De invloed van de islam in het onderwijs

(Door: Matthew Roberts)

Als docent vind ik het bedroevend als ik zie hoe de onderwijskundige elites de Engelse kinderen hebben beroofd van het recht om goed op de hoogte te zijn van hun erfgoed en hun geschiedenis en die te begrijpen. Er is geen twijfel over dat vandaag de dag Engelse kinderen heel weinig weten van wie ze werkelijk zijn, waar ze vandaan komen of over hun zeer rijke en prachtige cultuur. Vraag een willekeurig Engels kind iets over de beeldbepalende data van de Engelse geschiedenis, zoals Hastings en Waterloo en uw kansen om een juist antwoord krijgen zijn erg klein. Vraag hen om aan u het belang van koning Alfred de Grote uit te leggen en over de beroemde Slag van Edington in 878 AD en de kans is groot dat ze er niet eens van gehoord hebben. Vraag hen om u te vertellen over de Angelsaksen (Anglo-Saxons) en over de totstandkoming van Engeland en zij zullen geen flauw idee hebben. Ik benadruk de Engelse kinderen hier in het bijzonder, want naar mijn mening zijn de Engelsen het slachtoffer geworden van een systematische culturele zuivering.

Ik kan u, omdat ik in het onderwijs werk, helaas uit mijn persoonlijke ervaringen vertellen dat het Engelse kind waarschijnlijk beter in staat is om het belang van de ramadan uit te leggen dan het belang van Pasen en dat het meer weet over andere culturen dan over zijn of haar eigen cultuur. Dit proces van ‘deculturalisation’ [Deculturalisatie (hersenspoeling) is het afwerpen van de voorouderlijke cultuur en het dan systematisch vervangen door een buitenlandse cultuur]waaraan de Engelsen zijn blootgesteld, heeft, zoals ik later zal uitleggen, vreselijke gevolgen gehad. Hoe komt het dat het Britse onderwijsstelsel niet meer de geschiedenis van de natie onderwijst? Waarom willen de onderwijskundige- en politieke elites niet langer de autochtone geschiedenis en cultuur bevorderen?Waarom is er niet langer de overdracht van de Britse waarden en gebruiken? Het antwoord is, denk ik, het gevolg van immigratie en multiculturalisme.

Tot aan de jaren 1970 was het standpunt van de pro-immigratie elites dat immigranten zouden moeten assimileren in de Britse cultuur en in essentie Brits worden, wat betekende dat zij de Britse gewoontes, de waarden en de cultuur zouden delen, hierbij werd verwezen naar het ‘Assimilationist Model’ (voorbeeld van een assimilatiemodel) en dat werd aangeprezen als zijnde progressief en toekomstgericht. Het werd echter zeer duidelijk dat dit model niet werkte en aan het eind van de jaren ’70 opende links sterk de aanval op het ‘Assimilationist Model’ door het als onderdrukkend en racistisch voor te stellen. Zo ontstond het multiculturalisme! Het multiculturalisme werd het algemeen aanvaarde officiële dogma uit de jaren ’80 en dit nieuwe dogma zou een ​​noodlottige invloed hebben op het Britse onderwijsstelsel en in het bijzonder op het onderwijsprogramma.

Multiculturalisten geloven dat alle culturen even waardevol zijn en dus moeten die eenzelfde hoeveelheid respect krijgen. Om welke cultuur dan ook als superieur te propageren werd beschouwd als racistisch en onderdrukkend. Zij werden achterdochtig ten opzichte van de meerderheidscultuur van het gastland en zagen die als imperialistisch, discriminerend en exclusief. Etnische kinderen op Britse scholen, zo werd gesteld, moeten worden onderwezen in hun eigen cultuur en geschiedenis enactief worden aangemoedigd om die te omhelzen. Het zelfvertrouwen van deze culturen werd bevorderd en al het lesmateriaal werd gezuiverd van welke sporen vanracisme en seksisme dan ook. Wat met deze stap naar vermeende gelijkheid inwerkelijkheid werd bedoeld was de radicale afbraak van de meerderheidscultuur, deidee van de natiestaat en de waarden van de Westerse democratie. Het werd steeds meer de mode om te suggereren dat er niet zoiets was als ‘waarheid’, alleen maar verschillende ‘lezingen’ van ‘perspectieven’; daarom werd elke suggestie dat de ene beschaving of cultuur feitelijk superieur was aan de andere dan ook gezien als racistisch en onderdrukkend.

