De ‘Grote Oorlog’ tegen de mensheid!

(Door: Linsky)

President Woodrow Wilson leverde de US$ over aan een stelletje private bankiers. Hij was het, die de Federal Reserve System (FED)  het leven gaf op 23 december 1913, toen het Congres met Kerstreces was.* Door een simpele handtekening van deze president kreeg het systeem van Centrale Banken de macht over de US-dollar. Later, bij zijn afscheid, blijkt dat Wilson echter spijt als haren op zijn hoofd heeft van zijn besluit en daad. Hij omschrijft het zelf als het gevoel dat hij zijn volk heeft verkwanseld en bracht het zo onder woorden:

“Ik ben een hoogst ongelukkig mens, want onbedoeld heb ik mijn land geruïneerd. Een grote industriële natie is afhankelijk van haar geldsysteem; ons systeem is gecentreerd. Daarom is de groei van onze natie en al haar activiteiten nu in de handen van een paar mannen.

Wij zijn daardoor tot een van de slechts geleide landen verworden, tot een van de meest gedomineerde en gecontroleerde overheden in deze beschaafde wereld. Er wordt niet langer meer geregeerd vanuit Vrije Meningsuiting, we worden niet meer geregeerd door overtuigingen en de stem van de meerderheid. We worden geregeerd door de meningen en de dwang van een kleine groep mensen.”

Oorlogsverklaring van ‘‘links’’ aan ‘‘rechts’’!

Nu blijkt dat zelfs een realist en visionair als Thilo Sarrazin niet eens meer serieus genomen wordt, … welke schrijver, spreker of normaal mens dan nog wel? In feite zijn het even denigrerende, aanmatigende en kwetsende opstellingen van ‘links’ tegen ‘rechts’ als die de westerse bevolking al jaren over zich heen krijgt van de islamieten met hun eeuwige bedreigingen en beledigingen en onmenselijke misdaden.

Met de rake uitspraak van Jakob Augstein: “Het zou beter voor Duitsland zijn om met de partners in Europa het verkeerde te doen dan alleen maar vast te houden aan wat juist is”,  is feitelijk ook meteen de aanmatigende, laffe aard van het hele ‘linkse’ establishment en haar slaafse discipelen blootgelegd! Zij hebben geen enkel schuldgevoel van welke aard dan ook van node, het verraad zit hen in ’t bloed en is naar alle waarschijnlijkheid genetisch bepaald!

Er is weinig of geen verschil met de arrogantie waarmee de moslims het Westen benaderen en hun verdorven prehistorische opvattingen willen opleggen. Feitelijk kan deze enorme wereldwijd opgezette hetze van ‘links’, de ´goedmensen’ en het establishment alleen  maar worden opgevat als een regelrechte oorlogsverklaring! Er is geen enkel inzicht, geen enkele wil de ernst van de situatie onder ogen te willen zien en geen enkele mogelijkheid tot toenadering wordt geboden of opengelaten. Zij weten altijd wat goed is voor de rest van de mensheid en zijn onafgebroken bezig dat met geweld te propageren en zelfs af te dwingen. Er bestaat voor hen nog maar één waarheid en dat is die van ‘links’, die van henzelf! Waarbij zij zich natuurlijk in hun vergiftigde mistige brein gesteund wanen door hun top-elites en islamitische achterban.

Omwille van de leesbaarheid van dit artikel zal ik me niet bezondigen aan het tot in den treure vernoemen van alle geheime organisaties en ‘links’ naar alle verderfelijke bewijzen hunner misdaden. Evenmin zal ik gaan uitweiden over de onvoorstelbare arrogantie en krankzinnige, van de pot gerukte ideeën en wetten die zij het volk steeds vaker opleggen. Dat het ESM er komt staat voor mij vast. Het mag duidelijk zijn dat daarmee dan ook de laatste barrière genomen is tot Totale Controle door de EUSSR, waarmee de autonome soevereiniteit van de lidstaten voorgoed is opgeheven.*

Het mag evident zijn dat in eerste instantie het openbare bestel, de MSM, het establishment, verantwoordelijk zijn voor de ‘rechtstreekse´ berichtgeving en manipulatie van het volk. Met name de media vormden aanvankelijk de ‘vierde macht’ (soms ‘zevende macht’ genoemd),  maar handelden als ‘vijfde colonne’ en strijden nu al geruime tijd zelfs in de voorhoede van de oorlog tegen ‘rede’, de democratie, tegen de westerse beschaving, feitelijk dus tegen de mensheid!

Het zal ongetwijfeld zijn opgevallen dat ik in mijn pennenvruchten steeds minder de nadruk leg op het fanatisme en verderfelijke gedachtegoed van de geloofsgestoorde islamieten. Dat heeft een goede reden. Mijn overtuiging is dat deze worden ingezet en aangestuurd door het ‘linkse’ blok. Dat doet uiteraard niks af aan het gevaar wat zij belichamen, maar ik kan nu eenmaal niet om de werkelijke oorzakelijkheid heen. En dat zijn hoe dan ook onze eigen geesteszieke leiders en verraderlijke overheden.

Metafoor van gezin en familie

Stel je een groot gezin voor. Pa brengt op zeker moment een gast mee naar huis en deze beschouwt zichzelf al snel als permanente medebewoner. Hij steelt uit de huishoudkas, verkracht met regelmaat de zoons en dochters en geeft zo nu en dan ook de vrouw des huizes natuurlijk een flinke beurt, waarbij een eventueel opkomende verzet in de kiem gesmoord wordt door mentaal geweld en slaag.

Bij beklag legt hij pa geagiteerd en  zwaar beledigd uit dat zulks nu eenmaal vanuit zijn religie, geloof en cultuur volkomen normaal is. Feitelijk doet hij onmiddellijk zijn eigen beklag over de weinig lankmoedige houding en verzet van de medebewoners, omdat zulks hem als crimineel wegzet. Daarbij vergeet de gast niet te wijzen op het minderwaardige geloof van zijn medebewoners, omdat zij door hem feitelijk als dhimmi’s worden beschouwd. Daar wil hij op kort termijn dus ook graag verandering in zien.

Nu kunnen we ons wel blijven verzetten tegen de gast, maar Pa is degene die dient in te grijpen en de gast buiten moet flikkeren…..toch? Nee,.. Pa is zelfs van mening dat de huisgenoten door ongerechtvaardigde onderbuikgevoelens een bevooroordeelde mening en racistische houding aannemen jegens hun gast.

Zij dienen zich dus toleranter op te stellen, aangezien zij nog niet allemaal zijn beledigd, gemolesteerd en verkracht. Omdat ook de kas nog niet volledig is leeggeplunderd, worden ze gedwongen  deze cultuurverschillen te beschouwen als onverkwikkelijke, maar onvermijdelijke incidenten, die naarmate zij maar meer ‘gematigde’ houding, tolerantie en begrip voor de gast opbrengen en in ‘dialoog’ blijven uiteindelijk zullen leiden tot een geslaagde culturele verrijking binnen het gezin………….!

Waarom is het allemaal zo duidelijk als we het probleem binnen een dergelijke context beschouwen? Wat is behalve de overtreffende trap het verschil met de overheid, de Staat?

