Martien Pennings. Laatste antwoord van Etienne Vermeersch

(Door: Etienne Vermeersch)

Zoals in mijn vorige teksten, zal ik ook hier geen scheldwoorden gebruiken. Daar zijn veel  redenen toe, maar vooral beschouw ik dit procédé als een bewijs van onmacht. Sommigen vinden dat ik hierop een uitzondering heb gemaakt door te suggereren dat ik Martien Pennings (MP) geen “Mensch” vind en dat ik blij ben dat hij geen jood is (ik gebruik voor ‘jood’ de spelling van ‘van Dale’). “Mensch” is in deze context een Jiddisch woord dat vooral door Amerikaanse joden gebruikt wordt om te verwijzen naar een ‘hoogstaand mens’. Zeggen dat ik iemand niet als een “Mensch” beschouw, is zeker geen positieve evaluatie, maar het is ook geen belediging en geen scheldwoord. De reden van mijn negatieve evaluatie ligt in het feit dat MP geen vijf regels kan schrijven zonder te schelden, hoewel ik daar zelf nooit enige aanleiding toe gegeven heb. We zijn het over veel punten oneens, maar daarom hoef ik hem niet te beledigen; ik verwacht van zijn kant hetzelfde.

In hetgeen volgt zal ik een ‘leugen’ noemen, een bewering die in strijd is met de waarheid op zo’n wijze dat dit gemakkelijk aantoonbaar is en waarvan de onwaarheid ook door de leugenaar gemakkelijk herkenbaar is. Dit laatste ofwel omdat hij/zij dat manifest weet, ofwel omdat hij/zij geen enkele poging gedaan heeft om een roddel te controleren.

Ik zal spreken over een ‘onwaarheid’ wanneer een bewering in strijd is met de waarheid, maar ik niet kan aantonen dat de schrijver dat kon weten.

Ik noem een bewering ‘betwistbaar’ wanneer er uiteenlopende visies bestaan over het al dan niet waar zijn ervan. Dat is geen definitief oordeel van mijn kant, maar een onvermogen, vooral door gebrek aan tijd, om de zaak verder uit te spitten.

Als simpele voorbeelden kan ik de volgende leugens van MP vermelden. (a) Dat ik rijk zou zijn. (b) Dat ik in een kasteel zou wonen. (c) Dat ik mijn tanden niet laat verzorgen. (d) Dat ik een rokkenjager zou zijn. (e) Dat ik een antisemiet zou zijn. (f) Dat ik Israël zou haten. In vroegere antwoorden heb ik voldoende aangetoond dat dit inderdaad leugens zijn, veelal gebaseerd op roddels. (Behalve inzake mijn tanden, maar desnoods kan ik mijn dossier hierover in het UZ-Gent opvragen.)

Maar nu het ernstige werk.

“  “Weg met de Jodenstaat!”, roept de Jodenvriend.

Hebt u wel eens gezien hoe een politiehond op de training grimmig aan het bijt-proof boevenpak van de schurk blijft hangen? Met diezelfde vasthoudendheid bijt Etienne Vermeersch zich vast in zijn vooroordelen jegens Israël. Taai, grimmig, terrier-achtig blijft Vermeersch Israël aanvallen en verdedigt hij tegelijk de “Palestijnse” maffia’s. De “Palestijnen” ziet hij als het slachtoffer en hun terreur als verklaarbaar uit terechte boosheid op Israël, dat uitlokt en provoceert. Israël is de dader, aan Israël is zelfs het goede slecht. Voor het gedrag van Israël kan soms een verklaring gevonden worden, maar nooit een excuus. Voor de Jodenstaat bij Vermeersch géén vergeving. Weg met de Jodenstaat! Aan het kruis met de Jodenstaat! “ (M. Pennings)

1. Opnieuw leugens van MP

1.1         Ik heb nooit gedacht, laat staan geroepen, gezegd of geschreven “Weg met de Jodenstaat”.  Leugen nr 1.

1.2         Ik heb nooit Israël aangevallen; alleen aspecten van de Israëlische politiek vooral sinds het aan de macht komen van Likud. Leugen nr 2.

1.3         Ik heb nooit Palestijnse terreur goedgekeurd; alleen heb ik die vanuit hun frustraties begrijpelijk genoemd. Leugen nr 3

1.4         Ik heb nooit gedacht of gezegd dat aan Israël het goede slecht is. Integendeel, ik heb Israëlische collega’s met waardering en vriendelijkheid onthaald en ik heb opbouwende gesprekken gehad met progressieve Israëli’s van topmilieus. Leugen nr 4.

1.5         Ik heb altijd gemeend en gezegd dat voor het gedrag van Israël tot aan de Zesdaagse Oorlog een verklaring en een excuus kon gevonden worden. (Ik heb toen een petitie van Chaim Perelman ondertekend.) Wel meende ik, en meen ik nog, dat een excuus voor onrecht niet belet dat er objectief onrecht was. (Zoals bvb. de verovering van Amerika door de blanken, onrecht was, hoewel dat door velen niet zo werd ervaren):          Leugen nr 5.

1.6         “Weg met de Jodenstaat! Aan het kruis met de Jodenstaat”: zijn tendentieuze uitspraken die ik nooit heb geformuleerd. Wel ben ik ervan overtuigd dat men vroeg of laat spontaan tot het inzicht zal komen (niet onder dwang) dat de begrippen ‘Jodenstaat’ of ‘Moslimstaat’ uiteindelijk niet houdbaar zijn: een staat is de staat van al zijn burgers en wordt dus best neutraal, territoriaal, gedefinieerd. Leugen nr. 6.

2. Onderzoek van de tekst die hij ‘Genadeloze Geseling’ noemt.

2.1. Door een gebrek aan indeling van dit lange stuk is het moeilijk nauwkeurig de leugens en onwaarheden aan de duiden; toch doe ik een poging. De eerste passus uit het Knack-interview die hij citeert, wordt als volgt samengevat: “de roofzuchtige Jood  heeft geen recht op een eigengrondgebied. “.

(a) Er is in mijn tekst geen sprake van ‘roofzuchtige joden’ en die uitdrukking wordt ook door niets gesuggereerd. Ik stel alleen dat een massale immigratie in om het even welk land, zonder instemming van de plaatselijke bevolking een vorm van onrecht is. Later vergeleek ik dat met de immigratie van de blanken in Amerika, de immigratie van Fransen en Aziaten in Nieuw-Caledonië; de immigratie van Fransen in Algerije enz. Je kunt er ook de immigratie van Indonesiërs in Nieuw-Guinea aan toevoegen, en nog vele andere; om te zwijgen over de steeds doorgaande eliminatie – door vreemde inwijking – van veel inheemse volkeren. Ik betoog tevens dat de toenmalige UNO geen legitimiteit bezat om dit land aan de plaatselijke joodse bevolking toe te wijzen. Ik weet dat de meningen daarover verschillen, maar ik zou graag een algemeen principe leren kennen dat de legitimiteit of illegitimiteit van de hierboven vermelde voorbeelden duidelijk motiveert. Ik herhaal ad nauseam dat de verwijzing naar een onrecht in het verleden niet tot gevolg heeft dat de huidige toestand moet worden afgeschaft.  MP liegt hier dus en zelfs op lasterlijke wijze.

(b) Dat ik zou beweren dat joden geen recht hebben op een land, is complete onzin. Alle joden waarvan ik ooit gehoord heb, zijn burger van een land. Misschien zijn er een miniem aantal staatlozen, maar dat is geen bijzonder kenmerk van joden. De vraag of er een ‘joodse staat’ moet bestaan, of een berberse staat, of een zigeunerstaat, een ‘Arabisch-Palestijnse’, een Koerdische, een Alevietenstaat, enz. is van een andere orde, en vergt telkens een specifiek betoog pro en contra. MP liegt hier door bewust een uitspraak op tendentieus valse wijze te interpreteren.

2.2. Het vervolg van het commentaar op die passus staat vol met onjuistheden en verwarringen.

2.2.1  “De Joden,de plaatselijke bevolking’, woonden al duizenden jaren in Palestina, toen de pas geïslamiseerde Arabieren die landstreek in 638 na Christus , “zonder de plaatselijke bevolking te raadplegen en goed wetende dat die niet akkoord ging”,  bloedig onder het kromzwaard brachten.” 

Vooreerst hebben we geen duidelijk beeld over de vraag welke volkeren in het paleolithicum en het vroege neolithicum in die streek woonden. Vanaf een bepaald ogenblik woonden daar Kanaänieten, Filistijnen, enz. Langzamerhand hebben zich daar Hebreeuws sprekende stammen verspreid, die vanaf de 9de eeuw v.C. een bloeiend ‘Noordrijk’ (Israël) gevormd hebben. Uit het archeologisch onderzoek blijkt dat die niet monotheïstisch waren. In 722 is dat Noodrijk door de Assyriërs vernietigd en de bevolking grotendeels uitgeroeid of in slavernij weggevoerd. Sindsdien is er van die “lost tribes of Israël” niets meer vernomen  – tenzij men het Boek van Mormon ernstig moet nemen -. Een aantal van die ‘Noorderlingen’ zijn naar Judah gevlucht en hebben daar een echte bloei tot stand gebracht. Van dan af begint zich de typische Yahwistische henotheïstische godsdienst te ontwikkelen die tijdens de Babylonische Gevangenschap een echt monotheïsme zal worden. (zie hierover bvb. de werken van Finkelstein en Silbermann). Aangezien het Noordrijk niet monotheïstisch was en de bevolking ervan verdwenen is, kan men die stammen moeilijk ‘joods’ noemen in de huidige betekenis van dat woord.  In elk geval is het zeker dat na 722 dat gebied eeuwenlang niet eens Hebreeuws was, laat staan ‘joods’. Het huidige joodse volk (afgezien van de ‘proselyten’) stamt af van het volk dat zich na 722 in Judea ontwikkelde tot een hechte eenheid, die zich doorheen de Babylonische Gevangenschap verder heeft geconsolideerd. Daarom heten ze ook Joudaioi in het Grieks en Judaei in het Latijn.  Dat de ‘joden’ sinds duizenden jaren de ‘plaatselijke bevolking’ waren van heel Palestina is dus een manifeste onwaarheid waarvan ik echter aanneem dat MP dat niet wist.