De Engelse geschiedenis en de cultuur werden vanaf die tijd niet meer op enigeinhoudelijk zinvolle manier op de scholen onderwezen en de geschiedenis van Groot-Brittannië en Engeland werd alleen nog maar besproken om haar voortdurend omlaag te halen, omdat zij onderdrukkend zou zijn; de Trans-Atlantische slavenhandel en het kolonialisme bijvoorbeeld worden altijd door linkse leraren gepropageerd als voorbeelden van de Britse geschiedenis en er wordt verteld hoe imperialistisch en racistisch die zijn. Dit heeft in de samenleving geleid tot etnische ‘slachtoffergroepen’die blijk geven van vijandschap voor de cultuur van het gastland, en het heeft onze jonge kinderen beschadigd, die opgroeien met een besef van historische schuld enzelfhaat voor hun land. Onze kinderen verspillen het beste deel van hun vroegeopvoeding met het gevoel dat ze geen besef van plaats of geschiedenis hebben,geen cultuur om trots op te zijn omdat de culturen van de mensen om hen heen een voorkeursbehandeling krijgen, terwijl hun eigen cultuur naar beneden wordt gehaald.Kinderen van hun erfgoed ontdoen is één van de grootste misdaden van deliberaal/linkse elite in dit land en zij zullen zeker op een dag hiervoor verantwoordelijk worden gesteld.

Er zijn natuurlijk nog meer gevolgen voor de samenleving als mensen worden beroofd van hun erfgoed en hun cultuur. Kinderen die geschikt gemaakt zijn voor de maatschappij door middel van een correcte kennis van de geschiedenis van hun land, en die een goede kennis hebben van hun cultuur, hebben meer kans om op te groeien met respect voor hun land en hun medeburgers. Ze hebben meer kans om zich in te zetten voor en waarde te hechten aan de rechtsorde en om hardwerkende gewetensvolle burgers te zijn die respect voor anderen hebben. Sociale solidariteit heeft de neiging om tot sterkere en stabielere samenlevingen te leiden, met lagere misdaadcijfers en minder disfunctioneren. Maar degenen die niet geïntegreerd zijn in de cultuur en de  geschiedenis van een land zijn minder betrokken bij ​​dit alles en dat is, naar mijn mening, de reden waarom er de verschillende gradaties van criminaliteit zijn en de rellen die we in de afgelopen jaren gezien hebben. De misdaadcijfers tonen duidelijk aan dat etnische minderheden oververtegenwoordigd zijn in zowel de misdaadstatistieken als in het bevolken van de gevangenis. Dit kan niet worden begrepen en los worden gezien van het feit dat ze zichzelf zien als  ‘slachtoffers’ van de Britse samenleving, onderworpen aan racisme en discriminatie, een standpunt dat voortdurend bevorderd wordt door links en door het onderwijsstelsel. Zoiets prent gevoelens van uitsluiting (marginalisering) in deze groepen, vooral onder de jongeren, die dan geen reden zien om de waarden van een samenleving waar zij een hekel aan hebben te onderschrijven!

