Antwoord op Martien Pennings (2)

(Door: Etienne Vermeersch)

Onderstaand leest u het antwoord van professor Etienne Vermeersch op het artikel van Martien Pennings, genaamd “Het tomeloze liegen van Etienne Vermeersch inzake Israël”. Vermeersch gaat hieronder in op deel 2 van het artikel. Ter opfrissing hier nog even de link naar deel 2 van het artikel van Martien Pennings: https://ejbron.wordpress.com/2012/07/07/het-tomeloze-liegen-van-etienne-vermeersch-inzake-israel-2/

0.1.  In hetgeen volgt zal ik pogen de stellingnamen van MP eerder indirect te bespreken. In plaats van punt voor punt zijn uiteenzetting te bekritiseren, zal ik vooral zijn globale standpunten aanvechten. Ik zal hierbij pogen samenhangende betogen te houden, met de bedoeling duidelijk te maken welke motivering ik voor mijn inzichten heb. Daaruit zal blijken dat ik op allerlei uiteenzettingen van MP niet hoef in te gaan, omdat ze vanwege mijn totaalvisie niet relevant zijn. Men moge het mij vergeven dat ik slechts uitzonderlijk op scheldwoorden en beledigingen antwoord.

0.2. Op het vlak van efficiënte communicatie valt er tegen de wijze waarop ik het interview (in Knack) heb gestart, zeker iets in te brengen. Wie geneigd is, voortgaande op de inleiding van een betoog, zelf onmiddellijk conclusies te trekken over het standpunt van de auteur, kan hierdoor vanaf het begin op het verkeerde spoor zitten. Dat is hier vermoedelijk bij een aantal mensen gebeurd.

1. Daarom wil ik nu starten met wat volgens mij de ideale oplossing zou zijn voor het Israëlisch-Palestijns probleem (oplossing die ik ongeveer halfweg het interview naar voren had gebracht).

1.1. De Palestijnen en de Arabische wereld moeten het bestaansrecht van de huidige staat Israël aanvaarden, binnen de grenzen van vóór de Zesdaagse Veldtocht (5/6/67) en afzien van alle officiële verklaringen, propaganda en alle geweld, gericht op het ongedaan maken van die situatie. De Golan hoogte wordt aan Syrië teruggegeven en binnen de Westbank en Gaza wordt een volwaardige Palestijnse staat opgericht. West-Jeruzalem behoort daarbij tot Israël, Oost-Jeruzalem tot de Palestijnse staat. Beide staten kunnen hun deel van Jeruzalem als hoofdstad kiezen.  De Oude Stad, met de diverse heiligdommen van de drie godsdiensten, krijgt een eigen bestuur, democratisch gekozen, maar onderworpen aan bijzondere voorwaarden (en een internationale controle-instantie) die de integriteit van de ‘heilige plaatsen’ en de toegang (ook voor buitenlanders) moet garanderen. De Israëlische nederzettingen op de Westbank zullen onbeschadigd door de Israëli’s verlaten worden, behalve door degenen die zich als Palestijnse staatsburgers laten opnemen  – met de rechten en plichten van de andere Palestijnen -. Hiertoe moet een redelijke termijn (5 a 10 jaar) voorzien worden. Voor Oost- en West-Jeruzalem moet een bijzondere regeling gelden, waarbij – inzake de ‘nederzettingen’ –  een duidelijke Palestijnse meerderheid in Oost-Jeruzalem gegarandeerd wordt.

Beide staten moeten onder alle burgers een volstrekte gelijkheid realiseren, waarbij het al dan niet behoren tot een etnische of godsdienstige groep geen enkel wettelijk voor- of nadeel tot gevolg mag hebben. In beide staten moeten de rechten en plichten van de burgers stroken met die van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, gepreciseerd zoals in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (met eventueel een mogelijkheid van verhaal bij het Europees Hof). In Israël moet de Wet op de Terugkeer na een periode van 10 jaar worden opgeheven. Binnen een periode van 10 jaar kunnen de Palestijnen die zich buiten de grenzen van beide staten bevinden, terugkeren, hetzij naar Israël  – een beperkt contingent, volgens zekere criteria –  hetzij naar de Palestijnse staat. Voor die laatste groep moet, als stimulans, een substantiële terugkeerpremie voorzien worden, betaald door de internationale gemeenschap.

Dit voorstel strookt in grote lijnen (behalve de Wet op de Terugkeer, waarover verder) met resoluties 242 en 338 van de Veiligheidsraad, die unaniem werden goedgekeurd. Het is dus volstrekt duidelijk dat ik het bestaansrecht van de staat Israël erken.

1.2. Waarom begon mijn interview dan met de verwijzing naar het oorspronkelijk onrecht waarmee het ontstaan van Israël gepaard ging?

De kern van mijn gedachtegang ligt hierin. (a) Er hebben zich, onder de invloed van de Zionistische beweging, een aantal gebeurtenissen voorgedaan die de Palestijnen terecht als onrechtvaardig ervaren hebben. (b) Nochtans kunnen de gevolgen van een oorspronkelijk onrecht zich na enkele generaties zo diep hebben ingeworteld, dat alleen een pragmatische oplossing haalbaar is. (c)  Zo’n pragmatische oplossing houdt in dat men het onrecht niet volledig ongedaan kan maken, maar dat men een regeling treft die voor zoveel mogelijk betrokkenen de minst pijnlijke is. In deze context moeten we bvb. de vrede in het Midden-Oosten als een hoger goed beschouwen, dan het restloos herstellen van de oorspronkelijke toestand.

Desalniettemin kan het erkennen van dat oorspronkelijk onrecht door de Israëli’s, zowel voor henzelf als voor de Palestijnen de aanvaarding van de vredesvoorwaarden aannemelijker maken.

2.  Om dit betoog over ‘onrecht’ te staven, moet men de relaties tussen mensen en tussen groepen van mensen onderzoeken binnen een tijdspanne die redelijk is.

2.1. Als ik vandaag van iemand iets steel, mag die dat uiteraard een onrechtmatige daad noemen en zijn eigendom met alle wettelijke middelen terugeisen. Als ik intussen naar het buitenland gevlucht ben, kunnen zijn kinderen dat eventueel na mijn dood van mijn erfgenamen terugeisen. Maar stel dat na vijf generaties onze achter-achterkleinkinderen elkaar ontmoeten, bestaat er dan nog een wettelijk of zelfs een moreel recht om dat goed terug te eisen? Ik vrees van niet; en, in elk geval na tien generaties, heeft zo’n eis geen enkele zin meer. Niet alleen om wettelijke of praktische redenen, maar ook omdat de notie ‘nakomeling’ niet meer echt toepasselijk is. De afstammelingen van beide partijen hebben na tien generaties slechts een minieme fractie van het genetisch materiaal met de stamvaders gemeen en ook socio-cultureel kunnen ze verregaand geëvolueerd zijn.

2.2. Over volkeren en groepen kan men een analoge bedenking maken. In de 17de eeuw heeft Lodewijk XIV Frans-Vlaanderen bij Frankrijk ingelijfd. Dat was, tegenover de bewoners, een onrechtmatige daad en de latere verfransing ervan, was dit eveneens. Geeft dit aan België of Vlaanderen het recht dit gebied nu terug te eisen? Uiteraard niet. De verovering door de blanken, van uitgestrekte gebieden in Amerika, die door Indianen bewoond werden, ging gepaard met onrecht en zelfs met gruwelijke misdaden. Is het billijk dat de blanke Amerikanen dit erkennen? Zeker: de nakomelingen lijden immers nog altijd onder de gevolgen van het onrecht dat hun voorouders moesten ondergaan. Volgt daaruit dat de blanken eruit moeten en dat ze het gebied aan de Indianen moeten teruggeven? Natuurlijk niet:  zoals hierboven vermeld, verdwijnen na verloop van tijd de strikt juridische rechten  – behalve wanneer die uitdrukkelijk als blijvend vastgelegd werden, zoals de rechten op de reservaten  (reserve of reservation) –  Wanneer groepen Indianen grotere gebieden zouden eisen, op grond van hun ‘historische’ rechten, zou men daaraan geen gevolg geven, ook de internationale instanties niet.

3.1. Het Zionistisch project om, vanaf ca 1880, opeenvolgend steeds grotere aantallen Joden te laten immigreren in Palestina, waar het grootste deel van de bevolking Arabisch sprak en hetzij moslim, hetzij christen was  – met een Joodse minderheid – heeft zonder enige twijfel veel psychisch en fysiek lijden bij deze bevolking veroorzaakt. Dat gebeurde tegen de wens in van een meerderheid van die bevolking, maar ze beschikten noch politiek noch financieel over de middelen om zich daartegen te verzetten. Dat was dus een fundamenteel onrechtvaardig gebeuren. Aangezien deze ‘Arabieren’ daar reeds meerdere generaties leefden, waren zij, volgens de hierboven vermelde criteria (2.1, 2.2) de legitieme bewoners van dit land en verwijzingen naar toestanden die eventueel vele eeuwen geleden anders waren, hebben noch wettelijk, noch moreel enige legitimiteit.

3.2. Om dit nog verder ethisch te onderbouwen verwijs ik naar een formulering van de kategorische imperatief van Kant: “handel zo dat je kunt wensen dat de richtsnoer van jouw handelen door alle mensen als richtsnoer genomen wordt”.

Hieruit volgt bvb. dat stelen, onwettig verwonden of doden, bedriegen, enz. immoreel zijn.

Stel nu dat men tot norm verheft dat groepen van mensen waarvan de voorouders ongetwijfeld afkomstig zijn uit een ander gebied, het onbeperkt recht hebben om zich terug in dat gebied te vestigen, dan blijkt onmiddellijk dat zo’n universeel principe tot onhoudbare toestanden zou leiden. De zwarten in de VS, vooral degenen die zeer zwart zijn, zijn zeker afkomstig uit Afrika en hun voorouders zijn daar bovendien onder dwang weggevoerd. Volgt daaruit dat zij nu het recht hebben om in groten getale hun plaats in Afrika op te eisen?  Neen!

De rechten van degenen die daar nu wonen zouden daardoor immers drastisch in het gedrang kunnen komen; alleen al vanwege de financiële, technologische en wetenschappelijke voorsprong van de Amerikaanse zwarten.

3.3. Welnu, in verband met het Zionistisch project werd voortdurend als legitimatie ervan gewezen op de ‘historische’ rechten van het Joodse volk (bvb. ook bij de Onafhankelijkheidsverklaring van Israël: “by virtue of the natural and historic right of the Jewish people…). Zoals hierboven werd aangetoond kan zo’n verwijzing naar ‘historische’ rechten niet als universele richtsnoer gelden, en is dus strijdig met de kategorische imperatief van Kant.

4.1.  Er zijn echter nog heel wat andere vraagtekens te plaatsen bij dit ‘historisch’ recht’.

(a) Had de plaatselijke bevolking dan helemaal geen recht op het land dat hun voorouders al heel lang bewoonden?  Zo ja, volgens welke criteria heeft het ene recht voorrang op het andere?

(b) Stel dat het Joodse volk in de loop der eeuwen een omvang van ca 100 miljoen bereikt had, bleef dat recht dan gelden, ook al was dit land veel te klein om die op te nemen?  En als dit recht slechts voor een gedeelte onder hen gold, volgens welke criteria moest men die dan kiezen?

4.2. Vanuit een historisch oogpunt kunnen we ook nog de volgende bedenkingen naar voren brengen..

(a) Het rijk van David en Salomon, dat als prototype moet gelden van het ‘Groot Israël’ van Gush Emunim en Likud, heeft zeer waarschijnlijk nooit bestaan (zie het Israëlisch archeologisch onderzoek: bvb. Filkenstein en Silbermann, David and Salomon p. 58: “It would be a mistake to assume that the people of the southern hill country had a single, uniformly defined national identity at the time of David”, p 95: “The evidence clearly suggests that tenth-century Jerusalem was a small highland village that controlled a sparsely settled hinterland.” ).

In feite heeft er sinds de eerste helft van de 9de eeuw een machtig rijk ‘Israël’ bestaan, dat we ook het ‘Noordrijk’ noemen. Daarnaast bestond er een onbelangrijk rijkje ‘Judah’. Bij de verovering van het Noordrijk door de Assyriërs (722) werd Judah ongemoeid gelaten. De inwoners van Israël werden weggevoerd, maar sommigen konden blijkbaar naar Judah vluchten, dat van dan af aan een ware ‘boom’ kende.  In elk geval zijn dan “the lost tribes of Israel” verdwenen en het Noordrijk kende meerdere eeuwen lang geen Israëlitische bevolking meer. Die toestand bleef grotendeels zo voor Samaria, maar Galilea kreeg vanaf de 2de eeuw v.C. een gedeeltelijk joodse bevolking. In feite is dus alleen Judea tot de 2de eeuw n.C. continu door Joden bevolkt geweest. Na de opstand tegen Hadrianus werden heel veel Joden gedood of als slaaf verkocht, werd Jeruzalem, onder een nieuwe naam, voor Joden ontoegankelijk en werd besnijdenis in Palestina verboden.

Het zou echter een misvatting zijn te denken dat de meeste nu levende Joden van die laatste bewoners van Judea afstammen. In feite waren reeds in de 3de eeuw v.C. grote aantallen Joden vrijwillig uitgeweken, zodat in Egypte reeds rond 200 v.C. een Griekse vertaling van de bijbel ontstond. Bij het begin van onze jaartelling woonden veel meer Joden buiten Palestina dan erin.

(b)  Men mag aannemen dat, doorheen de hele geschiedenis sinds de 2de eeuw n.C., wel een aantal Joden in Judea en Galilea gewoond hebben, maar vanaf de vierde eeuw woonden daar vooral ook Christenen (en Samaritanen). Die bevolking werd in 638 onder Arabisch bestuur gebracht en langzamerhand werden die ‘gearabiseerd’ en ‘geïslamiseerd’ (hoewel sommigen Jood of Christen bleven). Het zijn vooral de nakomelingen van die bevolking die daar in de 19de eeuw nog leefden. (De echte Arabieren, en later de Kruisvaarders en de Turken, vormden slechts een besturende en militaire bovenlaag).

(c) In het Romeinse Rijk waren heel wat ‘Joden’ eigenlijk ‘proselyten’: heidenen die zich tot het Jodendom hadden bekeerd. Die hadden dus geen enkele relatie met Palestina. In de loop der eeuwen hebben vooral de Joden van het Romeinse Rijk zich over Noord-Afrika en Europa verspreid en vermoedelijk zijn er dan nog wat bijgekomen via afstamming van een Joodse moeder en een niet-Joodse vader. Een extreem voorbeeld van niet-genetisch bepaalde Joden, zijn de Falasha’s, die zwart zijn en dus moeilijk biologisch van de oorspronkelijke Joden kunnen afstammen.

Kortom, men kan niet zondermeer zeggen dat ‘de Joden’ als geheel afstammen van mensen die ooit in Palestina gewoond hebben en de meerderheid van degenen voor wie dit wel geldt, stammen af van mensen die dit land vrijwillig verlaten hebben.

(d) Uiteraard kan men ook Jood worden door zich tot de Joodse godsdienst te bekeren, maar, rekening houdend met het principe van Kant, kan men zich afvragen of het een universeel houdbare regel is dat mensen die tot een bepaalde godsdienst toetreden, daardoor automatisch het recht verkrijgen om zonder restrictie in een bepaald land in te kunnen wijken.

(e) Maar we kunnen al die complexiteiten buiten beschouwing laten. Zelfs al zouden alle Joden rechtstreeks afstammen van mensen die daar ca 2000 jaar geleden gewoond hebben, dan nog zouden die mensen geen recht hebben dat opweegt tegen de rechten van hen die daar sinds de laatste eeuwen wonen. (1.2, 2.2, 3.2)

5.1. Bij mijn betoog (in het interview) over dat onrecht, meent MP te mogen stellen dat de essentie van mijn betoog is: “de roofzuchtige Jood heeft geen recht op een eigen grondgebied”.

Dat “roofzuchtige” is een schandelijke belediging want geen enkel aspect van mijn betoog suggereert zoiets. Bovendien heeft elke Jood zoals ieder mens het recht op het grondgebied te wonen waar zijn ouders als burger leefden, of waar hij een naturalisatie verkregen heeft.

5.2. Hoewel ik niet te pedant wil zijn, moet ik er toch aan herinneren dat het Arabisch bestuur van Palestina een tijd onderbroken werd door de Kruisvaarders en nog later door Turken (Ottomaanse rijk); de ‘Arabische’ grootgrondbezitters in de 19de eeuw waren vermoedelijk meestal Turken.

Dat de ingeweken Joden positieve realisaties in Israël tot stand brachten is evident; dat deden de Fransen in Algerije en in andere kolonies ook. Toch bleef de plaatselijke bevolking ook daar die kolonisatie als onrecht ervaren.

5.3. De Balfour-verklaring en de bevestiging door de Volkenbond (gedomineerd door koloniserende mogendheden), verandert niets aan het ethisch karakter van het onrecht en ook juridisch kon die Volkenbond die Verklaring niet rechtsgeldig maken. Op welke gronden overigens? De ware betrokkenen werden nooit geraadpleegd: de opstanden van de Palestijnen, reeds voor 1948, bevestigen hoe sterk hun afkeer van de invasie van hun land was.

Overigens had ook de UNO een dergelijk recht niet  – grote delen van de wereld waren nog kolonies en waren dus geen lid – . En zelfs de huidige VN (die MP de ‘Verenigde Nazi’s’ noemt) zou om ethische redenen dit recht niet hebben.

Wel gaat er van resoluties die eenparig genomen worden (zoals R 242 en 238) een belangrijk moreel gezag uit; waarbij men overweldigende argumenten moet aanbrengen om ze naast zich neer te leggen. Ik heb die argumenten nog niet gezien.

5.3. Het hele historisch betoog van MP is dus irrelevant tegenover het ethische aspect van de zaak.

(a) Dit is niet onmiddellijk duidelijk omdat hij het altijd over ‘de Joden’ en ‘de Arabieren’ heeft. ‘De Arabieren’ hebben volgens hem in het verleden ‘de Joden’ meer onrecht aangedaan dan wat nu in Palestina gebeurd is.

Ik moet het herhalen: een ethische beoordeling van handelingen van individuen en groepen moet binnen een redelijke tijdspanne beschouwd worden; bvb maximum vijf generaties. Niemand kan nu nog een deel van de Mexicanen verwijten dat hun voorouders mensenoffers brachten en binnen drie generaties zal men de Duitsers ook de Shoah niet meer kunnen verwijten.

(b) Bovendien gaat het hier helemaal niet over ‘de Joden’ (= de verzameling van de Joden) en ‘de Arabieren’ (= de verzameling van de Arabieren)  -‘verzameling in de wiskundige betekenis van dit woord –

Het huidige probleem betreft alleen die deelverzameling van de Joden die vanaf ca 1880 naar Palestina vertrokken zijn  – en indirect degenen die de Zionistische beweging actief steunden – en daarnaast die deelverzameling van Arabisch sprekenden die in Palestina woonden en nu wonen.

Het is totaal onmogelijk dat deze bevolking en hun voorouders tot meer dan 10 generaties ver, ooit enig kwaad kunnen berokkend hebben aan Joden buiten Palestina.

Wanneer ik spreek over Palestijnen, bedoel ik deze bevolking.

Noemden zij zich Palestijnen? Beschouwden zij zich als een apart volk?  Dat is voor onze problematiek irrelevant: zij ervoeren deze inwijking als onrechtmatig en bedreigend. Punt.  Zoals vaak bij het ontstaan van natiebesef het geval is, leidde gemeenschappelijk ervaren onrecht tot een gemeenschapsgevoel.  Ook het (politieke) Zionisme zou vermoedelijk nooit ontstaan zijn zonder de opeenvolgende anti-joodse progroms.

(c) Men moet toegeven dat de Joodse immigraties aanvankelijk niet met wapengeweld gepaard gingen, maar, naarmate ze in aantal toenamen, werden ze toch meer als bedreigend ervaren, terwijl de plaatselijke bevolking noch de politieke macht had om dit tegen te houden, noch de mogelijkheid om zich tegen de financiële, culturele en technologische superioriteit te verzetten.

De meeste staten, waar ook ter wereld, remmen immigratie af, zodra die hun socio-culturele integriteit dreigt aan te tasten. De bewoners van Palestina beschikten over geen enkel middel om zich daartegen te verdedigen. Die immigratie was dus onrechtvaardig.

