ISRAËL-HAAT & ISLAM-LIEFDE IN CHRISTELIJK NEDERLAND (I)

Wereldwijd wordt het huichelachtige leugenpamflet gebruikt bij de anti-Israël-hersenspoeling

(Auteur: Martien Pennings – Research: Ya´akov Siepman)

De laatste jaren is er een steeds duidelijker patroon van een parallelle Israëlhaat en islamliefde onder Nederlandse “christenen” te bespeuren, zowel onder protestanten als katholieken, zowel in de kerken als in politieke partijen. Men kan alleen hopen dat een deel van die tweeling-emotie op onwetendheid berust. Dat is voor de hand liggend: bij doorvragen blijken de Israël-bashers en de islamofielen niks te weten, respectievelijk in leugens te geloven over zowel Israël als de islam. Die verzwijgingen en leugens zijn in het collectieve bewustzijn geplant door wat Fortuyn de “Linkse Kerk” heeft genoemd. Inzake Israël en islam heeft die Linkse Kerk een bijna totaal monopolie veroverd in de politiek, de media en het onderwijs, kortom: de cultuur in zijn algemeen. Men mag hopen dat het inderdaad onwetendheid is, maar vooral bij sommige “christenen”, zo valt te vrezen, zit er dat oeroude irrationalisme onder, dat we ook bij vele moslims aantreffen: Jodenhaat. Op deze site zal een nog onbekend aantal afleveringen in deze serie proberen die “christelijke” Israëlhaat & islamofilie in kaart te brengen. De tekst zal telkens zijn van Martien Pennings op basis van research door Ya’akov Siepman.

Het liegen & bedriegen van “Kairos” (*)

Nee, het “Palestijnse” Kairos Document  van 2009 is niet, herhaal niet een noodkreet vanuit de Palestijns-Christelijke bevolking zelf. Deze tekst beliegt en bedriegt wereldwijd christenen, ook in Nederland.

Ten eerste: het document berust op grove geschiedvervalsing en dat in twee opzichten, a) door zich onterecht te legitimeren via de strijd tegen de Apartheid in Zuid-Afrika en b) door de geschiedenis van Israël te vervalsen.

Ten tweede: het document vaart onder valse vlag, dat wil zeggen: gebruikt namen van christelijke “Palestijnse” leiders op frauduleuze wijze.

We werken punt (1a) uit. Genoemd “Palestijns” Kairos-document van 2009 maakt frauduleus gebruik van de goede naam die de oorspronkelijke Stichting Kairos vanaf 1970 opbouwde in de strijd tegen de Apartheid in Zuid-Afrika en vervolgens, algemener, ook tegen armoede en onrecht in bijvoorbeeld Latijns Amerika en India.

De Stichting Kairos ontstond oorspronkelijk in 1970 vanuit protestants-christelijk activisme, maar de belangrijkste tekst werd het “Kairos-document”, die pas in 1985 werd opgesteld  door een groep zwarte Zuid-Afrikaanse theologen, die voornamelijk gevestigd waren in de zwarte townships van Soweto in Zuid-Afrika. Die tekst van 1985 daagde de kerken uit om een reactie te geven op de onderdrukkende Apartheidspolitiek, vooral  na het uitroepen van de State of Emergency  op 21 juli 1985. Dat Kairos-document toen riep zeer sterke reacties op en er volgden vurige debatten, niet alleen in Zuid-Afrika maar over de hele wereld.

Eind jaren 1980 ontstond de gedachte dat de principes van de Stichting Kairos universeler waren toe te passen dan alleen op Zuid-Afrika,  bijvoorbeeld ook op Latijns Amerika en India. Zodoende is het Zuid-Afrikaanse Kairos-document in voorbijgaande jaren in aangepaste vorm gehanteerd om economische en politieke druk uit te oefenen op diverse landen. De stichting Kairos en het daaruit afgeleide Kairos-principe zijn dus een mengeling van christelijke ethiek en linkse  politiek.

