De islamisering van Duitsland: Zijn we al dhimmi´s?

Screenshot_2

Hoe graag ik deze vraag ook met “nee” zou willen beantwoorden, ik kan dit, gezien de hieronder omschreven feiten, met de beste wil ter wereld niet – of slechts in zeer beperkte mate. Voordat ik op de redenen hiervan inga, zouden er – in het belang van een beter begrip – enkele begrippen en achtergronden uitgelegd moeten worden:

Met het Arabische woord “dhimmi” worden door de islamitische rechtstraditie al die leden van (niet-islamitische, maar monotheïstische) religies bedoeld die met de “oemma”, de wereldwijde islamitische geloofsgemeenschap een zogenaamd “beschermingsverdrag” (dhimma)  hebben gesloten (dus, om het voor iedereen begrijpelijk uit te drukken: die voor de “Jihad” – de wereldveroveringsmissie van de islam – hun staart hebben ingetrokken en zich onderworpen hebben).

De “dhimmi” geniet, in ruil tegen de vervulling van bepaalde verplichtingen (waarover later meer), de “bescherming” van de “oemma”. Diens maatschappelijke orde en rechtstraditie staan hem een beperkte rechtsstatus toe (opnieuw in begrijpelijk Nederlands: hij is een tweederangs mens). Op de vorm van de beperkingen en van de rechtsstatus wordt hieronder nader ingegaan.

Nu naar een korte analyse van de voor onze vraag relevante ontwikkelingen in de afgelopen veertig jaar:

Screenshot_5Na de, door Syrië en Egypte plaatsvervangend voor de gehele “oemma” gevoerde, “Jom Kipoer oorlog” van 1973 tegen Israël (waarin de islamitische zijde aan het kortste eind trekt) herkent een (tot dit tijdstip nog uit staten van het historische Arabische complex bestaand) blok het effect van het olie-embargo als chantagemiddel. Hierop steunend begint het Arabische blok een hervatting van de,  in het jaar 1683 voor Wenen tot stilstand gekomen (en sindsdien achteruitgaande)  “Jihad”, de strijd voor wereldheerschappij van de islam – alleen deze keer niet d.m.v. openlijke militaire acties, maar met behulp van een mengeling van chantage, diplomatie en het kopen van westerse politici. Rondom de kern van de oorspronkelijke Arabische en Noord-Afrikaanse groepering verzamelen zich langzamerhand meer landen met islamitische bevolkingsmeerderheden, zodat dit blok nu onder de al in 1969 opgerichte coöperatieve overkoepelende organisatie OIC (Organisatie van de Islamitische Samenwerking) samenwerkt. De organisatie omvat 57 landen, van Marokko tot Indonesië, van Mozambique tot Turkmenistan. (behalve het geografische gebied dat men over het algemeen als islamitisch beschouwt, behoren ook landen als Albanië, Suriname en Guyana tot de OIC)

Een aanschouwelijk beeld van de desbetreffende ontwikkelingen geven het boek “EURABIA, The Euro-Arab Axis” van de Britse historica Bat Ye´or respectievelijk, in iets compactere vorm, de opstellen van Fjordman “The Arabian Code I-IV”.

Screenshot_4

De OIC vindt een geïnteresseerde en ijverig partner in de regering van Frankrijk, die vastberaden een wensdroom van Charles de Gaulle vervolgt. Deze houdt de schepping van een verenigd Europa in ( tot nu toe acceptabel en wenselijk) als tegenwicht tegen de toenmalige grootmachten VS en de Sovjet-Unie, die de Gaulles niet onaanzienlijke ego in de eindfase van de Tweede Wereldoorlog en kort daarna door te weinig aandacht beledigd hebben.

Het zonderlinge en realiteitsvreemde deel van de droom van De Gaulle is het erbij betrekken van alle zuidelijke en oostelijke buurlanden van de Middellandse Zee in dit verenigde Europa – de schepping van Eurabia. Om deze gedachterichting te begrijpen, moet men weten dat juist Frankrijk door zijn voormalige Afrikaanse koloniale rijk een bijzondere nabijheid tot de islam heeft. Noemenswaardig in dit verband is ook dat Frankrijk al in de 16e en opnieuw in de 17e eeuw uit machtspolitieke overwegingen de Europese christenheid actief in de rug heeft aangevallen, die zich op deze momenten in een strijd op leven en dood bevond met de door het Ottomaanse (en islamitische) rijk bespoedigde “Jihad”.