Zo was ook de immigratie van Fransen en Aziaten in Nieuw-Caledonië onrechtvaardig omdat de oorspronkelijke bevolking, de Kanaken, zich vanwege de Franse overheersing niet konden verzetten (wat leidde tot de opstanden vanaf ca 1980). Zo zijn er nog voorbeelden aan te halen van ongewapende, maar toch onrechtvaardige immigraties.

(d) Wie inziet dat verwijzing naar ‘historische rechten’ op basis van afstamming geen steek houdt, kan echter nog opmerken dat de Terugkeer naar Eretz Yisrael een kernaspect van de Joodse godsdienst vormt. Binnen die godsdienst is de Terugkeer echter vooral gekoppeld aan de mythische idee van de komst van de Messias. Mythes zijn respectabel zolang ze binnen de godsdienstige sfeer blijven, maar in een wereld met onderling tegenstrijdige godsdiensten, en zeker in een seculiere wereld, kunnen mythes geen grond vormen voor politieke bewegingen, zeker niet als die anderen benadelen.

(e) De verwijzing naar misdaden die tijdens de opstanden van vóór 1948 plaats vonden, heeft een historisch belang, maar verandert niets aan het feit dat de immigratie tegen de wens van de bevolking in, een onrecht was en de oorsprong van alles wat erop gevolgd is.  Ook de Indianen in de VS zullen ongetwijfeld gruweldaden begaan hebben. Die zijn te betreuren en eventueel te veroordelen, maar ze doen niets af van het oorspronkelijk onrecht dat hen werd aangedaan.

(f) MP verwijst naar de Joodse vluchtelingen die uit de Arabische landen werden weggepest. Maar daar zijn de echte ‘Palestijnen’ niet voor verantwoordelijk en bovendien gebeurde dit als reactie tegen het door ‘de Arabieren’ algemeen ervaren onrecht van de Zionistische immigratie.  Ook dit spijtige gebeuren maakt het oorspronkelijk onrecht niet ongedaan.

5.3. Het tweede onrecht hangt samen met de zogenaamde ‘naqba’ (katastrofe): de uitdrijving of vlucht van honderdduizenden Palestijnen uit hun oorspronkelijke verblijfplaats.

Ik wil hier niet ingaan op de discussie of het alleen maar een vlucht voor de oorlog was, dan wel het resultaat van een geplande uitdrijving (plan D).

In elk geval zijn die vluchtelingen na de oorlog niet teruggekeerd.

Belgen die in 1940 naar Frankrijk gevlucht waren, konden na de gevechten zonder probleem naar hun land terugkeren. In Israël is dat niet gebeurd. Tot men mij aantoont dat ze niet teruggekeerd zijn ondanks een faciliterende uitnodiging hiertoe door Israël, beschouw ik dit als een groot onrecht.

5.4.  Het derde onrecht vormen de nederzettingen van Israëlische kolonisten in de Westbank. Dit is niet alleen een onrecht, het is ook hemeltergende vergissing  omdat de kansen op een vrede (land for peace) erdoor drastisch gereduceerd worden.

Die tweede inwijking vormt ook één van de sterkste factoren die ertoe geleid hebben dat het Palestijns verzet meer en meer door agressieve fundamentalistische moslims wordt overgenomen. Die rampzalige ontwikkeling reduceert de kansen op vrede bijna tot niets en bovendien stimuleert het op dramatische wijze de verspreiding op het internationale vlak van de meest intolerante vormen van islamisme.

MP wijst herhaaldelijk op de misdaden en onvergeeflijke politieke fouten die door de Palestijnen en ook door de Arabische landen werden gemaakt. Die zijn inderdaad legio. Oorlogen beginnen die men niet kan winnen; al te lang vasthouden aan de eis van vernietiging van Israël; zinloze misdaden tegen onschuldigen (een studente van mij werd tijdens een vliegtuigkaping gedood); het afschieten van raketten, hoewel men weet dat er een reactie zal volgen die de eigen mensen treft; de absurde steun voor Saddam na zijn invasie van Koeweit…

Ik veroordeel dat allemaal, maar ik moet herhalen dat in mijn opinie de vormen van onrecht die ik heb vermeld, de wezenlijke bijdrage geleverd hebben tot de radeloosheid en ook de redeloosheid van tal van die excessen. Men heeft het recht zich tegen een razende hond te verdedigen, maar de vraag blijft: wie heeft die hond razend gemaakt?

Ik moet toegeven dat ook ik wanhopig word wanneer ik zie welke fanatieke antisemitische propaganda in de Arabische wereld wordt verspreid en wanneer ik met de uitingen van Hamas, Jihad, enz. geconfronteerd word.

Maar ik sta eveneens verstomd wanneer ik interviews hoor met Joden uit de nederzettingen op de Westbank. De verwijzingen naar absolute rechten die op de bijbel gefundeerd worden, komen telkens weer terug. Maar tegen op ‘Openbaring’ gesteunde rechten is geen redelijk betoog opgewassen.

Denk aan het voorbeeld van Hebron: sommigen willen hun leven en dat van hun kinderen op het spel zetten om daar te blijven wonen. Nota bene bij het graf van Abraham, Izaäk en Jacob, mythische figuren die nagenoeg zeker nooit bestaan hebben (dit zal wel als een antisemitische, islamofobe en christianofobe uitspraak beschouwd worden, maar dan moet dat maar).

6.1. Door deze wederzijdse interacties van onrecht, geweld en haat wordt de kans op een redelijke oplossing steeds kleiner en het risico op een internationalisering van het probleem (via islamfundamentalisme) steeds groter.

In mijn betoog wou ik er de nadruk op leggen dat wij allen, maar ook de Israëli’s en hun kritiekloze vrienden moeten beseffen dat er vormen van onrecht aan de oorsprong liggen en dat het erkennen daarvan op alle partijen een gunstig effect kan hebben.

6.2. Het ontstaan van het Zionisme is verklaarbaar vanuit de ontwikkeling van de nationalistische bewegingen van de 19de eeuw (bvb. het ‘nationalisme-beginsel’: “ieder volk heeft het recht op zijn eigen staat”) en is begrijpelijk vanuit het onnoemelijk leed dat eeuwenlang de Joden werd aangedaan. Het heeft dus weinig zin dat vanuit een ahistorisch ethisch standpunt te veroordelen.

Wel is het nuttig te zeggen dat het vanuit ons huidig inzicht eigenlijk een fout project was.

(a) Het was onrechtvaardig zich in groten getale te gaan vestigen in een land dat reeds bewoond was; bovendien met de bedoeling daar een eigen staat op te richten.

(b) De gedachte zelf van een Jodenstaat is volgens de huidige normen niet meer aanvaardbaar, evenmin als een ‘katholieke’ of een ‘islamitische’ staat aanvaardbaar is.

Een staat is de staat van zijn burgers en godsdienstige of etnische factoren mogen geen invloed hebben op de rechten en plichten van die burgers. Indien deze norm voor Israël zou gelden, en na verloop van tijd zou de moslimbevolking de meerderheid vormen, hoe zou dit nog een Jodenstaat kunnen blijven?

(c) Uit deze gedachtegang volgt ook dat de Wet op de Terugkeer op termijn moet verdwijnen. Een staat is de staat van zijn burgers, niet van burgers van een ander land die om godsdienstige redenen, of om biologische redenen (afkomt) een onvoorwaardelijke toegang tot deze staat krijgen. Als we die godsdienst even buiten beschouwing laten – in een geseculariseerde wereld is zo’n criterium onaanvaardbaar – dan is het andere criterium een biologisch bepaald etnisch gegeven.

Een persoon uit Novosibirsk waarvan de voorouders zeker tijdens de laatste 1500 jaar (misschien de laatste 2000 jaar) niet in Palestina gewoond hebben, maar die een Joodse moeder heeft, mag in Israël binnen. Een man in Beiroet die zelf  (zoals zijn ouders en grootouders)  in het huidige Israël geboren is, kan niet zomaar in Israël binnen.

Het is toch evident dat dit een discriminatie vormt op biologische grond (al dan niet van een Joodse moeder afstammen) die zeer dicht bij de definitie van racisme aan schuurt. (zie definitie in Deel I).

6.3. Om al die redenen meen ik dat het voorstel voor oplossing dat ik hierboven formuleer (en reeds in het interview resumeerde) van die aard is dat nieuw onrecht en zelfs nieuw leed maximaal wordt vermeden. Aan beide zijden is er echter zoveel haat, afkeer en fanatisme aanwezig dat de kans op een snelle aanvaarding heel gering is. Toch moeten we geloven dat het nog kan. “Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer”.

Door :

Etienne Vermeersch

(10 augustus 2012)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", "Palestina", antisemitisme, Arabische wereld, Israël, Joden, Jodendom, Jodenhaat, Linkse Kerk, Racisme. Bookmark de permalink .

129 reacties op Antwoord op Martien Pennings (2)

 1. Nu kan ik het verkeerd hebben en wellicht de tekst niet goed begrepen hebben maar wat ik ervan kan maken is dat zijn standpunt voornamelijk anti-Israël en pro-palestijns is? Een heleboel woorden maar ik krijg de indruk dat hij geen daadwerkelijk antwoord geeft…

  Like

 2. willemx zegt:

  Ik ben blij dat E. Vermeersch structuur in zijn verhaal heeft gebracht door zijn argumenten puntsgewijs te benoemen.
  Hopelijk zullen eventuele reacties onder vermelding van deze nummering plaatsvinden, ter voorkoming van een hoop zoek/lees-werk.
  B.v.d.

  Like

 3. Elvi zegt:

  Etienne Vermeersch, u beroept zich op de mogelijkheid dat er vrede zal zijn als de ‘Palestijnen’ Israël erkennen. Welnu, dat zal niet gebeuren. Ik daag u uit om aan te tonen waar in de geschiedenis er ook maar een duiding is geweest dat dit tot de mogelijkheden behoorde. Die is er niet.

  Alle onderhandelingen met Israël in het verleden hebben nergens toe geleid om de reden dat er geen onderhandeling mogelijk was met de Palestijnen. Israël moet verdwijnen en daarmee basta. Ik heb vrienden in Libanon en vrienden in Koeweit.. zij vertellen hetzelfde verhaal! En daarbij was mijn vader joods, mijnheer Vermeersch en dat weten zij. Toch zijn ze eerlijk.

  De Palestijnen presteren het om raketten in te voeren, betaald door wie? Die ze plaatsen in hun eigen bevolkte woonwijken. Waarom?
  De Gaza en Westbank kennen meer welvaart dan menig ander Arabisch land… Hoe kan dat?

  Familie van mij, ik heb twee jaar in Israël gewoond zo’n dertig jaar geleden, vertelden hoe ze het land hebben opgebouwd. Zij waren toen zestig jaar ouder dan ik. Laat ik u vertellen dat de arabieren genoegzaam samenwerkten met de joden en daar hun profijt van trokken in de tijd dat ik daar leefde. Het Palestijnse probleem is een verzonnen probleem omdat de Arabische wereld het niet kon hanteren een westerse enclave binnen hun gelederen te hebben. Dat zou de macht daar kunnen schaden.

  Ik kan hier niet genoeg schrijven en er is al genoeg over geschreven. Martien Pennings doet de historie recht en u……

  U bent echt verschrikkelijk naïef! Excusez moi.

  Like

 4. Martien Pennings zegt:

  Ik heb in de illusie verkeerd dat Vermeersch echt zou antwoorden op mijn kritiek.
  Nou, u en ik lezen het in de aanhef:
  “In plaats van punt voor punt zijn uiteenzetting te bekritiseren, zal ik vooral zijn globale standpunten aanvechten. Ik zal hierbij pogen samenhangende betogen te houden, met de bedoeling duidelijk te maken welke motivering ik voor mijn inzichten heb. Daaruit zal blijken dat ik op allerlei uiteenzettingen van MP niet hoef in te gaan, omdat ze vanwege mijn totaalvisie niet relevant zijn.”
  Wat staat daar?
  Mijnheer Vermeersch hoeft niet werkelijk in te gaan op kritiek, want zijn “totaalvisie” is de beste.
  En die “totaalvisie” schrijft mijnheer Vermeersch gewoon nog maar weer eens op.
  Daarin lijkt mijnheer Vermeersch op politici.
  Die leren in de media-trainig ook dat ze nooit op vragen of kritiek moeten ingaan, maar gewoon telkens hun eigen verhaal moeten houden: “Ja, dat zegt u nou wel, maar waar het om gaat is . . . . .”
  Wie naar mijn stuk gaat http://bit.ly/MfdQpb waarop het bovenstaande stuk van Vermeersch een antwoord heet te zijn, zal zien dat ik hem wel in extenso citeer en wél gewetensvol en minutieus kritiseer.
  Dit is dus niks, dit bovenstaande stuk van Vermeersch: het is immoreel, slap, ontwijkend, laf, onwaardig.
  Maar ook dit bovenstaande laffe stuk zal ik gedetailleerd vernietigen.
  En daarna horen we nooit meer iets van mijnheer Vermeersch.
  Maar het zal on record zijn, het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven: het internet vergeet nooit iets.
  Ik zal ook een paar weken nemen voor de definitieve deconfiturering van mijnheer Vermeersch.
  Wat het zal me zwaar vallen wéér datzelfde geouwehoer te weerleggen in de wetenschap dat het niet helpt, althans niet bij Vermeersch.

  Like

 5. Elvi zegt:

  Martien, Mijnheer Vermeersch is een verbeten man die zich heeft afgesloten voor de werkelijkheid.

  Like

 6. Elvi zegt:

  Mijn idee… laat je verre van deze man, het is bewezen. Genoeg is genoeg.

  Like

 7. Elvi zegt:

  Toevoeging: Libanon is helemaal niet blij met de Hezbollah of de Hamas. Zo ook de bevolking in de Gaza en Westbank. Het ondermijnt het volk constant en zet het onder grote druk. Daar zou Etienne Vermeersch eens aandacht aan moeten besteden.

  Ideaal politiek. Helaas kenmerkt dat het beperkte inschattingsvermogen van de meeste Europeanen.

  Like

 8. Tom Hendrix zegt:

  @Elvi, het is zoals U het zegt. En ik schat Vermeersch in onder dezelfde vileine achterbakse figuren van de LINKSE- en NEP LIBERALE KERK. Huichelaars en Farizeeërs dat zijn ze, ik heb een grote afkeer van deze ISLAMOFIELEN!

  Like

 9. Elvi zegt:

  Ik hoop dat Vermeersch zijn arrogantie opzij kan zetten en hier over nadenkt Pieter, want dit is precies wat er is gebeurd.

  Like

 10. rommel zegt:

  @ lone wolf
  Als het een wedstrijd is tussen de historicus Pennings en de ethicus Vermeersch, is Vermeersch finaal door Pennings van tafel gespeeld. Behalve weer het geijkte GEOUWEHOER heeft Vermeersch niks ontkracht van Martien zijn stellingen.

  Like

 11. treintrien zegt:

  Deze haal ik er wel even uit:
  5.3:b)
  Noemden zij zich Palestijnen? Beschouwden zij zich als een apart volk? Dat is voor onze problematiek irrelevant: zij ervoeren deze inwijking (van de Joden ) als onrechtmatig en bedreigend. Punt. Zoals vaak bij het ontstaan van natiebesef het geval is, leidde gemeenschappelijk ervaren onrecht tot een gemeenschapsgevoel. Ook het (politieke) Zionisme zou vermoedelijk nooit ontstaan zijn zonder de opeenvolgende anti-joodse progroms.

  5.3:c)
  De meeste staten, waar ook ter wereld, remmen immigratie af, zodra die hun socio-culturele integriteit dreigt aan te tasten. De bewoners van Palestina beschikten over geen enkel middel om zich daartegen te verdedigen. Die immigratie was dus onrechtvaardig.

  Mag ik hieruit concluderen dat de immigratie van grote groepen ‘andersdenkenden’ naar Europa óók onrechtvaardig is?
  Geheel off topic, maar bedankt voor het anti-immigratie-argument, meneer Vermeersch.
  ’t Is nu niet iedere dag dat zulke argumenten gewoon in je schoot worden geworpen 😉

  Like

 12. Marc Bouwman zegt:

  Geachte heer Vermeersch,

  Uw standpunt als zodanig is een beheerst verhaal. Zo nu en dan leer ik dingen die ik nog niet wist. Mooi meegenomen.

  In uw controverse met de heer Pennings kan ik, als toeschouwer, zien dat u eenvoudig uw eigen standpunt heeft geformuleerd en hierin volhard. Daarmee is niets mis. Uw redeneerwijze is navolgbaar en invoelbaar. Toch wijs ik u op een incongruentie. Laat mij dat uitleggen.

  Bij punt 5.2.e zegt u oa.
  ” Ook de Indianen in de VS zullen ongetwijfeld gruweldaden begaan hebben. Die zijn te betreuren en eventueel te veroordelen, maar ze doen niets af van het oorspronkelijk onrecht dat hen werd aangedaan”.

  Aan de hand van het verlies van hun land stelt u terecht dat Indianen het recht hebben dat dit feit genoemd wordt. Zo vertoont het lot van de Palestijnen een parallel met die van de Indianen: aangedaan onrecht moet erkent worden. Deze redenering is te volgen.
  Indianen en Palestijnen zouden in hun verzet evenwel ook gruweldaden hebben begaan, maar dat zou niet afdoen aan het oorspronkelijk onrecht dat hen werd aangedaan. Deze redenering is ook te volgen.

  Maar nu wil ik u toch wijzen op een manco in uw betoog, namelijk uw vasthouden aan het begrip ‘oorspronkelijk onrecht’. In het geval van zowel Indianen als Palestijnen is het aanwijsbaar in het land dat hen is ontnomen door een ander volk.

  Nu wil ik niet zo flauw zijn om het verlies van hun land door de acties van de door u al genoemde Hadrianus daarmee te vergelijken. Uw opvattingen volgend zou aangedaan onrecht voor ongeveer vijf generaties moeten gelden. Om eindeloze discussies te voorkomen, neem ik dat voor nu maar even van u aan. Sterker, ik vermoed dat vele joden u in deze opvatting zouden kunnen volgen, of dit ook doen.

  Om toch even terug te komen bij de door u aangehaalde term ‘oorspronkelijk onrecht’. We hebben aangenomen dat we die niet van toepassing verklaren op het verdreven worden van de joden uit hun land, na de acties van Hadrianus. Daaraan zou nog toegevoegd kunnen worden, om voor nu nog even in uw lijn te blijven, dat de joden niet door Arabische moslims zijn verdreven, maar door een ander ‘dadervolk’, namelijk de Romeinen, die om evidente redenen niet meer ter verantwoording te roepen zijn. Niet door de joden, niet door welk ander volk dan ook (bijvoorbeeld de Galliërs).

  In uw betoog valt op dat de term ‘oorspronkelijk onrecht’ uitsluitend betrekking heeft op het afnemen van land van de rechtmatige inwoners door (in ieder geval voor hen) vreemde indringers. Valt het uzelf niet ook op dat de wijze waarop u ‘oorspronkelijk onrecht’ hanteert nooit en te nimmer door het joodse volk op eenzelfde wijze te gebruiken zou zijn?

  Wellicht zou het zinvol zijn, als u zich nu wilt verplaatsen in de positie van een jood, uw begrip ‘oorspronkelijk onrecht’ een bredere, misschien wel eerlijker, inhoud te geven. Want hoe zouden eeuwen van uitsluitingen, vernielingen, vernietigingen, onverholen haat en verdachtmakingen, demonisering, pogroms en geindustrialiseerde massamoord anders benoemd kunnen worden als ‘oorspronkelijk onrecht’?
  Ik zou zover willen gaan dat wat de joden is overkomen werkelijk Oorspronkelijk Onrecht te willen noemen.

  Het is niet het enige volk dat bij de miljoenen is afgeslacht. Andere volken zijn definitief vernietigd. En ja, het Zionisme ontstond in de stroom van het 19e eeuwse nationalisme in Europa. Wat is daar mis mee? Een volk heeft het recht zich te verenigen, een eigen bestuur te kiezen en staatsinstellingen in te rechten, waaronder wetgeving door parlement en rechters. Zoals u weet, is het voor een staat onontbeerlijk te beschikken over grondgebied. Hoe zou anders jurisdictie kunnen worden vastgesteld? Kenmerken van een staat zijn een grondgebied met erkende grenzen en een machtscentrum. Uiteraard bezaten de joden die niet, zoals u weet.