De laatste jaren is deze “Kairos-ethiek” tegelijk ontspoord met de hele linkse beweging. Het “Palestijnse” Kairos-document van 2009 misbruikt de strijd van de zwarten in Zuid-Afrika tegen onrecht, armoede en waarachtige Apartheid om leugenachtig de terreur te legitimeren van “Palestijnse” maffia’s. Een terreur tegen de enige humane staat in het Midden-Oosten, Israël, die volstrekt onterecht van “Apartheid” wordt beschuldigd. Het wapen dat het “Palestijns Kairos-document 2009” tegen Israël aanbeveelt, probeert ook herinnering op te roepen aan de strijd tegen het Apartheidsregime in Zuid-Afrika, namelijk een boycot. Men herinnert zich misschien dat vanaf midden jaren 1980 de roep steeds sterker werd om bedrijven te boycotten die zaken deden met het Apartheidsregime in Zuid-Afrika.

De boycotbeweging tegen Israël heet de BDS-beweging , naar de Engelse afkorting  Boycott, Divestment and Sanctions. De begrippen boycott en sanctions hebben vanzelfsprekende en begrijpelijk vertalingen. “Divest” is wat moeilijker te duiden. Het betekent primair ”ontkleden” en “ontdoen” en daarnaast “ophouden met economisch investeren”.  Dat woord suggereert dus dat men Israël niet alleen zo arm mogelijk wil maken, maar ook wil “kaalplukken” en van zijn legitimiteit wil ontdoen.

We zeiden hierboven dat er in twee opzichten grove geschiedvervalsing wordt gepleegd door de“Palestijns” Kairos-tekst van 2009. Ten eerste, zoals we zojuist hebben uitgelegd, middels de leugen van “Apartheid” die gepraktiseerd zou worden door Israël en welke verzonnen “Apartheid”  nu  wordt gebruikt om op te roepen tot een boycot van Israël. Dit is niets dan een parasiteren op de goede naam en faam van de oorspronkelijke Kairos-ethiek.

De tweede manier van geschiedvervalsing is eigenlijk nog veel grover en  grootschaliger. Het is namelijk de geschiedvervalsing rond de totale geschiedenis van Israël. De laatste 40 jaar, sinds de overwinning van Israël in de juni-oorlog, is er tegelijk met de opmars van de “generatie van 1968” in de instituties – politiek, media, academia – een “linkse” mythologie ontstaan die de hele West-Europese cultuur in zijn greep houdt. Het is een leugen-mythologie die zegt dat Israël slecht is en de “Palestijnen” goed en die werkt met slagwoorden die een vanzelfsprekendheid zijn geworden, zoals “bezetting” en “kolonisatie”.  In toenemende mate wordt daarmee de Joods-Christelijk-Verlichte basis van de Europese cultuur verlaten en  samengewerkt met de islam, de grootste vijand van die cultuur. DE islam is een totalitair anti-humanisme dat het meeste verwantschap heeft met het nazisme.

Het oorspronkelijke Kairos-principe was dus vanaf de Zuid-Afrikaanse aanvang een mengeling van christelijke ethiek en linkse  politiek. De uitbreiding van de solidariteit met “links” in Latijns- Amerika en India door de protestantse kerken was ook nog begrijpelijk, maar dat was de samenwerking met een nazistische ideologie als die van de PLO en Hamas niet meer.

We komen nu aan het “Ten tweede” van hierboven, namelijk het feit dat het “Palestijnse” Kairos-document van 2009 onder valse vlag vaart en namen van christelijke “Palestijnse” leiders op frauduleuze wijze gebruikt.  De openingspagina wordt gebruikt voor deze oproep:

“Een woord van steun en bemoediging.
We hebben de kreet van onze kinderen gehoord.
Wij, de patriarchen en hoofden van de kerken van Jeruzalem, hebben
de kreet van hoop gehoord die onze kinderen hebben geuit in deze
moeilijke tijden, namelijk dat wij nog steeds bestaan in dit Heilige
Land. Wij ondersteunen hen en staan naast hen in hun geloof,
hoop en liefde en hun visie op de gebeurtenissen die we meemaken.
Wij steunen deze oproep aan al onze gelovigen en aan alle Israëlische
en Palestijnse leiders, aan de internationale gemeenschap en
iedere kerk van de wereld om voort te maken met het bewerkstelligen van
gerechtigheid, vrede en verzoening in het Heilige Land.
We bidden God om elke mogelijke zegen en overvloed aan kracht
voor onze kinderen om effectief bij te dragen aan de opbouw van hun
gemeenschap en alle kwaad weg te doen. Zo kan er een gemeenschap
ontstaan waarin liefde, trouw, rechtvaardigheid en vrede regeren.”

