Islamisering: De wraak van het marxisme

Screenshot_31

Enkele decennia geleden deed de term “Eurocommunisme” zijn intrede. Die werd in verband gebracht met een strategische aanpassing in het beleid van de Europese communistische partijen om langs democratische weg de socialistische heilstaat te verwezenlijken. Wat is ervan terechtgekomen ? Is het communisme dood ?

Eurocommunisme

Op de marxistische website Marxist Internet Archive omschrijft de Spaanse Communist Manuel Azcárate in een artikel uit 1978 het Eurocommunisme aldus:

“Eurocommunism is a cluster of new theories, new political and strategic ideas which have arisen among a number of Communist parties, and which seek to give a new answer to the problems thrown up in the crisis of our time. It seeks to find ways of achieving the Socialist transformation of society by means of democratic methods, and of advancing towards a new Socialist society based on full respect for human liberties, on pluralism and on a better social deal for all. In brief, it seeks to end man’s exploitation by man. To put it another way, Eurocommunism aims at establishing a new relationship between democracy and the Socialist transformation of society.

(“Het Eurocommunisme is een cluster van nieuwe theorieën, nieuwe politieke en strategische ideeën die zijn ontstaan ​​tussen een aantal communistische partijen, en die zijn gericht op een nieuw antwoord op de problemen die opgeworpen worden in de crisis van onze tijd. Het is de bedoeling manieren te vinden om de socialistische omvorming van de samenleving te bereiken door middel van democratische methoden, en door vorderingen te maken op weg naar een nieuwe socialistische samenleving op basis van volledige eerbiediging van de menselijke vrijheden, op basis van pluralisme en een betere sociale verdeling voor iedereen. Kortom, het wil een einde maken aan de exploitatie van mensen door mensen. Om het anders te zeggen, het Eurocommunisme beoogt de totstandkoming van een nieuwe relatie tussen democratie en de socialistische omvorming van de samenleving.)

Screenshot_34

Eurocommunism believes that in the industrially advanced society of Western Europe democracy is the only way in which capitalist society, dominated as it is today by the great monopolies and multinational companies, may be overcome. It believes that a Socialist system capable of replacing the present system must be a Socialism in which democracy shall find its most complete expression.”
Einde citaat.

(Het Eurocommunisme is  van mening dat in de industrieel ontwikkelde samenleving van West-Europa democratie de enige manier is waarop de kapitalistische maatschappij, gedomineerd als die nu wordt door de grote monopolies en multinationals, kan worden overwonnen. Zij vindt dat een socialistisch systeem dat in staat is het huidige systeem te vervangen een socialisme moet zijn waarin de democratie het meest volledig tot uitdrukking zal komen.”) 

Zo bezien is/was het Eurocommunisme dus een verzameling nieuwe politieke en strategische ideeën, afkomstig van een aantal Europese communistische partijen, om manieren te vinden om de socialistische transformatie van de maatschappij naar een pluralistische samenleving op basis van het socialisme langs democratische weg te realiseren.

Einde van de Praagse Lente

Door het einde van de Praagse Lente op 20 aug. 1968 door gewapende Sovjet-interventie, werd het de Europese communistische partijen duidelijk, dat het gewelddadige imago van het communisme de realisering van de communistische doelstellingen feitelijk in de weg stond. Zij begonnen te begrijpen dat het begrip “communisme” , dat reeds door de Sovjetaanval tijdens de Hongaarse Opstand in 1956 in Europa politiek besmet geraakt was, moest worden vervangen en dat hun strategie aan de locale West-Europese politieke tradities moest worden aangepast.

