Maurits van Zuiden (Jood te Jeruzalem): brutale Joden moeten hun plaats weten

Screenshot_14

Als je de naam Maurits van Zuiden Googelt, krijg je als eerste een afbeelding van Amedien Jihad te zien en dat  is eigenlijk wel passend

(Door: Martien Pennings)

Tsja, ik had al vaker gehoord van het artikel getiteld “De Trukendoos van Dries van Agt” van Maurits van Zuiden uit 2009 . Het werd op allerlei  plekken overgenomen en het werd mij zelfs rechtstreeks aanbevolen, compleet met links in mails. Maar ik was er steeds maar niet toe gekomen het te gaan lezen, omdat . . . . nou, ja . . . . het was er niet van gekomen.

En nu ik het gelezen heb, vind ik het een stom opstel van een verwarde geest. Het is gewichterig van evenwichterigheid. Waanwijs in zijn zogenaamde genuanceerdheid. Het heeft zo’n toon van bezadigd weten, van kleutertje-luister-naar-papa en van het-gematigde-midden-is-altijd-mooi.  Dat werkt erg grappig omdat de vaderlijk en onthecht getoonzette inhoud naïef is, getuigt van onwetendheid en tenslotte in versleten linkse clichés vervalt.

Ach, het is niet helemáál waardeloos wat Van Zuiden schrijft. Wanneer Van Agt beweert dat de wereld Israël als een heilige beschouwt, gebruikt Van Agt inderdaad de zogenaamde stroman-techniek. Dat ziet Van Zuiden haarscherp:

Men poneert dan iets, bestrijdt dat vervolgens, en de overwinning moet dan laten zien dat men gelijk heeft. Het foefje om dit onverdiende gelijk te krijgen is dat men een fout of zwak idee bestrijdt dat zogenaamd van een opponent, maar in feite van eigen maaksel is. Zo zegt Van Agt voortdurend dat Israël altijd als heilige werd en wordt gezien en dat hij de zaak komt rechtzetten. In werkelijkheid wordt Israël voortdurend belaagd (. . .)”

Van Zuiden kan dus in de boeken als de ontdekker van de stroman-techniek bij Van Agt. Verder nog iets waardevols? Ja, één ding nog, een stommiteit waardoor ik de bevestiging kreeg van mijn vermoeden dat Van Agts antisemitisme van een bepaalde soort is, namelijk het antisemitisme van het gekwetste narcisme. En de stommiteit waarmee Van Zuiden me op het spoor zette luidde aldus:

Daar komt bij dat Van Agt, die zich “christen” noemt, in werkelijkheid een “oud-katholiek” is. Dit is een minuscuul kerkgenootschap, dat zich van de Rooms-katholieke kerk heeft afgescheiden, juist uit kritiek op de veranderingen in de Rooms-katholieke kerk sinds de jaren zestig. Daarmee hangt Van Agt een echte anti-Joodse religie aan, en een van de meest extreme, die nog steeds de bloedschuld van de Joden belijdt.”

Ik vroeg de beroepsschrijver en professionele nadenker Benno Barnard om raad inzake dat oud-katholicisme, want hij had mij wel eens verteld dat zijn vader iets met die geloofsrichting had. Benno schreef mij:

“De Oud-Katholieke Kerk bestaat sinds de achttiende eeuw, hoewel zij pas in de negentiende eeuw bij de Onfeilbaarheidsverklaring van de Paus met Rome heeft gebroken. Niets bij de Oud-Katholieken is antisemitisch, eerder integendeel – de ontstaansgrond was het verlangen net als de protestanten zelf de Bijbel (en dus ook het Oude Testament) te mogen bestuderen. Wijlen mijn vader Willem Barnard – geen onbekend theoloog – was lid van de Oud-Katholieke Kerk. Ik ben door hem opgevoed met een grote liefde voor het Jodendom en Israël. Het is volkomen ondenkbaar dat mijn vader lid zou zijn geworden van een anti-Joods (of zelfs maar anti-zionistisch) kerkgenootschap. Ik vermoed dat de auteur op een of andere van Rome afgescheurde, Lefèvre-achtige obediëntie doelt, die vermoedelijk een andere officiële naam heeft. De verwarring is natuurlijk ontstaan door populaire associaties met het woord ‘ oud’ wat dan geassocieerd wordt met achterlijk, regressief en reactionair.”

