28. Tom Hendrix zegt:

  Pechthold, de smerigste verrader, de echte BRUTUS van de DEMONEN 66, deze corrupte ex wethouder van Leiden, heeft de dood van een Leidenaar op zijn geweten. Deze vent moet echt zijn mond houden.

  Like

 29. Tom Hendrix zegt:

  @G.Deckzeijl inderdaad, de EEG was meer als genoeg. De rotzooi begon met het Verdrag van Maastricht in 1992, waar Kohl Duitsland, en Mitterand Frankrijk, dit waanzinnige experiment EU en Euro zijn begonnen. Daar ligt de bron van de huidige ellende.

  Like

 30. Predictor zegt:

  Als je het rationeel bekijkt kom je tot deze conclusie:
  -de EEG werkte in alle opzichten prima, (economisch en sociaal)!
  -dit moest zo nodig worden gewijzigd in de EU, die niet alleen een financiële crisis heeft veroorzaakt, maar ook nog heeft gezorgd dat onze democratie, onze sociale zekerheid en onze veiligheid zijn verdwenen
  -de ESM is degene die ons de doodsteek gaat geven!

  Like

 31. Linsky zegt:

  En die niet alleen! 😦

  Like

 32. Bas Koning zegt:

  De kunduz coalitie probeert de souvereiniteit van ons land over te dragen, en zouden een gepaste straf dienen te krijgen wegens landverraad.

  Like

 33. Linsky zegt:

  Sssst …. Don’t mention Iceland !

  Het is heel opmerkelijk dat de laatste jaren IJsland van de aardbol lijkt verdwenen te zijn. Toch stond in 2008 dit kleine eiland in het centrum van de belangstelling als slachtoffer van de eerste bankencrisis. Er werd toen bijzonder zware druk uitgeoefend op de bevolking om de banken via een bailout te redden met als gevolg een heel zware schuldenlast.

  Maar de bevolking dacht er anders over :
  de volledige regering werd ontslagen
  de premier werd officieel aangeklaagd voor een volksrechtbank
  via referendum werd besloten de schulden niet af te betalen
  de banken werden genationaliseerd
  burgers hebben zelf de grondwet herschreven

  De toestand nu :
  stabiele economische groei van ongeveer 2,5 %
  voorbeeldige participatieve democratie
  de nieuwe grondwet zal in het najaar ter goedkeuring voorgelegd worden
  ( hieronder een aantal simpele, maar wezenlijke principes )
  Deze geweldloze revolutie kon plaatsvinden omdat de bevolking opstond en heel cool reageerde met een

  NEEN aan EU en ECB
  http://www.argusoog.org/sssst-dont-mention-iceland/

  Like

 34. Predictor zegt:

  Hier een stukje uit een artikel van Elsevier over Het demissionair kabinet:
  “Wat bezuinigingen en hervormingen heten, blijken vooral hogere belastingen te zijn. Daar gaan de verkiezingen van 12 september ook niets aan veranderen
  Ook zijn er nieuwe details, zoals het idee om ziekenhuispatiënten per dag 7,50 euro voor hun maaltijden te laten betalen.
  Maar het overheersende beeld blijft, namelijk dat de Kunduz-coalitie de overheidsuitgaven meer laat stijgen dan het kabinet-Rutte wilde.
  De overheid geeft de helft uit van wat de Nederlanders verdienen en daaraan doet ‘Kunduz’ niets.
  wat er ook uit die verkiezingen komt, de kans is nul dat er daarna wel echt wordt bezuinigd.

  Ook na 12 september zal een meerderheid in de politiek niet werkelijk aan Haagse subsidies en andere uitgavenstromen willen komen.

  En dus gaat het lenen en lastenverhogen daarna gewoon verder.”

  http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Commentaren.htm#poll1844318

  Like

 35. Predictor zegt:

  EU-OORLOG?

  Jacek Rostowski, minister van Financiën van huidig EU-voorzitter Polen, merkte recent niet voor niets op dat ‘Europa in gevaar is. De eurozone moet worden gered.’ Het uiteenvallen van de eurozone zal zo’n enorme schok zijn, dat de hele EU het niet zal overleven. Gevolg: een nieuwe oorlog in Europa, uitgevochten om geld – of liever gezegd: het gebrek daaraan.
  Onze regeringen zullen dit overigens niet voor ons doen, aangezien zij zonder het volk te informeren een blanco cheque hebben overhandigd aan Brussel en daarmee aan Zuid Europa. Ook premier Mark ‘Eurofiel’ Rutte en minister van Financiën de Jager hebben hun handtekening gezet onder een ongelimiteerde geldoverdracht die ons land vele tientallen, mogelijk zelfs honderden miljarden euro’s zal gaan kosten, waardoor onze welvaart sterk zal worden aangetast.
  Geschiedenis leert: oorlog

  Like

 36. Columnist zegt:

  Tussen wie zal de oorlog om geld gaan?

  Like

 37. Tom Hendrix zegt:

  @predictor 15.53. uur, met die conclusie van U kan ik instemmen. Voorafgaand krijgen we eerst overal sociale onrust, rellen, winkelplundering, plaatselijk burgeroorlog, en-of een echte oorlog tussen landen. Dankzij de idiote EUROFIELEN gaan we het meemaken.

  Like

 38. Predictor zegt:

  Lees dit maar: “EU-voorzitter Polen en EU-commissie verwachten oorlog na instorten eurozone
  Europese geheime diensten houden al sinds vorig jaar serieus rekening met een nieuwe oorlog in Europa.”
  http://xandernieuws.punt.nl/?id=640371&r=1&tbl_archief=0&

  Like

 39. Predictor zegt:

  Een doem-scenario of misschien toch niet?
  “The date is October 29, 2018, and Britain faces its darkest hour. On the battlefields of Europe, our Armed Forces have been humiliated ”

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2054913/Europe-war-2018-As-Angela-Merkel-says-euro-meltdown-spark-battle.html

  Like

 40. Pingback: Zeg maar “vaarwel” tegen de vrijheid « Welke toekomst…

 41. Pingback: RADIOSTILTE OMTRENT ESM! | eunmask

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s