Het Joodse volk en hoe Israël ontstond: de Joden zullen hun staat hebben

Screenshot_23

“De Joden die willen, zullen hun staat hebben” (citaat van Theodor Herzl).

De kleine paardenhandelaar uit Lublin, de donkere Jemenitische schaapherder, de blonde advocaat uit Berlijn en de arts met blauwe ogen uit Wenen, wat hebben zij gemeenschappelijk? Puur qua uiterlijk bekeken zijn ze net zo verschillend als Britten en Zuid-Italianen, als Finnen en Arabieren, als Zuid-Amerikanen en Duitsers. Waaruit bestaat de verenigende band, die de over de wereld verstrooide Joden gedurende een periode van meer dan 1800 jaar bijeenhield? Welke waren de drijvende krachten, die de historische continuïteit van dit volk in stand hielden, ook al ontbraken de staat en het staatsgebied? Zeer zeker heeft het antisemitisme van de gastvolkeren bijgedragen aan de Joodse eensgezindheid. Maar het getto kozen de Joden zelf. De historische belevenis van de diaspora, de duizenden jaren durende afzondering van de overige volkeren hield het Joodse volksbewustzijn wakker.

Het Joodse volk wordt over het algemeen met de Arabieren tot het Semitische ras gerekend, hoewel de moderne Joden maar heel weinig gemeenschappelijks hebben met de Arabische volkeren. Deze kwalificatie is daarom helemaal niet van belang. Belangrijk is, dat de Joden, hoezeer ze in de Oudheid ook een “mengvolk” mochten zijn, zich in ieder geval sinds hun verstrooiing in getto´s opsloten, slechts zelden de vermenging met de gastvolkeren aangingen en zich door zich te houden aan de Mozaïsche wetten van de omgeving afzonderden. Het Jodendom als zodanig is meer dan een religiegemeenschap, het is een antropologische eenheid!

Is dus de zionistische beweging alleen maar puur toevallig tegen het einde van de 19e eeuw ontstaan? Het Zionisme werd veroorzaakt door het antisemitisme onder de gastvolkeren. Er bestaat echter nog een verklaring voor het op dat moment niet toevallige ontstaan van de zionistische beweging. In de 19e eeuw werden niet alleen de middeleeuwse fortificaties neergehaald, maar ook de geestelijke muren tussen de verschillende maatschappelijke klassen. In de wetgeving van de rechtsstaat en in de economische sfeer van het moderne kapitalisme was geen plaats meer voor het getto.

In het Westen bevond zich een min of meer geassimileerde Joodse minderheid, die in Duitsland keizerlijk, in Oostenrijk keizerlijk en koninklijken in Groot-Brittannië pro-Brits gezind was. Uit deze lagen van de samenleving ontwikkelde zich de scherpste vijandschap tegen de joodse dissimilatietendensen, omdat de tot hoge posities in de hiërarchie van de gastvolkeren gekomen Joden voor een zeer onaangenaam gewetensconflict werden geplaatst. Het zionisme was nu echter anderzijds de uitweg, die aan het Joodse volk voortbestaan verzekerde als het getto ooit helemaal mocht verdwijnen. Nadat de Verlichting en atheïstische invloeden bij een groot deel van de Joden tot een afwending van de Mozaïsche wetgetrouwheid hadden geleid, kon alleen een eigen staatswezen het Jodendom behoeden voor het lot van de tien verdwenen stammen. Palestina was al eeuwenlang een land zonder Joden en de Joden een volk zonder land.

Niet in West-Europa, wel echter in de Oost-Europese getto´s bleef het geestelijke verband met Erez Israel bestaan. Om de historische aanspraak op Palestina te onderbouwen, probeerde de zionistische propaganda te bewijzen dat het Jodendom Palestina nooit geestelijk opgegeven zou hebben. In dit land zouden altijd Joden hebben geleefd…! Er zouden duizenden naar Palestina zijn gekomen “om in het heilige land te sterven” en alleen de moeilijkheden van een lange reis zouden de Joden eraan hebben gehinderd om Palestina al vroeger in bezit te nemen. Deze opvatting houdt nauwelijks stand tegen een kritische beoordeling. Rond het midden van de 19e eeuw was de Joodse minderheid in Palestina niet groter dan in welk ander Voor-Aziatisch land dan ook, in ieder geval wezenlijk kleiner dan in talrijke Poolse en Russische steden.