Dat zou kunnen kloppen met wat ik eerder beïnzichtigde over Van Agt in een comment onder een eigen stuk.  Want als oud-katholieken, zoals Benno Barnard zegt, doorgaans  een “grote liefde voor het Jodendom en Israël” koesteren en van Agt rekent zich inderdaad tot die obediëntie dan zouden we zomaar te maken kunnen hebben met een narcistische ego-kwetsuur van Van Agt inzake Israël. Dit is wat ik eerder zei:

“Ik denk dat ‘de heer van Agt’ precies in zijn narcistische godvrucht-gevoelens rond ‘het Beloofde Land’ en ‘het Uitverkoren Volk’ teleurgesteld is geraakt. Israël is voor ‘de heer van Agt’ een verlengstuk van zijn ego, en vanuit zijn comfortabele en gevaarloze positie schrijft hij aan de Joden voor om zich opnieuw te laten kruisigen, de islamitische bloedhonden tegemoet te komen die er geen enkele twijfel over laten bestaan dat ze een nieuwe Holocaust willen, die de afgelopen decennia elke vorm van vertrouwen met haat, verraad en moorddaad hebben beantwoord, die steeds absurdere eisen hebben gesteld. Maar kijk dan toch naar de vrome kwezel-poses van deze Godvergeten schurk! Deze mafkees is alleen maar bezig met datgene waarmee de hele Linkse Kerk bezig is: te zorgen dat het eigen organisme zich goed voelt, dat ze het zelf fijn in hun hoofd hebben, dat ze zich kunnen manifesteren als beter-dan-de-ander. Ze offeren de Joden op aan hun narcistisch-hedonistische kwezelarij!”

Een commenter onder een vorig stuk van mij schreef dat hij een paar jaar geleden met Van Agt had gesproken en dat hem uit niets iets was gebleken van antisemitisme, sterker nog dat Van Agt vol  liefde had gesproken over het Joodse volk en het Heilig Land. Dat klopt dus helemaal: het geloof het verlengde van het ego en als dat geloof een grote liefde voor Het Volk voorschrijft dan moet de Geliefde ook perfect zijn. Mijn analyse zal van nu af aan ook zijn: van Agt is antisemiet zoals een jaloerse echtgenoot die teleurgesteld is in zijn gade.

Enfin, vanuit het door hem  verkeerd begrepen Oud-Katholicisme blijft dus de boodschap van Van Zuiden dat Van Agt in  de Joden Christus-moordenaars ziet en dan allicht ook de “vervangingstheologie” aanhangt volgens welke de christenen sinds het jaar nul de Joden als “uitverkoren volk” hebben afgelost.

Van Zuiden ziet in de trukendoos van Van Agt niet alleen het stroman-trucje zitten, maar ook die van de “weglating”.  Het is volgens Van Zuiden “de selectiviteit” van Van Agt, “waardoor steeds weer de Israëli’s compleet onredelijk lijken en de Palestijnen volstrekt onschuldige slachtoffers”. Dat is op zich juist . . . . maar “compleet onredelijk” is hier een veel te zwakke term. Dat laat je een stampvoetend vrouwtje in een toneelstuk zeggen tegen de man op wie ze heimelijk smoorverliefd is. “Compleet onredelijk” zou moeten luiden: Van Agt demoniseert Israël tot een misdadigerstaat.

En voorts is het evenmin voldoende om te melden dat Van Agt “de Palestijnen” als “onschuldige slachtoffers” voorstelt. Daar moet je toch echt zelf dan even aan toevoegen dat de Palmaffia’s in werkelijkheid diep misdadig, moorddadig, corrupt en parasitair zijn, kortom islamitisch zijn.  Maar dat vindt Van Zuiden niet, zoals verderop zal blijken. Hij vindt de Palmaffia’s mensen in nood die humaan tegemoet getreden moeten worden en . . . . . . . hij vindt de islam beter dan het christendom.

Ook de inhoud die Van Zuiden aan Van Agts selectiviteit geeft, blijft steken in trivia. Hij meldt dat niet alleen “de Palestijnen” lijden onder de veiligheidsmaatregelen van de Israëli’s, maar ook de Israëli’s zelf en dat “de Muur” (het hek) al veel aanslagen heeft voorkomen. Ja, dat is waar, maar het zijn algemeen bekende details. Ik zou er toch voor opteren om aan te tonen dat Van Agt zijn hele Israël-demonisering stoelt op een totaal vervalst geschiedbeeld, zoals ik zelf in mijn diatribes tegen Van Agt altijd heb gedaan.