Malcolm Lowe zegt van deze oproep die valselijk aan het Kairos-document vooraf gaat:

“Het is duidelijk, dit is alles behalve een goedkeuring van de wereldwijde campagnes tegen de staat Israël. Geen zogenaamde “zonde” wordt veroordeeld en inderdaad geen schuld wordt geworpen op wie dan ook. Integendeel, de verklaring bevat niets dat mensen van goede wil waar dan ook zou beledigen. Het roept aan de ene kant politieke en religieuze leiders om hun inspanningen te vergroten om vrede te bereiken. Aan de andere kant dringt de tekst er bij Palestijnse christenen op aan om zich te concentreren op het opbouwen van de lokale christelijke gemeenschap. Inderdaad kan de verklaring worden gelezen als een milde berisping voor de auteurs van het [Kairos]document: Palestijnse christenen moeten hun belangrijkste energie steken in het versterken van hun eigen gemeenschap in plaats van zich te wijden aan wereldwijde politieke agitatie ”

Onder die oproep, die dus de “opening” vormt van het document, staan dertien namen van christelijk-“Palestijnse” hoogwaardigheidsbekleders. Daarmee wordt de indruk gewekt dat zij de eigenlijke “dragers” zijn van dit Kairos-document. Maar in feite is het, zoals Malcolm Lowe hierboven uitlegt, een protest tégen, minstens een afstand nemen van de 14 pagina’s tellende tekst die op die openingspagina volgt. In de Nederlandse versie volgt dan nog eens 7 pagina’s bombastisch commentaar op het eigenlijk document door de Nederlandse zeloten die de vertaling en Nederlandse uitgave verzorgd hebben.

Het bovengeciteerde is dan ook 4 dagen ná het tot stand komen van het eigenlijke document geschreven. De dertien kerkleiders hebben niet openlijk het leugenachtige document durven kritiseren, maar hebben een eigen véél gematigder boodschap gestuurd om er afstand van te nemen. Maar de échte initiatiefnemers hebben die boodschap als een vlag op hun eigen modderschuit gezet.

Die echte initiatiefnemers staan pas op de tweede pagina als ondertekenaars van het voorwoord. Zij zijn gewone extremistische activisten en de eigenlijke samenstellers van de huichelachtige en slachtofferige tekst.

Malcolm Lowe wijst erop dat één naam oorspronkelijk zowel onder de frauduleus gebruikte “openingsverklaring”op de eerste pagina stond alsook bij de namen van de initiatiefnemers onder het “Voorwoord” op de tweede pagina: bisschop Mounib Younan. Maar, zegt Lowe, het is betekenisvol dat de naam van Younan inmiddels verwijderd is uit de lijst van initiatiefnemers en nog wel staat onder het statement dat opgevat kan worden als een afwijzing van het document en niettemin frauduleus als vlag wordt gebruikt.

Het “Palestijnse” Kairos Document van 2009 lijkt op het eerste gezicht op een noodkreet van de Palestijnse christenen zelf, althans van hun zielenherders. Maar het is dus een tekst opgesteld door een stelletje christelijke extremisten. De coördinator van dit “Palestijns-christelijke” Kairos-initiatief is Rifaat Kassis, in naam een christen, maar vooral een typische Israël-hater die “humanitaire activiteiten” gebruikt om zijn anti-Israël-agenda te kunnen uitvoeren en met connecties in het “Palestijnse” terroristenmilieu.

De “Palestijnse” Kairos-agenda wordt vooral gepromoot door de World Council of Churches (WCC) en vooral door een speciale onderafdeling, namelijk het Palestine Israel Ecumenical  Forum (PIEF).

De NGO-monitor, een website en organisatie die de wereldwijde propaganda van de linkse en bijna allemaal islamofiele en Israëlvijandige NGO’s kritisch volgt, zegt dit over de “Palestijnse” BDS-oproep:

“Deze boodschap [tot boycotten] wordt ook verspreid door vertegenwoordigers van Palestijnse kerken, die spreken in kerken in Amerika, Europa en elders. Een belangrijk element van deze tactiek is de schuld te geven aan Israël voor het afnemend aantal christenen op de Westelijke Jordaanoever,  terwijl het intra-Palestijnse geweld en de moslimaanvallen op christenen en de snel stijgende christelijke bevolking in Israël compleet genegeerd wordt.”

