Tijd voor een nieuwe perceptie!

(Door:Linsky)

“Politieke correctheid is gelegaliseerde misdaad tegen de menselijkheid!”

“Eens een regering ertoe overgaat de stem van de oppositie het zwijgen op te leggen, kan het nog maar één kant op, en dat is die van steeds repressievere maatregelen, totdat de regering zelf een bron van terreur is voor haar burgers en een land creëert waarin iedereen in angst leeft”

(President Harry S. Truman)

John Swinton  was voormalig hoofd van de staf van de New York Times, eens een van Amerika’s meest geliefde krantenmannen, ook wel ‘de decaan van zijn beroep’ genoemd. In 1953 vroeg men hem een toast uit te brengen voor de New York Press Club. Swinton legde toen een monumentale verklaring af, die voor velen verbijsterend en onthutsend was:

“Intellectuele hoeren”

‘Er is op dit moment van de wereldgeschiedenis in Amerika niet zoiets als een onafhankelijke pers. Jullie weten het en ik weet het. Niemand van jullie durft zijn oprechte mening op te schrijven. En als je dit zou doen, weet je bij voorbaat dat het nimmer in druk zou verschijnen.

Ik word wekelijks betaald om mijn oprechte mening buiten de krant te houden waaraan ik verbonden ben. Anderen onder jullie worden betaald met gelijke salarissen voor gelijke dingen en zou er iemand van jullie zo dwaas zijn om toch zijn oprechte mening naar voren te brengen, dan kan hij naar een andere baan gaan zoeken.

Als ik mijzelf zou toestaan mijn oprechte mening in een artikel in mijn krant te publiceren, zou ik binnen 24 uur ontslagen zijn. De bezigheden van de journalisten bestaan eruit om de waarheid te vernietigen, grondig te liegen, te corrumperen, kwaad te spreken, te kruipen voor de mammon, en zijn land en loopbaan te verkopen voor zijn dagelijks brood. Jullie weten het en ik weet het en hoe dwaas is het dan te toasten op een onafhankelijke pers?

Wij zijn het gereedschap en de vazallen van rijke mensen achter de schermen. We zijn dansende marionetten, zij trekken aan de touwtjes en wij dansen. Onze talenten, mogelijkheden en levens zijn eigendom van andere mensen. Wij zijn intellectuele hoeren.’

(John Swinton (1) )

Waar zijn ze mee bezig?

“De politieke correctheid is weliswaar een machtig wapen in de strijd om de monopolisering van de gewetensvrijheid, veel meer nog functioneert zij als instrument ter vernedering.”

“In totalitaire en semitotalitaire samenlevingen gaat het er niet zozeer om de waarheid te verhullen, als wel de burger tot in het diepst van zijn waardigheid aan te tasten. Dat gebeurt door hem in het gezicht voor te liegen over wat voor iedereen zichtbaar is. Het gevoel van machteloosheid dat op die manier teweeg wordt gebracht, is ongetwijfeld de meest effectieve manier om de wil van een mens te breken zonder tot geweld over te gaan.”

(Theodore Dalrymple)

De strijd lijkt gestreden en het verval van onze westerse beschaving neemt in progressief  tempo toe. Maar het zit in de menselijke aard om zich zelfs aan de laatste strohalm vast te grijpen.

Misschien wordt het eens tijd om in de mogelijk laatste slag het vizier en de wapens op de mainstream media (MSM) te gaan richten! Per slot van rekening zijn zij de stem van en voor het volk…de kudde! Tot op heden preken wij hier enkel voor eigen parochie.  En verder lullen we een eind in de ruimte. ….

De naïeve kuddes en de linksen slaven, horige moslimknuffelaars en dhimmi vazallen, geloven enkel dat wat de MSM hen dagelijks voorkauwen. Er is geen enkele gerechtvaardigde hoop dat deze gehersenspoelde schapen van mening zouden veranderen, welke overtuigende informatie wij ook zouden aandragen. In feite is dat heel begrijpelijk en logisch, omdat deze ‘wereldvreemde’ soort nooit een eigen mening heeft gehad, maar zich enkel voedde met voorgekauwde verderfelijke leugenachtige informatie.