In het kader van Van Agts “selectiviteit”, komt Van Zuiden te spreken over Van Agts mogelijke antisemitisme. Hij stelt dat het beter is Van Agts “eenzijdige propaganda” aan te vullen, dan over zijn motieven te speculeren. Het is niet van belang, zegt hij, of dat bij Van Agt nou uit antisemitisme voortkomt: “uiteindelijk is het niet belangrijk wat de oorzaak ook moge wezen”. Maar verderop in zijn opstel begint hij dan toch weer zéér uitgebreid te speculeren over wat “uiteindelijk  niet belangrijk” is, namelijk de motieven van Van Agt en of dat iets met antisemitisme van doen heeft. Raar maar waar. Ik kan overigens niet volgen wat hij op dat punt allemaal diepdenkt. Wie geïnteresseerd is zal zijn opstel moeten lezen.

Dat “aanvullen” van Van Agts eenzijdige propaganda doet Van Zuiden gebrekkig , ongeïnformeerd en bevooroordeeld.

Hij somt de gekleurde terminologie op die de hele westerse berichtgeving antisemitisch kleurt:

“( . . .) nederzettingen in plaats van Joodse dorpen, kolonisten in plaats van Joodse inwoners, bezette gebieden in plaats van omstreden gebieden, een schending van het internationale recht in plaats van een door de internationale gemeenschap omstreden vrijpostigheid, de klaagmuur in bezet Oost-Jeruzalem in plaats van in omstreden Centraal-Jeruzalem, de muur in plaats van het hek (zo’n 95% van de lengte is slechts een afrastering), en anderzijds eufemismes als: verzetsstrijders voor Hamas- of Hezbollah-terroristen.”

Je zou er bijna overheen lezen! “( . . .) een schending van het internationale recht in plaats van een door de internationale gemeenschap omstreden vrijpostigheid ( . . .).”

Nee maar! Vrijpostige Joden! Jaja. Die Joden moeten hun plaats weten. En wie zou dat beter beseffen dan iemand die zelf Jood is te Jeruzalem: Maurits van Zuiden.

Ik begin te begrijpen waarom Van Zuiden zich beperkt tot details als het om Van Agts “selectiviteit” gaat en de geschiedenis vanaf 1921 gewoon helemaal weglaat. Hij begrijpt blijkbaar zelfs niet het allerbelangrijkste feit, namelijk dat Israël duizend procent (1000 %) recht heeft om zich in die “omstreden gebieden” te vestigen. Het zijn natuurlijk al helemaal geen “bezette gebieden”, maar zelfs ook geen “omstreden gebieden”, zoals het Israëlische Hooggerechtshof beweert. Het zijn gebieden waarin de Joden met alle recht van de aarde en de hemel zich mogen vestigen en waarin ze zelfs in 1967 door de Arabische wereld gedwongen werden zich te vestigen.

Ik word zo langzamerhand schijtziek van mezelf, maar het waanzins-geouwehoer houdt maar niet op – zélfs als ze medestanders zijn, zélfs als ze Joden zijn,  zélfs als ze Joden zijn die in Jeruzalem wonen zoals Maurits van Zuiden – dus ik citeer nóg maar eens keer de samenvatting van de feiten op grond waarvan de Joden dat vestigingsrecht “op de Westbank” (in Samaria-Judea) hebben:

“De Joden hadden en hebben een moreel recht zich in Samaria-Judea te vestigen omdat ze er al duizenden jaren woonden en het land Palestina in de diaspora vele eeuwen lang een centrale mythe voor de Joden bleef. Omdat de Joodse immigratie vanaf 1890 een eind maakte aan een wrede koloniale bezetting door Arabieren die in 638 na Christus begon en 1300 jaar lang duurde. Omdat ze vanaf 1890 in een leeg en desolaat land vol woeste gronden een maatschappij-orde brachten die in alle opzichten volstrekt superieur was aan het wrede en irrationalistische islamitische feodalisme dat er heerste. Omdat dit morele recht geformaliseerd is in het Verdrag van San Remo van 1922 tot een volkenrechtelijk recht. Omdat het oorlogsrecht gedurende de hele periode van 1890 tot op heden dat morele en volkenrechtelijke recht versterkt heeft.