Tot zover de frauduleuze presentatie van het “Palestijnse” “Kairos”-document van 2009. In een volgende aflevering wordt inhoudelijk ingegaan op de perverse leugens in dit zeer onchristelijke document.

______________________________

(*) Kairos is Grieks en het betekent  “de juiste plek”, bijvoorbeeld de kwetsbare plek waarin je de vijand kunt treffen.  Het is ook een tijdsbegrip in de zin van “het juiste moment”:  het is het opportunisme-beginsel. Dat wat Henry Kissinger dus zou noemen “a window of opportunity”. Natuurlijk geen toeval dat “kairos”ook “weer” betekent, als in “slecht weer vandaag”.  Met mooi droog weer ga je oogsten. In het Nieuwe Testament betekent het ook “ de tijd waarop God handelt” en vandaar natuurlijk dat gelovigen graag op datzelfde moment en juist op die ene plaats naar Gods wil handelen. Kairos, kortom, is niet alleen een naam geknipt voor een vereniging van beurshandelaren, maar ook  voor een vereniging van zeloten die denken te weten wat God wil.

Door:

Martien Pennings

Research:

Ya´akov Siepman

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Palestina", antisemitisme, Christendom, Israël, Joden. Bookmark de permalink .

20 reacties op ISRAËL-HAAT & ISLAM-LIEFDE IN CHRISTELIJK NEDERLAND (I)

 1. benkok zegt:

  http://tora-yeshua.nl/2009/12/een-%E2%80%9Ckairos%E2%80%9Dmoment-als-%E2%80%9Cuur-van-de-waarheid%E2%80%9D-toegelicht-namens-een-aantal-palestijnse-christenen-door-father-jamal-theoloog-universiteit-te-bethlehem/

  Goed artikel Martien en Ya’akov; in 2009 en ook diverse keren er na hebben we vanuit Tora-Yeshua stevig de noodklok geluid.
  Maar de christen-lijken zijn zo dood, dat ze het niet meer horen. De meesten gaan voort op hum politiek correcte wegen.
  Dat neemt niet weg, dat we aan de bel blijven trekken, zie mijn laatste artikel over de “Moderne Devotie”, een positief geloofsdenken vanuit de 13e/14e eeuw, wat nu misbruikt wordt om “de EU op te hemelen”.
  Zie http://tora-yeshua.nl/2012/06/moderne-devotie-zwolle-2-junikennismaking-met-arie-slob-cu-jeff-fountain-ywam-en-jan-hoogland-filosoof/

  Shalom,
  Ben Kok (joods-chr. pastor)
  tora-yeshua.nl

  Like

 2. Tom Hendrix zegt:

  Bedankt Hr. Pennings, ik ben zelf een volgeling van het christendom. Maar ook ik ben het kots zat dat binnen de christelijke kerken in nederland, het LINKSE KANKERGEZWEL ingang heeft gevonden. Het is een grote SCHANDE dat voorgangers en priesters zich door RODEN laten inspireren, en ISRAEL verraden. Maar hypocriet als men is vergeet men gemakshalve dat Jezus op de eerste plaats JOOD was, en gezonden was naar de verloren schapen van Israel. Maar buiten mijn geloof, heb ik respect hoe dat kleine Israel een lichtend democratisch voorbeeld is in het Midden-Oosten. Maar dezelfde partijen die vijandig staan tegenover Israel, zijn dezelfde verraders die buigen voor het GEDROCHT EU, en dezelfde verraders die EUROPA uit leveren aan de volgelingen van de woestijngek MO de opperrover. Bah, ik schaam me ervoor dat ik nederlander en europeaan ben.

  Like

 3. lucky9 zegt:

  Ik ben geen fan van koosjer- en nog minder van halal slachten. Dit is gewoon achterlijk en crimineel debiel in de 21° eeuw.

  Maar het is even goed duidelijk dat de haatgevoelens jegens Israël aangestuurd en aangevuurd worden.

  Mijn zo goed als onweerlegbaar vermoeden is dat dit zwaar gesponsord wordt. Geldelijk gewin is altijd al een aanstekelijke drijfveer geweest voor wangedrag geweest.

  Wie het tegendeel wil beweren mag dat, maar ik geloof daar geen snars van!

  Diegenen die achter deze propaganda zitten, ze steunen, goedkeuren of toejuichen zouden best bengelen aan een goed geknoopt touw gegooid over de sterkste tak van een grote boom.