Hun bekers zitten al vol en zij zijn bepaald niet genegen om die te legen teneinde er een andere inhoud voor te verkrijgen. Zij wéten hoe de wereld in elkaar zit, want zij kijken elke dag naar het 8 uur journaal en lezen ’s morgens, (na de sporteditie) alle koppen in de  reguliere kranten, waardoor zij een perfecte maatschappij- en wereldvisie verkrijgen. Zou er evenwel een mogelijkheid zijn alsnog hun bekers te ledigen en te vullen met wat meer realisme?

Aan idealisten geen gebrek

Ulfkotte, Mannheimer, Kybeline, Freysinger, Fjordman, Sabatina James, Arzu Toker, Melanie Phillips, Helle Thorning–Schmid,  Thierry Normand, Aliaa Magda Elmahdy, Monika Kaufmann, Oriana Fallaci, etc…………

Verder mogen ook alle schrijvers/vertalers op diverse blogs en talloze websites niet worden vergeten, die door hun inzet het gedachtegoed van alle eerder genoemde islamcritici over de diverse taalgebieden verspreiden.

En dan zijn er nog de Heidi’s, die  ten overstaan van het voltallige publiek en onder bedreiging temperamentvol hun gepassioneerde mening durven geven.

Al deze mensen geven met gevaar voor hun eigen rust, hun lichamelijke veiligheid, met risico op politieke, juridische en persoonlijke vervolging, hun eigen mening……..

De “goedmenschen”

Laten we wel wezen, feitelijk verdienen zij hun betiteling. Het ideaal van één wereld, één mensheid, in diepste wezen wensen zij ook een leefbare sociale samenleving. Een paradijs voor iedereen is natuurlijk ook een nobel streven.

Maar elk oog heeft een ‘blinde’ vlek! Hun geïdealiseerde wereldvisie is er een van bekrompenheid, leugens en praktische onmogelijkheid, geschilderd, opgedrongen en gepropageerd door de vazallen van de ‘elites’,  de MSM.

Zou het mogelijk zijn deze bekrompen, eenzijdige visie van deze “goedmenschen” te beïnvloeden en een realistischer beeld van de werkelijkheid te laten accepteren?

Zonder de politici, de ‘vredelievende islam’ en de moslimknuffelaars uit het oog te verliezen, zouden we wellicht de aandacht van het linkse volkje kunnen vangen door de pijlen eens op de MSM-journalisten te gaan richten. Deze lieden hebben namelijk een ongelooflijke, zo niet de grootste invloed op de massa.  Speciaal uiteraard op de kuddes, die voornamelijk bestaan uit “goedmenschen”. Bij alles wat inmiddels bekend is geworden aan opzettelijke manipulatie, misleiding en zelfs keiharde, regelrechte leugens, is het echt verwonderlijk dat zij willens en wetens het mondiale bedrog in stand houden, het blijven verspreiden en hun eer en ethiek te grabbel gooien voor….ja, voor wat eigenlijk?

De macht van de overheid

Tot op dit moment is de strijd tegen de islamisering en vervalste voorstelling van de realiteit  enkel verzand in een oeverloos tot in den treure herhalen van de feiten en leugens, zoals die ervaren en gezien worden door alle partijen.

Overheden en met name politici zijn echter nog nooit gezwicht voor welk humaan of redelijk argument dan ook. Daar liggen per definitie hun belangen ook helemaal niet. Zoals ik in Waarom overheden hun eigen burgers vermoorden’ heb betoogd, bezitten deze lieden geen enkele vorm van ‘geweten’.

Het aanpakken van de overheden heeft dus op basis van hun volkomen egocentrisme geen enkele zin. Evenmin als dat redelijkheid, argumentatie of menselijkheid bij het leger, de politie en justitie van invloed zouden kunnen zijn, omdat dezen het rechtstreekse instrument, wapens van diezelfde overheden zijn. De televisie, de radio, de sociale internetmedia in ’t algemeen, kortom de mainstream media zijn al sinds lange tijd volledig ingelijfd door de ware machthebbers van deze wereld.

De macht van de MSM

“Bijna veertig jaar lang hebben de Washington Post, de New York Times, Time Magazine en andere prestigieuze media onze conferenties bijgewoond en hun belofte tot discretie gestand gedaan. […] Het zou voor ons onmogelijk zijn geweest een plan voor de wereld uit te werken als we al die tijd in de schijnwerpers van de publieke opinie zouden hebben gestaan.”

