Zweden heeft zich erop ingesteld te exploderen – de vraag is alleen wanneer

Screenshot_1

Vorig jaar heeft Zweden ongeveer 110.000 verblijfsvergunningen verstrekt. In een boek, dat binnenkort zal verschijnen, worden de kosten van de immigratie op 110 miljard Zweedse Kronen per jaar geschat. 60% van de nieuwkomers in Zweden heeft slechts een rudimentaire ontwikkeling. De woonsituatie is alarmerend, net zoals de werkloosheid en de steeds meer toenemende segregatie. Als deze ontwikkeling zo doorgaat, zal de welvaartsstaat binnen enkele jaren instorten. Maar dat is iets waarover men niet mag praten.

Zweden heeft deze hoeveelheid immigranten niet meer onder controle

De Zweedse politici zijn de controle over de immigratie verloren. De kosten worden steeds hoger, de woonomstandigheden zijn wanhopig, de werkloosheid stijgt steeds meer en de segregatie kan men als dramatisch omschrijven.

In het jaar 2012 heeft de immigratieautoriteit (Migrationsverket) ongeveer 111.000 verblijfsvergunningen verstrekt. Als je dit vergelijkt met de cijfers  in 2011, dan is het aantal asielzoekers met 48% gestegen.

Als je dit met de Scandinavische buren vergelijkt, dan verstrekt Zweden achtmaal zoveel verblijfsvergunningen als Finland, vijfmaal zoveel als Denemarken en tweemaal zoveel als Noorwegen. In Europa nemen alleen Duitsland en Frankrijk meer asielzoekers op dan Zweden.

Zweden nam meer dan de helft van alle Irakezen op die tijdens de Irakoorlog naar Europa vluchtten. Zweden heeft meer Somaliërs opgenomen dan welk ander land dan ook in de westerse wereld  en nu krijgt het de grootste hoeveelheid Syrische vluchtelingen in heel Europa. Per hoofd van de bevolking van alle landen in het Westen is Zweden het land dat de meeste asielzoekers opneemt en deze positie neemt het al enkele jaren in.

Met het oog op het jaar 2013 werd het aantal familieherenigingen iets naar beneden bijgesteld, omdat men verwacht dat het aantal Somalische familieherenigingen niet zo hoog zal zijn als in de afgelopen jaren. De aantallen zijn echter nog onzeker en zouden op basis van de burgeroorlog in Syrië kunnen stijgen, vooral als het conflict zich verder uitbreidt.

De voorspelling van de immigratieautoriteit voor dit jaar gaat uit van een minimum van 100.000 nieuwe asielzoekers, evenals hun familieleden.

Screenshot_2

Veel analfabeten

De immigratie is stapsgewijs veranderd. Vroeger was er een breed scala aan immigranten. Dit werd echter vervangen door asielzoekers uit overwegend islamitische landen zoals Syrië, Somalië en Afghanistan. Deze asielzoekers zijn slecht voorbereid op een leven in een technologische samenleving zoals de Zweedse.

Werkgelegenheidscijfers bewijzen dat meer dan 60% van de nieuwkomers en hun familieleden een zeer “rudimentaire ontwikkeling” bezitten. Dat betekent dat velen feitelijk of praktisch analfabeten zijn.

Dit maakt het vooral voor hen moeilijk om een baan te vinden. Volgens informatie van “Eurostat” is slechts 2,5% van alle banen geschikt voor hen (op grond van hun kwalificaties) in vergelijking met andere EU-landen, waarin banen voor arbeiders zonder een formele kwalificatie bij ongeveer 17% liggen.

Dat betekent dat er aan asielzoekers en hun familieleden, die in Zweden mogen leven, extreem weinig banen kunnen worden aangeboden. Het resultaat is dat het nu al grote verschil tussen werkenden en niet werkenden van 27% tussen autochtonen en in het buitenland geboren personen tussen 25-64 jaar groter zal worden. Het representatieve Engelse tijdschrift “The Economist” bericht in februari dat een groot deel van de niet-Europese immigranten die zich in Zweden mogen vestigen eindigen als werklozen.

