Boekrecensie: “Van burger tot onderdaan. Het failliet van de democratie” (+ update)

Screenshot_11

Jos De Man Over De Twijfelachtige Toekomst Van De Democratie

Wanneer een grijze wijze man het woord neemt, kunnen we beter luisteren. Jos De Man heeft het allemaal meegemaakt, een oud-linkse die het als advocaat en journalist helemaal kon waarmaken. Anders dan zovelen die vandaag rechtse standpunten innemen, heeft hij daarover geen complexen, want hij heeft ook links zijn sporen ruimschoots verdiend, en links weet dat. Daarom zwijgt het zijn nieuwste boek dood: ondanks de rijke inhoud en hoge kwaliteit is elk werk van een ex-linkse (en op sommige punten trouwens nog altijd linkse) moeilijk van antwoord te dienen. 

EU-parlement

In zijn boek Van burger tot onderdaan. Het  failliet van de democratie (ASP, Brussel 2012, 343 pp.) stelt meester De Man dat België en Europa ver gevorderd zijn op de weg van democratie naar despotisme. Dat geldt voor verschillende geledingen van de Europese bureaucratie, bv.: “Het Straatburgse Hof heeft zich boven wetten en verdragen verheven. Het beveelt voorlopige maatregelen, terwijl het daartoe geen bevoegdheid heeft. (…) Het is pure machtsoverschrijding.” (p.155)

Terwijl de instellingen minder democratisch worden, is ook de omzeiling van bestaande democratische instellingen een manier om de democratie buiten spel te zetten: “Een ander aspect van postdemocratisch bewind is de onstuitbare groei van de bureaucratie. Ambtenaren laten een lawine van reglementen en decreten los op de nietsvermoedende burger. Zo wordt de wetgevende bevoegdheid van parlementen omzeild. De Europese Unie is in dit opzicht de wereldkampioen.” (p.56)

Het nationale parlement heeft nog weinig te zeggen, het is allesbehalve soeverein bevoegd voor de nationale wetgeving, bv.: “De voormalige bondspresident Roman Herzog vroeg zich in 2007 af of zijn land nog een parlementaire democratie was. 84% van alle Duitse wetgeving stamt uit Brussel, zo merkte hij op.” (p.86) Dat zou nog gaan als er op Europees niveau een parlement voor de wetgeving bevoegd was, maar dat is slechts zeer gedeeltelijk het geval.

De nationale parlementaire instellingen met een zekere democratische legitimiteit staan steeds meer bevoegdheden af aan het Europese pseudoparlement en aan de Commissie die de echt wetgevende bevoegdheden heeft.  De pas afgetreden Tsjechische president Vaclav Klaus trok van leer tegen “het geloof dat men de traditionele Europese waarden kan behoeden terwijl men de instellingen afschaft die deze waarden hebben mogelijk gemaakt.” (p.100)

Net toen de EU van het Nobelcomité de vredesprijs kreeg, haalde De Man de mythe van de EU als vredestichtster onderuit: “De bewering dat de Europese Gemeenschap, later Europese Unie, de vrede onder haar lidstaten heeft bewaard, is ongegrond. (…) De slogan ‘nooit meer oorlog’ is overigens geen hinderpaal wanneer men het wapengekletter uitvoert naar Afghanistan, of wanneer de Libische bevolking op aandringen van Nicolas Sarkozy en zijn adviseur, de alomtegenwoordige dandy Bernard-Henri Lévy, moet gebombardeerd worden om de Libische bevolking te beschermen.” (p.102)

Tijdens het debat op de Boekenbeurs hield oud-Europarlementslid Dirk Sterckx tegen De Man vol dat het EU-parlement wél democratisch is. Tja, er zijn wel elementen van de democratie in de Europese instellingen (het zou er nog aan ontbreken), en mensen als Guy Verhofstadt halen die dan aan om te bewijzen dat de EU wel degelijk democratisch is. Maar hetzelfde gold voor de Sovjet-Unie, dat heuse verkiezingen voor een heus parlement organiseerde. Sommige Oostbloklanden hadden zelfs een formeel multipartisme, met partijen “bevriend met de Communistische Partij”. Als de DDR formeel een democratie was, dan mag de EU er ook één heten, en omgekeerd.

