De halal-kerstening van Gent en Antwerpen in een mantelpakje

Screenshot_43

(Door: Peter Calluy)

Naima Charkaoui (Minderhedenforum) verzamelt 5500 handtekeningen in Gent tegen het hoofddoekenverbod. Volgens Sp.a Antwerpen is een verbod niet langer verdedigbaar in de huidige multiculturele maatschappij.

Terwijl Yasmine Kherbache, de nieuwe Antwerpse Sp.a fractieleidster, de neutrale uitstraling van de ambtenaar niet langer verdedigbaar acht in de huidige multiculturele maatschappij, heeft het Minderhedenforum en de usual suspects onder leiding van Naima Charkaoui zijn pijlen op het Gentse stadhuis gericht.

Dat de Europese ambtenarij pas aan het begin van de 19e eeuw werd onderworpen aan de staat (het volk) en de wet, waar dat voordien aan een vorst en/of kerkvader was, ontgaat deze dames volledig. De Franse Revolutie was toentertijd mede bepalend voor het ontstaan van een modus vivendi tussen de katholieke, de protestantse en vrijzinnige partijen die, ook met deze vestimentaire neutraliteit, een manier vonden om met elkaars verschillen om te gaan. Deze modus vivendi gaf de ruimte om door te gaan met datgene wat hen bond, zelfs al deelden zij niet dezelfde waarden en normen. Een modus vivendi is vergelijkbaar met een compromis tussen groepen die het met elkaar over meerdere punten oneens zijn maar toch kiezen voor de beste der mogelijke werelden, multiculturalisme zeg maar. Sindsdien zijn godsdienstoorlogen as such niet meer voorgekomen in West-Europa. Dit modus vivendi, compromis-of pacificatiemodel wordt nu actief en halsstarrig voor de zoveelste maal onder druk gezet door beide dames en hun achterban ten faveure van de hijab, een symbool van de islamitische obediëntie.

In België bestaat er spijtig genoeg geen eensluidende definitie van het neutraliteitsconcept van de ambtenaren van de openbare diensten. De Raad van State stelde het als volgt: Het beginsel van onpartijdigheid is geschonden van zodra een schijn van onpartijdigheid legitieme twijfels laat rijzen over de bekwaamheid van de beambte om zijn taak in volledige onpartijdigheid uit te voeren. (C.E. (8ste kamer), 25 november 2003, NOEL, n°125678; C.E. (Algemene Vergadering), 27 mei 2008, SLABBAERT, n°183480; C.E. ( 8ste Kamer), 30 januari 2007, EBENS EN HANSSENS, n°167303 )
Naar mijn bescheiden mening is die schijn meer dan ‘gerezen’ wanneer ik als burger noodgedwongen geconfronteerd wordt met een ‘vertegenwoordiger (M/V) van de neutrale rechtstaat’ die mij op ostentatieve wijze zijn/haar levensbeschouwelijke overtuiging voor de voeten werpt. Ostentatief omdat het evenzeer niet van goede smaak zou getuigen dat men een kruisbeeld op het hoofd zou dragen, nadat het laatste in 2001 uit een Ieperse rechtszaal werd verwijderd. Maar er is meer aan de hand.

Het Boomse ‘hoofddoekendebacle’ indachtig, waarbij het gemeentebestuur van NVA, CD&V en open VLD terecht per direct werden teruggefloten door hun respectievelijke partijtop, maakt toch meer dan duidelijk dat volgens deze fracties de levensbeschouwelijke overtuiging van het geviseerde gesluierde raadslid Nihad Taouil wél degelijk een gelijke plaats in de samenleving toekomt. Het ijverige minderhedenforum kon onmogelijk de heren De Wever, Beke en De Croo te snel af zijn om het democratische deficit van dergelijke ingreep te beklemtonen. Het Parlement, of in deze de Gemeenteraad is immers dé plaats bij uitstek van het debat waar de verkozenen verschillende levensbeschouwelijke stromingen moeten kunnen verdedigen en zeer verschillende overtuigingen uitspreken door van een zeer grote vrijheid van meningsuiting te genieten. De rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens laat in dit verband geen enkele twijfel (EVRM, Zdanoka c. Lettonie, § 117). Hebben de dames iets gemist door hun geëmotioneerd-offensieve drammerigheid?

Kerbache en Charkaoui zouden beter eens diep nadenken over een en ander.