  Nu wil ik met u nog een stapje verder gaan. Stel u bent een joodse overlevende van de Holocaust. De helft van uw bevolking is vermoord, en u weet dat als de oorlog nog vijf jaar langer had geduurd, uw volk in zijn geheel vernietigd zou zijn. Als u dan het politieke testament van uw moordenaar beluisterd, waarin deze terugkomt op alle eerder door hem ingenomen politieke standpunten, waaronder de door hem toentertijd veronderstelde superioriteit van het germaanse ras (Hitler stond nu de vernietiging van het Duitse volk voor!)…
  Stel dat u dat allemaal hoort, maar dat een opvatting met alle haat die hij nog steeds in zich heeft, vasthoudt aan het streven het joodse volk te vernietigen, dat dit volk zelfs verantwoordelijk is over wat in de tien voorafgaande jaren in Europa gebeurd is, wat zou u dan denken? Denkt u dan niet dat deze opvatting, na alle moord, en alle pogroms van de afgelopen duizend jaar, het ultieme bewijs is voor de juistheid van het Zionisme? Zou u zich nog veilig voelen in een land met een volk (willekeurig welke) waarvan de oorspronkelijke bevolking een beduidend afwijkende cultuur en religie volgt? Sterker: vele Duitse joden hadden er geen notie van uberhaupt joods te zijn totdat hun regering hen een brief op de mat bracht met daarin de mededeling dat zulks het geval was, en zij daarom al hun rechten, inclusief het recht op leven, moesten inleveren.

  Op enig moment kan een landloze, statenloze jood geen andere conclusie trekken dat alleen een joodse staat hen voor langere duur bescherming kan bieden. Natuurlijk beseft deze jood dat bescherming ook elders te vinden zal zijn, hij weet alleen niet voor hoe lang. Zullen zijn kinds kinderen in dit of dat land beschermd blijven? Of komt er toch weer een tijd van vervolgingen?

  Hadden de joden, als zij een staat wilden vormen, dan geen ander gebied kunnen vinden? Ja, daar dachten de zionisten over na. Oeganda heeft een tijdje op de gedachtenplank gelegen. Maar ja, wie wordt dan ‘oorspronkelijk onrecht’ aangedaan? U raadde het natuurlijk al.
  Wat kon een zionist eind 19e eeuw anders bedenken dan teruggaan naar het land waar zijn volk oorspronkelijk vandaan kwam? En u kunt fijn beargumenteren dat alleen Judea volledig joods gebied was, dat doet niets af aan het concept van ‘terugkeer’, niet zozeer omdat dit gebied al dan niet de plaats van origine zou zijn geweest, maar omdat de stichting van een joodse staat per definitie anderen zou benadelen. Joden bezaten geen centimeter land wat ‘eigen staat’ genoemd kon worden.

  Mijns inziens dient u uw begrip ‘oorspronkelijk onrecht’ uit te breiden tot onrecht dat niet alleen de inname van land kan betekenen, maar eveneens het onthouden van het recht op leven. En dat is iets waar elke willekeurige jood u over zou kunnen informeren.

  Elk volk heeft het recht het eigen leven te beschermen, een eigen samenleving op te bouwen. Een samenleving, zo is over de laatste 500 jaar gebleken, vind zijn juridische rechtvaardiging in de staat. Een staat beschikt over een grondgebied met grenzen, een regeringcentrum, juridische instellingen, en al dan niet een democratisch bestel.

  Een staat moet daarnaast ook nog economisch vatbaar zijn. De kans voor een staat om economisch te overleven ligt bij een minimum van 1 miljoen inwoners. Ik weet het, Monaco doet het met 30.000, maar dat is de Europese uitzondering. Een staat als Suriname, met 700.000 inwoners, weet zich nauwelijk te redden. Dat betekent dat het grondgebied groot genoeg moet zijn om voldoende eigen inwoners te kunnen bergen.
  Israel van voor juni 1967 zou dat kunnen zijn, hoewel daarbij gezegd moet worden dat het echt wel een klein gebied is, geschikt voor hooguit 3 miljoen inwoners. (Israel, Westbank en Gaza zijn bij elkaar even groot als 3/4 van Nederland)

  Goed dan, Israel voor de grenzen van juni 1967. Economisch levensvatbaar. Maar daar kunnen geen 7 miljoen mensen wonen.

  Een dringender reden tot uitbreiding ligt gelegen in de verdedigbaarheid van het gebied. Israelische generaals hebben allang duidelijk gemaakt dat Israel van van voor 1967 niet te verdedigen is. Om die reden zal de Golan ook nooit meer deel uitmaken van Syrië, ook niet als er vrede gesloten wordt.

  Is Israel te verdedigen wanneer uw tweestaten-oplossing werkelijkheid wordt? Met zulke grenzen is het al moeilijk. Maar helemaal als uw nabuur uw ondergang nastreeft. En als je dat gisteren al wist, waarom zou je het jezelf morgen moeilijker maken door vandaag een vrede te tekenen die overmorgen opnieuw kan leiden tot de absolute dood van jou, je kinderen, vrouw, familie, vrienden, volk en cultuur?

  Als u het joodse volk een alternatief kunt bieden dat voor onbepaalde tijd hun veiligheid garandeert, dan vind u vast en zeker gehoor. Wordt u niet gehoort, twijfel dan aan de juistheid van uw aanname. In ieder geval overtuigt het een Israëlische premier nooit!

  Like

 13. rommel zegt:

  @ treintrien

  Die opmerking viel mij ook al op.
  Rara hamasstijnen mogen zich wel verzetten – desnoods met homemade raketten en plofkippen – zodra hun socio-culturele integriteit dreigt aangetast te worden, maar wij Nederlandse sukkels worden meteen van fascist tot nazie bestempelt als je alleen maar protesteert tegen diezelfde islamieten die onze socio-culturele integriteit onder de voet willen lopen.
  Zal ik het dan maar zeggen?
  Je bent door de mand gevallen Vermeersch. Rot toch lekker op met je slappe dhimmi geouwehoer. Theezakje.

  Like

 14. Petrossa zegt:

  Het stuk is warrig. Het is feitelijk onjuist in diverse plaatsen vooral wat geschiedenis betreft, het biedt geen ‘oplossingen’ anders dan niet bestaande palestijnen moeten israel accepteren.

  Geschiedenis leert ons dat Arafat dat al eens gedaan heeft en daarvoor de Nobel peace price kreeg. Jammer dat hij nooit zover gekomen is om het ook daadwerkelijk in hun handvest aan te brengen.

  Inhoudelijk reageren op de rest is a waste of time. Er staat gewoon niets in, wat platitudes, wat halve waarheden, wat wishful thinking.

  Like

 15. Martien Pennings zegt:

  @ Marc Bouwman.

  Je probeert net zo deftig te schrijven als je blijkbaar denkt dat Vermeersch is.
  En je spelfouten maken je poging door deze foute flapdrol geaccepteerd te worden nóg potsierlijker.
  Nee, het zijn géén typo’s, want er zit structuur in je spelfouten.
  Kom me niet aan met “dyslexie”, want de spelfouten die jij structureel maakt, hebben daar niks mee te maken.
  Ik geef taalles aan kinderen met dyslexie.

  “Daarmee is niets mis”, zeg je tegen Vermeersch.
  Waarmee niet?
  Dat Vermeersch zijn “eigen standpunt heeft geformuleerd en hierin volhard”.
  Ten eerste moet achter volhard een t.
  Ten tweede: vind jij het werkelijk “navolgbaar en invoelbaar” dat iemand aan dertig pagina’s kritiek voorbijgaat en zijn eigen verhaal nóg maar weer eens afdraait?
  Het stuk van Vermeersch hierboven stikt van de aannames die ik in mijn oorspronkelijke kritiek onderuit heb gehaald en hij flikkert ze er fluitend gewoon wéér neer.
  Wat een filosoof!
  Maar jij ziet dat dus allemaal als uiterst veurnaam en reden jegens Vermeersch een toon aan te slaan die in de mode was bij hovelingen jegens keunegin Wilhelmina in de jaren dertig.
  Ja, dat was ook al zo’n hoogstaande dame die best wel kritisch was op de Joden.
  Je bent ernstig belachelijk, Bouwman.

  Like

 16. breget. zegt:

  Lezende komt men tot de conclusie dat deze E.V de herhalingen weer geeft die anderen hem zijn voor gegaan ,en Israël DE inleverende partij moet zijn en alles weer ten gunste van het oorlog zuchtige volkje daar en elders in het M.O.Laat het nu eens zo zijn dat de (vrije wereld ) zo die er nog is de Islam stoppen met eisen te laten stellen die zelfs in Europa schrikbarend zijn toegenomen ook in de sportwereld en zich achter ONZE VRIJHEID stellen .

  Like

 17. Dan heb ik het hele relaas van EV dus goed begrepen en zegt hij inderdaad niets nieuws en al helemaal niets nuttigs…

  Like

 18. Dorith (Haifa) zegt:

  Ik wil niet ingaan op alles wat hierboven staat, maar wel het punt van de Golanhoogte aantippen. De prof. is er voor dat de Golan terug gegeven wordt aan Syrie, uiteraard met een vredesverdrag. Hoe kan je in hemelsnaam de Arabische landen vertrouwen??

  Twee berichten staan er vanochtend in de digikranten.

  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4267086,00.html
  US officials: Al-Qaeda gaining foothold in Syria
  Een dergelijk bericht staat ook in haarets.com

  Het tweede bericht:
  http://www.haaretz.com/news/middle-east/clash-reported-between-jordan-and-syria-in-border-area-1.457454
  Clash reported between Jordan and Syria in border area

  Men hoeft niet veel fantasie te hebben om je voor te stellen wat er zou gebeuren als de Golan in Syrische handen was.

  De Druzen op de Golanhoogte voelen zich verbonden met Syrie. Ik denk dat ze momenteel zeer blij zijn zich buiten de gevechtszones te bevinden. De Druzen die in Damascus studeren (ja, Israel laat toe dat men naar Syrie kan gaan) hebben verzocht om hulp hen daar weg te halen, terug naar de Golan.

  Wat Jeruzalem betreft: Het idee dat de stad in drieen verdeeld zou worden!
  Zo ver ik weet is (oost)Jeruzalem nooit een hoofdstad geweest van moslims. Mocht ik me vergissen, dan nog bestaat er geen enkele reden dat het nu de hoofdstad van een eventuele pal. staat zou moeten zijn. Waarom?? Zodat de Joodse heilige plaatsen weer verwoest zullen worden in de aangeboren moslimhaat? Dat de Joodse inwoners weer verjaagd zullen worden? Immers de pa heeft herhaaldelijk geroepen dat hun aanstaande staat “Judenfrei” moet zijn? Wat is er mis met Ramallah als hoofdstad?

  Ik zeg u nogmaals hoe triest het ook is, men kan voorlopig de Arabische/moslimlanden niet vertrouwen!! Zolang zij zelf onderling en/of binnenslands om de haverklap oorlog en strijd voeren, is geen enkel vredesverdrag gewaarborgd.

  Like

 19. Martien Pennings zegt:

  Dorith betoogt hierboven dat je toch wel een narcistisch-hedonistische Gutmensch moet zijn van het formaat van een Vermeersch om met uitgestreken tronie te kunnen beweren dat de Golan-hoogte gewoon maar eens terug moet naar Syrië.
  Ik heb op het voormalige HVV onder mijn toenmalige pseudo Kassander in 2008 al eens uitgelegd hoe dat zit met die Golan-hoogte: http://bit.ly/QPiKOK
  Het was naar aanleiding van weer eens een kotsverwekkende uitzending van het NOS-journaal van “correspondente” Nicole Le Fever.
  Mijn stukkie droeg de titel “Le Fever en het nos-journaal: kwaadaardig of alleen dom?”
  Inderdaad: dezelfde vraag die je kunt stellen bij Vermeersch en trouwens bij die hele multikrolse club van Israël-bashers.
  Hier is het betrefffende stukkie.

  In het acht-uur-journaal van de NOS van zaterdag 13 december 2008 was er een ongewoon lang item te zien van correspondente Nicole Le Fever over de Golan-hoogte. Los van elke historische, politieke en militaire context bestond dit item geheel uit een tranentrekkerig bedoeld eindejaarsverhaal over Syrische dorpelingen die hun familie even verderop op de Golan-hoogte niet mochten bezoeken. Ze waren heel beeldend tegen een ijzeren hek (!) aangezet om verlangend naar de onbereikbare geliefden aan de andere kant te kunnen turen.

  Tussen 1948 en 1967, 19 jaar lang, controleerde Syrië de Golan-hoogte. Vandaaruit werden gedurende al die jaren in de lager gelegen aangrenzende Israëlische gebieden Joden beschoten door Syrische scherpschutters. Dat lager gelegen land is de Hula-vallei, het vruchtbaarste en voornaamste Israëlische landbouwgebied. Arafat’s PLO en de de Syriërs zelf gebruikten de Golan als uitvalsbasis om mijnen te leggen in het noorden van Israël. De Golan-hoogte werd op 9 juni 1967 door Israël veroverd op Syrië in een oorlog die, net als de oorlog van 1948, aan Israël was opgedrongen door de Arabische landen en genocidaal was bedoeld. Israël veroverde de Golan ten koste van 115 doden. Dat is erg veel doden voor een klein landje als Israël. In 1973, op Yom Kippoer, belangrijkste religieuze feestdag van de Joden, pleegden de Arabische landen een verrassingsaanval, opnieuw zoals altijd, met genocidale bedoelingen. Opnieuw moesten de Israëli’s , net als in 1948 en 1967, op verschillende fronten tegelijk vechten tegen een enorme overmacht. Op de Golan-hoogte stonden dit keer 180 Israëlische tanks tegenover 1400 Syrische tanks. De Israëli’s wonnen.

  Sinds 1974 is de Golan rustig. Syrië is tot op de dag van dit schrijven, december 2008, doorgegaan met terreur tegen Israël, direct en indirect, met name in Libanon via de verschillende “Palestijnse” terreur-organisaties. Enige honderdduizenden Syrische soldaten, zo’n 17% van het Syrische leger, zijn permanent gelegerd in de buurt van de Golan. Vanaf de rand van de Golan is het nog geen honderd kilometer voor tanks gemakkelijk terrein naar Haifa en Acre, het industriële hartland van Israël. En dan is er dat punt dat steeds belangrijker wordt, maar dat voor Israël nooit een primaire reden is geweest de Golan te bezetten: het hooggelegen meer van Galilea is een belangrijke bron van water.

  Als de Syriërs de kans krijgen zich opnieuw in te graven op de Golan-hoogte, zal daarvan een gruwelijke dreiging blijven uitgaan voor Israël. Met islamitische landen is geen vrede te sluiten, omdat de Mohammedaanse ideologie voorschrijft dat de ongelovigen bedrogen moeten worden als dat nodig is om ze te slachten of onderwerpen (taqiyya). Dat geldt zeker voor Joden, ergere Untermenschen immers nog dan “gewone” ongelovigen in de ogen van de islam. Daarnaast is er op de Golan-hoogte nu een early-warning-radar-system geïnstalleerd, dat na teruggave van de Golan-hoogte na verhuizing richting het dal veel minder early in zijn warning zal zijn. Dat is niet handig met het oog op de verraderlijke, genocidaal bedoelde verrassingsaanvallen en terreur in het verleden en in verband met die “taqiyya”, het tot verraad aan ongelovigen verplichtende leerstuk van de islam.

  Maar toch was het dus geprobeerd door Israël, vrede sluiten. In 1988 en opnieuw in 2000 zijn er serieuze en langdurige pogingen gedaan door Israël om een redelijk vredesverdrag met Syrië te sluiten. Maar redelijk enerzijds en Arabieren-annex islam anderzijds zijn twee dingen die waarschijnlijk nooit bij elkaar zullen komen. De Syriërs hebben nooit de indruk gewekt in echte vrede geïnteresseerd te zijn. Dat geldt natuurlijk voor de hele Arabisch-islamitische wereld: ze hebben Israël veel te hard nodig als de zondenbok waarop alle haat die de dictaturen onder de eigen bevolkingen kweken kan worden afgeleid. Besproken werd in de “vredesonderhandelingen” de mogelijkheid de Golan helemaal te demilitariseren. Nou, nee, daarin had Hafez Assad geen zin, want dat is de bedoeling van een “hudna” niet . Een “hudna”, een oeroude en officiële term uit de islamitische leer, die op de al dan niet mythische Mohammed zelf teruggaat, is immers een slechts tijdelijke vrede om de tijdelijk wat zwakkere Mohammedaan in staat te stellen weer sterk genoeg te worden om de vijand alsnog te verslaan. Daarbij hoort natuurlijk géén early-warning system voor de Joden.

  Vrede was en is dus ondenkbaar. Niettemin heeft Israël inmiddels het laatste half jaar indirect, via Turkije, wéér geprobeerd het “vredesproces” (u wordt verzocht niet in lachen uit te barsten) op gang te brengen. Er werden sinds een half jaar achter de schermen onderhandelingen gevoerd met Bassam Assad, de prachtzoon die de heerlijke papa als bloedige dictator opvolgde.

  En toen, zoals ik al zei, was er In het acht-uur-journaal van de NOS van 13 december 2008 dat ongewoon lange item van Nicole Le Fever over de Golan-hoogte, waarin Israël als de kwaaie pier werd neergezet en de hele bovenstaande context buiten beeld bleef.

  Bijzonder smerig was het gebruik door lieve Nicole van het favoriete woord der krypto-antisemieten: “bezetting”. Duidelijk werd gemaakt dat de scheiding der families uitsluitend en alleen de schuld was van die perfide “Israëlische bezetting”. Er was sprake van stervende moeders die zo graag na 40 jaar hun kinderen van over de grens nog even gezien hadden. Het was allemaal heel erg verdrietig, maar ik had graag wat familieleden van een van de Israëlische soldaten gezien die hun leven lieten op de Golan na de verraderlijke en genocidaal bedoelde aanvallen vanuit Syrië in 1967 en 1973. Of wat familieleden van slachtoffers van de Syrische en “Palestijnse” snipers en landmijnenleggers uit de periode 1948-1967. Als je dan toch sentimenteel wordt, doe het dan goed, Nicolientje.

  Onweersproken mochten de eenvoudige en natúúrlijk brave Syrische dorpelingen vertellen dat Syrië dolgraag vrede wilde, maar dat Israël daar nou eenmaal tegen was, tegen vrede. Tsja, Joden nietwaar, was de impliciete boodschap. Nicole heeft dit dus op Syrisch grondgebied mogen filmen. Eigenlijk zou dat al genoeg moeten zeggen. Ik zou wel eens willen weten wat daar buiten het beeld van de camera aan Syrische chaperonnes heeft gestaan en wat er in de onderhandelingen van Nicole met de Syrische bloedhonden is uitgewisseld. Hoe zijn de dorpelingen geselecteerd, Nicoltje? Of hoef je die niet te selecteren en zijn ze daar allemáál gehersenspoeld en overtuigd dat het allemaal aan Israël ligt?

  Nog even iets over dat favoriete NOS-journaal-woord “bezetting” waarin het hele verraad der krypto-antisemieten besloten ligt. Normaal gesproken gaat het dan over de “Westbank”, het gebied direct ten westen van de rivier de Jordaan, dat sinds duizenden jaren eigenlijk Samaria en Judea heet. Ja, dat weet bijna niemand meer en dat grote vergeten heeft de “ge-oliede Israëlische propagandamachine” niet kunnen voorkomen. Niet waar, Joris Luyendijk? De “Westbank” – Samaria en Judea dus – is in alle oorspronkelijke door de Volkenbond geratificeerd afspraken sinds 1920 aan Israël toegewezen. Maar de Israëli’s hebben dat gebied, waarin hun heiligste stad Jeruzalem ligt, aan de Jordaniërs gelaten in 1948. Daarna zijn Judea en Samaria twee keer, in 1967 en in 1973, door de Arabieren gebruikt als springplank in pogingen tot genocide op de Joden. Want iets anders, nogmaals en nogmaals, waren die oorlogen niet. Maar de Westerse media blijven maar misleidend bazelen over “Westbank” en “bezette gebieden”.