Screenshot_9

21% zijn vluchtelingen

Iedere asielzoeker wordt door de media als “vluchteling” omschreven. Dat is niet juist, want per definitie is het begrip “vluchteling” gebonden aan de Conventie van Geneve en de immigratieakte. Van alle asielzoekers die onder minister-president Fredrik Reinfeldt in Zweden mochten blijven, waren tot 2013 slechts 21% vluchtelingen.

Als we teruggaan tot in het jaar 1980 dan ligt het desbetreffende aantal veel lager, slechts bij 10%. Bijna de helft van de asielzoekers mocht blijven op humanitaire gronden, terwijl ongeveer een vierde deel politiek asiel kreeg (de statistiek van de immigratieautoriteit is in de eerste helft van de jaren-80 onvolledig).

De afgelopen jaren is het aantal mensen dat het gelukt is om op basis van familiehereniging een visum te krijgen driemaal zo hoog als bij diegenen die politiek asiel hebben gevraagd. Met andere woorden, het gaat niet per se om familiehereniging, maar veelmeer om partners die uit het voormalige thuisland van de immigrant worden meegenomen.

Men moet ook niet vergeten dat Zweden, voor zover wij dit kunnen vaststellen, het enige land is dat het aan ontvangers van sociale uitkeringen toestaat zijn familieleden nar Zweden te halen, die allemaal daarna vermoedelijk ook met een sociale uitkering eindigen.

De algemene regel in de rest van Europa is dat iemand die zijn familieleden of partner meeneemt, zelf financieel voor hen verantwoordelijk is. Volgens informatie van de Minister van Immigratiezaken Tobias Billström zijn minder dan 10% van diegenen die visa krijgen op grond van familiehereniging in staat om voor zichzelf te zorgen.

Screenshot_5

Zweden is ook een land dat het grootste deel van de zogenaamde onbegeleide vluchtelingenkinderen krijgt. In het jaar 2013 vroegen 3600 vluchtelingenkinderen politiek asiel aan. Meer dan tweederde deel van hen kreeg permanente verblijfsvergunningen. Geen enkel ander land kent zulke aantallen.

Deze jonge asielzoekers komen hoofdzakelijk uit Somalië en Afghanistan. “Jonge asielzoekers” is een nauwkeuriger naam, want nog voordat hun zaak gecontroleerd wordt, weet niemand of ze zonder begeleiding waren, in aanmerking komen voor een vluchtelingenstatus of nog kinderen zijn. Dat dit laatste niet altijd het geval is, werd in de Zweedse buurlanden al lang d.m.v. röntgenfoto´s van hun polsen en tanden bewezen.

Gesmokkelde asielzoekers

De immigratie van mensen uit armere landen naar Europa is een breed opgezette en gestandaardiseerde operatie, wat betekent dat diegenen die in Zweden politiek asiel aanvragen hiervoor bijna altijd aan mensensmokkelaars hebben betaald.

De Rikskriminalen (onderzoeksautoriteit van de staat) schat dat in het jaar 2010 ongeveer 90 tot 95% van alle asielzoekers die naar Zweden gekomen zijn dit alleen gelukt is met hulp van mensensmokkelaars. De asielzoekers komen hoofdzakelijk uit Irak, Somalië en Afghanistan.

De mensensmokkelaars bieden geloofwaardige vluchtverhalen, die de asielzoekers aan de immigratieautoriteiten kunnen vertellen. Tegen hen wordt gezegd dat ze geen paspoort of andere documenten moeten laten zien. Hieruit volgt dat negen van de tien asielzoekers op het moment van de asielaanvraag geen geldig paspoort aan de Zweedse autoriteiten kunnen laten zien.

De immigratiepolitiek kan men geen menselijke politiek noemen zolang Zweden steeds meer de rechten van de politieke asielzoekers, die echt in nood zijn, ondermijnt door aan diegenen asiel te geven die niet in staat zijn hun ware identiteit en ware bedoelingen te onthullen. Hierover zwijgt de regering en doet net alsof de problemen niet zouden bestaan, of ze is gewoon dom. Beide scenario´s zijn even erg.

Screenshot_6

Lokale politici waarschuwen voor onhoudbare toestanden. In september 2012 hebben vijftien sociaaldemocratische lokale politici in Stockholm de alarmklok geluid vanwege de woonsituatie. Zij maanden alle gemeenten in de regio Stockholm aan om “overal naar meergezinswoningen te zoeken met woningen die eigenlijk zouden moeten worden afgebroken of gesaneerd, of naar andere tijdelijke leeg staande onderkomens.” De reden was uiteraard een acuut gebrek aan woonruimte.