Screenshot_19

In de historische ontwikkeling van een volk wordt een geestelijke beweging vaak op meerdere plaatsen tegelijk veroorzaakt. Haar dragers verbreiden zonder het van elkaar te weten eenzelfde soort ideeën en haar doorbraak vindt altijd dan plaats als de tijd daarvoor rijp is. De oprichter van het Zionisme, Theodor Herzl, een Weense journalist, publiceerde in februari van het jaar 1896 onder de titel “De Jodenstaat” een programmatische oproep aan het Jodendom. Herzl wist niet dat dertig jaar voor hem de orthodoxe rabbijn Z.H. Kalischer in Thorn had opgeroepen tot de oprichting van een kolonisatiemaatschappij voor Palestina, dat er van de hand van de Duitse socialist Moses Hess uit Bonn sinds 1862 een boek genaamd “Rome en Jeruzalem” bestond en dat de latere leider van de Duitse zionisten, Max Bodenheimer, drie jaar voor hem onder de titel “Waar naartoe met de Russische Joden” een vestiging in Syrië en Palestina had aanbevolen. Ook het pamflet “auto-emancipatie” uit het jaar 1882 van Dr. Leo Pinsker kende hij niet, net zomin als de kolonisatiemaatschappij van baron Edmund de Rothschild in Palestina.

Theodor Herzl had als correspondent van de “Wiener Neue Presse” het Dreyfuß-proces in Parijs gevolgd en was daar tot de overtuiging gekomen dat het antisemitisme onder de gastvolkeren een blijvend en voortdurend verschijnsel zou zijn, waaraan de Joden alleen zouden kunnen ontsnappen als ze zich op zichzelf zouden bezinnen en een eigen staatswezen zouden oprichten. Herzls stap in de openbaarheid werd echter ook geïnspireerd door de zich tegen het einde van de 19e eeuw ophopende pogroms in Rusland. Palestina werd in Herzls geschrift nog niet eens genoemd. Het was niet alleen de briljante stijl van de journalist Herzl, die tot een doorslaggevend succes leidde, maar ook het feit dat de maker bereid was om op de woorden daden te laten volgen. Als afstammeling van een hoge Weense familie was hij bovendien in staat om betrekkingen aan te knopen met de hoogste kringen.

Herzl organiseerde het eerste Zionistische Wereldcongres

Op 29 augustus 1897 kwamen er in Bazel 197 gedelegeerden uit de meeste grote landen van de wereld bijeen. Dit congres formuleerde het doel van de beweging: “De schepping van een publiekrechtelijk beveiligd thuisland voor het Joodse volk in Palestina.” Om dit doel te realiseren gebruikte Herzl ook zijn persoonlijke kennis de groothertog van Baden, die voor hem een ontmoeting met keizer Wilhelm II mogelijk maakte tijdens een reis naar Constantinopel en Jeruzalem. Later lukte het Herzl ook om de sultan te ontmoeten.

Gesprekken met staatshoofden hadden echter weinig praktisch succes. Het is tekenend, dat voor de Joden uit het Westen Palestina slechts als één van de mogelijkheden voor de schepping van de Jodenstaat beschouwden, terwijl voor de getto-Joden van het Oosten een ander thuisland dan dat in Palestina niet ter sprake kwam. “De tijd, waarin onze voorouders Palestina bewoonden, is voor ons oneindig ver weg. Na het bezoek aan Palestina was het voor mij duidelijk hoe moeilijk het voor de West-Europese Joden zou moeten zijn om zich tot het zionisme te bekennen”, schrijft Bodenheimer. En Herzl stelt zich in zijn utopische roman “Alt-Neuland” een toekomstig Joods thuisland zonder speciale Joodse cultuur of Hebreeuwse taal voor en schrijft: “Een ieder behoudt zijn taal, die het lieve thuis van zijn gedachten is.”

