De terroristenjaagster

(Door: Linsky)

“Eén van de zaken die zij willen bereiken, is een passieve en stille bevolking. Dus wat je  kunt doen om hen het leven niet eenvoudig te maken, is om NIET passief en stil te zijn.” (Noam Chomsky , linguïst, filosoof.)

Wat volgt is in zekere zin gedateerd. Tenminste in zoverre, wat de verhalen van Rita Katz, Sibel Deniz Edmonds en Susan Lindauer betreft. Niet echter de feitelijk verraderlijk toedracht, die nu nog even actueel is, omdat deze overal in de politiek en haar ‘diensten’ nog onafgebroken in praktijk wordt gebracht. Zij waren vrouwen die het moreel, het lef en het doorzettingsvermogen hadden door ongelooflijke wantoestanden, verraad en leugens van politiek, overheden, de FBI en de CIA aan de kaak te stellen, waar zij zelf vaak zwaar voor moesten boeten.

Ook de huidige wereldwijde islamisering, progressief in gang gezet na ‘11-9-2001’, lijkt een uitvloeisel, maar is in werkelijkheid het doel, dat mogelijk is gemaakt door het verraad en het faciliteren door onze eigen politici, overheden en Justitie. De huidige situatie dankt eveneens haar bestaan aan de leugens, het zwijgen en de manipulaties door de daarvoor aangestelde diensten. Evenals door het verraad en de hypocrisie van de ‘gutmenschen’, moslimknuffelaars, en de Palestijnen-vriendjes, en vooral natuurlijk niet te vergeten de invloedrijkste primaire ‘boodschappers’, de ruggengraatloze MSM!

Het ware verhaal van een vrouw die infiltreert in radicaal islamitische groeperingen.

Het fascinerende en aangrijpende verhaal van een Joodse vrouw die Irak ontvlucht, nadat haar vader en oma op last van Saddam Hoessein zijn vermoord. Jaren later infiltreert ze, verborgen onder een boerka en met gevaar voor zichzelf en haar gezin, in veel verdachte islamitische organisaties in de Verenigde Staten.

Door haar speurtocht in het publieke domein wist zij onder andere de geldstromen van diverse liefdadigheidsinstellingen naar Hamas, Al Qaida en de Palestijnse Islamitische Jihad bloot te leggen en tegelijk daarmee de Saoedische connectie in de Verenigde Staten te ontrafelen.

Steenrijke Saoedi´s blijken vrijwel steeds een liefdadigheidsorganisatie als dekmantel te gebruiken om miljarden dollars door te sluizen naar Hamas, Al Qaida en andere terreurgroepen,  informatie die de FBI jarenlang links liet liggen en pas na de tragedie op 11 september 2001 ‘serieus’ nam.

Rita doet gedetailleerd verslag van haar vele undercover activiteiten en bevindingen en bekritiseert de Amerikaanse regering en organisaties als CIA en FBI die onderzoeken naar Saoedische bedrijven en personen blijven dwarsbomen, haar niet vertrouwden, haar informatie negeerden, weigeren onderling informatie uit te wisselen en op islamitische terroristen jagen zonder zich te verdiepen in hun achtergrond en beweegredenen.

Het grote plan echter dat langzaam naar buiten komt, werd bedacht en uitgevoerd door de beruchte ‘Moslimbroederschap’, de meest krachtige en gevaarlijke terroristische, islamitische organisatie in de wereld. Zij is klaar om de macht over te nemen in alle Midden-Oosten landen die “Arabische Lente” hebben ondergaan. Zij heeft haar wortels in alle landen van de wereld. Daardoor onbeperkte financiële middelen om de wereldwijde Jihad te bevorderen. Ze heeft ook meer dan dertig organisaties in de Verenigde Staten voortgebracht met het uitdrukkelijke doel tot infiltratie van onze westerse infrastructuur. Inbegrepen de organisaties zoals daar zijn; CAIR, de MSA, ISNA en het MAS.

Interessant is overigens ook dat Rita de oorsprong en oprichter van Hamas wist te achterhalen, daar waar de officiële instanties ontkenden daar iets van af te weten.!?  Door haar speurwerk, dat vrijwel uitsluitend op openbaar en publiek domein plaatsvond, kwam ze achter de naam van sjeik Ahmad Yassin, die destijds  de grote leider in de Gaza-strook  van de Muslim Brotherhood was! Hij was het die Hamas oprichtte, omdat hij inzag dat de intifada heel goed een nieuwe politieke en militaire organisatie kon gebruiken. Een feit dus waarvan de CIA en de FBI ontkenden dat te weten!?

Tegenwerking en naïviteit

Als iets echter ook duidelijk wordt in het verhaal is het wel dat iedereen die daadwerkelijk wat wil doen tegen het terrorisme zelf onder vuur komt te liggen. Evenals dat een ieder die tracht zijn of haar werk echt serieus te nemen dat bekoopt met ontslag en zware bedreigingen.

Door de figuren Scully en Mulder van de beroemde ‘X-Files’ krijgen we natuurlijk een erg sympathiek beeld van de FBI en zijn dappere agenten. De werkelijkheid is echter een beetje anders.

Voortdurend blijken het de FBI en de CIA te zijn die het smerigste spelletje spelen. Vrijwel alle relevante en heel belangrijke informatie wordt gewoonweg nooit doorgespeeld aan de  autoriteiten en aan hen die voor de beveiliging van de VS moeten zorgen.

Rita Katz had maar één integer doel: De wereld behoeden voor extremistische islamitische terreur. Maar wat mij enorm verbaast, is de ongelooflijke naïviteit die Katz permanent aan de dag legt, zelfs na alle tegenwerking, misleiding, manipulatie en zelfs de verdachtmakingen tegen haarzelf. De autoriteiten hebben het nochtans drukker met volgen, screenen en lastig vallen van echte bezielde patriotten dan met het opsporen en vangen van de werkelijk gevaarlijke extremistische islamieten. Even twijfelachtig is ook de vasthoudendheid waarmee zij steeds weer uitgaat van het voor haarzelf vaste gegeven dat Bin Laden de 11-9 tragedie veroorzaakte!