Als eerste wil ik opmerken dat de huidige multiculturele maatschappij, like it or not, tot nader order nog altijd een democratische rechtsstaat is. Menige obediënties, ook de islamitische, huldigen principes die in strijd zijn met de fundamenten van die rechtsstaat. Een ambtenaar is geen vertegenwoordiger van de multiculturele samenleving t.o.v. de burgers maar van de neutrale democratische rechtsstaat.
Ten tweede lijkt de vraag opportuun of zij überhaupt de intentie hebben om enige wederkerigheid aan de dag te leggen als woordvoersters van hun achterban t.o.v. deze rechtsstaat, het volk, iedereen? Ik verwijs naar het voorbeeld van de vernoemde partijvoorzitters die wars van hun eigen overtuiging in het eigen vlees hebben gesneden door hun acolieten publiekelijk tot de orde te roepen ten faveure van, in casu de islamitische obediëntie van raadslid Taouil?
Ten derde en laatste, nemen deze dames de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het doorbreken van de modus vivendi, het pacificatiemodel, hoe symbolisch het ook moge zijn? Zijn zij bereid om akte te nemen van het feit dat het compromis betreffende de uiterlijke neutraliteit van de ambtenaar is tot stand gekomen toen er van enige residentiële islamitische aanwezigheid in onze contreien geen sprake was. Dat bewijst in een moeite dat de Europeanen geen islam nodig hadden om voordien in de waanzinnigheid van godsdienstoorlogen te vervallen, integendeel.

Sinds het ontstaan en verder evolueren van de inhoudelijke, maar tevens symbolische neutraliteit, hebben de Europeanen dergelijke conflicten steeds kunnen ontmijnen. Een verdienste die de door Kerbache en Charkaoui voorgestelde multiculturele samenleving nog zal moeten bewijzen. In de huidige economische malaise, waar het Rode Kruis in Spanje ondervoede kinderen moet bijstaan, In Hongarije en Griekenland neo nazi’s de straat opniew terroriseren,  zijn de Gentse acties van het minderhedenforum, BOEH en anderen immers niet geheel vrijblijvend. Sympathie is immers evenzeer niet wettelijk afdwingbaar. Het verhaal van de lont en het vat. Mantelpakje of niet. De Wever, Beke en De Croo zullen dan nog weinig indruk maken. Mijn witte zakdoek evenmin.

Lees de petitiebrief voor het behoud van de neutrale rechtsstaat op http://www.neutraliteit.blogspot.be  en teken!

Het is vijf voor twaalf…

Door:

Peter Calluy

Auteur van:
Kroniek van een aangekondigd onheil/ ASP

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", België, Islamisering, Multiculti. Bookmark de permalink .

8 reacties op De halal-kerstening van Gent en Antwerpen in een mantelpakje

 1. Homoslim zegt:

  Die afsluitende zin… “Het is vijf voor twaalf”…

  Dat zei wijlen Pim al… Inmiddels heeft de klok geslagen en slapen we rustig verder

  Like

 2. Jean zegt:

  Ze willen of ze kunnen het maar niet begrijpen daarom wil ik het nogmaals herhalen:
  Wij leven niet in een multiculturele maatschappij, wij leven in Vlaanderen in een VLAAMSE MAATSCHAPPIJ waarin allochtonen ONZE normen, waarden, wetten, zeden, taal én cultuur hebben te respecteren zo niet opkrassen geblazen want wij zullen ons NOOIT OF TE NIMMER aanpassen aan die allochtonen en zeker al niet aan barbaarse waanzin.

  Like

 3. oogenhand zegt:

  Reblogged this on oogenhand and commented:
  Hoofddoekverboden zijn niet erg zinvol. Wel zinvol is jongens met Islamitisch privilege met hun eigen straffen terug te pakken.

  Like

  • hans-e-pans zegt:

   Misschien een educatieve straf voor die lichtgetinte Finnen voor straf een tijd met hoofddoek rond te laten lopen.

   En dan een ietsje te strak graag.

   Like

 4. wim van rooy zegt:

  Alles, maar dan ook alles wijst in België in de richting van meer islamisering. Twijfel daaraan niet. Elke dag kun je er genoeg voorbeelden van vinden: Anciaux c.s. met een godsgruwelijk en gedachteloos islamofobie-voorstel dat het vrije woord aan banden legt, het ontslag van ‘weerman’ Trullemans omdat hij even scherp uit de hoek kwam tegen de aanhangers van de religie van de vrede…. In een opiniestuk vandaag in De Standaard over het intrekken van het hoofddoekenverbod in Gent, ondertekenden zowat alle vrijzinnigen (in de Belgische betekenis van dat woord) tegen die intrekking, maar niet eenmaal zult u het woord islam terugvinden. Vrijzinnigen (helaas geen vrijgeesten) vechten hier een vorige oorlog uit en maken de vrijgeest die het kind bij de naam noemt tot een morele paria.

