De rechts-reactionaire opvattingen inzake Israël & Palestina van Etienne Vermeersch, Eddy Daniëls, Anja Meulenbelt, Harry van Bommel et tutti quanti

(Door: Roelf-Jan Wentholt)

Veel Israël-haters, zoals de Vlamingen Etienne Vermeersch en Eddy Daniels en in Nederland  de socialisten Anja Meulenbelt, Harry van Bommel en Emile Roemer, steunen via wat zij noemen de Palestijnen de mogelijk meest reactionaire kracht die de wereldgeschiedenis ooit gekend heeft: de islam.  Daarbij hoort een totaal geperverteerd geschiedbeeld, waarin de Palestijnen als ”progressief” en de staat Israël als de reactionaire “kolonialistische “ kracht wordt voorgesteld. Het is van het grootste belang een helder beeld te krijgen van de situatie in de landstreek Palestina voorafgaand aan de komst van de Joden, zo’n beetje midden 19e eeuw.

Wat weten we van de toestand van Palestina toen? We weten dat het land schaars bevolkt was. We weten dat de macht absoluut in handen was van een kleine groep Arabische feodale landheren. Deze Arabische Heren verdienden hun inkomen door de arme Arabieren op een vreselijke manier uit te persen. De arme Arabieren bewerkten het land van de feodale heren en moesten daarvoor enorm veel betalen. De arme Arabieren hadden geen enkele kans op een verbetering van hun lot. De meesten van hen stierven met schulden die hoger waren dan aan het begin van hun leven. De feodale heren dienden geen enkel groter belang dan het vullen van hun zakken. Iedere economische ontwikkeling was daardoor onmogelijk. Deze Arabische elite diende geen enkel gezamenlijk belang, zij dienden slechts hun eigen belang.

Joden en christenen waren in deze wereld derderangs burgers volgens het islamitische idee van het Dhimmie-contract. De christen of Jood die zich aan dit contract wenste te onttrekken kon rekenen op de doodstraf. Want zo is de islamitische wet. Het is of onderwerping en dhimmie worden óf bekering tot de islam óf de dood . Zo hadden de arme Arabieren toch nog iets om op neer te kijken: Joden en christenen. Waarbij op de Joden nog dieper werd neergekeken dan op de christenen. Dat is allemaal gewone, alledaagse islamitische kost.

Maar . . . . . . het heeft er alle schijn van dat de islamitische traditie in de 19e eeuw behoorlijk was ingedommeld. Zo lees ik in verslagen van eind 19-de eeuw over het innen van de speciale belasting voor christenen en Joden dat deze belasting niet heel hoog was en bovendien niet met veel overtuiging werd geïnd . Toen de Joden zich meer en meer zelfstandig begonnen te gedragen was dit een verder opzeggen van het dhimmie-contract. En dan komt het moment waarop de Arabische elite, dit onder ogen ziende, het hele islamitische onderdrukkingssysteem oppoetst en met vernietigende kracht weer in werking stelt. Die vernietigende kracht richtte zich ook op Arabieren die het goed met de Joden konden vinden. Duizenden (ja, duizenden) Arabieren werden vermoord om hen in het islamitische gareel te dwingen. De beruchte Amin al-Hoesseini, de Moefti van Jeruzalem,  speelt hier een belangrijke rol. De Hoesseini’s vormden de absolute top van de absoluut feodale piramide.

De conclusie is gerechtvaardigd dat de onderdrukkers van de Arabische massa bestonden uit Arabische feodale heren. Het is treffend dat ook antizionistische geschiedschrijvers dit beeld van Arabische uitbuiting van arme Arabieren bevestigen. Ik wil het dan ook als erkend historisch feit hier vaststellen. Wie het wenst te betwisten is welkom, uiteraard, in de comments.

Dan komt eind 19-de eeuw in Europa de beweging op gang die we nu Zionisme noemen. Het is het idee van de Joden om een eigen tehuis te gaan bouwen in de landstreek Palestina. Hoe dachten deze Zionisten dat te bereiken? Zij hebben daar veel over geschreven. Zij gingen dat doen door land aan te kopen. Niks veroveren, niks verdrijven. Er is een overvloed aan documenten die toont dat de Zionisten land wilden gaan kopen. En dat deden ze dan ook . Er is geen sprake van verovering. Het enige waarvan de Joden beschuldigd konden worden is dat zij zeiden: wij gaan nu in zelfstandigheid voor ons zelf zorgen en wij zullen dat doen zonder iemand te benadelen. Het is deze keuze voor zelfstandigheid, deze opzegging van het dhimmie contract, die op den duur de gehele islamitische onderdrukkingssytematiek weer tot leven bracht. Maar voorlopig leek er aan het einde van de 19-de eeuw  wel enige grond te zijn voor Joods optimisme over vestiging in Palestina. Het islamitische onderdrukkingssysteem was net zo ingedommeld, versloft en versuft als de landstreek Palestina zelf.

Van wie kochten de Joden de grond? In de eerste plaats van de Arabische feodale heren. Tegen exorbitante prijzen. Stel u voor een prijsstijging met een factor 50. Dat gaat goed, zou je denken. Arabische feodale heren tevreden, Joden tevreden. Maar hier gaat het mis. Want de feodale heren zien in de komst van de Joden ook een ernstige bedreiging van hun feodale positie. De arme Arabieren hebben geweldig baat bij de komst van de Joden. Zij kunnen zich nu aan het feodale juk onttrekken. Economische groei, aangevuurd door de Joodse investeringen, brengt allerlei kansen en verbeteringen. Ook en juist voor de arme Arabieren. De feodale heren zijn niet geïnteresseerd in economische groei, zij zijn alleen en uitsluitend geïnteresseerd in hun eigen belangen. Daarom gaan zij, terwijl ze land blijven verkopen aan de Joden tegen woekerprijzen, een strijd aan tegen de Joden. Die strijd laten ze voeren door . . .  de arme Arabieren. Waarom zijn die arme Arabieren zo dom om hierin te trappen? Ja, dat is een vraag die wel vaker opdoemt in de geschiedenis. Een deel van het antwoord ligt in de genadeloze terreur die de Arabische feodale heersers meer en meer loslaten op de arme Arabieren. Een ander deel van het antwoord ligt in de islamitische haatideologie waar de Arabische feodale heren uit kunnen putten om de armen te ‘inspireren’.

Om de moraal van de feodale heersers nog even nadrukkelijk te tonen: de Heren laten kleine grondbezitters vermoorden als deze hun grond direct aan de Joden pogen te verkopen. De Heren dwingen de armoedige Arabieren de grond aan hen te verkopen, tegen hele lage prijzen, waarna ze de grond tegen zeer hoge prijzen door verkopen aan de Joden. Dezelfde Joden die ze door geweld en terreur proberen te verjagen, zodat ze dan de grond ook meteen weer in handen zullen hebben. Onvoorstelbaar smerige maffiapraktijken mag je dit toch wel noemen.