2.2.2. “Vervolgens hebben die Arabieren daar 1300 jaar een wreed en koloniaal bewind gevoerd, waaronder zowel Joden als Christenen zwaar onderdrukt werden”.  MP suggereert hier dat dit gebied ‘joods’ was, met daarnaast ook enkele christenen; terwijl er lange tijd alleen in Judea joden leefden en vanaf de Maccabeeën ook een aantal in Galilea, (Samaria was in essentie Samaritaans). In 70 n.C. werden heel veel joden hetzij gedood, hetzij als slaaf verkocht en na de opstand tegen Hadrianus (132-136) was de joodse bevolking in Palestina in verregaande mate gedecimeerd. In het door de Arabieren veroverde Byzantijnse Palestina was het aantal joden dus miniem. Met zulke criteria kun je ook zeggen dat Hongarije en Roemenië door zigeuners bewoond werden (en nog zijn) en dat die er dus recht op een staat hebben. Overigen werd daar zeker geen 1300 jaar een bewind gevoerd door de Arabieren. Die werden immers opgevolgd door de Kruisvaarders, door de Mongolen en lange tijd door de Turken (vooral de Osmanen). Onware en verwarrende uitspraken dus.

2.2.3.  Een ander punt waarin MP zich mateloos vergist, is de opvatting dat de huidige joden zouden afstammen van mensen die uit Palestina verdreven werden. Vooreerst is het zo dat niet alle joden uit Babylon naar Palestina zijn teruggekeerd en dat anderen weer daarheen zijn uitgeweken. Getuige de belangrijke ‘Babylonische Talmud’. Maar verder zijn grote aantallen joden vanaf de derde eeuw v.C. uitgeweken naar Egypte en later naar alle delen van het Romeinse Rijk. Het vertalen van de Hebreeuwse bijbel in het Grieks (Septuagint) begint reeds in de derde eeuw v.C. (in Egypte). Volgens het standaardwerk van J Leipoldt en W. Grundmann, Umwelt des Urchristentums (3 delen) zouden er in de tijd van Jezus in Palestina tussen 1,5 en 2 miljoen joden geleefd hebben; in de rest van het Romeinse Rijk, 4 tot 6 miljoen, waarbij men nog de joden in Mesopotamië en Perzië moet rekenen. Zeker na het bijna uitroeien van de joden in Palestina onder Hadrianus, bevond zich de verpletterende meerderheid van de joden buiten dat kerngebied en de grote meerderheid daarvan had het land vrijwillig verlaten. Voeg daar nog aan toe vrij grote aantallen ‘proselyten’ d.w.z. heidenen die zich tot het jodendom bekeerd hadden. (Zie hiervoor ook het andere standaardwerk: E. Schürer e.a. The history of the Jewish  people in the age of Christ ‘revised edition, 3 delen.)

De meeste joden van thans stammen dus af van mensen die Palestina vrijwillig hadden verlaten, of van mensen waarvan de voorouders nooit in Palestina geweest waren.

Alle Amerikaanse zwarten, stammen af van mensen die onder dwang naar Amerika versleept werden. Toch is ieder redelijk mens van mening dat dit hen nu niet het recht geeft om zich zomaar massaal in een Afrikaans land te vestigen, al hebben velen het geld om daar grond te kopen. Waarop konden de afstammelingen van mensen die vrijwillig hun land verlaten hadden, zich dan steunen om te beweren dat ze ‘historische rechten’ op Palestina hadden? Niemand heeft ooit een algemeen principe (in kantiaanse zin) voorgelegd, dat als fundering voor deze opvatting zou kunnen gelden.  Op dergelijke pertinente vragen antwoordt MP alleen met scheldwoorden. Opnieuw: onwaarheden en betwistbare stellingen.

2.2.4. Het is ongetwijfeld zo dat in de Israëlitische (‘joodse’) godsdienst  de gedachte leefde en leeft dat er een Messias zal komen en dat de Israëlieten dan naar Sion zullen terugkeren. Dat is uiteraard een eerbiedwaardige gedachte, die echter onverbrekelijk verbonden was met het godsdienstig geloof (voor niet-gelovigen ‘de mythe’) van de komst van die Messias. Aangezien dat, ook volgens de gelovigen, een bovennatuurlijk gebeuren is, kan dit binnen het seculier staatsrechtelijk denken geen enkele rol spelen. Iedere verwijzing naar rechten gebaseerd op dit geloof, of , meer bepaald, op de bijbel, biedt voor onze discussie geen enkele grondslag.

2.2.5.  In de volgende alinea heeft MP het over de Balfour-verklaring, en Remo 1920 en de Volkenbond 1922, die de Balfour-verklaring zouden gelegitimeerd hebben. Die Balfour-verklaring ging uit van de grootste koloniale mogendheid van die tijd en de kern van de Volkenbond bestond eveneens uit koloniale mogendheden. Waar die enige legitimiteit zouden gehaald hebben om stukken land te verdelen zonder de bevolking te raadplegen, ontgaat mij volkomen. MP doet hier een extreem betwistbare uitspraak, die hij nog eens zelf onderuithaalt door in dezelfde tekst te beweren dat de VN (die hij de ‘Verenigde Nazi’s’ noemt) die in elk geval een veel groter aantal landen vertegenwoordigt, geen enkele legitimiteit heeft.  

Aangezien de rest van zijn betoog steunt op de zogenaamde historische rechten enerzijds en de Balfour-San Remo-Volkenbond rechten anderzijds, stort heel zijn uiteenzetting als een kaartenhuis in mekaar. Het heeft dus geen zin de vele bladzijden te bespreken die op die zogenaamde rechten gebaseerd zijn.

2.2.6. Hij heeft het dan verder over het schandelijk gedrag van de Groot-Mufti dat ik niet betwist, maar dat mijn rechtenbetoog niet ontkracht. En hetzelfde geldt voor alle dwaasheden en misdaden die Arabieren in het algemeen en Palestijnen in het bijzonder hebben begaan. Ook de Algerijnen hebben in hun strijd tegen de Fransen dwaasheden en gruweldaden opgestapeld. Dat verandert niets aan het feit dat hun doelstelling verantwoord was.

Ik hoef op die ellenlange betogen niet in te gaan (a) omdat ik een aantal ervan bijtreedt, (b) voor een aantal andere niet over de nodige gegevens beschik om een definitief oordeel te vellen, en (c) zij voor de kernvraag irrelevant zijn.

2.2.6. “Als Vermeersch schrijft  “de staat Israël is ontstaan door een VN-beslissing” dan is dat puur technisch-juridisch alléén al een leugen.  Er zijn maar drie voorwaarden waaraan een staat moet voldoen om volkenrechtelijk te bestaan: er moet een grondgebied, een bevolking en een effectief gezag zijn. Dat is alles. De Israëli’s hebben gewoon op 14 mei 1948 de staat Israël uitgeroepen en vervolgens is die daad erkend door de VN en de voornaamste democratische staten.  En nu bestaat Israël dus gewoon”.

Bij zijn afwijzen van het juridisch legitiem karakter van de VN-beslissing  (waarnaar ik verwees) gaat MP regelrecht in tegen de Onafhankelijkheidsverklaring van de staat Israël zelf (14/5/1948), waarin o.m. uitdrukkelijk het volgende staat.

On the 29th November, 1947, the United Nations General Assembly passed a resolution calling for the establishment of a Jewish State in Eretz-Israel; the General Assembly required the inhabitants of Eretz-Israel to take such steps as were necessary on their part for the implementation of that resolution…. Thus members and representatives of the Jews of Palestine and of the Zionist movement upon the end of the British Mandate, by virtue of natural and historic right and based on the United Nations resolution…. Hereby declare the establishment of a Jewish state in the land of Israel to be known as the State of Israel. … “ (vetjes van E.V.)

MP beschuldigt mij van een leugen door zelf een flagrante onontkoombare leugen te formuleren.

In één punt ben ik het echter met hem eens: “nu bestaat Israël dus gewoon”. Dat bestaan en het bestaansrecht heb ik nooit geloochend, maar het is gebaseerd op een feitelijke situatie die zich sinds 1948 ontwikkeld heeft en die we op redelijke gronden als onomkeerbaar moeten beschouwen. (1°) Omdat de bewoners door de nasleep van de gebeurtenissen sinds eeuwen; sinds 1933-1945; en vooral sinds 1948…feitelijke rechten verworven hebben (niet door toestanden van honderden jaren geleden), en (2°) omdat een omkeren van die situatie tot dramatische omstandigheden en zelfs tot een wereldoorlog zou kunnen leiden.