  Like

 5. Guillaume Plas zegt:

  Mijn artikel is ook te lezen op Nieuw Pierke
  • Gesluierde ambtenaren achter de openbare loketten, dat moet kunnen volgens Groen en sp.a

  Gesluierde ambtenaren achter de openbare loketten, dat moet kunnen volgens Groen en sp.

  Guillaume Plas – 12.4.2013

  Bruno Tobback verkondigt in naam van de sp.a dat het gedaan is met de absolute neutraliteit: Wij nemen afstand van de absolute neutraliteit.(1) Hij spreekt zelfs van het dogma van het laïcisme van de Staat.(2) Is Bruno Tobback bekeerd tot de islam? Of de Staat is neutraal of hij is het niet, m. B.Tobback. Een Staat mag niet half neutraal zijn, dan is het een gevaarlijke partijdige Staat. Alleen een seculiere, neutrale Staat waarborgt de vrijheid van iedereen, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst. De laïciteit is vrijheid en veiligheid van allen. (14.5.2007 toespraak Chirac-standaard.be) De Staat mag geen ideologische kleur hebben. De ambtenaren vertegenwoordigen de overheid. Het kan niet dat ze aan “godsdienstpropaganda en proselitisme” doen, met ostentatieve shariakledij, in de uitoefening van hun functies. Dat verbieden tast geenszins de vrijheid van godsdienst aan, zoals Groen en sp.a nu beweren. Wouter Van Besien (Groen) zegt: “je moet de mensen de vrijheid geven om hun cultuur en godsdienst te beleven.(3) Godsdienst wordt niet beleefd in een overheidsdienst of op de werkplaats, m. Wouter Van Besien, maar in de moskee of thuis en niemand belet dat. Een ambtenaar is betaald op de werkvloer om te werken, niet om propaganda te maken voor zijn of haar godsdienst. Volgens deze stelling moeten de moslims dan ook gebedsruimtes krijgen, om 5 keren per dag te bidden, confessionele voeding, ramadanverlofdagen, gescheiden refters om niet te moeten zitten naast collega’s die varkensvlees eten, enz., anders tast men hun godsdienstvrijheid aan. Iedere ambtenaar kan dus zijn eisen stellen, volgens zijn geloof of overtuiging. Waar is dan de grens? Ja, Allah gaat zich niet tevreden stellen met gesluierde moslima’s in de overheidsdiensten, Hij heeft nog veel andere eisen. U hebt volledig de moslimargumentatie overgenomen om de islam overal op te dringen, en roept de andere partijen op zich ook te onderwerpen. En U weet islam wil zeggen “onderwerping”.De moslimgelovige is volgens de uitdrukking van Erdogan een soldaat van de islam, zij moet de overheidsdiensten overrompelen met haar shariakledij. Wouter Van Besien zegt: Bovendien zorgt het hoofddoekenverbod voor een extra drempel om bij die overheid te kunnen werken.(4). Als men een openbaar ambt wil bekleden moet men zich schikken naar de wetten die gelden voor iedere ambtenaar in een seculiere Staat, tenzij de linkse partijen vinden dat de Koranwetten boven de seculiere wetten staan? Wie dat weigert, sluit zichzelf uit voor het openbaar ambt en schept zelf de drempel, m. Wouter Van Besien. Volgens groen, sp.a en PvdA, moet de Staat zich onderwerpen, niet de moslimabeambte. Als men deze strategie en deze redenering aanvaardt, moeten alle godsdienstige eisen ingewilligd worden. Als de moslimambtenaren zeggen: ik moet ook een gebedsruimte hebben in de overheidsdiensten, om 5 keer per dag te bidden dan moet dat kunnen, anders stelt men weer een drempel om bij de overheid te kunnen werken, volgens Wouter Van Besien. Deze sofistische argumentatie wordt al jaren door de islamieten gebruikt om overal de sharia in te voeren.