(David Rockefeller)

Toch is er een element in het geheel dat onvoldoende beseft wordt in het algemeen. De schrijvers, journalisten, oorlogsverslaggevers, columnisten, bloggers etc. zijn desondanks vaak gedreven door een onderhuids vuur, waaraan zij de energie en het elan ontlenen om door middel van hun regelmatige bijdrage het dagelijkse drama onder de aandacht van de bevolking te brengen. Het mag evident zijn dat dit steevast door een felgekleurde bril gebeurt, dat doet echter vaak niks af aan de emotionele gedrevenheid waarmee zij hun zaken publiekelijk maken.

Alleen al uit deze wens (informatie verstrekken) kunnen we een belangrijk aspect distilleren, wat mogelijk perspectieven biedt. Ik heb het hier dus niet over die schrijvers, wiens ziel al zo zwart is dat zij zichzelf niet eens meer in de spiegel kunnen waarnemen, lieden dus wiens naam ik bewust niet noem, omdat deze bij elk van ons depressiviteit, oprispingen dan wel een hartverzakking zouden kunnen veroorzaken.  Maar ik bedoel die schrijvers en publicisten die nog een greintje fatsoen in hun body hebben en een onaangenaam, knagend gevoel aan hun dagelijkse geweten, wat hen permanent een vaag gevoel van verraad en zelfminachting bezorgt.

Het wordt dus tijd dat vooral de schrijvende pers, zij die nog wel over enige mate van normbesef of ‘geweten’ beschikken, op hun verantwoordelijkheid worden gewezen en daar ook op worden afgerekend. Natuurlijk hebben zij, die in dienst staan van hun bazen, veel te verliezen, hun baan kan op de tocht komen te staan en uiteindelijk kan ontslag volgen.

Toch zou het mogelijk moeten zijn voor veel van hen, die het niet eens zijn met de gang van zaken, de censuur, de beperkingen en de leugens, de koppen bij elkaar te steken. Ook zij zien dat de hele maatschappij naar de kloten gaat en dat zij  daar zelf voor een belangrijk deel aan bijdragen.

Als er te veel ontslagen zouden vallen, doordat al die journalisten nu eens voor hun echte mening zouden uitkomen, wie moet er dan nog schrijven? Waar halen de krantenmannen dan hun schrijvers vandaan? Zou het publiek niet wakker worden en vragen gaan stellen als er op grote schaal overal ontslagen zouden vallen van alle bekende, grote verslaggevers? Zouden de nieuw aangetrokken lieden niet erg veel fouten gaan maken, omdat zij eerst onder volledige controle moeten worden gebracht? Zouden de MSM dan niet een groot deel van hun zeggenschap en vertrouwen door de kudde verliezen?

Een ketting is nooit sterker dan zijn zwakste schakel

Het heeft namelijk wel even tijd nodig alvorens de nieuwe schrijvers de alom heersende cultuur van liegen, bedriegen en censuur door hebben! Dat is geen kwestie van enkele weken, omdat dit een matrix is, geweven door jarenlange indoctrinatie en bedreiging. Deze vervangers hebben een geheel nieuw referentiekader, waarin zij dan hun arbeid moeten verrichten. De noodgedwongen nieuwe garde zou dus wel eens een averechts effect teweeg kunnen gaan brengen en de aanzet tot een geheel ander patroon kunnen zijn. Zelfs de kudde zal zich, waarschijnlijk in opperste verbazing, dan gaan afvragen wat er in hemelsnaam gebeurt.

Het idee hierachter is dus om van nu af aan stelselmatig alle linkse leugens, manipulaties en gecensureerde artikelen en hun schrijvers persoonlijk verantwoordelijk te stellen en zoveel mogelijk te benoemen en openbaar te maken op elke blog en elke website en verder bij elke gelegenheid dan ook die zich maar aandient.

Vervolgens dient geen enkel middel nagelaten te worden om de schrijvers zelf te confronteren met hun verderfelijke leugens en suggestieve artikelen. Tot op heden komen zij er vaak vanaf door soms zelf maar te verwijzen naar een overheersende bedrijfscultuur, waarin zij hun werk niet naar behoren kunnen doen. En daar blijft het dan meestal gewoon bij. Zonder echte bijzondere gevolgen voor hen persoonlijk.