In de afgelopen 20 jaar is het onderwijsprogramma op scholen ook in toenemende mate begonnen met het weerspiegelen van de islamitische demografie en de invloed daarvan op de samenleving. De islam en het onderwijzen erin zijn inmiddels diep verankerd in het onderwijsprogramma van het Britse onderwijsstelsel en als je kinderen hebt in het primair of voortgezet onderwijs dan ben ik bang dat aan hen fundamentele islamitische doctrines worden onderwezen, evenals iets van de islamitische cultuur. Er is een goede kans dat zij mogen genieten van een aangename reis naar de plaatselijke moskee! Deze ontwikkelingen komen steeds meer voor op scholen in heel Groot-Brittannië. In Schotland bijvoorbeeld, werden 30 niet-moslim kinderen van de Parkway Basisschool onlangs verplicht om een ​​moskee te bezoeken in het Yorkhill district van Glasgow. In de moskee werd vereist dat de kinderen de shahada, de islamitische geloofsgetuigenis zouden reciteren, waarin staat: ‘Er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn boodschapper “. Moslims eisen ook dat islamitische predikers naar alle scholen in Schotland worden gestuurd om de kinderen over de islam te leren, zogenaamd in een poging om een einde te maken aan een negatieve houding ten opzichte van moslims. Het is ondenkbaar dat islamitische kinderen zouden worden uitgenodigd om in een kerk de volgende Christelijke geloofsbelijdenis te reciteren: ‘Ik heb gezondigd en accepteer de noodzaak van vergeving door het aanvaarden van Jezus Christus als mijn Heer en Verlosser’. Deze handelwijze zou ongetwijfeld leiden tot massale protesten van de islamitische gemeenschap. Zal deze school moslimkinderen meenemen naar de plaatselijke synagoge om tolerantie en begrip te bevorderen?

Op veel scholen moeten Britse kinderen in een rollenspel islamitische historische gebeurtenissen uitbeelden, zoals de reizen tussen Mekka en Medina die door Mohammed zijn gemaakt. Zij zijn verplicht zich te kleden als moslims uit de 7e eeuw en moeten een aantal elementaire zinnen als ‘in sha Allah’ of ‘als Allah het wil’ leren. Ze hebben natuurlijk niets geleerd over hoe de profeet de verschillende Joodse stammen uit Medina afslachtte!

Britse kinderen krijgen echter meer dan alleen islamitische propaganda voorgeschoteld op scholen; ze krijgen ook halal vlees geserveerd. Het uitgangspunt van de meeste scholen is nu om halal vlees op te dienen zonder de ouders of de kinderen daarvan in kennis te stellen. Veel ouders en kinderen weten hier niets van en daarom wordt hun de mogelijkheid ontnomen om een keuze te maken of zij dit vleeswel of niet willen. Het is te meer een bewijs, als dat nog nodig zou zijn, van de sluipende islamisering in Groot-Brittannië en de bevoorrechte positie die de islamheeft in onze samenleving. Zouden deze onderwijsautoriteiten bijvoorbeeld de verkoop van vlees op de scholen verbieden uit angst om vegetariërs van streek te maken, die geloven dat het slachten van dieren wreed en onaanvaardbaar is? Het antwoord is natuurlijk nee! Waarom zijn zij dan een specifieke groep wel ter wille? Het wordt steeds duidelijker dat de islam een speciale status in Groot-Brittannië heeft verworven en dat de invloed ervan aan de dag treedt op alle gebieden van het leven,maar vooral in het onderwijs. We zien hier de ideologische manipulatie van onze kinderen, om hen voor te bereiden op hun toekomstige demografische en culturele ontheemding.

De arme kinderen die graag varkensvlees eten, vooral worstjes (sausages), zullen niet langer kunnen genieten van deze culinaire delicatesse, omdat veel scholen niet meer de ‘good old’ Britse worstjes serveren. Of in feite welke worstjes dan ook! De London Borough of Haringey, een streng islamitische wijk in Noord Londen, is onlangs overgestapt naar een menu dat volledig halal is. De Haringey gemeenteraad bracht een ‘Best practice’ advies uit voor alle scholen in haar gebied ‘om alle varkensproducten te verbieden, om te voorzien in de behoeften van personeel en leerlingen die om religieuze redenen hiermee niet in contact mogen komen.’

Op de Cypress Junior School in Croydon, Zuid-Londen, kondigde het schoolbestuur in de nieuwsbrief van de school d.d. 1 juni 2012 aan dat de school heeft gekozen voor een varkensvrij menu ‘als gevolg van een feedback naar de leerlingen en de ouders’. In Luton, waar nu meer dan 15% van de bevolking moslim is, hebben 23 van de 57 scholen varkensvlees verboden.