Screenshot_35

Metamorfose van het Eurocommunisme tot Neo-marxisme

Hoewel de officiële politieke invloed van de traditionele Europese communistische partijen afbrokkelde, begon de invloed van het (Neo-)marxisme op de West-Europese samenleving steeds sterker toe te nemen. Leden van de communistische partijen verspreidden zich over diverse socialistische partijen en de Marxistische Heilsleer werd sindsdien met parlementair-democratische middelen verspreid en in praktijk gebracht. Gaandeweg werd het Neo-marxisme salonfähig. Maar het ging verder. De Meirevolte van 1968 had o.a. tot gevolg gehad dat de onderwijsinstellingen waren “gedemocratiseerd”, waardoor zij in overwegende mate van wetenschappelijke opleidingscentra tot pseudowetenschappelijke collectivistische bolwerken waren omgebouwd. Door de inhoudelijke ideologisering van het onderwijs, die gepaard ging met de z.g. “democratisering” van het onderwijsstelsel, leverden universiteiten en hogescholen de stroom van Neo-marxistische munitie voor de gestage ondermijning van de Europese politieke en culturele tradities in de volgende decennia. Men kan rustig stellen dat het Neo-marxisme onder de neoliberale vlag van de z.g. sociale markteconomie het politieke paradigma van de Europese Unie is geworden.

Verdeeld en stuurloos

In de verwarring van die tijd wist de rest van het politieke establishment in Europa, deels door gebrek aan kennis van de eigen beginselen, de hoofdlijnen van zijn politieke programma’s nauwelijks in praktijk te brengen. Hierbij speelde naast de onderlinge verdeeldheid politiek opportunisme een belangrijke rol. Dat was op zichzelf echter nog niet de grootste ramp.

Marxistisch-Islamitisch fundamentalisme

Screenshot_33Echt rampzalig was dat Europese overheden om dezelfde redenen decennialang volstrekt niet in staat waren adequaat te reageren op internationale sociaalgeografische en strategische ontwikkelingen. Dit kwam met name tot uiting door een volledig falend migratiebeleid van de Europese landen. Hierop werd door de nieuwe generatie Neo-marxisten van de Europese sociaal-democratieën handig ingespeeld. Het antwoord van de Europese landen op de Arabische olieboycot van 1973 aan de Arabische wereld was een cultureel verdrag tussen de EG-landen en de Arabische Liga de z.g. “Europees-Arabische Dialoog” (EAD). Dit verdrag heeft geleid tot een serie geldverslindende overeenkomsten met Arabische landen onder de namen Euro-Mediterraan Partnerschap en Euro-Mediterrane associatie-overeenkomsten. Dit is feitelijk niets anders dan een oliebelasting, te betalen door de christelijke Europeanen aan de islamitische wereld.

In plaats van tijdig en effectief te reageren op bovengenoemde ontwikkelingen moeten Europeanen sinds de jaren 1970 machteloos toezien hoe daarnaast hun individuele vrijheden, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van drukpers, etc. door de Neo-marxistische multiculturalisten worden uitgehold, hoe hun binnensteden verloederen en vervuilen, hoe de sociale vrede wordt aangetast, hoe de samenleving wordt gedemoraliseerd, kortom hoe de oorspronkelijke leefgemeenschappen op eigen historische bodem langzaam maar zeker om zeep worden gebracht.

De val van de Sovjet-Unie in 1991 betekent weliswaar dat er een eind aan de Koude Oorlog komt, maar omdat het communisme reeds doodverklaard is, betekent het tegelijk dat het Neo-marxisme -onder andere namen, zoals sociaaldemocratie, multiculturalisme, etc.- undercover en ongestoord in West-Europa in de praktijk van de verzorgingsstaat verder wordt ontwikkeld.

Libertarische oppositie

Willen wij voor onze kinderen een leefbare wereld overhouden, dan zullen wij er daarom alles aan moeten doen volgende generaties metterdaad vrij en onbevangen op te voeden door ze te laten zien wat individuele vrijheid is, hoe er op nuttige wijze gebruik van kan worden gemaakt, wat de bedreigingen zijn en hoezeer het de moeite loont haar te verdedigen.

Screenshot_32

Bron:

http://www.vrijspreker.nl/wp/2007/05/islamisering-de-wraak-van-het-marxisme/

Auteur: Spy-Nose

(h/t Henk V., vertalingen uit het Engels: Wachteres)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Communisme, dictatuur, Elite, Europa, EUSSR, Islamisering, landverraad, socialisme. Bookmark de permalink .

14 reacties op Islamisering: De wraak van het marxisme

 1. Jade zegt:

  Verdedigen…, Ok, wanneer beginnen we???