Screenshot_20

De botsing tussen Joden uit het Oosten en Joden uit het Westen binnen de zionistische beweging kwam in volle hevigheid tot uiting, toen tijdens het latere zionistencongres de Britse regering Oeganda als vestigingsgebied voor de Joden aanbood. Vooral de Russische joden verzetten zich ondanks de toenemende pogroms in hun land hardnekkig tegen het onmiddellijk te realiseren Oeganda-project. Chaim Weizmann, afkomstig uit de harde omstandigheden van de Wit-Russische getto´s van Motol, hield een vlammende toespraak tegen Oeganda. Vele jaren later schreef hij in zijn memoires: “Herzl was een organisator, maar hij kwam niet uit het volk en begreep daarom niet van welke soort de krachten waren die in dit volk sluimerden.” Weizmann emigreerde eerst van Rusland naar Duitsland, was daarna privédocent in Genève en tenslotte chef van een laboratorium in Groot-Brittannië. Hoe is het te verklaren, dat een in Engeland onbekende Oost-Europese Jood zonder enige betrekkingen en – zoals hij vrijmoedig verklaarde – zonder beheersing van de Engelse taal in staat was om contact op te nemen met de hoogste top van het Engelse wereldrijk, ja, deze zelfs kon beïnvloeden dat het uiteindelijk tot de historisch beslissende Balfour-verklaring kwam?

Het lukte Weizmann om tijdens de wereldoorlog een belangrijke uitvinding te doen. De productie van grote hoeveelheden aceton d.m.v. een fermentatieproces. De Engelse marine had dringend behoefte aan aceton als oplosmiddel voor de productie van rookzwak buskruit. Met deze uitvinding verschafte Weizmann zich toegang tot het Ministerie van Marine bij Churchill en Balfour. Daarbij komt nu nog een ander belangrijk feit: de geestelijke verbinding tussen het Jodendom en het Puritanisme. Het lukte Weizmann blijkbaar al in het jaar 1906 om naar aanleiding van de eerste ontmoeting met Balfour, zelfs in slecht Engels de vrome Britse Lord ervan te overtuigen dat de christenen een onrecht tegen de Joden goed te maken zouden hebben en dat ze deze schuld zouden kunnen inlossen door hen aan een nationaal thuisland in Palestina te helpen. Uiteindelijk in het jaar 1917 eiste Weizmann als president van de Zionistische Wereldorganisatie van de Engelse regering een bindende verklaring. Weizmann wist weliswaar dat de Britse regering al op 24 oktober 1915 door een brief van Sir McMahons, Kitcheners opvolger in Cairo, aan de sharif van Mekka het hele Arabische schiereiland, met uitzondering van de kuststrook tussen Alexandrië en Beiroet, aan de Hasjemieten-dynastie had beloofd.

Lawrence, die de Arabische opstand tegen de Turken ontketende, zou zonder bindende beloftes aan de Arabieren nauwelijks succes hebben gehad. Bovendien zouden de Britten in een geheim akkoord tussen Sykes en Picot in het jaar 1916 het Nabije Oosten hebben opgedeeld in een Brits en een Frans invloedsgebied. De Fransen zouden de Syrische kust inclusief Akko en Tiberias krijgen, Engeland de rest van Palestina. In het Engelse kabinet ontstond daarna een heftige strijd om de concessies aan de zionisten. De Engelse oliebelangen spraken voor een mandaat over Palestina om de havens van Haifa en Jaffa te beveiligen. Het koloniale bureau anderzijds vreesde, dat in de nog helemaal niet besliste oorlog de Arabieren door een ondoordachte verklaring opnieuw naar het front van de vijanden geduwd zouden worden. Tijdens deze gelegenheid deden de zionisten de bittere ontdekking, dat hun vijanden niet zozeer in het kamp van de Engels-Puriteinse hoge aristocratie moesten worden gezocht, maar veelmeer onder de geëmancipeerde Joden in de Engelse regering, vooral in de persoon van de Minister van Koloniën Edwin Montagu.

Screenshot_22

Het schrijven dat Lord Balfour op 2 november 1917 aan Lord Rothschild overhandigde, was een compromis tussen deze beide stromingen. Er stond letterlijk in: “De regering staat gunstig tegenover de oprichting van een nationaal Joods thuisland in Palestina en wil naar vermogen de uitvoering van dit plan helpen vergemakkelijken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat er niets plaatsvindt dat de burgerlijke en religieuze rechten van de al in Palestina bestaande niet-Joodse gemeenschappen beïnvloedt of de rechten en de politieke status van de Joden in welk ander land dan ook.” De oorspronkelijk door de zionisten opgestelde tekst was veel duidelijker en bevatte geen voorbehouden voor de rechten van niet-Joodse gemeenschappen. Afgezien daarvan betekenden deze paar zinnen de start om het zionistische doel te realiseren.