Regelmatig refereert Katz aan de ‘apathie, desinteresse, onkunde, onwetendheid en het gebrek aan actie door de FBI en andere overheids- en veiligheidsdiensten.´ Vooral de permanente weigering hun informatie te delen was een grote frustratie. Hoewel dat toch niemand hoeft te verwonderen, daar algemeen bekend is dat het informatieverkeer bij de FBI en de CIA altijd eenrichtingsverkeer is!

Een significant voorbeeld van ‘onkunde’ is de kwestie van de ‘valse’ vertaling door een FBI deskundige, namelijk een belangrijk boekje en documenten die begonnen met een titel, die hij ‘interpreteerde’ als “Het eerste element”. Wat voor elke Arabist en zeker Rita duidelijk was in een oogopslag, was dat er stond;  “Al Qaida”!

Vreemd genoeg ontging het haar aanvankelijk ook dat die permanente ontkenningen en kennelijke ‘onwetendheid’ van de FBI voor 11-9 structureel beleid was om die kennis en inzichten juist pas na de grote ‘fals flag’ voluit te kunnen gaan exploreren. Waarbij ook van aanvang af duidelijk was dat de ‘politiek’ steeds opnieuw onverbiddelijk haar veto uitsprak over elke adequate actie die ondernomen zou kunnen worden tegen de extremistische islam en zijn terroristen!

Natuurlijk pleit de gepassioneerde inzet en haar onblusbare enthousiasme in deze voor de oprechte intentie om haar gevaarlijke werk vol te houden. Waarschijnlijk ligt de oorzaak van die naïeve vasthoudendheid in de diepe trauma’s en enorme frustraties, ontwikkeld tijdens de verschrikkelijke ellende die ze als kind in Irak ervoer.  Desalniettemin is het merkwaardig, aangezien uit het boek blijkt dat Katz geen domme vrouw is en zeer zeker niet alles klakkeloos aanneemt en het dus des te verwonderlijker is dat de gedachte aan opzet van overheidswege vrijwel nooit bij haar opkwam.

Verguisd en gewantrouwd

Dat haar onderzoek zich voornamelijk noodgedwongen moest beperken tot het publieke terrein was rechtstreeks te wijten aan de voorddurende tegenwerking van alle overheidsdiensten, waarop bij elke aanvraag van inzage in documentatie steevast een weigering kwam. Op een zeker moment blijkt er geen enkele vooruitgang, laat staan progressie te zijn, omdat…zijzelf  gecontroleerd blijkt te worden. Een medewerker, die samen met haar als enige de volledige informatie had, werd van de zaak gehaald en ingewisseld voor personen die absoluut niks wisten en geen enkele adequate achtergrondinformatie hadden, en daarmee op het allerhoogste niveau met de Israëliërs moesten communiceren en ze adviseren!

Tegelijk is dit kennelijk een van de oorzaken van permanente aantijgingen tegen het waarheidsgehalte van Katz´ werk. Veel websites, bloggers etc. nemen alles met een korrel zout en maken haar zelfs belachelijk, omdat haar informatie volgens hen enkel van internet en het geschreven woord komt. Alles uit ‘publiek domein’. Waar echter aan voorbijgegaan wordt, is, dat de informatie van de islamieten en terroristen zelf komt! Alle teksten, evenals de geluidsopnames, zijn voor iedereen publiekelijk toegankelijk, maar gewoonweg door niemand eerder verzameld…..en vertaald! Ook niet door de FBI en de CIA. Althans…dat  beweren zij! Het gaat hier juist vaak ook om de vertalingen van de in het Arabisch uitgesproken Jihad hetze, weggemoffeld tussen de Engelse ‘vredelievende’ voordrachten door!

Het valt natuurlijk wel op dat voornamelijk ‘gutmenschen’, moslimknuffelaars en Palestijnen-vriendjes de grootste kritiek leveren in deze. Duidelijk is in ieder geval dat zoals gewoonlijk alle critici het boek zelf niet eens gelezen hebben!

Voor hen die wel geïnteresseerd zijn in de wijze waarop Rita Katz aan haar informatie kwam en daar de  officiële overheidsdiensten mee in hun hemd zette, is dit een onontbeerlijk boek. Het is niet alleen heel persoonlijk en emotioneel, maar ook ter zake kundig geschreven in een stijl die rechtstreeks tot de lezer spreekt. Niettegenstaande het feit dat het boek reeds gedateerd is (Eerste druk, 2003 onder de naam; Anoniem*) blijft het een aanrader voor hen die willen begrijpen hoe en waarom er zo ontstellend veel ‘mis’ gaat in de interne communicatie tussen de officiële en belanghebbende organisaties.

 • Zij koos er aanvankelijk voor haar boek anoniem te publiceren uit angst voor haar leven en dat van haar vier kinderen, en om door te kunnen gaan met haar moedige pogingen terroristen in de Verenigde Staten op te sporen. Nu haar identiteit inmiddels  is onthuld, is het niet echt duidelijk hoe haar veiligheid kan worden gegarandeerd.  

Inmiddels is R. Katz directeur van het Site-Institute.

*          *          *

“Je moet de mening van de meerderheid nooit verwarren met de waarheid.” (Linsky)

A resumé;

In elk geval is uit ervaringen van deze vrouw een geheime macht boven de reguliere diensten te destilleren.

Uit alle verhalen is duidelijk dat deze machten verborgen zijn, dat wil zeggen, nooit op de voorgrond treden, waarbij hun stem het effect en het gezag van een Veto heeft. De FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) blijkt dan de macht binnen en boven de FBI te zijn. De FISA schept het wettelijke kader voor het afluisteren van ‘Foreign Intelligence’. Het gaat hierbij dus om afluisteren van telecommunicatie en elektronische communicatie en sinds 1994 gaat het ook om het toegang verschaffen tot ruimten. Bij FISA gaat het om buitenlandse organisaties (zoals het ANC, Hezbollah, IRA, Al Qaida), alle mogendheden en landen!

In elk geval moet duidelijk zijn dat de zogenaamde ‘desinteresse’ en ‘domheid’ van diverse organisaties zoals NSA en FISA ten alle tijden een rookgordijn zijn die enkel ten doel hebben alle informatie naar buiten toe mistig en ondoorzichtig te maken. De hamvraag hierbij is, wie nemen op basis van die informatie beslissingen? Is dat de regering op het allerhoogste niveau?…Of zijn deze diensten zo enorm autonoom, dat zij uiteindelijk zelf bepalen wat wel en niet gedeeld wordt en al doende hun eigen spel kunnen spelen met als inzet het welzijn van de hele wereldbevolking?!

