De Tweede Kamer is net een koning!

Screenshot_24

De leden van de Tweede Kamer tekenen alles wat ze voorgelegd krijgen. Dit wordt vooral duidelijk gedemonstreerd in de houding bij gevallen die de EU betreffen. Net als Willem-Alexander; in zijn recente interview verklaarde hij dat hij alles zou tekenen wat hem democratisch wordt gevraagd.

Ondanks een overtuigend afkeurend referendum keurden ze toch het Verraad van Lissabon goed. En alles wat er verder gebeurde ook.

Woensdag 24 april in een NOS bericht: “Kamer akkoord met ‘Cyprus‘”. De “volksvertegenwoordigers” voeren daarbij dan wel een beetje de show op voor de “Bühne” door een paar vragen te stellen, maar het eind van het liedje is altijd dat ze nederig “ja, meneer” zeggen.

Op vragen van de Kamer over de noodzaak om in te grijpen antwoordde Dijsselbloem dat het een “buitengewoon zwart scenario” zou zijn geweest als Cyprus of de eurozone had gezegd “we doen het niet”.”

Weer opvallend is dat hier niet verteld wordt “Wat er dan precies gaat gebeuren“. De gewone bangmakerij die we al kennen vanuit de tijd van De Jager. Wat er zou kunnen gebeuren is dat Cyprus (en mogelijk ook Griekenland) uit de euro zouden stappen, een eigen valuta invoeren en zelfstandig hun economie weer opbouwen. Die economie weer opbouwen met de euro is veel moeilijker, misschien zelfs onmogelijk.

Daarbij komt dat het gevaar dat een aantal banken/landen een deel van hun leningen kwijt raken. Maar ook dat er niet nog meer Nederlands belastinggeld in die bodemloze put van nu moet.. En op de eerste plaats is dat hun eigen verantwoordelijk door te beleggen en risicovolle projecten; het argument dat Dijsselbloem en consorten ook gebruiken om spaargelden af te pakken van spaarders. (Nu nog boven de € 100.000, maar straks gaat dat verder).

En ook voor dat afpikken van geld van ook Nederlandse spaarders heeft de Tweede Kamer nu de deur helemaal open gezet.

Ze gaan nu zelfs onderzoeken:” Donderdag komt Dijsselbloem met een schriftelijke reactie op geruchten dat Cyprus gemakkelijk verblijfsvergunningen verstrekt aan iedereen die grote investeringen wil doen in Cyprus.”

Nou, en !!!??? , Mogen ze dat? Wat hebben “wij” daar mee te maken?
Het is in ieder geval een bewijs dat zij zelf eerder mogelijkheden hebben om geld te verdienen als er geen andere EU-bemoeials zijn.

Allemaal nu nog ver van mijn bed, maar straks krijgt “Nederland” ook  te maken met dergelijke betuttelingen.

Bron:

http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/04/de-tweede-kamer-is-net-een-koning/

Auteur: Hub Jongen

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Elite, EUSSR, Nederland, Overheid, politici. Bookmark de permalink .

3 reacties op De Tweede Kamer is net een koning!

 1. luckybee zegt:

  Dit heeft Jezus Christus gezegd.
  Matthéüs 18,1-14
  De grootste in het hemelrijk
  1 Te dierzelfder ure kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: Wie is toch de meeste in het Koninkrijk der hemelen?

  2 En Jezus een kindeken tot Zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen;

  3 En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan.

  4 Zo wie dan zichzelven zal vernederen, gelijk dit kindeken, deze is de meeste in het Koninkrijk der hemelen.

  5 En zo wie zodanig een kindeken ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij.

  6 Maar zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem nutter, dat een molensteen aan zijn hals gehangen, en dat hij verzonken ware in de diepte der zee.

  7 Wee der wereld van de ergernissen, want het is noodzakelijk, dat de ergernissen komen; doch wee dien mens, door welken de ergernis komt!

  8 Indien dan uw hand of uw voet u ergert, houwt ze af en werpt ze van u. Het is u beter, tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende, in het eeuwige vuur geworpen te worden.

  9 En indien uw oog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u. Het is u beter, maar een oog hebbende, tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden.

  10 Ziet toe, dat gij niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg ulieden, dat hun engelen, in de hemelen, altijd zien het aangezicht Mijns Vaders, Die in de hemelen is.

  11 Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken, dat verloren was.

  12 Wat dunkt u, indien enig mens honderd schapen had, en een uit dezelve afgedwaald ware, zal hij niet de negen en negentig laten, en op de bergen heengaande, het afgedwaalde zoeken?