Als in Europa de Eerste Wereldoorlog uitbreekt komt er nog een partij in beeld: Britse bestuurders en militairen. De Ottomanen mengen zich in de Tweede Wereldoorlog en scharen zich aan de zijde van Duitsland c.s. De Ottomanen kennen we nu als de Turken. Een groot deel van het Midden-Oosten was destijds onderworpen aan de Turken. De Turken verliezen de strijd. Het Ottomaanse Rijk wordt opgedeeld door de overwinnaars Frankrijk en Engeland. Deze overwinnaars helpen in het Midden-Oosten een hele reeks nieuwe landen te stichten. Alles in overleg en keurig volgens internationaal recht en met instemming van de Turken en inspraak van de lokalen. Zo ontstonden Syrië, Irak en Libanon. Voor het gebied dat nu Israël is plus het gebied dat nu Jordanië is geeft de Volkenbond (een onbetwiste internationaalrechtelijke instantie) aan Engeland de opdracht daar een tehuis voor het Joodse volk te stichten.

Waarom gaf de Volkenbond deze opdracht? Omdat het volstrekt voor de hand lag. De Joden konden wijzen op oude banden met het gebied en zij konden wijzen op het succes van de streken die zij beheersten. De Joden konden ook overtuigend aantonen dat de stichting van het Joods tehuis niet ten nadele zou zijn van al in de streek wonende andere groepen als christenen en moslims. Integendeel. Het zou in het voordeel zijn van deze andere groepen. De enige partij die zich benadeeld voelde door deze overeenkomst was die van de Arabische feodale onderdrukkers.

Wie de periode die we nu aansnijden goed wil begrijpen, moet eigenlijk even kijken naar dit filmpje op het Staatsjournaal. We zien Beatrix intens vergenoegd de allerhoogste Nederlandse onderscheiding aanbieden aan een typische Arabische feodale uitbuiter: de emir van Katar. Het  “linkse” Staatsjournaal is helemaal onder de indruk en spreekt op haast fluisterende toon vol ontzag over de emir en zijn paleis. Niemand kan zich aan de indruk onttrekken dat zowel Beatrix als het Staatsjournaal zich uitstekend thuis voelen bij de emir. Zo’n nette man! Ziehier hoe ook heden ten dage de Europese aristocratie zich helemaal thuis voelt bij de Arabische feodale heren.

Zo verging het ook de vele aristocraten in het Britse leger en bestuur die in Palestina terecht kwamen. Zij voelden zich van nature aangetrokken tot de deftige Arabieren en zij voelden een even natuurlijke, Brits-aristocratische afkeer van armoedige en lawaaierige Joden die ook nog eens alsmaar zeurden over wet en recht. Nee, dan zo’n feodale fijnmans, daar kon je vlot en in alle rust zaken mee doen. Velen in het Britse bestuur kozen dan ook partij tegen de Joden in de streek en lapten de opdracht van de Volkenbond aan hun laars. Zij probeerden met alle middelen, waaronder het steunen van Arabische terreur die de Arabische feodale fijnmansen organiseerden, de stichting van een Joods Tehuis tegen te gaan. Het resultaat was: voortdurende terreur tegen de Joden. In 1920 namen de Britten het bestuur officieel op zich. Dan is er ook meteen de eerste pogrom, georganiseerd door dé leider  van de Arabische feodale hufters: Amin Al Hoesseini, de Moefti van Jeruzalem. In 1929 volgde weer een grote uitbarsting en in de periode ’36 – ’39 was er voortdurend Arabisch terroristisch geweld tegen de Joden. De Arabische terreur werd door de Britten beloond door te beloven minder Joden toe te laten tot het gebied. Arabieren echter stroomden onbelemmerd binnen.  Vele Arabieren kwamen namelijk naar Palestina aangelokt door de economische mogelijkheden die de Joden hadden gebracht.

De arme Arabieren, de boertjes, de kleine handelaars,  werden door de moordenaars van het feodale bestuur belaagd als zij waagden met de Joden samen te werken. Deze terroristische rotzooi, die geleid werd door de feodale heersers die niets dan hun eigen uitbuitersbelang dienden, wordt nu door Vermeersch en soortgenoten gepresenteerd als een uiting van het Arabische nationale gevoel. Dat is werkelijk een zo absurde claim dat er haast niet tegenop valt te redeneren. De feodale elite zag  het ‘nationale gevoel’ alleen als een instrument om de feodale belangen mee te bewaken. Met nationaal belang had dit niets, maar dan ook niets te maken. Met legitiem bestuur zo mogelijk nog minder. Wel weer alles met het islamitische “oemma-gevoel”.

Om het nog eens heel anders te benaderen: In 1937 kregen de Palestijnse Arabieren voor het eerst een eigen staat aangeboden. De Joden gingen akkoord, de Arabieren wezen het plan van de hand. Hadden de Arabieren verstandige en verantwoordelijke leiders gehad, dan hadden ze dit voorstel aanvaard. Helaas werden en worden de Arabieren  in de hele Arabische wereld geleid door maffiabazen. Verantwoordelijke leiders maken keuzes in het belang van het volk. Zulke leiders hadden vanaf 1937 in het kielzog van het economisch succes van Israël een prachtstaat kunnen ontwikkelen. Die staat zou ongeveer dezelfde politiek-economische koers gevaren hebben als Israël. Omdat die koers de verstandige koers is. Het is de koers die welvaart brengt en het Goede Leven. Dit betekent dat die Arabisch-Palestijnse staat een heel normaal land zou zijn geworden. De grenzen met Israël zouden er zo uitzien als de Nederlandse grens met Duitsland omstreeks 1965. Maar helaas, het lot van de Palestijnse Arabieren ligt in handen van maffiatuig.

Het onbegrijpelijke is dat zo op het oog redelijk intelligente mensen als Vermeersch en Daniels met open ogen de leugens van de maffia omarmen en steunen. Ik vind dat zij zich daarmee schuldig maken.  Over de mentaliteit van types als Harry van Bommel en Anja Meulenbelt heb ik geen enkele illusie.  En ook niet over die van partijgenoot Roemer, die misschien wel premier wordt. Kan-ie mooi op socialistisch vriendschapsbezoek bij de volgende reis van de majesteit naar de landen van de feodale leiders van de Religie van de Vrede.

Door:

Roelf-Jan Wentholt

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", "Palestina", antisemitisme, Arabische wereld, Islam, Israël, Joden, Jodenhaat. Bookmark de permalink .

67 reacties op De rechts-reactionaire opvattingen inzake Israël & Palestina van Etienne Vermeersch, Eddy Daniëls, Anja Meulenbelt, Harry van Bommel et tutti quanti

 1. vlieger zegt:

  Een altertieve brandstof is het enige antwoord op uw schrijven. Dan dondert van zelf de boel daar inelkaar. Alleen dat wordt door de eurofile tegen gehouden, feodale heersers ook hier.