Deze duistere machtsenclaves werken exact zoals die in Europa, waarbij we voorbeelden vinden in ons eigen land. Bijvoorbeeld de pedofielenjagers die, als zij met de benodigde namen, aanwijzingen en bewijzen bij de politie komen, te vaak zelf achter slot en grendel terechtkomen, waarbij de pedofielen in de meeste gevallen veilig en buiten schot blijven.

Marcel Vervloesem, bekend van de Zandvoortse kinderpornozaak, is nog maar één droevig voorbeeld als slachtoffer van de duistere machten die vele onderzoekers, klokkenluiders met burgerinitiatieven, niet alleen frustreert, maar zelfs vaak door middel van volkomen onwettige methoden oppakt en achter de tralies gooit.

De wijze waarop dat regelmatig gebeurt is vreemd, heel erg vreemd, omdat dergelijk subversief gedrag door justitie kennelijk wordt opgedragen door machten met een bijzonder gezag boven hen. Getuige deze intrigerende uitspraak van het Justitieapparaat; Openbaar Ministerie zegt ‘onmachtig’ te zijn onderzoek naar J. Demmink te openen.

Zo is daar ook  Susan Lindauer.

Zij werkte bij de CIA van 1996 tot de invasie van Irak. In haar takenpakket zat o.a. het anti-terrorisme bij de Iraakse ambassade in New York. Ze wist daardoor ruim van tevoren dat de aanslagen van 9/11 zouden plaatsvinden. Ook opende zij de besprekingen met Libische diplomaten voor het Lockerbie-proces, dat op 3 mei 2000 in Nederland (in Zeist) begon. Ze wilde na de inval in Irak graag voor het Congres getuigen over de positieve resultaten van de onderhandelingen van de CIA met Irak voor de oorlog begon, maar ze werd gearresteerd, omdat ze een “Iraakse spionne” zou zijn. Zo werd ze als een van de eerste niet-Arabische Amerikanen het slachtoffer van de Patriot Act.

Ook Sibel Deniz Edmonds, FBI-vertaalster en klokkenluider bij FBI mag niet ongenoemd blijven. Zij beschuldigde vele topfunctionarissen in de VS van spionage en hoogverraad.

Onder andere; regeringsfunctionarissen en wetgevers Dennis Hastert, Bob Livingston, Dan Burton, Roy Blunt, Stephen Solarz en Tom Lantos, evenals de laatste drie leden van George W. Bush’s kring: Douglas Feith, Paul Wolfowitz en Marc Grossman.

En zeker, niet te vergeten, Dr Judy Wood,  die vertelt in haar boek ‘Where Did the Towers Go?´  hoe de vernietiging van gebouwen op 11 september 2001 in New York het resultaat is geweest van een gerichte energietechnologie en niet die van vliegtuigen, brand, termiet of bommen…

“Vliegtuigen kunnen geen gebouwen als poeder in de lucht veranderen zonder resten achter te laten.”

Toen zij met haar boek en overstelpende bewijzen naar de rechter stapte, was diens eerste vraag; “Hebt u een doodswens?!”

In separate artikelen zullen deze dappere dames de aandacht en eer krijgen die zij verdienen.

Tot slot

Al met al zijn dit soort onverkwikkelijke zaken zeer verontrustend. Persoonlijk ben ik door meer dan 40 jaar onderzoek tot de conclusie moeten komen, dat er teveel en te machtige organisaties te veel dikke vingers in de wereldpap hebben. Uit de bovenstaande verhalen is duidelijk te destilleren dat er een machtige organisatie met ‘n verborgen agenda bestaat om de islamisering vrij baan te geven en op elke mogelijke wijze te faciliteren en een wereldkalifaat te realiseren! De islam is niets meer dan een instrument, een wapen om het ‘grote doel’ te verwezenlijken. Nu weten we waarvoor en waarom; de vestiging van een Nieuwe Wereld Orde! Laat daar geen enkele twijfel over bestaan, de ‘hoge heren’ zelf verkondigen dat tegenwoordig wereldwijd en in alle openheid.

Hirsi Ali: “Hun doel is een totalitaire islamitische staat, een wereldkalifaat en de islamitische religie als bron van wetgeving.” Dat ontstellend veel islamieten ongelooflijk naïef zijn en compleet gehersenspoeld en geïndoctrineerd door de haatpreken die zij onafgebroken krijgen ingegoten, illustreert enkel hoe groot het werkelijke gevaar is. Waar bijkomt, dat de demagogen en volksmenners der islamieten heel wat beter zijn en hun werk zelfs vaak in het openbaar doen, pal onder het oog van de westerse camera’s. In tegenstelling tot onze ‘manipulators’, die vrijwel alles vanuit het verborgene plegen te doen.

Natuurlijk is het begrijpelijk dat de overheid en haar ‘diensten’ niet alles klakkeloos aan het volk kan voorleggen en alle informatie openbaar kan maken. Zoals het nu gaat, is de macht van zieke ego’s en persoonlijke belangen echter ver verheven boven de belangen van de burgerij. En dat is heel wat anders dan op evenwichtige wijze met het volk samenwerken, zoals dat in ieder geval voor een groot deel gebeurt in Israël! Afgezien van het feit, dat daar uiteraard ook niet alles aan de grote klok gehangen wordt.

Wat men verder ook van voornoemde dames als persoon mag denken, we moeten werkelijk dankbaar zijn voor de ongelooflijke moed die zij aan de dag legden om met gevaar voor hun gezin en zichzelf de waarheid zoals zij die kenden openbaar te maken. En met hen zijn er heel wat meer die de klok luiden en roepen in de stad, maar veel vaker in de woestijn.

Het is heel, heel ernstig dat het zover gekomen is dat de ergste vijanden onze eigen overheden blijken te zijn. Dat burgers zich moeten wapenen en verdedigen tegen hun eigen leiders….. Maar we zijn met velen!

Zoals Noam Chomsky zei:  “Onze enige mogelijkheid om deze duistere zaken voor het voetlicht te brengen is; NIET passief en stil te zijn!”

