ESM is in strijd met Nederlandse Grondwet (1)

(Arend Lammertink, 22 mei 2012)

Hieronder vindt u de email die Arend Lammertink vandaag, 22 mei 2012, aan de Voorzitter van de Tweede Kamer heeft gericht. Vanavond wordt er in de Tweede Kamer over het ESM gedebatteerd.

From: Arend Lammertink

Date: 2012/5/22
Subject: **spoed** Waarom er voor de goedkeuring van het ESM verdrag een twee derde meerderheid van uw kamer vereist is.
To: De voorzitter van Tweede Kamer der Staten Generaal

Geachte Voorzitter,

Vandaag debatteert uw kamer over de eventuele goedkeuring van het ESM verdrag[1] door ons land. Ik wijs u er bij deze op dat dit verdrag op een aantal punten in strijd is met de grondwet en daarom slechts met een twee derde meerderheid van stemmen kan worden aangenomen.

Ik wijs u in deze op de volgende (delen van) artikelen uit het ESM:

-:-
ARTIKEL 8
Maatschappelijk kapitaal

4. De ESM-leden verbinden er zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe hun bijdrage tot het maatschappelijk kapitaal te leveren overeenkomstig hun in bijlage I vermelde bijdrage-sleutel. Zij geven tijdig gevolg aan alle opvragingen van kapitaal overeenkomstig de in dit Verdrag vastgelegde voorwaarden.

ARTIKEL 10
Wijzigingen in het maatschappelijk kapitaal

1. De Raad van gouverneurs evalueert op gezette tijden en ten minste om de vijf jaar het maximale leningvolume en de toereikendheid van het maatschappelijk kapitaal van het ESM. Hij kan besluiten het maatschappelijk kapitaal te wijzigen en artikel 8 en bijlage II dienovereenkomstig aan te passen. Dit besluit treedt in werking nadat de ESM-leden de depositaris in kennis hebben gesteld van de voltooiing van hun toepasselijke nationale procedures. De nieuwe aandelen worden aan de ESM-leden toegewezen volgens de in artikel 11 en bijlage I bepaalde bijdragesleutel.

ARTIKEL 32
Rechtspositie, voorrechten en immuniteiten

1. Teneinde het ESM in staat te stellen zijn doel te verwezenlijken, worden aan het ESM op het grondgebied van elk ESM-lid de rechtspositie en de voorrechten en immuniteiten, als vermeld in dit artikel, toegekend. Het ESM tracht erkenning van zijn rechtspositie en van zijn voorrechten en immuniteiten te verkrijgen op andere grondgebieden waar het functies vervult of activa bezit.

2. Het ESM bezit volledige rechtspersoonlijkheid; het heeft volledige handelingsbevoegdheid om:

a) roerende en onroerende goederen te verkrijgen of te vervreemden;
b) overeenkomsten te sluiten;
c) in rechte op te treden; en
d) elke overeenkomst en/of alle protocollen betreffende de hoofdzetel te sluiten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat zijn rechtspositie en zijn voorrechten en immuniteiten worden erkend en dat daaraan gevolg wordt gegeven.
-:-

Hieruit blijkt dat het ESM een nieuw op te richten rechtspersoon is, waaraan een aantal bevoegdheden inzake het opstellen van de begroting worden overgedragen. De grondwet bepaalt echter het volgende:

-:-

Artikel 105

1. De begroting van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt bij de wet vastgesteld.

2. Jaarlijks worden voorstellen van algemene begrotingswetten door of vanwege de Koning ingediend op het in artikel 65 bedoelde tijdstip.

3. De verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt aan de Staten-Generaal gedaan overeenkomstig de bepalingen van de wet. De door de Algemene Rekenkamer goedgekeurde rekening wordt aan de Staten-Generaal overgelegd.

4.De wet stelt regels omtrent het beheer van de financiën van het Rijk.

-:-

Wanneer (een gedeelte) van de begroting en uitgaven van het Rijk niet bij wet wordt vastgesteld, maar overgedragen wordt aan de rechtspersoon “ESM”, die geen onderdeel uit maakt van het Rijk, dan is dat in strijd met artikel 105 lid 1 van de grondwet. En dat betekent dat artikel 91 lid 3 en artikel 92 van de grondwet bij dit verdrag van toepassing zijn:

-:-

Artikel 91

3. Indien een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de Grondwet dan wel tot zodanig afwijken noodzaken, kunnen de kamers de goedkeuring alleen verlenen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 92

Met inachtneming, zo nodig, van het bepaalde in artikel 91, derde lid, kunnen bij of krachtens verdrag aan volkenrechtelijke organisaties bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak worden opgedragen.