  Like

 2. Belangrijke insteek.
  Het lijkt voor de hand liggend, maar iedereen vergeet het steeds te vermelden: de Zionisten vertegenwoordigden de democratische”, zelfs sociaal-democratische moderniteit, terwijl de Moefti cum suis niet alleen de inherent reactionaire islam representeerden, maar een feodale maatschappij-orde die achterlijker was dan het Frankrijk van voor de Franse Revolutie.
  Tsjonge-jonge: Meulenbelt, Bommel, Roemer en SP!
  Wat zou Karl Marx dáár van zeggen?
  Trouwens”: dezelfde vraag aan René Danen en de “Internationale Socialisten”.
  En eigenlijk aan alle nep-linkse domkoppen van Nederland.
  Eh . . . . . van de hele Westerse wereld.

  Like

 3. G.Deckzeijl zegt:

  Alleen de foto al bezorgt me braakneigingen.
  Churchill had GELIJK! http://tinyurl.com/3z6csvp

  Like

 4. Ko Lumbus zegt:

  Daar gaan we weer met kretologie dat Vermeersch en Daniels Israëlhaters zijn. En dat omwille van het feit dat zij ter duiding van het Palestijns-Israëlisch conflict niet de bewoordingen wensen te kiezen die Pennings en vriend Roelf-Jan hen willen voorschrijven. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

  Like

 5. Lucky9 zegt:

  In het 2° deel van “The suicide of Reason” verhaalt Lee Harris dat Thomas Hobbes’ oproep tot het gebruik van de rede en verlicht eigenbelang, het einde kenmerkte van het feodale systeem van wederkerige verplichtingen. Met de ineenstorting van het goddelijk recht van koningen kwam ook een einde aan de absolute verplichting van de onderdaan om zijn soeverein te dienen.

  In de strijd voor het bestaan vecht de rede nog altijd tegen het fanatisme van de dom gehouden en uitgebuite massa. Daarom is de collaboratie van westerse intelligentsia aan de versterking van de oemma immoreel.

  Roelf-Jan Wentholt herinnert ons er aan dat uitgerekend in de lage landen aan de Noordzee het reactionair fanatisme van een welbepaalde elite er niet voor terugschrikt om de geschiedschrijving te laten vervalsen en hun eigen willetje door te drukken, zowel gerechtelijk als politiek.

  Ik dank hem daarvoor. Zo bekeken is de strijd van de Israëli’s ook onze strijd. Als men het Joodse volk als een ras mag beschouwen zijn zij beslist het voorwerp van een racistische ambitie tot genocide.

  Het onverbloemd fascisme en imperialisme van het OIC levert sinds 1999 het doorslaggevende en onweerlegbaar bewijs dat de totalitaire, dictatoriale en onverdraagzame heersers over de islamitische theocratiën slechts uit zijn op onze onderwerping en de definitieve vernietiging van iedereen die zich daartegen verzet.

  Daarom is de collaboratie van westerse intelligentsia aan de versterking van de oemma dan ook wraakroepend.

  Like

 6. Ko Lumbus zegt:

  @Lucky9

  Niks af te dingen op je reactie. Punt blijft echter dat er ook in het stuk van vriend Roelf-Jan geen bewijs wordt geleverd dat Etienne Vermeersch om wie het hier eerder draaide deel uitmaakt van een ‘welbepaalde elite met reactionaire fanatisme’.

  Like

 7. Ko Lumbus zegt:

  Wat betreft Lee Harris, hier onder de link een mooi interview met hem door Dirk Jan Spruyt over zijn eerdere boek ‘Civilization and Its Enemies’

  Harris: “Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Ik heb in dit boek niet opgeschreven hoe de wereld volgens mij zou moeten zijn, maar hoe zij is en hoe de wereld zich in de nabije toekomst logischerwijs zal ontwikkelen. Wij vinden onszelf redelijk en tolerant, en willen dat blijven. We hebben daarom nauwelijks verweer tegen onze vijand, de fanatici die onze beschaving vanuit gevoelens van ressentiment haten. Daarom ontkennen we de problemen, kijken we ervan weg of denken we ze op de traditionele manier, via discussie en onderhandeling, te kunnen oplossen. Dat is een ontkenning van het essentiële feit dat in de cultuur van de fanatici, zoals de radicale islam, alleen de wet van de jungle, alleen het recht van de sterkte, geldt”

  Is dit niet iets voor de voorpagina hier @E.J.Bron??

  http://bartjanspruyt.blogspot.be/2007/08/interview-met-lee-harris.html

  Like

 8. Anneke zegt:

  @Beste Roelf-Jan, een klasse artikel !!!! Voor zover ‘k de geschiedenis goed heb geleerd en in m’n geheugen gegrifd…géén woordje, géén komma, géén puntje gelogen; Hahleluyah!!!! De waarheid komt wéér meer en meer in sneltreinvaart aan het licht. De leugen regeert nog wel, maar krijgt het met de seconde benauwder en benauwder. De high-society elite weet binnen afzienbare tijd niet meer hoe ze ons burgers nog kunnen aankijken. Zullen nog panischer besluiten gaan nemen, doen ze overigens decennialang al volop. En dan uit pure WANHOOP wordt de NWO ge-activeerd; zal me niets verbazen als dit komend jaar al een feit wordt. Heb zo het vermoeden dat er voor de jaarwisseling nog géén actief kabinet is gekweekt. “Beatrix zal toch geen formateur meer ‘aanwijzen’???” Weet gelukkig dat dit alles moet gebeuren, het is een sprong naar andere tijden. “Niets zal nog hetzelfde zijn. Totaal andere perioden liggen in het verschiet, zijn dichterbij dan menig-één beseft”.

  Like

 9. Tom Hendrix zegt:

  Roelf-Jan Wentholt, chapeau voor het uitstekende artikel. Maar geloof maar niet dat de linkse bende er zich ook maar iets van zal aantrekken. Ze zullen aan de gang blijven met Israel te veroordelen, verdomme het enige land in het Midden – Oosten waar DEMOCRATIE werkelijkheid is. @ Anneke, helemaal goed uw reactie, ze zullen koste wat het kost ons de NWO opdringen in samenwerking met de EUSSR en de BILDERBERGERS waaronder Mw. van Amsberg.