  Like

 4. Marcel zegt:

  Of ondersteboven aan het dak van een benzinestation natuurlijk. Dat zou diegenen ook wel sieren.

  Like

 5. toetssteen zegt:

  @Lucky 9
  Eens.

  Like

 6. Maarten zegt:

  Dank Martien en Ya’akov. Knap werk. Ben nieuwsgierig naar het vervolg.

  Like

 7. Tom Hendrix zegt:

  @lucky9 ook mee eens, ik hoop dat er genoeg bomen zijn dan.

  Like

 8. louis-portugal zegt:

  We zijn het weer allemaal eens.
  Die kerken en ook de R.K. waren al altijd erg links en Nederland.

  Like

 9. Marijke . zegt:

  Ja ja Er zijn drie joodse jongens met een hamer geslagen in de buurt van Lyon.Wat een tuig.Maar er werd niet gezegt wat hun afkomst was.Drie keer raden.

  Like

 10. Marijke . zegt:

  En ik heb al zo vaak hier geschreven dat het een schande is dat de joodse school hier ook bewaakt word en dat weten heel veel mensen niet eens.

  Like

 11. Wachteres zegt:

  Heel interessant artikel, Martien en Ya’ akov. Ik ben erg benieuwd naar het vervolg.

  *Jaloers op Martien zijn stijl van schrijven is*

  Like

 12. Columnist zegt:

  Verzet tegen ritueel slachten drijft de Jood en de moslim in elkaars armen. Daarom is het in mijn godsdienst zowel de Jood als de moslim toegestaan ritueel te slachten. Zij moeten echter wel leven als dhimmi’s. Een Atheist die zeurt dat ritueel slachten wreed is, maakt het dier tot een afgod, en zal wegens afgoderij ter dood worden gebracht. Mijn godsdienst duldt geen afgoderij. Alleen mijn godsdienst zal Europa redden van islamisering. Wat vindt de Atheist belangrijker, het dier of zijn dochter? Van de bezitters van honden worden de dochters geschonden. De Chinees is uiterst wreed tegen honden, zijn dochter hoeft niet in een boerka te lopen, en wordt toch niet verkracht.

  Like

 13. star zegt:

  Het is een bizarre tijd en het is te gek dat we nu na moeten denken over de grens van 40 seconden. Natuurlijk weet ik ook dat moslims op balcons en in achtertuinen hebben geslacht op een walgelijke manier, maar van de Joden was nog niet 1 klacht gekomen.Die slachten zo goed, dat het dier minder lijdt dan in de gewone slachthuizen. Voor mij hoeft geen enkel dier geslacht, ik kan wel zonder, maar dat wil niet zeggen dat ik niet gewoon kan blijvend denken

  Like

 14. Tom Hendrix zegt:

  @Columnist ik begrijp uw bijdragen voor geen meter. En ik heb echt niet gezopen nu.

  Like

 15. Linsky zegt:

  Tom, ik snap ‘m zelfs niet eens als ik WEL gezopen heb, hahahaha

  Like

 16. Pingback: ISRAËL-HAAT & ISLAM-LIEFDE IN CHRISTELIJK NEDERLAND (II) | E.J. Bron

 17. Pingback: Omroepje IKON: dól op de islam, iets minder op Israël | E.J. Bron

 18. Columnist = oogenhand 😉

  Like

 19. Pingback: Schaam je, Edward van Voolen! Schaam je, Annemiek Schrijver! | E.J. Bron

 20. Thomasson zegt:

  Het fenomeen van collaboratie met de vijand is niet nieuw in delen van de christelijke kerk. Op een van mijn bezoeken in Duitsland, heb ik een man gesproken die tijdens de Tweede Wereldoorlog een officier was in de Duitse Wehrmacht. Toevallig was hij anti nazi (ook toen) en werd ten dood veroordeeld wegens hulp aan een Poolse pastoor. Het vonnis is niet uitgevoerd, aangezien executie van officieren moest door Hitler worden getekend. Door de voortschrijdende Rode Leger was er kennelijk geen tijd meer voor. Hoe dan ook, vertelde hij dat de meeste kerkelijke oppositie tegen de nazi’s kwam van Room Katholieke zijde. De Evangelische Kirsche werd door haar ondersteuning en loyaliteit aan het regime als Staatskerk benoemd.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s