Een ketting is nooit sterker dan zijn zwakste schakel. De overheden zijn machtig. Het leger, de politie en justitie zijn we niet de baas. De MSM zijn machtig. Maar de schrijvende pers is veel zwakker dan algemeen aangenomen wordt. Simpelweg, omdat velen van hen al geruime tijd wakker liggen van de smerige, manipulatieve krachten die hen steevast verhinderen hun feitelijke vak te beoefenen.

Zelf heb ik echt de overtuiging dat heel veel journalisten in hun diepste wezen heel anders over de dingen denken. Misschien dat als zij veel vaker in het onbarmhartige spotlicht gezet worden en in het openbaar steevast ter verantwoording worden geroepen voor hun valse, misleidende artikelen, hen de ogen ook eens geopend worden. Laten zij zelf de koppen eens bij elkaar steken en een strijdbaar front vormen op hun redacties. Laat hen aan den lijve eens ondervinden wat het is te moeten strijden voor het persoonlijke en collectieve bestaan. Zoals zij dat in hun eigen artikelen pretenderen te weten en propageren. Laten er in hun persoonlijke omgeving mensen zijn die hen rechtstreeks vragen stellen en het vuur na aan de schenen leggen.

Don’t kill the messenger?

Er kan geappelleerd worden aan hun feitelijke gevoel voor ethiek, integriteit, hun fatsoen of gewoon aan hun innerlijke mens-zijn. De meesten van hen zijn, evenals de mensen waar zij over schrijven, gewoon slachtoffer van een verziekte cultuur en samenzwering op alle hogere niveaus. Laat hen door de eigen directe omgeving zoals familie, buren en anderen de maat genomen worden. Als het besef van mensonwaardig gedrag door herhaalde aanvallen eenmaal gaat doordringen, zou het zomaar kunnen dat er een kentering ontstaat in hun individuele bewustzijn. Tot nog toe bleven zij als persoon vrijwel altijd buiten schot.

Dat moet afgelopen zijn! Deze lieden zijn het tenslotte die de kudde valselijk informeren. Zoals we ook rechtstreeks strijd moeten voeren tegen de verderfelijke islamisering en diens ideaal van een wereldkalifaat, zo moeten we ook onmiddellijk en onvoorwaardelijk deze  liegende boodschappers aanpakken.

De MSM dienen te worden geconfronteerd met massale beschuldigingen en gedwongen te worden hun berichten neutraler en eerlijker te brengen. Echter niet door aanvallen op het instituut MSM zelf, omdat zij daar tegen gewapend en beveiligd is, ironische genoeg, door haar eigen werknemers. Deze aanvallen dienen dus op de individuele schrijvers te worden toegespitst.

‘Don’t kill the messenger’ is in principe een goed gebruik….behalve als het een verachtelijke,  bange, liegende, bedriegende, manipulerende en valse boodschapper is!

Ook bij deze geïndoctrineerde journalisten moet toch ooit het besef en de overtuiging kunnen groeien dat hun dagelijkse aandeel in de ‘grote leugen’ hen tevens persoonlijk ethisch verantwoordelijk stelt. Dat zij zelf door hun leugens rechtstreeks de oorzaak zijn van de jacht.

In feite is de verslaggever niet enkel een boodschapper, maar schept deze de voorwaarden en het klimaat, waarin de ethische norm van ‘t maatschappelijke bewustzijn wordt gevoed.  Juist daardoor vormen de MSM in het algemeen en de pers in het bijzonder vaak het ‘geweten’ van de kudde!

Over welke mogelijkheden beschikken we?