Dat de hersenschim van De Gaulle door de islamitische and als een door god gezonden hulp voor een belangrijke stap op weg naar de wereldheerschappij enthousiast begroet en gretig werd opgepakt,  is begrijpelijk. Dat het Eurabia-concept door de opvolgers van De Gaulle in de diverse regeringen van Frankrijk consequent wordt voortgezet, valt daarmee te verklaren dat de Fransen, in de voor hen zo karakteristieke zelfoverschatting, denken “de islamitische tijger” te kunnen bereiden en binnen Eurabia een leidende rol op zich te kunnen nemen – en is daarmee ook nog te begrijpen.

Screenshot_6Het terrein van het onbegrijpelijke wordt bereikt wanneer men vaststelt dat het Frankrijk inmiddels gelukt is, deels door overtuigingswerk, deels door druk op Brussel, de politieke systemen van de meeste van de traditionele EU-lidstaten ook voor het Eurabia-karretje te spannen (de nieuwere EU-landen, dus de landen uit het voormalige Oostblok, hebben nog teveel geërfde problemen om serieus deel te nemen aan een dergelijke onzin). Vooraanstaande regeringsvertegenwoordigers van de eerstgenoemde soort EU-landen nemen intussen regelmatig en in aanzienlijk aantal deel aan OIC-conferenties, binnen de legislatieve en administratieve constructie van de EU functioneren talrijke naar het Eurabia-project toewerkende commissies en ook binnen bepaalde EU-landen wordt, onder de bescherming van Brussel – zoals we dadelijk zullen zien – de definitieve overname van Europa door de islamitische gemeenschap bedrijvig voorbereid.

Voor de volledigheid dient hier nog opgemerkt te worden dat Turkije weliswaar lid is van de OIC, maar dat zijn voorstellingen van een definitieve vorming van de bedoelde staatsvorm niet per se die van het Arabisch sprekende blok dekken, omdat Turkije eerder streeft naar een neo-Ottomaans rijk onder Turkse heerschappij.

De bijdrage van islamitische kant aan de Eurabia-“handel” bestaat uit a) het “afzien van een olie-embargo tegenover Europa” (waarbij men zich onwillekeurig dient af te vragen of de eigenaren van de oliebronnen in het geval van zo´n embargo van plan zijn hun olie te drinken of in hun haar te smeren), b) het verbieden van “extreme” terreuractiviteit in Europa en c) het toegankelijk maken van de culturele goederen van het islamitische cultuurgebied (waaruit deze dan ook maar mogen bestaan).

Europa “levert” a) ondersteuning (eerst alleen maar morele en politieke) bij de vernietiging van de staat Israël, b) de mogelijkheid van onbelemmerde immigratie van de achtergebleven bevolkingsoverschotten van de islamitische landen evenals de bevordering en bescherming van deze immigratie en c) de overdracht van moderne technologie naar islamitische zijde (waarbij niet helemaal duidelijk is wat deze met de overgedragen technologie moet en zal beginnen).

Na deze noodzakelijke achtergrondanalyse kom ik nu bij de in het begin gestelde vraag “zijn we al dhimmi´s?”. In het belang van de overzichtelijkheid van het antwoord beperkt dit zich tot situaties en feiten in de Bondsrepubliek Duitsland. Het antwoord zal komen uit het tegenover elkaar zetten van bepaalde elementen van de islamitische rechtsopvatting en bepaalde feiten van de huidige Duitse realiteit.

De koran (soera 9, vers 29) legt aan alle “dhimmi´s” ( als tegenprestatie voor de “bescherming”, of terwijl het niet afgeslacht worden door de aanhangers van het ware geloof) bovenop de “reguliere” belastingen de betaling van een hoofdelijke belasting ( de zogenaamde “Jizya”) op. Deze belasting wordt nu al door de Duitse belastingbetaler – d.w.z. voor de formele documentatie van de onderwerping van de BRD onder islamitische heerschappij – in de vorm van sociale uitkeringen aan in Duitsland wonende leden van de islamitische geloofsgemeenschap betaald. De abstracte associatie met de hierboven geciteerde koranbepaling verklaart de ongegeneerdheid waarmee deze uitkeringen geëist, aangenomen en, indien mogelijk, via illegale wegen verhoogd worden – volgens de goddelijke wil hebben de islamitische vruchtgebruikers hier recht op.