-:-

Ik wijs u er verder up dat indien uw kamer het ESM verdrag zou goedkeuren zonder de grondwettelijk vereiste twee-derde meerderheid, u en/of de leden van de regering zich schuldig zouden maken aan het misdrijf omschreven in artikel 94 van het wetboek van strafrecht:

-:-

Artikel 94 | Sr, Boek 2, Titel 1

De aanslag ondernomen met het oogmerk om de grondwettige regeringsvorm of de orde van troonopvolging te vernietigen of op onwettige wijze te veranderen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

-:-

Ik verzoek u dit bericht met spoed door te sturen aan alle leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal en mij hiervan per e-mail een bevestiging te doen toekomen.

Met vriendelijke groet,

Ir. Arend Lammertink.

[1] http://www.european-council.europa.eu/media/582895/10-tesm2.nl12.pdf

ESM is in strijd met Nederlandse Grondwet (2)

(Rudo de Ruijter, 22 mei 2012)

Er zijn nog meer punten, waarop het ESM-verdrag op zeer gespannen voet staat met de Nederlandse Grondwet.

Artikel 49 Grondwet

Zo eist het ESM, dat degene die verantwoordelijk is voor Financiën (onze Minister van Financiën) Gouverneur wordt in het ESM. Als Gouverneur moet hij de stabiliteit van de eurozone bevorderen. Artikel 49 van onze Grondwet verplicht hem echter tot een getrouwe invulling van zijn ministerschap. Dat Eurozone-de rol van Gouverneur en de nationale rol van minister van Financiën vaak zullen conflicteren spreekt vanzelf. De foutieve informatie die Minister de Jager de Kamer voorgespiegeld heeft over de gesuggereerde maar niet voorziene rol van de Kamer bij ESM-besluiten is typerend voor de spagaat waarin de minister belandt als dienaar van twee meesters.

Artikel 19.1 Grondwet

“Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.” Wanneer je weet, dat de overheidsbestedingen verantwoordelijk zijn voor de helft van de economische activiteit, dan kun je op je vingers natellen, dat de miljarden die we moeten bezuinigen voor het ESM het verlies van werkgelegenheid betekent voor duizenden, tienduizenden of misschien zelfs honderdduizenden Nederlanders, al naar gelang de verliezen die het ESM zal lijden en/of de besluiten van de Gouverneurs het ESM kapitaal te verhogen.

Verder is het ESM onderdeel van een desastreuse euro-politiek, die regeringen ook vanwege andere afspraken (bijv. terugdringen van de staatsschuld en beperking van de staatsbegroting) dwingt tot enorme bezuinigingen. Waarom deze drastische bezuinigingspolitiek geen logische oplossing is en zelfs totaal overbodig is kunt u lezen in ESM, een zwarte dag voor de democratie.

22 mei 2012

P.S.:

Goed om te weten (toevoegingen die Arend Lammertink onder de aandacht brengt)

http://adbroere.nl/web/nl/columns/in-het-oosten-gaat-de-zon-op.php

-:-

Een uitspraak van het Centrum voor Europese Politiek (CEP) zorgt ervoor dat  het ESM verdrag in elk geval niet geruisloos door de Bondsdag kan worden geloodst. De Duitse coalitie van christen-democraten en liberalen is nu afhankelijk geworden van de sociaal-democraten om de noodzakelijke twee-derde meerderheid te kunnen bereiken.

[…]

Volgens het CEP rapport is een twee-derde meerderheid essentieel omdat het ESM een systeemverschuiving in de constitutie teweeg brengt, die op grond van artikel 23 van de grondwet slechts met genoemde meerderheid kan worden aangenomen.

‘Het ESM verdrag koppelt de nationale financieel economische politiek duurzaam aan een met de EU verbonden internationale financiële organisatie’, volgens het genoemde oordeel, ‘Hierdoor wordt de budgettaire soevereiniteit van het Duitse Parlement structureel en onomkeerbaar aangetast.’De wetenschappelijke dienst van de Bondsdag was in februari 2012 tot een gelijkluidende mening gekomen.

Bron: Welt-Online 26 maart 2012, vertaling Ad Broere

-:-

http://www.earth-matters.nl/60/4928/europa/Artikel%20printen

-:-

In Duitsland wordt er op een andere manier naar de komst van het ESM gekeken dan in ons land. Door de inzet van burgerbeweging Die Zivile Koalition zijn er 600.000 mails naar de Bondsdag gestuurd van Duitsers,  die hun parlementsleden vragen het ESM verdrag niet te ratificeren. Verder kwam het Centrum voor Europese Politiek (CEP) in een op 26 maart 2012 gepubliceerd rapport tot drie belangrijke conclusies met betrekking tot het ESM:

 1. Het ESM verdrag verbindt de nationale economische politiek blijvend aan die van een internationale financiële organisatie, opgericht door de zeventien eurolanden.
 2. De eigen beslissingsbevoegdheid in de Bondsdag over de begroting  wordt structureel en duurzaam aangetast. In het slechtste geval wordt het bail-out verbod dat in het EU verdrag is opgenomen, door de oprichting van het ESM gewijzigd in een de-facto ongelimiteerd en oneindig bail-out gebod voor de eurolanden. Een bail-out verplichting overigens, dat niet alleen betrekking gaat hebben op landen, maar ook op banken.
 3. Het ESM veroorzaakt een dermate diepgaande structurele verandering in de constitutie, dat deze op grond van artikel 23 in de Duitse grondwet uitsluitend met een twee-derde meerderheid in de Bondsdag en Bondsraad kan worden uitgevoerd.