  13 En indien het geschiedt, dat hij hetzelve vindt, voorwaar zeg Ik u, dat hij zich meer verblijdt over hetzelve, dan over de negen en negentig, die niet afgedwaald zijn geweest.

  14 Alzo is de wil niet uws Vaders, Die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren ga.
  Matthéüs 20,20-28
  De twee zonen van Zebedéüs
  20 Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeüs tot Hem met haar zonen, Hem aanbiddende, en begerende wat van Hem.

  21 En Hij zeide tot haar: Wat wilt gij? Zij zeide tot Hem: Zeg, dat deze mijn twee zonen zitten mogen, de een tot Uw rechter- en de ander tot Uw linker hand in Uw Koninkrijk.

  22 Maar Jezus antwoordde en zeide: Gijlieden weet niet wat gij begeert; kunt gij den drinkbeker drinken, dien Ik drinken zal, en met den doop gedoopt worden, waarmede Ik gedoopt worde? Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen.

  23 En Hij zeide tot hen: Mijn drinkbeker zult gij wel drinken, en met den doop, waarmede Ik gedoopt worde, zult gij gedoopt worden; maar het zitten tot Mijn rechter-, en tot Mijn linker hand, staat bij Mij niet te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is van Mijn Vader.

  24 En als de andere tien dat hoorden, namen zij het zeer kwalijk van de twee broeders.

  25 En als Jezus hen tot Zich geroepen had, zeide Hij: Gij weet, dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen, en de groten gebruiken macht over hen.

  26 Doch alzo zal het onder u niet zijn; maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar;

  27 En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht.

  28 Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.

  Markus 10,35-45
  De zonen van Zebedéüs
  35 En tot Hem kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, zeggende: Meester! wij wilden wel, dat Gij ons deedt, zo wat wij begeren zullen.

  36 En Hij zeide tot hen: Wat wilt gij, dat Ik u doe?

  37 En zij zeiden tot Hem: Geef ons, dat wij mogen zitten, de een aan Uw rechter-, en de ander aan Uw linker hand in Uw heerlijkheid.

  38 Maar Jezus zeide tot hen: Gij weet niet, wat gij begeert. Kunt gij den drinkbeker drinken, dien Ik drink, en met den doop gedoopt worden, daar Ik mede gedoopt word?

  39 En zij zeiden tot Hem: Wij kunnen. Doch Jezus zeide tot hen: Den drinkbeker, dien Ik drink, zult gij wel drinken, en met den doop gedoopt worden, daar Ik mede gedoopt word;

  40 Maar het zitten tot Mijn rechter- en tot Mijn linker hand staat bij Mij niet te geven; maar het zal gegeven worden dien het bereid is.

  41 En als de andere tien dit hoorden, begonnen zij het van Jakobus en Johannes zeer kwalijk te nemen.

  42 Maar Jezus, het tot Zich geroepen hebbende, zeide tot hen: Gij weet, dat degenen, die geacht worden oversten te zijn der volken, heerschappij voeren over hen, en hun groten gebruiken macht over hen.

  43 Doch alzo zal het onder u niet zijn; maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn.

  44 En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn.

  45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.

  Alle mensen zijn gelijk, daar om hebben wij de adelstand afgeschaft zo als dat Jezus Christus wilde.
  Mensen die menen beter te zijn als anderen horen niet thuis in Nederland egaal of ze socialisten zijn of Moslims, of Nazi’s.

  Like

 2. Jan zegt:

  Ik kan mij nog goed het interview herinneren tussen Willem-Alexander en Paul Witteman en toen kwam WA op mij over als een robot die voorgeprogrammeerd was.
  Tijdens het interview met Mariëlle Tweebeeke (dom wicht, liet bij het interview met Netanyahu zien dat zij niets van politiek begrijpt) en Rick Nieman (hysterische betweter van ‘diepteinterviews’ zoals bij Eva Jinek) toonde WA hetzelfde gedrag: houten klaas, vastgeroest in de stoel en merkwaardige doorwrochte antwoorden waarin hij zelf niet gelooft), een lulletje rozenwater dat niets van geschiedenis begrijpt (daarom mag niemand zijn doctoraalscriptie inzien) en meent dat beschaving uit de lucht komt vallen.
  Met zijn uitspraak dat hij alles tekent zit men op het niveau van Donner die zei dat als de meerderheid voor de sharia is hij, Donner, zijn handtekening onder de invoering zal zetten.

  Men kan merken dat de portefeuille voor het onderwijs altijd in handen was van de sharia-socialisten, de voormalige Roden. Moraal en ethiek verdwijnen op de vuilnisbelt omdat een ‘meerderheid’ barbarij wenst.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s