Uitgaande van het gegeven dat er ongetwijfeld linksen, ‘goedmenschen’ en normale, doch misleide zielen, zijn, die echter allen van dermate goede wil en intentie zijn om zelfstandig te gaan denken en oordelen;

A résumé;

 • Familie, buren en kennissen etc. confronteren de betreffende leugenaar met zijn leugens en wangedrochten. En wel in die mate dat de persoon in kwestie zich de ogen uit de kop schaamt en in ieder geval niemand meer recht durft aan te kijken.
 • Blogs en websites in het bijzonder en rechts georiënteerde gedrukte periodieken in ’t algemeen zetten zich meer in teneinde speciaal de leugens en manipulaties  van de MSM onder de algemene aandacht te brengen.
 • Zij, die daartoe in de gelegenheid zijn, kunnen massaal pamfletten over de MSM-leugens en hun manipulatie maken en verspreiden. In de sfeer en opzet van ‘t bekende ‘Loesje’ bijvoorbeeld, maar helder, duidelijk en beknopte ‘to the point’ informatie.
 • Diegenen onder ons die daar de kwalificaties voor hebben, zouden zich vaker onder journalisten kunnen mengen en antwoorden proberen af te dwingen. Zowel van de ter plaatse zijnde pers als van de geïnterviewde persoon. Datzelfde kan ondernomen worden in televisiestudio’s (denk aan Knabbel en Babbel, en de WDD) en als beller naar een links radioprogramma.
 • Schrijf onophoudelijk kritieken naar de reguliere kranten en blogs. Een verscheidenheid aan ‘Proxy Servers’ staan ons daarbij ten dienste om de waarschijnlijke IP-ban’s te omzeilen.
 • Teken uw persoonlijke ervaringen, zienswijzen en meningen op en zie die zoveel mogelijk te verspreiden op de daarvoor geschikte blogs en websites.
 • Als laatste, wees eerlijk in uw mening en draag het gedachtegoed wat u werkelijk aan het hart gaat uit in de openbaarheid, zonder terughoudendheid of  restrictie van welke aard dan ook.

We staan open voor elke suggestie die kan bijdragen aan een breder front van verzet om de MSM aan de kaak te stellen, want zolang die kunnen volharden in hun leugens, is elke strijd bij voorbaat verloren.

Oké, ik weet het….de wens is de vader van de gedachte. Wellicht ben ik zelf een naïeve,  idealistische dromer. Waarschijnlijk heb ik zelf ergens nog hoop, idealen en geloof in een redelijke afloop van de wereldbedreigende gevaren die ons momenteel overspoelen, waarvan de mondiale islamisering natuurlijk de zwaarste aanval uit de geschiedenis is op onze westerse beschaving. Evenwel ben ik doordrongen van de realiteit van deze totaal verziekte samenleving.

De menselijke geestkracht is echter sterk. Door de geschiedenis heen heeft hij geworsteld en is ook steeds weer boven gekomen. Door de eeuwen heen is het volk geknecht, uitgebuit, verraden en verloochend door haar eigen leiders. De veerkracht van het liefdevolle menselijke gedachtegoed is verbazingwekkend groot. Laat niemand onze dromen transformeren in een nachtmerrie!

Opgeven was nooit een optie!

Je kunt de koning niet van het bord verwijderen. Hij kan enkel schaakmat gezet worden. Dat gebeurt door middel van de stukken en hun gevoegelijke waarde en positie. Als de loper niets kan doen en als het paard geen bedreiging kan vormen, wel, vergeet dan niet dat een pion soms meer waarde vertegenwoordigt dan welk ander ‘belangrijk’ stuk dan ook. Soms kan een pion promoveren naar wat de speler maar wenst. En soms, heel soms…is het een pion die de koning mat zet!

 

 • “Vaak – vergeef me mijn defaitisme van vandaag – vragen wij ons islamcritici wel af waarom wij al deze informatie tegen de islamitische bedreiging geven, waarom wij politieke, juridische en persoonlijke vervolging op ons nemen, als diegenen die wij willen informeren het geen ene moer interesseert wat er terechtkomt van hun toekomst en die van hun kinderen.” Michael Mannheimer.  Uit het voorwoord: Voortdurend aangevallen en gemolesteerd     door moslims: Homoseksuelen vluchten uit Hamburg

Laten die (on)bewust liegende schrijvers zich dat inderdaad maar eens afvragen! Want anders zal het paradijselijke Utopia dat zij vaak pretenderen te beschrijven spoedig uitmonden in de nachtmerrie van een Dystopie!

Herken de leugenaar!

http://www.youtube.com/watch?v=uKbXuPGGz1A

 • (1)  (Bron:‘Operation Vampire Killer 2000. American Police Action Plan for stopping World Government Rule, Patnwo, P.O. Box 8787, Phoenix, Arizona 85066.)