  Like

 10. Anneke zegt:

  PVV – Partij voor de Vrijheid / Profetie van Vrijheid. SP – Socialistische Partij / Satanic Party ….. En wat voor één, bloedrood en vleesetend. “Dan nog wel een (bloed) rode vleestomaat, maar oh jeeeeeeh…stel dat”. We hebben inmiddels meer dan genoeg geschiedervaring met de socialisten en communisten. “Er is heel wat bloed gevloeid, in het verre verleden en het recentere verleden”. De USSR is niet zonder reden gesneuveld. Hetzelfde lot ligt de EU(SSR) voor de boeg. De politiek is verre van SOCIAAL naar de burgermens. Het woord ‘sociaal’ heeft een heel andere betekenis dan het woord ‘socialistisch’. Menig burger is met dit verschil in woordbetekenis eveneens voor de gek gehouden. MIS-LEID tot in d’n uiterste top….de top is volop in beeld. En…….de AFGROND voor dit stelsel eveneens. “Bevrijding voor de burger is komende, wanneer, dat is nog een onbeantwoorde vraag. Ben er van overtuigd dat véél betere tijden in het verschiet liggen”

  Like

 11. Aegolius cs zegt:

  Anneke 15:23
  Ik heb geen belangen in mijn land, dat mij als onderdaan niet toebehoort maar bij erfrecht, koninklijk werd beklonken in de grondwet van 1848 (Thorbecke).
  Het zijn ook niet mijn connecties zoals Trix met islamitsche koningshuizen en politieke vazallen nablaten, wel degene die in diverse regering te hebben deelgenomen, waarvoor ze nu ruiterlijk uitkomen.
  “Ik ben een koning”:

  Je weet maar nooit……..

  Like

 12. Anneke zegt:

  @Tom Hendrix -15.34u-: De linkse -, super slinkse, malloten zullen beven en bibberen voor wat allemaal komen gaat. Omgaan met troubles en trammelant kunnen ze totaal niet en belanden tijdens een sterke windvlaag zo in het grote TRAUMALAND. Wij zullen worden BEVRIJD, Verlossing ligt in het nabije verschiet. De burger kan dan wéér JUBELEN en JUICHEN, in plaats van millennia knarssetanden, treuren en zeuren. “De cirkel is bijna rond, de finisch in zicht”

  Like

 13. marijke zegt:

  Ja ik ben maar een dood gewoon huis vrouwtje.Maar lees veel en heb zo mijn eigen gedachten.Vraag me toch af waar om er amper vragen gestelt zijn aan Rutte en Pechdrol wat ze daar te zoeken hadden met dat Bilderberger clubje.Er is er geen een geweest die even goed heeft door gevraagt en je hoord er gewoon niets over.En dan heeft Pechdrol nog de guts om te zeggen hij houd niet van achter kamer politiek.Jezus wat zijn journalisten dom,maar ook veel mensen.En ze lopen weer als makke schaapjes achter de kudde aan.Bah bah bah.

  Like

 14. vederso zegt:

  @ Roelf-Jan Wentholt. Ook ik vind het een goed artikel, maar wie ben ik. Even afwachten wat Eddy Daniels vindt. Maar het kernwoord vind ik wel “mafia” en dat woord blijkt steeds als vergelijking weer op te duiken als het over de islamitische staatsinrichting gaat. Dat zouden we ons toch eens ter harte moeten nemen.

  Like

 15. Jan zegt:

  Het opvallendste kenmerk van links volk is het meelopen met de kudde. Zowel Anja Vuilnisbelt als Van de Heijden jammeren en klagen over de dood van de terroriste Rachel Corrie die werd plat gebuldozerd omdat zij dacht dat zij sterker was dan de machine die de smokkeltunnels dichtsmeet. En net als met het broodje aap verhaal over de vergiftigde Arafat heeft links het lijk van Corrie maar eens weer opgegraven om een hetze tegen Israël te beginnen, want ja, veel werd verdoezeld, toch. Nee dus en de uitkomst van het gerecht was dan ook dat het IDF niets te verwijten viel en dat de ISM-terroriste stierf door eigen schuld. Typische reactie van links volgde: “Kijk, dit toont weer aan dat de Israëlische justitie corrupt is want wij hebben geen gelijk gekregen”.
  Links volk staat bij mij hoog op een lijst.

  Like

 16. marijke zegt:

  Ja ja ,in Berlijn een rabbij in elkaar geslagen door vier jongens,en zijn dochter met de dood bedreight.De hoge hand betreurt het.Het is gvd toch niet te geloven.Er uit met dat tuig.

  Like

 17. Jan zegt:

  @marijke zegt:
  29 augustus 2012 om 18:07

  # Suspicious Object Found Near Berlin Synagogue
  # US: Five Charged with Terrorizing Jewish Camp
  # 57 Jewish Graves Desecrated in Hungary
  # Norwegian Student Fire Brands Jew with Burning Coin
  # Jewish Man Attacked in France
  # Solidarity Protesters Support Former Budapest Chief Rabbi
  # Jewish Cemetery Desecrated in Ukraine
  # Jewish Tourists Stoned in Jordan over ‘Provocative Hats’
  # France: Jew-Haters Attack 3 Near Lyon
  # Young Moscow Jew Laid to Rest, Murdered Trying to Stop Brawl
  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/159418#.UD4_KuxNL7o

  Het was te verwachten dat de totale idiotie zou uitbreken met die gek in het Witte Huis.

  Like

 18. Ko Lumbus zegt:

  O jee @Vederso, als dat maar niet de nieuwe terminologie gaat worden, dat Vermeersch en Daniels mafiamaatjes zijn. 😉

  Overigens zijn de maffiatentakels lang. Ook de EU is er niet van gevrijwaard. Wat te denken bijvoorbeeld van ‘Super Mario’ (Draghi), direkteur van de ECB.
  Als een van de direkteuren van Goldman Sachs eerder betrokken bij vervalsing van de Griekse cijfers voor toetreding tot de EU, en nu opnieuw onder vuur vanwege mogelijke belangenverstrengeling.
  En dan hebben we ook nog bijvoorbeeld Belgische smiecht Jean Luc Dehaene, belangrijk lid van de EU comissie die moet oordelen over toekenning van gelden aan de bank waar meneer zelf commissaris of voorzitter van de Raad van Bestuur is, dat laatste ben ik even kwijt.
  Zum kotzen!

  Like

 19. Anneke zegt:

  Er zijn overigens NIET zonder reden nwe. olievelden in het oosten van de Middellandse Zee gevonden en gasbronnen bij de Dode Zee!!!! Een geschenk van Hoger Hand, niet meer afhankelijk van de Arabische olielanden. Niet langer (binnen …) gegijzelf door de machtige sheik’s ect. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we van de ‘gewiekste’ sheik’s, imam’s; ect. afscheid zouden kunnen nemen. “Weg ermee, verlossing uit deze decennia durende gijzeling”

  Like

 20. E.J. Bron zegt:

  Ik zie een ingenieus betoog van Roelf, heer/mevrouw Lumbus (of moet ik je toch Chantal noemen?) en ik zie een waarderend en beredeneerd comment eronder van Martien Pennings.
  En dan zie ik om 13:11 er een paar zinnen kretologie van Ko Lumbus die misschien inderdaad, zoals Pennings zegt, maar één ding wil: met minimale inspanning, maximale ergernis wekken.
  En dan zegt heer/mevrouw Lumbus nota bene dat Roelf-Jan en Martien degenen zijn die de kretologie plegen.Hoe gotspeeërig wil je het hebben? Hou daar nou mee op, Chantal Lumbus!
  Anders kost je dat de kop zoals ik ooit met die Chantal heb gedaan. Of je nou dezelfde bent of niet. Je doet me qua doen en laten en taalgebruik erg aan haar herinneren.
  Overigens deelt Roelf-Jan mij mede dat het stuk oorspronkelijk met voetnoten bedoeld was, maar dat sommige mensen soms moeten werken voor hun brood en dat er geen tijd voor was.
  Maar een literatuurlijstje zal Roelf-Jan er alsnog onder zetten.