Als we nu nog blijven zwijgen, kon het wel eens voor altijd stil blijven!

 

*          *          *

 

 • Het Web als wapen: Internet als een instrument voor gewelddadige radicalisering en Homegrown Terrorism: …Op 25.30 is R. Katz aan het woord:

 

 

Door:

Linsky

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in New World Order, Wereldcrisis. Bookmark de permalink .

39 reacties op De terroristenjaagster

 1. Marijke . zegt:

  Tanks Linsky.Het verbaast me allemaal niets.

  Like

 2. Linsky zegt:

  Ik heb geen zin de bronnen op te zoeken, maar ik weet nog dat er jaren geleden nogal wat te doen is geweest over een paar jongens die op zeker moment een atoombom deponeerden op het bureau van hun docent!

  iedereen schok zich het apezuur en alle bellen gingen rinkelen bij alle veiligheidsdiensten.
  Natuurlijk was het ding niet geladen, want plutonium hadden ze gelukkig niet.

  Het bleek dus zo dat alle informatie gewoon uit openbare werken, en het normale ‘publieke domein’ kwam. iedereen die de puzzelstukjes bij elkaar weet te sprokkelen uit kranten, wetenschappelijke bladen en tegenwoordig natuurlijk van internet, kan een atoombom in elkaar flanzen!

  Leven het publieke domein! 😦

  Like

 3. Linsky zegt:

  Graag gedaan Marijke. 🙂
  waar het mij eigenlijk allemaal om gaat is dat het nog steeds niet in een breder kader en bij de massa is doorgedrongen dat er echt machten aan het werk zijn, die ons gewoon lekker aan laten modderen, maar hun eigen agenda hanteren en als ze dat zo uitkomt de wereld in crisis storten, economisch, maatschappelijk e tegenwoordig echt geholpen door de islamieten.

  Het moet duidelijk zijn dat het islam-virus een wapen is van de ‘elite’en niks anders.
  Natuurlijk moeten we ons daar primair tegen verzetten, maar ik kan uit alle materiaal waarover ik beschik, niet anders dan concluderen, dat we gewoon genaaid zijn en verraden door alle overheden!

  Ik heb nog veel meer in de pen, wat tzt. wel zal verschijnen, met nog veel meer bewijsmateriaal, hoe de grote diensten, ogenschijnlijk voor het volk werken, maar in werklijkheid alles vernietigen en de oorlogen juist aanzetten.
  En elkeen die dat ontdekt, is zwaar de lul!!!

  Like

 4. Linsky je hebt absoluut gelijk ik had al maanden geleden gemeld dat de Turken direct de EU binnen mogen wandelen en uitkering in ieder land mogen aanvragen. Het is al bekrachtigt door het EU hof. Vandaag kreeg ik bericht dat de EU waarschijnlijk Iran toestemming gaat geven voor verdere atoom ontwikkeling voor vredelievende doeleinden. Daarnaast kwam de Brigadier Generaal van het Iraanse leger weer met een oproep voor het Vernietigen van Israël en Amerika.
  Met recht we worden verraden door onze linkse elite.

  Like

 5. Linsky zegt:

  Ja, ya’akov,
  dat weet ik ik had het al gemeld eerder.
  Arutz 7, World Net Daily, DEBKA melden er ook over.

  Iraanse staatsmedia pleiten voor kernwapens om Israël en Westen te verslaan

  Iraanse strateeg: Israël bestaat alleen nog omdat het kernkoppen bezit – Iraanse generaal dreigt met aanval op ‘kankertumor Israël’ als Westen ingrijpt in Syrië – Israël: Bij oorlog mogelijk evacuatie 3 miljoen mensen naar Negev woestijn
  http://xandernieuws.punt.nl/?id=660683&r=1&tbl_archief=&

  Like

 6. Marijke . zegt:

  Linsky ik heb het te doen met de joodse mensen Je zal maar tussen zo een zooitje spychopaten wonen en die helemaal geen waarde aan het leven hechten.En je moet maar iedere dag horen dat je vernietigt word.In een woord vreselijk gewoon.

  Like

 7. Lucky9 zegt:

  @ Linsky.

  Ik heb het boek besteld en gekregen doch nog niet de tijd gevonden om het ook te lezen. Ik geloof echter bijna helemaal met uw uiteenzetting akkoord te zullen gaan.

  Maar schei a.u.b. uit met het dossier Vervloesem overal bij te betrekken zonder de details ervan te kennen! Als je het onder de aandacht wil brengen wijdt er dan per favore een apart artikel aan. Zo voorkom je dat de kracht van je argumentatie over belangrijker topics in twijfel kan getrokken en tot schijnbaar waardeloos herleid kan worden.

  Pedofilie heeft immers niets met islam-terrorisme te maken.

  Met vriendelijke groeten,

  uw toegenegen

  Like

 8. Linsky zegt:

  Lucky9;
  Die pedofilie da’s godverdomme een van de ergste argumenten en drijfveren van dat schorem!
  Natuurlijk heeft dat er alles mee te maken.

  Als de invoering van de sharia eenmaal een feit is….Wel geen enkele hooggeplaatste die dan nog bang hoeft te zijn. De wet dekt dan immers het zieke handelen.

  Bedenk, zij hebben de macht, het geld, het goud en de wapens….en de massa al als slaaf.
  Nu willen ze ook onze kinderen…met de wet in de hand!

  Ook in ons eigen land hebben de pedofielen enorme macht. Zoveel dat zelfs ministers geen vat hebben op veel van deze lieden. Dit kan enkel verklaard worden door pure chantage! Precies ook de reden waarom er steeds opnieuw wetten doorgevoerd kunnen worden, waar letterlijk elke zinnig mens op tegen is.

  Agenten en andere uitvoerende machten handelen normaliter niet op basis van zelfstandigheid. Zij volgen orders op, bevelen en richtlijnen van bovenaf! Volg de lijn…en je komt vanzelf uit bij het ministerie, de regering. Daar wordt het beleid gemaakt, de strategie bepaald en met welke tactieken deze dient te worden uitgevoerd.

  Men heeft daar blijkbaar lang geleden al bedacht; Laten we de sharia invoeren en uit naam van Allah zelf kunnen we dan kinderen verkrachten en vrouwen vermoorden.
  Per slot bewijzen overheid gefinancierde studiereizen dat de islamitische cultuur superieur is aan die van het Westen.