  Nu ging het dus even niet over de “Westbank”, maar over de Golan als “bezet gebied”. Inderdaad is de Golan in 1923 aan een Syrië toegewezen dat toen nog onder Frans mandaat stond. Dat is echter héél erg toevallig zo gebeurd, want het werd pragmatisch beslist in verband met de loop van een spoorlijn. Met de Golan is door de koloniale machten Engeland en Frankrijk en door de Ottomanen constant gesold. De hoogvlakte was voortdurend “wisselgeld” in allerlei politiek machinaties. Dat is dus nog steeds zo. Maar het NOS-journaal bij monde van Le Fever vindt het genoeg om over “bezetting” te praten en buiten beeld te laten dat ook de Golan, net als de “Westbank”, voortdurend als springplank is gebruikt in de genocide-pogingen op de Joden door de islamitische Arabieren.

  Ik ga maar eens over tot mijn peroratie. NOS-journaal! Nicole Le Fever! Het was weer walgelijk ! Nicole is een waardig opvolgster van Joris Luyendijk. “Het zijn net mensen”, titelt Joris en dan bedoelt hij de Arabieren. En inderdaad Joris, de gewone Arabieren zijn vaak net mensen. Maar hun “elites”, dat zijn bijna altijd net géén mensen. In 1948 hadden de gewone Arabieren al in de gaten dat de Joodse immigranten het desolate en door absenteïstische feodale Arabische “heren” uitgezogen land Palestina tot bloei brachten. Maar de net géén mensen van de Arabische “elite”, met voorop de exemplarische Moefti van Jeruzalem, Amin el-Husseini, vriend en helper van Hitler en zelf ook geslaagd massamoordenaar van Joden – die net geen menselijke “elite “ dus heeft vanaf de jaren 1930 kunstmatig de haat in Palestina onder de Arabieren aangewakkerd en tenslotte de Arabische bevolking ronduit tot de oorlog gedwongen. Dat doen ze nog steeds. Maar het NOS-journaal is vooral bezig met stiekem de enige fatsoenlijk staat in het Midden Oosten te demoniseren.

  Ik wens het NOS-journaal en al haar medewerkers een prettige Kerst 2008 toe. Kerstmis dat is, want dat weten jullie daar misschien niet meer, de viering van de mythische geboorte van een bijzondere Jood, Jezus Christus genaamd.

  Like

 20. Martien Pennings zegt:

  Als ik nou mijn eigen stukkie over de Golan herlees, besef ik eens te meer dat er met types als Vermeersch gewoon geen beginnen aan is.
  Elk leugenwoord dat die jezuïtsche Jezus-verrader schrijft vereist 1000 tegenwoorden.

  Like

 21. Dorith (Haifa) zegt:

  Een geografiese kleine correctie van een zin van de heer Pennings:
  “het hooggelegen meer van Galilea is een belangrijke bron van water.”
  Dit klopt natuurlijk niet. Het meer (Kineret) is juist laag gelegen en daarom kon de omgeving zo makkelijk vanaf de Golan beschoten en bestookt worden. Zo ook de kibboets van mijn neef, Hulata. Ik meen me te herinneren dat er ooit eens een hoop zwijnen waren die van de Golan naar beneden renden het meer in. Maar of mijn herinnering juist is, durf ik niet te zeggen. Of waren het juist eenzame wolven?

  Als persoonlijke noot kan ik er aan toevoegen dat mijn man een van de soldaten was die indertijd op de Golan vochten in de zesdaagse oorlog. Zijn jeep liep op een landmijn en hij werd uit de jeep geslingerd. Helaas is de bestuurder omgekomen. Heel tragisch is dat de broer van de bestuurder in de yom kippuroorlog is omgekomen. Natuurlijk heeft zo een persoonlijk verhaal geen enkele invloed op de discussie, maar toch wou ik het even kwijt….. We moeten nooit vergeten dat achter al die discussies mensen staan……

  Like

 22. Martien Pennings zegt:

  @ Dorith
  Ik dacht dat het meer relatief hoog lag ten opzichte van de Hula-valei.
  Maar dat heb ik dus mis, blijkbaar.

  Like

 23. Martien Pennings zegt:

  @ Lone Wolf
  “Het beheerste betoog van Vermeersch”: zoveel verfijnder dan die proleet Pennings, nietwaar?

  Like

 24. Roelf-Jan Wentholt zegt:

  Zijne heiligheid Vermeersch beloofde een repliek maar kon dat kennelijk niet opbrengen. Het enige dat hij nu doet is tegen Pennings zeggen: Al die argumenten en feiten van jou, Pennings, die sla ik even over, laat me je nou gewoon nog eens goed uitleggen hoe ik erover denk. Ik vermoed dat dit te kwader trouw gebeurt. De enige andere mogelijkheid voor Vermeersch is zijn ongelijk te bekennen en daar zijn Grote Mensen van het Formaat van Vermeersch maar zelden toe in staat.

  De kern van Vermeersch betoog is: Er is onrecht gedaan aan de oorspronkelijke bewoners door de komst van de joden naar het gebied en de stichting aldaar van de staat Israel.

  Dit is de basis-leugen. Hierop is het hele verhaal van de Palestijnenknuffelaars uiteindelijk gebaseerd. Maar het is een leugen, het is een grove en schandelijke leugen. Want hoe zag het er daar uit voorafgaand aan de komst van de joden? Ik kan daar enorm veel tekst aan wijden maar ik beperk me tot een (1) aanhaling:

  De Britse ontdekkingsreiziger H. B. Tristam in ‘The Land of Israel; A Journal of Travels in Palestine’ (1865)

  “Zij (bedoeld worden nomadische Bedoeienen) kunnen een ruitermacht van duizend man bij elkaar brengen en ze steunen hun broeders altijd als die overvallen plegen of oorlog voeren. Zij hebben hun huidige bezittingen geleidelijk aan verworven, voornamelijk door de fellahien (keuterboertjes) te verdrijven, hun dorpen te verwoesten en hun rijke korenvelden tot graasland te reduceren (…) Een paar jaar geleden was de gehele Ghor (Jordaanvallei) in handen van de fellahien en werd een groot deel ervan voor de verbouw van graan gebruikt, Nu is het hele gebied in de handen van de Bedoeienen, die liever geen landbouw bedrijven (…) De komst van de Bedoeienen brengt wetteloosheid en de ontworteling van alle Turkse autoriteit (…) Hetzelfde gebeurt in de Vlakte van Sjaron (de kuststrook), waar zowel in het noorden als in het zuiden, steeds meer grond niet meer wordt gecultiveerd en hele dorpen van de aardbodem verdwijnen. Sinds het jaar 1838 zijn op die manier niet minder dan twintig dorpen van de kaart gewist en werd de lokale bevolking verdreven. In snel tempo dringen de Bedoeienen in elk gebied binnen waar een paard kan komen en de regering is niet in staat hen te weerstaan of haar onderdanen te verdedigen”.

  Het gevolg laat zich raden. Wie geen Bedoeien is probeert uit het gebied weg te komen. Met de komst van de joden verandert dat. Steeds meer mensen komen naar het gebied toe. Ook, en vooral Arabieren. Denkt Vermeersch werkelijk dat deze Arabieren niet verheugd waren over de komst van de joden? Dan trapt deze oude originele denker in de val van de Pensee Unique. Deze stelt dat ieder bestuur dat van buitenaf komt ongewenst is. Dat is niet waar. Het is een algemeen omhelsde leugen. Vermeersch postuleert deze leugen door te wijzen op het Franse koloniale bestuur over Algerije. Meneer Vermeersch laat me u uit de droom helpen door de volgende anekdote: ooit viel mij de taak toe in Tanzania interviews af te nemen met gewone mensen, ver van de grote stad. En al deze gewone mensen zeiden mij: ‘Vroeger toen de Britten hier nog waren, toen was alles veel beter’. Dat was geheel tegen de zin van mijn opdrachtgever. Die mensen moesten het tegenovergestelde zeggen. Mijn opdrachtgever was een soort Vermeersch in het kwadraat. Altijd op zoek naar de waarheid . . . Deze liefhebers van de waarheid verraden gnuivend de zwakste en armste mensen en dienen al glorierend over hun ontwikkelde rechtvaardigheidsgevoel, de ergste maffia-bendes.

  Wat papa Vermeersch ook over het hoofd ziet, en dat kan niet anders dan kwade opzet zijn, is dat de Palestijnse Arabieren al zes maal een eigen staat weigerden. Zes maal! Zoekt u maar even op de data 1937, 1947, 1967, 2000, 2001 en 2008. En weet Vermeersch dan niets van ‘Oslo’? Weet hij niet dat Arafat iedere belofte en iedere afspraak inzake Oslo keihard heeft geschonden? Het bestaat niet dat hij dat niet weet. Zelfs een Vermeersch kan niet zodanig gevangen zitten in de Pensee Unique.

  En dan dat voorstel van Vermeersch dat de joden achter de bestandslijn van ’48 moeten gaan wonen. Vermeersch moet weten dat dit militaire zelfmoord is. Het is onmogelijk dat hij dit niet weet. Maar kennelijk is Vermeersch niet zo van de feiten. Hij is meer van het glorierend nablaten. Onze held van het zelfstandig denken, wat een gotspe.

  Vermeersch pleidooi voor een Judenrein Judea en Samaria is helemaal walgelijk. Vooral omdat hij daar onderstreept dat de joden die in het gebied willen blijven staatsburger moeten worden van de nieuw te vormen Palestijnse staat. Ik stel voor Vermeersch een niet al te gemakkelijk te verwijderen, mooi gouden kettinkje om te doen waaraan een fraaie Davidster hangt en hem van dit glanzende sierraad voorzien, te dumpen tussen zijn vrienden van Hamas, islamitische Jihad, Hezbollah enzovoorts. Want soms moet een mens ervaringen uit de eerste hand opdoen. Dan zal hij zijn straf voor het verraden van de arme en zwakke mensen ten gunste van de genadeloze maffiose heersers kunnen ondergaan.

  Like

 25. Ko Lumbus zegt:

  @Martien Pennings

  Jammer voor je, de haat die spreekt uit je reactie op Marc Bouwman hierboven. Zoiets lijkt me niet bevorderlijk voor je gezondheid. Verder lijkt me het bestempelen van je opponent Vermeesch tot ‘jezuïtsche Jezus-verrader’ geen uinodiging aan hem tot verder debat. Maar ga rustig verder met je ‘ik ben de grootste en duld geen enkele tegenspraak’ betoog.

  Like

 26. Martien Pennings zegt:

  @ KLunsbus op 11 augustus 2012 om 11:25 .
  Je projecteert.
  Waar jij haat ziet, is er gewone ergernis.
  En daar gaf ik even uiting aan.
  Wat klets je overigens over “verder debat” met Vermeersch?
  Is Vermeersch het debat dan aangegaan?
  Ik dacht dat wel duidelijk is dat-ie het uit alle macht vermijdt.

  Like

 27. Dorith (Haifa) zegt:

  Martien Pennings ~ De hulavallei ligt wat hoger dan het meer van Galilea.
  Dit van Puntje Precies 🙂

  Like

 28. vederso zegt:

  Vermeersch maakt één denkfout en dat is door te menen dat iemand nog organisaties als de Verenigde Naties serieus neemt. Dus elke oplossing door middel van “scheidsrechters” als van de VN moet worden uitgesloten. Daar gaat Israël nooit mee akkoord en dat zou ik ook niet doen.

  Like

 29. Ko Lumbus zegt:

  Haat is zelfkastijding…

  Like

 30. Martien Pennings zegt:

  @ E. J. Bron

  Die Sallah Sultan die jij linkt http://bit.ly/OaibNi is inderdaad een fantastische ploert, een totale gek, een waardig representant van zijn “geloof”.
  Hij is in Nederland geweest en Ben Kok heeft hem een cadeautje aangeboden:
  http://bit.ly/OZUKaW
  Je moet dat werkelijk even zien, want het is onvoorstelbaar wat wij in Nederland allemaal over onze kant laten gaan is, welke uitspraken wij tolereren van dit soort bavianen.

  Like

 31. Martien Pennings zegt:

  @ vederso.
  Ik zou de Verenigde Nazi’s als club van misdadiger-staten beheerst door de OIC wel degelijk zeer serieus nemen.

  Like

 32. Marc Bouwman zegt:

  Zeg Pennings, als jouw geleuter op 8:08 jouw enige inhoudelijke reactie is, als je niet ziet dat ik Vermeersch juist op z’n lazer geef, dan heb je ernstig last van een lekkende vulva. Ongelofelijke lul die je d’r bent.

  Like

 33. Linsky zegt:

  Ha, Marc, lang weggeweest, nieuw slachtoffer gevonden? 🙂

  Like

 34. Martien Pennings zegt:

  @ Marc Bouwman op 11 augustus 2012 om 12:37.
  Hé, je kan dus ook gewóón praten!
  Had je tegen Vermeersch moeten doen, dan had ik misschien de rest van je betoog ook gelezen.

  Like

 35. Marc Bouwman zegt:

  Pennings, je wordt er niet echt duidelijker op, Pennings. Nog wat gedaan, zo de laatste tijd? Eikel.

  En daar hebben we onze, zichzelf als anti-intellectueel bestempelende Linsky weer. Opletten, gaat ie weer ontkennen dat ooit gezegd te hebben.

  Deze muffe, elkaar bijvallende troep reaguurders moet nodig opgeschud worden. Wat een stank zeg.

  Like

 36. vederso zegt:

  @ Martien Pennings. Natuurlijk als “ken uw vijand” en dat is inderdaad de VN! Dat is even wennen als idee voor D’66-aanhang, maar het blijven toch de feiten. Ik bedoel dat de VN nooit meer een basis kan verschaffen voor een vredesregeling. Nooit meer.

  Like

 37. vederso zegt:

  Naast dat we uit de EU moeten, geldt dat ook voor de Verenigde Naties! Weg ermee!

  Like

 38. Tom Hendrix zegt:

  @ Vederso 12.57. uur, helemaal mee eens. De VN zijn door invloed van de muzelmensen VERENIGDE NAZIES geworden.

  Like

 39. Linsky zegt:

  Altijd leuk om er een scheldende humorist bij te hebben 🙂

  Like

 40. Martien Pennings zegt:

  @ Marc Bouwman op 11 augustus 2012 om 12:53

  Een heel comment zonder spelfouten, Marc!
  En twee voltooide deelwoorden met de goeie laatste letter: gezegd en opgeschud.

  Like

 41. Marc Bouwman zegt:

  Yep! En nou nog een beetje inhoud. Zijn we eindelijk blij allemaal.

  Like

 42. vederso zegt:

  Volgens mij is het op EJBron helemaal niet muf, maar ik ben misschien een beetje traag van begrip? Heeft Marc Bouman bedoeld dat zijn bijdrage een meesterwerk is? Dan moet ik het nog maar es een aantal keren gaan lezen, want dat had ik niet meteen gezien.

  Like

 43. Marc Bouwman zegt:

  @Verderso

  Ik draaf misschien wat door. En ja, misschien is mijn bijdrage omslachtig lang. Laat die Pennings dat dan gewoon zeggen. Het was laat vannacht, ben niet altijd even zorgvuldig. Nou, en? Als je een stuk van iemand leest, lees dan gewoon feit en bedoeling. Als je al bij alinea drie afhaakt, zoals Pennings, heb je dan nog recht van spreken?

  Like

 44. vederso zegt:

  @ Marc Bouman. Als u ook begrijpt dat EJBron niet muf is en dat het iedereen vrij staat om er een bijdrage aan te leveren, is er al veel gewonnen. Ik ben het regelmatig met Linsky oneens, maar hij bestempelt zichzelf niet als anti-intellectueel en is dat volgens mij ook helemaal niet, integendeel.
  Lees een tijdje mee en leer een aantal mensen kennen. Bijvoorbeeld G.Deckzeijl. De informatie die hij aansleept zult u niet kunnen behappen. En dat er een debat Pennings – Vermeersch mogelijk is, is alleen al geweldig.

  Like

 45. Linsky zegt:

  Ik bestempel mezelf NOOIT!
  Die krijg ik wel van anderen.
  Inmiddels vullen die een klein woordenboekje. 🙂

  Verderso, herinner je de kerst van vorig jaar, toen deze bouwmans het een prima zaak vond dat Emma West terecht in het gevang zat!
  In die tijd was meneer ook bezig juist diep in de nacht zijn subversiviteiten te spuien, maar had pech dat ik aan insomnie lijd.

  Van mijn repliek uit die tijd heeft hij een een jaartje moeten bijkomen, maar heeft kennelijk nieuwe moed gevonden het alsnog eens te gaan proberen. 🙂

  Like

 46. vlieger zegt:

  Marc:

  Van mij krijg je gelijk. Er wordt mijnsinzien te leterlijk gelezen.
  Ik vind het op nemen voor Iraël een plus voor deze site. Allen stemmen
  op Wilders dan blijven we nog lang bevriend met Israël.

  Like

 47. Lucky9 zegt:

  Martien Pennings, als jij nou eens uit die duizend woorden die nodig zijn om islamofiele leugens te ontkrachten, alle scheldwoorden en krachttermen zou weglaten?

  Met Marc Bouman zijn argumentatie was niks verkeerd en jij pikt er één kort zinnetje uit om het geheel te demoniseren. Goed ik ben ook niet akkoord met de formulering “daar is niets mis mee” want daar is wel degelijk iets mis mee.

  Maar geef aan reageerders tenminste de kans het woord “is ” te vervangen door “lijkt” op het eerste zicht) in plaats van een waardevolle argumentatie belachelijk te maken middels “cherry picking”.
  Bouman voegt een waardevolle argumentatie toe aan vele anderen waaronder U zelf geformuleerde vaststellingen die ik alvast onderschrijf en waarvoor ik iedereen dank.

  Martien, uit uw bed gestapt met het verkeerde been of vannacht aan de fles gezeten misschien.? 😆 Beheers je man, en adem eens goed in en uit!

  Like

 48. E.J. Bron zegt:

  @lone wolf

  Dat is nu al de tweede insinuerende opmerking die u maakt binnen korte tijd. Eerst over de gezondheid van Martien Pennings en nu weer dat, quote: “Als het zo door gaat met schelden over en weer, dan gaat dit blog dezelfde kant op als AP.”

  Wat bedoelt u daar eigenlijk mee te zeggen? Is openheid en eerlijkheid tegenwoordig geen deugd meer?

  Like

 49. Jan zegt:

  Vermeersch hoor ik niet over:
  – het ‘onrecht aangedaan door zionisten’. Wel als ik bedenk dat hij de mallotige opvatting huldigt dat op het eerste zionistische congres werd besloten het gebied dat nu Israël is in bezit te nemen, wat gelogen is. Punt 4.2 als argument is dus niet eens nodig, maar heeft Vermeersch nodig om zijn onzinnig idee over het eerste zionistische congres te ondersteunen.
  – de nepstaat Jordanië die uit Transjordanië voortkwam en dat dit gebied aan Israël zou toevallen.
  – Syrië dat honderdduizenden Arabieren moest importeren omdat het land anders niet eens levensvatbaar was geworden (wat het overigens nu ook niet is)
  – de duizenden illegalen die de Britten toelieten in het gebied dat nu Israël vormt en waardoor dus het verzet tegen de Britten uit voort kwam. Ook hoor ik hem niet over het tegenwerken van Joden naar Israël toe en over de hulp die de Britten de Arabieren verleenden tijdens de oorlog in 1948 wat tot executies van Joden leidde die door de Britten waren gevangen genomen en uitgeleverd aan de Arabieren.
  – het feit dat juist daar waar Joden zich vestigden een toename was van Arabieren (ook illegalen) omdat Joden voor werkgelegenheid zorgden en dus voor een toename van de welvaart.
  * The Population of Palestine Prior to 1948: http://www.mideastweb.org/palpop.htm
  * Britain’s role in bringing in illegal Arabs and keeping out Jews, trying to create an artificial Arab majority in Palestine 1920-1948 http://www.eretzyisroel.org/~jkatz/return.html
  – de illegale bezetting van Jordanië van grond dat Israël was toegewezen en de etnische zuiveringen. Joden kunnen tot de dag van vandaag niet (of zeer slecht) de Jordaanse nationaliteit verwerven.
  Why Jews cannot (easily) become citizens of Jordan
  http://elderofziyon.blogspot.nl/2009/07/why-jews-cannot-become-citizens-of.html
  Interessant: Jewish Tourists Stoned in Jordan over ‘Provocative Hats’
  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/156556#.UCYlGXXIbNo
  Het gaat dus wel degelijk over Joden, Vermeersch.