Dat versterken door het oorlogsrecht gebeurde omdat er vanaf 1921 terreur op islamitische grondslag door de Arabieren werd uitgeoefend onder leiding van de Moefti van Jeruzalem, Amin al-Hoesseini. Omdat de Moefti vanaf 1936 die terreur uitvoerde met behulp van Hitler en de verdere nazi-top. Omdat die terreur genocide op de Joden tot bedoeling had. Omdat Samaria-Judea twee maal, in 1948 en in 1967 als springplank is gebruikt in een aanvalsoorlog die beide malen de bedoeling had om genocide op de Joden te plegen. Omdat Jordanië van 1948 tot 1967 illegaal, want na een aanvalsoorlog, Samaria-Judea bezet hield en Judenrein had gemaakt. Omdat het toeval was dat in de derde aanvalsoorlog door de Arabieren van 1973 Samaria-Judea niet als springplank werd gebruikt. Omdat vanaf Khartoem 1967 de Arabieren weigeren serieus te onderhandelen over vrede en daardoor Israël in 1967 dwongen (!) het bestuur over Samaria-Judea op zich te nemen. Dat de Arabieren  en “Palestijnen” onderhandelingen, vrede en erkenning weigeren blijkt ook uit het feit dat ze het Vredesverdrag van Oslo 1993 vanaf het begin gesaboteerd hebben en dat ze steeds genereuzer wordende nieuwe vredesaanbiedingen tot op heden consequent afgewezen hebben. Omdat zowel Arafat als Abbas en Hamas openlijk in de traditie van de Moefti van Jeruzalem, Amin al-Hoesseini, zijn blijven staan en dus in de nazi-traditie.”

Terwijl Van Zuiden beweert dat het niet van belang is of Van Agt antisemiet is, mekkert hij maar quasi-diepzinnig door over dat onderwerp:

“Een andere vorm van vermeende partijdigheid is dat Van Agts uitspraken voortdurend omringd worden door afwisselend betichtingen en ontkenningen dat hij antisemiet zou zijn. Hoe kunnen we echter weten wat er zich in zijn hart afspeelt? Is dit niet een eindeloos welles-nietes-verhaal? Niet noodzakelijkerwijs. Aan deze eindeloze discussie ligt namelijk een bepaalde veronderstelling ten grondslag die we zouden kunnen verwerpen. En met het aan de kant zetten van die aanname is het probleem in één keer opgelost.”

Nou, dat van die aanname snap ik gewoon niet en de kwestie van Van Agts antisemitisme is niet belangrijk, zegt-ie, maar Van Zuiden gaat er toch maar interessant  over doen. Hij legt uit:

“Het Westelijk denken wordt in grote mate bepaald door het christelijke gedachtegoed. Klassiek christendom heeft een fundamentele filosofie van een strijd van goed versus kwaad, anders dan in het Jodendom of de islam.”

Hè!?!? Wátte!?!?! Geen strijd tussen goed en kwaad in Jodendom en islam? Het staat er echt.

Wat betreft de islam kan bovenstaande onzin natuurlijk niet daverender. Als er nou één roofmoordenaars-ideologie is waarvan de aanhangers denken dat ze Gods eigen uitverkorenen zijn, dan toch wel de islam. Wat betekent Pakistan ook alweer bijvoorbeeld? Oh ja: land van de puren. Ja, er mag tranen buldergelachen worden. Maar was ook de Joodse Talmoed niet dat boekje waarin het eigenlijk over niks anders gáát dan de dialectiek tussen goed en kwaad? Waarbij vooral, anders dan in de islam,  in het eigen zieltje wordt gekeken op zoek naar zwarte plekjes. Inderdaad, dat was hét kenmerk dat het christendom van de Joden heeft overgenomen: de Rede, het bevragen van “God”, de blik in het eigen zieltje, de gewetensvorming en het beroemde christelijke schuldgevoel.

Maar wat maakt Van Zuiden daarvan? Hij beschuldigt het christendom van hetgeen de islam doet, namelijk zichzelf puur & goed vinden:

“In dit ethisch dualisme vechten God en de duivel om de wereldheerschappij en de harten van de mensen. Wie zijn hartje aan God verpandt zit goed, wie het andere pad verkoos moet bestreden worden tot hij zich bekeert of overwonnen is. Ouder dan het christendom, heeft dit aftreksel van Dualisme, of tweegodendom, min of meer zijn weg gevonden in het christelijke denken, wat leidt tot velerlei wij/zij tweedelingen.”

Men ziet hier hoe totaal-pervertering in de praktijk werkt. Het Jodendom is voor Van Zuiden verwant met de islam in het non-dualisme. En zodoende is voor hem niet de islam de godsdienst van “velerlei wij/zij tweedelingen”, nee, de bron van het vijanddenken is het christendom!

Deze gedachte van christelijke vijanddenken illustreert Van Zuiden met voorbeelden:

“Zo’n gepolariseerde visie op mensen voedde ongetwijfeld de racistische cowboyfilms, de gewelddadige Amerikaanse politieseries op de tv en ook Van Agts keuze voor de één en tegen de ander gaat daar mooi mee samen.”

De verderfelijk invloed van Amerika dus. Zou van Zuiden de moslimbroederschap-ideologen Said Qutb en Hassan al-Banna bestudeerd hebben? Waarna Van Zuiden dat “christelijk vijanddenken” als een oorzaak aanwijst van Van Agts eenzijdige partij kiezen voor “Palestijnen” en tegen Israël.