  Natuurlijk dat overheden ‘onderbuik gevoelens’ van de immigratie nachtmerrie omzetten en de ‘cultuur verrijking’ ons voorschotelen als Paradijselijke Droom! …Hun natte droom!
  De moslim stelling dat Allah’s macht boven die van mensen staat, moet politici, pedofielen en soortgelijke zieken wel aanspreken nietwaar? Het is namelijk ongelimiteerde macht!

  Gelukkig zij die dan op het pluche zitten.
  En hoe krijg je veel stemvee?
  Juist!
  Quote:
  Quote: Wij, de Groenen moet ervoor zorgen dat we zo veel buitenlanders krijgen mogelijk naar Duitsland. Als ze in Duitsland zijn, moeten we vechten voor hun recht om te stemmen.
  Als we dit hebben bereikt, zullen we het aandeel van de stemmen die we nodig hebben om deze republiek te veranderen. Daniel Cohn-Bendit , Alliance 90/The Groenen.

  Geen wonder dat er zoveel moslim knuffelaars zijn!

  Like

 9. Linsky zegt:

  En even voor de goede orde Lucky,
  Quote; Maar schei a.u.b. uit met het dossier Vervloesem overal bij te betrekken zonder de details ervan te kennen!

  Waaruit leid jij af dat ik niet alle feiten in de zaak Vervloesem zou kennen?
  Ik weet van dat soort zaken zoveel af, dat ik het zelfs zoveel mogelijk buiten mijn ‘wereld’ probeer te houden voorts!
  Ik weet namelijk meer dan me lief is! 😦

  Verder is het de vrijheid van de schrijver zelf uit te maken, met welke elementen hij zijn zaak onderbouwd.

  Like

 10. Lucky9 zegt:

  @ Linsky
  Ook ik weet veel meer dan me lief is.
  Het enige wat ik wou stellen is: hou de topics gescheiden a.u.b.!
  Anders verliest ons publiek de pedalen en dat mag nooit de bedoeling zijn.

  Like

 11. Linsky zegt:

  Lucky, je wordt vervelend!
  Je argumenten slaan nergens op.
  Het is niet meer dan jouw persoonlijke mening of aversie tegen een bepaald element in mijn betoog en verhaallijn.
  Welke topics hebben niks met elkaar te maken?
  Waarom mag Vervloesem niet onder dit topic vernoemd worden?
  Hij is toch evengoed slachtoffer van de corrupte en verraderlijke, manipulerende overheden en Justitie?!

  Like

 12. Lucky9 zegt:

  Sorry Linksy, jij en niet ik wordt vervelend! Mijn argumenten zouden nergens op slaan?
  Herlees wat ik geschreven heb want anders gaan de jaretellen allicht rond uw geile oren smotsen!
  Als ik er “goesting” in heb althans” Good night! Over en out.

  Like

 13. Linsky zegt:

  Quote;
  Marcel Vervloesem, bekend van de Zandvoortse kinderpornozaak, is nog maar één droevig voorbeeld als slachtoffer van de duistere machten die vele onderzoekers, klokkenluiders met burgerinitiatieven, niet alleen frustreert, maar zelfs vaak door middel van volkomen onwettige methoden oppakt en achter de tralies gooit.
  ==================

  Dit is het enige wat er van het hele totale verhaal over van Vervloesem staat!
  Hij wordt aangehaald, vernoemd als één van de vele slachtoffers. Precies passend in de verhaallijn.

  Dus nog eens, je argument slaat idd. nergens op.
  Evenmin als dat je vervolg-argumentatie dat mijn; geile oren smotsen!…ergens op slaat.

  Als je niet meer dan dat soort van terminologie in huis hebt, is het wellicht beter om eerst maar eens te gaan slapen en morgen je eigen tekst eens te overzien.

  Wellicht dat je dan de strekking van je eigen aanmatigende woorden beter beseft.

  Like

 14. Lucky9 zegt:

  Linsky, je geilt!
  Aanmatigende woorden? Man, Man!
  F U ! Met alle Chinezen maar niet met den deze!
  Adios amigo, voor mij heb je het definitief verknoeid.
  Définitief.
  Iemand die zich ongenuanceerd achter Vervloesem schaart is het niet waard op deze blog nog een lettergreep te posten.

  Like

 15. Linsky zegt:

  Gelukkig dan maar dat jij met je vooroordelen niet degene bent die bepaald wie hier mag schrijven. Daar hebben we gelukkig nog steeds E.J voor!

  Het wordt steeds gekker.
  Nou beweer je zelfs dat ik me “ongenuanceerd achter Vervloesem schaar”!
  So! Je weet meer over me dan ikzelf, da’s eigenlijk wel weer knap!
  En iemand die dat ongenuanceerd breng is capabel om censuur en restricties op te leggen?
  Bijzonder vreemde arrogante normen en criteria hanteer je hoor!

  Je zit toch zeker niet toevallig samen met Seculiere aan de raki, hè? 🙂

  Like

 16. Lucky9 zegt:

  Niks raki, ik zou niet eens weten wat het is!
  Iets arrogants Japans of zo? 😆

  Like

 17. Linsky zegt:

  Vraag het Seculiere.
  Hij is van origine Turk, …dus. 🙂

  Like

 18. Linsky zegt:

  Ik bedoel dus; die zuipt dat spul altijd, en dat weten we doordat we hem dan ineens helemaal niet meer kunnen volgen. 😦

  Like

 19. rommel zegt:

  Fraai stukje schrijven Linsky. Tenminste iemand die niet bevreesd is om verder te kijken dan zijn neus lang is. Het zou zo maar is kunnen dat je gelijk hebt met je ‘conspiratie’ theorieën, ik zelf kan daar niet zoveel mee, richt liever mijn aandacht en kracht naar de vijand wat voor het toneel zichtbaar is. Wat niet wil zeggen dat ik de onzichtbare die aan de touwtjes trekken ontken. Ieder geval, laat je niet ontmoedigen door de wegwuivers. Ga gewoon door waar je mee bezig bent. Voor mij ben je een welkome aanvulling.

