De immigratie wordt in Groot-Brittannië als het grootste probleem gezien

Screenshot_29

(Door: Soeren Kern)

Er zijn ongeveer 863.000 mensen illegaal in Groot-Brittannië, van wie 604.000 (70%) in Londen wonen. Volgens een stroom van nieuwe enquêtes en onderzoeksrapporten over de huidige stand van zaken in Groot-Brittannië zien de Britten de immigratie als het grootste probleem voor hun samenleving. Bij elkaar genomen benadrukken de gegevens de groeiende kloof tussen de opvattingen van de Britse kiezers, die steeds sceptischer over de ongecontroleerde immigratie worden en de gevaarlijke tweedeling die daardoor in hun samenleving wordt gecreëerd, en die van de regerende elite die het land bestuurt, van wie velen zich blijven inzetten voor het denkbeeld van het bouwen aan een multiculturele samenleving.

 Een nieuw rapport, “State of the Nation: Where is Bittersweet Britain Heading?“ (De toestand van de natie: Waar gaat het met bitterzoet Groot-Brittannië naartoe?), toont aan dat één op de drie Britten vindt dat de spanning tussen de immigranten en de mensen die in Groot-Brittannië zijn geboren de primaire oorzaak is van het conflict in het land en meer dan de helft ziet die als een van de top drie oorzaken.

Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door het Ipsos MORI onderzoeksbureau en op 14 januari is gepubliceerd door de in Londen gevestigde denktank ‘British Future’, blijkt ook dat respect voor de wet, voor de vrijheid van meningsuiting van anderen en het vermogen om Engels te spreken, worden gezien als de drie meest essentiële kenmerken van het Brits zijn.

Bovendien blijkt uit het verslag dat een groot deel van de Britse kiezers pessimistisch is over de Britse economie (50%) en driekwart gelooft dat er een ernstig tekort aan woningen is, wat grotendeels het gevolg is van een ongecontroleerde immigratie. Meer dan de helft (56%) zegt dat de huidige economische crisis Groot-Brittannië de komende jaren zwakker zal achterlaten en bijna de helft (46%) vindt dat het met Groot-Brittannië de verkeerde richting opgaat.

De bevindingen weerspiegelen de resultaten van het ‘British Social Attitudes Survey’, een officieel onderzoek dat jaarlijks wordt uitgevoerd en waarbij de Britten worden ondervraagd over hun houding ten opzichte van een aantal maatschappelijke vraagstukken.

Screenshot_26

Uit editie 2012 van de enquête blijkt dat de Britten veel sterker gekant zijn tegen immigratie, met name uit islamitische landen, dan ze op enig ander moment in de recente geschiedenis waren. Het document stelt dat 75% van de Britten een vermindering van de immigratie wil zien en dat 51% zelfs een grote daling wil. Bovendien is 52% van de geënquêteerden van mening dat immigratie negatieve economische gevolgen heeft en 48% denkt dat die een negatieve culturele invloed heeft.

Het rapport merkt het volgende op: “De periode vanaf het einde van de jaren 1990 heeft de grootste instroom van immigranten naar Groot-Brittannië in de geschiedenis laten zien …. Een decennium van hoge migratie en opmerkelijke politieke debatten over de effecten van de immigratie zijn niet goed ontvangen door het Britse publiek. Ondanks de moeilijke economische tijden lijkt het er ook op dat de bezorgdheid met betrekking tot de cultuur in dit decennium het meest is gestegen”.

Het onderzoek toont ook aan dat negatieve sentimenten met betrekking tot de immigratie zich niet beperken tot de blanke Britse meerderheid van de bevolking: meer dan een kwart van de eerste en tweede generatie migranten zijn van mening dat de massa-immigratie een negatieve invloed op de Britse samenleving heeft gehad.

Screenshot_27

Een afzonderlijk verslag, ‘concrete maatregelen ter vermindering van de illegale migratie’, dat geschreven is door onderzoekers van de London School of Economics (LSE), schat dat er ongeveer 863.000 mensen illegaal in Groot-Brittannië wonen, van wie 604.000 (70%) in Londen verblijven.