  Like

  • Henk.V zegt:

   Degenen die hier al schrijvend tegen de bovenstaande ontwikkelingen zijn al in actie gekomen, Jade.
   Wat er verder uit voortvloeit zien wel.Alle revoluties begonnen met het verspreiden van gedachten!
   Ook tegen revoluties beginnen zo en daar zijn wij nu mee bezig en ga er maar vanuit dat we er mee doorgaan.

   Like

 2. BigLJohn zegt:

  Een leefbare wereld voor onze kinderen ? Moet u horen ! Onze kinderen worden op de scholen al sinds tijden geindoctrineerd met alle soorten van maatschappelijke leugens. De theorieen van Al Gore kwamen daar nog bij. Godsdiensles maakte plaats voor maatschappijleer (lees de multiculti leer) , en de zgn. zegeningen van het Groot Europese Rijk, zijnde de E.U. Ook word de leraar met zijn naam of scheldnaam aangesproken, en heeft zoveel gezag, dat hij knap moet oppassen dat hij niet van zijn leerlingen een fiks pak rammel gaat krijgen. Al sinds de jaren 60 hebben de ouders niet veel grip meer op de kinderen. Geen degelijke opvoeding meer, maar overdreven veel vrijheid en inspraak door de kinderen. De kinderen krijgen zoveel zakgeld, dat het op een mini salaris lijkt. Hun vader en moeder worden als partners gezien met wie ze kunnen onderhandelen. Kinderen lopen veelal met grote schulden rond omdat ze nooit geleerd hebben te sparen. Alles wat ze zien moet direct met geleend geld aangeschaft worden. Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat al deze ontwikkelingen nog terug te draaien zijn. En dit alles in het kader van een weerbaarheid voor onze kinderen, tegen slechte maatschappelijke ontwikkelingen. Dit alles gaat echt niet meer goedkomen !

  Like

 3. Tom Hendrix zegt:

  Dit artikel geeft precies aan hoe gevaarlijk het marxistisch-cultuurrelativisme is, en is geweest. En ALLE, ik zeg met NADRUK alle partijen in NEDERLAND zijn hiermee BESMET, maakt niet uit van CDA t/m de VVD, van DEMONEN 66 t/m de SP. De enige hoop is alleen nog de PVV!

  Like

 4. luckybee zegt:

  Nee jammer genoeg niet, het communisme is nog steeds levendig;nu zelfs zwaar ge islamiceerd.

  Like

 5. maria zegt:

  Vroeger werden we bang gemaakt dat “de Russen kwamen”. Toen viel de Muur en leek het gevaar geweken. Maar het neo-marxisme heeft zich inderdaad geruisloos genesteld in onze maatschappij.

  OFF-TOPIC: Bij P&W zit een “deskundige” die de cyberaanval op de banken moet duiden. Let op let heel goed op hoe hij zorgvuldig het woord ISLAM-TERRORISME vermijd. “Het kunnen milieu-organisaties zijn, maar het kunnen ook andere groeperingen zijn die ook in ander opzicht terroristische aanvallen doen blabla” en dan wordt hij onderbroken. De redactie van P&W heeft hem van tevoren verboden het woord ISLAMITISCHE CYBER-TERREUR te noemen want dat kan niet op de PO…. Kijk morgen even na op uitzending gemist en je bek valt open!

  Like

 6. Wachteres zegt:

  Dit artikel dateert al uit 2007. Vandaar dat de eindconclusie nogal gematigd is.

  Als we geen halt kunnen toeroepen aan de linkse plannen dan zullen wij op korte termijn onze vrijheid kwijt zijn.

  En de waarheid aan onze schoolkinderen vertellen zal dan afgestraft worden.

  Kijk, hoe Wilders wordt behandeld in een debat over de Marokkaanse probleemjeugd.

  En in de andere landen van Europa krijgen de politiek incorrecte leiders dezelfde behandeling en worden ze op dezelfde manier bedreigd.