Afleiding en misleiding

Door de tactiek van de ‘elites’ om ‘links’ en ‘rechts’ in ‘dialoog’ te houden en kostbare tijd te laten verspillen aan oeverloze discussies en botsingen der ego’s,  kunnen deze ‘elites’ onderhuids op de achtergrond steeds beter vaste stelling innemen. Zij voorzien beide partijen van voldoende ammunitie en ‘rechts’ wordt zienderogen meer en meer verzwakt door pure frustratie, onmacht en wanhoop door hun ongehoorde arrogantie.

Men begrijpt dat een discussiërend mens niet vecht! Blaffende honden bijten niet. Door steeds maar de aandacht op allerlei misstanden, misdaden, economische malaise, maatschappelijke teloorgang en de cultuurvernietigende islamisering te focussen, hebben we niet in de gaten dat deze ‘elites’ hun posities elke dag meer versterken door middel van allerlei wetjes, regeltjes en nieuwe vondsten om het mensdom volslagen machteloos te maken.

Het zou duidelijk moeten zijn dat alles waar de MSM de aandacht op vestigen altijd een afleidingsmanoeuvre is van zaken die werkelijk van belang zijn.  We kunnen in onze aanmatiging wel menen te weten hoe de wereldproblemen moeten worden opgelost (meestal tussen de soep en de aardappels door) of overtuigd zijn dat de overheid het allemaal wel oplost. Echter tussen alle geouwehoer en ‘dialoog’ door, is Iran omsingeld door ontelbare militaire bases, zijn de zeeën in het oosten inmiddels vergeven van de oorlogsbodems. zijn duizenden jongens van diverse nationaliteiten ‘Onder Code’ met stille trom naar vreemde landen (Israël)  gestuurd.* En zijn de  troepen van alle grote landen in paraatheid,… klaar voor de grote strijd.

Israël is door allerlei westelijk politieke verraad en obscure malversaties in een onmogelijke positie gedwongen die voor haar weinig meer over laat dan een militair offensief van haar kant! Precies wat de ‘heren‘ wensen, opdat ze voor het oog van de wereld hun ‘handen in onschuld kunnen wassen’.

Terwijl wij bakkeleien met voornamelijk ‘linkse’ imbecielen en islamitische geloofsgestoorden, wordt in de VN en de EU op grove wijze misbruik gemaakt van macht en kracht en besteedt men daar enkel geld en energie aan het tot stand brengen van de door hen zo gewenste NWO! Een bewijs daarvan vormen, naast het eerder genoemde, de miljoenen camera’s in vrijwel alle steden, TSA-stralings-controle poorten op de vliegvelden, de arrogantie van nieuwe ‘ordediensten’, WWW-webcontroles en alle andere middelen die ons voorts dagelijks, elk uur zelfs, bespioneren. De nachtmerrie van Orwell is reeds een feit!

Waar gaat het allemaal om?

“Ik ben bang dat de gewone burger het niet leuk zal vinden om te horen dat de banken al het geld creëren. En zij die het krediet van de natie controleren, leiden het staatsbeleid van de overheden en houden het lot van de mensen in de palm van hun hand.”

Reginald McKenna (1863-1943), Secretary to the Treasury, First Lord of the Admiralty, Chairman of the Midland Bank (1918)

Ik ben een boerenlul uit Brabant en heb de wijsheid evenmin in pacht. Toch is het zelfs voor mij duidelijk dat er geen ruimte meer is, geen enkele mogelijkheid om het ‘linkse’ kamp enige rede bij te brengen, laat staan inzicht in hun dwalingen. De arrogante aanmatiging waarmee zij onze cultuur en ons erfgoed hebben verkwanseld, verraden en verkocht, is een duidelijk bewijs dat de ‘rechts’ georiënteerden niet als menswaardig worden beschouwd door deze ernstig gestoorde geesten.

Natuurlijk is er nooit een officiële oorlogsverklaring afgegeven. Omdat hiertoe is besloten tijdens supergeheime vergaderingen van talloze  voor de buitenwereld ontoegankelijke obscure clubjes, die uiteindelijk allemaal door  de ‘elites’ in de top van de piramide centraal worden aangestuurd.

Het uiteindelijke resultaat is evenwel niet minder dan een daadwerkelijke oorlog tegen het mensdom! Waarschijnlijk is hun grootste kracht juist daarin gelegen, dat de mensheid niet eens wéét dat hen de oorlog is verklaard!

Het gaat hierbij om meer dan macht, geld, status en slavernij

Het is uiterst naïef en absoluut niet meer verantwoord nog illusies te koesteren ten aanzien van de ontvankelijkheid van de ‘linkse’ kerk. Dit geestelijk zieke deel van de bevolking is reddeloos verloren. Dit ‘links’ georiënteerde deel heeft geen enkel kritisch vermogen meer. Het ontbreekt haar ten ene male aan inzicht, norm, fatsoen, ethiek en zelfs aan ‘geweten’, in de zin zoals bedoelt in “Waarom overheden hun eigen burgers vermoorden”.

Uiteraard zijn we tegenwoordig redelijk op de hoogte van de boze plannen der ‘elites’. Het hoeft geen betoog dat daar de werkelijke oorzaak is te vinden van alle ellende in de wereld en de al eeuwen door hen veroorzaakte malaise onder de mensheid. Waar het echter om gaat is dat we tegen hen niet kunnen strijden. Evenmin als het volk dat kon tijdens de laatste oorlog tegen Hitler. Het waren zijn soldaten waar de strijd tegen gevoerd moest worden, zij waren het die het geweer op je hoofd richtten.

Zo ook zullen wij enkel kunnen vechten tegen onze eigen regeringen en hun uitvoerende machten zoals de lagere overheden, de MSM en het hele ‘linkse’ gedachtegoed en hun expressie daarvan. Laat u ook niet verleiden door incidentele overwinningen op het islamitische gevaar, omdat elke slimme strijder af en toe wat toewerpt om de tegenstander in verwarring en twijfel te brengen. Met kleine visjes vangt men de groten, nietwaar?

Uiteindelijk zal anarchie,  massale opstand en de totale destructie van het bestaande bestel en onze cultuur niet uitblijven. Uitgelokt en uitstekend in hun straatje passend, omdat dan de noodtoestand kan worden afgekondigd….waardoor elke overheid, wet en grondwet niet meer geldig zal zijn.  Daardoor heeft de reeds ontworpen fascistische dictatuur dan eindelijk vrij spel!

Een nieuwe tijd vereist nieuwe regels

Toen er Jehova’s getuigen aan m’n deur stonden, die me er van wilden overtuigen dat ik ook gered kon worden, vroeg ik met hoe velen ze dan al waren. Trots vertelde men me dat zij al enkele miljoenen leden hadden die gered zouden gaan worden.

Ik besefte dat er maar honderdvierenveertigduizend op de berg Sion zouden kunnen en gered zouden worden, waardoor ik al snel tot de conclusie kwam dat er voor mij dus geen plaats meer was en heb ze dus bedankt voor de welwillende moeite.

In de rooms-katholieke kerk, de New Age en Spirituele scène, evenals in de vele overige sekten en geloofgemeenschappen, verwacht men al eeuwen een finale ‘Grote scheiding der geesten’. Echter niet alleen zij. Zonder nu elke schrijver te gaan noemen die dit al geopenbaard heeft, kan elk wakker mens voor zichzelf vaststellen dat er een enorme kentering in het massabewustzijn plaatsvindt. Dit mondiale gebeuren is van ongekende orde en heeft nog nooit eerder plaatsgevonden in de ons bekende geschiedenis. Waarbij de progressief toenemende rampen, zelfs in allerhande vreemde vormen, een steeds grotere rol gaan spelen in het totale wereldgebeuren.