Het LSE-rapport zegt dat het per definitie moeilijk is om precies te zijn over het aantal illegalen dat hierbij betrokken is. Illegaal verblijvende personen zijn opgebouwd uit degenen die het land illegaal binnenkwamen en degenen die hun tijd hebben overschreden, hoewel ze legaal zijn binnengekomen. De schrijvers van het rapport zijn van mening dat de meerderheid van de illegaal verblijvende personen in de laatste categorie vallen.

In de afgelopen twee decennia zijn er sinds 1998 elk jaar 100.000 mensen meer het land binnengekomen dan die het land verlaten hebben.

Premier David Cameron heeft beloofd om de netto migratie – het verschil tussen het aantal mensen dat Groot-Brittannië binnenkomt en degenen die het land verlaten – voor de algemene verkiezingen in mei 2015 naar beneden te krijgen, naar “tienduizenden”.

Ondanks herhaalde beloften om de immigratie terug te dringen, heeft Cameron in de praktijk moeite gehad om belangrijke stappen te ondernemen om het probleem aan te pakken. Hoewel de conservatieve helft van zijn coalitieregering er eensgezind voor is om de immigratie te verminderen, is de liberaal-democratische helft dat niet. Als gevolg daarvan is de regering doeltreffend verlamd geraakt in het nemen van krachtige maatregelen voor wat betreft dit probleem.

Screenshot_34

Uit gegevens die in november 2012 zijn vrijgegeven door het Office for National Statistics (ONS) bleek dat de netto migratie is gedaald tot 183.000 in de 12 maanden voorafgaand aan maart 2012, ten opzichte van 242.000 in het vorige jaar – maar die nergens ook maar in de buurt komt van de doelstellingen die zijn vastgesteld door Cameron.

Een nieuwe studie, ‘Migration Review 2012/13’, geleverd door het Instituut voor ‘Public Policy Research’ (IPPR), voorspelt dat de netto migratie zal dalen tot 140.000 in 2013, maar dat die in 2014 weer zal stijgen, als de regering geen mogelijkheden meer zal hebben om het aantal vreemdelingen dat Groot-Brittannië binnenkomt te beperken.

 

Alle partijen zijn het erover eens dat de huidige daling van de netto migratie wordt veroorzaakt door lagere aantallen internationale studenten die van buiten de Europese Unie (EU) komen. De kwestie van de studenten die van buiten de EU komen, is momenteel een heet hangijzer in Groot-Brittannië, omdat er een toenemende bezorgdheid is over het aantal buitenlandse studenten dat daar studeert en dat daarna het land niet meer verlaat.

Screenshot_33Volgens ‘MigrationWatch UK’, een onafhankelijke denktank die zich richt op immigratie en asiel, komen elk jaar ongeveer 250.000 buitenlandse studenten van buiten de EU om in Groot-Brittannië te gaan studeren. Ongeveer één op de vijf blijft hier legaal na het voltooien van alle studies en wordt een lange termijn immigrant, terwijl de anderen naar huis gaan. Maar omdat er geen uitreiscontroles zijn, is het aantal dat daadwerkelijk het land verlaat onbekend. Men gaat ervan uit dat degenen die illegaal blijven, degenen die legaal blijven ver overtreffen.

In september 2012 kondigde de Britse regering aan dat het ONS zou beginnen met het tellen van niet-Europese studenten als zijnde immigranten, als onderdeel van een poging om een strengere controle te hebben over buitenlanders die binnenkomen en zij die het land verlaten.

Uit een recente opiniepeiling, die in opdracht van MigrationWatch is gehouden, blijkt dat 70% van de ondervraagden gelooft dat er een limiet zou moeten zijn op het aantal buitenlandse studenten dat toegelaten wordt tot Groot-Brittannië.

Uit het onderzoek blijkt dat er in het hele politieke spectrum een krachtige steun is voor een maximum (aantal buitenlandse studenten): 70% van de conservatieven, 66% van Labour en 57% van de Liberal Democrats zijn voorstander van een maximum. De krachtigste bijval (76%) komt uit Schotland, terwijl de minste bijval (62%) zich in Londen bevindt. Vrouwen (74%) hebben meer voorkeur voor een maximum dan mannen (67%).