  Webmaster

  Like

 21. Ko Lumbus zegt:

  @E.J.Bron

  Het betoog van Roelf-Jan begint start met: ‘Veel Israël-haters, zoals de Vlamingen Etienne Vermeersch en Eddy Daniels…’.
  Waar om 13:11 de term kretologie gebruikt werd was duidelijk dat daarbij op het op 1 lijn stellen van Vermeersch (en Daniels) met Israëlhaters gedoeld werd.
  Vraagje:
  Waar in het verdere betoog van Roelf-Jan wordt onderbouwd dat zoiets ten opzichte van Vermeersch (of Daniels) gerechtvaardigd is?

  Like

 22. vederso zegt:

  @ EJ. Laten we even geduld hebben en dat heb ik inmiddels ook van Ko Lumbus gevraagd. Het is naar mijn mening niet zo dat Ko Lumbus geen punt zou hebben. Even afgezien van Eddy Daniels die gemakkelijk te doorzien is, heeft Pennings ook aan mij nog niet werkelijk kunnen duidelijk maken dat Vermeersch een antisemiet is. Dat is waar Ko Lumbus naar vraagt en naar mijn mening is dat geen onterechte vraag. Dus moeten we even afwachten wat Pennings te melden heeft. Ik ben zeer benieuwd. Overigens het artikel van Wentholt is heel goed en het woord “mafia” staat nu bovenaan in mijn woordenlijst mbt. de Palestijnse Autoriteit.

  Like

 23. marijke zegt:

  Goed geschreven .Bravo.

  Like

 24. Piet Klont zegt:

  Ik bedank meneer Wentholt voor een zeer duidelijke, bijna eenvoudige en daardoor voor een ieder te begrijpen uiteenzetting waarmee ik mij zelfs ‘deskundig’ ga voelen.
  Ik heb nu in elk geval iets om mijn straaleigenwijze broertje mee om de oren te slaan op een manier dat ook hij het wel zal moeten begrijpen!
  Zo niet, ik print dit van tevoren even uit en douw het dan alsnog op papier door z’n strot.

  Like

 25. Met vermoeidheid geven we kennis @Vederso om 18:43:

  Onder mijn preliminaire opmerkingen http://bit.ly/MVEaKP over de nons-respons van Vermeersch, zeg ik in een comment van 20 augustus 2012 om 00:34 het volgende over zowel die trol Ko Lumbus (die jij een serieuze commenter acht, Vederso) alsook over die blijkbaar bij jullie twee hoog brandende vraag of ik wel kan bewijzen of Vermeersch een antisemiet is.

  In dat comment citeer ik uit mijn eigen stukken. Daaruit blijkt dat ik zeg dat ik gewoon niet wéét of Vermeersch een antisemiet of een gewone domkop is.

  “Ik voel me gedrongen toch weer even in te gaan op wat mevrouw Klunsbus nu al weer een keer of wat heeft beweerd, namelijk dat ik zou beweren dat Vermeersch een antisemiet is en dat de hele discussie over Israël zou staan of vallen met het bewijs dat ik daarvoor kan leveren. Maar ik héb helemaal niet beweerd dat Vermeersch een antisemiet is.
  Ik heb zelfs het tegendeel beweerd, En de discussie gáát helemaal niet primair over de vraag of Vermeersch een antisemiet is.”

  “En zou het dus kunnen dat het Joden pesten van Vermeersch niet zozeer uit antisemitisme is, maar meer uit een behoefte aan kinky filosoferen? Vermeersch de filosoof met het zweepje? Zo van: “Wat Auschwitz? Niks Auschwitz! Smoesjes om te kunnen stelen en onderdrukken!” Misschien is Vermeersch dus toch geen antisemiet, maar iemand met vrij alledaagse emotionele en intellectuele kwaliteiten en banale afwijkingen.”

  Het kost allemaal veel energie met die mevrouw Chantal Klunsbus.
  Die kan ik beter besteden.
  Al wat ze/hij schrijft is wezenloos getreiter.
  En af en toe doet ze – dat deed die “Chantal” ook – weer even “normaal” om niet al te veel in de gaten te lopen en dan slaat ze weer toe met haar getrol, gezeik, gestang, gezuig.

  Like

 26. marijke zegt:

  Kijk je hebt mensen die thuis waarschijnlijk niet genoeg aandacht krijgen en gaan dan ergens lopen trollen op een blok om zo veel mogelijk aandacht te krijgen.dat hebben we met Chantal eerder gehad en verderso heeft altijd achter haar gestaan.En Mpennings nu voer je die troll en dat is kicken voor haar.

  Like

 27. Piet Klont zegt:

  Het lijkt wel schaken.
  Ko is aan zet nu….

  Like

 28. vederso zegt:

  @ Martien Pennings. Of Ko Lumbus nu wel of niet Chantal is boeit me niet werkelijk, volgens mij niet want de stijl is anders. De vragen van Ko Lumbus zijn geen wezenloos getreiter, maar beleefd gestelde vragen die tot dusver niet zijn beantwoord. Die vragen bevallen misschien niet, maar dat is wat anders. Je bent de cyclus begonnen met de titel; Het tomeloze liegen van Etienne Vermeersch inzake Israël. Door het gebruik van “tomeloos liegen” leg je voor jezelf de lat heel hoog. Jij moet namelijk gaan bewijzen en uitleggen dat Vermeersch “tomeloos” liegt. Iedereen die daar vervolgens vragen over stelt, kan je niet afdoen als troll. Ik heb de discussie gevolgd en Ko Lumbus kletst niet in de rondte en stelt naar mijn mening zinnige vragen. Dat die even niet passen of uitkomen is een andere kwestie. Jij moet nu werkelijk met een “bewijs” komen, want anders zak je met “tomeloos liegen” door het ijs. En of je nu vermoeid of niet bent over mijn reactie, dat kan me ook niet werkelijk schelen. Overduidelijk bewijs wil ik zien of anders terug in je hok.

  Like

 29. Linsky zegt:

  ZET ‘m OP!
  De wereld wordt er steeds duidelijker door en de problemen glashelder!

  Like

 30. vederso zegt:

  @ Linsky. Heb je zelf inhoudelijk misschien nog iets bij te dragen? Ik zou me er met mijn verborgen antisemitische NWO obsessie niet aan wagen als ik jou was.