De economische crisis heeft het democratisch deficit nog eens in het licht gesteld en verergerd: “In Griekenland werd het laatste restje democratie opgeruimd toen premier Papandreou in november 2011 het referendum weer afblies dat hij zelf pas had aangekondigd. Pathetisch had hij geroepen dat de wil van het volk bindend was. Onder Europese druk slikte hij zijn woorden weer in om plaats te ruimen voor de bankier Papademos.” (p.110-111) Ook in Italië zette de EU haar niet-verkozen mannetje Mario Monti op de plaats van de verkozen premier Silvio Berlusconi.

Sedert zij de uitslag van het Franse en Nederlandse referendum over de EU-grondwet genegeerd heeft, gaat de EU steeds openlijker tegen de democratie in. De crisis heeft de laatste schaamlapjes doen wegwaaien.

 De crisis

Wanneer het over de oorzaak van de huidige crisis gaat, dansen onze economen en mediacraten om de hete brij heen. Niet zo Jos De Man: “De primaire oorzaak [van de crisis] was de ineenstorting van de huizenmarkt. Onder invloed van pressiegroepen van minderheden, in het bijzonder het uiteindelijk als malafide ontmaskerde Afro-Amerikaanse Acorn, hebben opeenvolgende Amerikaanse presidenten, van Carter tot George W. Bush, de hypotheekmaatschappijen en banken ertoe aangezet, en onder dreiging met sancties verplicht, leningen tegen gunstvoorwaarden te verstrekken aan lieden die geen enkele waarborg konden bieden.” (p.39)

Dit was de “’billijkheid’  bij het verlenen van kredieten door het opleggen van recordboetes en schadevergoedingen. Hier was echter geen sprake  van billijkheid, wel van doorgeschoten democratisering, en meerbepaald van een absurde invulling van het grondrecht op eigendom… De banken en hypotheekmaatschappijen waren niet vrij, ze werden gedwongen leningen te verstrekken aan insolvente personen.” (39).

Zodoende, de beroepsmensen van de rassenrelaties hebben de economische crisis uitgelokt. Maar het is veel gemakkelijker om tegen het “kapitalisme” te fulmineren en in de oude socialistische zekerheden te blijven geloven, zoals de Occupy/Indignados-beweging doet. Onze media reppen dus met geen woord over de echte oorzaak en richten de schijnwerper liever op (inderdaad kwalijke) nevenverschijnselen als de megabonussen voor mislukte bankiers.

 Democratie

Europeanen genieten weinig beslissingsmacht, maar: “Bij deze weinig opbeurende analyse mag niet uit het oog worden verloren dat de democratie altijd een wankele constructie is geweest, met congenitale feilen. Zo is ze gegrondvest op de fictie dat zij zou voortvloeien uit het vrije debat tussen geïnformeerde burgers. Vele burgers zijn niet geïnformeerd.” (p.68)

Er bestaat echter een oplossing voor dit probleem: “In dit opzicht worden de voordelen van directe democratie duidelijk. Het invoeren van het referendum zou niet alleen het democratisch tekort, maar ook het informatiedeficit enigszins compenseren.” (p.69) Daarom is De Man ondanks alles democraat in hart en nieren: “Het referendum is de toetssteen van de democratie. Het is de pure uiting van de wil van het volk. De burgers beslissen wat er moet gebeuren en de regering voert uit.” (p.69)

Meermalen haalt de auteur het voorbeeld van de Zwitserse democratie aan. Hoe komt het dat Zwitserland samenblijft? “Wel, het heeft, behalve met hun tradities en hun eeuwenoud samenhorigheidsgevoel ook met hun staatsbestel te maken. Het is geschoeid op een leest van directe democratie, met referenda en een strikte toepassing van het subsidiariteitsbeginsel.” (p.69) Daarentegen: “De Europese Unie hanteert het omgekeerde model. De beslissingsmacht wordt opgezogen door het niet eens verkozen centraal gezag. Het volk heeft niets te willen en niets te mopperen.” (p.69-70)