Lunch menu’s zijn niet het enige gebied waarin ‘culturele sensitiviteit’ zich op de Britse scholen aan het uitbreiden is. In West Yorkshire heeft de ‘Park Road Junior Infant School en Nursery School’ in Batley verhalen verboden waarin varkens een belangrijke rol spelen, met inbegrip van de ‘de drie biggetjes’, voor het geval die moslimkinderen zouden beledigen. Veel mensen lachen dit weg als politieke correctheid die gek is geworden. Het is veel angstaanjagender. Al deze ontwikkelingen ondermijnen en verzwakken de culturele integriteit van de natie en de sociale vormgevers gebruiken het onderwijsstelsel als een middel om een multiculturele utopie te creëren, wat alleen kan plaatsvinden als de ontvangende cultuur is gedeconstrueerd, verzwakt en uiteindelijk wordt weggegooid als een papiertje dat om iets lekkers zit..

Veel docenten zoals ik moeten natuurlijk zwijgen over de ware aard van de islam. Het bespreken van de islamitische trans-Sahara slavenhandel of de vernietiging van alle niet-islamitische stammen in het hele Saoedi-Arabische schiereiland of het afslachten van 50 miljoen Hindoes of de slachting die plaatsvond in Constantinopel of de duidelijke hedendaagse barbaarsheid van de islam, staat gelijk aan het plegen van een schanddaad en is een uitnodiging voor ontslag. We zijn allemaal gedwongen om met de leugen te leven dat ‘de islam een religie van vrede is’.

Het is duidelijk dat alle belangrijke instellingen in Groot-Brittannië zijn gevangen genomen door liberaal/links en dat zij multiculturalisme en diversiteit bevorderen. Wat we hebben meegemaakt tijdens de naoorlogse periode is ‘de mars van Antonio Gramsci door de instellingen’ (http://nl.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci) en die is zonder twijfel zeer succesvol geweest. Het wordt echter wel tijd voor een contraculturele revolutie om deze instellingen te zuiveren van de destructieve ideologie van het cultureel relativisme en het multiculturalisme. Laten we hopen dat deze tegenaanval snel aan kracht wint, voordat het te laat is.

Bron:

http://britishfreedom.org/islam-in-education/

Vertaald uit het Engels door:

Wachteres

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", Dhimmitude, Elite, Groot-Brittannië, Islamisering, Linkse Kerk, Moslims, Multiculti, political correctness, Socialisten. Bookmark de permalink .

20 reacties op De invloed van de islam in het onderwijs

 1. Een goed artikel, Wachteres! Bedankt voor de vertaling.

  Ik denk dat we er ook vanuit kunnen gaan dat dit ook binnen het Nederlands onderwijs steeds vaker gaat voorkomen. Nu heb ik geen schoolgaande kinderen maar ben eigenlijk best wel benieuwd hoe de situatie hier in Nederland en dan vooral in de grotere steden is. Anyone?

  Like

 2. Linsky zegt:

  Pier, psies, wat dat betreft ben ik ook enorm blij dat het soort onderwijs probleem voor mijn kinderen niet meer geldt…..
  Maar verdomme wel voor die van hen! 😦
  ———————-

  Goed stuk werk weer wachteres! 🙂

  Ik zet overigens m’n bericht hier maar, niet om je draadje te verkloten, maar die andere draden worden zo lang dat de pagina’s te traag worden.

  Parlementslid erkent op TV dat Iraanse bom bedoeld is om Israël ‘af te maken’
  ‘Iraanse kernbom ook voor bescherming Syrië’ – Frankrijk bereidt evacuatie 200.000 burgers uit Israël voor- Syrische analist stelt totale oorlog Arabische landen tegen het Westen in vooruitzicht

  Een atoombom op Tel Aviv is zo ongeveer de ultieme droom van iedere Israël-hatende Arabier.