  Like

 31. lucky9 zegt:

  @ Martien Pennings om 19:50 Omdat jij het niet doet zal ik het ff uitleggen in uw plaats.

  Klunsbus schrijft uitdagend: “Waar om 13:11 de term kretologie gebruikt werd was duidelijk dat daarbij op het op 1 lijn stellen van Vermeersch (en Daniels) met Israëlhaters gedoeld werd.”

  1 Dat was helemaal niet duidelijk, de auteur ontvlucht zelfs zijn eigen “ik”.
  2 Nergens blijkt in de vorige discussies dat Vermeersch en Daniels vrienden van Israël zijn.
  3 Derhalve is het gebruik van het woordje kretologie totaal misplaatst in de context van dit artikel.

  Dat laatste blijkt overigens al onmiddellijk in de volgende zin: “Vraagje: Waar in het verdere betoog van Roelf-Jan wordt onderbouwd dat zoiets ten opzichte van Vermeersch (of Daniels) gerechtvaardigd is?”

  1 Wie mag hier vraagjes stellen, en bovendien eisen dat ze beantwoord worden?
  2 Het tussen (haakjes) plaatsen van “of Daniels” bewijst het subversief karakter van de reageerder omdat het voor iedereen zonneklaar is dat de argumentatie van Daniels over de territoriale rechten van de “Palestijnen” compleet uit de duim gezogen waren en dat dit intrusief islamofiel hoofdstuk, door deze bijdrage van Roelf-Jan Wentholt, naar de vuilnisbak van de takiyya gekatapulteerd werd.
  3 Een rechtvaardigmaking mag geëist worden door een inquisiteur, maar iemand die zich zulke allures aanmatigt moet op deze blog niet op enig islamofiel begrip rekenen, want die is er niet. Niet geveinsd en ook niet in het echte debat.

  Dit artikel van Roelf-Jan Wentholt handelt in feite uitsluitend over het grote ongelijk van Eddy Daniels die het lef had sommigen vooringenomenheid te verwijten in hun kritieken op zijn kennelijke pogingen tot vervalsing van de geschiedschrijving die hij aan het plegen was.

  Na dit artikel zijn de territoriale claims van de zogenaamde Palestijnen hier ontmaskerd als islamofiele propaganda. Alsof dat nog niet genoeg zou zijn wrijft een lid van de islamitische clerus nog eens extra zout in de wonden van het zieltje der islamofiele klerken.
  Pennings vindt zijn Engels verdacht, maar als hij met een bewijs kan komen dat sjeik abdul-haddi-palazzi een acteur zou zijn en geen Shia geleerde, mag hij het hier komen zeggen.
  zie https://ejbron.wordpress.com/2012/08/29/video-het-recht-op-jeruzalem-volgens-de-koran-sjeik-abdul-haddi-palazzi/
  De Joden in Israël zijn Palestijnen in elke zin van het woord!
  De pseudo Eddy Daniels die hier kwam reageren beet gewoon in het zand.

  If you can’t stand the heat stay out of the kitchen. You ain’t seen nothing yet!

  Like

 32. vederso zegt:

  @ lucky9. Met alle respect, maar niet Ko Lumbus moet iets bewijzen of uitleggen, dat moet echt alleen Martien Pennings. Daar acht ik hem zeker toe in staat, dus nogmaals, even geduld.

  Like

 33. Ko Lumbus zegt:

  @martienpennings zegt:29 augustus 2012 om 19:50
  “In dat comment citeer ik uit mijn eigen stukken. Daaruit blijkt dat ik zeg dat ik gewoon niet wéét of Vermeersch een antisemiet of een gewone domkop is. … Ik heb zelfs het tegendeel beweerd, En de discussie gáát helemaal niet primair over de vraag of Ik heb zelfs het tegendeel beweerd, En de discussie gáát helemaal niet primair over devraag of Vermeersch een antisemiet is”.

  Inderdaad, Martien, expliciet Vermeersch voor antisemiet uitmaken doe je niet, maar de teneur van je tekst is overduidelijk.
  Zie bijvoorbeeld het begin van je eerste stuk:
  ‘Er staat een beest op vier poten in de wei met een kortharige zwartbonte of roodbonte vacht, dat loeit en dat is voorzien van uiers die gemolken kunnen worden. Vervolgens komt er een Israël-hater langs en die zegt: “Kijk nou eens! Een Zionistische slang!” Nou, ga dan maar eens aan de betreffende anti-Zionist uitleggen dat we hier met een koe te maken hebben. En inderdaad, ook de leugens van de Vlaamse “anti-Zionist” Etienne Vermeersch inzake Israël zijn dermate potsierlijk dat een normaal christenmens er nauwelijks kop of staart aan kan ontdekken. Het is misschien moeilijk te geloven, maar wat professor doctor Vermeersch ten beste geeft over Israël is het gezwatel van een gek.’
  En dan heb ik niet eens de moeite genomen om je stuk opnieuw door te nemen om meer termen die je Vermeersch wat dit betreft toevoegt op te lepelen.
  Maar dat Hoeft ook niet want vermeersch zelf gaat daar in zijn eerste repliek zelf nader op in waar hij schrijft:
  ‘Op de site van E.J. Bron verschenen twee artikels van M. Pennings met de titel: “Het tomeloze liegen van Etienne Vermeersch inzake Israël (1 en (2).” Vanuit diverse hoeken werd mij aangeraden daar niet op te antwoorden: men zei me dat M. Pennings een fanaticus is waaraan men geen woorden vuil maakt. Bij een eerste overzicht kreeg ik de indruk dat daar heel wat waarheid in schuilt. De twee artikels staan immers vol met scheldwoorden, waaronder: “anti-zionist, potsierlijk, gezwatel van een gek, onbenul, gevaarlijk en hatelijk gezwets, Israëlhater, Israëlbasher, puur bedrog, kwaadaardige Jodenhaat, liefdeloos, hatelijk, psychoot, antisemiet, domkop, abjecte vertogen…”.

  En als de discussie helemaal niet primair gáát over devraag of Vermeersch een antisemiet is, waarom dan niet de kwalificaties die Etienne Vermeersch in dit opzicht worden toegevoegd teruggenomen?

  Like

 34. Linsky zegt:

  Zeg, vederso,
  aangezien ik jou als de grootste slijmbal beschouw hier, ben ik niet van plan ooit nog serieus en inhoudelijk op je aantijgingen en ziekelijk opmerkingen in te gaan.

  wat is er niet duidelijk aan mijn opmerking:
  De wereld wordt er steeds duidelijker door en de problemen glashelder!?

  gaat het je petje te boven?

  Enne: quote:
  “Ik zou me er met mijn verborgen antisemitische NWO obsessie niet aan wagen als ik jou was.”