De auteur baseert zich op Lee Harris: “Toch wil hij de idee – hij noemt ze zelf een ‘begoocheling’ – dat het volk zichzelf kan besturen, niet opgeven. Want de enige rem op de onstilbare machtshonger van de elite is hun vrees dat het volk er een keer zo grondig van baalt dat het de elite eruit gooit.” (p.67-68)

Hij gaat in tegen Hans Hermann Hoppe, die uit libertarische de democratie principieel verwerpt. Diens diagnose van de politieke problemen in een democratie is wel grotendeels juist: “Dat de leiders in een sociaaldemocratie rechten zonder plichten invoeren, heeft volgens Hoppe ook te maken met electorale berekening. Het lakse immigratiebeleid is een gevolg van deze mentaliteit.” (p.64)

Maar hij gelooft niet in Hoppe’s alternatief voor de democratie: “Hoppe is geen aanhanger van de democratie. Hij pleit voor een maatschappij van privaatrecht, waar geen privileges bestaan. In een democratie zijn die er uiteraard wel. Ze zijn niet met de persoon verbonden – iedereen is gelijk voor de wet – maar met de functie. (…) Niemand zou het recht hebben belastingen te heffen of rechtmatige eigenaars te onteigenen. Het is een idyllisch plaatje. Het libertaire bestel dat Hoppe voor ogen staat, is heel misschien denkbaar in een kleine besloten gemeenschap van gelijkgestemde individuen. Net zoals linkse utopieën die uitgaan van een ‘nieuwe mens’, geheel opgetrokken uit solidariteit, die dan gauw even ‘gemaakt’ zal worden, poneert Hoppe een niet-bestaand mensentype, dat de zeven hoofdzonden zou hebben afgeschaft. In de reële wereld moet men zich behelpen met de democratie, of wat ervan overblijft.” (p.65)

Libertariërs als Hoppe zijn de “marxisten van rechts” genoemd, in die zin dat zij van de goedheid van de menselijke natuur uitgaan. De Man gaat uit van de feilbaarheid van de mens, en hij houdt de democratie hoog als het minst slechte correctiesysteem.

 Het postdemocratische regime

Onze democratieën waren al niet heel democratisch, ook niet toen zij hun tegenstanders “ondemocratisch” noemden, maar nu komen zij er steeds openlijker voor uit. Een typisch en trendsettend voorbeeld waren de regeringen van New Labour (1997-2010), rolmodel van onze paarse regeringen-Verhofstadt. En het gaat niet alleen om de toenmalige cultuur van de perceptie die de werkelijkheid moest doen vergeten, en die belichaamd werd in de spin doctors Alastair Campbell resp. Noël Slangen. De Man gelooft, net als de orthodoxe marxisten, niet in de New Labour-filosofie van de Derde Weg: “Bij een geldmarkt zonder grenzen horen politici zonder scrupules. Tony Blair is het prototype.” (p.54)

Screenshot_12

Jos De Man

Die man, Blair, lijdt aan “delusions of honesty”, aldus Theodore Dalrymple. In False Dawn wijst filosoof John Gray op de contradictie in zijn missie, die in “gedereguleerde markt verzoenen met sociale cohesie” bestond. (p.55) Maar: “In de wereld van Blair, en van vele politici, bestaat de pers niet om kritisch te berichten over overheden en bedrijfsleiders, maar om door hen bespeeld te worden.” (p.56)

De Derde Weg leidde tot niets anders dan totale uitverkoop, ook in het buitenlands beleid: “En alweer ging hij verder dan Thatcher. Zij had in de Falklands haar eigen oorlog gevoerd. Blair voerde in Irak een Amerikaanse oorlog. Downing Street werd de echokamer van het Witte Huis.” (p.57)