Door middel van de film, ‘2012’ maakt de ‘elite’ het volk duidelijk dat de vernietiging van de belangrijkste religieuze instituten moet worden verwacht. In hun  ‘Nieuwe Wereld’ is dus geen plaats voor religies en dat is ook een van de belangrijkste doelstellingen van de Nieuwe Wereld Orde. Een scène waarin de Ka’aba in Mekka wordt vernietigd werd eruit geknipt, zogenaamd omdat men vreesde voor boze moslims. *

Nooit eerder is er een tijd geweest waarin de tegenstellingen tussen ‘links’ en ‘rechts’, tussen de ‘elites’ en het volk, zo scherp waren en zulke onoverkomelijke verschillen vormden dat geen enkele toenadering, laat staan oplossing, mogelijk is. De hakken staan in het zand en de strijd is begonnen.

Het gaat in deze echter in het geheel niet om macht, geld en status, nee, voor alles om de totale onderwerping van de mens en zijn geest, in diepste wezen namelijk onze ziel!

 “Het is immers op het ogenblik een ideeënoorlog. De strijd is niet meer om rassen en volken, de strijd is om de geest. Begrijp dit goed!”  Uit de bundel ‘Bezorgde Vaders’ (p.102)

Desalniettemin wil ik dit stuk niet besluiten zonder een bijzonder optimistische visie op de wereldgebeurtenissen, de mensheid in het algemeen en die van het individu  in ‘t bijzonder.  Het is speciaal in deze tijd van belang te vertrouwen op het eigen inzicht en persoonlijke Goden. Gedwongen door de apocalyptische wereldgebeurtenissen moeten we  ons afvragen waartoe dit alles in diepste wezen dient.

Bij niemand van ons stond een engel of God zelf naast de geboortekraam, die ons maande de wereld te redden. Zij, die beweren van wel, zijn leugenaars of hadden al met de geboorte een ernstige hersenbeschadiging opgelopen. Het is een missie, die zeer velen zelf, uit eigener beweging, op zich hebben genomen in de loop van hun leven. Vaak beriep men zich dan op de ‘tekenen’, maar veelal was de uitleg en de betekenis daarvan een subjectieve interpretatie van de persoon in kwestie, veelal gekleurd door de bril en verderfelijke inhoud van diens geest.

Jeanne d’Arc is een goed voorbeeld van zelfmisleiding. Het zwaard waarmee zij dood en verderf zaaide en angst, eer en roem verkreeg, maar waarmee zij ook haar ondergang bewerkstelligde. Ook voor haar was de door haar zelf gekleurde interpretatie van het zwaard, strijd tegen andere mensen,… zij had echter evenzogoed kunnen kiezen om met dat zwaard haar eigen ziel te zuiveren!

Uiteindelijk draait alles om perceptie en interpretatie…

En daarmee kom ik op mijn laatste punt. Laat niemand vertellen dat de wereld of de mensheid gered moet worden door u. Niemand van ons kent de ware reden van het bestaan en de dingen. Laat iedereen die in staat is tot introspectie en zelfreflectie de aard en het wezen en het doel van het eigen persoonlijke bestaan doorgronden, omdat enkel daar binnenin het unieke van ons wezen, de werkelijke menselijke waarde en liefde te vinden is. Zoek en vind daar de veiligheid die buiten niet te vinden is, in het volste vertrouwen dat elk van ons een doel en plaatst heeft in het ‘Grote Mensen Spel’.

Wees er op voorbereid om dat wat de meeste waarde vertegenwoordigt te beschermen en sterk te maken,… het ‘geweten’, wat ieder van ons maakt tot wat we zijn….

Want de oorlog om de ziel der mensheid is in volle gang!

 

*          *          *

Voor hen die nu toe zijn aan relativering en een beter besef van de grootsheid van ons nietige bestaan, een andere perceptie van ons kleine zelf en de Grote Schepping:

A Space Journey.  A small tribute to the Hubble Space Telescope. Tip, zet het vol beeld!

 *          *          *

 Noten:

 • De Federal Reserve is eind december 1913 toen een aantal congresleden en senatoren anticiperend op het Kerstreces was afgereisd, door het parlement gejaagd. De VS kregen daarmee een machtige bewaker van de geldomloop die via ondoorzichtige structuren eigendom is van privépersonen. De taken van de FED, zoals die tegenwoordig op de website staan, zijn samengevat de volgende:
 • Beïnvloeding van de monetaire omgeving ter bevordering van volledige werkgelegenheid, stabiele prijzen en gematigde rentestanden op langere termijn.
 • Reguleren en controleren van het bankwezen ter verzekering van de gezondheid van het financiële stelsel.
 • Handhaven van de stabiliteit van het financiële stelsel en inkaderen van systeemrisico’s die inherent zijn aan financiële markten.
 • Leveren van financiële diensten aan de primaire banken, de federale overheid en internationale instituties.

Hoewel de FED een keur aan instrumenten ter beschikking heeft, is het thans (wederom) gelukt een situatie te creëren die haaks staat op de utopie die in de taakstelling wordt aangeduid. De ingrepen van de FED hebben financiële chaos vaker bevorderd dan voorkomen. Vóór de oprichting  van de FED was er sprake van een redelijk stabiel prijsindexcijfer. Oorlogen (1812 en 1861) zorgden voor tijdelijke stijgingen, daarna volgde steeds een geleidelijke terugval. Na 1913 werd dat anders. In de CPI-grafiek is goed zichtbaar dat een eerste aanzet voor een exponentiële groei van de prijzen min of meer samenvalt met de komst van de FED.
Vanzelfsprekend zijn er meer mijlpalen op de weg naar hyperinflatie.

 1. Afschaffing van de gouden standaard door Roosevelt gaf de Amerikaanse overheid de mogelijkheid ongestraft inflatoir te financieren.
 2. Ontkoppeling van dollar en goud door Nixon zette de deur naar structurele tekorten voor de overheid en financiering daarvan door de FED open.
 3. Toen de Amerikaanse overheid officiële statistieken ging manipuleren om burgers te misleiden, werd het mogelijk inflatie en werkloosheid (tijdelijk) weg te definiëren.
 4. De Financial Services Modernization Act van 1999  voorzag in een vergaande zelfregulering van de Amerikaanse financiële sector. Daarmee werd de kat op het financiële spek gebonden.
 • Mocht het ESM er om de een of andere wonderbaarlijke reden nu toch niet doorkomen, zal het onder een andere naam en enkele kleine, onbelangrijke gewijzigde statuten alsnog zonder slag of stoot worden geaccepteerd door de dwarsliggende lidstaten.  Deze uitspraak doe ik heel bewust, omdat ik werkelijk hoop het nu toch eens mis te hebben.

Europa heeft tenslotte les gehad van Amschel Meyer Rothschild; “Laat mij het geld van een Natie uitgeven en controleren, en het interesseert mij niet wie de wetten schrijft.”

In deze overtreft Europa haar leermeester zelfs, omdat het al was begonnen met ook de wetten zelf te maken!