  Voor iedereen die nog steeds in het sprookje geloofd dat het Iraanse kernwapenprogramma in werkelijkheid niet bestaat en enkel een onderdeel is van het ‘Zionistische complot’: Walid Sakariya, voormalig generaal en nu parlementslid voor de door Iran geleide terreurorganisatie Hezbollah in Libanon, heeft voor de camera’s van al-Manar TV openlijk toegegeven dat de Iraanse kernbom speciaal wordt ontwikkeld om Israël ‘af te maken’.

  ‘Dit is mijn analyse,’ begint Sakariya in het fragment dat werd vertaald door Memri TV, dat meer dan 100 Arabische- en Farsi (Iraanse) TV stations in de gaten houdt omdat in de Westerse politiek en reguliere media vrijwel niemand deze talen kent, noch beseft dat hoge Arabische- en moslimofficials tegenover hun eigen publiek totaal andere dingen zeggen als tegenover de naïeve Westerse journalisten……..verder;
  http://xandernieuws.punt.nl/?id=662850&r=1&tbl_archief=&

  Like

 3. Gt zegt:

  U bent benieuwd of dit op Nederlandse scholen ook zo is, ik denk dat dit al jaren zo onder het mom van een linkse onderwijs dictatuur plaats vind. Jongeren zijn gewoon niet meer instaat een eigen mening tehebben. Valt u het eens nooit op …wanneer hebt u op het journaal of andere nieuws bron wel eens de werkelijke mening gehoord over wat ze vinden van het multiculturele drama. Nou ik denk zelden.

  Like

 4. Het BigBrotherJournaal volg ik al een groot aantal jaren niet meer. Sinds de intrede van Internet in Huize Veenstra (1996) heb ik ontdekt dat de alternatieve media een enorm stuk geloofwaardiger overkomt en niet een eenzijdig beleid voert, gelukkig. Op het BigBrotherJournaal zullen alleen de positieve meningen met betrekking tot de multiculti worden weergegeven maar de negatieve zullen zeer zeker worden geweerd.

  Like

 5. marijke zegt:

  Goed stuk Wachteres.Het is om te janken.maar wat ik dan weer niet begrijp dat die ouders dan niet in opstand komen.Ik hoorde hier ook dat veel nederlandse kinderen achter liepen.Om dat de buitenlansen kinderen meer aandacht kregen van wegen de taal achterstand.Ja en de geene die dat allemaal heeft laten gebeuren,hun kinderen zitten allemaal op blanke scholen in de beteren buurten .Het is toch allemaal niet meer te geloven.

  Like

 6. Linsky zegt:

  Marijke, voor die opstand, daarvoor is ruggegraat nodig, en als je ‘m niet meer hebt is dat weer heel makkelijk om het allemaal te laten gebeuren…..met opzet! 😦

  Like

 7. Tom Hendrix zegt:

  @Marijke 21.09. uur, helaas heeft linsky U hier het goede antwoord gegeven. Velen in onze bevolking zijn gehersenspoeld door de rooie/ liberale media en pers, het is verdomme allemaal LINKSE AGITPROP 24/7, en we laten het gebeuren. Kijk maar hoe stom de nederlander is als we de peilingen moeten geloven, ze stemmen op pinokkio RUTTE VVD, of op onze lachebek communist van de SP ROEMER. Ik ben benieuwd of men wakker word voor 12 september. Maar onze pers en media zijn HOEREN van LINKS en de NEP LIBERALEN>

  Like

 8. E.J. Bron zegt:

  @Pieter

  CHECK JE MAILBOX EVEN!!

  E.J.

  Like

 9. marijke zegt:

  Ja ja Linsky en Tom ik weet het,ik weet het.Maar toch brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

  Like

 10. Wachteres zegt:

  http://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/71-joram-van-klaveren/3748-begroting-bzk-eerste-termijn-inbreng.html

  Ook de PVV beweert dat de invloed van de islam in het onderwijs gegroeid is. (laatste alinea)