Door:

Linsky (voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

16 reacties op Tijd voor een nieuwe perceptie!

 1. vederso zegt:

  @ Linsky. Bedankt voor dit artikel! Ga ik straks na het voetbal nog es een keer rustig lezen.

  Like

 2. Linsky zegt:

  Nog een voorbeeld van de enorme gevolgen van het zwijgen door de pers!

  De stille IJslandse revolutie..!
  Hoe kon dit gebeuren?

  Deze geweldloze revolutie kon plaatsvinden omdat de bevolking opstond en heel cool reageerde met een ‘NEE’ aan EU en ECB Waarom ? Zowel de Europese Unie als de Europese Centrale Bank worden volledig gecontroleerd en zijn volledig eigendom van privé-families . Deze dreigden IJsland ermee dat het niet aanvaarden van de schuldlast om de banken te redden van hen het ‘Cuba van het noorden’ zou maken. Omdat zij het aangedurfd hebben Europa de rug toe te keren hebben ze zichzelf ervan gevrijwaard het ‘Haiti van het noorden’ te worden.

  De druk van EU en ECB rust nu op Griekenland, Italië, Spanje, Portugal en straks nog andere landen. Waarom lezen we in kranten niets over deze?

  In het referendum in maart 2010 stemden 93% van de IJslanders tégen het terugbetalen van internationale schulden; o.a. Nederland is via de IceSave-spaarflop één van de grote schuldeisers… Maar heb jij dit verhaal al op het journaal gehoord..?

  Het gevolg van de uitslag van dit referenfum, was o.a. dat het IMF onmiddellijk haar leningen aan IJsland bevroor; er mochten tot nader order geen nieuwe leningen worden verstrekt.. Maar deze fundamentele revolutie, zoals gezegd niet uitgezonden op tv, kwam hierdoor alleen maar méér op gang. Met steun van een woedende bevolking startte de regering civiele en strafrechterlijke onderzoeken naar de verantwoordelijken voor de financiële crisis. Er werd via Interpol zelfs een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de ex-directeur van Kaupthing, Sigurdur Einarsson terwijl de overige bankiers die betrokken waren bij de crash het land hals over kop ontvluchtten…

  De IJslanders besloten daarop om een nieuwe grondwets-ontwerptekst te schrijven, een grondwet die het land zou bevrijden van een té grote macht van de internationale financiële instellingen en virtueel geld. De huidige grondwet werd aangenomen toen IJsland in 1918 onafhankelijk werd van Denemarken in 1918. Opvallend daarbij is dat de grondwet een bijna exacte kopie is van de Deense, alleen is het woord ‘koning’ telkens door ‘president’ vervangen..!

  En om deze nieuwe grondwet te schrijven kozen de IJslanders 25 burgers uit 522 volwassenen die niet waren gelieerd aan enige politieke partij, maar die waren aanbevolen door ieder minstens 30 burgers.

  Vervolgens werd dit document niet door een handjevol politici opgesteld, maar werd deze geschreven op het internet..! Vergaderingen van de gekozen afgevaardigden werden online uitgezonden, waarbij burgers direct hun commentaar en suggesties konden insturen; zo waren ze er getuige van hoe het nieuwe grondwetsdocument tot stand kwam..!

  En de grondwet die uiteindelijk uit dit volledig democratische proces ontstaat, zal ter goedkeuring aan het parlement worden aangeboden na de komende verkiezingen, de wereld op zijn kop..!

  Enkele artikelen uit de nieuwe grondwet van IJsland ……….verder; http://www.wanttoknow.nl/nieuws/de-stille-ijslandse-revolutie/

  Like

 3. Linsky zegt:

  De shockdoctrine, de opkomst van rampenkapitalisme
  The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism; Auteur Naomi Klein, 2007

  In dit boek stelt Naomi Klein dat de neoliberale ideologie, oorspronkelijk van Milton Friedman, wordt opgedrongen aan bevolkingen na ‘shocks’, dit zijn gebeurtenissen zoals natuurrampen en oorlogen. De bevolking is verward en niet in staat zich te verzetten tegen economische hervormingen en zich bezig te houden met politiek, overleven heeft al haar energie nodig. Terwijl de bevolking nog in verwarring is worden publieke voorzieningen snel geprivatiseerd. Voorbeelden van situaties die Klein noemt zijn onder andere de orkaan Katrina in New Orleans en de tsunami in Azië, dit zijn natuurrampen en kunnen derhalve niet expres worden toegepast door regeringen. Maar ze noemt ook de oorlog in Irak, een shock die wel bewust is toegepast, om daarna de economie snel te hervormen terwijl de bevolking te verward is om zich te verzetten.