 • PS: De sectie”Zijn duizenden jongens van diverse nationaliteiten ‘Onder Code’ met stille trom naar vreemde landen (Israel)  gestuurd.  En zijn de  troepen van alle grote landen in paraatheid,… klaar voor de grote strijd” is  uiteraard niet officieel of regulier te verifiëren, omdat dit alleen bekend is aan de jongens zelf en hun naasten. Ik heb zelf de kennis van enkelen uit Nederland en hetzelfde is me medegedeeld door anderen uit Amerika. ‘Onder Code’ betekent volgens de informatie die ik kreeg dat er uitzonderlijk strenge zwijgplicht is over het hoe, het waarom en waar! Het mag evident zijn dat niet iedereen zich geïntimideerd voelt en in ieder geval wel aan getrouwen meedeelt waar men in ieder geval naartoe wordt gebracht.

*          *          *

Agenda 21- Codex- Fema Camps-Depopulation , New World Order:

http://www.youtube.com/watch?v=dUWByt813fA

What In The World Are They Spraying NL Ondertitelt (Chemtrails)

http://www.youtube.com/watch?v=Dtcv7WIsf28

Jeffrey Steinberg: World Depopulation is Their Agenda – Alex Jones Tv 1/3

http://www.youtube.com/watch?v=zH10tXCMMSs

Global Depopulation and the Eugenics Agenda (Full)

http://www.youtube.com/watch?v=KHqdwmqu-h0Glenn Beck Completely Exposes New World Order, World Government and Depopulation Agendas; Part 1

http://www.youtube.com/watch?v=YpCFv7ZZK4Y

Part 2: http://www.youtube.com/watch?v=NBNf7G5dPYg

Cut Poison Burn Official Trailer

http://www.youtube.com/watch?v=SCmr2OGmMDQ

Download hier de Boinnk-Nieuwsbrief 153 – 20.05. 2012:

http://www.boinnk.nl/pdf/uploads/Nieuwsbrief%20153-%20120520.pdf

http://www.visionair.nl/ideeen/mensheid/the-shock-doctrine-life-and-debt/

*          *          *

·  De ‘verborgen’ boodschappen van ‘2012’

Bijzonder frappante overeenkomsten met de werkelijkheid en beangstigende symboliek!

Natuurlijk is het een ‘gewone’ speelfilm. Vraag u echter eens af…wanneer u beschikt over talloze miljarden, zou u dan geen voorzieningen treffen in de vorm van een ark die alle omstandigheden en rampen kan weerstaan? Zo nee, waarom niet?

Terwijl de wereld verbrokkelt, krijgen de leden van de heersende klasse allemaal een belangrijk en topgeheim sms’je. Het is tijd om zich naar de arken te begeven en de rest van de wereld te laten creperen.

Terwijl op de planeet de hel losbarst, wordt getoond hoe verschillende belangrijke monumenten worden vernietigd. Het zijn niet alleen spectaculaire scènes, maar ze tonen ook de vernietiging van de belangrijkste instituten van de oude tijd, terwijl de Aarde het tijdperk Waterman binnentreedt. We zien hoe het beroemde Braziliaanse standbeeld van Jezus van de berg stort, hetgeen gelijkenissen vertoont met het omverhalen van het standbeeld van Saddam Hoessein. Symboliseert dit de val van het Christendom aan het begin van een nieuw tijdperk?

In een andere scène zien we hoe de St. Pietersbasiliek in het Vaticaan, het episch centrum van het katholieke geloof, instort boven op duizenden gelovigen die bidden om redding. In de koepel van de basiliek zien we hoe er een barst ontstaat tussen de vingers van God en Adam, hetgeen de breuk tussen de mens en het goddelijke kan symboliseren. Geen godsdiensten dan in de nieuwe wereld van de elite? Ook andere religies worden vernietigd.

Een scene waarin de Ka’aba in Mekka wordt vernietigd, werd eruit geknipt, zogenaamd omdat men vreesde voor boze moslims. De nieuwe wereld van de elite is dus geen plaats voor religies, en dat is – zoals geweten – een van de doelstellingen van de Nieuwe Wereldorde.

Daarnaast zien we de vernietiging van het Witte Huis. Het symbool van de Amerikaanse macht wordt getroffen door een van zijn eigen vliegdekschepen op een monsterlijk grote golf. Deze scènes symboliseren het einde van landen voorafgaand aan de formatie van een centrale wereldregering.

De ‘leider van het vrije Westen’ blijft in Washington en gaat met de bevolking ten onder. Zijn dochter overleeft en legt het aan met een van de wetenschappers. Met andere woorden: voor de (verondersteld) gekozen vertegenwoordiger van het volk is geen plaats in de nieuwe wereldregering van de elite.

End of the world 2012; full movie

(Engels gesproken, maar Chinese tekst, de enige die op YouTube te vinden was.)

http://www.youtube.com/watch?v=2-qjqep5uvI

*          *          *

De ‘verborgen’ boodschappen van ‘2012’

http://www.zonnewind.be/2012/verborgen-boodschappen-van-2012.shtml

The Hidden Symbolic Meaning of the Movie “2012″

http://vigilantcitizen.com/moviesandtv/the-hidden-symbolic-meaning-of-the-movie-2012/#comment-183347

*          *          *

Door:

Linsky

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen, New World Order. Bookmark de permalink .

50 reacties op De ‘Grote Oorlog’ tegen de mensheid!

 1. Leto 2 zegt:

  Weet je wat het mooie is, Linsky?
  We gaan allemaal dood.
  De zon wordt een Rode Reus en verschroeit de aarde.
  Einde linx, einde islam, einde mens.
  En waarschijnlijk hoeven we niet eens te wachten op deze solaire fase, we zijn heel goed in onszelf uitroeien.

  All of us, cells of awareness,
  Imperfect and incomplete.
  Genetic blends
  With uncertain ends
  On a fortune hunt that is far too fleet.

  Like

 2. Predictor zegt:

  Dit is de “onthulling van het mega-rookgordijn” welke onze bestuurders met alle macht hebben proberen te voorkomen! Het selecte groepje weldenkende mensen wordt systematisch bewust genegeerd, omdat zij, naar men zegt, niet tot de “elitaire intellectuelen” behoren!
  De goedgelovigheid van het grootste deel van het volk en het ontbreken van hun wil tot analyseren, heeft dit alleen maar gesimplificeerd!
  De complexiteit van deze (bewust verdoezelde) waarheid is dermate groot dat het gemakkelijk als
  “ongeloofwaardig” wordt afgedaan!
  En zo kan men de kudde, zonder al te veel tegenstand naar de slachtbank leiden!