  • Hoofddoek een futiel detail

  • Het debat over de hoofddoek is volgens Bruno Tobback, voorzitter sp.a, een “futiel detail” (5) en vader Tobback zegt dat het verbod nefast is voor de emancipatie van allochtone vrouwen in onze samenleving.(6) Hoe kan de sluier dragen een vrouw emanciperen? Dat is een belediging voor alle geëmancipeerde moslimvrouwen, die weigeren de islamitische militante hoofddoek te dragen. Deze vrouwen hebben zich juist geëmancipeerd door de islamitische sluier of de islamitische hoofddoek af te verwerpen m. L Tobback. De islamitische sluier en hoofddoek zijn stigmata van discriminatie zegt Chahdortt Djavann, en zij weet tenminste waarover ze spreekt.(7) Claude Guibal (UMP)) zegt dat niets meer gezagsondermijnend is voor de republikeinse orde, dan “het communautarisme”, waarvan de sluier de banier is. En dit communautarisme is een apartheidspolitiek, gesymboliseerd door de islamitische hoofddoek De islamitische militante hoofddoek in de openbare dienst, is geen futiel detail, m. Bruno Tobback. Het is het behouden of verwerpen van de seculiere neutrale Staat. Als burgers zich moeten aanbieden voor gesluierde moslimabeambten in de overheidsdiensten, krijgen deze de indruk al in een moslimstaat te leven. Het is een belediging voor alle burgers die niet willen geconfronteerd worden met ostentatieve religieuze symbolen in openbare diensten, omdat dit de negatie is van de democratie, de neutraliteit en de laïciteit van de Staat. Het is een belediging voor geëmancipeerde moslimvrouwen die weigeren hun vrouwelijkheid te verstoppen. Ja de moslimasoldaten, zoals de “meiden van Halal” in dienst van de islam, zeggen dat ze toch zo gelukkig zijn met hun omslagdoeken over het hoofd om zich te onderscheiden en niet lastig te worden gevallen. (S.33:60) Het is absurd te beweren dat men vrij onderdrukt is. Zelfs in Turkije is de sluier of hoofddoek (synoniem) verboden in de openbare diensten, dankzij de grote staatsman, Kemal Atatürk, weliswaar niet meer voor lang, dankzij de fundamentalist Erdogan. De eminente rechtsgeleerde en columnist Afshin Ellian, die wegens de Iraanse islamdictatuur moest vluchten schreef: Scheiding kerk en staat verdraagt geen hoofddoek. De hoofddoek is een religieus (of ideologisch) symbool dat aan een staatsfunctionaris een partijdige uitstraling geeft. Het onderscheid tussen wij en zij, gelovigen en ongelovigen (met alle consequenties van dien) is een wezenlijk aspect van alle religies. (Elsevier.nl 16.3.2011). Deze eminente universiteitsprofessor die uit de Iraanse islamdictatuur vluchtte, weet waarover hij spreekt, heren voorzitters van Groen, sp.a en PvdA. U zou best eens lezen wat hij schrijft. Etienne Vermeersch zegt dat het opheffen van het hoofddoekenverbod strijdig is met het ware socialisme (Standaard 2.4.2013 – Gesluierde beginselen). De islamitische hoofddoek is een oorlogsmachine tegen de democratie, zegt François Truon.(8) De overheid en de ambtenaren mogen zelf niet geïdentificeerd kunnen worden aan enig geloof, daarvan mag een onpartijdige staat niet afwijken. Dat moet gelden voor “alle” ambtenaren. Bert Anciaux zegt dat het hoofddoekenverbod voor advocaten racistisch is.(9) Hij gebruikt het ultieme wapen om de andersdenkenden neer te sabelen en stemmen te winnen, ze zijn racisten. Om een einde te maken aan de seculiere Staat, hebben de linkse partijen de argumenten en de retoriek van de moslimfundamentalisten overgenomen. Het concept laïciteit is strijdig met de islamideologie, dus maar op sluwe wijze er een einde aan maken. Men kan niet tegelijk moslim zijn en laïek, leest men op moslimsites (Yabiladi.com 30.9.2012-Laïcité, Arabe et islam -On ne peut être musulman et laique). Een moslim kan niet laïek zijn zegt Koning Hassan II (elmazzika.com -Un musulman ne peut être laïque). De sjariakledij, het islamitisch uniform, embleem van ongelijkheid van man en vrouw, moet overal binnendringen. Paus Benedictus XVI wil een gezonde laïciteit, zij is dus ziek. Er is geen beter geneesmiddel dan er een einde aan te maken. Volgens Wouter van Besien (Groen) leven wij in een kille en verkeerd begrepen neutrale Staat, tot Groen en de moslims ons nu daarvan bewust hebben gemaakt, dankzij de islamitische eisen. Hij weet hoe dat kan opgelost worden: gesluierde vrome, kuise, deugdzame moslima’s achter de openbare loketten en islampropaganda op de werkvloer.