Van Zuiden:

“Polemisten begrijpen slecht dat alle mensen min of meer hetzelfde en gelijkwaardig zijn, dat elk noden en verplichtingen heeft en dat ieder soms twijfelt tussen iets slechts en iets heiligs.”

Wat zou hij daar nou mee bedoelen? Het klinkt mij althans verontrustend in de oren. En ja hoor! Verderop vinden we de uitwerking van deze gedachte. We moeten niet zo polemisch doen tegen de Pamaffia’s en de islam:

“Maar wij, het publiek, kunnen kiezen om te horen bij de mensen die een oplossing van het conflict zullen bewerkstelligen. Dat is effectief omdat de publieke opinie kennelijk bijzonder belangrijk is. Een goede stap is dan om alleen nog maar vóór beide groepen te zijn – Joden en Palestijnen. Informatie van onruststokers die daar niet voor zijn, kunnen we gaan negeren, wat al tot veel grotere duidelijkheid zal leiden. Gelukkigerwijs of ongelukkigerwijs zijn Israëli’s en Palestijnen tot elkaar veroordeeld. Laten we ons inzetten voor beide partijen, en nooit meer meedoen aan het verguizen van hele bevolkingsgroepen – hooguit sommige individuen en leiders. En laten we ons steeds afvragen wat de andere kant van het verhaal is.”

En:

“Als verdeeldheid een hoofdoorzaak van deze ellende is, is het voor een oplossing nodig om te stoppen met zwart-wit denken, en beide bevolkingsgroepen het licht in de ogen te gunnen. Waar twee vechten hebben twee noden (veel werkzamer dan: schuld).”

Van Zuiden begon dus met de islam vrij te pleiten van “goed-kwaad-denken”, het christendom daarvan te beschuldigen, Amerika de apogee  van verderfelijk manicheïsme te noemen. Dan volgt een pleidooi om “de Palestijnen” vooral als evenwaardig te zien. Maar het punt is natuurlijk dat de islam – vanaf 638 na christus en vooral vanaf 1921 na christus de drijvende kracht achter de Jodenhaat in Palestina – een oeroude vorm is van nazisme, totaal niet gelijkwaardig aan Jodendom en christendom en een doodsvijand van beiden. Alleen een totaal ongeïnformeerde op het gebied van de islam kan tot zo’n redenering komen en dat dan ook nog verbergen achter de beschuldiging dat wie er anders over denken “onruststokers” zijn die “we kunnen gaan negeren”.

Het stuk loopt uit in een antwoord op de schuldvraag. Hoe komt het dat Joden en “Palestijnen” elkaar nog niet in de armen zijn gevallen? Dat is in de ogen van Van Zuiden toch weer gewoon de schuld van het imperialistische Westen. Zoals ik al zei, zijn stuk loopt uit in versleten linkse clichés:

“Na de Tweede Wereldoorlog verlieten de Engelsen, net als veel andere naties, hun koloniën. Daarbij pasten ze vaak verdeel-en-heers-strategieën toe. Steeds werd twee bevolkingsgroepen deels de macht beloofd of gegeven. Terwijl die dan elkaar bevochten (zelfs tot op heden), konden de imperialistische regimes doorgaan met het plunderen van de natuurlijke grondstoffen van hun voormalige overzeese gebieden. Dat hebben de Engelsen in de Sudan gedaan, in India, en ook in Palestina (nu Israël en Jordanië).”

Het is dus volgens Van Zuiden niet de Moefti van Jeruzalem die met de Koran en de Soenna in de hand de terreur tegen de Joden in Palestina vanaf 1921 begon op te wekken. Het is dus niet de nazislam die gezorgd heeft dat tot op de dag van vandaag die terreur voortduurt.

Behalve het Westen hebben ook de media het gedaan. Die hebben niet Israël gedemoniseerd en de Palmaffia’s en de nazislam verharmlost, zoals ik altijd heb gedacht, neen die hebben twee gelijkwaardige partijen die allebei hun noden hebben onterecht gestereotypeerd:

“Wanneer de media vijandbeelden en stereotypen van beide partijen gaan doorbreken, het publiek niet meer klakkeloos zal geloven in het afkammen van grote bevolkingsgroepen en niet meer gelooft in wij/zij-tweespalt zaaien, dan komen oplossingen dichterbij.”