  Like

 3. G.Deckzeijl zegt:

  Hier zullen organsaties van allahschreeuwers wel blij mee zijn, denk ik.
  http://www.telegraaf.nl/buitenland/12198473/__Dominee__laat_homo_s_uitsterven__.html

  Like

 4. Veel dank Linsky voor deze bijdrage, die de Kern van wat er op aarde gaande is goed aangeeft: De Strijd om de Ziel van de Mens. Ik heb een hobby, en dat is de TV, maar niet zoals wij die kennen, maar geinspireerd op een uitspraak van de Amerikaanse socioloog Marshall McLuhan begin jaren vijftig, toen de televisie pas was uitgevonden. Hij voorspelde, dat in de nabije toekomst ‘The Medium is the Message’ zou zijn, met andere woorden, de TV zou het leven van alle mensen gaan bepalen, dat wat je op tv ziet is waar, wat je niet hoort en niet ziet of niet getoond wordt, is niet waar! Voor mij zijn de letters TV langzaam aan iets heel anders gaan betekenen, uit ervaring en door studies, heb ik ontdekt dat de TV staat voor TRAUMA VERWERKING!!!
  Ik kan het beter meteen zeggen: Ik geloof totaal niet in een god of wie dan ook. Er is geen macht buiten MIJzelf om! God bestaat niet en heeft nooit bestaan ook; Er was wel een hele troep zogenaamde goden, ooit lang geleden, die er onder meer voor gezorgd hebben dat de toen levende primitieve wezens op aarde genetisch werden gemanipuleerd om HEN (de zogenaamde goden) te kunnen dienen als SLAVEN. Wij mensen (zielen) zijn biologische computers zou je kunnen zeggen, van onze hard-drive (heart-drive noem ik het) zijn een groot aantal applicaties ‘afgevinkt’, er werken een groot aantal mogelijkheden niet bij de Mens.
  Nu is het zaak dat ieder mens alleen (al-een) zich dit gaat realiseren. En dan kan ie aan de slag gaan met TV-en, in plaats van als een aardappelzak op de bank voor de tv te liggen kan ie stuk voor stuk die ‘afgevinkte’ stukjes in zijn ziel aan gaan pakken; Oei, dat gaat pijn doen, het gaat je verbijsteren, maar ook: Wat een aha ervaringen zal een ieder doormaken, want je zult je zo veel lichter voelen, als je gaat begrijpen en daadwerkelijk voelen hoe of wij allemaal al duizenden jaren zijn gemanipuleerd en hoe dat ook via genetische doorgave van je voorouders, ieder mens in een bepaalde hoek heeft gedrukt. Het is tijd om schoon schip te maken, en alleen jijzelf kan dit doen! Jij alleen, al-een. (Voor meer informatie, lees de boeken van Zacharia Sitchin, The Earth Chronicles)
  Dat is het waarom mensen altijd maar blijven hangen aan een god of ander religieus figuur, ze hebben hulp nodig, ze zijn zo bang en geven de verantwoordelijkheid uit handen aan een ‘hogere macht’. Nou die hoogste Macht ben je Zelf. Neem je eigen Kracht (Verantwoordelijkheid) terug en ja, ik geef het toe: Het is behoorlijk eng, als je in alle openheid en eerlijkheid naar je ZIELe ZELF gaat kijken. Want wij allemaal hebben alles wat er ook maar voor kan komen op ons geweten. Maar Ik ben jij en Jij bent mij! We zitten allemaal in hetzelfde schuitje!
  Een bemoediging is derhalve ‘Wees Moedig en laat de Angst voor wat het is’. Zoiets als re-booten, wat je zou kunnen vertalen als Vergeven, begin met jezelf te Vergeven en laat dan al die rotzooi achter je. Ikzelf kan je vertellen dat ik door te TV-en ongelooflijke movies voor mijn geestesoog in m’n kop heb voorbij zien komen, spannend, denigrerend, zielig, armzalig, ronduit ongeloofwaardig (maar waar haalt die ziel het anders vandaan?), hilarisch, waanzinnige taferelen, die je zelfs in de modernste films van vandaag-de-dag niet tegenkomt! Ik heb er werkelijk van genoten, en doe dat nog steeds, het is een proces!
  Het goede nieuws is dat astronomie en astrologie echt waar zijn, en de Aarde, de Melkweg en het gehele Universum, zich momenteel in een zodanige constellatie bevinden, die het mogelijk maakt, dat we zogezegd alles vanuit veel meer hoeken en door gaten kunnen zien en beleven, zodat we allemaal individueel veel meer perspectief krijgen!!! Met een OPEN groet vanaf de Hongaarse poesta, Marjan

  Like

 5. Linsky zegt:

  Historische machtsgreep.

  Een nieuwe column van Leon de Winter, over Eutopia en europaten.
  Ik stelde dat de invoering van de EU en de euro fatale vergissingen zijn. De EEG was een uitstekend vehikel, maar door de invoering van de euro werden de budgetten van de betrokken landen aan elkaar gekoppeld, dus ook de overbestedingen. Ook zei ik dat culturele identiteiten niet kunnen worden weggevaagd door ambtelijke decreten vanuit Brussel.

  Dit riep de toorn op van de aanwezige Hongaarse schrijver Gyorgy Konrad, die vorig jaar de Karel de Grote-prijs had mogen ontvangen. Een europaat in hart en nieren is Konrad, en hij wees me er paternalistisch op dat ik het begrip ’identiteit’ niet zomaar mocht gebruiken. Dat was een beladen term. Hij geloofde niet in ’identiteit’.
  Deze destructieve klucht moet echt stoppen. Weg met die euro. Weg met de tirannie van het Brusselse commissariaat….verder:
  http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/05/historische-machtsgreep

  Like

 6. Linsky zegt:

  Burka Protects Your Modesty As Well As Helps You Steal

  Like

 7. Linsky zegt:

  Saoedi-geestelijken vernietigen muziekinstrumenten, zij noemde ze de ‘instrumenten van de duivel.’

  Like

 8. Linsky zegt:

  Inside Story Americas – The US military’s ‘anti-Islam classes’
  Hoe wijdverspreid is het gebruik van anti-islamitische materiaal in het Amerikaanse leger?

  Like

 9. Linsky zegt:

  Het zijn zwaar zieke en criminele psychopaten!

  Je weet dat iedere psychopaat vroeger of later toeslaat, zo ook Wells Fargo. In mei 2009 kreeg Rousseau te horen dat hij een maand niet had betaald. Dit hadden ze wel gedaan en ze gingen met bewijs naar de bank. Desondanks bleef de bank volhouden dat ze het niet hadden ontvangen. Hetzelfde gebeurde in de maanden juni en juli.

  Dit terwijl Rousseau persoonlijk de betalingen had gedaan door middel van een cheque in het kantoor van de bank. Uiteindelijk kwam de bank erachter dat ze zich vergist hadden en kreeg Rousseau in augustus te horen dat hij weer helemaal bij liep met betalingen. Maar…enkele maanden later begon het opnieuw en kregen ze bovendien boete na boete voor het niet of te laat betalen.

  Gedurende de daaropvolgende jaren bleven dit soort dingen voorkomen. Het werd langzamerhand een nachtmerrie voor het echtpaar Rousseau. De boetes bleven zich opstapelen evenals de leugens van de bank. Tot tenslotte in 2012 het bericht van de bank kwam dat ze het huis uitgezet zouden worden. De financiële lasten waren ondertussen zo hoog opgelopen, net zoals voor heel veel Amerikanen, dat het echtpaar volkomen aan de grond zat.
  En toen kwam de bank met het genadeschot. De datum waarop ze hun huis zouden worden uitgezet werd vastgesteld op 15 mei 2012.

  Nl vertaling:
  http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2575:het-psychopathische-gedrag-van-banken&catid=37:wereld&Itemid=50
  Engels:
  http://en.sott.net/articles/show/245707-The-Psychopaths-Killed-Another-American

  Like

 10. Linsky zegt:

  Dit zou een promotiefilm voor het Europees Kampoenschap moeten zijn voor de Chinese staatstelevisie.
  Op de achtergrond zien we echter Londen in puin liggen…!

