De PVV – Is dat nou de Karel Martel partij?

Screenshot_75

Een ruiterstandbeeld van Karel Martel in de Spaanse stad Burgos

PVV – de Karel Martel partij is een gevleugelde uitspraak geworden. Er verscheen laatst al een stuk van Th. M. van Baarle op deze site hierover. Laat me mijn bezwaren tegen deze stelling even uiteen zetten.Ik stemde laatst op Harm Beertema overigens, dat zal ongetwijfeld ergens iets met deze uiteenzetting te maken hebben maar vraag me nu even niet om dit weer te motiveren, ik wil het beknopt houden, en dat alleen al zal niet meevallen. Je kunt natuurlijk snel even de naam opwikiën en ja hij (K. Martel – KM) versloeg de moslims op verpletterende wijze.  Ergens in het Frankenrijk. Ver weg. Lang geleden. Fijn voor hem. En voor de keizer die hij diende, natuurlijk.

Die keizer die KM diende was Karel de Grote, wordt vaak gezegd. Karel de Grote bouwde zijn imperium op de ruïnes van het Romeinse rijk, het Imperium Romanum. Karel de Grote was een Germaan die aan het einde van de grote volksverhuizingen, die het verval van het I.R. inluidden, van een geducht een groots krijgsheer werd. Hij werd door de paus in persoon tot keizer gekroond omdat hij op dat moment  net even Rome in zijn wereldlijke macht veroverd had en hij waarlijk een Grootse Koning  (=krijgsheer) was in de Romeinse traditie.

Karel de Grote voerde namelijk een enorm aantal oorlogen waarvan hij alleen de allereerste verloor. Tja, en als je als Kerk je hoofdkwartier in Rome hebt en ter plaatse als hoogst verantwoordelijke het zwaard op de keel hebt staan dan is een belofte al snel gedaan natuurlijk.

Goed, Karel de Grote was dus zo ineens keizer, omdat het anders de Kerk de kop zou kosten. Een soortement Heilig Verbond. En een keizer staat nu eenmaal boven een koning.

In de tijd van het I.R. waren het de Romeinse goden die via (hun aardse vertegenwoordigers) de staat hun invloed op de burgers uitoefenden. In de aanloop naar het verval van het I.R. naar de vroege middeleeuwen waren er al eerder christelijke keizers.

Het I.R. viel uiteen, de hoofdstad werd naar het oosten verplaatst, en het I.R. werd verdeeld. Het I.R. lag voornamelijk rond de Middellandse Zee, het noordwestelijk deel ervan (Europa) viel in handen van Karel de Grote door zijn heerschappij over de ommelanden van en over Rome.  De paus (Leo II) was al uit Rome verdreven door vijandige stammen en naar Germania gevlucht. In Paderborn vond de vluchtende paus een bondgenoot in Karel de Grote, die de paus wel in zijn oude luister wilde herstellen, maar daar wel iets voor terugvroeg uiteraard. Voor wat hoort wat. Zegge en schrijve 800 A.D.

Koninkrijken waren destijds veel kleiner dan nu.

Een koning in de Nederlanden van toen kunt u gerust vergelijken met een burgemeester van nu. Het hoofd van een grote gemeente met omliggende dorpen en buurtschappen, u kent zulke invloedrijke lieden wel.

De vroege middeleeuwen dus. De bloeitijd van Dorestad. Karel de Grote is keizer (van Europa), en Karel Martel (KM) is zijn hofmeier voor het gebied dat ruwweg ten noordwesten ligt van de lijn Bordeaux – Lübeck wordt wel beweerd. Hoe dat werkelijk zit wil ik even aan voorbijgaan, een snelle blik op Wikipedia leert me echter dat Karel Martel stierf 1 of 7 jaar (?) voor de geboorte van Karel de Grote.

Een belangrijke beambte dus, die Karel Martel. Hij kan de lokale koningen de wet voorschrijven. Zelfs kan hij een of andere lokale koning die op audiëntie komt een paar uur laten wachten om hem ten slotte audiëntie te gunnen bij een tussenpersoon.

Dat is het eerste wat ik op de vergelijking tegen heb.