In de ogen van Van Zuiden ben ik een waarschijnlijk manicheïstisch-dualistische gek, die oneindig ver van de zalige tweeheidsloosheid is verwijderd. Maar ik zou toch graag de islam willen blijven zien voor wat-ie is: een totalitair roofmoordenaars-ideologie die al1400 jaar oceanen van bloed, lijden en onderdrukking schept. En ik zou Israël graag willen blijven zien als de vooruitgeschoven post die constant in de intellectuele, morele en praktische frontlinie staat en waarmee we tot aan het gaatje solidair moeten zijn.

Toen ik de filering van dit essay klaar had, realiseerde ik me dat ik toch eigenlijk te weinig wist van de biografie van Maurits van Zuiden. Bij de eerste de beste google-hit vond ik een tekst van Van Zuiden in het Reformatorisch Dagblad uit 2009 – (“De auteur is een orthodoxe Jood en freelanceschrijver te Jeruzalem”) – en toen heb ik maar niet meer verder gezocht, want wat daar staat bevestigt alles wat we hier boven al zagen. In dat artikel ageert Van Zuiden tegen de mening van onder meer Yochanan Visser en Missing Peace medewerker  Sharon Shaked dat Iran een steeds groter nucleair gevaar wordt. Het valt allemaal wel mee met dat gevaar, schrijft Van Zuiden en hij concludeert:

“Israël staat niet op scherp, zoals de auteurs van het artikel zeggen. Ondanks de stortvloed aan pessimistische verhalen, van zijn minister-president voorop, begrijpt het Israëlische publiek tot nu toe heel goed dat het politieke praatjes zijn. En over het algemeen wordt de soep niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Premier Benjamin Netanjahu wil graag positief in de geschiedenisboeken terechtkomen en het ontwapenen van nucleair Iran zou daarvoor een buitenkans zijn. Het is niet alleen nodig dat Europa wakker wordt en de reële gevaren van een nucleair Iran onder ogen ziet. Het dient er ook voor te waken dat niet voor de zoveelste keer de Joodse staat gedwongen wordt om zich in de zoveelste oorlog in zijn jonge bestaan te storten die in het belang van het Westen zou zijn.”

Kijk eens aan: de premier van Israël, Netanyahu,  die een atomair Iran als “buitenkans” ziet voor zelfverheffing, we moeten niet zo pessimistische zijn over onze islamitische vrienden en het verderfelijke Westen doet niks anders dan Israël in oorlogen storten ten eigen voordele.

Maurits Van Zuiden ziet als orthodoxe Jood blijkbaar meer in de islam dan in het  “christelijke” Westen. Misschien omdat de islam alleen maar orthodox kan zijn. Maar hij beseft blijkbaar niet dat die orthodoxe islam alle kenmerken van het nazisme heeft.

Zoals ik al aan het begin van mijn tekst zei: die Maurits van Zuiden zwatelt stom en verward.  En zijn enige verdienste is dat hij mij tot een verdieping van mijn inzicht in Van Agts antisemitisme heeft gebracht via een van de brokken onzin die hij oplepelt: het oud-katholicisme is antisemitisch. De rest van de kletsklonten uit de brokkenpap van Van Zuiden laten zich aldus samenpersen: de islam en het Jodendom zijn niet dualistisch bezig met Goed en Kwaad en dus beter dan het christendom dat daar wel manicheïstisch mee in de weer is; het christendom is daarom de oorzaak van het vijanddenken en het vulgaire Amerika is daarin het ergste; we moeten de islam en zijn vertegenwoordigers, vooral de “Palestijnen” als broeders tegemoet treden en ons niet weer in een oorlog laten drijven tegen onze zielsverwante moslimbroeders door die Westerse christen-imperialisten

En dan is er natuurlijk de opmerking dat de Joden zich minder “vrijpostig” moeten gedragen in Samaria- Judea en Jeruzalem, de regio en de stad waarin ze 26 miljoenmiljard procent het recht hebben zich te vestigen. Dat is natuurlijk weer die verrekte Stockholmsyndroomse zelfhaat die Van Zuiden met vele Joden deelt, een zelfhaat  die een verbond is aangegaan met dat linkse complex van Gutmenscherei, narcisme, hedonisme, onvolwassen moreel zelfmanifestantendom, betuttelracistische liefde voor bruine nepmensjes die zover nog niet zijn, islamofiele gekte, weg-met-het-Westen-zelfhaat en tenslotte die stiekeme Jodenhaat die voortkomt uit een verlangen de Westerse schuld aan de Holocaust te delgen, die ik de geestesziekte van het Palestinisme heb genoemd en die je kan samenvatten in de kreet “oh wat zijn die Palestijnen toch wanhopig, dat kan alleen maar komen omdat die Israëli’s te keer gaan als nazi’s”.