New Labour belichaamde en verergerde een mentaliteit bij de jongeren, die tot uiting kwam toen daarna de Conservatief-Liberale regering aangetreden was, met de warenhuisrellen in de zomer van 2011. Hoppe drukt  barbarij en beschaving uit in termen van time preference, tijdsvoorkeur, en de plunderingen waren een uiting van een zeer verminderde tijdsvoorkeur. Omdat de hedendaagse consumptiemens altijd onmiddellijke bevrediging nastreeft, stelt Dalrymple deze diagnose: “De westerse mens is in feite een kind.” (p.62) De Man voegt eraan toe: “De herverdeling heeft bovendien een nadelig effect in de rangen van de productieve bevolking. Zij krijgen de indruk dat zij gestraft worden voor hun prestatie.” (62)

Hij is niet optimistisch voor de nabije toekomst: “De tendens om over te schakelen van de productie naar de onproductieve activiteiten zal versterkt worden, leidend tot een voortdurend stijgende graad van time preference en een voortschrijdend beschavingsdeficit – infantilisering en tenietgaan van het moreel besef – in de burgermaatschappij.” (p.63)

 Islamofobie

Het slagveld tussen de volkswil en de utopieën van een bepaalde elite is het immigratie- en integratiekwestie. De uitspraken van Verhofstadt tegen het Franse identiteitsdebat, of de visie van Herman Van Rompuy, getuigen van angst: “Het is in politiek correcte kring een Pavlovreflex geworden om uitspraken en initiatieven die niet stroken met de eigen ideologie te duiden als een uiting van angst,van een… fobie. De verlichte ‘elite’ verkrampt telkens wanneer de kiezer zich niet naar haar voorschrift gedraagt. Zij is het brein, het volk de onderbuik. Zij is redelijk, het volk is bang.” (p.277)

Het toegepaste antiracisme is nu de staatsideologie van de EU geworden. Het kaderbesluit 2008/913/JHA van de Europese Raad tegen “racisme en xenofobie” eist dat de lidstaten uitingen hiervan met minimum 1 jaar celstraf beteugelen: “Klacht of geen klacht, de racist – lees de tegenstander van het multiculturalisme en zijn vele kwalijke uitwassen – zal ontmaskerd worden en voor de rechter gesleept. Kaderbesluit 2008/913/JHA spant de garrot aan waarmee de meningsvrijheid langzaam zal worden gewurgd.” (p.343)

Naar aanleiding van het (met een boete beëindigde) proces tegen Elisabeth Sabaditsch-Wolf stelt de auteur: “In alle gedingen tegen islamcritici ontwaren we hetzelfde patroon: zij staan terecht wegens hun politieke opvattingen, die als haat, laster of discriminatie worden gekwalificeerd. Een mening die men niet kan noch wil weerleggen noch tolereren, wordt dan handig verpakt als ‘haat’.” (p.341)

Over Guy Verhofstadt vertelt men de grap: “Hoe zie je dat Verhofstadt staat te liegen? – Zijn lippen bewegen.” Hij heeft een lange weg afgelegd, van islamofoob en direct-democratisch revolutionair in de tijd van zijn Burgermanifesten tot EU-toppoliticus nu:  “Later heeft hij, toen een passage uit het Tweede Manifest werd geciteerd waarin hij de islam onverenigbaar noemde met de democratie, aangevoerd dat deze tekst een jeugdzonde was. Verhofstadt was dan 39 jaar geworden, en partijleider met beleidservaring.” (p.103) Het was dus zeker geen “jeugdzonde”.

De Man ontleedt de taalmanipulaties die dit anti-democratisch beleid aanvaardbaar moeten maken, bv. het slagwoord diversiteit: “De term diversiteit is een vlag die verschillende ladingen dekt.” Naast verschil in talent en etnisch verschil in het personeelsbestand van een bedrijf is er nog deze: “Een derde, politiek correcte betekenis van diversiteit wordt gekleurd door de these van het slachtofferschap. Minderheden zijn kansarm omdat ze verdrukt worden, en wel door de machtsstructuren van de blanke, heteroseksuele man.” (p.264)

Onderzoeksresultaten bewijzen dat de immigratie, die in de tiijd van de gastarbeid voor de bedrijven nog rendabel was, sinds lang een enorm dure verliespost geworden is: “Conclusie: diversiteit is een kostenfactor die geen voordeel oplevert.” (p.265)