De PVV is niet de hofmeier van Van Rompuy. Zelfs niet van puppet ‘big smile’ Rutte. Van Rompuy is ook niet de keizer van Europa, hij doet alleen maar alsof, maar zelfs een kind ziet dat hij niet met macht bekleed is. De macht van Van Rompuy is pure bluf. Barosso, Schultz, Dijsselbloem, zij zijn de begunstigden van de MACHT van KM. Geert Wilders laat zich in dat opzicht meer vergelijken met Grote Pier i.p.v. die Karel Martel van u.

Goed, die Karel Martel was dus een leenheer (hofmeier) van Karel de Grote en stond dus mijlenver verheven boven de eerste de beste lokale krijgsheer die zich koning durfde noemen. Nou, driewerf hoera. Karel Martel, de hofmeier van keizer Karel de Grote. Een warlord uit de buurt van Aken (Karel de Grote) grijpt met behulp van een kennis uit de buurt van Luik (Herstal – Karel Martel) de macht in het West-Europese machtsvacuüm dat ontstaat na de implosie van het I.R.

Nou wil ik mij graag christen noemen. Protestant. Fijn hoor dat hij die moslims zo verpletterend verslagen heeft destijds. Namens mij ?

Wat er niet aan deugt, is dat de scheiding tussen kerk & staat nog niet daar is. Karel de Grote beschouwt zijn macht als door God gegeven. Karel Martel handhaaft dit gegeven. Martel verslaat namelijk niet alleen op het laatst de moslims bij Poitiers. Hij was een machtspoliticus pur sang die zich gesteund zag door de kerk van Rome. Een heel belangrijk gegeven hierin is dat Engeland zich buiten zijn jurisdictie bevond, maar ook de noordelijke Nederlanden. De noordelijke Nederlanden vielen destijds al buiten de jurisdictie van Karel Martel.

De noordelijke Nederlanden waren destijds het territorium van de Friezen. Op het hoogtepunt van de Friese macht –die in deze tijd valt –heersten de Friese koningen over de Noordezeekust van Brugge tot aan Lübeck. Ook over Dorestad. Langs de Noordzeekust, dat was hun territorium. De wortels van het Hanzeverbond kunt u in deze periode van de geschiedenis vinden.

Karel Martel oefende dus zijn macht uit in een kongsi met de Kerk van Rome. Een van de meer bekende herders uit die tijd die in de geschiedenis van die tijd is opgetekend heet Bonifatius.

Bonifatius was een of andere hoge bobo van de Kerk uit Engeland. Volgens mij was het een bisschop. Een hoge kerkelijk leider dus. Waarschijnlijk was de grond onder zijn voeten in Engeland niet vruchtbaar genoeg en daarom kwam hij het christendom overzee prediken in de Nederlanden (dat toen nog gewoon ‘het land der Friezen’ heette). Omdat die Bonifatius en Karel Martel beiden hoge bobo’s waren, kenden zij elkaar. Zij waren tijdgenoten en dit is in de historie opgetekend.

Screenshot_77

Bonifatius wordt vermoord bij het Friese Dokkum

In die tijd leefden er in Nederland 3 volken. Friezen, Saksen, en Franken. Legendarisch in dit beknopte epos is dat Bonifatius – in een poging de invloed van Karel Martel en de Kerk uit te breiden –bij Dokkum een Heilig Huisje van de heidense Friezen omver schopte. Dat pikte de lokale warlord (of : burgemeester c.q. koning) niet en het kostte Bonifatius de kop. Wij denken hier nog altijd met plezier terug aan het weetje dat Bonifatius de slagen van het zwaard des volks trachtte af te weren door de geschriften (Gods?) des keizers boven zijn hoofd te houden.

Het is een gebeurtenis die niet voor niets bij de ouderen in de geschiedkundige canon staat als opmerkelijk. Al zal dat in ons huidige geitenwollensokkenmarxistischanarchistische onderwijs inmiddels anders zijn.

De Friezen wilden erkenning voor hun eigen rechtspraak. (Is er ergens een parallel ?) Zij erkenden de wereldlijke macht van Karel de Grote, Karel Martel en Bonifatius niet. En zij voltrokken ter plekke de straf die in dat grondgebied nu eenmaal op het omver schoppen van  Heilige Huisjes staat, zelfs al ben je een bisschop. Dat heet Het Recht des volks.  Nu vond Karel Martel zelf dat niet zo leuk natuurlijk dat zijn handlanger Bonifatius daar zomaar om zeep gebracht werd.