  Het boek begint met het verhaal van New Orleans en hoe daar, na de ramp in 2005, het schoolsysteem, de huisvesting en de gezondheidszorg razendsnel werden ingepalmd en geprivatiseerd. Men wilde de hele regio omvormen tot een belastingvrije zone. Overlevers van de tsunami (2004) getuigen over bedrijven en politici die de terreinen van hun voormalige huizen als nieuw te ontginnen gronden gingen beschouwen om er hotels te bouwen.

  Dit zijn enkele voorbeelden die Klein aanhaalt om aan proberen te tonen dat de wereld in toenemende mate slaaf zou worden van de shockdoctrine die aanleiding geeft tot het rampenkapitalisme.

  Zij stelt dat dit een nieuwe vorm van kolonialisme voorstelt. Het ontstane puin bij een ramp is het bijna bijbels klinkende nieuwe onontgonnen land: leeg en open voor wie het wil inpalmen. Terwijl het bloed van de getraumatiseerde slachtoffers vloeit en men enkel denkt aan zelfbehoud, rinkelt de kassa van de ondernemers die de vrije markt uitroepen als enige ware. Dit met als doel winst te halen uit de desoriëntatie van de bewoners, privatiseringen doorvoeren terwijl de mensen in shock zijn en zich enkel op hun dagelijkse zorgen kunnen concentreren.

  Naomi Klein – The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism; 1uur en 33 minuten.

  Like

 4. Linsky zegt:

  In zijn wekelijkse talkshow Real Time with Real Maher verwelkomde host Bill Maher vrijdag veteraan-verslaggever en oud-presentator van het CBS Evening News Dan Rather.
  Rather is de auteur van een nieuw boek getiteld Rather Outspoken, waarin hij medialand ontmaskert.

  De carrière van Rather als nieuwslezer kwam in 2004 abrupt ten einde toen hij bewijs leverde dat toenmalig president George W. Bush tijdens de Vietnamoorlog afwezig was zonder verlof. De dagen van Rather als nieuwslezer waren vanaf dat moment geteld.

  CBS besliste dat politiek belangrijker was dan journalistiek. In de uitzending legt Rather uit hoe de media in handen zijn van een kleine groep gigantische corporaties en hoe het nieuws ‘gepolitiseerd’ en ‘gerelativeerd’ wordt.

  De enige belangen die volgens de oud-nieuwslezer worden behartigd zijn die van de corporaties. De journalisten die verslag proberen te doen van het nieuws hebben niets in te brengen. Datzelfde geldt voor het publiek dat voor de buis zit, aldus de 81-jarige Rather. h/t niburu.nl

  Like

 5. louis-portugal zegt:

  Linsky dat artikel gaat in mijn dossier van Leugens door de media.

  Like

 6. vederso zegt:

  @ Linsky. Compliment voor het artikel. Nee, een groot compliment! Zo nu en dan is er ook goed nieuws van het MSM-front. De oplage van Der Spiegel loopt al een aantal jaren gestaag terug en de verkoop van Sueddeutsche Zeitung schijnt een diepe val te hebben gemaakt, maar dat zetten ze natuurlijk niet op de voorpagina.

  Like

 7. vederso zegt:

  Oh, ja. Deze website kwam ik tegen. In het Engels met nieuws uit IJsland. http://www.icenews.is

  Like

 8. Linsky zegt:

  Dank je verderso. 🙂

  Maar dat er veel kranten naar de filistijnen gaan, vinden ze denk ik niet zo heel erg.
  Zij zijn ook modern en de coma-vloeistof is makkelijker en over grotere massa’s te verspreiden door middel van internet.
  het is echt onvoorstelbaar als je de waanzin en de achterlijke meningen van die linkse comateuze kuddes leest. Ze zwijmelen gewoon dagelijks en krijgen zo ongeveer een orgasme bij het vernemen van het goede nieuws op het linkse front!