 Rasverschillen

Intelligentie wordt bepaald door twee (groepen van) factoren, samen te vatten als nature en nurture, d.w.z. erfelijkheid en beïnvloeding door de omgeving. Beide hebben hun belang. Wie geestdriftig is voor de nu slecht geziene beklemtoning van de erfelijkheidsfactor, veronachtzaamt wel eens het belang van de omgevingsinvloed, bv.: “Hoe intelligentie door de omgeving beïnvloed wordt, ziet men in Groot-Brittannië waar kinderen van hindoes betere resultaten halen dan Britse leerlingen en waar de Pakistaanse jongeren, die genetisch nauwelijks van de hindoes verschillen, ver achteraan bengelen. De beslissende factor is hier de religie. De islam met zijn pretentie van alwetendheid en zijn afkeer van nieuwsgierigheid en kritisch onderzoek, is een buffer tegen wetenschappelijke ontwikkeling.” (p.256)

Dat mocht wel eens gezegd worden, maar het verketteren van de erfelijkheidsfactor komt vandaag veel meer voor. De Man wijst er echter op dat het beste wetenschappelijk onderzoek hier geen twijfel over laat bestaan. Bedenk dat CGKR-voorzitter Jozef De Witte het als een bewijs van “racisme” (bij de inheemsen, natuurlijk) zag dat vele Vlamingen blijkens peilingen in de erfelijke factor van intelligentie geloven, een wetenschappelijk vastgesteld feit. Het officiële beleid wordt geïnformeerd door neo-lysenkoïstische pseudowetenschap, zoals onder Trofim Denisovitsj Lysenko, de bioloog van Jozef Stalin.

Onderwijsminister Pascal Smet vindt dat de scholen een afspiegeling van de samenleving moeten zijn en dat autochtone sterke leerlingen moeten fungeren als gangmaker voor de zwakkeren/allochtonen. De Man noemt dit “onzin”, en met verwijzing naar de bevindingen van prof. Jaap Dronkers betoogt hij dat “een grotere etnische diversiteit in het middelbaar onderwijs de prestaties van zowel de allochtone als de autochtone leerlingen ongunstig beïnvloedt”. (p.257) Deze wetenschappelijke vaststelling wordt door het onderwijsbeleid straal genegeerd, maar: “Men begrijpt dat autochtone ouders zich zelden geroepen voelen om de kansen van hun eigen kinderen te hypothekeren ten bate van de gelijke kansen van de migrantenkinderen.” (p.259) Ook de progressieve politici Femke Halsema en Wouter Bos sturen hun eigen kinderen naar “witte” scholen.

De cijfers vertellen een duidelijk verhaal: “Finland bevindt zich aan de top van de PISA-ranglijst in gezelschap van Japan, Zuid-Korea, Taiwan en Singapore, stuk voor stuk landen die legale en administratieve borstweringen hebben opgetrokken tegen de golven van de immigratie.” (p.255) Vergelijken we het homogene Finland met het vergelijkbare maar militant multiculturele Zweden, dan zien we een succesverhaal tegen één van voortschrijdende neergang.

In Duitsland voorspelt Theo Sarrazin een achteruitgang in gemiddeld intelligentiepeil van de bevolking. Bij migrantenkinderen, nu nog altijd een minderheid, zit een ruime meerderheid van zij die de school zonder diploma verlaten. “De migranten – hoofdzakelijk moslims – zijn vruchtbaarder dan de autochtonen. Hun kinderen halen slechte resultaten op school. Dus daalt het IQ van de totale bevolking. Duitsland wordt dommer.” (p.254)

Meer en meer landen voeren immigratiebeperkingen in. Maar hier is de oude wijze man, die de grote tijd nog heeft meegemaakt, werkelijk uitgesproken pessimistisch: “Betekent dit dat de benarde situatie in Duitsland en Europa ingrijpend zal gewijzigd worden? Het antwoord is neen. Duitsland heeft eerder al, net als bijvoorbeeld Nederland en Denemarken, beperkingen uitgevaardigd op gezinsmigratie. Overal in Europa, behalve in het door marskramers bestuurde België en het van politieke correctheid dol geworden Zweden, staan herzieningen van het asielrecht op het getouw. Veel zal het niet uithalen. Om drie redenen: Ten eerste, de EU en de Europese gerechtshoven zullen de pogingen van de naties om schoon schip te maken blijven dwarsbomen. Ten tweede, de illegalen uit Afrika zijn niet te stuiten zolang er geen fort Europa wordt gebouwd. Ten derde, zelfs zonder bijkomende inwijking is de toekomst van Europa al door de demografie beslecht.” (p.254)