  Like

 11. Linsky zegt:

  Kennelijk wordt leraren geen eigen mening toegestaan.!
  Althans niet als het anti-islam is.

  Docent ontslagen om anti-islam tweets.
  LEIDEN – De Leidsche leraar Maatschappijleraar Anand Soekhoe is ontslagen door het Fioritti College in Lisse. Aanleiding zijn enkele felle anti-islamitsche berichten die Soekhoe op Twitter plaatste.
  Soekhoe, die sinds afgelopen zomer lesgaf aan vmbo-klassen op de school, schreef onder meer dat de islam geen geloof is, maar “een barbaarse achterlijkheid.” Hij werd woensdag op het matje geroepen door de schooldirectie en kon direct daarna zijn spullen inleveren, aldus het Leidsch Dagblad.
  PVV-kamerlid Harm Beertema bereidt Kamervragen voor over de kwestie. Hij spreekt van een beroepsverbod op basis van een persoonlijke mening. “Je kunt hem niet wegsturen alleen omdat je zelf denkt dat die mening kwetsend kan zijn voor leerlingen.”

  http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/duinenbollen/article15784753.ece/Tweets-van-raadslid-en-docent-Soekhoe-vallen-verkeerd

  Like

 12. Linsky zegt:

  Overheid VS kraakt websites al-Qaeda in Jemen

  De Amerikaanse overheid heeft een nieuw middel gevonden in de strijd tegen al-Qaeda: hacken. Minister van Buitenlandse Zaken Clinton maakte gisteren bekend dat computerdeskundigen websites van al-Qaeda in Jemen hebben aangepakt waarop het doden van Amerikanen wordt verheerlijkt.
  Binnen 48 uur werden de sites ‘dichtgemetseld’ met nieuwe versies van de anti-Amerikaanse afbeeldingen. In de plaatjes die de overheidshackers op de sites zetten, wordt de schade benadrukt die acties van al-Qaeda met zich meebrengen voor de Jemenitische bevolking.

  Volgens Clinton hebben moslim-extremisten intussen publiekelijk blijk gegeven van hun frustratie. ‘Ze vragen aanhangers niet langer te geloven wat ze op internet lezen’, aldus de minister..Bron AD.nl

  Like

 13. Linsky zegt:

  • Denver: het NWO-vliegveld. Met video’s.

  Waarom moet je een nieuwe luchthaven bouwen, als de oude’ nog gewoon prima functioneert? Sterker nog, als het nieuwe vliegveld klaar is, blijkt dat het minder banen heeft voor vliegverkeer en minder geoutilleerd is dan het oude.. Kortom: de vraag waarom er bijna US$ 5 miljard uitgegeven moest worden.

  Er zijn in deze luchthaven, die in 1994 werd geopend, bijvoorbeeld bizarre ondergrondse ruimtes in volledig ondergrondse ‘gebouwen’, die de afmetingen hebben van kantoorflats.. Deze gebouwen zouden eerst boven de grond worden gebouwd, maar ‘verdwenen’ toen ineens architectonisch ondergronds.. De gebouwen zijn met tunnels verbonden en hebben ‘sprinklerinstallaties’, aldus bouwvakkers, die uit de school klapten..

  En er zijn nog veel meer uitermate huiveringwekkende feiten, die van Denver Airport een absolute ‘conspiracy-plek’ maken. Lees één van de vele artikelen over deze ‘creepy’ luchthaven.
  http://www.wanttoknow.nl/overige/denver-het-nwo-vliegveld-creapy/

  Like

 14. Linsky zegt:

  Israel Defense Forces;
  Houd je op de hoogte van alle nieuwste films.

  http://www.youtube.com/user/idfnadesk?feature=watch

  Like

 15. lucky9 zegt:

  Dank voor uw artikel Linsky.

  Like

 16. Linsky zegt:

  Graag gedaan Lucky9, 🙂

  het is gewoon heel erg dat we over dit soort dingen moeten schrijven!
  Het had zo mooi kunnen zijn, hè…. 😦

  Like

 17. Tom Hendrix zegt:

  Dank voor uw geweldige bijdrage Linsky. Ook ik ben overtuigd, dat er vileine krachten en organisaties in de wereld werkzaam zijn, die streven naar een WERELDREGERING, een duivels complot waar de BILDERBERGKLIEK,de EU e.v.a. bewust mee aan het werken zijn. En deze KLIEK gaat dat uitvoeren, nu sussen ze de grote “domme meute”, nog stil door hetzelfde te doen als in de Romeinse TIJD, nl. geef het volk brood en spelen.

  Like

 18. lucky9 zegt:

  Laat ons toch ook niet vergeten dat de mens slechts een min of meer ontwikkeld zoogdier is.
  Zijn handelingen hebben slechts een beperkt aantal drijfveren die allemaal toebehoren aan de wet van de jungle.

  Slechts twee factoren kunnen verhinderen dat het menselijk gedrag geremd en aangepast wordt qua instinctieve overlevingsdrang en gewelddadigheid: de rede en de schaamte.

  Beide zijn geen biologisch verworven eigenschappen maar slechts door het individu verworven of cultureel onderwijsmatig aangeleerde fenomenen.
  Een mens wordt niet geboren met een ethiek, moraliteit, de bijbel, de thora, de grondwet of de koran in zijn hoofd. Iemand die het tegendeel beweert liegt opzettelijk, fantaseert of dementeert.

  Wanneer gedrag de drempel van de schaamte overschrijdt wordt het gedreven door fanatisme. Het is even duidelijk dat het gedrag van de cro-magnonmens voor de islamieten de schaamte voorbij is als dat het gedrag van de islamieten voor de moderne mens de schaamte voorbij is.

  Wanneer het bestaan van fanatisme ontkend wordt (bij voorbeeld door politiek correcte islamofiele irrationele actoren die zichzelf tegelijk romantisch en altruïstisch bezig achten maar rationeel logischerwijze in de categorie debielen zouden moeten worden ingedeeld als ze niet kwaadaardig zijn) ontstaat er een onevenwicht en een nieuwe wereld wanorde.

  Dan krijgt de wet van de jungle en de daaraan gekoppelde chaos terug de bovenhand in de menselijke drijfveren. De logica van het fanatisme creëert dan rampspoed; en de hedendaagse Herodessen wassen zoals steeds hun handen in onschuld.

  Dit laatste zinnetje bewijst enkel dat ik ben opgegroeid en onderwezen werd in de christelijke en dus deels Joodse rationele traditie die sinds zeer lang de enige is die verantwoordelijk is voor de alle verwezenlijkingen van de mensheid.

  De hedendaagse realiteit is echter dat de islamofiele politieke kaste niet de rol vervult van koning Herodes maar van Judas, de verrader en lieveling van “de heer”.
  Echte debielen opgefokt met de wet van de jungle zijn inderdaad veel gemakkelijker te controleren dan intelligente en dus kritische christenen en atheïsten. Primitieven twijfelen immers niet maar kiezen instinctief voor de toepassing van de wet van de jungle.

  Aldus hebben de regenten, apparatsjiks en politieke kasten slechts de keuze afgemaakt te worden door de toekomstige islamitische heersers ofwel geneutraliseerd en daarna buiten dienst gesteld te worden door de intelligente autochtone bevolkingen.