Screenshot_3

Het is een “dhimmi”-samenleving verboden om ook maar het geringste verzet te bieden tegen de uitbreiding van de islam. Ik denk dat het overbodig is om in dit verband op het volledige ontbreken van iedere effectieve controle van de immigratie naar Duitsland vanuit het islamitische cultuurgebied te wijzen respectievelijk op de bijna pathologische angst van Duitse autoriteiten om mensen uit te zetten.

Volgens de islamitische rechtsopvatting is voor een “dhimmi” iedere analytische beoordeling van de islam in zijn totaliteit, van individuele koranpassages en/of van de islamitische “way-of-life” evenals kritische opmerkingen m.b.t. de persoon van welk lid van de “oemma” dan ook op straffe van de dood verboden. De Duitse justitie gaat er in toenemende mate toe over deze verboden ook in de BRD met behulp van geld- en gevangenisstraffen door te drukken – let wel, alleen tegenover etnische Duitsers. Zij doet dit in vooruitsnellende gehoorzaamheid, ook hier opnieuw voor de codificatie van de onderwerpingdaad. Men is tot op dit moment nog niet gevorderd tot de doodstraf, maar wat niet is, kan nog komen.

De koran erkent als enige rechtsbasis de sharia. In het huidige Duitsland zijn shariarechtbanken – en het daarmee verbonden fenomeen van een juridisch parallelsysteem – al een normaliteit; nog niet formeel, maar wel degelijk bekend en getolereerd. Een laatste drempel heeft de islamitische gemeenschap er tot nu toe vanaf gehouden de verplichting van de shariarechtspraak ook voor niet-moslims te eisen, maar wat niet is, kan nog komen.

De islamitische rechtsopvatting verbiedt het de “dhimmi” – ook hier op straffe van de dood – zich te verzetten tegen de verbale en/of daadwerkelijke overval van een moslim. Dit principe – door eeuwenlange conditionering in het onderbewustzijn geplant – verklaart de blinde, razende, zeer vaak dodelijk bloeddorst van jonge moslims bij het geringste teken van ontbrekende bereidheid tot onderwerping van “dhimmi”-zijde. Migrantenbonus van de kant van de Duitse justitie, het rekken van het strafproces, terwijl de dader zich vrij kan bewegen en (als het daadwerkelijk zover komt) knuffelgevangenis zijn ook hier signalen van de – alhoewel nog niet staatrechtelijke, maar toch feitelijk voltrokken – capitulatie.

Het is een historisch feit dat in onder islamitische controle gebrachte gebieden de vertegenwoordigers van de christelijke geloofsgemeenschappen heel snel muteren tot helpers van de nieuwe heersers. De Duitse top van de beide grote christelijke confessies struikelen de laatste tijd in hun ijver om zich aan te dienen bij de “oemma” bijna over hun eigen voeten.

De lijst van voorbeelden zou voortgezet kunnen worden, maar om niet teveel uit te wijden wil ik me tot de zojuist getoonde beperken.

Wat betreft het hiervoor gezegde moet men tot de conclusie komen dat de ontwikkelingsgang van de degradatie van het niet-islamitische deel van de bevolking van Duitsland tot de “dhimmi”-status evenals de realisatie van “Eurabia” in een razendsnel tempo gaan. Deze ontwikkeling zal, vanwege de hierboven aangehaalde redenen, van de kant van alle Duitse systeempartijen niet alleen toegestaan, maar ook actief ondersteunt, terwijl de meerderheid van hun kiezers in een gelukzalige toestand van verdoving voort dobbert, zonder het langzame ombinden van de slavenkettingen te merken.

Zodoende ligt het bij de relatieve minderheid, die ogen heeft om te zien, zich tegen deze ontwikkeling (die alleen maar kan eindigen in de volledige culturele en economische vernietiging van Duitsland) te weer te stellen door de op dit moment bestaande hervormingspartijen te ondersteunen – of bij de stembus of beter nog door actief lidmaatschap. Deze partijen op hun beurt kan men slechts aanbevelen zich zo spoedig mogelijk tot een verenigd, sterk blok aaneen te sluiten.

Screenshot_7

Bron:

http://michael-mannheimer.info/2013/04/03/islamisierung-deutschlands-sind-wir-bereits-dhimmis/#more-20149

Auteur: Quo usque tandem

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Dhimmitude, Duitsland, Islamisering. Bookmark de permalink .