  Like

 11. @E.J. Email terug. Ik duik er ff in

  Like

 12. Johanna Haarlem zegt:

  kort over zijn : de weg met ons cultuurflow…en reken maar dat er in het onderwijs genoeg islam is ze mogen zelfs met kopvod voor de klas of klasse assistent zijn…bezoek aan de moskee…mama en dochter komen ff vertellen leuk met hapjes wat hun geloof inhoud en waarom het meisje niet maar haar handjes gevouwen bid maar met haar handjes open omhoog…hou maar op mijn kind zat op een gelovige school bewust opgezet komen er toch steeds meer lappenpoppen want wij reijken de hand naar het andere geloof…gelukkig waren er ook wel seculiere turken zonder lappen maar ze waren er wel…boos werd ik erom

  Like

 13. daiyu-ninja zegt:

  Bij het zien van de foto, van die Engelse meisjes die knielen op dat (moslim)matje, voelde ik de tranen achter mijn ogen prikken. Het is te afschuwelijk voor woorden.

  Waarom mogen moslims alles wat met hun cultuur te maken heeft behouden en hoeven zij niks, maar dan ook niks in te leveren van de elite en de autochtonen ales, zelfs hun geschiedenis?
  Waar zijn ze mee bezig!!!
  Als de scholen geen geschiedenis meer aan de autochtonen kinderen leren, dan moeten de ouders dat doen..Zij moeten hun kinderen de geschiedenis van Engeland leren en waar hun cultuur voor staat, wie ze zijn, en wat de islam is en inhoudt?
  Als dat strafbaar ‘discriminatie’ is, dan geen nood, want ze kunnen slecht miljoenen mensen in de gevangenis gooien.

  Niemand, maar dan ook niemand heeft het recht om ’n ander van zijn/haar identiteit en cultuur te mogen beroven!
  Dat is een zware misdaad tegen de mensheid.
  Ik begrijp het niet, ze geven hun land gewoon zonder slag of stoot weg aan mensen waarvan ze weten dat die hun dochters zullen mishandelen en als een broedmaschine zullen gaan gebruiken!

  Alleen al de gedachte dat jouw dochter minder zal zijn dan een beest en geen rechten zal hebben, en jouw zoon net zo barbaars en wreed zal worden dat hij zonder emoties en vol haat de kelen van andersdenkenden zal doorsnijden onder het luide geschreeuw van,allahu akbar, daar raak je toch van buiten zinnen!

  Like

 14. [quote]
  Bij het zien van de foto, van die Engelse meisjes die knielen op dat (moslim)matje, voelde ik de tranen achter mijn ogen prikken. Het is te afschuwelijk voor woorden.
  [/quote]

  @daiyu-ninja: Je was niet de enige. Het is gewoon schandelijk dat dit uberhaubt mogelijk is. Binnenkort in ons eigen theater of is dit inmiddels al werkelijkheid geworden?

  Like

 15. louis-portugal zegt:

  daiyu-ninja: ik ben het helemaal met jou eens.
  Ziek word ik van dat weg met ons gedoe.

  Like

 16. peter zegt:

  Cultureel marxisme , oud concept , maar bijzonder effectief gebleken.
  zoals
  http://en.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_School
  http://en.metapedia.org/wiki/Cultural_Marxism

  http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_36.shtml

  doe ook maar even dit
  http://www.canadafreepress.com/index.php/article/38585

  ook maar even dit
  http://www.canadafreepress.com/index.php/article/38585
  Gaat er een lampje branden ?

  Kijk eens van een afstandje wat er aan het gebeuren is in de wereld , nog even en we smeken om een nieuwe grote bovenbaas, dat we daar jarenlang voor rijp gemaakt zijn blijkt niet door te dringen.
  onderwijs ,nietwaar !

  Like

 17. peter zegt:

  oeps 2 maal dezelfde link gegeven de laatste link moet deze zijn
  http://www.worldfuturefund.org/wffmaster/reading/germany/mussolini.htm

  Like

 18. breget. zegt:

  Marijke hoeveel miljoenen NL lopen hier achter de islam aan kijk hoe gelaten men in dit land reageert bij het verwijderen van enkeld en alleen de kerstboom ,en willen ze het Passen afschaffen omdat het christelijke gevoel van oud cultureel Nederland te kwetsend is voor de moslims .

  Like

 19. marijke zegt:

  Ja breget dat is toch de omgekeerde wereld.En zo in en in triest.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s