De peiling laat ook zien dat men acties steunt tegen zogenaamde studenten, van wie hun echte drijfveer is om illegaal te werken en geld naar huis te sturen. Van de ondervraagden zegt 70% dat degenen van wie blijkt dat zij te weinig kennis van Engels hebben om hun cursussen te volgen, moeten worden uitgezet; 84% is van mening dat diegenen van wie ontdekt wordt dat ze werken in plaats van studeren het land moeten worden uitgezet, en 87% vindt dat degenen die langer blijven dan hun visum aangeeft, het land moeten worden uitgezet nadat ze hun cursussen beëindigd hebben.

Screenshot_36

Een recent politieoptreden tegen buitenlandse studenten heeft ertoe geleid dat Britse agenten aan de grens studenten uit landen met een ‘hoog risico’, die een visa aanvroegen, hebben ondervraagd. Daarnaast heeft een nieuwe inspectieregeling, die ervoor moet zorgen dat de hogescholen legitiem zijn, er al toe geleid dat  meer dan 100 niet geregistreerde scholen gesloten zijn.

Maar de overheid heeft ook kritiek gekregen omdat zij bedrijven en universiteiten schade toebracht, doordat zij het voor niet EU burgers moeilijker maakt om naar Groot-Brittannië te komen om te studeren.

De Britse Minister van Immigratie, Mark Harper, heeft de vorige Labour regering, die tussen 1997 en 2010 aan de macht was, de schuld gegeven van de immigratieproblemen. Hij zei: “Het is geen verrassing dat wij, na jaren van ongecontroleerde immigratie, een omvangrijke populatie illegale immigranten in Groot-Brittannië hebben. Wij zijn vastbesloten om de immigratie onder controle te krijgen en in het afgelopen jaar is de netto migratie met een kwart gedaald”.

Maar Groot-Brittannië wordt nu geconfronteerd met een nieuwe immigratie uitdaging. Onder de EU regels van ‘vrij verkeer en verblijf’, die op 1 januari 2014 in werking treden, zal een nieuwe golf van burgers uit Oost-Europa het recht krijgen om onbeperkt in Groot-Brittannië te wonen en te werken. Bulgaren en Roemenen – de zogenaamde ‘A2’ onderdanen, in totaal 29 miljoen – hebben beperkte rechten om naar Groot-Brittannië te komen, omdat ze in 2007 toegetreden zijn tot de EU, maar deze beperkingen zullen op 31 december 2013 eindigen.

Screenshot_32

Naar schatting wonen er al 150.000 ‘A2’ onderdanen in Groot-Brittannië, en een aantal Britse parlementsleden heeft voorspeld dat wel 300.000 immigranten uit Bulgarije en Roemenië, de armste landen in de EU, alleen al in 2014 zouden kunnen binnenkomen in Groot-Brittannië.

Toen Eric Pickles, de staatssecretaris voor de ‘Communities and Local Government’, op 13 januari een gesprek met de ‘Sunday Politics’ show van de BBC had, erkende hij het dreigende probleem. Hij zei: “Gezien het feit dat we een tekort aan woningen hebben, gaat een eventuele massale toestroom uit Roemenië en Bulgarije problemen veroorzaken. Niet alleen problemen in termen van de woningmarkt, maar ook op de sociale woningmarkt”.

Los hiervan blijkt uit de “latest tranche of data from Britain´s 2011 Census“, die uitgebracht is in december 2012, dat Engeland en Wales hun grootste bevolkingsgroei ooit (7,1%) hebben gehad, in welke periode van 10 jaar sinds 1800 dan ook. Een groot deel van deze stijging is te wijten aan immigratie.

In de praktijk wil dat zeggen: 13% (of 7,5 miljoen) van de bevolking van Engeland en Wales is in het buitenland geboren. Van dat aantal arriveerden 3,8 miljoen tussen 2001 en 2011. Met andere woorden, de meeste van de immigranten die nu in Engeland en Wales wonen zijn in de afgelopen 10 jaar (binnen) gekomen.

Uit de gegevens van de telling bleek ook dat de islam veruit de snelst groeiende religie in Groot-Brittannië is. De moslimbevolking in Engeland en Wales steeg met 80% (1,2 miljoen), van 1,5 miljoen in 2001 naar 2,7 miljoen in 2011, waardoor het de op één na grootste religie in Groot-Brittannië werd.