  Like

 20. Linsky zegt:

  Soms verhoogt ie de viscositeit er van met pindakaas. Dat kan natuurlijk een oorzaak van een vreemde gedachtegang worden.

  Like

 21. Linsky zegt:

  Dank je rommel, 🙂
  Ik heb er nog meer van dat soort in de pen.

  Like

 22. toetssteen zegt:

  Denkt u van dit Linksky?

  http://www.logfather.com/2012/01/04/psychopaten-in-pak

  Me dunkt dat zowel u als Lucky volkomen gelijk hebben. En dan doel ik op het ingesloten filmpje. Want laten we wel zijn, begrijpt u die dwazen nog?Ik niet. Ik vraag me af hoe iemand zo volmaakt krankzinnig kan zijn…., misschien is hij dat ook.
  Lucky is de boodschapper, het gaat niet aan de boodschapper af te schieten. Ik ben daar niet zo van geporteerd.

  Like

 23. Tom Hendrix zegt:

  Chapeau Linsky, een uitstekend artikel. Steeds meer “drek” van onze zgn. “elite”, komt zo naar buiten, ga s.v.p. door met deze zaken aan de orde te stellen.

  Like

 24. Mol Jolman zegt:

  Het BOEK: “ De terroristenjaagster” heb ik ook gelezen, een prachtboek die toch ok duidelijk uiteenzet hoe de geldstromen en organisaties werken om die terroristen heen.

  Prachtig dat u dit aanhaalt Linsky, dank daarvoor!

  Ondanks dat ik een beetje verward raakte door verandering van onderwerp in uw artikel, nml. Pedofilie, begreep ik ( denk ik) de strekking van het verhaal wel.
  Begrijp me goed Linsky, niet iedereen ziet de verbanden of lijnen die u ziet en daarom kan het ( in mijn beleving) verwarrend overkomen dat meerdere onderwerpen samengevoegd worden.

  Ik zat als het ware gekluisterd aan uw tekst en uitleg, klaar om te handelen en te begrijpen; je wordt
  in een soort vechtersmodem gezet en bent bereid de vijand te lijf te gaan ( zoiets) en dan lees je verder door naar het hier en nu en over de door u aangehaalde pedofilie en klokkenluiders ( als voorbeeld denkelijk hoe die duistere machten werken die het ook mogelijk maken islam te faciliteren overal!: het hoe en waarom).

  Maar door dat laatste werd mijn “vechtersmodem” ( zo noem ik het maar: klaar om te handelen en te begrijpen) totaal uitgezet en was ik even de draad kwijt en wist niet meer wie nou de vijand was waar tegen ik wat kon doen ( het begrijpen werd te breed en te verwarrend en daardoor het handelen uitgeschakeld als het ware). Vergeef me a.u.b. mijn simpelheid, als lezer probeer ik door “wijzer”te worden ook mijn steentje bij te dragen door in het hier en nu gerichter te “zien” en daardoor beter te handelen.

  Rita Katz schrijft ook in haar epiloog o.a. Dat anderen heel gemakkelijk hetzelfde kunnen doen als zij, als je het maar WILT.
  Ze geeft aan dat het OORLOG is (vandaar mijn “vechthouding” en bereidheid te handelen, ieder op zijn mogelijke manier natuurlijk, maar hopelijk wel met eenzelfde doel) Onderscheid makend tussen wat GOED en FOUT is! ( het kwade en het goede kunnen onderscheiden is essentie)
  Ze eindigt heel mooi met de woorden: Dat we allemaal in vrede mogen leven ( daar doen we het voor)

  Na het lezen van haar boek haalde ik er een hoop informatie uit, maar wat mij ( in het klein) bijbleef, ook al dateert het boek van het recente verleden, waren de simpele manieren waarmee men ( de terroristen en degene die aansturen ( de rijke Sjeiks, imams etc.) onder valse noemers ( liefdadigheidsinstellingen, goede doelen, bedrijfjes etc.) jihad faciliteert en hoe “lui”in wezen de opsporende organisaties waren en daarmee ruim baan gaven voor de aanslagen: houding van achter de feiten aanlopen, eerst moet er iets gebeuren dan pas actie.

  Met de kennis van toen naar het nu en hier trekken keek en kijk ik in het klein naar de zogenaamde goede doelen en liefdadigheidsorganisaties of de zogenaamde bedrijfjes etc. en kom tot de conclusie dat deze er in mijn wijk en straat zijn, dus heel dichtbij. Dit aan de kaak stellen is inderdaad een haast onmogelijke opgave omdat die organisaties beschermd worden door woorden en wetten als: gelijke behandeling, discriminatie, vrij ondernemen en weet ik wat nog meer; de overheid doet er niets mee.

  Pedofilie is iets vreselijks en is ondanks dat het net zo gefaciliteerd wordt ( zou ik denken) en beschermd word als Islam, kent het ( in mijn beleving) een heel andere lading.
  Zo denk ik ook over de “Klokkenluiders”; dat is zo’n breed onderwerp, ondanks ,in gelijkenis met “De terroristenjaagster”, een groep die doordat ze aan waarheidsbevinding doen enorm worden tegengewerkt en zelf als daders haast worden aangemerkt..de bekende uitspraak: de omgekeerde wereld is hier dus ook van toepassing.

  Alle twee die onderwerpen ( klokkenluiders, pedofilie) verdienen het om op zich aangekaart te worden, juist vanwege die aparte beladenheid en “volheid” ( hoeveelheid, complexiteit en inzet waarmee de “jagers” die dit tuig willen blootstellen aan de dag stellen ook vaak met gevaar voor eigen leven).