(forumpro.fr – La pudeur de la femme, c’est le Hijab). Hij roept CD§V en Open-Vld op om hun steun te verlenen, anders komt er geen einde aan deze kille en verkeerd begrepen neutraliteit.(10) Meyrem Almaci (Groen) zegt “Het gevolg van het doortrekken van de huidige visie is het ontstaan van een samenleving waar alles grijs is en vooral, een overheid die een negatie vormt van verscheidenheid, en neutraliteit is niet steriel: ze staat of valt niet met de kledij, wel met een gelijke behandeling van elke klant, ook aan het loket.(11) De gesluierde moslima achter het loket, moet aan de “steriele neutraliteit” en de “grijze overheidsdiensten” een einde maken en tonen dat ze tot de oemma behoort, de wereldwijde islamitische gemeenschap – de beste gemeenschap die er voor de mensen is voortgebracht (S,3:110) en niet tot de Europese unie, niet tot de Belgische maatschappij. Eva Brems (Groen) stemde tegen het boerkaverbod en Meyrem Almaci (Groen) onthield zich. Het verbod op de onmenselijke slavinnenboerka gaat in tegen alle internationale afspraken over mensenrechten beweert Eva Brems.(12) Een mobiele moslimagevangenis verbieden, schendt dus de mensenrechten volgens E. Brems. Zij zou zich moeten schamen. Ja, de moslims zijn boos over het Belgisch boerkabesluit.(13) Ja, moslimterroristen dreigden met aanslagen wegens dat verbod.(14) Hetzelfde gebeurde in Frankrijk, tegen de Regering en het parlement. Allah bepaalt wat nog in Europa mag. De boerka achter het loket moet dan ook kunnen, anders schendt men de godsdienstvrijheid en de mensenrechten. En als de overheid de shariakledij toelaat in de overheidsdiensten, is het toch alleen nog aan de islam daarna om de aard ervan te bepalen, niet de overheid. Weldra zullen wij niet meer weten wat mensenrechten zijn of gelijkheid van mannen en vrouwen, als men het argumentarium aanvaardt van Eva Brems, Groen en sp.a. De vijanden van de laïciteit gebruiken een sofistische woordenschat om de laïciteit te verketteren. Het ontbreek niet meer aan adjectieven daartoe. De socialisten hebben jarenlang het concept van neutrale Staat en laïciteit hoog in het vaandel gedragen. Het was één van hun idealen en daarom stemde ik jarenlang voor de socialisten, maar dat zou ik nu niet meer kunnen. Nu willen de socialistische judassen, een einde maken aan de neutraliteit van de Staat, aan het dogma van het laïcisme, zoals Bruno Tobback het nu uitdrukt. Zoals Judas, volgens de legende, voor zijn verraad 30 sikkels kreeg, willen zij de neutraliteit en de laïciteit van de Staat verraden in ruil voor moslimstemmen. De gelijkheid van mannen en vrouwen is niet meer hun zaak. De moslimvrouw mag onder de “charia à domicile” leven, zoals ze dat in Frankrijk noemen. Tweeduizend meisjes lopen gevaar op besnijdenis in België (gva.be 8.4.2013). Zouden Meyrem Almaci, Yasmine Kherbache en Eva Brems zich eens met deze barbaarse seksuele verminkingen willen bezighouden, of is dat islamofobie? De sp.a vindt dat Patrick Janssens de moslimstemmen heeft verloren wegens het hoofddoekenverbod. Als daardoor de sp.a minder stemmen haalt, meent Tobback dat ze als partij moeten nadenken hoe dat terug rechtgezet kan worden.(15) en de beste wijze van rechtzetting is de islamitische eisen inwilligen. Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen liepen heel wat kiezers over naar Groen en PvdA(16) en die stemmen wil de sp.a nu terug. Salman Rushdie zegt dat de godsdiensten een soort maffia zijn.(17) Hij weet waarover hij spreekt. De Iraanse ayatollah Hassan Saneii heeft in 2012 de beloning om Salman Rushdie te doden op 3,3 miljoen dollar gebracht. (17.9.2012 – volkskrant). Hebben jullie een protest gehoord van Groen en sp.a? Ayatollah betekent teken van God, het is een hoge sjiitische geestelijke, kenner van de islam. En als ayatollahs of imams bevelen te doden in naam van Allah en de Koran, dan is dat geen misdaad, dan wordt men zelfs beloond. De Korangod en de Bijbelgod bevelen om te doden, maar men preekt dag in dag uit: “God is liefde”. Is moorden dan “liefde”? Men moet stoppen met “onredelijke religieuze accommodaties” tot in de openbare diensten, tenzij men alles wil shariatiseren. De westerse tolerantie mag geen zelfmoordpact zijn, schrijft de Washington Post.(18)