  # Iedere vergelijking met de nomadisch levende indianen van Noord-Amerika gaat mank aangezien nomaden geen aanspraak kunnen maken op grond als zijnde van hen als een gebied ontwikkeld is en permanente bewoning is van een ander volk en dus het recht van eigendom kunnen doen gelden. Overigens waren de Apachen indringers in het gebied dat nu VS heet eeuwen na de komst van de Europeanen. Bedoeïenen in Israël kunnen dus ook geen aanspraak maken op een gebied dat niet door hen permanent wordt bewoond.

  – Volgens Vermeersch hebben de Joden van Israël zich aan te passen aan de eisen van de moslims omdat Israël al generaties niet meer bestaat dat archeologisch volgens sommigen nooit heeft bestaan, althans de Bijbelse staat. Dat betekent vervelend genoeg voor (de politiek correcte) Vermeersch dat Hitler gelijk had toen hij eiste dat Sudentenland bij Duitsland hoorde, immers, Tsjechoslawakije was een complete nepstaat zoals Jordanië dat is. 3 miljoen Duitsers moesten accepteren dat zij ineens Tsjech waren. En nog steeds leven Sudeten-Duitsers die verdreven werden. Dus 1 generatie (minder dan vijf dus). Vermeersch: “een ethische beoordeling van handelingen van individuen en groepen moet binnen een redelijke tijdspanne beschouwd worden”. Dus Vermeersch om met Hitler te spreken: Heim ins Reich (und ein bißchen pronto!)
  # 5.1 Vermeersch: “Bovendien heeft elke Jood zoals ieder mens het recht op het grondgebied te wonen waar zijn ouders als burger leefden, of waar hij een naturalisatie verkregen heeft”.
  Maen Areikat, PLO Ambassador to the United States : “The future independent Palestinian state will not include a Jewish minority”
  Bron: het haatvod Haaretz: http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/plo-official-palestinians-israelis-must-be-totally-separated-1.384493
  Abbas: Palestinian President Mahmoud Abbas reiterated his refusal on Saturday to recognize Israel as a Jewish state.
  Bron: wederom het Jodenhaatvod Haaretz, bron van alle Jodenhaters:
  http://www.haaretz.com/news/report-abbas-reiterates-refusal-to-recognize-israel-as-jewish-state-1.234351
  Behoeft verder geen toelichting lijkt mij.
  Citaat Vermeersch: 5.3. Het hele historisch betoog van MP is dus irrelevant tegenover het ethische aspect van de zaak.
  Vermeersch heeft het historisch betoog nodig om zijn (on)gelijk te onderbouwen, want hij gaat volledig voorbij waarom Turkije het Midden-Oosten verloor als gebied, namelijk hun positie tijdens de Eerste Wereldoorlog. Vreemd is dat ik Vermeersch niet hoor over de pogroms in Europa. Raar is ook dat hij meent dat Palestijnen als bevolkingsgroep bestaan, dus als etnische groep, wat niet zo is. Vermeersch lijkt veel op ‘onze’ Van Agt die slecht onderbouwde betogen schrijft omdat hij al foute uitgangspunten heeft en daarop verder borduurt.
  Als Vermeersch zich zo druk maakt over de opdeling omdat de UNO dit recht niet had waarom accepteert hij dan wel het verlies van Danzig, Oostelijk Duitsland of Karelië? Hoezo zo gefixeerd op Israël? (vraag ik retorisch)

  Vermeersch liegt als hij zegt dat de huidige Joden een deelverzameling zijn van hen die na 1880 kwamen en de Arabieren een deelvverzameling zijn van Arabieren die woonden in Palestina. Voorbij gaat hij dan aan Druzen, Armeniërs, Circassiërs enz. en doet hij alsof er geen Joden meer woonden in wat door de Romeinen werd omgedoopt tot Palestina. Zij vormden een minderheid en dat is dus iets geheel anders.

  Vermeersch: “Ook het (politieke) Zionisme zou vermoedelijk nooit ontstaan zijn zonder de opeenvolgende anti-joodse progroms”.
  Een pogrom (погром) is gericht tegen Joden en dus kun je niet van ‘anti-joodse pogrom’ spreken.

  Bijzonder dat Vermeersch het volgende schrijft:
  “noch de mogelijkheid om zich tegen de financiële, culturele en technologische superioriteit te verzetten”. En ik krijg van figuren als Vermeersch te horen dat de Arabieren Europa cultureel hebben gered van de ‘duistere middeleeuwen’. Nee Vermeersch, de Arabieren waren aartslui, net zoals zij dat nu nog zijn en teren op andermans geld. Dit wordt zelfs door Qaradawi gezegd.

  Vermeersch zegt dat de immigratie onrechtvaardig was. Deze werd door de Britten gestimuleerd terwijl Joden tegen gehouden werden. Grond werd door Arabieren verkocht aan Joden en dus rechtmatig verworven. Bovendien vestigden Arabieren zich waar Joden zich vestigden omdat dit vooruitgang bracht. Wat Joden in cultuur brachten was woestijn en moeras en niet gewild door Arabieren, nu wel, nu eisen zij Tel Aviv op, beweren dat dit een Arabisch stad is.

  Bijzonder is punt e onder 5.3 het zijn juist figuren als Vermeersch die er voor zorgen dat Joden uit België verdreven worden omdat zij opkomen het racisme van moslims verdedigen en daarmee de uittocht van Joden naar Israël waar zij nota bene door Iran dat niets met Israël te maken heeft wordt bedreigd. Bovendien vervolgden moslims/Arabieren Joden in Palestina ver voor 1948.
  Wakker worden Vermeersch en die balk uit je ogen halen.

  Punt f onder 5.3 “als reactie tegen het door ‘de Arabieren’ algemeen ervaren onrecht van de Zionistische immigratie”. Sinds wanneer zijn Marokkanen Arabieren? Of Jemenieten, Sudanezen, Afghanen, Turken, Perzen en was het verdrijven van Joden uit deze landen een ‘reactie op zionistische immigratie? (retorisch zeg ik er direct bij)

  5.3 Het Naqba sprookje als ondersteuning voor Vermeersch argumentatie.
  De realiteit:
  For “Nakba Day” – an e-book that tells the truth (updated)
  http://elderofziyon.blogspot.nl/2012/05/for-nakba-day-e-book-that-tells-truth.html
  Lies, damned lies and the Palestinian Central Bureau of Statistics
  http://elderofziyon.blogspot.nl/2012/05/lies-damned-lies-and-palestinian.html
  Vermeersch: “Ik wil hier niet ingaan op de discussie of het alleen maar een vlucht voor de oorlog was, dan wel het resultaat van een geplande uitdrijving (plan D)”
  Dan die je ‘nakba’ ook niet aan te voeren als argument, wat je wel doet.

  De vergelijking van Belgen die terugkeerden naar België slaat nergens op omdat er geen Duitse meerderheid was

  Een dorp in Israël is geen nederzetting. Dit is taalgebruik van moslims overgenomen door politiek correcten zoals Vermeersch om de staat Israël als ‘Historische vergissing’ te betitelen, zoals de notoire antisemiet Chris van der Heijden Israël betitelt (zie ook 6.2)
  The Illegal-Settlements Myth
  http://www.commentarymagazine.com/article/the-illegal-settlements-myth/
  Why did Jordan renounce all claims to the West Bank (Judea and Samaria) in 1988?
  http://www.palestinefacts.org/pf_1967to1991_jordan_renounce_claims.php

  5.4 Als Vermeersch meent dat de oorlog tegen Israël voortkomt uit ‘bezetting’ heeft hij tot nu geslapen, want moslims eisen Spanje en Italië terug en wie niet vrijwillig buigt voor moslims zal met de jihad te maken krijgen. Overigens ontgaat het Vermeersch dat hij bij geboorte al in het verkeerde ‘huis’ woont, namelijk in dat van de ‘oorlog’ omdat moslims de wereld zo hebben ingedeeld.

  Vermeersch: “maar de vraag blijft: wie heeft die hond razend gemaakt?”
  Dit is de Meulenbeltvraag en die was namelijk dat aan het afslachten van het gezin Fogel in Itamar ‘iets vooraf ging’. Nogmaals, Vermeersch uitgangspunt deugt niet en daarom stelt hij zichzelf deze onzinnige vraag. Moslims moorden omdat de anderen Joden zijn, daarom werden zij onlangs in Bulgarije vermoord en overal in Europa bedreigd hoewel zij dus niet in Israël wonen als ‘bezetter’.
  Als een islamitische staat niet aanvaarbaar is waarom steunt Vermeersch die dan (6.2 punt b)? Omdat Vermeersch niets weet en wil weten over de islam. Het is makkelijker met de kudde mee te lopen, lees: lynchers. Overigens is meer dan 20% van de bevolking moslim en wonen er Christenen, Druzen, Maronieten enz. Bovendien zijn er atheïsten, dus figuren zoals Vermeersch en die niet zien dat Israël zonder Judaïsme niet kan overleven. De oorzaak waarom moslims hier in Europa vrij spel hebben omdat Europeanen in niets geloven, niet in hun superioriteit maar in de achterlijkheid dat alle culturen aan elkaar gelijk zijn.

  Vermeersch zegt dat als er 5 generaties zijn verlopen je je land definitief kwijt bent. Ja, dat bepaalt hij, die tijdspanne. Nou, dan kunnen wij WO III binnenkort verwachten en had Hitler dus gelijk (vanuit zijn optiek).

  Vermeersch is een: halve gare, idioot, cretin, sul, waanzinnige, gek in folio, amokmaker, verwarde, geestesgestoorde, Jan Lul, zakkenwasser, intrigant, leugenaar, kwartjesvinder, konkelkous, gauwerd, valsaard, bedrieger, hoorndrager, schijnheilige, kullebroer, hypocriet, duimzuiger en leugenzak.

  Like

 50. Marc Bouwman zegt:

  @Verserso op 13:32 en Linsky op 13:50

  Inderdaad ongeveer een jaar terug ging Linsky op soortgelijke wijze tegen mij te keer als Pennings dit nu doet. Naar aanleiding van mijn bijdragen fulmineerde hij toen tegen intellectuelen in het algemeen. Dat pareerde ik toen niet, maar ik was daar wel verbaasd over omdat, zoals je zegt, Linksky best wel capaciteiten heeft.
  In zijn reactie op 13:50 haalt Linsky mijn kritiek op Emma West aan. Dat ik toen (nu nog) die kritiek op haar had is correct. Ze uitte zich op buitengewoon racistische wijze. Dat is, was en blijft laakbaar. Ik begrijp niet dat Linsky, met al zijn vermogen, nog steeds voor die West opkomt.
  Maar ook Linsky zelf kon als een racist tekeer gaan. Dan sprak hij over Marokkanen als ‘zandnegers’. Als ik hem dan met zijn racisme confronteerde ontkende hij racist te zijn. Ik heb hem toen moeten uitleggen dat de door hem gebruikte begrippen expliciet racistisch waren. Bemiddeling van EJBron heeft toen de hitte uit de lucht gehaald.

  Vlieger op 13:56
  Bedankt! Je begrijpt mijn bedoelingen.

  Lucky9 op 13:58
  Ook bedankt voor je bijval. Nog even dit. In mijn reactie op Vermeersch zeg ik letterlijk:

  ” In uw controverse met de heer Pennings kan ik, als toeschouwer, zien dat u eenvoudig uw eigen standpunt heeft geformuleerd en hierin volhard. Daarmee is niets mis. Uw redeneerwijze is navolgbaar en invoelbaar. Toch wijs ik u op een incongruentie. Laat mij dat uitleggen.”

  Volgens mij zeg ik niets anders dan dat Vermeersch zijn eigen mening heeft in die in duidelijke bewoordingen weergeeft. Als ik zeg dat daarmee niets mis is, bedoel ik (en ik begrijp niet hoe het kan dat dit anders gelezen wordt) dat hij zijn recht op meningsuiting heeft. Ik doe niets anders dan wat over de laatste tien jaar door islamcritici (in navolging van Voltaire) wordt gezegd: ook al ben ik het niet met u eens, ik zal strijden voor het uw recht uw mening te uiten. Vervolgens zeg ik duidelijk dat er een incongruentie in zijn redeneerwijze is. Dan maak ik toch vooraf voor hem, en iedereen die dit leest, duidelijk dat ik met hem van mening verschil?

  Als Pennings zo’n obsessie voor spelling heeft, hoe kan het dat hij zinsconstructies als deze niet begrepen heeft? Zo moeilijk is het nou ook weer niet.

  Like

 51. E.J. Bron zegt:

  @lone wolf

  Dat is voor u en voor mij een persoonlijke interpretatie. Helaas voor u is het mijn weblog. U hebt de keuze om te blijven en hieraan voorbij te gaan of een andere blog te zoeken om uw comments te plaatsen. Dat staat u geheel vrij.
  Persoonlijk vind ik trouwens veel meer kwaad schuilen in mooi omfloerste anti-Israëlische, anti-Joodse en antisemitische comments/artikelen dan in de directheid van ene Martien Pennings. Iedereen weet onmiddellijk hoe hij er over denkt en hij staat ook als een rots voor zijn mening.
  De auteurs van bovengenoemde omfloerste comments/artikelen houden altijd “een slag om de arm” en laten nooit het echte achterste van hun tong zien. Altijd bedacht op veranderende opinies en uiteraard op puur lijfsbehoud.

  Like

 52. Linsky zegt:

  Bouwmans, door mijn capaciteit ben ik juist in staat door dat hypocriete geplemp van je heen te kijken.
  Ik houd gewoon niet van dat laffe, gematigd en tolerante gedoe,…
  Ruggegraatloos!
  Een ander woord heb ik er niet voor.
  En als je toch nog steeds van mening bent dat Emma vast hoort te zitten, zal ik verder geen tijd meer aan je besteden, want da;s namelijk bedoeld voor mensen met een open geest en voldoende intelligentie, om te begrijpen dat het hier voornamelijk ging om de smerige hypocriete verraderlijkheid van de massa, de linksen de MSM maar vooralles de schoftigheid van overheden.
  Je schijnt dus afgelopen jaar bar weinig zinnigs te hebben opgestoken. 😦

  Like

 53. Marc Bouwman zegt:

  @Linsky

  Noem me niet gematigd. Dat is het laatste wat over mij gezegd kan worden. Verbale agressie (zoals je gezien hebt ben ik daar wel toe in staat) werkt in het algemeen contra-productief. Vandaar dat ik wat meer woorden gebruik. Zou je ook eens moeten proberen, want jouw woordkeuzen plaatst jou (ik denk zonder dat dat jouw bedoeling is) geregeld in het rechts-extremistische kamp (dat wil zeggen: nazistisch / fascistisch / en wat dies meer zij).
  Tot zover ik heb kunnen zien is deze site alles behalve rechts-extremistisch.

  Dus wat let je: stel je vocabulaire eens bij. Voorkomt een hoop misverstanden.

  Like

 54. breget. zegt:

  Vlieger ,zo is het .

  Like

 55. Linsky zegt:

  rechts-extremistische kamp (dat wil zeggen: nazistisch / fascistisch / en wat dies meer zij).??????????????

  Dat is jouw meer dan suggestieve interpretatie marc! 😦
  Niemand die begrijpend leest met een open mind zal me daar in eerlijkheid van kunnen betichten!

  Like

 56. Lucky9 zegt:

  @ Lone Wolf om 14:43 “Belg als Vermeersch …schrikt van de z.g. Hollandse directheid.”? You aint’ seen nothing yet!
  Maar bij Martien zit dat vooraf ingebakken als een ijzerzaag in een cake die sluiks de nor binnen gesmokkeld wordt om er terug uit te geraken. 😆

  Marc Bouwman op 11 augustus 2012 om 14:39
  Dank voor uw toelichting. Graag wil ik exact hier twee ervaringen toevoegen over politiek correcte “re-acties”.
  Als men zich in een debat mengt onder een (al dan niet belachelijke) schuilnaam wordt men gegarandeerd geconfronteerd met een scheldkanonnades dat je te laf bent om onder eigen naam te schrijven, beter onder een steen zou kruipen, enz., usw.

  Ik reageer daar altijd op met een Pftt! omdat het nu eenmaal bij correcte en pijn doende reacties sommigen er donder kunnen op zeggen ter intimidatie binnen de week drie dagvaardingen door een gerechtsdeurwaarder betekend te krijgen om openbaar een volstrekt correcte mening in te slikken op straffe van een geldboete van 130.000 euro per dag vertraging. Die mogelijkheid wil ik geen enkele soepjurk, apparatsjik of boven mij gestelde gunnen, denk ik dan.

  Een tweede politiek correcte truc is je een gebrekkige taalkennis of afwezigheid van het gebruik der spellingcheckers te verwijten op basis van een futiel foutje. Ik begrijp dat zulks deprimerend en stigmatiserend kan lijken, maar dat is het niet. Zo lang men maar geen teksten neerpoot die door ‘googel-translate’ geproduceerd zijn heeft iedereen naar mijn mening recht van schrijven.

  Dat wil helemaal niet zeggen dat alle meningen gelijkwaardig zijn maar evenmin dat sommige meningen minderwaardig zijn omdat ze niet aan een bepaald verwachtingspatroon beantwoorden.

  Ik heb geen al te hoge pet op over het deel 2 van het antwoord van Vermeersch. Maar binnen de vier weken zal het er komen en vernietigend uitpakken, gegarandeerd! Dat zal hém natuurlijk worst wezen ik weet dat ook wel maar de flauwekul die hij uitstort op deze marginale site (kop op E.J.!) kan en mag niet onbeantwoorrrd blijven. Hey, mijn toetsenbord hapert ook wel eens.

  Like

 57. E.J. Bron zegt:

  @lucky

  Deze “marginale site” begint steeds minder marginalere vormen aan te nemen kan ik u verzekeren. Er wordt Inmiddels naartoe gelinkt door VladTepes, GatesofVienna, Snaphanen, de site van ICLA.
  Het gaat langzaam, maar gestaag. De blog groeit!

  Like

 58. Lucky9 zegt:

  @ E.J.
  De evolutie is niet te kloppen. Je maintiendrai, we will not only prevail but rule till the end of times!
  De waarheid primeert!

  Like

 59. Marc Bouwman zegt:

  @Lucky9 op 15:25

  Suggereer je nou dat ik anoniem moet publiceren? Ik ben in ieder geval niet van plan welke mening dan ook in te slikken. Juist om die reden probeer ik zo accuraat mogelijk te schrijven, zodat er geen misverstanden ontstaan over wat mijn invalhoek is. Die is en blijft verdediging van de cultuur waartoe ik behoor tegen aanvallen vanuit de islam (koran / sharia). Het joodse volk heeft recht op een eigen bestaan en een eigen staat, dus die verdedig ik ook.

  En over deze site, en het productievermogen (elke dag wel acht tot tien artikelen) van Bron is uitstekend.

  Tot mijn grote schande moet ik overigens bekennen dat het hele congres van het ICLA mij vooraf niet bekend was. Dat vind ik jammer, want ik had dat graag bijgewoond. Daarom is het fijn dat Bron hierover uitgebreid rapporteert. Jammer dat het ICLA niet gezorgd heeft voor een vast camera-opstelling met gedegen geluid. Het kost mij veel moeite om Hans Jansen te verstaan. Gelukkig is op de site zijn bedragen te lezen. Prima dus.

  Like

 60. Lucky9 zegt:

  @Marc Bouwman op 11 augustus 2012 om 15:48
  Ik suggereer en getuig niets, ook niet van Jehovah en zeker niet in naam van Jaweh!
  De realiteit is altijd complex, dikwijls moeilijk te doorgronden, vaak samengesteld uit pogingen tot pure misleiding en soms, zoals hier, oprecht tastend naar de waarheid. Elk individu draagt hier naar best vermogen zijn of haar steentje bij. Gedeeld kenmerk is evenwel het respect voor het inmiddels reeds verworven gemeenschappelijk inzicht. Op z’n Pennings gezegd: islam stinkt! Alleen heeft Etienne Vermeersch dat van uit zijn ivoren toren nog niet in de gaten. Tja, jammer voor hem!