2.2.7.  Nu ik een hele reeks bladzijden van de “Genadeloze Geseling” onder de loupe heb genomen, stel ik vast dat MP mij op geen enkele leugen of zelfs onwaarheid heeft kunnen betrappen, terwijl hij zelf de ene leugen naast de andere onwaarheid opstapelt en mij ook nog leugens toeschrijft wanneer ik een betwistbare stelling, die hij toevallig belangrijk vindt, niet vermeld. Ik ben geen masochist en dus stop ik hier met deze oefening. Wel wil ik nog even zijn laatste brief bekijken:

3. “Etienne Vermeersch Het Palestinisme van een sluwe Simpelmans.

Israël is het oerkwaad in deze wereld. Een erfzonde die alleen geboet kan worden met een heel groot offer. Misschien door die zelfopheffing middels overspoeling met doodsvijanden.”

Dit zijn drie zinnen van MP die ik nooit uitgesproken of geschreven heb. Ze zijn zelfs met de meest verregaande kwade wil niet uit mijn geschriften af te leiden. Het gaat hier dus om drie lasterlijke leugens.

Even verder bespreekt MP de visie die ik naar voren breng over een ideale oplossing van de huidige problematiek. Uiteraard gaat die visie uit van een toestand waarbij aan de ingewortelde vijandschap tussen Israëli’s en Palestijnen een einde zou gekomen zijn. (Vergelijk dat met het beëindigen van de eeuwenlange vijandschap tussen Frankrijk en Duitsland.). Dat veronderstelt natuurlijk een tussenperiode waarin demilitarisering van gebieden, internationale controle, beteugeling van haatboodschappen in media en in het onderwijs en nog andere vredestichtende maatregelen zouden getroffen zijn. (Vergelijk dat met de situatie op Cyprus waar  -islamitische – Turken een onrechtmatige inval gedaan hebben, maar waar nu sinds lang een bestand vrij goed gerespecteerd wordt, dat ooit tot een definitieve oplossing moet leiden).

De essentiële, breed uitgesponnen kritiek van MP hierop, bestaat erin dat moslims niet te betrouwen zijn en nooit te betrouwen zullen zijn. Dat veronderstelt dat de nakomelingen van moslims altijd moslims zullen blijven en dat die moslims zelf nooit tot een modernere invulling van hun godsdienst kunnen komen. Ik ken nochtans ex-moslims die atheïst geworden zijn en andere die vernieuwende inzichten hebben.

Maar ik weet natuurlijk ook dat de huidige ontwikkeling binnen de islam niet zeer hoopgevend is.

Er is niet voor niets een boek verschenen, in het Nederlands en het Frans, waarin ik van islamofobie word beschuldigd; ik heb niet voor niets twee doodsbedreigingen van moslims gekregen die de autoriteiten ertoe gebracht hebben mij politiebescherming te verlenen .

Mijn tekst eindigt bovendien met de woorden: “Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre…”, waaruit blijkt dat ik nog heel weinig hoop heb. Maar ik vind dat men toch moet blijven streven naar een ideaalbeeld dat ooit voor de verschillende partijen een richting zou kunnen aanwijzen. In een wereld met atoombommen moet elk mogelijk alternatief voor totale vernietiging ernstig onderzocht worden.

Vanuit de optiek van MP echter is elke hoop, hoe miniem ook, dwaasheid.  Wat blijft er dan nog over?

In elk geval zijn al zijn deelkritieken op mijn voorstel gebaseerd op zijn absolute zekerheid van de onmogelijkheid van elk compromis, laat staan verzoening. Ik hoef daar dus niet op in te gaan. Bvb. natuurlijk is de Golan-hoogte een gevaar voor Israël als er geen echt duurzame vrede is; dat weet ik ook, maar mijn project (dat overigens door de betrokkenen moet worden aangepast) is gericht op de mogelijkheid van een duurzame vrede. Anders is het natuurlijk zinloos; om dat in te zien heb ik MP niet nodig.

Kortom, wat hij leugens noemt, is gebaseerd op een onbegrip over de zin van deze tekst.

De rest van zijn uiteenzettingen zijn door de ellenlange uitweidingen, gelardeerd met scheldproza, nagenoeg onleesbaar en zeker niet bespreekbaar.

Toch wil ik nog één punt aanhalen. De nederzettingen op de Westbank. Ik kan MP volgen wanneer hij zegt dat Israël na de Zesdaagse Oorlog genoopt was de Westbank te besturen. Ook de geallieerden moesten na de Tweede Wereldoorlog Duitsland en Japan besturen. Daaruit volgt echter niet dat ze die gebieden voor altijd moesten bezetten (wat de SU via een omweg wel probeerde).

Israël stond voor de keuze.

(a) Ofwel kon men het gebied annexeren, maar dan moesten de inwoners ervan na verloop van tijd volwaardige burgers van Israël worden, met het risico  – na meerdere decennia –  van een moslimmeerderheid in Israël. Ik kan begrijpen dat ze zoiets niet wensten.

(b) Ofwel kon men dit gebied voor altijd als kolonie beschouwen, waardoor de burgers dus geen inspraak zouden hebben in Israël zelf. Dat was de situatie van de ‘thuislanden’ in Zuid-Afrika. Binnen de huidige visies op de Rechten van de Mens is een dergelijke blijvende situatie immoreel en politiek onhoudbaar.

(c) Het derde alternatief bestond erin dit gebied (samen met Gaza) voor te bereiden op een onafhankelijk statuut, dat, via internationale controle, in opeenvolgende stappen in veiligheid kon gerealiseerd worden. De politiek van het toelaten van joodse (vaak extremistische) inwijkelingen, kortom de ‘nederzettingen’, maakt een dergelijke onafhankelijke staat (met een lappendeken van extraterritoriale gebieden), praktisch onrealiseerbaar en vooral in de perceptie van de Palestijnen onaanvaardbaar. De beweging land for peace’ is niet door mij uitgevonden. Ze drukte de hoop van vele Israëli’s uit, om hier de grondslag voor een compromis te vinden. Die hoop is nu voor lange tijd vervlogen, want intussen heeft de Israëlische regering de voedingsbodem klaar gemaakt voor de fanatieke moslims van Hamas en Jihad.

Alle getier en alle scheldwoorden van MP veranderen niets aan het feit dat de politiek van de nederzettingen een rampzalige keuze geweest is.

Iedereen weet dat een vrede zonder die ‘settlements’ al buitengewoon moeilijk zou geweest zijn; met de ‘settlements’ is die voor lange tijd vervlogen.

Met deze eenvoudige, m.i. onbetwistbare vaststelling wil ik nu definitief een punt zetten achter mijn discussie hierover met MP.

4. Antisemitisme en neo-nazis.

Ten behoeve van de andere lezers van deze blog moet ik nog dit kwijt. Tot mijn grote verbazing waren een aantal mensen niet geschokt door het feit dat enkele topfiguren van het Vlaams Blok (later Vlaams Belang) in hun jeugd jarenlang gezongen hebben dat de ‘vuile jood’ de kist in moest. Dat was blijkbaar ‘een studentikoze grap’…Omdat veel Nederlanders de achtergronden van dit alles niet kennen, is het nuttig hier enkele gegevens te vermelden, die ik kan bewijzen met kopieën die ik in het Archief van de Vlaamse Beweging (Antwerpen) genomen heb.

In 1979 was Filip Dewinter, samen met andere latere kopstukken van VB, medestichter (later voorzitter) van de NJSV, een Vlaams-nationale studentenbeweging (secundair onderwijs) waarvan de naam verdacht leek op het NSJV (Nationaal Socialistisch Jeugdverbond), het Vlaamse equivalent van de Hitlerjugend.  Heel toevallig waren de kleuren van de vlag zwart rood en wit: de nazi-kleuren; hoewel de Vlaamse kleuren geel en zwart zijn. Het blad van de beweging heette Signaal, weer toevallig de titel van een nazi-blad tijdens de oorlog. Vanaf  1981 sluiten NJSV en NSV (de extreem nationalistische vereniging voor Hoger Onderwijs) een akkoord waarbij Signaal (dat even later Branding zal heten) het “gezamenlijk blad wordt van NSV en NJSV”. In dat eerste gezamenlijke nummer vinden we her en der de leuze van de SS : “mijn eer is trouw” (Meine Ehre heisst Treue). Toeval, zal men zeggen? Neen, in datzelfde nummer staat, onder een groot hakenkruis een verheerlijkend artikel over de Wiking SS-divisie (dat was een divisie van niet-Duitse Germanen). In 1981 lezen we daar ook :

 “Toen kwam het christendom dat een nieuwe orde en een andere “vrede” bracht…Heil kwam niet langer uit de sibbe, maar uit wezensvreemd bloed uit het vreemde zuiden”.

Maar nu weet de auteur beter: “ De essentie van het volk ligt in het ras, in ons geval het noordras. Het karakter van een volk bepaalt de kultuur en de ontwikkeling van een volk.”

 In 1982 schreef Dewinter zelf:

Het begrip ‘elite’ steunt grotendeels op de natuurlijke ongelijkheid die een van de bases van ons volksnationalisme is.  Steunende op die ongelijkheid merken we dat de mensheid bestaat uit verschillende groepen of ethnieën. Deze verschillende rassen of stammen kunnen dan verder onderverdeeld worden…”…”Wij verkondigen een nieuw beginsel, oud als het bloed: het recht van de besten op de Ronde Tafel en het recht van de zwakkeren op de bescherming van de sterkeren.”   