 Besluit

Of het nog veel verschil zal uitmaken, is iets dat we slechts kunnen hopen, maar de invoering van een authentieke democratie is wel een minimumvoorwaarde om het tij te keren. Een eerste prioriteit is het herstel van het steeds verder beknibbelde recht op vrije meningsuiting, conditio sine qua non voor een geïnformeerd burgerschap dat soeverein de macht kan uitoefenen. Jos De Man voert de goede strijd. Want alleen democratie zal ons kunnen redden.

Screenshot_13

Koenraad Elst

UPDATE: Op 8 december 2012 werd Jos de Man in verband met zijn boek geïnterviewd voor de website van het Vlaams Belang: http://ns.vlaamsbelang.org/interviews/28/

Bron:

http://www.brusselsjournal.com/node/5037

Boekrecensie geschreven door:

Koenraad Elst

(h/t Wim van Rooy)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in democratie. Bookmark de permalink .

26 reacties op Boekrecensie: “Van burger tot onderdaan. Het failliet van de democratie” (+ update)

 1. G.Deckzeijl zegt:

  Democratie is een fopspeen.

  Like

 2. Jan zegt:

  Wie wil weten hoe de toekomst van de Europese landen er zal uitzien moet naar het huidige Syrië kijken.

  Like

 3. baksteen zegt:

  Alleen de democratie kan ons redden…en die is verdwenen en zal pas weer keren na veel bloed, if ever.
  Naar de boekwinkel!

  Like

 4. G.Deckzeijl zegt:

  @baksteen: aanschaf van welk boek dan ook lost de toenemende problemen niet op.

  Like

 5. Martien Pennings zegt:

  Zeg Bert, kan jij niet even waarschuwen als je belangrijke UPDATES plaatst?
  Het is dat ik het toevallig zie dat er ineens onderaan een UPDATE geplaatst is met een verwijzing naar een lang interview met Jos de Man op de site van het Vlaams Belang:
  http://ns.vlaamsbelang.org/interviews/28/

  Like

 6. luckybee zegt:

  Oooooof als wij tot Jezus Christus terug keren?

  Like

 7. Tom Hendrix zegt:

  Ben het volledig eens met de conclusies van De Man. Zeer goed onderbouwd, en het geeft precies aan wat de oorzaken van de ellende zijn, namelijk: verrot banksysteem, een GEDROCHT EU en EURO, massa-immigratie, en de toestroom van horden van muzelmensen, mede door het verraad aan de eigen bevolkingen te weten; ” De resolutie van Straatsburg”. En terecht noemt Dhr. De Man Zwitserland, als een positieve uitzondering, met name door het daar bestaande BINDENDE REFERENDUM!

  Like

 8. Jean zegt:

  De geschiedenis herhaalt zich en zal zich blijven herhalen.
  De burgers blijven ‘helaas’ achter huichelaars, verraders, lafaards en links gespuis aanlopen met tot gevolg dat ze steeds minder te zeggen hebben, met hun mening wordt geen enkele rekening meer gehouden wat of hoe ze ook mogen stemmen.
  Het woord ‘democratie’ uitspreken wordt straks een misdaad net zoals men heden al ‘islamofobie’ als een misdaad wil bestempelen.
  Gelukkig trekken steeds meer en meer mensen zich niets meer aan van het gezever dat komt van die huichelaars, verraders, lafaards en links gespuis.
  Het ‘gevaarlijkste’ voor alle Europeanen is die EU instelling, een gedrocht volgepropt met uitgerangeerde huichelaars, verraders, lafaards en links gespuis, de gevolgen zijn dagelijks zichtbaar, het scenario Cyprus is de start, bekijk het smoelwerk maar goed van de levensgevaarlijke schijnheilige Drievuldigheid die ligt te parasiteren in Brusselallahabth, maandelijks minimaal 25.000 euro op de rekening, dat ze daarvoor ± 500.000.000 Europeanen dagelijks verraden én schofferen deert hun geen flikker, nog meer mohameds en fatima’s om zo snel mogelijk alle Europeanen onder de knoet te krijgen is de doelstelling.
  Het geïmporteerd geweld wordt er met plezier aan bijgenomen, als de Europeanen maar ‘onderdanig & slaafs’ worden en de rekeningen betalen van de parasieten dan is de doelstelling van dat gedrocht bereikt.