Volgens informatie van de immigratieautoriteit wonen er sinds 2012 nog altijd 6000 personen met verblijfsvergunningen in opvangcentra. Men schat dat dit aantal dit bijna 9000 zal zijn en in het jaar 2014 zal stijgen naar 16.000. De directeur van de Zweedse immigratieautoriteit gaf toe dat dit een onacceptabele situatie zou zijn.

Maar niet alleen te weinig woningen zijn het probleem. Als we de omgeving van Stockholm verlaten en naar Katrinenholm kijken, dan laat de databank van de sociale autoriteiten zien dat van de in het buitenland geboren burgers van de stad, die in het jaar 2011, 14% van de bevolking uitmaakten, 67% zou zijn aangewezen op inkomensondersteuning door de gemeente.

Dat is een representatief aantal. In het jaar 2011 waren de in het buitenland geboren burgers die subsidies bovenop hun inkomen kregen (inclusief huursubsidie) in de statistiek met 860% oververtegenwoordigd in vergelijking met de autochtone Zweden.

Wat kost de immigratie?

Het cijfer dat normaalgesproken geciteerd wordt, is dat de immigratie de Zweden ongeveer 40 miljard Zweedse Kronen per jaar kost (10 Zweedse Kronen is iets meer dan € 1,00). Dit cijfer is achterhaald. Toen de onderzoeker in opdracht van de staat Jan Ekberg in het jaar 2006 de laatste schatting gaf, lagen de kosten ergens tussen de 43 en 58 miljard Zweedse Kronen per jaar. Toen andere economiewetenschappers de kosten schatten, lag dit cijfer over de 100 miljard Zweedse Kronen per jaar.

Screenshot_7

De buitengewoon hoogleraar voor economie, Jan Tullberg, die doceert aan de Stockholmer School, heeft in zijn binnenkort te verschijnen boek “Invandring och mörkläggning (Debattfölaget) (“Immigratie en Black-out”, Debatuitgeverij) de kosten naar iets meer dan 3% van het Bruto Sociaal Product, dus ongeveer 110 miljard Zweedse Kronen, verhoogd.

Dat zijn ongeveer de helft van de kosten van het Zweedse gezondheidssysteem of een extra netto jaarinkomen van 23.000 Zweedse Kronen per werknemer.

Tullberg denkt dat Zweden de immigratie dramatisch zou moeten verminderen en meer moet doen om de werklozen weer aan het werk te krijgen. De arbeidsmigratie van landen buiten de EU/EFTA bevestigt dit grotendeels: In de afgelopen vier jaar waren 43% van de werkmigranten mensen die ongeschoold waren, terwijl er in diezelfde periode 500.000 mensen in Zweden werkloos zijn.

Samenvatting

In een interview met “Dagens Eko” stelde de econoom Assar Lindbeck vast dat Zweden niet voorbereid is op zo´n grote immigratie en dat we ons achteruit bewegen naar een situatie, waarin de gemeenten niet meer in staat zullen zijn om woonruimte of werk aan migranten aan te bieden. Hij heeft gelijk. De Zweedse politici zijn de controle over de immigratie kwijtgeraakt. De kosten stijgen, de woonsituatie is wanhopig, de werkloosheid neemt toe en de segregatie is dramatisch.

Toen Tobias Billström, de enige politicus in de regering die het waagde openlijk te spreken, voorstelde dat “we zouden moeten discussiëren over de hoeveelheden”, d.w.z. de aantallen immigranten, werd hij massaal door de media bekritiseerd en zelfs zijn partijvoorzitter steunde hem niet. Er is slechts één mogelijke conclusie.

Wanneer de hierboven genoemde trens niet veranderd wordt, zal de status van Zweden als welvaartsland weldra geschiedenis zijn. Wij beschrijven dat gedetailleerd in ons boek dat deze maand zal verschijnen. Het boek beschrijft de extreem kritieke situatie, waarin zich ons land op grond van de omvangrijke asiel- en familieherenigingpolitiek bevindt.