  Like

 7. Martien Pennings zegt:

  In het stuk “Eva Brems: een onbekwame hoogleraar Mensenrechten belastert Israël” dat ik samen met Roelf-Jan Wentholt schreef, wordt dezelfde materie aldus samengevat: http://bit.ly/WpmuJN:

  “Typisch ook dat Brems de machtige EU voor haar Israël-haatkarretje wil spannen. Zij behoort namelijk tot een van de kloons van de “generatie van 1968”die overal in de West-Europese media, politiek en onderwijs de baantjes hebben bemachtigd en van daar uit hun pensée uniqe hebben opgelegd aan andersdenkenden op straffe van uitsluiting, in Vlaanderen formeel via het cordon sanitaire, in Nederland informeel maar net zo doeltreffend. Hoe kon die generatie de macht grijpen in alle sectoren en zich dermate vastzetten in alle niches van de macht dat zij een hele cultuur konden vergiftigen en hun macht konden doorgeven aan een tweede generatie, waartoe Brems behoort?

  De sleutel ligt bij de “oliecrisis” van 1973, die beter de Grote Arabische Chantage-crisis zou heten. Bat Ye’Or heeft in haar boek Eurabië vastgelegd hoe sinds de oliecrisis van 1973 “Europa” een steeds hechtere alliantie is aangegaan met de islamitische wereld in het Midden Oosten, waarbij in talloze officiële verdragen en via vergaderingen op het hoogste niveau een zeer dicht netwerk tot stand is gebracht van allerlei organisaties die de principes van deze alliantie in de praktijk brengen.

  Dit zijn die principes:
  1) Olie voor onderwerping aan de islam, waarbij die onderwerping tot uiting komt in het mooipraten van de islam vanaf het lagere-school-lesboek tot het universitaire curriculum en vanaf het multiculturele buurtkrantje tot alle grote mainstream-media.
  2) Vrijwaring van terrorisme op Europees grondgebied door “de Palestijnen”, wat natuurlijk nooit helemaal lukte omdat Arafat soms zijn terroristen zogenaamd “niet in de hand had”.
  3) Massa-immigratie van islamieten naar Europa.
  4) Officiële anti-Israëlpolitiek.

  Het historische lot wilde dus dat de voorkeuren van de destructieve generatie http://amzn.to/11rNDz5 van “1968” – totalitair maakbaarheidsdenken, betuttelracistische liefde voor allochtonen , culturele zelfhaat – precies in het straatje paste van de machtspolitiek die Eurofielen hadden bedacht: een met Arabierië en de olie verbonden West-Europa als machtsblok in concurrentie met Amerika. En als Grote Arabische Chantage-crisis van 1973 niet door de Arabieren was veroorzaakt, hadden de Eurofielen hem zelf moeten bedenken. De “mars door de instituties” van de 68-ers werd zeer vergemakkelijkt doordat hun mentaliteit precies paste in het islamknuffelen en Israëlhaten dat nodig was voor de geopolitieke plannen van “Europa”.
  Linkse pensée unique ontmoet EU-machtsdenken: dat is het kader en de sfeer waarin ook Brems, zo incompetent en fout als ze mag zijn, zich moeiteloos kan handhaven. De Knack? Zelfde laken een pak. De hele cultuur is vergiftigd, we zeiden het al.”

  Like

 8. oogenhand zegt:

  Nee, nee een derde weg. Basisinkomen met voor de rest een vrije markt. Libertarisme leidt ertoe dat oliesjeiks de boel opkopen. Daarom moet Europa door Esperanto verenigd worden. De islam vernietigt zichzelf in Syrië.

  Like

 9. Jan zegt:

  Een ander woord voor communisme is ‘democratisch socialisme’, het woord waarmee de PvdA schermt. Te pas en te onpas heeft deze sekte het over ‘sociaal-democratie’ (is geen democratie, maar een socialistische maatschappij ) en ‘democratisch socialisme’ (wat inhoud betreft gelijk aan ‘democratische islam’), iedereen even arm én even achterlijk.
  Als iemand tegen mij over de ‘zegeningen van het socialisme’ begint vraag ik waar zijn haat tegen het Christendom en Jodendom vandaan komt. Niemand die dit begrijpt want de koppeling tussen de westerse maatschappij en het Christendom kunnen zij niet maken en met het Jodendom al helemaal niet aangezien zij menen dat voorzieningen als onderwijs, zorg enz. socialistische verworvenheden zijn. (ik verwierf een grotere hekel, nee, haat). Het socialisme kan zich op niets beroemen, op totaal niets, zoals de pensioenen laten zien of Cyprus, waar het gestolen werd door het uitschot dat het socialisme vertegenwoordigt.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s