In één zinnetje: die Maurits van Zuiden heeft echt álles:  een orthodoxe Jood te Jeruzalem met  een Stockholm-syndroom en ook nog het Westerse links-Gutmenschliche zelfhaatcomplex.  Gevaarlijker voor Israël bestaan ze niet, denk ik, of het moeten islamieten zijn met een rancunistisch-nazislamitisch  Jihad-syndroom. Maar dat zijn dan weer de bondgenoten van Van Zuiden.

En ik kan het niet laten toch nog even een vertegenwoordiger aan het woord te laten van de “religie” die door de Palmaffia’s en vele gewone “Palestijnen” wordt aangehangen. Maar ga hem eeuwig-giet-gloeiende-nakende-godverdomme toch eens beluisteren!

Hier is een stukkie in het Engels vertaalde tekst van zijn Arabische gebral:

“Praise be to you, our Lord. You have made our killing of the Jews an act of worship, through which we come closer to you. ( . . .) Allah’s prayers upon you, our beloved Prophet [Muhammad]. You have made your teachings into constitutions for us – the light with which we dissipate the darkness of the occupation, and the fire with which we harvest the skulls of the Jews.“

“The darkness of the occupation” zegt de hysterische massamoordenaar, die blijkbaar denkt dat hij  het Licht vertegenwoordigt.  Daar in de buurt zoekt Maurits Van Zuiden zijn bondgenoten contra het perfide Westen.

_____________________

Door:

Martien Pennings

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

7 reacties op Maurits van Zuiden (Jood te Jeruzalem): brutale Joden moeten hun plaats weten

 1. louis-portugal zegt:

  Martien ik heb weer een paar woorden bijgeleerd.
  Ik hoop voor ons dat de Mauritsen dit lezen.

  Like

 2. Zucht…. had ik maar eerst jouw stuk gelezen Martien, ik vond het zo tegenstrijdig dat verhaal van die Maurits van Zuiden, en aangezien ik niet beter wist dan dat hij zelf een Israëli/Jood was, wilde ik het met welwillendheid lezen, daarna nog de link gevolgd naar dat interview met die enge vanagt en toen had ik de zakken wel weer vol eerlijk gezegd… en nu lees ik dit hier weer van jou en ik heb een ‘aha-Erlebnis’ van zoo zit t dus in elkaar…. die laatste alinea waarin je zijn ‘arabische uitspraken’ zet, deden de deur dicht! Ik ga dit verhaal op mijn FB zetten en kan ik er gelijk bij vertellen waarom ik me zo ‘unheimisch’ voelde bij het lezen en neerzetten v de trukendoos van vanagt… Van Zuiden had daardoor alleen al een soort voodeel vd twijfel bij me maar zo zie je maar weer… als iets niet helemaal ‘senang’ aanvoelt dan is het dat dan ook niet! Bedankt voor je uitleg!

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Met een frons in het voorhoofd en dat gevoel “ho-ho-ho, wat stáát hier allemaal?” begin ik ook.
   En na een uur of vijf intensieve arbeid heb ik dan de reden van mijn verontrusting geverbaliseerd.
   Waarna ik het bij ome Bert neerzet.
   Ik ben blij dat het jou tot troost en verlichting diende.
   “Draagt elkanders lasten!”

   Like

 3. “die laatste alinea waarin je zijn ‘arabische uitspraken’ zet, deden de deur dicht!” heb ik verkeerd geïnterpreteerd, ik dacht dat t nog op Maurits van Zuiden sloeg, naderhand bleek mij dat t op het filmpje sloeg wat ik al wel kende en begreep toen pas dat t op die pale-psychopaats uitspraken sloeg… sorry… normaal gesproken volg ik alle linken vd artikelen maar deze link had ik gewoon over t hoofd gezien en pas bij t zetten op mijn FB pagina werd het me duidelijk wat een domme fout ik gemaakt had.

  Like

 4. Linsky zegt:

  Wat is die ‘waarheid’ eigenlijk?

  De intentie van het doorgeven van de betreffende link, wat aanleiding scheen tot bovenstaande oprisping van gal, was om aan te geven welke smerige methoden er vaak worden toegepast in teksten, debat en polemiek. Da’s alles.

  Mi. echter, bestaat Pennings zelf nog enkel maar uit een ‘verlengd’ ego!
  Een boom herken je aan haar vruchten. Er liggen nu eenmaal geen peren onder een appelboom.