De Eerste Wereldoorlog ging ten einde. Britse troepen betraden het “Heilige Land”. De derde alia begon. De eerste vond in de jaren-80 van de 19e eeuw plaats, de tweede rondom 1905. Met de Joodse instroom werd het Arabische verzet sterker, want de zionisten maakten geen geheim van hun doel. Weizmann zei tegen de Amerikaanse staatssecretaris Lansing, toen hem gevraagd werd wat er zou moeten worden verstaan onder een nationaal Joods thuisland: “Door de Joodse immigratie dient Palestina uiteindelijk net zo Joods te worden zoals Engeland Engels en Amerika Amerikaans…!” Dat was duidelijk. De zware botsingen tussen Joden en Arabieren waren aanleiding voor de koloniale macht onder Minister van Koloniën Lord Passfield, de voormalige Sidney Webb, tot beperking van de immigratie. Tot het midden van de jaren-30 was de joodse bevolking gestegen tot ongeveer 400.000 mensen. De Arabieren waren met rond een miljoen nog altijd duidelijk in de meerderheid.

De moefti van Jeruzalem, Amin al-Hoesseini, werd in de herfst van het jaar 1937 afgezet, de immigratie werd opnieuw beperkt. De joden echter gingen door met de immigratie met behulp van de zogenaamde “doodkistschepen”. De terreur in het land nam zowel aan Arabische als aan Joodse kant steeds grotere vormen aan. In deze situatie stuurden de Engelsen een commissie onder leiding van de voormalige Minister van Koloniën Lord Robert Peel naar Palestina. De Britse deskundigen adviseerden een deling van het land in een zuivere Joodse en een zuivere Arabische staat, evenals een Engels restmandaat, bestaande uit de bergen van Judea ten westen van Jeruzalem, de Golf van Akaba en de haven van Haifa. Jaffa zou als zuiver Arabische stad een enclave midden in het Joodse gebied gevormd hebben. In verschillende steden van Galilea zouden Britse troepen gestationeerd blijven.

Weizmann zelf was voorstander van de deling, stelde echter enkele extra eisen. De Arabieren wezen de deling af. In het kader van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd het delingsplan in het jaar 1939 uitgesteld. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nam op 29 november 1947 een nieuw delingsbesluit. Intussen had de chaos zijn hoogtepunt bereikt. In Egypte was Lord Moynes het slachtoffer geworden van de Joodse organisatie “Sternbende”. De Britse mandaattroepen trokken zich terug en lieten aan de bevolking het vuistrecht van gewapende knokploegen over. De Joden echter hadden zich uit voorzorg op de burgeroorlog voorbereid. Hun zelfbeschermingorganisatie, de Haganah, was goed bewapend en werd bevoorraad via de luchtbrug Praag-Haifa. Daarmee stelde het voormalige Oostblok wapens en munitie aan Israël ter beschikking en liet zelfs tientallen jonge Joden naar Palestina emigreren.

De Arabieren waren het onderling – net zoals nu nog – oneens en deels slecht bewapend. Alleen het door de Brit Glubb Pascha aangevoerde Arabische legioen van Transjordanië was modern uitgerust en daarom ook in staat om delen van het Arabisch bewoonde Palestina te behouden. Het door de Joden veroverde gebied omvatte niet alleen de kuststrook, maar heel Galilea, de Negev en een toegang tot Nieuw-Jeruzalem. Met behulp van de VN kwam het uiteindelijk tot een wapenstilstand. Op 17 september 1948 werd de chef van de wapenstilstandscommissie, graaf Folke Bernadotte, door aanhangers van de Joodse “Sternbende” vermoord. Honderdduizenden Arabische Palestijnen hadden uit angst voor de oorlog hun huizen verlaten; ze konden niet vermoeden, dat zij tientallen jaren lang een bestaan als vluchtelingen zouden hebben…!

Screenshot_21

Bron:

http://www.israel-nachrichten.com/archive/7454

Auteur: Rolf von Ameln

Rolf von Ameln is een bestsellerauteur en was meer dan 20 jaar lang buitenlandcorrespondent van de gedrukte editie van “Israel Nachrichten” met zetel in Tel Aviv

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Joden, Jodendom, Zionisme. Bookmark de permalink .