Volgens officiële ramingen, die opgesteld zijn door het ONS, is de bevolking van Groot-Brittannië op koers om in minder dan 15 jaar de 70 miljoen te bereiken. De ONS gegevens laten zien dat de bevolking zal gaan groeien van 62,3 miljoen in 2010 tot 67,2 miljoen in 2020, 70 miljoen in 2027 en 73,2 miljoen in 2035.

Het ONS zegt dat tweederde van de verwachte toename tussen 2010-2035 direct of indirect het gevolg is van immigratie. Dankzij mensen die Groot-Brittannië binnenkomen en ook dankzij hun toekomstige nakomelingen.

Screenshot_28

Parlementsleden in het ‘House of Commons’ hebben onlangs een motie aangenomen waarin de coalitieregering wordt opgeroepen om ‘alle noodzakelijke stappen’ te zetten om de bevolking van Groot-Brittannië onder de 70 miljoen te houden.

Toen hij een toespraak hield tot het Parlement zei de Conservatieve MP Nicholas Soames: “Er zou een bevolkingstoename zijn van 7,7 miljoen mensen, bijna 5 miljoen van hen enkel en alleen als gevolg van nieuwe immigranten en hun kinderen. Dergelijke aantallen zijn moeilijk te begrijpen, dus laat ik het zo zeggen: in de komende 15 jaar zullen we alleen voor nieuwe immigranten en hun gezinnen het equivalent van acht van de grootste steden, buiten de hoofdstad, moeten bouwen – Birmingham, Manchester, Liverpool, Leeds, Sheffield, Bradford, Bristol en Glasgow -. samen met de bijbehorende sociale infrastructuur van scholen, wegen, ziekenhuizen, spoorwegen en wat er nog meer bij komt kijken.”

Soames gaf  de vorige Labour regering ook de schuld voor haar “chaotische, slecht doordachte en uiterst onverantwoordelijke aanpak van de immigratie”. Soames zei dat onder haar toezicht Groot-Brittannië getuige was geweest van “de grootste immigratiegolf … in bijna 1000 jaar”.

Ondertussen is uit een onderzoek, dat gepubliceerd is door het ‘Extremis Project’, een groep die populistische politiek controleert, gebleken dat meer dan de helft (66%) van de Britse kiezers bereid zou zijn om een partij te steunen die zou beloven om “de traditionele Britse waarden prioriteit te verlenen boven andere culturen”.

Uit de peiling bleek dat 41% van de mensen zou stemmen op een partij die belooft om alle immigratie tegen te gaan, en meer dan een derde (37%) zou politieke partijen steunen die beloven om het aantal moslims in Groot-Brittannië en de aanwezigheid van de islam in de samenleving te verminderen.

In een belangrijke toespraak over de integratie, georganiseerd door de ‘British Future and Policy Exchange’, zei secretaris Eric Pickles op 15 januari dat het van essentieel belang is dat immigranten Engels leren. Hij zei dat miljoenen mensen in Groot-Brittannië zijn uitgesloten van de samenleving als gevolg van een gebrek aan alfabetisme en hij lanceerde een fonds van 6 pond miljoen ($ 9,5 miljoen) om projecten aan te moedigen die niet-(Engels) sprekenden zullen helpen om de taal leren, want het zal hen helpen “hun omstandigheden te verbeteren en op de sociale ladder omhoog te klimmen”.

(Soeren Kern is een ‘Senior Fellow’ aan het in New York gevestigde Gatestone Instituut. Hij is ook ‘Senior Fellow’voor Europese Politiek aan de in Madrid gevestigde Grupo de Estudios Estratégicos / Strategic Studies Group. Volg hem op Facebook)

Screenshot_31

Bron:

http://www.gatestoneinstitute.org/3549/britain-immigration

Auteur: Soeren Kern

Vertaald uit het Engels door:

Wachteres (voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Integratie", "Nuttige idioten", "Verrijking", Groot-Brittannië, Immigratie, Islam, Islamisering, landverraad, Linkse Kerk, Moslims, Multiculti, Naïviteit, Socialisten. Bookmark de permalink .

22 reacties op De immigratie wordt in Groot-Brittannië als het grootste probleem gezien

 1. vederso zegt:

  goed zo, wachteres!