  • Hypocrisie van Bruno Tobback (sp.a) en Wouter Van Besien, die doen alsof ze niet weten wat de shariakledij voor moslima’s betekent

  • Het verbod op “uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of andere overtuigingen” achter de loketten van de Antwerpse Stad noemt Yasmine Kherbache een “dresscode”. In plaats van de verschillen tussen mensen en groepen weg te moffelen zegt ze, zouden we beter focussen op wat hen zou moeten verbinden: respect voor grondrechten zoals de vrijheid van godsdienst en meningsuiting, en het verbod op discriminatie. De gesluierde moslimvrouw achter het loket, mw. Kherbache, verbindt haar alleen met de moslimgemeenschap niet met de Belgische maatschappij, niet met de ongelovigen, die volgens de Koran openlijke vijanden zijn, die moeten bestreden worden.(S.4:102). De islamitische militante hoofddoek is juist het symbool van het verbod op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, discriminatie van man en vrouw, verwerping van de westerse samenleving, verwerping van de democratie, verwerping van de ongelovige, mw. Kherbache. Hij die van godsdienst verandert, dood hem zegt Mohammed (Bukhari 4.52.260).U doet beroep op de vrijheid van godsdienst om onze vrijheden te ondermijnen. U weet dat in de islam geen godsdienstvrijheid bestaat en evenmin vrijheid van mening. U wil niet dat de verschillen worden weggemoffeld en dat wil de segregationistische koran evenmin, hij verdeelt de wereld in de “goede moslim” en de “afschuwelijke ongelovige” die in de Koran wordt beschimpt, bedreigd en moet uitgeroeid worden. Deze verschillen wil u ook tonen achter de openbare loketten met de islamitische militante hoofddoek. Omdat de ongeletterde, misogyne, polygame profeet Mohammed in zijn harem (S.33:51) vrouwen sluierde 13 eeuwen geleden, moeten nu de moslimmeisjes of vrouwen eeuwig deze shariakledij dragen. Is er iets meer absurd dan dat mw. Yasmine Kherbache en Meyrem Almaci? In plaats van u te verzetten tegen het symbool van de ongelijkheid, steunt U de moslimaslavinnenkledij. Weet u niet dat de koran van de vrouw een ondergeschikt wezen maakt? De koran staat vol haatverzen tegen de niet-gelovige van het begin tot het einde en zelfs ook na de dood. In de Koran staat niets dat “ongelovigen en gelovigen” verbindt mw. Y.Kherbache. De ongelovigen zijn erger dan beesten(S.8-23), de ongelovigen zijn de slechtste der schepselen (S.98.7), slaat hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af(S.8.13) dood de afgodendieren (S.9-5). De koran ontmenselijkt de ongelovige. Het boek staat vol discriminatie tegenover de ongelovigen, tegenover vrouwen, joden, christenen. Moeten wij, voor deze haatgodsdienst respect hebben mw. Kherbache, zoals u het eist? Alleen gelovigen moeten “hun” godsdienst respecteren. U kunt deze verplichting niet opleggen aan andersgelovigen of andersdenkenden. Wij vragen U ook niet om respect te hebben voor atheïsme, dat zou uw vrije meningsuiting beperken en dat kan mag niet. U doet beroep op de grondrechten, maar verzwijgt dat de islam de fundamentele grondrechten van de mens verwerpt. Niemand moet religieuze of niet religieuze ideologieën respecteren mw. Kherbache, maar wel de mens, gelovig of niet gelovig, maar de moslimleiders willen van hun godsdienst een ras maken. Een ideologie kan men niet kwetsen en mag men verfoeien, beschimpen, bekritiseren, haten, enz., anders leeft men in een dictatuur mw. Kherbache. Een haatgodsdienst mag men haten zoals men het hatelijk nazisme mag haten in een democratie. Uw eis van respect voor de godsdienst, dat is een eis om blasfemie strafbaar te stellen. Dat vragen al de dictatoriale moslimlanden. De koran zelf, respecteert de andere godsdiensten niet, maar wij zouden wel uw godsdienst moeten respecteren, mw. Khebache. De islam duldt geen enkele andere godsdienst: Hij (Allah) heeft zijn boodschapper Mohammed gezonden om de ware godsdienst (islam) te doen zegevieren over alle godsdiensten (S.9:33), bestrijdt zij die de ware godsdienst niet belijden (S.9:29), de islam is de ware godsdienst van Allah (S.3:20).