24 reacties op Het Joodse volk en hoe Israël ontstond: de Joden zullen hun staat hebben

 1. G.Deckzeijl zegt:

  Okee, serieus nu.
  http://brabosh.com/2012/12/09/pqpct-lqe/
  Hopelijk krijgen de piloten van de IAF de tijdelijk teruggekeerde baardaap(ben z’n naam effe kwijt)
  ook te pakken, net als die Yassin.
  (life’s a bitch, then you die)

  Like

 2. G.Deckzeijl zegt:

  Zitten we hier(op afstand) met de kachel aan met elkaar te ouwehoeren over zaken waar we goedbeschouwd niet of nauwelijks invloed hebben. Was het maar vast weer zomer….
  http://szrzlj3.blogspot.nl/2012/11/welcome-to-budva-montenegro_5504.html

  Like

 3. Martien Pennings zegt:

  Ik ben het met één zin zeer oneens in bovenstaand verhaal:

  “De moefti van Jeruzalem, Amin al-Hoesseini, werd in de herfst van het jaar 1937 afgezet, de immigratie werd opnieuw beperkt. De joden echter gingen door met de immigratie met behulp van de zogenaamde “doodkistschepen”. DE TERREUR IN HET LAND NAM ZOWEL AAN ARABISCHE ALS AAN JOODSE KANT STEEDS GROTERE VORMEN AAN.” [mijn hoofdletters]

  De Joden pleegden geen terreur. De Joden verdedigden zich. Dat is tot op de dag van vandaag zo. Het zijn de Arabieren die de terreur zijn begonnen in 1920 onder de Moefti en ze houden dat vol tot op de dag van vandaag, dus in 2020 kunnen we het honderdjarige bestaan van de “Palestijnse” terreur vieren.

  Voor details kan men hier http://bit.ly/mRweJF en hier http://bit.ly/Rj7I7x naar mijn stuk “Jaffa-prijs voor historica Anja Meulenbelt”.
  En dit stuk “Palestina 1920 -1940: de Moefti, de Nazi’s en de Joden” is óók leerzaam in dit opzicht http://bit.ly/VWYLhE

  Ik citeer voetnoot 5 van “Jaffa-prijs voor historica Anja Meulenbelt”:

  “Efraim Karsh citeert uit “Promise and Fulfillment: Palestine 1917-1949” (1983) van Arthur Koestler:

  “Deir Yasin heeft zijn beruchtheid omdat het een uitzondering was; en in elk geval begingen de Joden geen individuele daden van sadisme (. . .) Maar op andere plekken werden de lijken van Joden die in Arabische handen waren gevallen gecastreerd gevonden en met hun ogen uitgestoken. ( . . .) Voor ik Tel-Aviv verliet heb ik de hand gelegd op een collectie foto’s die ik aan Alexis Ladas van de Commissie van de Verenigde Naties heb doorgegeven. Ze tonen grinnikende mannen in Arabische uniformen poserend voor de fotografen met hun bajonetten verzonken in een stapel naakte en verminkte lijken, en dergelijke ( . . . ) ik vermeld dit onderwerp met tegenzin ( . . .) dit soort zaken is niet begonnen met de oorlog; VANAF DE DAG VAN DE EERSTE JOODSE NEDERZETTINGEN, WAS EEN JOOD ALS HIJ DE LANGS DE KANT VAN DE WEG VERMOORD WERD GEVONDEN BIJNA ALTIJD VERMINKT.” [mijn hoofdletters]

  Inmiddels weten we dat Deir Yasin zelfs geen uitzondering was, in die zin dat de Joodse strijdgroepen hier onnodige wreedheden zouden hebben begaan. David Meir Levi heeft in zijn “History Upside Down: The Roots of Palestinian Fascism and the Myth of Israëli Aggression” (2007) de kwestie Deir Yasin geanalyseerd. Nadat de strijd gestreden was en de Joodse strijdgroep Irgoen de krijgsgevangenen had verzameld, gebeurde er dit:

  “Vervolgens, terwijl ze nog steeds een groep vormden, nog steeds gekleed als vrouwen en nadat ze zich hadden overgegeven en akkoord waren gegaan met krijgsgevangenschap, openden een aantal van de Irakezen opnieuw het vuur met wapens verborgen onder de vrouwenkleding. De strijders van de Irgoen werden hierdoor verrast, nog een aantal van hen werden gedood en anderen openden het vuur op de groep. Irakezen die zich inderdaad hadden overgeven werden samen gedood met degenen die alleen maar gedaan hadden alsof en vervolgens toch het vuur hadden geopend.”