16 reacties op De islamisering van Duitsland: Zijn we al dhimmi´s?

 1. Tom Hendrix zegt:

  VERRAAD,VERRAAD tot in de hoogste regionen, van de bestaande HUICHELPARTIJEN christen-democraten, roden/socialisten, links liberaal, en liberalen. Niet alleen in duitsland, maar ook in NEDERLAND en de rest van Europa. Deze gore vuile verraders, zorgen ervoor dat er sociale onrust, en burgeroorlog ons deel zullen worden. Maar laat deze verraders er niet mee weg komen. Neurenberg 2.0.

  Like

 2. Theresa Geissler zegt:

  Het heet dat graaf Vlad Tepes (de oorspronkelijke graaf Dracula) na zijn halve leven in een dhimmi-positie te hebben gezeten -door de turkse overheersing van Transsylvanië- mentaal zo labiel geworden was, dat hij de Orde van de Draak stichtte die steeds meer Turken overmeesterde en ze op uiterst wrede wijze om het leven bracht. (spietsen en dergelijke) -Dit is dus níet de vampier-legende, maar de op feiten gebaseerde overlevering van een man die waanzinnig werd nadat hij van kindsbeen af door de moslims werd geterroriseerd. Ja, wat men zaait zal men oogsten……

  Like

 3. oogenhand zegt:

  De moslims moeten zèlf dhimmies worden. Iedere daad van verzet door moslims moet bestraft worden door het afkappen van de rechterhand. Zolang we de moslims niet uitmoorden, hebben ze de plicht zich te onderwerpen. Immers, de islam verbiedt zelfmoord, en verplicht tot taysir. Zolang moslims vinden dat Christenen beter zijn dan Joden, en Jehovah’s Getuigen beter zijn dan Christenen, hebben zij de plicht de andere wang toe te keren. De hel is eeuwig.

  Like

 4. luckybee zegt:

  Vergeet Nederland niet wij worden nu al practisch door moslims geregeerd.Onze parlement is vol met ze; en al onze grote steden worden door ze geregeerd.

  Like

 5. Jan zegt:

  Gewoon de olievelden in bezit nemen in de olielanden en bij verzet systematisch hun steden wegvagen. Probleem opgelost.

  Like

  • BigLJohn zegt:

   Jan, je vergeet het belangrijkste. Mekka moet van de aardbodem weggevaagd worden middels bombardementen, of een kleine atoombom. Iedere Moslim moet minstens eenmaal in zijn leven op bedevaart gaan naar Mekka. Als ze dat niet meer kunnen, hebben we ze zitten.

   Like

   • oogenhand zegt:

    En als ze wraak nemen, nemen ze wraak voor een afgodsbeeld. Immers, alleen afgodsbeelden zouden bescherming nodig hebben, volgens de islamitische logica.

    Like

  • oogenhand zegt:

   In het boek Zwart Goud wordt beweerd dat de oliesjeiks dan de bronnen zouden opblazen. Andere bronnen beweren dat ze ze met radioactief afval onbruikbaar zouden maken. Toen ik in Den Haag posters opplakte waarin ik stelde dat dat soort oliesjeiks erger zijn dan kinderverkrachters, en in de hel zouden branden, scheurde AFA-Den Haag ze weg.
   http://afadenhaag.wordpress.com/

   Like

 6. Jan zegt:

  Merkel en haar kliek dienen op te houden te kruipen voor Turken want dat maakt de zaak erger.

  Deutschland am Pranger: Warum hassen uns alle so?
  http://www.express.de/politik-wirtschaft/zypern–spanien–tuerkei-deutschland-am-pranger–warum-hassen-uns-alle-so-,2184,22274584.html

  Dat kruipen voor Turken tot bij Erdogan is te zot voor woorden, wat overigens voor dat lachwekkende NSU-proces in zijn geheel geldt. Men kan niets bewijzen maar de aangeklaagde Duitsers zullen moeten worden veroordeeld. De hysterie begint trekken te krijgen van Freisler en zijn bende. Het laat ook zien hoe waardeloos journalisten zijn en dat zij in dienst staan van de staat.