Zo werd Bonifatius de martelaar der Franken en de Friezen kregen in het evangelie van Karel de Grote de rol van Joden, Judas, en Pontius Pilatus, alle drie die vijandbeelden, ineens toebedeeld. Als volk een 3-eenheid van slechte dingen.

Er kwam dus (n.a.v. die toestand met Bonifatius) een strafexpeditie onder auspiciën van Karel Martel himself, die korte metten maakte met de Friezen. De Friezen verloren een hoop grondgebied. De vrede werd getekend door het uitvaardigen van een speciale wet die de Friezen het recht gaf op hun eigen (straf)recht, op hun eigen  met name genoemde en ambtelijk vastgelegde grondgebied. De Lex Frisionum.

Nu probeer ik alle bovenstaande gebeurtenissen samen te vatten in een denkmodel. Het model van Karel de Grote, afgedwongen door Karel Martel. In mijn eigen woorden.

Het verslaan van de moslims is een verantwoordelijkheid van de staat. Volgens Karel Martel. Aan de burger komt niet het recht toe om te offeren aan afgoden als Justitia (lees : om zelf recht te doen). Het zelfstandig offeren aan Justitia is voorbehouden aan de staat en verboden voor burgers. Burgers die weigeren de penningen af te dragen om het offer aan Justitia te bekostigen, dragen er zelf aan bij dat vrouwe Justitia hen in de steek laat. Indien men geen offer schenkt, zal de enige ware god hen met het door god gegeven aardse zwaard te na komen! Bovendien  zijn er geen afgoden zoals Justita, Poseidon, of Jupiter of Mars. Er is slechts 1 god, en zijn aardse machthebber heet…Karel de Grote. Zo was de christelijke stand van zaken in die tijd..

Ik zie dit allemaal niet zo hoor. PVV – de Karel Martel partij ? Hoepel toch op jong ! M’n kop loopt al genoeg om zonder al dat feitenvrij gebabbel. Hier zijn wij liever dood dan slaaf. Opdonderen met je wereldse gezag over mijn eigenste heilige huisje. En als ik aan jou mijn eigenste heilige huisje kenbaar maak dan kun je schoppen wat je wilt, je zult tot de conclusie komen dat een boek met regels –hoe dik je dat ook maakt- onvoldoende bescherming biedt tegen de toorn van het volk.

Die Karel Martel, die legde het woord van het centraal gezag op. Aan ‘het volk’, met de zegen van God. Door middel van het zwaard.

Daar heb ik zo langzamerhand mijn eigen protestantse gedachten over.

Als je de PVV al een Karel Martel partij wilt noemen dan kun je beter de Saksen, Franken en Friezen, die hier nu nog steeds wonen, proberen te verenigen. Oh, de Brabanders, Vlamingen, Bretonnen en Walen verenigt u natuurlijk ook onder die ene banier van u. Vergeet het inteeltvolkje van de Hollanders niet. Kunnen we samen een wal opwerpen tegen die vreselijk heidense Angelsaksen een de overkant van het Kanaal. Daar had die Bonifatius per slot van rekening ook al zo weinig respons. Omdat dat feitelijk de taak was van hofmeier Karel Martel.

Karel Martel staat samen met Karel de Grote en Bonifatius bij mij in elk geval voor de ontkenning van burgerrechten. Deze trojka (wie ???) staat juist voor onderdrukking van de soevereiniteit van het volk en was destijds de ingang naar de feodaliteit. U weet wel, de tijd van horigen en zo. Roofridders. Hertogen, graven, pachters, eigenerfden en ambachtslieden..

Als u werkelijk hard maakt dat de PVV werkelijk “de Karel Martel partij” is dan stem ik er nooit weer op. Gelukkig geloof ik nog dat Th. M. van Baarle hier verkeerd zit. Mazzel man, kan ik straks toch nog gewoon PVV stemmen. Jammer dat ze niet in mijn gemeente meedoen.

Laat ik hierna het woord aan diegenen die  werkelijk menen op een ‘Karel Martel partij’ te stemmen. Het woord is aan u.

Ik heb meer met de destijds al zwaarbevochten rechten van de Friezen. Al waren ze dan verslagen, de beloning voor hun gevecht was de apartheidswet. De Lex Frisionum. Er werd getolereerd dat zij er een rechtspraak op nahielden die afweek van de wet van het ‘centraal gezag’.