  Dank Linsky voor uw artikel (len) en hoop dat u mijn simpele doch goed bedoelde betoog(je) toestaat.
  Hoop dat E.J. Bron de lengte toestaat

  Hartelijke dank

  Like

 25. Linsky zegt:

  Mol Jolman;
  Dank voor uw comment.
  Het komt aanvankelijk heel sympathiek over, maar blijkt vrijwel geheel uit kritiek te bestaan ten aanzien van het benoemen van Vervloesoem…
  Wat ik echter niet begrijp is waarom er ineens zo’n aversie is tegen het vernoemen van Vervloesem?!
  U bent getuigen eerdere comments niet de enige!
  Er worden heel wat meer namen genoemd, die ook niet rechtstreeks klokkeluider zijn, maar wel in de context passen.
  —————————
  Quote:
  Marcel Vervloesem, bekend van de Zandvoortse kinderpornozaak,………….
  Dit is waar kennelijk meerden zich druk over maken, want wat dan volgt is:

  is nog MAAR ÉÉN DROEVIG VOORBEELD als slachtoffer van de duistere machten die VELE ONDERZOEKERS, KLOKKENLUIDERS MET BURGERINITIATIEVEN, NIET ALLEEN FRUSTREERT, MAAR ZELFS VAAK DOOR MIDDEL VAN VOLKOMEN ONWETTIGE METHODEN OPPAKT EN ACHTER DE TRALIES GOOIT.
  ————–
  Ten eerste beslaat het geen promille van het hele stuk.
  2; de intentie is om nadruk te leggen op het feit dat het controleapparaat werkelijk alles en iedereen frustreert en criminaliseert die ook maar op WELK GEBIED DAN OOK zaken openbaart die hen niet zint. Dat is namelijk waar het artikel over gaat, duidelijk niet alleen bedoeld als recensie van het onderhavige boek. Dus, ja inderdaad, wordt het op een breder vlak uitgemeten, wat ook geïllustreerd wordt door het vernoemen van de namen;
  Hirsi Ali:
  Noam Chomsky
  Dr Judy Wood
  Sibel Deniz Edmonds
  Susan Lindauer.
  Etc….

  Ik zie dus nog steeds niet in, waarom alleen Vervloesem niet genoemd mag worden en op welke wijze dit afbreuk doet aan de verhaallijn.
  3; Ik vermeld ook expliciet, dat “In separate artikelen zullen deze dappere dames de aandacht en eer krijgen die zij verdienen.”

  Like

 26. Predictor zegt:

  Of je het al dan niet in aparte artikelen moet beschrijven, de Islam en pedofilie zijn overduidelijk met elkaar verbonden:
  “M.b.t. de islam is pedofilie een natuurlijke daad, omdat de profeet zelf heeft aan pedofilie gedaan.”
  http://islamqa.com/en/ref/12708

  Like

 27. Mol Jolman zegt:

  Geachte Linsky,

  U schreef o.a.:

  Dank voor uw comment.
  Het komt aanvankelijk heel sympathiek over, maar blijkt vrijwel geheel uit kritiek te bestaan ten aanzien van het benoemen van Vervloesoem…

  Deze conclusie deel ik beslist niet met u, want het is gewoonweg nietwaar!

  Wat ik probeer uit te leggen dat de connecties die u met verschillende onderwerpen maakt soms verwarrend kunnen werken ( ook al zie ik de lijnen wel) en zo de betreffende onderwerpen “te kort word gedaan “.
  Ik reageer als lezer en heb niet alle kennis van uw vorige artikelen paraat, ondanks dat ik zeer geregeld op deze site kom.
  Hierdoor bedenk ik me dat er mogelijk meer lezers of nieuwe lezers ook in verwarring kunnen komen of zelfs de essentie ontgaat, wat hopelijk uw doel niet is:
  “Hoop toch dat het uw bedoeling van uw schrijven ( welke ik heel belangrijk vind!) is dat de lezer er iets uit haalt en wat aan heeft en mee doet en dat dat ook uw bedoeling ook is.
  Nu realiseer ik me dat ik met mijn simpele uitleg uw doel en uw schrijven niet kan en mag “vertalen” net zomin ik dat van iedere lezer kan doen, maar bekijk het slechts vanuit mijn lezersogen.”

  Vriendelijke groeten en nog steeds met goede bedoeling!
  Nogmaals dank voor al uw moeite en prachtige artikelen

  Like

 28. Linsky zegt:

  Mortel,
  als je dat alle artikelen hier nog steeds niet begrijpt, is elke verdere uitleg zinloos!

  Like

 29. Tom Hendrix zegt:

  @Mol Jolman, prima reactie van U om 11.28. uur. Misschien zou U het eens kunnen overwegen het boek van Bosma te lezen, namelijk “De schijnelite van de valsemunters”. Dan gaat U de verbanden meer zien, waar @ Linsky heel vaak op wijst. Met vriendelijke groet.

  Like

 30. Mol Jolman zegt:

  @ Tom Hendriks:
  Dank voor uw suggestie, het boek “De schijnelite van de valsemunters” heb ik al vanaf begin uitgave gelezen en Bosma daar persoonlijk voor bedankt!!
  Verbanden in bovenvermeld artikel “De terroristenjaagster” zie ik ook!

  Like

 31. Linsky zegt:

  Joris Demmink hoofd justitie haalt de Amerikaanse media wegens pedofiele zaken.

  Peter Hannaford, een oud bondgenoot en adviseur van president Ronald Reagan, roept in een opiniestuk op ‘The American Spectator‘, op tot een grootschalig openbaar onderzoek naar een internationaal netwerk van kindermisbruikers, waaronder Nederlandse topambtenaren.
  Hannaford haalt, niet geheel onverwacht, ook hooggeplaatste ambtenaren aan, waaronder Joris Demmink.

  Die is in 1998 in een Amsterdams onderzoek naar boven gekomen, als zijnde lid van een pedofielennetwerk. Meneer Demmink, onze secretaris generaal van justitie, is nooit vervolgt voor aantijgingen. Hij werd toen al door een jong slachtoffer gekenmerkt als een van de daders.
  http://www.gebrokenpennen.nl/2012/06/publieke-verantwoording-demmink-eis-van-oud-topambtenaar-vs/

  Like

 32. Linsky zegt:

  Het mensbeeld in onze maatschappij creëert zwakke geesten en psychisch leed.

  Politieke mensbeelden komen eigenlijk maar in twee smaken.

  De eerste wordt met name omarmd door onze sociaal democratische en socialistische medemens: alle mensen zijn gelijk. Het socialisme is een ideologie die er in essentie op aanstuurt deze gelijkheid te forceren.
  In een socialistische heilstaat levert iedereen bijna zijn gehele salaris in aan de staat, en regelen zij de herverdeling van welvaart.

  Inherent aan deze gelijkheidsdoctrine is dat de mens primair als slachtoffer van de maatschappij en natuur wordt beschouwd. De mens is primair incapabel en zielig, en dient door een krachtige overheid gered te worden.