Screenshot_4

Bron:

http://europenews.dk/de/node/65562

Auteurs: Karl-Olov Arntsberg & Gunnar Sandelin

Bron oorspronkelijk artikel:

http://gatesofvienna.net/2013/03/sweden-is-set-to-burst/#more-27520

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Immigratie, Zweden. Bookmark de permalink .

30 reacties op Zweden heeft zich erop ingesteld te exploderen – de vraag is alleen wanneer

 1. oogenhand zegt:

  Zweden vraagt erom om door vreemde NIET-moslims te worden overgenomen. Zweden heeft eeuwenlang Polen en Rusland in de rug aangevallen in de strijd tegen de islamitische Turken.

  Like

 2. Wachteres zegt:

  Voor zoveel waanzin is toch maar één logische verklaring mogelijk:

  Links wil heel bewust ons mooie Europa naar de verdommenis helpen.

  Waarom alleen moslims en waarom alleen achterlijke, onopgeleide figuren?

  Ik las een tijd geleden dat Zweden weigert om vervolgde christenen uit die landen op te nemen.

  Het bedrijfsleven heeft niets aan deze mensen en het land gaat in een paar decennia terug naar de voor middeleeuwen.

  Economisch/financieel brengt links het land naar de afgrond en de consequenties die dit alles voor de autochtone Zweden heeft, interesseert hen totaal niet.

  Ik heb geen medelijden met het volk dat zich heeft laten manipuleren en alles blijkbaar wel oké vindt, zolang men er zelf nog niet al te veel last van heeft.

  Verschrikkelijk is het voor de mensen en voor hun nageslacht die wel de gevolgen onder ogen zien en er maar zo weinig aan kunnen doen, omdat men, net als overal in Europa, in het hoekje van de slechteriken wordt geplaatst.

  Wat bezielt deze linkse idioten en hoe kun je zo kwaadaardig gek worden?

  Wat kunnen wij er in Godsnaam aan doen om deze vorm van krankzinnigheid een halt toe te roepen?

  Like

 3. louis-portugal zegt:

  Met open ogen in de afgrond lopen.
  Komen die lemmingen daar ook niet vandaan??????

  Like

 4. koddebeier zegt:

  Europa is zo langzamerhand een verloren continent, ik denk dat het tijd word om te vertrekken !!

  Like

  • BigLJohn zegt:

   @Koddebeier@ Over emigreren schreef ik al vele keren. Dat is ook de bedoeling van het socialisme, dat wij moeten oprotten. De oorspronkelijke bevolking van Europa moet ingewisseld worden voor een stelletje analfabete woestijnratten die Allah aanbidden.
   Misschien – mogen – de enkele overblijvers van Europeanen in reservaten leven, net als de indianen. Of mogelijk krijgen zij het kromzwaard. Je weet toch niet meer wat je hoort en ziet in deze tijd ! Ieder dier vecht voor zijn territorium, maar in de politiek werkt het anders. Met de vijanden van het volk, het socialisme en de Islam, willen de politiek niets liever dan hun eigen volk laten vernietigen !

   Like

   • koddebeier zegt:

    @BigLJohn. Als wij met z’n allen emigreren, waar moeten de linkse idioten dan alles van betalen ??? Want dat zooitje is te lui en te stom om geld (belasting) in te brengen.
    Hebben ze daar wel eens over nagedacht ???
    Waar moeten dan alle uitkeringen, kinderbijslag en linkse hobbies van betaald worden ??

    Like

 5. Peter Klaasing zegt:

  Wat in Zweden gebeurd, is dat niet ook in Nederland zo?? Welke demoniese kragten zijn bezig om de hele westerse beschaving te vernietigen? Mijn gevoel zegt mij, dat de Europese volkeren in opstand zullen komen en al die donkere vreemdelingen met geweld uit het land zullen jagen.

  Like

 6. hans-e-pans zegt:

  “Mensen” hebben door de evolutie het vermogen ontwikkeld om te leren van in het verleden gemaakte fouten.

  Regeren is vooruitzien en daarom zou het prettig zijn als politici een soepele nek zouden hebben.

  Het lijkt wel of de blik die ze op de toekomst gericht hebben alleen maar op hun eigen toekomst is gericht, wat moet ik nu doen om later dat te bereiken.

  Daarbij komt dan ook nog dat politici overdreven eigen gericht zijn, op het egocentrische af.