  Like

 19. Linsky zegt:

  Ik ben bang dat je feitelijk helemaal gelijk hebt Lucky9.
  En die keus hebben ze duidelijk al gemaakt. Ook de Judassen wassen hun handen in onschuld, hè.

  Ik ben trouwens sowieso al onder de indruk van het gegeven dat een mensheid die al duizenden jaren bestaat, nog steeds zo ontstellend veel primaten van de neanderthaler soort voortbrengt. We barsten van het intellect op deze aardkloot, maar als er ook maar het minste verandering of evolutie verreist is, gaat het grotendeels over de rooie en graaft zich in alsof zij zich tegen de duivel zelf moeten beschermen.

  Zelfs het ontwikkelen van enig spiritueel inzicht heeft tot op heden nauwelijks mogen baten, gezien dat enkel maar leidde tot nog meer verwarring en tweedracht en geloofstrijd.
  Het is toch onvoorstelbaar dat zo vele kuddes na al die tijd nog steeds niet in staat zijn de verantwoordelijkheid voor zichzelf en de hunnen te nemen en steeds maar massaal een herder zullen blijven zoeken.

  De leiders zijn door de eeuwen heen al het grote probleem geweest. Waarom willen ze die dan toch steeds weer hebben? …Je kunt de oplossing van een probleem toch moeilijk verwachten van degene die het veroorzaakte, niet?

  Like

 20. Linsky zegt:

  Ps;
  Hoewel, ..waarschijnlijk omdat de meesten mensen meer slapen op de bank en voor de tv, dan in bed.

  Like

 21. Linsky zegt:

  Israël trekt belofte aan Obama Iran niet voor november aan te vallen in
  Hoe de globalisten Iran en Israël gebruiken voor hun NWO agenda

  Zbigniew Brzezinksi (L), de kwade NWO genius achter de presidenten Carter en Obama, nadert zijn globalistische doel: het herscheppen van de wereldwijde geopolitieke verhoudingen door het ontketenen van W.O-3, waarin schaakstukken Iran en Israël de volgenden zijn die zullen worden opgeofferd.

  Israël is buitengewoon ontevreden over het feit dat de Amerikaanse president Barack Obama zelfs de minimale eisen die Jeruzalem heeft gesteld aan een eventuele overeenkomst met Iran heeft verworpen. Tegenover de media houden Israëlische ministers nog vol dat ze hopen op een goede afloop van de onderhandelingen tussen de 5+1 machten en Iran in Bagdad, maar achter de schermen heeft de brede eenheidsregering van premier Netanyahu Washington laten weten dat het de eerder gedane belofte Iran niet voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november aan te vallen intrekt.

  De Israëlische minister van Defensie Ehud Barak kreeg op 17 mei tijdens zijn bezoek aan zijn Amerikaanse collega Leon Panetta in het Pentagon te horen dat Obama ook de inmiddels teruggeschroefde Israëlische eisen, die bestonden uit het enkel stopzetten van het produceren van hoog verrijkt uranium (boven 3,5%) en het sluiten van de nucleaire installatie Fordow bij Qom, van de hand heeft gewezen. De afgelopen zes maanden probeerde de regering Obama Israël met extra financiële hulp zover te krijgen deze bittere pil te slikken. Zo kwam er $ 70 miljoen extra beschikbaar voor het Iron Dome raketafweersysteem.

  Barak probeerde het nog bij minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton, maar die antwoordde dat ze niet betrokken was bij de onderhandelingen met Iran. Ook bij Nationale Veiligheids Adviseur Tom Donilon kreeg Barak nul op het rekest; volgens hem zal het persoonlijke besluit van de president niet meer veranderd worden…verder;
  http://xandernieuws.punt.nl/?id=659751&r=1&tbl_archief=&

  Like

 22. louis-portugal zegt:

  Linsky je bent weer erg druk geweest.
  In ieder geval zeer interessant.

  Like

 23. Linsky zegt:

  Het Amerikaanse interneringskamp: Gevangenis voor een nieuwe Amerikaanse Eeuw.

  Een recent ontdekt legerdocument brengt verslag uit van Amerikaanse interneringskampen op Amerikaanse bodem.

  Het onderwerp van de civiele interneringskampen in de Verenigde Staten is door de ‘mainstream’ media grotendeels afgedaan als een paranoïde ‘samenzweringstheorie’. Uit recente wetgeving en uit nieuw ontdekte overheidsdocumenten blijkt echter de trieste waarheid: de Verenigde Staten glijden snel af naar een regelrechte politiestaat.
  NDAA 2012: Patriot Act Part Two1

  Op 31 december 2011, terwijl de meerderheid van de Amerikanen zich bezig hield met hoe de lottoballetjes vielen en zich een slag in de rondte dronk, ondertekende President Obama stilletjes de National Defense Authorization Act voor het fiscaal jaar 2012. Deze buitensporige wetgeving geeft de uitvoerende macht de bevoegdheid om Amerikaanse burgers zonder vorm van proces vast te houden en hen het Grondwettelijk recht op een eerlijk proces en habeas corpus te ontzeggen.

  Een Amerikaans Army Field Manual (Legerhandboek), FM 3-39.40, met de titel: Internerings- en Hervestigingsoperaties, is uitgelekt naar Public Intelligence3. Dit handboek geeft tot in het kleinste detail precies aan hoe deze civiele interneringskampen gerund moeten worden.
  Krijgswet (staat van beleg) in Amerika

  Dit verontrustende 326 pagina’s tellende document is bedoeld als leidraad voor de commandanten en staf over ‘Internment en Resettlement’ (I/R) – internerings- en hervestigingsoperaties om effectief om te gaan met I/R van bevolkingsgroepen, waaronder Amerikaanse militaire gevangenen, geïnterneerde burgers, aangehouden personeel en vijandelijke strijders.

  In het geval van een ‘militair of civiel conflict’ of een ‘natuurlijke, of door de mens veroorzaakte ramp’, zal het Amerikaanse leger samenwerken met zowel internationale en binnenlandse instanties, inclusief de Verenigde Naties, het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid en FEMA4 om deze I/R operaties te ondersteunen.
  Dit legerhandboek komt, hoe toevallig, net een paar weken nadat onthuld werd dat het DHS5 en ICE6 een voorraad aanleggen van vele honderden miljoenen stuks holle punt munitie, boven water.

  In de kampen
  Compleet met ‘NATO-prikkeldraad’ (met scheermesjes), wachttorens en maximale beveiligingszones, met individuele cellen en patrouillewegen is het duidelijk dat deze civiele interneringskampen niet voornamelijk ontworpen zijn om ontheemde burgers te beschermen tegen ‘natuurlijke of door de mens veroorzaakte rampen’.
  …………………….verder:

  http://www.argusoog.org/het-amerikaanse-interneringskamp-gevangenis-voor-een-nieuwe-amerikaanse-eeuw/
  http://www.activistpost.com/2012/05/us-internment-camp-prison-for-new.html

  Like

 24. Linsky zegt:

  Is hier wel beseft dat die platen aan de auto zijn gekoppeld en niet aan de persoon……..?
  Wat als je een andere auto koopt?
  Wat als je een tweedehansje koopt?
  En wat als iemand je plaat steelt?
  ==========================

  ‘Kentekens moeten antimisdaadchip krijgen’

  Alle kentekenplaten in het Nederlandse wagenpark moeten een op afstand uitleesbare chip krijgen. Dit om onder meer ontduiking van de motorruituigenbelasting en benzinediefstal tegen te gaan.
  Op alle drie komt een unieke code te staan. Door deze te koppelen aan de cijfercombinatie die nu al op het nummerbord is geprint, krijgt een voertuig een digitale identiteit die op afstand kan worden gecontroleerd.
  http://www.ad.nl/ad/nl/1006/Auto/article/detail/3261061/2012/05/25/Kentekens-moeten-antimisdaadchip-krijgen.dhtml

  Like

 25. Linsky zegt:

  AAN DE POLITIE EN AAN HET LEGER!