Het onderzoeksinstituut CEP wijst op de vergaande gevolgen voor de nationale soevereiniteit door de overdracht van bevoegdheden aan een internationaal instituut, op het permanente karakter van het Europees Stabiliteit Mechanisme en op de financiële consequenties die hieruit voortvloeien voor de landsbegroting. Deze gevolgen zijn dermate ingrijpend, dat het CEP op grond van de Duitse grondwet een meerderheid van twee-derde van de stemmen in de Bondsdag en Bondsraad noodzakelijk acht.

-:-

Dat is dus in feite dezelfde situatie als in Nederland. Ook de beslissingsbevoegdheid van de TK over de begroting wordt natuurlijk evenzo “structureel en duurzaam aangetast” en dat gaat dus in tegen artikel 150 van de grondwet. Zie ook:

http://www.quofataferunt.com/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=75&id=46777&limit=15&limitstart=30&Itemid=120

-:-

Euroverdrag gaat in tegen Grondwet

Brussel gaat dus voortaan bepalen of de Miljoenennota door de beugel kan. In Artikel 91 van de Grondwet is echter opgenomen dat een verdrag dat ingaat tegen de Grondwet, met tweederde meerderheid moet worden aangenomen. Als er geen 100 van de 150 stemmen in de Tweede Kamer en 50 van de 75 stemmen in de Eerste Kamer zijn te vinden, dan mogen de rode potloden weer worden geslepen. De vraag is echter hoe de zittende partijen het er dan van af gaan brengen. Of krijgen wij, net als Italië en Griekenland ook een niet gekozen bankierskabinet?

-:-

Tekst van het ESM-verdrag zoals getekend 2 februari 2012 en zoals deze ter goedkeuring voorgelegd is aan de Tweede Kamer:

http://www.european-council.europa.eu/media/582895/10-tesm2.nl12.pdf  (als niet beschikbaar, hier een kopie)

Korte video: http://www.youtube.com/watch?v=1GaH2MqXfxM

Ter vergelijking kunt u hier de tekst van het oorspronkelijke verdrag vinden: xx_ESM-treaty_11_July_2011.pdf

Door:

Arend Lammertink & Rudo de Ruijter

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in EU, Eurocrisis, Europa, Europeanisering, Nederland. Bookmark de permalink .

18 reacties op ESM is in strijd met Nederlandse Grondwet (1)

 1. E.J. Bron zegt:

  Gerrit, let je even op??

  E.J.

  Like

 2. Columnist zegt:

  Alsof de elite zich wat van wetten aantrekt.

  Like

 3. G.Deckzeijl zegt:

  Aan allen: ik ga hier geen links meer over het ESM parkeren.Jullie kunnen alles op AP vinden en een gedeelte hier. Vanavond om half 8 begint op politiek24 het live-debat over dat SHIT-“verdrag”.

  Like

 4. P.Munnich zegt:

  Hebben we het zover laten komen? Is er dan NIETS meer waar we op kúnnen en mógen vertrouwen op deze wereld? Hoe denken deze DIEVEN in BRUSSEL dat ze daar mee weg komen !!! Waarschijnlijk is er iets góéd fóút gegaan toet de EURO werd ingevoerd, en er niet is gekeken naar lange-tijd gevolgen, die ZOUDEN KUNNEN gebeuren.
  Daar is nu niets meer aan te doen, maar het is Niet te laat om onze STEM en PROTESTEN te laten horen.
  Hopende op gezond verstand van kamerleden wacht ik op hun uitspraak.

  Like

 5. G.Deckzeijl zegt:

  P.Munnich: Roep iedereen in je directe omgeving op NEE te stemmen op 12-9 a.s. Roep iedereen op om op de PVV te gaan stemmen, maak er maar een kettingmail van of zoiets.

  Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  Heer Lammertink, proficiat met dit uitstekend betoog over het ESM. Ik zou hier graag nog een financieel betoog aan willen toevoegen. Nederland heeft buiten de garanties die Dhr.Rutte is aangegaan terzake het ESM verdrag, een staatsschuld van 400 miljard Euro. Per nederlander, van zuigeling tot grijsaard, is dat een bedrag van ca. 25.000 euro per hoofd van onze bevolking.
  Daarbij komen de garanties, die Rutte en de Jager zijn aangegaan tot een bedrag van 134 miljard euro, wat omgerekend ca. 8000 euro per hoofd van onze bevolking betekent. Dit is een zeer zwart scenario, en als het ESM zou worden aangenomen gaat het van kwaad tot erger.

  Like

 7. G.Deckzeijl zegt:

  http://nos.nl/artikel/375468-cu-tegen-permanent-noodfonds.html
  Ziezo, en dan ga ik nu naar politiek24, om het debat over dat ESM-VOD te bekijken.
  De Jager vond de ESM-sentimenten die in he tland leven, onterecht.
  Tsja, met zo’n salaris kun je alles onterecht vinden. Straks lekker stemmen, na 12-9 wellicht gezond weer op…

  Like

 8. Tom Hendrix zegt:

  @Gerrit, ik ben eens benieuwd of ze het gore lef hebben, met het ESM DICTAAT akkoord te gaan.

  Like

 9. G.Deckzeijl zegt:

  Politiek24 werkt niet…
  Goedbeschouwd vind ik het ook verspilde energie.

  Like

 10. lucky9 zegt:

  Uiteraard is het ESM-dictaat in strijd met elke grondwet de zichzelf een beetje respecteert.

  De fascistoïde-meter van elke democratie begint in de rode gevarenzone uit te slaan.
  Dit is weerom zulk voorval. Maar wel een waar de meter zelf op springen staat.

  Benieuwd wat de fascisten gaan doen. Maar wat doet U bij de volgende (al dan niet vervalste) verkiezingen?

  Like

 11. G.Deckzeijl zegt:

  Plasterk zei vanavond dat hij het verzoek van Wilders om het ESM-debat opnieuw uit te stellen, destructief vond. Wanneer is die Plasterk eigenlijk jarig? Weet een leuk kadootje voor ‘m…
  http://www.gifbin.com/982966

  Like

 12. Pingback: Je mag er niet toe oproepen, maar… | AmsterdamPost

 13. Bas Koning zegt:

  Wat deze ‘coalitie-stiekum’, bestaande uit D66, PvdA, Groenlinks, CDA, en VVD, hier doet, is niets minder dan een staatsgreep plegen. Een coalitie vormen tijdens een demisisionaire periode is ongehoord. Tijdens die periode dan ook nog ‘eventjes’ de soevereigniteit van Nederland wegtekenen zonder inspraak van het volk, is gewoonweg hoogverraad eerste klasse.

  Een demissionaire 2e kamer heeft geen controversiele besluiten te nemen, en is ook nog eens in minachting voor de rechtsstaat, op het moment dat ze het kort geding niet afwachten. Dat moet dan ook versneld worden gevoerd: voor tien uur vandaag.

  Deze staatsgreep moet verhinderd worden: de democratie mag niet worden weggetekend: wij besluiten hier zelf over ons geld, daar hebben partijen buiten Nederland niets mee te maken, wie onze overheidszaken overhevelt naar het buitenland heult met de bezetter.

  Like

 14. Tom Hendrix zegt:

  @Bas de Koning 07.12. uur, dat is het. Het is niet minder dan de zelfstandigheid van NEDERLAND verkwanselen voor het GEDROCHT EU. Het is een godvergeten schande, deze politici zijn nog slechter als de NSB ers, tijdens de periode 1940 -1945.

  Like

 15. friki zegt:

  Hoop op een hele grote overwinning van de PVV. De heer Wilders gun ik zijn gelijk van aller harte.!!

  Like

 16. Tom Hendrix zegt:

  De gloeiende vinkentering! Ik lees net op de site van ELSEVIER, dat ze het LANDVERRAAD gewoon doorzetten. Vaarwel nederland, U bent heden 23 mei 2012, door de baantjesjagers in DEN HAAG verkwanseld geworden! Er waren maar 3 partijen die de rug recht hielden zo ver ik weet de PVV uiteraard,de PvdD, en ik dacht Brinkman. Wat een walgelijke vertoning daar!

  Like

 17. Tom Hendrix zegt:

  O ja, de dames en heren kamerleden zouden kunnen worden aangeklaagd op grond van LANDVERRAAD!

  Like

 18. Tom Hendrix zegt:

  Het gaat nog veel harder als we denken. De ECB heeft nu miljarden steun toegezegd aan SPANJE, dat nu op omvallen staat. De Euro gaat vallen, daar helpt niets aan, maar de fascisten in BRUSSEL van het GEDROCHT EU, zullen ons meeslepen in de val. Onrust op de beurzen is nu al een indicatie voor de grote problemen die ons te wachten staan.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s