  • Shariadresscode

  • U spreekt van een “dresscode” in het Antwerps stadsbestuur mw. Kherbache, wel in Maleisië heeft de Raad van islamitische geestelijken een fatwa uitgesproken tegen meisjes die zich jongensachtig gedragen of kleden.(19) De Islamitische dresscode of shariakledij, mevr. Kherbache is het symbool van de onderdrukte moslimrouw. Dat symbool moet volgens U, Groen en sp.a, aanwezig zijn achter openbare loketten, anders is er schending van de godsdienstvrijheid. De shariakledij maakt van de moslimvrouw een moslimslavin die zelfs niet het recht heeft om vrouw te zijn, zij moet al wat vrouwelijk is verbergen, zelfs haar haardos. Zij moet volgens de verschillende sektestromingen in de islam, haar vrouwelijkheid verstoppen onder ” een nikab, hijab, tchador, dupatta, khimar; abaya, jilbab, boerka, boerkini, enz. De kleur ervan wijzigt er niets aan. De kleurvariatie is maar een semantische lafheid, zegt Chhahdortt Djavann. Deze shariakledij ontneemt de moslimvrouw haar persoonlijke identiteit, zij mag alleen een collectieve islamitische identiteit hebben die veruiterlijkt wordt door het moslimkostuum dat al de moslimvrouwen ontvrouwelijkt, depersonaliseert, anonimiseert en standaardiseert. Mode of schminken bestaat niet voor de gesluierde moslima, zij moet haar blik neerslaan, zij moet haar sluiers over haar boezem trekken en mag haar schoonheid niet laten zien. (S.24:32) De sjariakledij is het attribuut van de inferieure vrouw die polygamie moet dulden, de man mag slavinnen gebruiken zoveel hij wil en tijdelijke echtgenotes hebben (concubines). (S.4:4) de man mag haar afranselen tot ze gehoorzaamt (S.4:25-35) zij is een akker die de man mag ploegen wanneer hij het wil (seksobject) (S. 2:224), wegens een defect in haar intelligentie zegt Mohammed, is de getuigenis van een vrouw de helft waard van deze van een man. (S.2:288 – hadith 1.6.301 Bukhari), Mohammed heeft niemand gezien die meer te kort schiet in intelligentie en religie dan de vrouwen (deel 2:541), ja, het merendeel van de bewoners van de hel zijn vrouwen zegt Mohammed (hadith Bukhari vol.4:464 blz.305)), zij mag het huis niet verlaten zonder de toestemming van haar man (S.33:33), de man erft tweemaal zoveel als een vrouw (S.4:11), Mohammed zei: ik heb geen enkele plaag achter mij gelaten, schadelijker voor mannen dan vrouwen. (D. 7:33). Mohammed liet een vrouw stenigen” na haar bevalling, wegens overspel (Hadith 2), een moslima mag alleen een moslim huwen, enz. Alle godsdiensten (of sekten, een synoniem) zijn misogyne, zelfs het boeddhisme. De islam is dus geen uitzondering. Mw. Yasmine Kherbach en Almaci doen of ze niet weten wat in de koran staat. De koran verbiedt integratie. Niet de seculiere wetten beletten in Europa dat de moslimvrouwen gelijk zijn aan mannen, maar wel de islam mw. Kherbache en Almaci. Daarover zwijgen jullie, in plaats van deze onderdrukte moslimvrouwen te helpen zich te emanciperen en dat is de sluier enz. op de vuilnisbelt werpen. De profeet zei: als een moslim zijn godsdienst verlaat, doodt hem dan. (Sahih Bukhari, boek – 52 4.52.260). De koran is van A tot Z een apartheidspolitiek met de goede moslim en de afschuwelijke ongelovige: Voorwaar, de ongelovigen zijn een “openlijke vijand” voor u (S.4:102), O gij die gelooft, neemt “buiten uw volk” geen ander tot intieme vrienden. (S.3:119)

  • Zij die de korandictaturen ontvluchtten weten wat de onmenselijke islam betekent