Als ik nu zie dat ons centraal ‘gezag’ de sharia wel prima vindt en daar niets tegen onderneemt, dan kan die Karel Martel barsten wat mij betreft. En het centraal gezag uit Den Haag net zo voor mijn part, heb ik het nog niet eens over Brussel.

De moslims hun eigen wet op dit grondgebied … niet prima, maar het door Karel Martel zo bejubelde centrale gezag tolereert het. Den Haag hun eigen wet op dit grondgebied … prima. Echter geen sharia in mijn tuin en een centraal gezag dat de sharia hier in de straat wel prima vindt, die kan ook opdonderen. De vorenstaande 3 zinnen en die Lex Frisionum, daaraan ontleen ik het door God gegeven recht om mijn eigen regels te handhaven op mijn eigen grondgebied. Iets dat Karel Martel dus duidelijk anders zag.

Interessant is ook dat ik Ben Kok op deze site betrapte op de uitspraak : “Ik ben een vrije Nederlander”.

De Lex Frisionum kent 4 klassen :

(interessant, want de Frankfurter school wil de “klassentegenstellingen” aanwakkeren en benadrukken)

–      Slaven (geen rechten, alleen plichten)

–      Horigen (rechten & plichten)

–      Vrijen (alle rechten & weinig plichten)

–      Edelen (bevoorrecht & veel plichten)

Daar laat ik het eerst maar bij. Karel Martel was een strijder voor een maatschappij die nog maar 2 klassen kende : Slaven en edelen. Dat is niets voor mij. Ook niet voor de PVV. Je zou beter kunnen spreken van de Grote Pier partij maar zelfs dat is niets voor mij. De PVV is gewoon de partij voor de vrijheid en that’s it. De Geert Wilders partij. Alle historische analogieën gaan mank.

Screenshot_76

Keizer Karel de Grote

Door:

Marcel V.

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Historie, PVV. Bookmark de permalink .

18 reacties op De PVV – Is dat nou de Karel Martel partij?

 1. Theresa Geissler zegt:

  Hé, zeg, zo heb ik het op school niet geleerd hoor! Ik heb nu nog niet eens het hele artikel gelezen, maar dat doe ik later wel. Tegen het BEGIN wou ik even protest aantekenen, bij deze: Karel Martel was GEEN hofmeier onder Karel de Grote. Er is maar één Karel de Grote en dat WAS ZIJN KLEINZOON. De volgorde is aldus:
  Karel Martel 689 na Chr.-741 na Chr.
  Pippijn de Korte 714-768 na Chr.
  Karel de Grote 768-814 na Chr. (Keizer van het Frankische Rijk vanaf 800 na Chr.
  Wie dekt, het beter te weten, mag het beslist zeggen, maar vooralsnog hou ik het hierop.
  Geschiedenis is mij heilig.

  Like

  • luckybee zegt:

   Dat is juist beste Theresa,Karel de Grote was de klein zoon van Karel Martel Pipijn de III ook wel de korte genoemd, was de zoon van Karel Martel, dat hij bij een bij vrouw heeft verwekt.Karel de Groote heeft alles aan Karel Martel te verdanken dat wij geen last meer hebben van de Islam, Niet vergeten dat Karel Martel de hoogste instantie bij de islam in de slag bij Tours heeft gedood.De Khalief Abd El Rachman al Ghafiqi, en zinds dien de moslims geen leider meer hebben zo dat ze niet alleen het Iberische peninsulva hebben verloren maar al hun machten aan de Mongolen onder leiding van Jingis Khan af geven moeste,Toen ze hun Interesse aan het MO verliezen het aan de meegekomen Turkmeense Sultanen afgaf.Dat feitelijk tot op de dag van vandaag nog steeds de drager zijn van deze afgegevene macht van Jinghis khan.Zo als wij weten heeft de mongolen meer interesse voor Hindustan en China.Veel meer te halen als hier in het westen.

   Like

 2. Theresa Geissler zegt:

  Sorry, weer eens een toets gemist. ‘dekt’-derde zin van onderen- moet natuurlijk zijn: ‘denkt’.