  Politici schijnen dit soort vaardigheden niet, of slechts in mate, te hebben meegekregen/ontwikkeld.

  Ik wil niet zeggen dat alle politici daar een gebrek aan hebben, maar als er al eens een is die hardop durft te zeggen waar het aan schort dan zijn de rapen gaar.

  Like

 7. Hier,in Nederland spreken ze altijd over de vergrijzing,dat er straks zo`n 3 miljoen in 5 jaar tijd met pensioen gaan,die mensen gaan ook in zo`n tijds bestek de hoek om,en dat zijn allemaal autochtonen,hoe ziet het er dan uit,komen we dan in een keer aan een veel groten aantal allochtonen,en is het percentage allochtonen dan nog te controleren ?

  Like

 8. Tom Hendrix zegt:

  De RODEN zijn al sinds dik 70 jaren aan de regering in Zweden. Vinden we het dan gek, dat dit drama gebeurt, ik niet. De LINKSEN maken alles kapot, met hun gelijkgeschakelde denken dat ze van de NAZIES hebben overgenomen!

  Like

  • oogenhand zegt:

   Niet alleen de RODEN, vergeet niet degenen die dachten goedkope arbeid nodig te hebben. Ook moest de eigen arbeidersklasse worden afgestraft voor de arbeidshervormingen van de 19e en 20e eeuw.

   Like

 9. henk schroemges zegt:

  Logisch dat de situatie in Zweden zo drastisch verslechterd. Er zit n.l. die Zweedse muts in de EU die dit natuurlijk aanmoedigd. Vraag me af of de hele Zweeds bevolking ook dit steunt dan wel zal blijven steunen. Ze kunnen beter gaan bidden voor een premier zoals ze die momenteel in Hongarije hebben. Als Zweden straks totaal leeggezogen is zal die groep “zieligen”wel een ander land opzoeken en komen ze uiteindelijk ook massaal naar Nederland, als wij voor die tijd niet al compleet failliet zijn door onze huidige en nog komende cultuurverrijkers.

  Like

 10. Biljoen moet miljard zijn. Engelse brontekst heeft het over billion, Duitse vertaler op Europenews heeft fout gemaakt.

  Like

 11. E.J. Bron zegt:

  @Franciscus (familie van de nieuwe paus? ;))

  Dank. Bijgewerkt.

  Webmaster

  Like

 12. Iznogoud zegt:

  Niet te vergeten wat er gaat gebeuren als de sociale heilstaat Zweden instort en de uitkeringen opdrogen. Al die `vluchtelingen/asielzoekers´ gaan echt niet terug naar hun land van herkomst.
  No Way!!!
  Die stromen door naar onder andere Nederland, Duitsland etc.
  Ook voor die lui gaat u betalen en ook door die lui worden uw moeders, vrouwen en dochters lastig gevallen en ook door die lui wordt u bestolen.
  Dat alles met dank aan de linkse kerk.

  Like

 13. BigLJohn zegt:

  Ieder dier vecht voor het behoud van zijn territorium. Alleen de ontwikkelde Europese mens niet.
  Via het socialisme worden wij voor de zoveelste keer in de diepste ellende gestort. Zweden, maar ook al die andere Europese landen zijn heel gevaarlijk bezig ! Islam en E.U. We hadden al het communisme in Oost Europa en Azie. Dit communisme is de oermoeder van het socialisme. En iedereen kent de reputatie van het Nationaal socialisme. Waarom krijgt dit verachtelijke socialisme telkens opnieuw een kans, en waarom stemmen velen tijdens de verkiezingen daarop ? Wil men dan niet genieten van zijn vrijheid. Zijn die kiezers dan zo dom cq naief ? Nederland kennisland ? Ik spuug er op ! Al die soldaten die voor niets hun leven gaven in de tweede wereldoorlog. Hoevelen levens moet het nog gaan kosten eer de Europeanen wijs worden. Als er dan nog Europeanen over zijn tenminste !

  Like

 14. luckybee zegt:

  Zweden is socialistisch en Goddeloos geworden.Ze zijn geloof ik; verloren.