In 1983 lezen we, vanuit dezelfde neonazi-optiek, in Branding:

“Wel vraag ik wat iemand met Joods bloed te maken heeft met onze volksnationale ontvoogdingsstrijd… Vechten wij niet tegen elke cultuur- en rasvermenging?…Net zo min zoals een Marokkaan of een Turk zich in te laten heeft met onze politiek, net zo min hoeft een Jood dat te doen. Waar zit immers het verschil?  Vandaag Gol, Freifeld e.a., morgen Ali, Mohammed…” 

 Op dat ogenblik was Dewinter praeses van NJSV en van NSV en verantwoordelijk voor ‘Branding’: dus ook voor de volgende uitspraak: “Ook dient gezegd…dat het nationaal-socialisme zich nooit onmenselijk gedragen heeft tegenover het volk”.

Dat blad stond vol met anti-Marokkaanse, maar ook anti-joodse karikaturen, zoals een ‘jood’ die eenpak geld achternaloopt en toevallig binnenloopt in een lokaal van NSV (raad maar wat hem te wachten staat). Het ‘NSV-lied’ (zo staat het aangeduid in het blad) dat de “vuile jood in de kist” wil, is dus geen toevallig gebral van de auteur (nog altijd VB-vertegenwoordiger in het Vlaams Parlement), maar drukt nauwkeurig de strekking van die beweging uit.  Overigens kan ik van het neo-nazikarakter nog talloze voorbeelden geven. Loftuitingen op Goering; discussies of het Nazisme misschien ook enkele negatieve kantjes had, enz. Jeugdzonden allemaal? Men heeft mij verweten dat ik ten onrechte Dewinter negatieve uitspraken over de Mensenrechten toeschreef, maar ziehier een citaat (Dewinter in Dietsland-Europa in 1993 in een artikel over ‘De soft-ideologie’):

“De rechten-van-de-mens, ecologisme, antiracisme, mundialisme…allemaal nieuwe en vooral universele waarden die uiteindelijk valse schijnwaarden blijken te zijn.”.

En in 1994: “Het anti-racisme is een nieuw wapen in de handen van diegenen die heilig geloven in de multi-raciale maatschappij.”  (Let wel, er staat niet ‘multiculturele’ maar wel degelijk ‘multiraciale’.).

Tot een paar jaar geleden (en wellicht nu nog) namen topfiguren van het VB deel aan bijeenkomsten van het St-Maartensfonds, de vereniging van gewezen Oostfrontstrijders. Op zichzelf misschien onschuldig; maar daar wordt wel het lied van de SA gezongen: “Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen, SA marchiert…” (Horst-Wessel-Lied). En voor wienog niet overtuigd is: nooit heeft het VB de banden met Voorpost verbroken, een negationistische beweging (‘er waren geen gaskamers’) die geregeld zware collaborateurs huldigt.

Het is inderdaad een feit dat Dewinter en de topfiguren van het VB (meestal vroegere medestanders in het NSV) nu het geweer enigszins van schouder veranderd hebben en proberen bij de joodse gemeenschap in het gevlei te komen. Het ergerlijke is echter dat ze nooit hun vroegere neo-nazistandpunten betreurd hebben: ze proberen ze wel te verdonkeremanen. Dat heeft soms succes, o.m. bij mensen zoals MP; maar dat houdt geen stand tegen degenen die bereid zijn het geduldige archiefwerk op zich te nemen.

Dit was mijn laatste bijdrage tot deze debatten. Ik dank degenen die mij gesteund hebben.

Door:

Etienne Vermeersch

(30 september 2012)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Palestina", antisemitisme, Arabische wereld, Islam, Israël, Joden, Jodendom, Jodenhaat, Moslims, Racisme. Bookmark de permalink .

64 reacties op Martien Pennings. Laatste antwoord van Etienne Vermeersch

 1. Tsjonge wat een dramatisch niveau! Na ‘1.3 Ik heb nooit Palestijnse terreur goedgekeurd; alleen heb ik die vanuit hun frustraties begrijpelijk genoemd. Leugen nr 3’ ben ik gestopt met lezen. Het voorgaande was al bedroevend genoeg, maar deze vorm van woorden in de mond leggen en niet serieus op de zaken ingaan kan niet serieus worden genomen. Als ik verder iets mis, hoor ik het wel van degenen die de moeite nemen verder te lezen.

  Ik groet u!

  Like

 2. vederso zegt:

  Ik zie het al. Dat wordt nooit wat met een echt debat op de Populistische Omroep Nederland. Jammer.

  Like

 3. Peter Rissing zegt:

  Indrukwekkend.

  Like

 4. Lucky9 zegt:

  Niet stoppen met lezen!
  M.P. neem gerust de ‘evenredige’ tijd voor je reactie naar aanleiding van dit opiniestuk, reactie waarin ik me bij voorbaat in verkneukel.
  Alvast één ‘tout petit rien, une bêtise’ is me reeds opgevallen, maar die ga ik nu niet bij voorbaat verklappen.
  Het verlichte Westen schrijft hier geschiedenis!
  IK ben maar een toeschouwer van een ‘Clash of Civilations. La lumière s’étaint.’
  Tot binnen een maand of zo!

  Like

 5. JooJootje zegt:

  Nou dat is een behoorlijke lap tekst ben even pauze aan het houden,in ieder geval wel een antwoordt bedankt meneer Vermeersch.
  Gaan we het straks punt voor punt onderzoeken of het klopt.

  Like

 6. Ha Etienne Vermeersch, poogt u verdeeldheid te zaaien op de rechtse vleugel van Nederland? Of zieltjes te winnen? Ik heb gisteravond de Israëlische President horen zeggen op YouTube tijdens de vergadering van de Verenigde Naties dat er al duizenden jaren volop Joden wonen in Israël en dat drieduizend jaar geleden Koning David geschreven heeft dat Israël met als hoofdstad Jeruzalem voor onbepaalde tijd zal blijven voortbestaan als Joodse Staat. Maar dat zijn allemaal leugens als ik u moet geloven Etienne. Ik moet uw woorden geloven en niet de bijbel. Maar ik geloof liever Koning David dan u! Ondanks de heidenen (moslims), (barbaren) die rondom Israël wonen en Israël voortdurend bedreigen en opeisen! Etienne, u gelooft liever de koran die verkondigt dat alle Joden afgeslacht worden tijden de Jihad?

  Like

 7. Elvi zegt:

  Zo… mijnheer Vermeersch heeft zijn woede van zich af kunnen schrijven en dat heeft ook nog even geduurd. Ik onderschrijf wat Pop. omroep Nederland schrijft.

  De frustraties van de ‘palestijnen’?

  Dat ze een beter leven hebben, vanwege Israël, dan wie dan ook in de Arabische wereld. Dat ze als vluchtelingen nooit werden en zullen worden opgenomen in de moslim landen waar ze bij horen. Dat ze geen vrede kennen maar raketten in hun midden moeten velen. Dat de Hamas ze onder de duim heeft. En diezelfde Hamas zich verrijkt en daarvoor ook nog subsidie krijgt van de EU. En van Nederland. En dat alleen al een prachtige reden is om de haat in stand te houden.

  Alleen die Anja Meulenbeld die het voor ze opneemt. Welk zinnig mens zit daar op te wachten. Dat zou ik ook frustrerend vinden;).

  U bent niet meer van deze tijd. Mogelijk zag de wereld er 50 jaar geleden zo uit en had Israël de absolute overmacht, maar in de wereld van nu zijn uw woorden een blamage! Israël is in groot gevaar!

  Hoezo mijnheer Vermeersch, mocht Jordanië wel bestaan en Israël niet?

  Ik heb eerlijk gezegd de helft nog niet gelezen. Maar heb de behoefte ook totaal niet.

  Like

 8. @ vederso, 30 september 2012 om 21:11
  Sorry hoor, maar it takes two to tango. Waar schrijft Martien in onderstaand stuk dat Vermeersch Palestijnse terreur goedkeurt? Helemaal nergens toch? En dan is hij net overgegaan tot ‘het ernstige werk.’ Een kleuter snapt dat er verschil is tussen iets verklaarbaar vinden en het goedkeuren. Ik kan de daden van Breivik (en Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, enz) verklaren, maar daarmee keur ik ze nog niet goed. En zo komt heer professor Vermeersch aan ‘leugen nr. 3’. Sorry hoor, maar ik kan mijn tijd beter besteden dan de rest van het geleuter van het gekrenkte egootje te gaan zitten lezen.

  “ “Weg met de Jodenstaat!”, roept de Jodenvriend.

  Hebt u wel eens gezien hoe een politiehond op de training grimmig aan het bijt-proof boevenpak van de schurk blijft hangen? Met diezelfde vasthoudendheid bijt Etienne Vermeersch zich vast in zijn vooroordelen jegens Israël. Taai, grimmig, terrier-achtig blijft Vermeersch Israël aanvallen en verdedigt hij tegelijk de “Palestijnse” maffia’s. De “Palestijnen” ziet hij als het slachtoffer en hun terreur als verklaarbaar uit terechte boosheid op Israël, dat uitlokt en provoceert. Israël is de dader, aan Israël is zelfs het goede slecht. Voor het gedrag van Israël kan soms een verklaring gevonden worden, maar nooit een excuus. Voor de Jodenstaat bij Vermeersch géén vergeving. Weg met de Jodenstaat! Aan het kruis met de Jodenstaat! “ (M. Pennings)

  1. Opnieuw leugens van MP

  1.1 Ik heb nooit gedacht, laat staan geroepen, gezegd of geschreven “Weg met de Jodenstaat”. Leugen nr 1.

  1.2 Ik heb nooit Israël aangevallen; alleen aspecten van de Israëlische politiek vooral sinds het aan de macht komen van Likud. Leugen nr 2.