  Like

 7. koddebeier zegt:

  Dus eigenlijk zijn we een verloren continent, rest ons Zuid Amerika om te vluchten, vandaar dat Prins Willem A. daar al een huis hebben gekocht.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Kodddebeier 7 april, 17.09. Nou, ik ben toch in geen geval van plan om WA waarheen dan ook achterna te reizen. Dan nog liever de binnenlanden van Australië!

   Like

 8. Tom Hendrix zegt:

  @Koddebeier 17.09. uur, op 7/4. Spijker op zijn kop Koddebeier. En net als de oranjes, zullen de politieke nitwits van Cda t/m Sp, vluchten als de pleuris uitbreekt, die ZIJ VEROORZAAKT HEBBEN. Mensen denk na voor U gaat stemmen, we worden belazerd waar we bij staan.

  Like

 9. Ekster zegt:

  Ik ben heel bang dat Koddebeier gelijk heeft en wij een verloren continent (aan het worden) zijn. De VS gaan als een speer met hun schaliegas en hebben hierdoor binnenkort die hele Arabische kliek onmensen niet meer nodig.. Dan zit Europa met de gebakken peren want wij zijn nog heeeel erg afhankelijk van olie en hebben hier een uiterst conservatieve en invloedrijke milieulobby die meteen op haar achterste benen gaat staan zodra ze ook maar het vaagste vermoeden (harde bewijzen zijn al helemaal niet nodig) van milieuschade hebben. Niet gehinderd door kennis trappen ze luid schreeuwend op de noodrem. Hun fanatieke achterban springt meteen op de barricades en blokkeren alle vooruitgang. Gisteravond nog, was er zo’n Greenpeace-geval met oogkleppen op teevee te bewonderen. Schaliegas, dat was volgens mevrouw helemaal niet nodig… We weten allemaal wat een grote en verlammende invloed dergelijke groeperingen in Europa hebben, dus voordat we hier aan schaliegas uberhaupt kunnen gaan denken, zijn we al tien jaar oeverloze discussies en een hele stapel nutteloze rapporten verder…

  Like

 10. en vergeet ook ‘je buren’ niet, die nu al hun buren en familieleden ‘verraden’ aan de belastingen, kun je nagaan als ze het idee hebben dat ZIJ hun leven kunnen redden door dat van jou aan de galg te hangen… http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130409_00534129
  ipv dat zij de overheden aanklagen en achter slot en grendel zetten ‘verraden’ zij liever, want dat is gemakkelijker uiteindelijk nietwaar… :
  “Een recordaantal Belgen heeft vorig jaar zijn buur, ex of familielid verklikt bij de fiscus. Ze stellen zich vragen bij de dure wagen die plots op de oprit staat, het zwembad in de tuin of de mogelijke zwartwerker die op het dak bezig is. De fiscus kreeg vorig jaar 1.221 meldingen, een stijging van liefst 70 procent in een jaar tijd. Dat schrijven Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg dinsdag.”

  Buiten dat geloof ik niet dat het voor ‘ons, de gewone mens’ mogelijk is ergens anders heen te vluchten, ‘de mossels’ zitten overal, in grote hoeveelheden en worden overal gedoogd en vooral geholpen, nee je zult beslist bij de kliek v WA en consorten moeten horen wil je je waar dan ook nog ergens kunnen veilig stellen, er is geen land zonder mossels meer en een gehorige overheid aan hen… vluchten kon en kan niet meer… tenzij we NU beginnen de moslimmers te bestrijden zoals je met de pest doet en dan moeten we nog VLUG doorwerken ook anders redden we ook dàt niet meer…

  Like

 11. Jan zegt:

  Sharmuta Aydan Özoguz* meent dat veel meer ‘medewerkers’ met MiGraHu (Migrationshintergrund) in de politiek MOETEN worden opgenomen wil men ‘racistische moorden’ zoals van de NSU (geen automerk) in de toekomst voorkomen.
  http://www.deutsch-tuerkische-nachrichten.de/2013/08/485133/aydan-oezoguz-vielfalt-in-den-behoerden-haette-nsu-morde-verhindern-koennen/

  * Aydan Özoguz is de zus van de broers die de sjiitische ‘Muslim-Markt’ bedrijven (nauwlettend door de Duitse BVD in de gaten wordt gehouden) en getrouwd met Michael Neumann van (alweer) de SPD. Zij verzet zich met hand en tand tegen visumplicht voor Turken
  http://www.muslim-markt.de/index.html

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s