  Like

 3. Tom Hendrix zegt:

  Ik ben het in grote lijnen eens met het artikel van Marcel V. Zelfbeschikking, dat is het hoogste goed, om vrije burger te kunnen zijn, daarom is het goed te begrijpen dat Marcel V, grote moeite heeft met de elite partijen in het Haagse 2e Slaapkamergebeuren. PVV is voor mij, de terechte partij voor mensen die vrij wensen te leven. En doordat de pluche klevers, de islamisten de kont likken, heeft de PVV verre de voorkeur boven de partijen die en EUROFIEL en ISLAMOFIEL zijn!

  Like

 4. manna zegt:

  waanzin dit artikel. alles wordt door elkaar gegooid tot niemand er maar iets van begrijpt.

  maar toch iets toevoegen want dit stukje geschiedvervalsing/verdraaiing irriteerd me mateloos:
  KM was de opa van KdG.
  martel was niet een slaaf van de paus. hij was bovenal een patriot die een invasieleger dat de meest vreselijke dingen voor ogen had wilde stoppen. denk aan moord verkrachting slavernij en vernietiging van andere culturen. het pure kwaad om maar te zeggen.
  martel plunderde voor dit doel alle kerken in het Frankische land om met deze middelen een leger te creëren dat de opmars van het kwaad wellicht kon stoppen. hiermee heeft hij dus geen vrienden gemaakt in ‘Rome’ en de paus stond op het punt het vogelvrij te verklaren, maar deed dit niet omdat martel in zijn ogen de minst kwaadaardige was.

  martel won van een superieur leger. door discipline, moed en heldendom.

  en daarmee heeft hij zijn cultuur gered en ja , ook die van de Friezen. hoewel me die ‘eigen identiteit’ mij en vele andere Nederlanders soms al behoorlijk de strot uit komt.

  groet, een tukker ( maar bovenal een Nederlander)

  Like

 5. manna zegt:

  overigens moest martel het karwei nog een keer overdoen aan de slag bij /aan de Berre tegen een 2e invasieleger van de omajjaden 5 jaar laten een nieuwe poging deed. een minstens net zo’n belangrijke veldslag maar deze is in de vergetelheid geraakt.

  Like

 6. Theresa Geissler zegt:

  Marcel, Ik kan aan alles merken dat dit artikel U recht uit het hart komt, de bijgevoegde illustraties zijn heel fraai, maar eerlijk gezegd vind ik de inhoud nogal verwarrend en kan ik -ik spreek nu uiteraard voor mijzelf- niet zo goed vaststellen, wat U ermee wilt zeggen.
  Of het moet zijn, dat naar uw mening de PVV een partij van het volk is en dat Karel Martel uiteindelijk géén man van het volk was, en dat het feit, dat hij de moslims succesvol bestreed daaraan niets afdoet. Als ik dat goed begrepen heb, heeft U uiteraard gelijk. Ik weet zelf ook niet waar die uitdrukking “Karel Martel-partij vandaan komt. -Ik hoorde hem voor het eerst hier op de site en deze associatie zou in MIJN hoofd nooit opgekomen zijn, hoewel ik dus vanuit de historie deze naam goed ken. Het zal dus inderdaad ontstaan zijn met het oog op Martel’s strijd tegen de moslims, maar U oordeelt juist als U stelt dat dit niet het hele verhaal is.
  Het is alleen jammer -vergeef me, dat ik daar even bij blijf- dat U nogal lijkt te goochelen met personen en historische feiten. Ik durf te beweren dat hetgeen ik in mijn eerste comment aanhaalde, vrijwel zeker historisch correct is en verderop in uw betoog komt dat nog eens terug: Bonifatius en Martel tijdgenoten?Ik weet dat Martel in 741 na chr. stierf en dat Bonifatius in 754 na chr. bij Dokkum vermoord werd. Als zij al met dezelfde doelstellingen hebben samengewerkt moet Bonifatius het toch veertien jaar zónder zijn bondgenoot gesteld hebben,een lange periode in de vroege Middeleeuwen. Of U moet bedoelen dat de samenerking werd voortgezet met Martel’s zoon Pippijn? Dat kan, maar dat is niet helemaal hetzelfde.
  Oké, ik ben toch blij, het gevoel te hebben, al schrijvende uw bedoelingen te hebben ontdekt.
  Het is waar: Karel Martel-partij is uiteindelijk een benaming die nergens op slaat.