  1.3 Ik heb nooit Palestijnse terreur goedgekeurd; alleen heb ik die vanuit hun frustraties begrijpelijk genoemd. Leugen nr 3

  Like

 9. vederso zegt:

  @ PopNed. Ik wacht even de reactie van Martin Pennings af en zal het artikel van Vermeersch nog es een paar keer lezen.

  Like

 10. Elvi zegt:

  Als we het nu eens overal over heen tillen. De geschiedenis kan wel of niet aangetoond worden, we waren er geen van allen bij en moeten het hebben van overleveringen, waarbij de dode zee rollen tot op de dag van vandaag niet volledig geopenbaard zijn. Rome houdt dat tegen en doet dat al 60 jaar omdat de werkelijk historie toch iets anders lijkt te liggen dan wij vermoeden en het christendom daarmee geënt blijkt te zijn op fantasie.

  Dus niemand kan zijn gelijk claimen. Er kan over gespeculeerd worden maar zolang deze rollen niet volledig openbaar worden weten we het fijne er niet van. Niemand van ons.

  Doet het er überhaupt toe? Israël heeft een bestaan opgebouwd, meerder keren omwille van vrede land afgestaan en een aantal keren vanwege de aanvallen op het land, land gewonnen.

  Gaan we dan nu hier de heilige onschuld spelen? Israël is fout? Israël mag niet bestaan? Waarbij Jordanië in dezelfde periode is ontstaan en daar geen hond naar kraait.
  Laat me raden… Jordanië is islamitisch.

  Kom op zeg! Wordt eens wakker Vermeersch!
  En til het over alles heen! Vind je het prettig hoe Israël zelfs door Hoessein Obama in de steek gelaten wordt? Kan het je niet schelen? Jij zit safe?

  God geve dat Romney gekozen wordt. Een tweede termijn Obama is de doodsteek voor Israël. Is dat wat je wilt? Vind je dat terecht omdat Israël geen claim kan leggen vanuit de geschiedenis? Waarbij Jerushalaïm shell zahav al sinds eeuwen in de liederen van het joodse volk voorkomt. Maar dat kan dus eigenlijk niet volgens jou.

  Verdomme! Ik weet uit eigen ervaring dat de palestijnen in de jaren 70 samenwerkten met de Israëliërs en er helemaal geen grief was. Het is bewust in het leven geholpen en wie heeft er voordeel van? De Jodenhaters, Hamas! Niet de bevolking. En oh wat wordt er grif gebruik van gemaakt. Het levert geld op en de islam kan doordrukken, waar ze erg goed in zijn, zoals we overal in de hele wereld merken.

  Het zou je sieren als je eens luisterde naar MP. Kan me niet schelen dat hij vloekt en tiert. Ik wil soms ook vloeken en tieren als ik mensen lees als jij, die menen rationeel alles te kunnen verklaren, maar met statements komen die feitelijk geen hout snijden omdat je het simpelweg niet weet!

  Like

 11. Piet Klont zegt:

  Mensen die een half stuk lezen hebben hooguit een oordeel dat maar voor de helft kan kloppen.

  Like

 12. Elvi zegt:

  Ik heb het inmiddels helemaal gelezen Piet. En daar komt mijn laatste reactie ook uit voort.

  Like

 13. vederso zegt:

  @ Elvi. Lees de op één na laatste aline van 2.2.6 nog eens. Het lijkt mij dat Vermeersch en u het daar volledig eens zijn. Dat lijkt me een goed begin voor een eeuwige vriendschap.

  Like

 14. Elvi zegt:

  Ik zie niet wat je bedoelt Vederso, Vermeersch onderkent het bestaan van Israël vanaf 1948 vanwege de VN resolutie… en dan? Wat zegt hij daarmee? Dat ondanks de VN het bestaansrecht van Israël een feit is. En Jordanië dan?
  Weet iedereen trouwen dat alles onder het Turkse kalifaat viel? Het is dus niet eens zo dat Israël en Jordanië zijn ontrokken aan de ‘palestijnen’.

  Like

 15. Elvi zegt:

  En het is niet vanaf 1948 dat Joden naar Israël trokken. Eerder vanaf 1918. Mogelijk eerder, precies weet ik dat niet. Wat ik wel weet is dat een oom van mij na de eerste wereldoorlog naar Israël is getrokken. Land heeft gekocht van de Arabieren. En dat is ook een punt wat Vermeersch laat liggen. Het land is gekocht! Pas jaren daarna kwam de VN met die resolutie.

  Like

 16. @ Elvi, 1 oktober 2012 om 00:06
  Hear, hear!
  @ Piet Klont,1 oktober 2012 om 00:06
  Ik heb ‘Mein Kampf’ op wat citaten na niet gelezen dus ik kan daar geen kloppend oordeel over geven? Als je van een lang stuk al na een pagina lezen kunt zien dat het het geklets van een gekwetst egootje is, waarom kun je dan niet concluderen dat het het geklets van een gekwetst egootje is?

  Like

 17. Elvi zegt:

  En het doet er ook niet toe.
  Wat er toe doet is dat Israël de enige democratische enclave is in het midden-oosten en dat het om die reden vernietigd moet worden.
  De Eu….. Amerika….. zijn de weg kwijt, dat zien we wel aan het beleid in ons eigen land.
  Soms vraag ik me oprecht af of onze ‘leiders’ een doelbewuste weg bewandelen. Waar alleen het kapitaal beter van wordt. Want daar gaat het toch naar toe op dit moment. Israël geofferd.

  Wij allemaal aan de islam……

  Like

 18. Piet Klont zegt:

  @ Populistische Omroep Nederland zegt:
  1 oktober 2012 om 00:45

  Ik heb u toch hoop ik niet gekwetst? U bent toch niet Prosper Ego in vermomming?
  😀

  Like

 19. Piet Klont zegt:

  Elvi zegt:
  1 oktober 2012 om 00:43

  Dat boeit me best, wat je schrijft over je oom.
  Kun je daar niet eens een stukje aan wijden hier?
  Of is dat misschien te persoonlijk….

  Like

 20. vederso zegt:

  @Elvi. Ik bedoel de alinea boven 2.2.7. Daar staat nergens dat Vermeersch Israel wil opofferen, integendeel. Hij erkent het (de facto) bestaansrecht van Israël en vreest de consequenties als men probeert die situatie te wijzigen = wereldoorlog. Dat is toch hetzelfde als u ook beweerde om 00.06?

  Like

 21. toetssteen zegt:

  Tariq Ramadan in Belgisch jasje. Dit is onvoorstelbaar! Politiek gezweefteef is te billijken, maar dit is Arabisch leugenachtig! Het hangt ervan aan elkaar!

  Bij de weg, ik zou dit misschien niet mogen zeggen, maar waarom zien veel van deze lui eruit alsof ze ehhh nou, ehhh, erg afgeleefd zijn?
  Kijk, mijn scalp werkt niet mee, maar rimpels hen ik niet, wallen in diverse lagen, heb ik niet. Van deze man zijn hoofd is de decadentie af te lezen en hij is werkelijke de enige niet.

  Like

 22. Piet Klont zegt:

  @Toetssteen:
  U klinkt een beetje ehhh…nou, ehhh…afgeleefd.
  Niet veel, maar toch een ehhh…beetje?

  Like

 23. toetssteen zegt:

  @Piet
  Kun je bes gelijk in hebben. Als je weet wat een belastinggek meent mij mee te moeten belasten, plus boete voor inkomsten die ik in het geheel niet meer had in 2010, dan zou jij ook een tikkie afgeleefd klinken.
  Reik de pil van drion maar uit en dan aansluiten als er geen ruk meer te plukken is, enne, denk erom alle heil aan Allah en zijn herenvolk.
  Ik hou wel van die Spanjolen die onderwijl driekwart van de economie doen in het zwarte circuit lees de lange neus naar de belasting.

  Zit ik afgelopen avond mijn levenswerk te bekijken, een internaat voor enzovoort. Het is nu ingevuld voor 90% inteelt. Ik wil het niet te ver voeren, maar waar is men mee bezig??

  Kijk, om jou te gerieven:

  “Alle Amerikaanse zwarten, stammen af van mensen die onder dwang naar Amerika versleept werden. Toch is ieder redelijk mens van mening dat dit hen nu niet het recht geeft om zich zomaar massaal in een Afrikaans land te vestigen, al hebben velen het geld om daar grond te kopen. Waarop konden de afstammelingen van mensen die vrijwillig hun land verlaten hadden, zich dan steunen om te beweren dat ze ‘historische rechten’ op Palestina hadden? Niemand heeft ooit een algemeen principe (in kantiaanse zin) voorgelegd, dat als fundering voor deze opvatting zou kunnen gelden. Op dergelijke pertinente vragen antwoordt MP alleen met scheldwoorden. Opnieuw: onwaarheden en betwistbare stellingen.”