  Vind je dat een normale reactie?
  Mij godverdomme beschuldigen van antisemitsime??
  Omdat ik niks zomaar klakkeloos aanneem van de grote ‘deskundigen’ alhier…of van jou onnozele persoontje?

  Noem je dat inhoudelijk en ter zake doende commentaar?
  Je lijkt goddomme wel een linkse flikker, die doen dat ook, mensen beschuldigen van juist datgene waar ze zo op tegen zijn!

  In mijn ogen ben je gewoon een smerig onderkruipsel en een slijmbal, Logisch dat je klumbus helpt, want je vermoed zelf ook dat het je eerdere vriendinnetje was.

  En op de koop toe een ongelooflijke stoker!
  Precies zoals je het bijna een jaar geleden ook al deed!

  Wees blij dat ik niet eens zin en tijd heb om je werkelijk eens aan te pakken, met je huichelde praatjes allemaal!
  Bah
  In ieder geval geef je me een doorslaggevende reden om me niet meer inhoudelijk in te zetten om echte informatie te plempen. Want dat is duidelijk ‘parels voor zwijnen’!

  Like

 35. lucky9 zegt:

  @vederso om 20:58
  Dat kan wel zo zijn, maar de islamofiele intrusie van een pseudo Eddy Daniels over de territoriale claims van “dé” Palestijnen zijn door Roelf-Jan Wentholt hier inmiddels wel definitief ontmaskerd als nonsens. Ook voor jou hoop ik.
  Ik hoop dat het ook jou opvalt dat de meeste reageerders hier geen broodschrijvers zijn in dienst van het regime.

  Like

 36. lucky9 zegt:

  Ik hou het hier ff voor bekeken. Mijn kostbare tijd kan ik veel nuttiger gebruiken!!

  Like

 37. vederso zegt:

  @ Linsky, mooi, dan zijn we ook af van het verborgen antisemitisme in de anti-NWO onzin. Dat is nooit weg. Zie je eigen reactie op Noam Chomsky. Je maakt ethisch de vergelijking/stelt gelijk de VS met Nazi-Duitsland. Wie is er daar van het padje af? Jij volgens mij.

  Like

 38. Tom Hendrix zegt:

  @Marijke 18.07. uur, ik heb het gezien op de ZDF. Gewoon te walgelijk voor woorden, en het waren uiteraard volgers van MO de PEDO PROFEET. En verdomme de linkse burgemeester Wowereit, was al van plan om maar weer “thee te gaan drinken”. Maar dat weten we van LINKS.

  Like

 39. Linsky zegt:

  Zeg verderso, ben je niet goed snik of zo?
  antisemitisme????
  Waarom vakl je niet hartstikke dood?!

  Omdat ik je hypocriete verhaaltje en leugens over Noam Chomsky niet klakkeloos pik?

  Denk je daarom mij voor antisemiet te mogen uitmaken?
  Alleen een smerig onderkruipsel doet dat.Bovendien heb ik wel degelijk een eigen mening die hel wat verder reikt en beter is onderbouwd dan jouw kennis van wikipedia!

  Die man wordt er door het slijk gehaald, door mensen die helemaal niks van ‘m weten.
  Het feit dat ie niet zo dom is alles klakkeloos aan te nemen van elke jood,
  en zeker niet de ‘foute’ wordt gewoon maar aangepakt als een stok om te slaan.
  Noam Chomsky heeft meer intelligentie in zijn pink dan al die gasten in hun hele lijf.

  Volkomen kritiekloos wauwelen ze iedereen na die tegen NC is en menen dan ook nog wat te weten.
  Nou ik volg ‘m al meer dan 20 jaar, en heb zelden iemand meegemaakt die zo’n lef had,
  om de dingen recht voor z’n raap te zeggen.
  Maar ja, dan ben je niet geliefd natuurlijk.

  Nou, N. Chomsky heeft daar lak aan en durft al die dingen wel te vertellen,
  evenals dat er gruwelijk veel klote joden waren die hun eigen mensen,
  verraden, verkochten en lieten vermoorden!
  Dus krijgt N.C. iedereen tegen, zowel het establishment, de linkse en de rechtse klieken.
  Dus ben je per definitie een antisemiet!

  Wel ja, en dus iedereen die de man wel kan volgen en zijn boeken leest en zijn lezingen volgt, is dan ook per definitie een antisemiet.

  Verderso, jij bent werkelijk het smerigste onderkruipsel wat hier op het blog te vinden is, en dat al een heel jaar!

  Vanaf het begin ben je zo al bezig, met smerige verdachtmakingen, onvrede en tweedracht zaaien. Voornamelijk gericht tegen mijn persoon, gewoonweg omdat je bekrompen hersentjes niet kunnen bevatten wat er werkelijk speelt in de wereld. Dit terrein is niet voor jochies die janken en bang zijn voor de grote boze wolf!

  Like

 40. Lucky9 zegt:

  Linsky, aan de borrel?

  Like

 41. Linsky zegt:

  In het algemeen even:
  Ik ben trouwens behoorlijk onder de indruk van de lage smerige methoden die er de laatste tijd worden toegepast. Sinds wanneer is het toegestaan om lezers/ reaguurders uit te maken voor antisemiet? En dat enkel omdat ze niet klakkeloos het verhaaltje slikken.

  Wat wordt het volgende? …. dhimmi wellicht? Of stiekeme moslim?

  Mag dat als je het niet met ze eens bent, en inhoudelijk geen verweer hebt?
  Is dat een nieuwe methode, zo van. “waar rook is zal ook wel vuur zijn?”

  Kent die halve gare verderso eigenlijk wel de definitie van het begrip antisemitisme?

  In ieder geval is hiermee wel bewezen dat je nog nooit iets van me werkelijk gelezen, dan wel begrepen hebt. Of juist heel goed…en is dit een methode om iemand zo diep te beledigen dat ie voorgoed dit blog verlaat???

  Wel graag duidelijkheid hierover!

  Like

 42. Linsky zegt:

  Lucky, ik geen borrels nodig om varkens te wassen, daar moet je goed helder bij blijven!

  Like

 43. vederso zegt:

  @ Linsky. Je bent voor de eeuwigheid op het internet vastgelegd. Linsky is bereid Chomsky en de genocide in Cambodja goed te praten. Sterke manoeuvre, ik kan niet anders zeggen, Weet met wie je je verbindt. Je hebt niets anders gedaan dan dit goed te praten of te protesteren tegen kritiek op de kritiek op de VS. Ik vind dat je helemaal verdwaald bent in je eigen wanen over deze wereld. Natuurlijk is 9/11 helemaal door Bush persoonlijk geregisseerd. ManManMan, weet je nog wel wat gezond verstand is?

  Like

 44. Linsky zegt:

  verderso, maak je maar niet bezorgd om mijn geestelijke vermogens, die zijn prima in orde.
  beter dan die geconformeerde brei die je zelf in je achterlijke hoofd hebt zitten

  Je bewijst met dit comment precies wat ik al die tijd al zeg, je verdraaid bewust mijn woorden, en ik heb nergens gezegd dat ik ALLES wat en door NC. gezegd of geschreven is mee eens ben.