  Het andere voorbeeld van “Joodse terreur” dat altijd wordt aangehaald, is de aanslag op het King David Hotel in Tel Aviv in 1946, gericht tegen de Engelse politiek om Europese Joden tegen te houden die naar Israël wilden. Maar er waren van tevoren drie telefoontjes uitgegaan om te waarschuwen dat het hotel ontruimd moest worden. Volgens Menechem Begin, die toen leider was van de Irgoen en die de aanslag pleegde, werd op een van de telefoontjes door een Engelse ambtenaar geantwoord: “Wij nemen geen orders aan van Joden.” Onder de slachtoffers waren ook 15 Joden. In 2006, bij de 60ste verjaardag van Israël, herinnerde Premier Netanyahu aan de aanslag, zeggende dat het bij de “Palestijnse” terreurgroepen nooit de gewoonte is geworden te waarschuwen voor een aanslag.

  Like

 4. G.Deckzeijl zegt:

  … de wereld zal niet vergaan door de slechten maar wel door de goeden die aan de kant staan en niets doen…
  http://szrzlj3.blogspot.nl/2010/07/ik-ken-geen-gematigde-moslimsjij-wel.html
  Let op: op één van de foto’s(op de achtergrond spoorwagons) een joodse man, geknield met een ster op zijn borst, op het punt om doodgeschoten te worden. Die foto is NIET uit de oorlog maar is afkomstig van zgn stills uit de film Schindler’s List.

  Like

 5. peterselie1 zegt:

  G.Deckzeijl zegt:
  9 december 2012 om 14:47

  Tjee Gerrit je weet het wel te vinden op het www, deze beelden zouden verplicht gesteld moeten worden om te beginnen op de basis-scholen liefst in Amsterdam-West.

  M.v.g.

  Like

 6. G.Deckzeijl zegt:

  @Peterselie1, 14:53
  Thanks!!
  Enne… het is heel simpel. Klik de knop NL-blogs maar aan en daarna op Balkans Chronicles.
  Mooie vakantiefoto’s, ofniettan..!!

  Like

 7. Hellen zegt:

  Allemachtig @ Gerrit 14.47 , wat een gruwelijke foto’s op dat blog , krankzinnig ,meer dan beestachtig , wow , ik kende de beelden en toch schrik je je elke keer weer wezenloos !

  Like

 8. G.Deckzeijl zegt:

  Ja Hellen, sinds in internet heb, heb ik ook al heel wat ellende voorbij zien komen en iedere keer voel ik een vreselijke woede in me opkomen als ik bepaalde foto’s zie.
  Maar die vakantiekiekjes maakten alles weer goed!
  Tip: het lucht enorm op om woede en ellende van je af te schrijven!
  http://www.amsterdampost.nl/ach-meneer-ali/

  Like

 9. luckybee zegt:

  Hoe komt het dat erg veel Joden in Europa, Blauwe ogen en blondhaar hebben, als ze niet met ons Europeaner mengen willen?Van huize uit zijn joden toch donker haarig en donkere ogen zijn bij ze heel normaal?Ze moeten aan de klimaat van het MO aangepast worden!Zo ver ik het weet bestaan bij ons in Nederland geen getto’s of is Amsterdam onze getto?

  Like

 10. Kelele Nyingi zegt:

  Interessant hoe kennelijk de weigering van veel Joden om te integreren in, laat staan assimileren aan de samenleving waarin zij woonden kennelijk een belangrijke reden was voor hun vervolging en zowel op zichzelf als indirect door die vervolging in belangrijke mate aan de behoefte aan en het streven naar een eigen staat heeft bijgedragen.

  Like

 11. G.Deckzeijl zegt:

  Je probeert hier met een weinig subtiele omweg te suggereren dat de joden de holocaust aan zichzelf te wijten hebben, of niet KN..???

  Like

 12. Martien Pennings zegt:

  Inderdaad, dat is de spijker op de kop, Deckzeijl!

  Like

 13. G.Deckzeijl zegt:

  Ja, Pennings, en dan denktie óók nog dat niemand hier iets in de gaten heeft.
  Als dat geen antisemitisme is dan weet ik het niet meer.
  @EJB: dit is een PRO-Israël en een ANTI-islam-blog: ik vind het tijd worden voor een BAN.