  Grote genade man, als je zo’n alinea in elkaar flanst wordt het tijd je na te laten kijken!

  Like

 24. Piet Klont zegt:

  @Toets Steen:

  Het was inderdaad met name dié alinea die mij tegen de borst stuitte…
  Vooral dat ‘vrijwillig verlaten’ heb ik niet begrepen.
  Kennelijk is mijnheer Vermeersch er destijds zelf bij geweest.

  Like

 25. toetssteen zegt:

  Sorry voor de aanklacht tegen de Nederlandse taal. Reiken ….., ja Toets. Hoewel rieken en belasting dan wel weer een aangename zou zijn.
  Nah ja, morgen maar weer eens bellen met: al onze medewerkers is in gesprek.

  @Aangaande de aangehaalde strofe:
  Wat had die ehhhh gesnoven?
  Martien Pennings zou op deze verregaande kolder moeten antwoorden? Het zou een pertinente vraag zijn? Eentje in kantiaanse zin……Het befaamde enerzijds anderzijds geouwehxxx (kweenie of EJ er een filter op heeft).
  Enfin daar kom je in de realiteit erg ver mee. Not.

  Maar blijkbaar zitten we momenteel vast aan een club Hegelianen die van geen wijken zal weten tot de realiteit wel zo indringend zal worden dat ze zichzelf met hun miljarden in veiligheid zullen brengen. Was dat even schrikken zeg….

  Ach wie weet is de dope dan for free….. Oranje hemd iemand?

  Like

 26. toetssteen zegt:

  @Sorry
  Ik ben erg moe Piet. Ben ook maar eens mens.

  Like

 27. Ik durf me niet te mengen in deze discussie tussen EV en MP. Daar voel ik me niet toe in staat.

  Maar omdat Elvi het had over haar oom, besloot ik om toch te reageren.
  Door de eeuwen heen hebben Joden in dit kleine stukje land geleefd, niet enkel vanaf de 19e eeuw. We kunnen als voorbeeld Tsfat nemen. (Ik ben geen historicus) Documentatie toont dat er Joden in Tsfat leefden in de 11e eeuw. In de 16e eeuw (bijvoorbeeld) woonden er ongeveer 13.000 mensen in deze stad, waarvan de helft Joden waren. In 1837 was er weer een aardbeving, waarbij ongeveer 2000 Joden zijn omgekomen. Door de jaren heen waren er veel “incidenten” tussen Joden en Arabieren ook in Tsfat.

  We kunnen natuurlijk ook cijfers geven van Tiberias en Jeruzalem en andere plaatsen. Het is overduidelijk dat Joden hier door de eeuwen heen geleefd en gewerkt hebben.

  Elvi vertelt over een oom die hier kwam na de 1ste wereldoorlog. Hetzelfde geldt voor mijn beide schoonouders, die hier in de jaren 20 zijn gekomen en hard hebben gewerkt om het land op te bouwen. Mijn schoonvader was trouwens zeer aktief op het gebied van samenwerking met de Arabieren.

  Mijn eigen vader heeft in de jaren 30 goed geld gegeven om land te kopen van Arabieren. Arabische landeigenaren waren maar al te blij om hun grond te verkopen. Ze zaten meestal zelf in Libanon/Syrie.

  Dat de huidige situatie hier smeekt om een oplossing kan niet worden tegengesproken. En al dat gediscussieer doet niets voor de zaak. Wie denkt de chamas te begrijpen en het daarbij laat, speelt passief met hen mee. Als men ziet wat er in de moslimwereld gebeurt en wat er gebeurt in landen waar veel moslims leven, dan kan men toch moeilijk vertrouwen op de “goodwill” van de chamas en de wat minder extreme (?) Palestijnen op de westoever van de Jordaan (Judea en Shomron om MP een pleziertje te doen).

  Like

 28. Petrossa zegt:

  Ik hield op met lezen bij: “progressieve joden uit topmilieu’s”. Dat zijn dezelfde ‘weg met ons’ weldenkers als we hier hebben. Als hij daar zijn informatie haalt, dan is het zo eenzijdig dat het niet de moeite waard is met dhr Vermeersch te discussieren.

  Like

 29. Tom Hendrix zegt:

  2dorithbatmoshe 06.34. uur, helemaal met U eens. En wat Vermeersch durft te zeggen: ” vrijwillig verlaten van het land”, is wel zo schofterig! De Israelieten, zijn na de verwoesting van de Tempel in het jaar 70, verstrooid onder alle volkeren, maar dat was zeker niet vrijwillig. Dan kan men ook wel zeggen, dat de Israelieten vrijwillig in ballingschap waren gegaan naar Babylon. Wat een vilein stuk tekst.

  Like

 30. M. Devrindt zegt:

  Vermeersch schrijft:
  “Ik stel alleen dat een massale immigratie in om het even welk land, zonder instemming van de plaatselijke bevolking een vorm van onrecht is. ”

  Dan zal V. het toch wel met mij eens zijn dat momenteel de West-Europese bevolking groot onrecht wordt aangedaan door de massale immigratie van moslims, die zonder instemming van de bevolkng hier binnenstromen.
  En begin niet te zeuren over democratisch gekozen regeringen die toestemming hebben gegeven, als er een volksstemming wordt gehouden over moslimimmigratie is niet moeilijk te voorspellen wat de uitkomst zou zijn. Vandaar dat zo’n volksstemming nooit gehouden zal worden.

  Vermeersch zal dan ook de frustratie van de West-Europese bevolking wel begrijpen als er aanslagen op moskee’s en islamitische instellingen gepleegd gaan worden.

  Like

 31. Tiny zegt:

  Moet dit stuk van Vermeersch zeker nog eens lezen en er goed over nadenken.

  Voor wat betreft de zwarten die als sklaven afgevoerd zijn naar o.a. de VS en hun nakomelingen die niet terug zouden morgen gaan en daar grond kopen.
  Wat was dan Liberia? En was dat zo’n doorslaand succes? In vergelijking dus met Israël.

  Like

 32. louis-portugal zegt:

  Hoewel ik het een typisch lullig verhaal vind is het me nog even teveel moeite om het verhaal van M.P. ernaast te leggen.
  Ik wacht dus uit luiheid maar even op M.P.
  Ik vraag me wel af waarom hij aan het einde nog even wil proberen het V.B. af te breken of is dat ook een geesteskind van P:M:??
  Zover ik weet heeft het hier niet veel mee te meken.
  Een soort extra bewijs van zijn “sympatie” voor joden????

  Like

 33. Erik Mokum zegt:

  Ooit, meer dan 40 jaar geleden, heb ik filosoof Vermeersch horen zeggen, dat hij het onderwerp van de lezing, die hij toen hield in een zaaltje van de universiteit in Amsterdam, met de “grove borstel” zou behandelen. Dat is hem kennelijk met het “geval Israel” ook wel toevertrouwd – al levert dat geen “Rembrandt” op.
  Ik zal niet op het filosofisch “denkraam” van Vermeersch ingaan, want dat voert te ver. Behalve dan terloops waar hij een filosoof, Kant, in de strijd gooit door te schrijven: “Niemand heeft ooit een algemeen principe (in kantiaanse zin) voorgelegd, dat als fundering voor deze opvatting zou kunnen gelden.”
  Vermeersch heeft daar, vermoed ik, Kants “Laat de maxime (stelregel) van uw handelen zodanig zijn, dat ze als algemene wet voor eenieder kan gelden” op het oog. Vermeersch bedoelt daarmee, simpel gezegd, dat het zich gezamenlijk in grote getale ergens vestigen niet in ethische zin gefundeerd kan worden. Tja, misschien…, misschien niet, of misschien wel in praktische zin….? Kant wordt er aan het staartje van zijn pruik bijgesleept om het bestaan van Israel in morele zin te ontkrachten, al “erkent” Vermeersch wel het feitelijke bestaan van Israel. Maar dat is natuurlijk een leeg formalisme, waarmee je alle kanten – meestal de slechte – uit kunt.
  Toch ontbreekt ’t Vermeersch hier aan historische kennis als hij “Kant” verbindt met zijn imaginaire voorbeeld van de “zwarte mens” die vanuit de VS terug zou keren naar zijn roots in Afrika. Heeft hij nooit gehoord of gelezen over Liberia? – al speelde dat historische feit zich al bijna 200 jaar geleden af.
  Vermeersch:
  “Alle Amerikaanse zwarten, stammen af van mensen die onder dwang naar Amerika versleept werden. Toch is ieder redelijk mens van mening dat dit hen nu niet het recht geeft om zich zomaar massaal in een Afrikaans land te vestigen, al hebben velen het geld om daar grond te kopen.”

  Liberia (Eindelijk vrij….)

  Along with Ethiopia, Liberia is one of two modern countries in Sub-Saharan Africa without roots in the European colonization of Africa. Beginning in 1820, the region was colonized by free blacks from the United States; most of them had been formerly enslaved. With the help of the American Colonization Society, a private organization that believed ex-slaves would have greater freedom and equality in Africa, these immigrants from the U.S. established a new country. African captives freed from slave ships were also sent there instead of being repatriated to their countries of origin. In 1847, these colonists founded the Republic of Liberia, establishing a government modeled on that of the United States and naming the capital city Monrovia after James Monroe, the fifth president of the United States and a prominent supporter of the colonization. The colonists, known as Americo-Liberians, led the political and economic sectors of the country.
  The country began to modernize in the 1940s following investment by the United States during World War II and economic liberalization under President William Tubman. Liberia was a founding member of the United Nations and the Organization of African Unity. A military coup overthrew the Americo-Liberian leadership in 1980, marking the beginning of political and economic instability and two successive civil wars that left approximately 250,000 people dead and devastated the country’s economy. A 2003 peace deal led to democratic elections in 2005. Today, Liberia is recovering from the lingering effects of the civil war and related economic dislocation, with about 85% of the population living below the international poverty line.