  Like

 9. Tom Hendrix zegt:

  @Jean 17.43. uur. Uiteraard beste Jean, ben ik het met uw reactie 100% EENS!!

  Like

 10. Jan zegt:

  “Utopianism is ‘not in the business of perfecting the world’ but only of demolishing it: ‘The ideal is constructed in order to destroy the actual.’ Who needs families, or marriage, or morality? Who needs nations, especially nations with borders? We’ll take a jackhammer to the foundations of functioning society and proclaim paradise in the ruins.”
  (Roger Scruton)

  Like

 11. Rudi zegt:

  Bedankt voor de post Webmaster en voor de tip mr. Wim Van Rooy
  Ik had amper van Jos De Man gehoord, kunt u nagaan hoe hij in België verzwegen wordt, maar ik ben onderweg naar de boekenwinkel. Al zal dat niet veel zoden aan de dijk zetten, maar we leven nu eenmaal niet in de jaren dertig.

  Het jammere is dat er niet naar mensen als Jos De Man geluisterd wordt.
  Net zomin er naar Churchill geluisterd werd. Of naar August Vermeylen. Die er in de jaren ’50 of 60 (ik wil ervan af zijn) waarschuwde ervoor om geen moslims in België binnen te laten, mensen met een referentiekader dat niet strookt met het onze.

  @Luckybee: ik ben het eens met uw post, “als wij terugkeren naar Jezus Christus”. Europa is als een boom die met zijn takken naar het paradijs reikt, maar daarbij zijn wortels uit de grond trekt.
  (verschoning indien dit al eerder is gezegd door iemand anders of iemand voor de borst stuit)

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Dat is een hele mooie, Rudi:

   “Europa is als een boom die met zijn takken naar het paradijs reikt, maar daarbij zijn wortels uit de grond trekt.”

   De Joods-Christelijk-Verlichte traditie die van zelfkritiek en schuldbesef zó “idealistisch” is geworden dat ze hun wortels vergeten, namelijk de erkenning van het bestaan van het Kwaad, de islam, en het bestrijden ervan.
   De moslims hoeven eigenlijk niet eens meer de wortels te kappen.

   De uitdrukking is overigens: “Het stuit mij tégen de borst.”

   Like

 12. E.J. Bron zegt:

  @Rudi

  Zijn de boekwinkels in België nog zo laat open? 😉 😀

  Like

 13. hans-e-pans zegt:

  Democratie is er alleen tussen de momenten dat je het stempotlood oppakt, gebruikt, en weer neerlegt.

  Like

 14. Tom Hendrix zegt:

  Beste mede reageerders we hebben geen democratie maar particratie. Uit de enkele honderdduizenden leden van de politieke partijen, worden mensen geselecteerd, die de bevelen op dienen te volgen van de werkelijke bazen op de achtergrond. Het zijn gewoon marionetten deze kamerleden, en wil een kamerlid zich meer profileren en opkomen voor de hele bevolking, dan is hij/zij een populist(e), bruinhemd, fascist en meer van deze fijne uitdrukkingen.
  De enige club die momenteel nog iets van geloofwaardigheid laat zien is de PVV.

  Like

 15. G.Deckzeijl zegt:

  DemoCRAZY met verkapte dictatuur. Typering van het verschijnsel democratie door een kennis van mij, inmiddels meer dan 30 jaar geleden overleden, overleefde twee jappenkampen en baalde toen al vreselijk van de Nederlandse politiek.