  Aan zijn onuitputtelijke pathologische drang tot het telen van wrange vruchten te zien, zwelgt hij alleen nog maar in ongebreidelde blinde haat, maar vooral natuurlijk in naïviteit.
  Als men met zijn kennis van de geschiedenis, geschiedvervalsing, de wereld-politiek in het algemeen en de Midden-Oosten politiek in het bijzonder, nog steeds rond blèrt dat de Joden en Israel ‘heilig’ zijn en moreel onaantastbaar, getuigd dat enkel van een diepgewortelde haat en een verstarde, verblinde geest…. Dus bepaald niet van realiteitszin.
  Daardoor stelt hij zich gelijk aan een Farizeeër, die zoals Christus zei, “De geest van de letter niet meer begrijpt!”

  Persoonlijk houd ik enorm veel van het Israëlische volk en ben zelfs trots op hun bijzondere prestaties, maar ik verwar hen -het volk- nooit met hun leiders…!

  Wat maar niet voldoende doordringt tot het bewustzijn van de mensen is het feit dat door de eeuwen heen èlk volk is verraden door haar eigen regeringen en overheden……….
  Ook de Israëlische regeringen hebben altoos een dubbele agenda gehad en spelen het grote ‘Spel’ van de NWO mee. Daarin hebben zij zelfs de grootste troeven in handen, met name de MSM en de banken…..!

  In politiek is geen plaats voor ethiek!
  Er is werkelijk helemaal niks meer waar we nog op kunnen vertrouwen. Naast ‘Pallywood’ etc. gaan de MSM nog veel verder.

  CNN zond bijvoorbeeld ‘per ongeluk’ video-opnames uit van de derde oorlogsdag van de oorlog ‘U.S.-Iran’. Het scenario ligt dus al klaar, en de nepbeelden zijn al gemaakt.
  http://www.satirewire.com/content1/?p=3870

  Zoals we ons ook kunnen herinneren van de ‘vergissing’ van de WTC building 7 beelden.
  “20 minuten voor de daadwerkelijke instorting van de torens wisten CNN & BBC al dat het ging gebeuren …!”

  Ook de wijze waarop blogs publiceren… en reacties en meningen worden gemanipuleerd door smerige ‘politiek’ is nog steeds niet echt algemeen begrepen.
  http://xandrah.wordpress.com/2013/02/22/ex-shill-vertelt-hoe-schaduwgroepen-de-internet-opinie-manipuleren-bent-u-zich-hiervan-bewust/

  Overigens voel ik me in het geheel niet verantwoordelijk voor aangeleverde linken, artikelen en wat dies meer zij. Iedereen kan er uithalen wat van node of dienst is. Daar waar ik mijn persoonlijke visie ventileer heb ik altijd ondertekend met Linsky.

  Onderzoekt àlles en behoud het goede!
  Mvg.
  Linsky

  Like

 5. dag zegt:

  Het is met diepe instemming, Martien Pennings, dat ik lees hoe uw woord levend is en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard.
  Ik citeer hier Hebr. 4:12, waar de metafoor van toepassing is op het Woord van God, waarmee ik meer vertrouwd ben dan met uw vakgebied.
  Er zijn in uw verhaal dan ook woorden die ik niet begrijp, maar beslist wel heel goed begrijpen wil.
  U probeert het gedachtegoed van “de orthodoxe Jood Van Zuiden” te duiden.
  U schrijft: “In één zinnetje: die Maurits van Zuiden heeft echt álles:  een orthodoxe Jood te Jeruzalem met  een Stockholm-syndroom en ook nog het Westerse links-Gutmenschliche zelfhaatcomplex.  Gevaarlijker voor Israël bestaan ze niet, denk ik, of het moeten islamieten zijn met een rancunistisch-nazislamitisch  Jihad-syndroom. Maar dat zijn dan weer de bondgenoten van Van Zuiden.”
  In het bijbelse christendom denken wij na over die nog veel gevaarljker vijanden.
  In het bijbelse christendom denken wij na over de Wederkomst van Christus, terwijl (en als) er op aarde een regering is van de antichrist in een nieuwe wereldorde.
  Die NWO stelt zich dan voor als één “goed” idee, één wereldbevolking, één grote, geliefde leider… enfin, U begrijpt het al, ‘de oplossing voor al onze problemen’. (..) Herkent u deze gedachte?
  Passen mensen als Van Agt en Van Zuilen in het gedachtegoed van dat algemene antichristelijke wereldrijk?

  Like

 6. Aegolius cs zegt:

  Dank voor uw artikel, geachte M. Pennings.
  Was waarheid maar als wiskunde, edoch de menselijke geest en het product ervan vindt nieuwe uitkomsten. Veelal beïnvloed vanuit geloofsdoctrine dan wel van het ego en zo mogelijk absolutisme hetgeen afhankelijk is van “zijn” geachte invloedsfeer.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s