  Misschien was het koloniseren van de jungle van “Liberia” – waar ook al “oorspronkelijke” bewoners leefden – te vergelijken met het “koloniseren” van het grotendeels lege Palestina door de joodse kolonisten eind 19e, begin 20e eeuw. Een werk, dat zeker ethisch betekenisvol was. Of niet soms!?

  Overigens heb ik mij de pseudoniem “Mokum” aangemeten als eerbetoon aan al diegenen die ooit die naam aan hun geliefde Amsterdam gaven, en nooit meer terugkwamen.
  Als joden over “ain mensch” – een moreel hoogstaand mens – spreken dan wordt dat in het jiddisj niet met een hoofdletter M – zoals daarentegen wel in het Hoogduits – maar met een kleine letter geschreven. Maar Vermeersch verkeert met sociaal hoger geklasseerde joden en niet met, ik zal maar zeggen, de meer proletarische – die Amsterdam “Mokum” noemden en die niet meer bestaan.

  Like

 34. Lucky9 zegt:

  Heb er een nachtje over geslapen alvorens een tweede keer te reageren.

  Met zijn laatste punt (4. hetwelk in feite off topic is) laat Etienne Vermeersch wel definitief zijn masker vallen. Het is een lange zelfverheerlijking van zijn eigen politiek correcte collaboratie die leidde tot een lasterlijk politiek schertsproces dat in elkaar werd geknutseld door de Franstalige Belgen en hun collaborateurs van de linkse kerk in Vlaanderen, met als enig doel de totstandkoming van een onafhankelijke republiek Vlaanderen uit te stellen.

  Etienne Vermeersch IS een leugenaar en wenst dat blijkbaar ook te blijven. Mijn hoop op een bescheiden vorm van gegroeide intellectuele integriteit in hoofde van Etienne Vermeersch bleek ijdel.

  Met deze bijdrage heeft hij niet alleen bewezen een islamofiele antisemiet te zijn maar ook een verrader van onze cultuur die geen fascistische methode zoals laster en demonisering schuwt bij een demente poging om U allen hier te komen beliegen en bedriegen.

  Ik walg nu van deze man die ik ooit hoog achtte.

  Dank U Martien Pennings voor het brengen van deze duidelijkheid.

  Like

 35. G.Deckzeijl zegt:

  Waarom de Thielemans steun krijgt van Vermeersch:
  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120930_00317404
  En de oorzaak was in 1974 al bekend. Zie alinea 7 van deze pagina van de National Revue:
  http://tinyurl.com/3jrtvlq
  Europa islamiseren mbv de baarmoeder.
  Eén van de oplossingen: kinderbijslag helemaal afschaffen.

  Like

 36. Alf Janszoon zegt:

  De filosoof Vermeersch stelt: “Ik heb nooit Palestijnse terreur goedgekeurd; alleen heb ik die vanuit hun frustraties begrijpelijk genoemd. Leugen nr 3.”
  Wat de grote (Belgische? Vlaamse?) filosoof frustratie noemt is het gevolg van het doelbewust saboteren van elke voor beide partijen aanvaardbare regeling middels compromissen d.m.v. maximale eisen van de kant van de Palestijnen. Het was en is nooit de intentie van de Arabieren geweest om een vreedzame coëxistentie te voeren met de joodse staat maar totale vernietiging. Kan begrip opbrengen voor de bestiale moordpartij van de familie Vogel waarbij ook een zuigeling werd vermoord door het begrip frustratie te gebruiken. Haast iedereen ervaart dagelijks allerlei frustraties. Kan de grote filosoof begrip opbrengen indien iemand uit frustratie voor zijn, als kritiek op een Israëlische regering gecamoufleerde jodenhatende attitudes, zijn familie over de kling jaagt?
  De filosoof Vermeersch stelt: “Zoals bvb. de verovering van Amerika door de blanken, onrecht was, hoewel dat door velen niet zo werd ervaren): Leugen nr 5.”
  Waarom neemt de grote filosoof niet eens een ander voorbeeld: de verovering van het kernland van het Byzantijnse rijk (Grieken) door een horde Centraal Aziatische nomaden.
  De filosoof Vermeersch stelt: “Wel ben ik ervan overtuigd dat men vroeg of laat spontaan tot het inzicht zal komen (niet onder dwang) dat de begrippen ‘Jodenstaat’ of ‘Moslimstaat’ uiteindelijk niet houdbaar zijn: een staat is de staat van al zijn burgers en wordt dus best neutraal, territoriaal, gedefinieerd. Leugen nr. 6.”
  Is deze filosoof een idioot of kwaadaardig. Het mohammedanisme kent geen scheiding tussen wereldlijk en religieus gezag. De ex katholiek zal het onderscheid tussen imperium en sacerdotium wel kennen. In het Westen zijn ze zeker in principe gescheiden, in het mohammedanisme niet. Hij gebruikt het westerse begrip burgers, een alledaags begrip die wel degelijk een gecompliceerd concept in zich bergt. Het westen kent de ontwikkeling van onderdanen (afhankelijk van de boven hun gestelden) en burgers, autonome staatsrechtelijke subjectenmet rechten en plichten. De mohammedaanse ummah kent geen burgers, slechts de kalief, de ulamas en de mumineen.
  Dit zijn slechts enkele voorbeelden van het gebrek aan denkdiscipline waaraan deze filosoof leidt. Ik heb altijd gedacht dat een absoluut vereiste om filosofie te bedrijven acribie, denkdiscipline, het streven naar apodictisch evidente bewijsvoering, een vereiste is. Wat we te zien krijgen is goedkope sofisterij.

  Like

 37. Martien Pennings zegt:

  Ik heb het gelezen.
  Eén enkele keer.
  Het is een kwaliteitsloos stuk.
  Om niet te zeggen: dommig.
  Het is goed dat het on-line staat, want het internet vergeet nooit iets.
  De hele discussie is terug te vinden op deze site via de links die ik telkens geef in mijn antwoorden op Vermeersch.
  Maar ik zal ook zorgen dat de hele discussie op mijn eigen website bij elkaar wordt gezet:
  http://martienpennings.wordpress.com/
  Het nageslacht zal het kunnen lezen als de mensheid de Vierde Wereldoorlog (De Koude was de Derde) overleeft die binnenkort rond Israël zal beginnen.
  Ik zal me natuurlijk nog één keer uit alle macht ertoe moeten zetten om dit lauwe, quasi-filosofische geneuzel te ontleden.
  Vermeersch heeft, net als de eerste keer, zo’n zes weken genomen voor zijn antwoord.
  Zolang zal ik er niet over doen.
  Maar geef me even de tijd, want ik ben er niet happig op om te beginnen aan dit strontvervelende, deftige, nep-wetenschappelijke gemekker.

  Like

 38. Vasti zegt:

  First of all: leve het debat!
  De heer Vermeersch heeft het over hoop. Da’s mooi.
  Hoop doet leven. Maar hoop gespeend van enig realisme is dom en gevaarlijk.
  (radical) islam doet niet aan compromis. Alleen aan expansie.
  Deze nieuwe documentaire staat sinds kort online. (Nog niet ondertiteld, gaat hopelijk snel gebeuren.)

  Een arabisch sprekende israelier begeeft zich in het hol van de leeuw in verschillende landen in Europa. Een verslag van de islamisering van Europa.
  Schokkend indrukwekkend. Hoop vervagend.

  Like

 39. Bedankt voor de koppeling naar de film, Vasti.
  Geen prettig kijkgebeuren….. Aan het eind van deel 1, zie je een vierkantje en dat is naar deel 2. Daar had ik geen energie meer voor. Er zijn vier delen! Alle delen staan op een website met Russische tekst .

  Hoe dat moet gaan met vertaling, weet ik niet. Mijn ervaring is dat als er twee talen staan, beide niet te lezen zijn. Zonder vertaling naar een “normale” taal, kan je alleen maar griezelen van de plaatjes…..

  Er staat ,momenteel 1 comment: “Godzijdank dat ik een Israelische Arabier ben, en leef in Israel. Israel is het beste” (dat laatste is niet letterlijk vertaald, er staat “ein kmo Yisrael”. Ik heb de betekenis gegeven). Blij te lezen!

  Like

 40. jacob waterman zegt:

  Heer Vermeersch klopt het dat u het vermogen ontbreekt om snel op de geweldige stukken van de heer Martien Pennings te reageren, dat u voor een reactie gemiddeld 5 weken nodig heeft, stop daarmee want als u op alle stukken zou moeten reageren bent u al overleden.Dus of u reageerd snel of u gaat met pensioen.

  Like

 41. F Bonebakker zegt:

  Martien voor jou is hier geen eer te behalen want vermeersch heeft geen antwoord op je prachtige stukken conclusie het is een domme oude man

  Like

 42. Aegolius cs zegt:

  F Bonebakker

  Was het maar waar: het is een domme oude man.