  Like

 9. lucky9 zegt:

  “Politieke correctheid is gelegaliseerde misdaad tegen de menselijkheid.” is een te lange en te ingewikkelde definitie en is in feite alleen van toepassing op politiek correcte wetten.

  “Politieke correctheid is (het eerste symptoom van totalitair) fascisme!” lijkt me korter bij de waarheid te liggen.

  Politieke correctheid is immers een gedragspatroon dat werd opgedrongen en slechts vorm krijgt door preventieve auto-censuur vanwege diegene die zich zo gedraagt. Politieke correctheid is een ingesteldheid die inspireert tot daden of nalatigheden maar niet gelijk te stellen met die daden of nalatigheden zelf.

  Politieke correctheid inspireert dus tot misdaden, in sommige gevallen tegen de menselijkheid.
  Het is elke wet die het fascisme faciliteert of de democratie en de vrije meningsuiting beknot, die misdaden uitlokt, misdadigers inspireert en bevoordeelt.

  Indien deze misdaden er tegen de menselijkheid zijn dan pas klopt de definitie.

  Voor het overige dank en hulde voor het uitstekend artikel.

  Like

 10. Daniël Deblaere zegt:

  De vrije pers, de “vierde macht”, de zogenaamde waakhond van de democratie is een zieke, een zwaar zieke (waak)hond … of schoothond (al naargelang degene die de leiband vasthoudt).

  Like

 11. Marijke . zegt:

  Linsky een art naar mijn hart.Bravo hoor.

  Like

 12. Linsky zegt:

  Dank je Marijke.
  Je maakt m’n dag weer helemaal goed. 🙂

  En die begon niet best, hoor!

  Kijk, dat het circadiaan ritme in mijn nucleus suprachiasmaticus is verschoven, ik ben nu eenmaal een B-mens, is op zich helemaal niet zo erg.
  Dat mijn levensritme via de biologische klok endogeen gestuurd evenmin. Dat het licht op m’n netvlies van mijn ogen valt en via speciale ganglioncellen naar de hypothalamus gezonden wordt, oké daar kan ik probleemloos mee leven, ik kan de zon best goed in het water zien schijnen.
  Maar dat mijn B-soort nu dus enzym peroxiredoxine te weinig heeft, volgens de heren professoren, da’s ernstig!

  Zo worden weer eens mensen met afwijkende levenscycli, in het bijzonder dus B-mensen die sowieso al op de tweede plaats staan, gestigmatiseerd, geëtiketteerd en gedemoniseerd en eigenlijk als minderwaardig beschouwd, gezien men er voor het gemak ook maar even van uit gaat dat we daardoor hersenbeschadigingen hebben!
  … Bah, ze weten altijd wat!

  Maar goed dat ik me in ieder geval te buiten ga aan onvoorstelbare hoeveelheden koffie.
  Je koffie smaakt mogelijk nog beter als je kennis neemt van de resultaten van een grote Amerikaanse studie naar de gezondheidseffecten van koffie. Uit die studie blijkt namelijk dat mensen die regelmatig veel koffie drinken een heleboel kwalen niet of minder oplopen dan de koffie-vrijen…..
  Ha, ..wie is d’r hier nou gek?!

  Like

 13. Tom Hendrix zegt:

  Let op scribenten, het DEMISSIONAIRE KABINET van RUTTE gaat door met het LANDVERRAAD.
  Ze willen persé het ESM VERDRAG morgen behandelen in de kamer. Bij aanname zijn zij en hun paladijnen schuldig aan overtreding van artikel 93 van het Wetboek van Strafrecht, en dat gaat over het verraden van je LAND!

  Like

 14. Pingback: Kan er wel wat veranderen? | Linsky's Place

 15. Hans van den Berg. zegt:

  Linsky geweldig goed gedaan, dit zijn de dingen die nodig zijn om werkelijk iets te veranderen.
  Uiteindelijk bij ons zelf natuurlijk, maar dit is een hele goeie voorzet.
  I know that you are a leader!
  Groet Hans.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s