  Like

 61. vederso zegt:

  @ Marc Bouman om 14.39. De Britse justitie is dusdanig schandalig met Emma West omgesprongen, daar lusten de honden geen brood van. Het zou kunnen dat u daar enig begrip voor kunt opbrengen, maar dan houdt ons contact hiermee op! Schandelijk, andere woorden zijn er niet voor!

  Like

 62. Marc Bouwman zegt:

  Van West herinner ik mij alleen dat filmpje waarin ze tekeer gaat. Ik vond dat niet kunnen.

  Like

 63. vederso zegt:

  En gevangenisstraf daarvoor wel?

  Like

 64. vederso zegt:

  @ Marc Bouman. Het vervelende aan een website als EJBron is, dat er altijd wel iemand is die instaat en bereid is om uw en mijn ongelijk aan te tonen. En dat is maar goed ook want dat onderscheid ons van de Al-Azhar Universiteit, waar kritische vragen niet op prijs wordt gesteld.

  Like

 65. Westerlingen en linksen die Israël ernstig veroordelen ten gunste van de “Palestijnen” zal je er niet gauw bij horen zeggen dat Israël moet worden opgeheven.
  Daarvoor moeten ze wel ontkennen dat de Arabische staten en de “Palestijnen” dit juist koesteren als hoogste ideaal; Hamas en Fatah en Hezbollah lepelen de jodenhaat er met de pap in. Schoolboekjes tonen de kaart van Israël maar daar heet het land “Palestina”.
  Het is schokkend voor die mensen nadat zij je hebben geantwoord dat Israël “natuurlijk niet!” vernietigd moet worden, als je ze dan meedeelt dat “Palestijnen”, Arabische staten, en trouwens ook de Marokkanen hier, het daar totaal ONEENS mee zijn.

  Hier somt professor Etienne Vermeersch vredesvoorwaarden op, o.a. terug naar de grenzen van voor de Zesdaagse Oorlog (1967), de ‘West Bank’ en Gaza als volwaardige Palestijnse staat, en iedereen daar en in Israël gelijkberechtigd. Dan concludeert hij zelf: “Het is dus volstrekt duidelijk dat ik het bestaansrecht van de staat Israël erken.”

  Voor mij is dat net zoïets als een lam bij een wolf zetten onder strikte voorwaarden van vreedzame coëxistentie, en dan concluderen dat je het bestaansrecht van dat lam erkent.
  Het is de ontkenning van de intrisieke en expliciete Palestijns-Islamitische en Arabische doelstelling: de joden uitroeien en Israël liquideren.
  Vrede? Wat Allah er uit laat stop je er nu eenmaal niet in.

  Natuurlijk is de zaak niet beklonken met terugkeer naar de grenzen van 1967. Uiteindelijk gaat het om de grenzen van 1917.
  Na 1967 wilde Israël nog wel terug naar de grenzen van voor 1967, en de “West Bank” ruilen voor vrede. Maar “Palestijnen” willen nu eenmaal geen vrede, zelfs niet als ze doen alsof.
  B.v. na de Camp David akkoorden van 1978 toen Sadat Israëls bestaansrecht erkende werd Egypte uit de Arabische Liga verstoten (een antiwesterse organisatie tevens ter vernietiging van Israël) en Sadat zelf werd er in 1981 voor vermoord door de Moslim Broederschap.

  Prof. Vermeersch stelt: het Zionistisch project om, vanaf ca 1880, opeenvolgend steeds grotere aantallen Joden te laten immigreren in Palestina, heeft zonder enige twijfel veel psychisch en fysiek lijden bij deze bevolking veroorzaakt. (…) De meeste staten, waar ook ter wereld, remmen immigratie af, zodra die hun socio-culturele integriteit dreigt aan te tasten. De bewoners van Palestina beschikten over geen enkel middel om zich daartegen te verdedigen. Die immigratie was dus onrechtvaardig.

  Daar kan een Hollandse jongen het alleen maar gillend roerend mee eens zijn, vermits die Hollandse jongen zijn land verpest ziet worden door (islamitische) massa-immigratie en islamisering door linkse landverraders die een vernietigingsoorlog voeren tegen onze socio-culturele integriteit.
  Dat jodenhaters in Palestina gebaald hebben van joodse massa-immigratie lijkt me nogal wiedes.
  “De opstanden van de Palestijnen, reeds voor 1948, bevestigen hoe sterk hun afkeer van de invasie van hun land was.”
  – Natuurlijk, omdat het joden waren terwijl islamieten joden-HATERS zijn.

  “Zelfs al zouden alle Joden rechtstreeks afstammen van mensen die daar ca 2000 jaar geleden gewoond hebben, dan nog zouden die mensen geen recht hebben dat opweegt tegen de rechten van hen die daar sinds de laatste eeuwen wonen.”

  Dat de zogenaamde historische rechten “irrelevant” zijn vind ik heel gezond beargumenteerd en mede daarom heb ik dit stuk vol aandacht gelezen.

  De “historische rechten” van “Palestijnen” zijn derhalve eveneens nu wel eens verlopen; als er “Palestijnen” zouden bestaan. Maar er bestaat helemaal geen “Palestijns volk”; het zijns slechts Jordaniërs en Syriërs die kunstmatig zogenaamd in een schrijnende staat worden gehouden. Deze propagandastunt van de Arabische staten tegen Israël is zeer succesvol. “Palestijnen” zijn alleen een tijdelijke kunstgreep op weg naar de vernietiging van Israël, zo lezen we in de biografie van Yasser Arafat.

  Het betoog van professor Etienne Vermeersch leunt sterk op een vooringenomen partijdig victimiseren van “Palestijnen” als onrechtvaardig bejegende calimero’s, en het criminaliseren of verketteren van joodse kolonisten.
  Dat blijkt vooral waar de zogenaamde ‘naqba’ (katastrofe) ter sprake komt: de uitdrijving of vlucht van honderdduizenden Palestijnen uit hun oorspronkelijke verblijfplaats.
  Er staat:
  “Ik wil hier niet ingaan op de discussie of het alleen maar een vlucht voor de oorlog was, dan wel het resultaat van een geplande uitdrijving. In elk geval zijn die vluchtelingen na de oorlog niet teruggekeerd.”

  Waarom wil u hier niet op ingaan, professor? Het was toch helemaal geen uitdrijving van de joodse binnenkant uit? Het was toch een bevel van de landen er omheen die Israël aan gingen vallen? Het diende toch om de joden makkelijker in zee te kunnen drijven? Waarom zijn die vluchtelingen dan niet teruggekeerd? Dat mocht toch best de de Israëli’s? Ik denk omdat ze in gebruik genomen werden als permanente open wond en PR-stunt tegen Israël.

  Ook partijdigheid: “Men heeft het recht zich tegen een razende hond (de Palestijnen worden hier bedoeld) te verdedigen, maar de vraag blijft: wie heeft die hond razend gemaakt?”

  “Wel is het nuttig te zeggen dat het vanuit ons huidig inzicht eigenlijk een fout project was.”

  Tja, de vraag is of er anno nu ook een “joodse staat” zou worden opgericht op uitgerekend een stukje grond omgeven door dolle honden.

  Vermeersch schrijft: “De gedachte zelf van een Jodenstaat is volgens de huidige normen niet meer aanvaardbaar, evenmin als een ‘katholieke’ of een ‘islamitische’ staat aanvaardbaar is.”

  Tja, beschouwt u de joden (hoofdletter is tegen de spellingsregels) nu ineens alleen maar als een godsdienst? Ongetwijfeld doet u dat om ook de islam alleen maar als een godsdienst te behandelen, in plaats van als een veroveringscultuur en theocratisch staatsbestel.

  Merkwaardig dat u daarmee alle islamitische staten ter wereld als niet meer geldig verklaart, inclusief de “Palestijnse staat” die zo vurig gewenst wordt op de “West Bank”, behalve tussen 1948 en 1967 toen er alle gelegenheid voor was.

  Generaal P.Pardon
  http://www.infohit.nl/multicul

  Like

 66. Rob Engelsman zegt:

  Ik ga niet zeggen dat Vermeersch gelijk heeft. Daarvoor zal ik nog veel meer moeten lezen, maar zijn betoog komt redelijk en weloverwogen over terwijl Pennings weer onmiddelijk als een 21e eeuwse Goebbels begint te krijsen en te schelden. Daarmee gooi je je eigen glazen in Pennings. 1-0 voor Vermeersch.

  Like

 67. Dorith (Haifa) zegt:

  Meneer Engelsman,

  Het is 1-0 voor de professor wat stijl betreft, maar het gaat om de inhoud, nietwaar?
  In een scheldpartij zal meneer Pennings het winnen van de professor. Wat werkelijk belangrijk is, is wat men probeert te zeggen en duidelijk te maken.

  Like

 68. Martien Pennings zegt:

  Rob Engelsman 12 augustus 2012 om 11:36.
  Je moet inderdaad nooit onbeleefd worden tegen nazislami´s en hun collaborateurs.
  Dat zie jij helemaal goed.

  Like

 69. Martien Pennings zegt:

  Hierbij een stuk op AmsterdamPost van ´Erik Mokum´ van 11 november 2011 http://bit.ly/vtPsv4

  HET SCHELDEN VAN MARTIEN PENNINGS
  Martien wordt nogal eens verweten verbaal te emotioneel – zelfs soms met scheldwoorden: oh jee! – te werk te gaan. Waardoor de geloofwaardigheid, de redelijkheid van zijn eigen standpunt ondermijnd zou worden. Onder een artikel waarin Martien ene mijnheer Marcel Hulspas enige pittige woorden toevoegt, was weer eens commentaar op zijn “toon”. Ik denk echter, dat je op een bepaald punt kunt komen, waarop morele verontwaardiging zich slechts als machteloze woede kan uiten. Waarbij ik aanteken dat de woede van Martien natuurlijk niet zo machteloos is, want hij blijft zelfs scheldend altijd feiten en argumenten aandragen.

  Hieronder een stuk van Simon Carmiggelt van 1959 uit de bundel “Een toontje lager” waarin óók een “machteloze” scheldpartij beschreven wordt.

  Ik citeer Carmiggelt:

  _______________

  Een schoolblad in de provincie heeft mij verzocht te willen deelnemen aan een enquête. Ik hoef maar één vraag te beantwoorden: Wie heeft u in uw leven het meest bewonderd?
  Tussen haakjes staat erachter: ’t Mag ook een vrouw zijn, waaruit blijkt dat de redactie moderne beginselen huldigt.
  Ja, wie heb ik eigenlijk het meest bewonderd?
  De wereld bezit een paar mensen die zich daarvoor erg goed lenen. Ik kan gewoon Schweitzer invullen, dan ben ik er zonder kleerscheuren af. Maar als ik, met de brief in mijn hand, in mijn herinnering ga graven, kom ik toch tot de conclusie, dat ik eigenlijk zou moeten antwoorden: Degene die ik in mijn leven het meest heb bewonderd, is een juffrouw wier naam ik niet ken.
  Ik kan mij nader verklaren.
  In de oorlog moest ik eens met de trein naar Utrecht. Het Centraal Station stond eivol, want er waren weer allerlei treinen uitgevallen, zodat het aantal wachtende reizigers was aangegroeid tot een onafzienbare menigte.
  Op het tweede perron stond een klein transport joden. Het waren oude, terneergeslagen mensen, met voddige bagage en ze werden bewaakt door Schalkhaaragenten – botte boerenkinkels, die voor de Duitse heren het vuile werk opknapten.
  Alle wachtende reizigers keken. Naar de oude mensen, die gelaten bijeenstonden. En naar de bewakers, die probeerden een bruikbare houding te vinden. Tevergeefs – want er viel niets te krachtpatsen en er gaat een enorme dreigende kracht uit van zo’n menigte, die alleen maar zwijgt en toekijkt.
  Ik stond vlak bij de trap.
  Er kwam een aardig, blond meisje van een jaar of zestien naar boven. Zij wandelde het perron op, bleef staan en zag het tafereel. Lang bedacht ze zich niet. Met grote, vastberaden stappen liep zij naar voren, zette haar handen in de zij en riep met een stem als een klok op z’n plat Mokums tegen de agenten: ‘Fuile rotzakken! Kennen jullie wel? Ouwe mensen vangen, he? Je mot naar ’t Oostfront gaan, dan ken je dik op je donder krijgen.’ Ze was zó driftig dat tranen van woede over haar wangen stroomden.
  Uit de zwijgende menigte op het perron kwam een golf van sympathie op haar af. Iedereen beminde haar, omdat ze, zo maar, zonder zich te bedenken dééd, wat we geen van allen dorsten.
  En ze was nog láng niet uitgesproken. Een vloed van de meest vindingrijke, hier moeilijk te reproduceren verwensingen stortte ze uit over de hoofden van de politiekerels, die wonderlijk genoeg alleen maar grijnsden. Ze konden de situatie niet aan. De haat en verachting, waardoor ze zich omringd wisten, hadden hun houding al zo ondergraven, dat ze met dit schreeuwende meisje eenvoudig geen raad wisten.
  ‘Een beetje op je woorden letten, he,’ zei er een, maar hij probeerde er flirterig bij te lachen.
  Het meisje opende haar mond voor een nieuwe reeks vervloekingen, maar een man met een aktentas trok haar mee. Ik liep het tweetal na. Achter de krantenkiosk, waar zij aan het oog onttrokken was, zei hij vaderlijk tegen haar: ‘Dat moet je niet doen, kind. Dat is gevaarlijk.’
  Het meisje droogde haar tranen. ‘Ik ken me toch soms zo kwaad maken op die etters,’ sprak zij, ten overvloede.
  De man opende zijn tas.
  ‘Hier – een boterham,’ zei hij. ‘Met kaas.’
  Dat was een heel geschenk in die dagen. Welwillend keken we toe, hoe ze het opat.
  Kijk, geachte schoolbladredactie – déze juffrouw heb ik, in mijn leven, eigenlijk het meest bewonderd. Maar haar naam weet ik niet. Soms zie ik haar nog wel eens in de stad lopen. Ze is al lang geen meisje meer, maar een vrouw met drie kinderen. Misschien zou ze ’t nu niet meer durven. Maar ik groet haar altijd met de eerbied van een schuldenaar en dan knikt ze terug met een glimlach, die bewijst dat ze ’t zich nog wel herinnert.

  ____________________

  Kijk, Martien staat steeds op dat perron – (en ik met hem, want ten tijde van dat meisje van 16 was ik er óók al) – zijn machteloze woede uit te schreeuwen, maar tegelijk zijn morele woede met argumenten – evenals het meisje: “Vuile lafbekken, ouwe mensen vangen, naar het Oostfront moet je gaan!” – ondersteunend.

  De Hulspassen en nog talloos veel anderen zouden graag zien dat de Israeliërs-annex-Joden van nu gelijk die “oude, terneergeslagen mensen, met voddige bagage” bij de pakken zouden gaan neerzitten, de handen in de schoot zouden leggen en over zich zouden laten komen wat komen moet. Maar zo zijn we niet getrouwd.

  Martiens moreel gemotiveerde woede is van dezelfde orde als van dat onbekende meisje van 16 bijna 70 jaar geleden. Maar de ‘morele’ verontwaardiging en woede van de Gaza-vaarders en van de Hulspassen van nu stel ik gelijk aan gelijk aan . . . . . . ja, ik ga sterke termen gebruiken . . . . . . de golven van emotie tijdens de Neurenberger Partijdagen van meer dan 70 jaar geleden.

  Ik veronderstel overigens dat “de man met de aktentas” Carmiggelt zelf was.
  __________________________

  Erik Mokum

  Like

 70. Linsky zegt:

  Dit is en blijft mijn favoriete heldin!
  Haar vergeet ik NOOIT!

  Like

 71. Martien Pennings zegt:

  Ik vind jou strontvervelend `lone wolf` en ik vind dat je typisch trollengedrag vertoont, namelijk zuigen en kryptisch ouwehoeren.
  Als je iets te vertellen hebt, doe dat dan op een normale manier.

  Like

 72. max zegt:

  @ lone wolf zegt op12 augustus 2012 om 12:27
  “Vermeersch loopt langs de lijnen van het internationale recht, het vierde Haagse verdrag van 1907, de vierde Conventie van Geneve van 1949 en het Internationale gerechtshof in Den Haag.”

  Mag zo zijn, maar Vermeersch pakt alleen wat hem past, want wat in 1922 in San Remo is besproken, -ook volgens het internationale recht- laat Vermeersch mooi links liggen. En dit doen de Israëlbashers ook op dezelfde manier.

  En zo kun je wel aan het interpreteren blijven, niet waar? En zo kun je een leugen recht praten!

  Like

 73. Lucky9 zegt:

  @Marc Bouwman op11 augustus 2012 om 14:39
  Iedereen die zich vergist heeft twee mogelijkheden. Ofwel geeft hij toe dat hij verkeerd was ofwel houdt hij voet bij stuk en volhardt in zijn of haar ongelijk.
  Emma West uitte zich helemaal niet op racistische wijze. Ze uitte zich zich misschien op een ongezouten, onbehouwen, populistische manier maar wel spontaan, eerlijk, objectief en waarheidsgetrouw. Ze reageerde inderdaad verontwaardigd maar helemaal niet racistisch.
  Integendeel ze reageerde op volstrekt logische wijze op een onweerlegbaar racistische invasie van haar land door een deel van het enige anderhalf miljard échte racisten die deze wereld teisteren met hun antisemitisch en anti-blank racisme: met name de moslims ook wel mohammedanen of islamieten genaamd.
  Indien U racistisch beschouwt als een eigenschap van de leden van de Ku Klux Klan belastert U Emma west. Als U racistisch beschouwt als de inversie waarmee aanhangers van de racistische en imperialistische totalitaire ideologie die de islam is ons hier durven komen uitschelden, beledigt U niet alleen Emma West maar ook elke bezoeker van deze site en bovendien zijn of haar intelligentie.
  Uw kritiek is in beide gevallen dus alleen politiek correct wat per definitie hypocriet, leugenachtig en fascistoïde betekent. De uitlatingen van Emma West zijn helemaal niet laakbaar maar een bewijs van weerbaar anti-racisme. De uwe zijn integendeel wel laakbaar en bovendien veel abjecter maar vooral immoreler.
  U doet alleen alsof U begrijpt dat sommige begrippen racistisch zijn en speelt hier de onderdanige dhimmi die de hier aangespoelde of gelande zandbakschorpioenen ( ik hoop dat U begrijpt dat dit uiterst gevaarlijke en giftige dieren zijn) hand- en spandiensten verleent in hun poging hun eigen geaardheid (racisme) bij wijze van inversie ten laste te leggen van diegenen die hun invasie niet op prijst stellen en er ook nooit vrijwillig en op een democratische mee zouden akkoord gaan of gegaan zijn.
  Misschien begrijpt U nu waarom Linsky, met al zijn vermogen, nog steeds voor die West opkomt.
  Omdat U racisten steunt en de antiracisten voor racist uitscheldt wijze bewijst U slechts dat U al dan niet bewust een islamofiele op fascistische wijze vervalste en walgelijke vocabulaire hanteert.
  De vervalsing gebeurde deze keer in heel West-Europa niet door rechts noch extreem-rechts maar door links zonder onderscheid van positionering. Van roze, paarse over appelblauwgroene tot extreem rode stalinisten en bolsjewieken.
  Indien U de poco-linkse Britse justitie steunt in hun fascistische vervolging van Emma West op basis van een filmpje dat U zelf kan terugvinden bent U niet goed bij uw verstand of hier de weg verloren. Deze vervolging heeft alleen de fascistische intimidatie van de doorsnee autochtone Brit als bedoeling. Als U dat niet begrijpt is dat jammer voor U. Als U het durft te ontkennen: scheer U dan hier weg want dan bent U hier niet op de juiste plaats!

  Like

 74. Marc Bouwman zegt:

  @Lucky9 op 17:41

  Nou Lucky, lieve schat, ik heb dat filmpje nog eens voor je bekeken. Het was voor mij ten slotte al een tijd geleden; misschien had mijn geheugen mij in de steek gelaten?
  Toch niet. Mevrouw West gaat in zijn algemeenheid tekeer tegen buitenlanders. Zo had ze het in het begin van het filmpje over Poolse immigranten. Later zegt ze tegen een vrouw in de tram dat ze niet Engels is omdat ze zwart is. Duidelijker kan een geval van racisme niet zijn.