  Het tweede mensbeeld, is: mensen zijn niet gelijk, maar gelijkwaardig. Deze zeer redelijk klinkende stelling is overigens een officieel VVD credo. Maar ook dit mensbeeld kan ik niet onderschrijven.

  Zijn mensen gelijkwaardig? Sinds wanneer? Het behoeft weinig illustratie, maar het spreekt voor zich dat u uw kinderen en kleinkinderen niet gelijkwaardig acht aan Robert M. Er is een kleine aanpassing nodig: mensen zijn niet gelijk, maar gelijkwaardig voor de wet. Alleen deze frase dekt de realiteit.

  http://liberalemedia.nl/mens-en-maatschappij/1129-het-mensbeeld-in-onze-maatschappij-creeert-zwakke-geesten-en-psychisch-leed

  Like

 33. Linsky zegt:

  Pakistani Muslim suing NYPD for being denied admission to the Police Academy after he told a police shrink that “all gays are criminals”

  http://barenakedislam.com/2012/06/13/pakistani-muslim-suing-nypd-for-being-denied-admission-to-the-police-academy-after-he-told-a-police-shrink-that-all-gays-are-criminals/

  Like

 34. Linsky zegt:

  CNN Founder Ted Turner Supports Population Reduction To 2 Billion

  Like

 35. Linsky zegt:

  Polio-epidemie “in de maak” ?

  De WHO heeft 2 weken geleden in Genève een “noodsituatie polio voor de publieke gezondheid” afgekondigd (dit gebaseerd op 55 gevallen wereldwijd, nauwelijks als een “emergency mode” te zien) : http://www.bbc.co.uk/news/health-18181521

  Roel Coutinho van het RIVM verklaarde tijdens een symposium eind vorig jaar dat Nederland wereldwijd het grootste risicoland blijkt te zijn voor polio en zich extra heeft voorbereid op een nieuwe uitbraak (alle maatregelen liggen klaar + vaccinkeuze op aanvraag van de WHO is gemaakt) – Bron : Spits

  Antwoord van Marina Conyn (RIVM) op de vraag welk polio-vaccin eventueel ingezet zal worden bij een epidemie : “Al in de jaren 50 van de vorige eeuw is hier gekozen voor het geïnactiveerde poliovaccin. Alleen ten tijde van een epidemie kan oraal poliovaccin worden ingezet om daarmee snel bescherming te bieden aan mensen die direct blootgesteld zijn aan het ‘wilde’ epidemische poliovirus en zo ook de epidemie sneller te couperen”.

  Het oraal polio-vaccin staat de laatste weken in de kijker door o.a. de angstaanjagende berichten dat dit vaccin alleen al in India binnen één jaar 47.500 verlammingen veroorzaakte. (Opmerking : het levende OPV-virus kan na passage en vermenigvuldiging in de darm met de faeces wordt uitgescheiden en zo ook anderen besmetten.)

  Worden we misschien langzaam vertrouwd gemaakt met een komende te verwachten polio-epidemie ? ‘Zomaar opeens” doet me dit denken aan de periode voorafgaande aan het H1N1-griepscenario uit 2009.

  Like

 36. Linsky zegt:

  Obama accelerates preparations for limited air strike, no-fly zones in Syria

  Like

 37. Linsky zegt:

  Al 14.000 doden in de USA door Fukushima!

  Daarmee evenaart Fukushima nu al in omvang de Russische Tjsernobyl kernramp. Het grote verschil is dat het Fukushima-drama nog lang niet is afgelopen en de hele wereld er last van heeft.

  Ondanks een emotioneel protest in Tokio van ondermeer vrouwen uit Fukushima, heeft Japan het groene licht gegeven voor de herstart van de nog gammelere Ooi kerncentrale in Fukui.
  In de eerste 17 weken na de ramp met de kernreactor in Tsjernobyl stierven er circa 17000 mensen als gevolg van de vrijgekomen radioactieve straling. Uit zeer nauwgezet onderzoek, verricht door gerespecteerde wetenschappers .blijkt dat er in de eerste 14 weken na de ramp in Fukushima al circa 14000 mensen, waarvan het merendeel onder de 1 jaar oud, aan de westkust van Amerika, zijn overleden.

  Dit was reden voor een groep vrouwen, inclusief vrouwen uit Fukushima, om op 7 juni jl naar Tokio te gaan om een smeekbede in te dienen bij de Minister President Yoshihiko Noda met het verzoek de Ooi kerncentrale niet opnieuw op te starten.

  Onderstaande video laat de emotionele boodschap zien van deze vrouwen. Het toont eveneens een totaal gebrek aan vertrouwen in de overheid en geeft een beeld over hoe het dagelijks leven in Fukushima eruit ziet.

  http://www.i-sis.org.uk/Fukushima_Fallout_Rivals_Chernobyl.php

  Like

 38. Linsky zegt:

  Peuter (1,5) sterft aan hartaanval enkele dagen na vaccinaties!

  RONSE – Amper anderhalf jaar oud was de kleine Xandro uit Ronse, toen hij afgelopen zondag in zijn bedje stierf aan een hartaanval. Kind en Gezin heeft een onderzoek geopend, want negen dagen voor zijn overlijden kreeg het knaapje van hen nog een vaccinatie.

  ‘Xandro liep zaterdag de hele tijd vrolijk door ons huis’, vertellen mama Evy Ballu en papa Cedric Sanspeur. ‘We zijn naar de winkel geweest, en hij heeft op enkele kaartjes mogen tonen welke kleur hij wou voor de muren van zijn slaapkamertje. Xandro heeft een ijsje gegeten, en chips. Rond vier uur ’s middags had hij plots koorts: 39,5 graden. Maar die zakte nadat we hem een pijnstillertje gaven. Hij is rustig gaan slapen.’

  Toen de papa hem op zondagochtend uit zijn bedje wou halen, bewoog Xandro niet meer. ‘Ik riep dat het tijd was om op te staan, maar hij reageerde niet. Hij voelde ijskoud aan toen ik hem vastpakte.’…….verder;
  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120606_00175227

  Like

 39. Pingback: “Waarheid 9-11″ veegt de vloer aan met stichting skepsis! | Linsky's Place

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s