  Like

 14. E.J. Bron zegt:

  Ik ben alert, heer Deckzeijl….

  Like

 15. Martien Pennings zegt:

  Je mag best kritiek hebben, ondanks dat we hier pro-Israël en anti-islam zijn, maar dan moet het wel zinnige kritiek zijn, maar deze zogenaamde Kelele Nyingi is een typische trol.
  Die heeft geen ander doel dan zuigen, zeiken, stangen, treiteren.
  Die types kosten veel energie zonder dat je eigen kennis vergroot en je eigen denken gescherpt worden.

  Like

 16. marijke zegt:

  Als jullie hem nou eens geen voer gaven dan is hij gauw klaar.

  Like

 17. Piet Klont zegt:

  Volgens mij trekt Pennings trollen aan….
  Een soort haat-liefde verhouding. Ze herkennen iets in hem.

  Like

 18. maria zegt:

  Goed stuk, waarmee opnieuw wordt aangegeven hoe de geschiedenis van Israél stelselmatig wordt vervalst. Veel mensen denken ook nog dat in Sabra en Chatilla duizenden mensen door Ariel Sharon persoonlijk zijn vermoord. Terwijl het er een paar honderd waren, vermoord door de Falangisten. Dat zijn er nog steeds te veel, maar Israël heeft dit nooit gewild. Deze palestijnen waren nl. niet zo populair bij de Libanese bevolking.
  PS Beste Kelele, als u “Joden” vervangt door “Palestijnen” in uw plempsel heeft u wellicht een punt…

  Like

 19. Kelele Nyingi zegt:

  @ G.Deckzeijl 9 december 2012 om 20:48
  Nee. Je bent paranoïde. Als ik dat dacht, schreef ik dat wel. Wat ik schreef, staat gewoon in het artikel. Trek je conclusies maar.

  Dit is duidelijk de volgende poging van jouw persoon om te proberen mij weg te jagen hier, nietwaar?! En iemand uitmaken voor antisemiet is natuurlijk een ernstige beschuldiging, dus dan houd ik verder m’n mond wel, denk je? Zo doorzichtig!

  Like

 20. Zoals ik gisteren bij het artikel over de NOS melde:
  Met Kelele Nyingi heb ik het -ook jaren geleden- op het forum van Elsevier eerder en uitgebreid aan de stok gehad.
  Hij is inderdaad een ‘trol’, een kameleon die met subtiele wendingen weet te provoceren.
  “Vervelend” is inderdaad het juiste woord, Martien.
  Hij beleeft er genoegen aan om uiteindelijk te kunnen schrijven: “Hoe bedoel je dat ik pro-islam, of ‘links’ of ‘wat dan ook’ zou zijn. Ik ben juist het tegenovergestelde want. . . .”
  En dan komt een vaag verhaal.
  Frappant daarbij is dat hij op islamitische websites, moslims goed geargumenteerd op de kast weet te jagen.
  Als hij dus vaag regeert doet hij dat met opzet, en bij concrete vragen zal hij in zijn antwoord altijd een ‘achterdeur’ voor een nieuwe wending openlaten.
  Zeker, hij is niet dom, de figuur achter dit pseudoniem maar in mijn niet geringe ervaring met hem wel vreemd en zal aan de reacties op deze website geen positieve bijdrage leveren.
  Hij is eigenlijk nergens op uit, anders dan zonder grof te worden reacties uitlokken.
  Inhoudelijk, hij zou best wel bij de NOS aan het werk kunnen.
  Zijn talent om op subtiele wijze informatie te verdraaien zou daar goed gebruikt kunnen worden.
  Hoewel, daar moet het al vol zitten met ‘Kelele Nyingi’s’.
  Maar, zolang we onze handen vol hebben de dwaalwegen van de NOS te ontmaskeren adviseer ik een ieder ‘Kelele Nyingi’ links te laten liggen.

  Like

 21. G.Deckzeijl zegt:

  @Peter, 09:42:
  Wat dat laatste betreft: roger that!

  Like

 22. E.J. Bron zegt:

  De webmaster neemt ook afscheid van vermeer…

  Like

 23. Tom Hendrix zegt:

  @vermeer,goodbye en hopelijk tot nooit meer. De TROLLEN blijven het proberen, maar gelukkig is onze web master goed bij de pinken!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s