  De reden waarom ik mij op deze site bevind is omdat ik de cultuur van het Westen wil verdedigen tegen aanvallen van, en vanuit, de islam.
  Nu motiveer je jouw aanval op mij vanuit je weerzin tegen de islam. Zo lijkt het alsof we beide de westerse cultuur verdedigen tegen de islam. Maar als je filmpje goed bekijkt gaat het hier in het geheel niet om de islam. In het hele gebeuren is er geen moslim te zien, en vallen een van de woorden moslim, sharia, koran, christenhond, christen, mohammed, Jezus, geen enkele keer. Nihil komma nul keer!

  Kortom, onze problemen met de islam komen in dit filmpje geen enkele keer naar voren. Wel een vrouw die zich kennelijk in een hoek gedrukt voelt. Menselijkerwijs is dit wellicht in te voelen: ze voelt zich vreemdeling in eigen land. Maar niets aan de huidskleur van die zwarte vrouw (of van die veronderstelde Poolse immigrant) verraadt dat ze niet de westerse cultuur volgt. Derhalve is mevrouw West hier duidelijk racistisch in haar uitlatingen: ze oordeelt mensen naar huidskleur, niet naar cultuur. Culturele botsingen veronderstellen tegengestelde normen en waarden. Die zie ik in dit filmpje niet door mevrouw West aangetoond worden.

  Een meneer Hicks komt in (onderstaande link) op voor West. Hij verklaart West’ aanvallen als een klacht op massa-immigratie: de Engelse gemeenschap is een minderheid geworden in de eigen wijk of stad. ‘Which is not very nice for us, at all”.
  Het zou kunnen zijn dat de uitleg van deze man de uitbarsting van West verklaard. Dan kan ik mij wel in haar plaats vinden. Maar Hicks voegt eraan toe dat West zich niet op die manier had moeten uitlaten, en ook niet tegenover deze, willekeurige, trampassagier. West had zich, volgens Hicks zich moeten wenden tot politici. En daar heeft Hicks helemaal gelijk.

  Per saldo vind ik jouw reactie dus in het geheel nergens op slaan.

  Ik heb het wel vaker bij de hand gehad: racisten die zich bedienen van terminologie, motieven en verantwoordingswijzen die lijken te duiden op een verdediging van de Westerse cultuur tegen de islam. Maar feitelijk zijn ze niet tegen de islam alleen, ze zijn tegen alles wat niet oorspronkelijk Nederlands is. Die opvattingen deel ik niet. Ik keer (verdedig!) mij uitsluitend tegen de islam, of meer in het algemeen tegen elke culturele opvatting die zich keert tegen westerse normen en waarden. That’s all.

  Je suggereert dat ik hier op de verkeerde plek zit. Maar als deze site inderdaad bedoeld is als platform tegen de toenemende islamisering, dan ben jij met al je racistische tendenzen, die op de verkeerde plek zit. Wellicht zie je deze site als jouw thuis, maar ga even voor jezelf na of je inderdaad verzet tegen toenemende islamisering, tegen massa-immigratie, of tegen alles wat jouw vreemd voorkomt. Is dit laatste het geval, “scheer U dan hier weg want dan bent U hier niet op de juiste plaats!”

  Like

 75. lucky9 zegt:

  Ik vreesde er al voor. Scheer je weg poco-gespuis! Je bent een islamofiele Trol. Punt over & out!

  Like

 76. Marc Bouwman zegt:

  @Lucky9 op 22:40

  Dat is dus geen antwoord op mijn vraag: ben je tegen toenemende islamisering, tegen massa-immigratie of tegen alles wat jou vreemd voorkomt?

  En uiteraard ben ik geen ‘islamofiele trol’. Dat heb ik al afdoende bewezen. Nou jij nog!

  Like

 77. Marc Bouwman zegt:

  He Lucky, ben je daar nog?

  🙂 🙂 🙂

  Like

 78. vederso zegt:

  Tjonge; Marc Bouman “heeft het al vaker bij de hand gehad” en brengt nonchalant en impliciet lucky9 onder bij de racisten. Het moet niet gekker worden. Goede raad van mij aan dhr. Bouman, eerst nog maar eens een jaartje de bibliotheek afstropen en kom dan maar terug om ons lastig te vallen met nieuw gewonnen inzichten. (inmiddels is dan de euro en de EU ingestort, vechten mensen om het laatste brood en is EJBron alleen nog 1 uur per dag online, alleen als er nog electriciteit is)

  Like

 79. lucky9 zegt:

  @ Marc Bouwman op 12 augustus 2012 om 22:52
  Je hebt alleen volstrekt bewezen dat je een islamofiele trol bent, of een groupie van E.V. Niets meer, maar zeker ook niets minder.

  Laatstgenoemde was ook niet niet te beroerd om zich in deel 1 van zijn islamofiele reactie proactief te pantseren tegen vrijzinnige reacties door zich te beroepen op een gefingeerde nalatenschap van oprechte en dus vrijzinnige Joden zoals Chaim Perelman en Leo Apostel.

  Deze emeriti zouden zich ontzettend schamen over een “ethicus” die zich op hun gedachtegoed beriep zoals E.V.!
  Zij zouden met overtuiging en volle wilskracht hun maag en darmen uit kotsen ingevolge dergelijke hypocriete lef, jawel!

  Als jij zou kunnen denken, denk daar maar eens over na. In het ontkennende geval: Pfft!

  Like

 80. Marc Bouwman zegt:

  @Verders en @Lucky9

  Geen idee wie of wat E.V. is of was. Maar kennelijk raak ik bij jullie een gevoelige snaar. Tjonge, wat een drukte. Een verwijzing (vraag eigenlijk) naar je (al dan niet door mij vermeende) racisme, en er komt echt geen normaal woord meer uit. Er wordt hier zelfs gesproken over ‘ons’. Wie zijn ‘wij’ dan wel?

  En inderdaad, vorig jaar had ik zoiets ook bij de hand op A7. Een of andere Zande (bleek mij pas later dat hij kennelijk tot de oprichters van dat blad behoorde) ging eens lekker op z’n racistische orgel tekeer. Hij noemde zichzelf ook openlijk racist. Hij bediende zich op gelijksoortige wijze van termen en redeneerwijzen zoals Lucky dat ook doet. De stoethaspel (Zande dus, in dit geval) ging ook over de knoppen van A7. Hij donderde mij er letterlijk vanaf. Had geen toegang meer tot de site. Het betreffende artikel waaronder de reacties van oa. hem en mijzelve heette ‘Houdoe’, geschreven door Zande zelf. Jullie kunnen het vast wel googlen. Zie maar of jullie wat van jullie zelf in hem herkennen. Mijn handtekening herken je zonder zorgen.
  Maar het zegt natuurlijk wat dat de oprichter van een blad dat zich A7 noemt, verwijzend naar Artikel 7 van de Grondwet, houdende de vrijheid van meningsuiting, mij de mond snoert door mij van de site te weren. Het laatste wat daarmee gediend is, is natuurlijk de strijd tegen de islam!

  In Bron heb ik het vertrouwen dat hij mij hier gewoon lekker laat reageren. Indertijd heeft hij mij met dat akkefietje met Linsky ook gewoon door laten gaan. Dus ik blijf lekker hier op de site jullie irriteren om jullie een spiegel voor te houden. Wie of wat zijn jullie eigenlijk? Waar staan jullie voor?

  En hou eens op met dat schelden. Dat staat niet alleen ongelooflijk stom, jullie zitten er ook jezelf mee in de weg.

  Like

 81. Marc Bouwman zegt:

  Het is stil aan de overkant. 😦

  Like

 82. Marc Bouwman zegt:

  🙂

  Like

 83. rommel zegt:

  @Marc Bouwman
  “mij de mond snoert door mij van de site te weren”

  Dat is dan wederzijds. Jij mag blij zijn dat je hier nog mee mag doen. Bijna iedereen hier is om zijn mening al geweerd van de slinkse sites, en degene die het nog niet zijn hebben daar nog nooit hun mening gegeven. Anders liggen die ook in de ban.
  En voor de rest mag ik hopen dat je jong genoeg bent om het eindspel tegen de islam mee te maken. Dat verdien je wel.

  Like

 84. rommel zegt:

  “En hou eens op met dat schelden. Dat staat niet alleen ongelooflijk stom, jullie zitten er ook jezelf mee in de weg.”

  Nee hoor. Ik heb er geen probleem mee. Vooral niet als ik van begin af aan, voordat ik zelf begon te schelden, voor fascist tot nazie ben uitgemaakt, omdat ik kritisch tegen de islam ben. Wat je zaait zul je oogsten, zullen we maar zeggen. Het scheelt ook een hoop slap geouwehoer om kort en bondig te zeggen wat je van de dhimmisukkel denkt.

  Like

 85. @rommel: Inderdaad. De meesten hier zijn verstotenen. Zij zijn gebanned op de meeste andere (linkse) sites vanwege hun mening, Ook ondergetekende is dat al diverse malen overkomen. Het minst fraaie daarbij is dat je vervolgens door de beheerders van diezelfde sites via email nog eens fijn wordt medegedeeld dat je eigenlijk na je ban ook nog even dood moet. Als je dan plaats en tijdstip wenst af te spreken om koelbloedig afgemaakt te worden en daarbij ook aangeeft dat je absoluut niets te verliezen hebt, geven ze plots niet meer thuis. Getuigt ook gelijk weer van de laffe en gewelddadige kant van dergelijke beheerders/sites…

  Nu wil ik niet zeggen dat deze blog een vrijplaats zou zijn! Ook hier gelden er bepaalde regels. Deze zijn echt niet moeilijk te begrijpen. Ik en vele andere verstotenen met mij zijn blij/verheugd dat we hier nog samen kunnen discussiëren zonder meteen voor racist of erger te worden uitgemaakt.

  Als iemand hier iemand ‘de mond wordt gesnoerd’ dan heeft zo’n persoon het er dan ook werkelijk naar gemaakt en duidelijk een van de geldende regels overtreden. En dat komt eigenlijk niet eens zo heel erg regelmatig voor.

  Onze webmaster geeft ons behoorlijk de ruimte binnen de gestelde grenzen. Dat zie je niet zo vaak meer…

  Like

 86. rommel zegt:

  Ik heb vaak genoeg een grote bek en scheld mijn tegenstanders de huid vol, maar ik zal ze nooit bedreigen. Dat vind ik toch wel zo zwak. En trouwens dom ook. Hooguit zeg ik dat degene die mij of mijn geliefden kwaad doet met nog grotere munt zal terugbetalen. Maar dat is meer een statement. Ook degene die zijn negatieve energie tegen mij achter zijn toetsenbord gaat manifesteren in een kwaad om mijn persoonlijke levenssfeer te verzieken mag rekenen op speciale aandacht van mijn kant. Dat is alles..
  En als het ooit zover komt zou ik het nog niet op het net breeduit gaan verkondigen. Zoals ik al zei, dat zou wel heel dom zijn.

  Like

 87. Marc Bouwman zegt:

  @Veenstra op 2:36

  Wat je vertelt over wat jou is overkomen is natuurlijk verschrikkelijk, gebannen en dan ook nog bedreigd worden.

  @rommel op 2:17

  “Dat is dan wederzijds’. Wat bedoel je daarmee?

  Like

 88. Piet Klont zegt:

  Marc Bouwman zegt:
  13 augustus 2012 om 00:27
  ‘Het betreffende artikel waaronder de reacties van oa. hem en mijzelve heette ‘Houdoe’, geschreven door Zande zelf. Jullie kunnen het vast wel googlen.’

  Dat levert dus niets op want alles is verwijderd van genoemde persoon na het bijna-sluiten van de tent daar, beter gezegd, na zijn vertrek.
  En je zou moeten ophouden met dat provocerende gedrag met die ‘smileys’, ik kan er in ieder geval niet om lachen en ik denk niet dat ik daarin alleen sta.
  En anders maar wel.

  Like

 89. E.J. Bron zegt:

  @Marc Bouwman

  Uiteraard mag u hier reageren. Als de opzet echter is om andere reaguurders opzettelijk te gaan irriteren (quote: “Dus ik blijf lekker hier op de site jullie irriteren….”), dan ben ik daar niet van gediend! Dan schiet u uw doel voorbij en moet ik alsnog andere maatregelen nemen.

  Webmaster

  Like

 90. Ko Lumbus zegt:

  Piet Klont om 06:29

  Hier is het Artikel7 ‘Houdoe’ stuk met 450 reacties waaronder vele van Marc Bouman en ook enkele van jou.
  Imho is ook de ophef op wat Marc Bouman hier nu op E.J bron te berde brengt over the top.
  Overigens spande wat racistisch geblaat betreft voor mij Kaptote Rits op Artikel7 de kroon hoewel hij zich onder het Houdoe stuk rustig houdt.

  http://archief.artikel7.nu/?p=73158

  Like

 91. Lucky9 zegt:

  Marc Bouman komt hier op hypocriete manier interveniëren door nooit inhoudelijk te reageren als iemand het met zijn eigen fascistische systematiek van redeneren confronteert.
  Marc Bouman slaat en zalft liever.
  Hij vindt zich zelf geweldig intelligent en denkt zich van geloofwaardigheid te verzekeren door zijn eigen agenda verborgen te houden, maar valt meestal voor opmerkzame lezers binnen de kortste keren door de mand als een politiek correcte infiltrant die alleen mistgordijnen spuit.

  Stupide inversies, veel geblaat, helemaal geen wol en te laf om een wandeling te maken in een geïslamiseerde wijk. Maar nooit te beroerd om daarbuiten anderen uit te schelden voor wat die anderen niet zijn.

  Zo lang hij niet durft kiezen voor een van volgende omschrijvingen van het woord racisme:
  1 een eigenschap van de leden van de Ku Klux Klan, of
  2 de inversie waarmee aanhangers van de racistische en imperialistische totalitaire ideologie die de islam is ons hier durven komen uitschelden,
  bewijst Marc Bouman dat hij een valsspeler is die rond zijn eigen leugens blijft surfen zoals elke godsdienstwaanzinnige van Hamas en Hezbollah dat pleegt te doen.

  Elke islamofiele kluns die op een belerend toontje pseudo-intellectuele fabeltjes formuleert van uit zijn ivoren torentje zou het in de MSM niet anders doen.

  Overigens gaat E.V. in zijn deel 2 dezelfde toer op. Maar daarover later meer.

  Like

 92. Marc Bouwman zegt:

  @Bron op 8:28
  Je gaat je gang maar. Dat zou voor mij al de derde keer zijn. Contradicere en Zande gingen je al voor. Ik laat mij niet de mond snoeren door anderen mij te laten vertellen wat ik moet zeggen.
  Ik strijd tegen de islam, en als jullie medestanders zijn, en deze site daar een platform voor is, doe ik daar graag aan mij. Zoals een islamcriticus betaamt doe ik dit door uitgebreid gebruik te maken van mijn recht op meningsuiting. Dus als jij mij er nu af gooit, wie staat er dan voor gek?

  Als je een voorbeeld wilt hebben van de wijze waarop men mijn denken hier denkt te kunnen sturen, lees dan de reactie van Lucky op 12:36 maar. Hij stelt voorwaarden 1 en 2, en als dat niet klopt, ben ik een leugenaar. Waar slaat dat op? Pak díe gast eens aan.

  Overigens ontwijkt hij nog steeds mijn vraag of hij zich verdedigt tegen toenemende islamisering, massa-immigratie of dat hij een afkeer heeft van alles wat niet oorspronkelijk Nederlands is. Lijkt mij toch een heldere vraag waarop eenvoudig te antwoorden is.

  @ Ko Lumbus,
  Bedankt voor de link. Het is vast een hoop werk om ook uit dit artikel, en de reacties over en weer wijs te worden, maar in feite is het eenzelfde laken het pak.

  Like

 93. Linsky zegt:

  Quote;Pak díe gast eens aan??
  Goh, E.J. niet alleen je reaguurders, ook jij wordt tot de orde geroepen! 🙂

  Like

 94. E.J. Bron zegt:

  @bouwman

  Ik laat mij door niemand tot de orde roepen. Het is nog steeds, en blijft (!), mijn blog. Je mag gerust blijven reageren. En overigens heb ik geen zin in disputen tussen u en anderen die op een andere site hebben plaatsgevonden.
  Vandaar dat ik die even heb verwijderd met (ook zonder) uw welnemen.

  Like

 95. Marc Bouwman zegt:

  @bron

  Het is jouw blog. Dat je geen disputen van andere sites hier wilt hebben kan ik volgen. Ik probeer alleen aan te geven dat dit voor mij niet voor het eerst is dat ik dit soort gezanik met mede-reaganten meemaak.

  Mij wordt van alles en nog wat naar mijn hoofd geslingerd. Een normaal antwoord op een normale vraag krijg ik niet. Mag ik aub die jongens (Lucky) daar even op terechtwijzen?

  Ik zal dus door blijven gaan, met of zonder uw welnemen, met het verwoorden van reacties zoals mij goed dunkt. Ik laat mij door niemand de les lezen. Mocht in de toekomst het jou onverhoopt teveel worden… nou ja, dan gooi je mij er gewoon af. Dat zou ik jammer vinden, maar ik laat mij door niemand inpakken.
  Mocht het mij in de toekomst onverhoopt teveel worden…? Nou, dan zie je mij hier gewoon niet meer. Sufkoppen zullen dan blij zijn. Maar wat zegt dat dan over de vrijheid van meningsuiting hier?

  Like

 96. E.J. Bron zegt:

  @Marc Bouwman

  TIP: lees rechtsboven onder het kopje “Informatie” even de blogregels. Deze gelden voor iedereen.

  Like

 97. Marc Bouwman zegt:

  @Bron op 16:08

  Dan kun je dus concluderen dat Lucky ea zich niet aan regel 4 houdt: hij speelt voortdurend op de man. Durf je dat over mij te beweren?

  Like

 98. Aegolius cs zegt:

  Tjonge: kom ik zomaar @ Marc Bouwman tegen op dit forum. Blaast hoog van de toren en waarom of waardoor?
  Wie bent u eigenlijk waardoor u denkt zich te kunnen veroorloven wat u uitkraamt?
  Het zal wel: het is uw mening tegen sufkoppen. Dat weer wel.

  Like

 99. Marc Bouwman zegt:

  @Aegolius cs

  Ik heb gezegd: “Sufkoppen zullen dan blij zijn”.
  Ik heb nooit gezegd (en dat denk ik zeker ook niet) dat iedere reagant hier een sufkop is.

  Een kwestie van goed lezen!

  Like

 100. E.J. Bron zegt:

  Zo, nu on topic graag en allemaal ophouden te zeiken. Staat m´n kop helemaal niet naar!
  Wie nog door wil zeiken, vertrekt of heeft een ban. Finito!

  Webmaster

  Like

 101. Aegolius cs zegt:

  @ Mark Bouwman
  Goed lezen geldt ook voor u.
  “Wie bent u eigenlijk waardoor u denkt zich te kunnen veroorloven wat u uitkraamt?”
  Met groet.

  Like

 102. Marc Bouwman zegt:

  @Bron op 16:28

  Graag. Maar ik wil wel even vastgesteld hebben dat je geen antwoord geeft op mijn vraag of jij vind dat ik op de man speel. Mijns inziens hou ik mij aan de regels, terwijl anderen dat volgens mij duidelijk niet doen.

  Dit is het laatste wat ik over dit onderwerp schrijf. En daar mag je mij aan houden. Dus inderdaad, on topic verder!

  Like

 103. Aegolius cs zegt:

  Sorry, webmaster:
  Ik ben weg. Nou ja: niet echt natuurlijk!

  Like

 104. Dorith (Haifa) zegt:

  Precies, het moet “on topic” blijven!

  Het gaat al lang niet meer om de artikelen van de professor en meneer Pennings. Jammer!
  Het lijkt hier soms wel een kleuterklasje of een kippenhok.

  Wij hier in Israel vragen ons af wat er gaat gebeuren binnenkort.
  Worden we door die mesjogge pers in stukken gereten?
  Slaat Israel eerst toe?
  Wie het weet, mag het zeggen.

  Like

 105. E.J. Bron zegt:

  @Aegolius cs

  😉 😀

  Like

 106. Marc Bouwman zegt:

  @Dorith

  Ik wacht op een reactie van Vermeersch op mijn commentaar. Wat vind jij trouwens van mijn bijdrage?

  Kan je vertellen over wat de media in Israël over de situatie van dit moment meedelen? Wat is jouw opvatting over wat nu speelt?