  Hij is een prof die wetenschap zou moeten bedrijven en in die hoedanigheid van repliek zou moeten dienen, zonder zijn persoonlijk (zeer goed verpakte visie) te berde te brengt.
  Ik blijf uit de pennenstrijd omdat ik deze niet in hardkopie beschikbaar heb gemaakt waardoor me de pointers, noem het maar de verificatie op aanhalingen, me ontbreken. Vooralsnog heeft Vermeersch als wetenschapper deze wijze van definitief beantwoorden gekozen waarvoor hij zeker zijn moverende redenen zal hebben. Het produceren van een woordenbrij waar MP zeker met een goed sluitende conclusie ons zal verrassen!

  Like

 43. satiricon zegt:

  @ Bonebakker 16:00

  Heb met zeer veel belangstelling bovenstaande polemiek gelezen. Iets moet me toch van het hart.
  Heer Bonebakker; wanneer u schrijft :” het is een domme oude man “. impliceert u dat ” oude mannen dom zijn ” of zie ik dit verkeerd? ( mijn 67-ste levensjaar nadert met rasse schreden) en uw reactie op deze vraag zou mij zeer welkom zijn. 🙂
  Verder heb ik maar één enkele bemerking over bovenstaand artikel. Islam = Haat, Islam = Domheid – wegens het niet WILLEN kennen van andermans standpunten – Islam = Vernietiging,
  Islam = gericht op vernietiging van alle andere culturen en waarden. Islam betekent voor mij, gesplitst dan ; “is – lam ” maar moet ” vleugel-lam ” gemaakt worden, voor ééns en altijd.

  Like

 44. Tom Hendrix zegt:

  @Satiricon 16.45. uur, en islam is een satanische ideologie, die alles wat mooi en schoon is wenst te vernietigen. Verder helemaal eens met uw conclusie, daarom is de term “haatbaard”, nog niet zo verkeerd gekozen.

  Like

 45. Piet Klont zegt:

  Martien Pennings zegt:
  1 oktober 2012 om 13:37

  ‘Het nageslacht zal het kunnen lezen als de mensheid de Vierde Wereldoorlog (De Koude was de Derde)….’

  Die heeft ie van mij gejat….ooit schreef ik dit bij Joost Meelöller waar ik nog bijval kreeg van meneer ‘Meneertje’. Ook hij was de mening toegedaan dat de volgende WO de 4e zou zijn.

  Like

 46. vlieger zegt:

  De Fransen de Indonesiërs ik betoog tevens dat de toenmalige UNO geen legitimiteit bezat. Heeft de Europese unie wel de legitimiteit om het Europa vol te plempen met moslamstralen daar moet u toch een voorstander van zijn, zo te lezen in uw scriptie naar aanleiding van uw schrijven in antwoord op de hr. M.P

  Like

 47. @ Piet Klont, 1 oktober 2012 om 01:12
  LOL

  Like

 48. rommel zegt:

  @ Klont
  Gaan we beginnen wie van wat jat? Grandioze uitspreken en briljante scheldwoorden van mij zijn door minder creatieve geesten als een hoer aan der haren over het net gesleept en jammerlijk misbruikt alsof het van hun was.
  Pennings is weken lang op de loop gegaan met het woord ‘sukkel’ wat ik herintroduceerde. Vind die nog steeds een lekker bekend woord, net zoals ‘hippie’, wat ook lang geleden door mij werd herboren, en te pas en onpas door een ander wordt geclaimd. Zonder mij zouden jullie het scheldvermogen hebben van een 4-jarige. Maar daar hoor je mij toch ook niet over klagen, toch?

  Like

 49. jacob waterman zegt:

  Klont de heruitvinder van het woord sukkel en hippie hoe bedenk je dat toch vanuit zweden.

  Like

 50. jacob waterman zegt:

  sorry ik bedoel dus zijne hoogheid Rommel.

  Like

 51. rommel zegt:

  “Zoals in mijn vorige teksten, zal ik ook hier geen scheldwoorden gebruiken.”

  Deed je dat maar is een keer. Misschien vertel je dan eindelijk is iets nieuws waar ik wat aan heb.

  Like

 52. rommel zegt:

  Nou niet overdrijven Jacob. Mag dan zo mijn gebreken en zondes hebben, maar die vallen in het niet bij die van het Koninklijke gebroed.

  Like

 53. rommel zegt:

  ‘Koninklijke gebroed’

  Weer zo’n staaltje van een wonderschoon creatief trendsetter brein.
  Zal me niks verbazen als dit ook weer in de achterhoofdjes van de mindere geesten blijft plakken om goeie sier meet te maken.

  Like

 54. jacob waterman zegt:

  Ik wens u een heerlijke nachtrust en een dag niet schelden is een dag niet geleefd dus ga nog even los aub.

  Like

 55. rommel zegt:

  Ja, en dan te bedenken dat ik in het dagelijkse echte leven nooit scheld, vloek of schreeuw. Zie ik inderdaad als zwakte en verlies van jezelf.
  Maar dat geldt niet voor het net. Dan kan dat onbewuste reptielenbrein – hebben zo ook van me gejat – lekker losgaan. Dr Jekyll and mr hyde.

  Like

 56. lucky9 zegt:

  @ Jacob Waterman om 23:13
  Terwijl jij slaapt worden er tempels vernietigd door de religie van de vrede zie: http://blog.seniorennet.be/angeltjes/archief.php?ID=1246915

  Like

 57. Piet Klont zegt:

  Leuk, zo’n woordenwisseling tussen iemand met de naam Waterman en iemand met een heus waterhoofd.
  Hoeveel liter gaat daar bij jou in, Rommel?
  Volgens mij heb je nog ’n best gat in je kop ook, dat is dus constant bijvullen geblazen.
  Wát een leven.
  Eén voordeel: het water blijft wel vers!
  😀

  Like

 58. Ko Lumbus zegt:

  @Lucky9 1 oktober om 10:33

  Goed dat Vermeersch in zijn laatse punt 4 nog even ingaat op de vergoelijking ( door jou en MP, in de comments onder de eedere Vermeersch-draad) van de uitroep door zo’n dertig jaar geleden dat de vuile jood in zijn kiest moest worden gezwierd:

  ‘Ten behoeve van de andere lezers van deze blog moet ik nog dit kwijt. Tot mijn grote verbazing waren een aantal mensen niet geschokt door het feit dat enkele topfiguren van het Vlaams Blok (later Vlaams Belang) in hun jeugd jarenlang gezongen hebben dat de ‘vuile jood’ de kist in moest. Dat was blijkbaar ‘een studentikoze grap’…Omdat veel Nederlanders de achtergronden van dit alles niet kennen, is het nuttig hier enkele gegevens te vermelden, die ik kan bewijzen met kopieën die ik in het Archief van de Vlaamse Beweging (Antwerpen) genomen heb. (………
  ……)
  Het is inderdaad een feit dat Dewinter en de topfiguren van het VB (meestal vroegere medestanders in het NSV) nu het geweer enigszins van schouder veranderd hebben en proberen bij de joodse gemeenschap in het gevlei te komen. Het ergerlijke is echter dat ze nooit hun vroegere neo-nazistandpunten betreurd hebben: ze proberen ze wel te verdonkeremanen. Dat heeft soms succes, o.m. bij mensen zoals MP; maar dat houdt geen stand tegen degenen die bereid zijn het geduldige archiefwerk op zich te nemen.’

  Like

 59. Pingback: De kwestie Vlaanderen in een notendop | E.J. Bron

 60. Lucky9 zegt:

  Kijk is aan de trol is terug!

  Like

 61. Ko Lumbus zegt:

  Ook hier maar even het comment droppen dat ik plaatste onder de een stukje ‘geschiedschrijving’ van Ucky9 elders:

  @ ‘Dezelfde fascistische methodes toegepast door de actoren in de Belgische repressie worden nu aangewend door politiek correct en islamofiel links daarin gesteund door Vlaamse dhimmies en vrijwel alle Franstaligen, zoals laster, “schuldig door associatie” en “reductio ad Hitlerum“ kunnen lezers hier onder #4 observeren: https://ejbron.wordpress.com/2012/09/30/martien-pennings-laatste-antwoord-van-etienne-vermeersch/

  Ha, interessant dat schrijver dezes meent zich hier te kunnen verschuilen middels het verwijt aan kritici van een ‘schuldig door associatie, of reductio ad Hitlerem ‘ redenering.
  Jammer hoor, maar het waren de Vlaams Blokkers van het eerste uur en nog steeds boegbeelden van het Vlaams Belang Filip de Winter en Gerlof Annemans zelf die zich associeerden met het Nazisme.

  Filmpje!

  Like

 62. Pingback: Etienne Vermeersch: een jezuïtische rat knaagt aan Israël | E.J. Bron

 63. Pingback: Bert Anciaux pleegt cultuurverraad, dus hoogverraad in het kwadraat | E.J. Bron

 64. Robert Sweijd zegt:

  In deze soort traditionele futiele gesprekken heeft men het natuurlijk NOOIT over de voorgeschiedenis van meer dan 1400 jaar jodenhaat en de kolonisatie van onze planeet aarde door alleen maar “mannen”. In het bijzonder door gechristende en ge-ïslamiseerden… die het nog steeds voor het zeggen hebben. (Zoals: Joden zijn DE “kolonistoren” van “Palestina”).

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s