  Like

 7. Joop Klepzeiker zegt:

  De islaam en de moslims zijn geen enkel probleem als we maar de echte vijand willen en kunnen zien.
  Dat islaam probleem heb ik in 6 maanden onder de knie, max een jaar !
  Ik gruwel van de oplossing van dit probleem , ook aan mijn mentale deur wordt hard geklopt.

  Maar helaas niet aan te ontkomen !

  Like

 8. M.A.L. Sion zegt:

  Een aantal keren heb ik de symboolnaam KAREL MARTEL-partij toegevoegd aan de naam van de PVV. Mede naar aanleiding van een eerder gepubliceerd artikel waarin dat werd voogesteld.
  Ene Marcel V zag daar de lol niet van in en noemde het GENEUZEL.
  Het genoemde artikel en mijn pogingen om daar mede meer bekendheid aan te geven hadden als doel de PVV maar ook alle lezers en reaguurders te prikkelen tot de enorme taak die wacht om de haatbaarden uit Nederland weg te kirijgen.
  Die ene Marcel V staat wel ergens achter, maar het is niet helemaal duidelijk waar hij nu eigenlijk achter staat getuige het meest verwarrende verhaal dat tot nu toe aan deze blog is toegevoegd. Hij zal het ongetwijfeld goed bedoelen maar, zoals uit eerdere reacties blijkt, geen hond snapt er het ware van.
  Beste Marcel, slaap zacht. Ik handhaaf mijn opmerkingen over de PVV en wat ik voor hen als belangrijke taak zie, nl. het verdrijven van de 5e colonne. Allerwege wordt aangenomen dat Karel Martel in het verleden een belangrijke rol heeft gespeeld bij een dergelijke activiteit. Ik laat het daar maar bij en ik neem die ene Marcel V. zijn kwalificatie ´geneuzel´ niet eens kwalijk. Daarvoor vind ik zijn betoog te onbelangrijk.

  Like

 9. Joop Klepzeiker zegt:

  O ja de PVV is afgedaan, dat heb ik al van af dag een gezegd toen ze een gedoog kabinet steunde !

  Een ongelofelijke politieke fout, zo ongelofelijk dom dat ik denk dat er opzet in het spel is.want zo dom kan je niet zijn, en als je zo dom werkelijk bent dan heb je geen toekomst..
  Het was trappen in een politieke val zo overduidelijk dat het werkelijk beschamend was. zeg maar een zuurstok voor het plebs. noem het maar zombie control

  Like

 10. manna zegt:

  t herasa,

  via via via via via probeert marcel een verband te leggen tussen de friezen en martel. het waarom zal ongetwijfeld in zijn verwarde gedachten ergens een logica hebben, maar dit is voor de lezers gewoon spaghetti. laat het zijn voor wat het is.
  Oant moarn 🙂

  Like

 11. vanhetgoor zegt:

  Prima opstel! Ik moet eigenlijk zeggen Prima de Luxe! In de conclusie kan ik mij helemaal vinden: eigen meester en niemands knecht! “Karel Martel was een strijder voor een maatschappij die nog maar 2 klassen kende : Slaven en edelen. Dat is niets voor mij.” Kort en bondig en staat als een huis!

  Ik snap bijvoorbeeld ook dat gedweep met de Oranjes niet, het zijn allochtonen die zich overigens wel keurig hebben aangepast, maar voor de rest mogen ze de bout gaan hachelen. Ik ben een vrije Nederlander en heb geen enkele behoefte een juk op de schouders. Niet uit Europa, niet van het kalifaat en dus ook niet van Den Haag. Karel Martel was dan iemand die tegen de islam vocht, maar voor de rest zelf wilde overheersen. Hij zag de islam dus niet gewoon als een bedreiging voor mensheid en de beschaving, maar als een bedreiging voor zijn clubje, concurrentie dus. Hij was dus allesbehalve altruïstisch bezig, hij streed voor zijn zaak!

  Ik denk dat Geert Wilders beter aansluit bij de onzelfzuchtigheid die de vrije Nederlanders siert. Wij vrij van de islam, iedereen vrij van de islam. Vooraleerst moeten de moslims zelf bevrijd worden van de islam, moslims moeten niet bestreden worden maar allemaal naar een de-tox worden gestuurd, de hersenspinsels moeten worden losgemaakt. Er moet een programma voor een grootschalige dé-programmering komen voor de misleide zielen die zichzelf moslim noemen, die zielige stakkers!