  Like

 16. lucky9 zegt:

  Het boek is over de volle 343 blz. een echte aanrader wat van zeer weinig boeken kan gezegd worden. Het begint met een vlijmscherpe ontleding van “de ijzeren wet van de oligarchie”, weidt vervolgens uit over “de megalomane mammoet”, de mens en zijn rechten en de valkuilen van de diversiteit om te eindigen met een “analyse van het vrije woord”.

  Ik citeer de auteur zijn allerlaatste paragraaf die verwijst naar de berliner zeitung (muslimfeindliche szene- gestoertnes-verhaeltnis-zum-rechtsstaat).

  “De eurocraten en hun nationale verlengstukken vechten verbeten tegen de windmolens en het racisme. Zij speuren stand en land af naar vervaarlijke onverlaten. Ze steken de potentiële slachtoffers gaarne een handje toe. Wan die zijn “vaak bijzonder kwetsbaar en afkerig van het instellen van juridische procedures.” (considerans van art. 12 van het kaderbesluit ) Het is geen bewering die door de dagdagelijkse ervaring wordt gestaafd. (De Man is nota bene een zeer belezen jurist met stevige wortels in de Vlaamse advocatuur.) Zij vormt wel de grondslag van een strategie. Klacht of geen klacht, de racist -lees de tegenstander van het multiculturalisme en zijn vele kwalijke uitwassen- zal ontmaskerd worden en voor de rechter gesleept. Het kaderbesluit 2008/913 JHA spant de garrot (ijzeren wurgband) aan waarmee de meningsvrijheid langzaam wordt gewurgd.

  Like

 17. Joop Klepzeiker zegt:

  Prachtig maar waarom was het voor hem intellectueel niet mogelijk dit 20 jaar eerder te constateren ??

  Oke, beter laat dan nooit , maar laat is in dit geval te laat !

  Ik krijg altijd wat jeuk als ik weer eens een van de intellectuelen hoor beweren wat ik al 20 jaar weet en ik ben een tokkie met een onderbuik

  Eerst de boel verzieken met zijn slinkse ellende en dan de vos die de passie preekt uithangen, sorry ik moet helemaal niets van dit soort figuren hebben.

  Het komt bij mij over als een soort van een zonde afkopen , zeg maar een aflaat .

  Like

  • Jos De Man zegt:

   JOS DE MAN zegt

   Twintig jaar geleden was er geen financiële crisis en geen euro, er waren geen cartoonrellen en tegenstanders van de islamisering werden niet voor de rechter gedaagd. Dit zijn de thema’s van mijn boek.

   Uw uitval over slinkse ellende is een volkomen gratuite belediging. U kent mij helemaal niet.

   Like

 18. Joop Klepzeiker zegt:

  Ach wat , ik ben nog van de generatie waarvan hun reet rood ziet door het genaai van joop den uil en consorten, gewoon even de 2 verdiener wet naar boven halen, wie was ook
  alweer zijn Belgische broeder ( Tijl Declercq ) die het verraad van Straatsburg heeft aangewakkerd zo niet heeft opgezet , ik heb u toen niet gehoord , nee u stond te loeien in hetzelfde hoekje van het weiland als al die andere slinkse rakkers.

  Ik neem niet eens de moeite meer om het te verduidelijken diegene die het weten weten het en die anderen kan ik het toch niet wijsmaken.

  Maar uwer reactie maakt mij veel duidelijk, waarom reageren op een tokkie met een onderbuik ?

  Maar ik zal nog maar eens een steentje in de rivier gooien .

  http://www.uitkijk.net/islam.php?do=oil

  Ik ken uw soort van haver tot gort ( ben er volledig bij geweest )

  En om nog maar eens in een gratuite belediging te vervallen ik walg van uw soort soortgenoten.

  De incestueuze zelfbenoemde intellectuelen , die een ieder die 20 jaar geleden al aan de bel trokken voor fascist en racist uitmaakte dat stelletje vunzige zelf bevlekkers.

  Like

 19. Joop Klepzeiker zegt:

  Hilarisch , uw zwijgen spreekt boekdelen

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s