  Like

 15. Henk.V zegt:

  De EU en allerlei (oud) politici houden ons voor dat in het Westen de autochtone bevolkingen in aantal zullen teruglopen, vanwege de steeds kleiner wordende gezinnen die de mensen daar hebben.Op zich is die constatering juist. Maar wat dan nog, zou je zeggen.Betekent dat niet dat de beschikbare leefruimte voor de inwoners van een land zal toenemen en dat een krimpende economie van een land helemaal geen ramp is, wanneer de bevolking ook krimpt?
  Jazeker, roepen de economen, want een steeds kleiner wordende groep moet de kosten opbrengen voor een steeds grotere groep oudjes. Dat is niet te doen, dus.. instroom, graag!
  Maar als ik het wel heb heeft niemand in de loodzware top van ouderen het fysieke eeuwige leven! Die top zal beslist gestaag afbrokkelen door sterfgevallen, terwijl de aanwas van bejaarden steeds trager zal verlopen.Ergo: de situatie zal zich in een generatie of twee helemaal zelf hebben genormaliseerd.
  Tijdens een soort symposium dat ik ooit met mijn klasgenoten van de Rijkskweekschool bijwoonde, stelde ik aan het panel van leidinggevenden uit de bedrijfswereld de vraag of men van mening was dat ons land met tien miljoen inwoners en een zichtbaar kleiner wordende hoeveelheid vrije natuur als overbevolkt moest worden beschouwd.
  Mijn benadering van het begrip overvol deugde niet, zeiden de experts van het bedrijfsleven. Overbevolking heeft niets van doen met beschikbare grond, met vrije natuur, maar alles met de vraag of de bevolking van het land in hun levensonderhoud konden voorzien door het totale aanwezige arbeidsaanbod!
  Sinds die tijd heb ik de bevolking van ons land zien groeien en de vraag: is het hier niet veel te vol geworden,wordt niet meer gesteld.
  Groei, daar schijnt het om te gaan, vooral de groei van de economie, want de bevolking moet in welvaart leven. Dit concept van groei is een van de drijfveren van de EU,zegt men.
  Een economie mag niet stagneren, dus, als er niet meer genoeg autochtonen heten te zijn, dan moeten er allochtonen worden ingevoerd.
  En nu wordt het verhaal bizar. Want sinds 1975 MOETEN er heel veel mensen uit de islamitische wereld “”Europa ”binnen stromen. Christenen die uit die regio’s hebben moeten vluchten zijn bepaald niet erg welkom! Dat is het eerste teken dat het verhaal over groei en de instandhouding van de economie helemaal niet meer op gaat, want een moslim instroom blijkt eerder een zware aantasting van de welvaart op te leveren dan een bijdrage en dat terwijl de gewoonlijk hoger opgeleide christenen uit de islamitische wereld wel eens sneller de aansluiting tot de westerse cultuur hadden kunnen vinden en dus ook eerder een actieve bijdrage aan de economie kunnen leveren.
  Uit het verhaal over Zweden blijkt de ware opzet achter de gewenste instroom van primitivo’s. uit de meeste achterlijke gebieden waar de islam de scepter voert en een afschuwelijke intentie wordt maar al te zichtbaar. Hier lezen wij hoe een volk etnisch wordt gezuiverd en wordt beroofd van haar welvaart en alle verworvenheden, waaronder de eigen oorsprong, geschiedenis, cultuur, het hoge opleidingsniveau en ga maar door. Alles wordt te grabbel gegooid en tegelijkertijd viert de barbaarsheid, de stompzinnigheid en totale intellectuele en morele stompzinnigheid hoogtij.
  Dit is kennelijk wat politiek correct aantrekt. Dit is wat men beoogt. En het zijn niet alleen de socialisten daar.Ook de liberalen zijn met het zelfde sop overgoten.
  De inmiddels beruchte euro commissaris Cecilia Malmström komt uit de liberale hoek en ook zij dirigeert graag, op een dwingende wijze, stromen uitvreters, verkrachters, nietsnutten, plunderaars naar de welvarende landen.
  http://www.vrijechroniqueurs.nl/opgepast-voor-de-ideoloog-cecilia-malmstrom/

  Op die manier kun je alle bestaande landen in hun diepste wezen succesvol vernietigen en tot puinhopen maken. En op die puinhopen zal een nieuwe wereld verrijzen, vol met mensen die overlopen van wederzijds begrip en respect, medemenselijkheid, ruimdenkendheid, tolerantie en arbeidszin..
  Het eerste wat wij moeten doen om aan deze onverbiddelijke zegen te ontsnappen is het vege lijf redden: UIT deze EU en weer baas worden over onszelf. Wee degene die ons daarvan wil afhouden.