  Nee, ik ben het niet overal mee eens, en heb genoeg bedenkingen, zoals ik al meer dan een jaar mijn mening duidelijk kenbaar maak. Die is nooit onder stoelen of banken gestoken.
  Jij maakt er dat nu van, wat bewijst wat een smerig, gluiperig serpent je feitelijk bent.

  En ja, internet is idd. geduldig, lees het maar eens terug.

  Ik heb het al eerder gezegd, jij gebruikt de zelfde smerige flikkerstreken als die gore linkse kliek!
  En da’s echt heel erg, want zelfs homo’s schijnen een gruwelijke haat aan flikkers te hebben, daarom noemen zij dat soort dingen zelf ook ‘flikkerstreken’!

  Je bent echt het meest beledigende, verachtelijkste ventje hier op het blog!
  Mag ik toch wel vinden hè, van een onderkruipsel wat me uitmaakt voor antisemiet?!

  Like

 45. Ko Lumbus zegt:

  Linsky zegt:29 augustus 2012 om 21:33
  “Volkomen kritiekloos wauwelen ze iedereen na die tegen NC is en menen dan ook nog wat te weten.
  Nou ik volg ‘m al meer dan 20 jaar, en heb zelden iemand meegemaakt die zo’n lef had,
  om de dingen recht voor z’n raap te zeggen.
  Maar ja, dan ben je niet geliefd natuurlijk.
  Nou, N. Chomsky heeft daar lak aan en durft al die dingen wel te vertellen,
  evenals dat er gruwelijk veel klote joden waren die hun eigen mensen,
  verraden, verkochten en lieten vermoorden!”

  Spijt me het te moeten constateren, het zou niet misstaan op het forum van ‘Stormfront’, dit comment.

  Like

 46. vederso zegt:

  @ Linsky, jij mag alles vinden, veel succes!

  Like

 47. vederso zegt:

  @ Ko Lumbus. Ik had het al vaker geconstateerd, maar nooit aan de grote klok gehangen. Triest.

  Like

 48. E.J. Bron zegt:

  KAPPEN NU!! Linsky is GEEN antisemiet!! Integendeel!

  Ophouden met insinuaties, want ik weet gewoon dat dit valse beschuldigingen zijn.

  Webmaster

  Like

 49. E.J. Bron zegt:

  Hoe vaak moet ik nu nog zeggen dat de heren Linsky en Vederso uit elkaars vaarwater moeten blijven!?
  Ik ben goddomme geen kleuterjuf! 😦

  Like

 50. lucky9 zegt:

  What de fuck is stormfront? 😆

  Mijn god (*) , ik haat plakkers! Ze blijven plakken maar hebben nooit iets nieuws te vertellen.
  Vervuiling lijkt wel hun enige doel.

  * Uitleg uitsluitend op aanvraag en mits gerede girale betaling bij voorbaat via visa.

  Like

 51. Ko Lumbus zegt:

  Ook al fan van Stormfront, Lucky9?

  Like

 52. lucky9 zegt:

  Kwee nie. Leg het eens uit!

  Like

 53. Ko Lumbus zegt:

  Immers ook fan van de schrijver van dat door Vermeersch gewraakte Vlaamse studentenlied?

  Like

 54. Ik geloof dat Ko Lumbus/Chantal een ongekend succes heeft.

  Like

 55. lucky9 zegt:

  Cumulonimbus, misschien is de Mossad daar wel schuldig aan!
  Klets maar wat uit je nek jochie, mijn ego kan je gewoon niet aan!
  Ik verpulver je arrogante narcistische woordenkramerij meteen.
  Produceer eens een paar zinnen die origineel zijn!
  Maar dat zal wel niet kunnen zeker? Snotneus!

  Like

 56. marijke zegt:

  Ik ben geen gefrustreede huis vrouw die zig verveelt of niets te doen heeft.Ik kom hier om te leren en op de hoogte te blijven wat er al zo gaande is.Ik zie dat die vuil spuiterij weer is begonnen net zo als maanden geleden toen werd ook dit blok verziekt.Aan gezien ik niet van sensatie houd en er ook niet op zit te wachten houd ik het maar even voor gezien.En jullie hebben wat over moslims te zeggen.? foei foei.

  Like

 57. Ko Lumbus zegt:

  De Mossad schuldig aan dat studentenlied waarin de vuile jood in zijn kist gezwierd moet worden??

  * doet aluhoedje opzetten*

  Like

 58. lucky9 zegt:

  @ Marijke om 23:13
  In paniek?
  Foei, foei. Gebruik eens de modale grammaticale spellingscontrole!

  Like

 59. lucky9 zegt:

  Cumulonimbus is bij deze omwille van zijn commentaar op 29 augustus 2012 om 23:19 definitief ontmaskerd als een leugenaar (non bis in idem) én bovendien als een trol. (non bis in triplicate)

  I rest my case. Zoek maar eens een andere alias uitschot!

  Like

 60. Piet Klont zegt:

  Zo zeg.
  Ik kan m’n klont niet keren of er is wat aan de knikker hier.
  E.J. zegt: ‘Hoe vaak moet ik nu nog zeggen dat de heren Linsky en Vederso uit elkaars vaarwater moeten blijven!?’

  Zal ik er tussenin gaan varen? Ik heb nog een enorme pot stroop op zolder staan.

  Like

 61. Ko Lumbus zegt:

  @ucky9 zegt:29 augustus 2012 om 23:30

  Ietsje minder in cryptiek typen, dat zou je al een eindje op weg helpen.

  Like

 62. lucky9 zegt:

  @ Piet Klont
  Ik heb ook geen andere alias dan de mijne maar op het ogenblik dat die ontmaskerd wordt pak ik mijn biezen en zeg ook hier toe de loo! U kunt ze allemaal kusse. Mijn kloten bedoel ik. Graag een impressionistische expressie!

  Like

 63. Piet Klont zegt:

  @Lucky6ondersteboven:

  ‘k Wist niet eens dat je klöten had! Maar die kusserij laat ik liever aan een ander.
  Verder doe ik enkel aan expressionistische impressies.

  Like

 64. louis-portugal zegt:

  Shit Bert hier moet ik in de volgende dagen meer tijd voor vrij maken.

  Like

 65. Uitstekend stuk van Roelf-Jan met een ondermijnende boodschap: onze (aristocratische) elite werkt innig samen met met hun feodale maffiose elite, kritiekloos verslagen door onze staatstelevisie.

  Like

 66. Pingback: Etienne Vermeersch: het Palestinisme van een sluwe Simpelmans | E.J. Bron

 67. Pingback: Etienne Vermeersch: een jezuïtische rat knaagt aan Israël | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s