  Goed voorbeeld doet goed volgen. Steeds meer militairen en politie beginnen in te zien dat ze misbruikt worden door de elite om zo een Nieuwe Wereld Order tot stand te brengen. Ze zien in dat ze worden ingezet tegen hun eigen broeders en zusters.

  Ze zien in dat het “handhaven van de orde” het “handhaven van de gevestigde orde” betekent en dat betekent dus “het onderdrukken van de bevolking”. Ze zien in dat hun opdrachtgever de werkelijke vijand is die een gevaar is voor een samenleving die in vrede en vrijheid wilt leven.

  Ze zien in dat de NWO wereld waaraan zij meehelpen ook de wereld zal zijn waarin zij zelf en hun kinderen 100% slaaf zullen zijn. Meer en meer worden er wakker, het gaat langzaam, maar er zit zeker progressie in.

  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/12603/beste-militairen-en-politie
  “No NATO, No War”: U.S. Veterans of Iraq and Afghanistan Return War Medals at NATO Summit

  Like

 26. Peter selie zegt:

  Verontrusstend, maar wat een goed artikel. Zelf zie ik het ook zo en daarom zou ik wensen het zelf geschreven te hebben. Maar helaas ondanks mijn vele dagelijkse artikelen die ik lees en de atmosfeer in ons dagelijks leven, zou dat toch niet lukken. gelukkig hebben we Men. Linsky en niet te vergeten de onverbeterlijke site van Bron.

  Beiden veel dank en HULDE en blijf a.u.b. zoo doorgaan.

  Peter Selie

  Geliked door 1 persoon

 27. Linsky zegt:

  Dank u zeer Peter selie. 🙂
  U geeft ons de moed onverdroten verder te gaan.

  Like

 28. E.J. Bron zegt:

  @Peter selie

  Dank u. Men doet wat men kan. 😉

  Like

 29. Linsky zegt:

  Honderden kilometers lege snelwegen!

  Sporen van de massale geldstroom voor Griekenland van de EU zijn er overigens wel. Honderden kilometers splinternieuwe, door Europa gefinancierde snelwegen doorkruisen het land. Voor wie weet eigenlijk niemand, want auto’s zijn er vrijwel niet op te zien

  Dit doet me natuurlijk wel denken aan de miljoenen kilometers spoorrails die in de USA zijn aangelegd naar de talloze FEMA- kampen die er zijn gebouwd. Een associatie met deportatie-lijnen en concentratiekampen ligt wel erg voor de hand, niet waar?
  Empty autobahn … greece

  Like

 30. Tom Hendrix zegt:

  @Linsky, dat hebben mijn eega en ik ook op Kreta mogen aanschouwen. Grote stukken autoweg eindigend in een ezelspad, ja zo gaat het met ons goeie geld, dankzij idioten in ons bestuur.

  Like

 31. Pingback: Het Geheime “Wellness Plan” voor Aarde! | E.J. Bron

 32. peter zegt:

  Gaarne wat meer info over deze opmerking..
  duizenden jongens van diverse nationaliteiten ‘Onder Code’ met stille trom naar vreemde landen (Israel) gestuurd.

  Like

 33. Linsky zegt:

  Peter ,
  Onder de PS: schreef ik al;
  De sectie ”…..Zijn duizenden jongens van diverse nationaliteiten ‘Onder Code’ met stille trom naar vreemde landen (Israel) gestuurd. En zijn de troepen van alle grote landen in paraatheid,… klaar voor de grote strijd”,

  is uiteraard niet officieel of regulier te verifiëren, omdat dit alleen bekend is aan de jongens zelf en hun naasten!

  Ik heb zelf de kennis van enkelen uit Nederland en hetzelfde is me medegedeeld door anderen uit Amerika. ‘Onder Code’ betekent volgens de informatie die ik kreeg dat er uitzonderlijk strenge zwijgplicht is over het hoe, het waarom en waar! Het mag evident zijn dat niet iedereen zich geïntimideerd voelt en in ieder geval wel aan getrouwen meedeelt waar men in ieder geval naartoe wordt gebracht.

  Zij hebben zelfs al te veel vertelt en zijn feitelijk strafbaar!
  Meer kan ik er helaas gewoon niet over zeggen. 😦

  Like

 34. peter zegt:

  Duidelijk, maar het doet mijn denken aan een grote bijeenkomst ergens bij een berg, iets met verlossers en meer van die ongein te maken.

  Like

 35. peter zegt:

  Vergeet ik helemaal je te bedanken voor je werk, zeer lezenswaardig, was jaren geleden ook al zelfstandig tot een aantal conclusies gekomen, die overeenkomen met die van jou.
  Helaas ik ben niet begiftigd met een pen zoals jij.

  Like

 36. Linsky zegt:

  Peter, het heeft gewoon te maken met volledige paraatheid en gemobiliseerd worden in een vreemd land, in dit geval dus Israël! 😦

  En wat de pen betreft, met hulp van de spellingscontrole en die van E.J. valt dat wel mee hoor. 🙂

  Like

 37. peter zegt:

  Ook dat is dus duidelijk, dacht even aan die nieuwe spiritualiteit, je weet maar nooit wat ze daar mee gaan uitspoken met een lucis trust als een ngo bij de vn !
  Maar je weet de woordjes best aardig achter elkaar te zetten .

  Like

 38. Pingback: Gebande episode: Jesse Ventura – Police State | Linsky's Place

 39. Pingback: George Carlin: De illusie van keuze | Linsky's Place

 40. willemientje zegt:

  Weet je, als ik geen kinderen, en een kleinkind had, zou ik denken, het zal mijn tijd wel duren, maar ik heb ze wel, en ik vrees de tijd, die ze tegemoet gaan, al willen ze daar zelf niets van weten, het gaat ze immers goed, en ze werken hard, die crisis gaat wel voorbij, dat is altijd gebeurd ze hebben wel een frisse hekel aan moslims, maar niet om de achterliggende reden, ze zien ze alleen maar als uitvreters, die zelf moeten gaan werken, het andere gevaar zien ze niet

  Geliked door 1 persoon

 41. Pingback: Red de wereld…vermoord jezelf! (video) | Linsky's Place

 42. Pingback: Ontwerpverslag over de uitbanning van genderstereotypen in de EU | Linsky's Place

 43. Pingback: The Greatest Truth Never Told | Linsky's Place

 44. Pingback: Meer raadsels rond Sandy Hook | Linsky's Place

 45. Pingback: De waanzin van het ‘stemmen’! | E.J. Bron

 46. Pingback: Simpel bewijs van de oorlog tegen het volk! | E.J. Bron

 47. Pingback: De komende ‘Staat van Beleg’! Deel 1 – WAARHEDEN

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s