  Willemientje schrijft daar heel toepasselijk over :
  https://ejbron.wordpress.com/2012/10/07/de-duivel/

  Like

  • daiyu-ninja zegt:

   Jazeker, roepen de economen, want een steeds kleiner wordende groep moet de kosten opbrengen voor een steeds grotere groep oudjes. Dat is niet te doen, dus.. instroom, graag!
   Maar als ik het wel heb heeft niemand in de loodzware top van ouderen het fysieke eeuwige leven! Die top zal beslist gestaag afbrokkelen door sterfgevallen, terwijl de aanwas van bejaarden steeds trager zal verlopen.Ergo: de situatie zal zich in een generatie of twee helemaal zelf hebben genormaliseerd…………………………………………

   Al het geld,” 7 a 12 miljard per jaar” wat we kwijt zijn aan allochtonen, hadden we kunnen gebruiken om de vergrijzing op te vangen.
   Bovendien, hoe kunnen mensen die analfabeet zijn, geen werk hebben en dus totaal niks toevoegen aan de staatskas, de vergrijzing opvangen?

   Like

 16. oogenhand zegt:

  Het moslimprobleem is geen migratieprobleem, want niet-moslimmigranten worden buiten de deur gehouden. De islam moet wereldwijd als religieus systeem ontmanteld worden. Dit kan niet zonder een nieuw religieus paradigma. Het Joods-Christelijk denken wil dat iedereen, niet alleen Europeanen, tien kinderen per gezin heeft, een auto, en een huis. Zelfs al zou er op aarde plaats zijn voor dertig miljard mensen met een auto, dan nog wil het Joods-Christelijk paradigma wil doorgaan naar zeventig miljard mensen met een privé-vliegtuig. Dat gaat niet. De hele wereld één groot Somalië of Afghanistan is nou eenmaal goed voor het milieu. Massale euthanasie is onvermijdelijk.
  Indien het Westen afstapt van het Joods-Christelijk paradigma van ongebreidelde groei, zal de islam de volgende groei-ideologie zijn die aangepakt wordt. Denk aan de Golfstaten. De mensen daar worden week en gemakzuchtig.

  Like

 17. Henk.V zegt:

  @oogenenhand , waar haalt u deze gedachte vandaan?
  ”Het Joods-Christelijk denken wil dat iedereen, niet alleen Europeanen, tien kinderen per gezin heeft, een auto, en een huis. Zelfs al zou er op aarde plaats zijn voor dertig miljard mensen met een auto, dan nog wil het Joods-Christelijk paradigma wil doorgaan naar zeventig miljard mensen met een privé-vliegtuig. Dat gaat niet. ”

  Ik weet heel goed dat in bepaalde orthodoxe geloofsrichtingen de gezinnen groter uitvallen, maar uw voorstelling van zaken lijkt mij verre van accuraat.

  De westerse opvatting van groei wordt gewoonlijk in verband gebracht met economischer groei meer goederen produceren, meer verkopen, nog meer produceren, nog meer verkopen..

  De productie van kinderen valt buiten deze beschouwing.

  Like

 18. Jade zegt:

  Waanzin is het, maar is het in Nederland anders???
  Geheel Europa wordt overspoeld met die imboorlingen,
  en vandaag of morgen is het voor ons gewoon game-over…
  De politiek wil dit, en is niet te stuiten, net zoals de overmacht.

  Like

 19. Jan zegt:

  Socialisten, nooit te beroerd eigen volk uit te moorden
  Mona Sahlin (SD, Zweedse PvdA) : “Niet de vreemdelingen zijn een probleem, maar wij Zweden vormen het probleem”

  Like

 20. Jan zegt:

  Fredrik Reinfeld, mp van Zweden: “Wij moeten massaal immigranten toelaten om de toekomst van Zweden veilig te stellen”

  Like

 21. Freya zegt:

  Ik vertrek naar IJsland.

  Like

 22. henk zegt:

  als europa met dit beleid zo door gaat dan plegen totale zelfmoord met deze verkeerde beleid.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s