  Like

 12. Ik ben het wel eens met van Baarle. Wilders is wel degelijk de Karel Martel van de 21e eeuw.
  Zelf stam ik met vele duizenden nu in leven met een kans van 90 % af van Karel Martel.

  Karel Martel der Franken 688-741 – Rotrudis (Chrotrud) van Trier 690-724
  Pippijn III der Franken ???? – Bertrade (Bertha) van Laon 720-783
  Karel de Grote 747-814 – Hildegard van de Vinzgouw ????
  Lodewijk de Vrome van Frankrijk 778-840 – Judith Welf van Altdorf 805-843
  Karel de Kale der Franken ???? – Ermentrudis van Orleans
  Boudewijn de IJzere van Vlaanderen ???? – Judith van Frankrijk ????
  Boudewijn de Kale van Vlaanderen ???? – (Not public)
  Arnulf de Grote van Vlaanderen ???? – Adelaide van Vermandois ????
  Boudewijn III van Vlaanderen ???? – Mathilde van Saksen Billung 942-1008
  Arnulf II van Vlaanderen ???? – Rozala Susanne van Ivrea ????-1003
  Boudewijn IV van Vlaanderen ????-1035 – Otgiva van Luxemburg ????-1030
  Boudewijn V van Vlaanderen 1013-1067 – Adelheid (Aelis) van Frankrijk 1009-1079
  Boudewijn Vi van Vlaanderen ± 1030-1070 – Richilde van Henegouwen van Egisheim ± 1030-1086
  Boudewijn II Graaf van Henegouwen 1056-1098 – Ida van Leuven 1065-1139
  Boudewijn III Graaf van Henegouwen 1087-1120 – Yolande van Gelre 1090-1131
  Boudewijn IV Graaf van Henegouwen 1110-1171 – Adelheid van Namen 1110-1168
  Boudewijn V Graaf van Henegouwen 1148-1195 – Margaretha Gravin van Vlaanderen 1145-1194
  Boudewijn Vi Graaf van Henegouwen 1172-1205 – Maria van Champagne 1174-1204
  Bouchard van Avesnes 1180-82 – 7-9-1244 x. Margaretha van Vlaanderen Byzantium (van Constantinopel) geb. jul/aug 1202, gedoopt in Valenciennes (Saint-Jean), ovl. 10.02.1280,
  Jan I van Avesnes 1218-1257 – Aleida van Holland ± 1226-1284
  Jan II van Avesnes ± 1247-1304 – Philippa van Luxemburg 1252-1311

  Willem III, Graaf van Holland ‘de Goede’ van Holland 1287-1337 – Johanna van Valois ± 1294-1352
  Lodewijk IV van Beieren 1282-1347 – Margaretha II van Avesnes van Holland en Henegouwen 1311-1356

  Willem (Willem 15 “De Dolle Hertog” van Beieren. Graaf van Holland (Willem (Willem 15 “De Dolle Hertog” van Beieren. Graaf van Holland) van Beieren 1330-1388 x. Catharina Gerrit Buysendr ± 1325-1370

  Bruysten Jansz. van Herwijnen 1341-1410 ridder in 1386,x. Elisabeth (buitenechtelijk) van Beieren ± 1350-1415
  Otto van Haeften 1375 -1430 – Adelise van Herwijnen 1379-1451
  Otto van Haeften van Rhenoy 1421 Tuil -1473 – Jutta (Judith) Pieck 1424-1509
  Lijsbeth Jonckfrou van Haeften van Rhenoy 1444-???? x. Johan Dircksz van Brakel 1445-1515
  https://www.facebook.com/theo.prinse/info

  Like

 13. Joop Klepzeiker zegt:

  Ik stam af van het volk van laaf, en ben dus een trotse echte laaf, we hebben diversen lafen die het leven aangenaam maken zoals we daar hebben de bef laaf de pijp laaf de bier laaf en de rook laaf en natuurlijk niet te vergeten de muziek laaf.

  Bij elkaar een heel vrolijk stelletje lafen die zich laven aan het leven onder het motto laaf en laat lafen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s