  Like

 2. E.J. Bron zegt:

  EEN COMPLIMENT DAT GOUD WAARD IS VEDERSO!! 😉 😆

  Like

 3. Wachteres zegt:

  Vederso! Surprise, surprise 😛

  Like

 4. jowitteroos zegt:

  Wow, dank voor de vertaling Wachteres, wat een werk! Het leest wat makkelijker weg zo!

  Like

 5. Wachteres zegt:

  tja, jowitteroos, eigenlijk maak ik jullie maar lui! 😉

  Like

 6. G.Deckzeijl zegt:


  En wie zien we daar, op 03:22..???

  Juist! fundamentalistenFÜHRER Anjem Choudary.!!!
  Kijk hier: http://tinyurl.com/6wh6lwm

  Like

 7. Robbert zegt:

  Hartelijk dank Wachteres!

  Like

 8. gert zegt:

  Mooi om te zien, ik hoop dat het nog wat erger gaat worden. Mensen blijf vooral strategisch stemmen.

  Like

 9. Martien Pennings zegt:

  Er staan veel cijfers in dit stuk, maar dit beeld vond ik treffend:

  Toen hij een toespraak hield tot het Parlement zei de Conservatieve MP Nicholas Soames:

  “Er zou een bevolkingstoename zijn van 7,7 miljoen mensen, bijna 5 miljoen van hen enkel en alleen als gevolg van nieuwe immigranten en hun kinderen. Dergelijke aantallen zijn moeilijk te begrijpen, dus laat ik het zo zeggen: in de komende 15 jaar zullen we alleen voor nieuwe immigranten en hun gezinnen HET EQUIVALENT VAN ACHT VAN DE GROOTSTE STEDEN, buiten de hoofdstad, moeten bouwen – Birmingham, Manchester, Liverpool, Leeds, Sheffield, Bradford, Bristol en Glasgow -. SAMEN MET DE BIJBEHORENDE SOCIALE INFRASTRUCTUUR van scholen, wegen, ziekenhuizen, spoorwegen en wat er nog meer bij komt kijken.”

  Ik mis wel een PAAR ERG ESSENTIËLE VRAGEN die Soames had kunnen stellen.
  Hoeveel van die 7,7 miljoen zullen zelf productief zijn afgezien van het produceren van kinderen?
  Hoeveel criminaliteit, islam en uitkeringsafhankelijkheid brengen ze mee?

  Like

 10. Wachteres zegt:

  MailOnline heeft er vandaag al een onderzoek en een artikel aan besteed:

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2268952/Thousands-Bulgarians-Romanians-plan-flood-UK-2014-employment-restrictions-relax.html

  Thousands of Bulgarians and Romanians ‘plan to flood UK in 2014’ as employment restrictions relax

  By Nick Craven and George Arbuthnott

  PUBLISHED: 01:25 GMT, 27 January 2013 | UPDATED: 04:09 GMT, 27 January 2013

  Hordes of Romanians and Bulgarians are already preparing to head for Britain in search of work, according to a Mail on Sunday investigation.

  Employment restrictions will be relaxed on December 31, and the UK will throw open its Jobcentres and benefit offices to what pressure group Migration Watch predicts could be as many as 70,000 people a year for the next five years.

  The Government refuses to reveal its own estimates and the authorities in Romania and Bulgaria are sceptical of Migration Watch figures, but have not compiled their own.

  Like

 11. Martha N zegt:

  Er kan altijd nog meer bij lijkt het, zo heb ik het volgende gelezen: zie link.
  http://www.express.co.uk/posts/view/373593/-Back-door-will-let-in-20-000-migrants

  Trouwens bedankt voor al het werk van de vertaling Wachteres.

  Like

 12. Wachteres zegt:

  Graag gedaan, Martha N.

  Een interessante aanvullende link trouwens; Europa handelsverdragen en wij weer tienduizenden mensen binnen.

  Uit de EU en HEEL RAP!

  Like

 13. Wachteres zegt:

  Een bericht van ‘Britain First’:

  Een Algerijnse kinderverkrachter en terrorist mag van ‘Human Rights’ in Engeland blijven.