  In een artikel over Obama, waarin veronderstelt wordt dat hij heimelijk een pro-islamitische koers vaart, op ik gereageerd door de aandacht te richten op Hillary Clinton. In mijn beleving is zij de pro-wahabitische vertegenwoordiging van het Westen, en speelt zij een desastreuse rol in Syrië. Hoe kijk jij daartegen aan?

  Like

  • Dorith: een haantjeshok. Privé-gekissebis dat ze beter over hun persoonlijke mail kunnen afhandelen. Mijn postbox staat zwart van in de kuif gepikte commentaren. En dat moet ik allemaal checken, in de hoop dat het toch ergens over gaat. Nou ik koppel me maar af van dit eer-gerelateerde gehakketak.

   Like

 107. Dorith (Haifa) zegt:

  Beste meneer Bouwman,

  U stelt me daar een paar vragen….. (Ik ben maar een gewone huisvrouw, en een slechte bovendien!)

  Wat vind ik van uw bijdrage ~ ik moet zeggen dat ik al gauw genoeg kreeg van het “gekibbel”
  en door al die heen en weer reakties kan ik me niet eens meer precies herinneren wat uw bijdrage inhield. Dat wil dus niet zeggen dat ik het slecht of goed vond, maar dat ik het om zo te zeggen uit het oog ben verloren. (Ik wist trouwens niet wie Emma West was en heb dat opgezocht.)

  Mijn opvatting over wat nu speelt is totaal onbelangrijk….. Maar ik kan u zeggen dat enerzijds het leven gewoon doorgaat (althans van mij, mijn familie en onze kinderen en van de meeste mensen); anderzijds vraag ik me net als ieder ander af wat de (nabije) toekomst ons zal brengen. Wordt onze oudste zoon die in een elite unit heeft gediend, straks opgeroepen? Je kan je er echter niet de hele dag mee bezig houden.

  Wat nu in Syrie speelt, wordt hier natuurlijk door de regering, het leger en anderen gevolgd.
  Het is een spannende tijd momenteel (maar voor de mensen daar een gruwelijke tijd) omdat men nog niet kan weten hoe het zal aflopen. En wat de afloop voor Israel zal betekenen.

  Aan politiek heb ik een enorme hekel. Dat Obama niet onze beste vriend is, daar ben ik van overtuigd. Wat Hillary betreft vind ik het moeilijk in te schatten. Maar wat wil je? Het is allemaal politiek….. smerige boel! Beloftes die niet worden nagevolgd, zaken die in het geheim worden bedisseld.

  Meneer Pennings is van mening dat Jehuda en Shomron bij Israel horen. Ik vind dat als we ware vrede kunnen sluiten, dan kunnen we van dat gebied grotendeels afstand doen (NOOIT van Jeruzalem). Ook de Golanhoogte kan beter onder Israel blijven, zeker met de huidige situatie. Ik denk dat de Druzen die daar wonen in stilte blij zijn niet betrokken te worden in de strijd in Syrie, hoewel ze zich altijd pro-Syrie hebben vertoond.

  De grote vraag is of men WARE VREDE met de zg. palestijnen kunnen hebben???

  Het spijt me dat mijn antwoorden zeer waarschijnlijk teleurstellend zijn. Maar zoals gezegd, ik ben politiek gezien niet “involved” (heb geen Isr. nationaliteit, maar zou denk ik op Meretz stemmen) en hoewel ik het recht heb om in de NL verkiezingen te stemmen, heb ik daar nooit gebruik van gemaakt.

  Ik wil weer eens van de gelegenheid gebruik maken om de heer Bron en zijn kameraden te bedanken voor het vele werk wat in deze site gestoken wordt. Het vinden van de artikelen en het vertalen ~ toda rabba!! (Da’s Hebreeuws voor zeer bedankt).

  Like

 108. Marc Bouwman zegt:

  @Dorith

  Dank je voor je antwoord. Het lijkt me heel zwaar in afwachting te moeten zijn van een oproep door het leger voor je zoon. Ik moet er niet aan denken.

  Je geeft aan dat je ruil van land voor vrede voorstaat. Maar tegelijk ben je er niet zeker van of dit werkelijk de vrede zal geven waarop je hoopt: je bent niet zeker van de houding van de Palestijnen.

  Die partij Meretz, waar staat die precies voor?

  Like

 109. vederso zegt:

  @ Dorith. Blijf hier reageren. Ik waardeer het zeer!

  Like

 110. vederso zegt:

  Voor Dorith en er is nog veel meer van Andrew Klavan!

  Like

 111. Dorith (Haifa) zegt:

  Hallo vederso,

  Ik ben niet alleen een slechte huisvrouw, maar ook nog een zeer hardhorende. Dat betekent dat ik grote moeite heb teksten van filmpjes te volgen als er geen ondertiteling in een voor mij begrijpelijke taal staat. Maar ik heb het principe van de heer Klavan begrepen 🙂

  Ook een deel van de reakties op youtube gelezen, had ik misschien beter kunnen nalaten…..

  Ik wens u en allen een fijne avond toe.

  Like

 112. Marc Bouwman zegt:

  @Dorith,

  Jouw partij staat dus voor vrede in ruil voor land. Zoals je natuurlijk al aangaf is moeten dan wel ten minste het overgrote deel van de Palestijnen hiermee akkoord gaan. En daar ziet het helaas nog niet naar uit. Wie weet, komt dat nog.

  Op Youtube staan er knoppen waarmee je de door jouw gewenste ondertiteling kan inschakelen; in het Engels of Hebreeuws.

  Like

 113. Martien Pennings zegt:

  Fantastisch, dat filmpje van Andrew Klavan getipt door Vederso hier boven.
  Ik kende het al, maar was vergeten hoe goed het is.
  De TSS (Two State Solution) is een gepasseerd station: bij elke beschouwer met een minimum aan verstand en realiteitszin moet inmiddels ingezonken zijn dat als Gaza net als Libanon ten prooi is gevallen aan nazislami’s, plus Egypte en Syrië op het menu, het niet lang zal duren voordat een “Palestijnse staat” in Samaria-Judea net zo’n terroristennest zal zijn als de rest en dat dan vervolgens Jordanië een prooi van Moslimbroederschappelijk ” Frühlings Erwachen” zal zijn.
  Hier is een artikel dat ik aan het bestuderen ben en dat nog eens grondig uitlegt dat “Palestijnen” niet bestaan en dat het levensgevaarlijk is ze die staat te geven: http://bit.ly/Njxswf
  Het is een in 1967 in het kader van de Koude Oorlog uitgevonden volk en Samaria-Judea is tot 1988 geclaimd door Jordanië, tot het koningshuis daar in de gaten kreeg dat ze er toch echt beter afstand van konden doen want dat anders de “Palestijnen” de poging van 1971 om het Jordaanse koningshuis omver te werpen nog eens dunnetjes zouden over doen.

  Like

 114. Dorith (Haifa) zegt:

  Meneer Bouwman, bedankt voor het knopje! Maakt een enorm verschil voor mij!

  En meneer Pennings ~ momenteel is ongeveer 20% van de Israeli bevolking Arabisch.
  Nemen we J & S er bij, ik moet er niet aan denken hoeveel (vijandige) Arabieren we dan ook onder ons dak krijgen……

  U belicht een mogelijk scenario, maar ik geloof niet dat Israel het hele J & S gebied onder de vlag met de davidster zal brengen. Voorlopig moeten we blijkbaar doormodderen met de bestaande situatie….

  Like

 115. max zegt:

  @lone wolf zegt op13 augustus 2012 om 20:13

  “De twee staten oplossing staat nog steeds op de agenda van de VN en de Europese Unie, inclusief Nederland, en is allerminst een gepasseerd station.”

  De VN en de Europese Unie, inclusief Nederland, zijn niet realistisch, en dat weet je donders goed lone wolf. Israël heeft al meerdere voorstellen gedaan in die richting, maar zijn per definitie verworpen door de Palestijnen/Arabieren. Van het allereerste voorstel van de VN in 1948 tot nu toe! Al eens gehoord van de drie nee’s van Khartoem? De Palestijnen/Arabieren willen een 1 staten oplossing met de Joden in de zee! En daar maken de Palestijnen/Arabieren geen geheim van. Dat feit alleen maakt een twee staten oplossing een gepasseerd station. Alleen deVN en de Europese Unie, inclusief Nederland willen het niet horen.

  Zolang de Palestijnen/Arabieren hun kinderen antisemitisme leren en leren dat elke Jood dood moet zal er nooit geen vrede komen!

  Like

 116. vederso zegt:

  @ Martien Pennings. Mee eens, de “Twee Staten Oplossing” is een gepasseerd station. Onafhankelijk van welke historische claim dan ook, gaat het nu over het overleven van de staat Israël. Door de langdurige negatieve benadering van de PA en Hamas zijn er nieuwe werkelijkheden ontstaan die Israël niet kan en ook niet zal negeren. Gelukkig maar.

  Like

 117. Piet Klont zegt:

  Ko Lumbus zegt:
  13 augustus 2012 om 09:28

  Weledelzeergestrengelde goedtoebedeelbare heer Lumbus,

  Inmiddels had ik zelf het bewuste artikel opgespoord in het archief van A7, maar daar waar het in dit geval om gaat, de wisselwerking van comments tussen Zande en Bouwman is dus aangaande de comments van Zande gehandicapt omdat deze zijn weggehaald.
  Het blijft evenwel wonderlijk dat een dergelijk stuk nog bewaard is gebleven daar waar er diverse van mijn hand zijn ‘verdwenen’.
  Niettemin bedankt voor uw speurwerk, Weledelzeergestrengeldeongewurgde edelopgebaarde mijnheer Lumbus.

  Like

 118. vederso zegt:

  @ lone wolf. Juist, maar wat als de ratio van de VN en de EU er niet meer toe doet? Omdat het zich in het verleden dusdanig heeft gediscrediteerd dat ieder ethisch denkend mens, zoals bijvoorbeeld Etienne Vermeersch, er niet meer naar wil verwijzen?

  Like

 119. max zegt:

  lone wolf zegt: Het standpunt van de VN en de Europese Unie is ratio.
  Dus “rede en verstand”

  Het spijt mij Lone wolf mijn standpunt heeft niks te maken met emotie.

  Mijn standpunt is gebaseerd op wat de geschiedenis laat zien, de drie nee’s van Karthoem en wat de Palestijnse/Arabische broeders zeggen. Op verifieerbaar feiten, en dat is Ratio! Dus “rede en verstand”

  En vasthouden aan iets tegen beter weten -wat zelfs door de feiten is achterhaald- is wishfull thinking.

  Like

 120. Pingback: Etienne Vermeersch en mijn kosmische vermoeidheid | E.J. Bron

 121. Marc Bouwman zegt:

  @Dortith op 20:22

  Graag gedaan.

  @Pennings op 19:55

  Heb het artikel van Sherman gelezen. Hij wijst TSS af omdat
  “It is a dichotomy that is as dangerous as it is deceptive, making it seem that the only choices are either a geographically untenable Jewish democracy, or a demographically untenable Jewish ethnocracy.”

  Dus het Israël zoals voorzien volgens TSS zou, als het een omvangrijker geografie beslaat, zou het bestaan van democratie in Israël vrijwel onmogelijk worden. Er rest dan een Israelische dictatuur om Arabische onderdanen in bedwang te houden. Dit is waar Dorith bang voor is.
  Maar Israël kan volgens het TSS ook een joods homogeen geheel worden als het zijn geografie beperkt. Maar dan is het de joodse bevolking als geheel niet in die staat onder te brengen. In die zin blijft de diaspora dan goeddeels voortduren. Daarbij dient overwogen te worden dat een Israël van voor de grenzen van 1947 militair niet te verdedigen lijkt te zijn.

  Het is precies dit probleem dat ik Vermeersch onder ogen bracht, toen ik hem vroeg:
  “Is Israel te verdedigen wanneer uw tweestaten-oplossing werkelijkheid wordt?”
  Ik uitte hierover mijn twijfel: “Met zulke grenzen is het al moeilijk. Maar helemaal als uw nabuur uw ondergang nastreeft.” Uiteindelijk stelde ik Vermeersch voor “Als u het joodse volk een alternatief kunt bieden dat voor onbepaalde tijd hun veiligheid garandeert, dan vind u vast en zeker gehoor. Wordt u niet gehoort, twijfel dan aan de juistheid van uw aanname.”
  Vermeersch heb ik hierover nog steeds niet gehoord.

  Sherman brengt goed onder woorden het moment van ontstaan van de Palestijnse identiteit. Hij maakt duidelijk dat Palestijnse politici uiteindelijk de Arabische eenheid en het herwinnen van het totale Palestina als complementaire doelen hebben geformuleerd, implicerend de volledige vernietiging van Israël.
  Sherman neemt het standpunt in dat er geen Palestijnse identiteit bestaat, en dat zijn opvatting gebaseert en onderschreven wordt door verschillende Palestijnse politici en militairen, incluis het handvest van de PLO. Hij wijst de tweestaten-oplossing in zijn geheel af, want een Palestijnse staat zou als uiteindelijk doel de vernietiging van Israël hebben.

  Maar laten we nu de keerzijde bekijken. En dit stuk is een beetje filosofisch, maar probeer even met me mee te denken. Stel er bestaat geen Palestijnse identiteit. Derhalve is het bestaan van een Palestijnse staat absurd: het zou niet bestaan. De onvrede van de Arabische wereld blijft dan onopgelost, tenzij als een wonder de Arabieren het bestaan van Israël plots zouden accepteren. Dat zou theoretisch kunnen. Maar dat is niet de praktijk. Wat is het geval? De Arabische ‘natie’ accepteert geen vreemde entiteit op hun grondgebied. Waarom niet? Omdat het geen Arabieren zijn? Of omdat het geen moslims zijn?

  Een natie kan zijn legitimiteit vinden volgens verschillende criteria. Taal (zoals Nederland) of geschiedenis (denk aan de Noord-Ierse protestanten: het zijn Ieren maar zij voelen zich Brits onderdaan) of religie (Russen zijn orthodox). Verder is het van belang of een natie samenvalt met de staat. In Nederland is dat wel het geval. In Noord-Ierland weer niet. En binnen de Russiche Federatie zijn verschillende naties te vinden onderheving aan één gezag (Moskou).

  De Arabische natie heeft als bindende factoren taal en religie. Het gebied waarin het Arabisch als taal dominant is, is gescheiden door grenzen, een product van het Westerse kolonialisme (niet alleen daar, maar overal op de wereld). Waar de Arabische natie zich op laat voorstaan is de religie: de islam bindt hen en vormt hun cultuur. Sterker: de islam is terug te vinden bij niet Arabische volken. Dat maakt dat de Arabieren een goed deel van het internationale respect verdienen aan het gegeven dat zij aan de bron staan van een wereldcultuur.

  Als Sherman zijn zin zou krijgen, de Palestijnse identiteit ontkent zou worden en derhalve de Palestijnse staat zijn legitimiteit ontnomen, wordt Israël dan niet mutatis mutandis geconfronteerd met een veel formidabeler vijand, namelijk de gehele Arabische én islamitische wereld? Dit laat onverlet Sherman’s gelijk in de dubbele agenda die Palestijnse en Arabische politici hanteren, namelijk dat een Palestijnse staat uiteindelijk de vernietiging van Israël moet betekenen.

  Maar er is meer: juist uit het gegeven dat na de mislukte Arabische aanval van 1967, Arabische staten plots spraken over een Palestijnse natie, kan uitgelegd worden als onwil van de diverse Arabische regeringen zich verder te mengen in dit conflict. Door, in feite van buitenaf, de Palestijnse natie te proclameren, distantiëren deze politici zich feitelijk goeddeels van hun commitment aan de Palestijnse doelen. Met de mond beleiden ze wellicht de Arabische natie, met hun hart wellicht de islam, maar de facto is het aantal vijanden van Israël verminderd van 200 miljoen tot zo’n 6 miljoen (incluis die Palestijnen in Jordanië).
  Als Sherman zijn zin krijgt groeit dus het aantal potentiële vijanden weer tot 200 miljoen Arabieren, wellicht tot 1,4 miljard moslims. De vraag is of dat wenselijk is.
  Het is ook de achterliggende angst bij Dorith, als zij stelt dat Judea en Samaria liever geen deel moet uitmaken van Israël, omdat er dan weer miljoenen vijanden zich binnen de grenzen bevinden. En dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor de binnenlandse veiligheid.

  Het afwijzen van de tweestatenoplossing bergt voor Israël het gevaar in zich geconfronteerd te worden met een ontzaglijk veel grotere vijand.

  Feitelijk zijn er maar twee mogelijkheden. Of beide partijen schikken zich in de bestaande situatie en openen normale betrekkingen met elkaar. Of er komt een all out war, waarin een van beide partijen vernietigd wordt. Die partij, indien er daadwerkelijk sprake zou zijn van vernietiging aan niet-Israëlische zijde zouden dan de Palestijnen moeten zijn. Dus niet de Arabische natie of de islamitische oema, want dat betekent een wereldoorlog, ervan uit gaande dat het Westen Israël’s bestaan blijft garanderen.

  Wat mij eraan doet denken deze vraag op te werepen: stel dat Iran en / of Egypte ism de Palestijnen Israël daadwerkelijk in zijn bestaan bedreigen, zijn jij en ik en alle andere Israël-vrienden, bereid om dit land te verdedigen?

  Like

 122. Ko Lumbus zegt:

  @Piet Klont 20:6

  Oké Piet, bij ontbreken van die dialoog tussen Zande en Bouwman is daar dus geen oordeel meer over te vormen.

  Wat je precies mist aan eigen bijdragen op Art.7 weet ik niet maar er is nog steeds simpel een kleine dertig stukken van jouw hand op te diepen.

  Like

 123. Pingback: Etienne Vermeersch: het Palestinisme van een sluwe Simpelmans | E.J. Bron

 124. max zegt:

  egguenne zegt om 15:27
  “Nooit geen groter “gelul” gelezen dan op deze site. Zo snel als mogelijk de vuilbak inkieperen. Geraadpleegde sites verwijderen en de zelfverklaarde messias Pennings verwijzen naar de psychiatrie. Daar weet men raad met lieden die hun eigen gelijk alleen maar trachten te bekomen door vuilbekkerij uit te kramen en mensen te denigreren tot stof der aarde.”

  Als deze site zoveel een groot gelul laat zien, kom dan met gefundeerde feiten en omstandigheden aan, die het tegendeel bewijzen! Want tot op dit moment heb ik nog geen bewijzen gezien, die aantonen dat Pennings onwaarheden verteld!

  Als “mensen te denigreren tot stof der aarde.” slaat op de de mensen die Moslim zijn, kan ik zeggen dat je zaak eenzijdig bekijkt:
  In de Koran, Hadith en de Sharia is er sprake van twee soorten mensen de gelovige en de ongelovige. de volwaardige mens de gelovige en de onwaardige mens de ongelovige: de Jood, christen, hindoe, boeddhist, atheïst, socialist communist, kortom alles wat niet gelooft in Allah en zijn Profeet. Dus wordt het even tijd voor je dat je deze boeken even leest en naast de mensenrechten legt zoals wij die kennen in het Westen.

  Voor mij is ieder mens gelijk, maar als iemand tegen mij zegt jij móét onder de sharia leven, of onder een ander totalitair systeem (socialistisch of communistisch) gaan leven, komt er aan mijn tolerantie een eind. En ik denk dat dat rustig gezegd moet kunnen worden, zonder dat men door een of andere idioot doorverwezen wordt naar een psychiatrie.

  Oke juist, even terug naar de psychiatrie…. Ik heb toch mijn bedenkingen….

  Het is net als Penning altijd zegt in deze kwestie: halve waarheden verdraaide waarheden, gewone leugens, en het verzwijgen van koeien van waarheden.

  Als Pennings van halve waarheden hele waarheden maakt, de verdraaide waarheid recht zet, leugens ontmaskerd, en de verzwegen waarheden op tafel legt, moet hij dan naar een psychiatrie? Is dat vuilbekkerij? Of wil jij de waarheid niet horen of zien?

  En jouw oplossing is dezelfde als in communistisch Rusland van weleer: Psychiatrie of de Goelag. Om de tegenstanders monddood te maken!

  Plato zei het al: “Wie de waarheid spreekt wordt als de grootste vijand beschouwd.”

  Like

 125. Pingback: Bert Anciaux pleegt cultuurverraad, dus hoogverraad in het kwadraat | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s