  Human rights keep Algerian terrorist and Sudanese child abuser in Britain

  human_rights_mediumAnother day, another two foreign criminals who get to stay in Britain thanks to the insanity of so-called human rights.

  Named only as G, a 43 year old Algerian man with known terrorist links and who has not even bothered denying that he is a threat to our national security, can’t be deported to Algeria – because he’s depressed and might be suicidal.

  Seems he might not be placed on suicide watch – although aren’t these jihadi’s fans of suicide? – in Algeria, so he can stay here instead and at taxpayer expense.

  Lucky us – and no shock that heading up the Special Immigration Appeals Committee is one Justice Mitting, the same judge who blocked the deportation of Abu Qatada.

  Next comes one Jumaa Kater Saleh, hailing from Sudan.

  human_rights_pageThis import, now 24, was part of a group of immigrants who lured vulnerable schoolgirls aged as young as 13 to a house and had sex with them.

  Saleh was jailed for a mere 4 years – and, you’ve guessed it, his human rights would now be violated if we kicked him out.

  He’s apparently part of a persecuted tribe – the Zaghawa – and is now allowed to stay here indefinitely until if/when it is decided that the threat to the Zaghawa has diminished.

  He now lives in Leicester, and a judge has said that there is a substantial risk that Saleh will commit further sexual offences.

  Two more among many foreigners whose rights to come here, break our laws, participate in terrorism, abuse under-age girls, and commit every crime under the sun, take precedence over our right to decide who is allowed in our country.

  Human rights? The foreign criminals flocking here have got them aplenty.

  We, the British people, seemingly have none.

  Like

 14. G.Deckzeijl zegt:

  Tsjonge,Wachteres, G is suïcidaal..!!! Is dat effe een meevaller. Ik had alles in het werk gesteld om die LUL ermee te helpen. Maar hij heeft geluk. Ik woon daar niet. Zou ik ook niet willen, alhoewel het taaltechnisch geen probleem is.
  O ja, G staat voor mij gelijk aan Goddamnasshole..!!!

  Like

 15. Jan zegt:

  Minder dan 25% is van mening dat de islam bij Gr. Brittannië hoort. Barones Warsi: “Jullie smerige moslimhaters. Naar de hel met jullie!”
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2267515/Baroness-Warsi-Fewer-people-think-Islam-compatible-British-life.html#ixzz2IvHGCKb6

  Like

 16. Jan zegt:

  Brits Parlement naar rioolniveau. Let op wat geschreeuwd wordt (“Fuck you”) Is cultuur, toch?

  US diplomat Paul Bremmer “shoed” at meeting in British Parliament

  Like

 17. Jan zegt:

  Barones Warsi: Dat men zo de pest heeft aan de islam in Groot-Brittannië is allemaal de schuld van de islamofoben
  http://europenews.dk/de/node/64079

  Melanie Phillips heeft eens een goed stuk geschreven over deze moslimse trut:
  Bigotry, revisionism and Baroness Warsi
  http://phillipsblog.dailymail.co.uk/2011/11/bigotry-revisionism-and-baroness-warsi.html

  Like

 18. Jan zegt:

  In Groot-Brittannië draait men door. In de stad Leicester worden pom-poms in bomen gehangen omdat dit tot minder agressie zou leiden (volgens linkse zolen)

  http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-leicestershire-21659158
  Leicester: The Most Islamic City In Europe
  http://www.bnp.org.uk/news/national/sikhs-force-closure-alleged-sex-gang-restaurant

  Muslim Paedo Epidemic Map
  http://tinyurl.com/dxfydp4

  Leicester Sikhs fighting back against the Rape Jihad
  http://muslimrapewave.wordpress.com/2013/01/20/leicester-sikhs-fighting-back-against-the-rape-jihad/

  Like

 19. Jan zegt:

  Hoe voorkwam links dat een nieuw Thatcher opstond? Massa-immigratie

  Mass Immigration Was the Left’s Revenge for Thatcher
  http://www.nationalreview.com/corner/344939/mass-immigration-was-lefts-revenge-thatcher-mark-krikorian

  Obama doet momenteel hetzelfde met Amerika: massaal illegalen en criminelen het land inlaten als potentiële stemmers van links bij de volgende verkiezingen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s