  • De Bengaalse schrijfster (vroeger vrouwenarts) Talisma Nasreen, ontvluchtte in 1994, Bangladesh. Een fatwa beval haar te doden, wegens haar boek “Shame -schande”. Zij heeft 10 jaar de sluier moeten dragen, het was de sluier of de dood zegt ze. Volgens haar is de sluier het teken van de diepste onderdrukking van de vrouw en men kan niets overhouden van de Koran dat goed zou zijn (20) de islamitische hijab is een integristisch uniform, zoals in het verleden de “bruine of zwarte hemden” zegt ze. De Iraans-Franse antropoloog en schrijfster, auteur van “Bas les Voiles”, la “Muette -De zwijgster”, enz., Chahdortt Djavann zegt dat ze het islamitisch totalitarisme en de religieuze barbarij aan den lijve heeft ondervonden in al zijn aspecten. Voor haar maakt de sluier van de vrouw een untermensch, een eeuwige minderjarige overgeleverd aan de willekeur van de man, de sluier is een fysieke mishandeling, de gele ster van de vrouwelijke conditie, het islamitisch dogma van de barbarij die zich op het lichaam van de vrouw schrijft en er zich meester van maakt, de mixiteit in de ruimte afschaft, een echte aliënatie. Minderjarigen sluieren is een lichamelijke, een sociale en een seksuele mishandeling.(21) Het islamitisch fascisme, zegt ze, is erger dan het nazisme daar het God, de Opperste gerechtigheid, inroept.(22) De islam zelf is het probleem, zegt ze. Wafa Sultan, Amerikaanse psychiater van Syrische afkomst, met de dood bedreigd door de islamieten, auteur van “A God Who Hates – Een God die haat” enz., meent dat Wilders zich nog mild uitlaat over de Koran. Die vindt ze erger dan Mein Kampf, omdat Mein Kampf een politiek boek is en de Koran een vermenging van politiek en religie en een politieke ideologie kan men beter overwinnen dan een politieke ideologie ingepakt in een religieuze ideologie. Zij ook zegt dat de islam zelf het probleem is. Ex-groen parlementslid van Iraanse afkomst, Farah Karimi, zelf gevlucht uit Iran, stelt over de positie van de vrouw binnen het islamitisch recht: « Wie zich verdiept in de sjaria, de islamitische wetgeving, die gebaseerd is op lichamelijke straffen, en de vrouw duidelijk in mindere positie plaatst dan de man, kan niets anders concluderen dan dat de praktijk en de beginselen niet in overeenstemming zijn met het recht op leven, op lichamelijke integriteit en de gelijke rechten van mannen en vrouwen.(23) De Iraanse dokter Younus Shaikh, auteur van “Islam and women” die moest vluchten omdat hij werd veroordeelt tot ophanging wegens blasfemie, zegt aan de beschaafde volkeren: “Uw weigering het hoofd te bieden aan de militante islam vandaag zou ons meer kunnen kosten dan onze individuele levens: onze verworven beschaving die ons dierbaar is. Geloof heeft gevolgen: het feit dat de islam in het centrum staat van de sociale, mentale en intellectuele achterstand, de kwelling van de vrouwen en minderheden, het fundamentalisme, het extremisme en modern terrorisme kan men niet loochenen. Vredelievende en verdraagzame godsdienst” zijn niets anders dan holle woorden. De islam zegt hij, is een georganiseerde misdaad tegen de menselijkheid”.(24) De Algenrijnse journaliste Djemila Benhabib, auteur van “Ma Vie à contre-Coran” en “Les Soldats d’Allah à l’assaut de l’Occident” en die Algerije ontvluchte wegens de islamitische terreur van de FIS, zegt neen aan de sluier”, het enige verschil tussen de hidjab en de burka is de grootte van de stof, de sluier is een obsessioneel verband met het lichaam, het vlees, het geslacht, de sluier is de controle van de seksualiteit van de vrouw. (djemilabenhabib.com), zij is droevig gestemd dat de hijab (hoofddoek) bij soccer (voetbal) op het voetbalterrein wordt geduld in Quebec. (8.3.2013 – radio-canada.ca) maar ook bij de Olympische spelen heeft het IOC, de gesluierde Saudische atleten toegelaten. Pretpark Walibi Holland installeert gebedsruimtes voor moslims – (24.12.2012 – hln.be). Gaan er nog plaatsen zijn waar er niet moet worden gebeden? Overal moet de vlag van de islam wapperen. Het voormalig Nederlands parlementslid van Somalische afkomst, auteur van de “Zoontjesfabriek”, de “Maagdenkooi”,” enz., Ayaan Hirsi Ali, die moest vluchten uit Nederland, haar land, wegens de ernstige doodsbedreigingen van de islamieten zegt: De islam is tot geen enkele concessie bereid. Een gematigde islam bestaat niet (25),zij zegt ook dat de hoofddoek ervoor staat dat de vrouw verantwoordelijk is voor de seksualiteit van de man. Ik moet mij bedekken, Ik moet mij in mijn bewegingsvrijheid beperken, om te voorkomen dat zij lusten ervaren. Daar staat de hoofddoek voor. Ten tweede heeft de hoofddoek ook een politieke betekenis: een signaal van “we zijn er, we worden met steeds meer”, als een vlag van het geloof.(26).Dat de sp.a, Groen en PvdA, de islamitische eisen steunen om de islamitische militante hoofddoek of sluier op te leggen tot in de overheidsdiensten is de gelijkheid van man en vrouw negeren, de democratie negeren.
  • Partijvoorzitters: BrunoTobback (sp.a), Wouter Van Besien (Groen), Meyrem Almaci, Ysmine Kherbache, durven jullie beweren dat voormelde slachtoffers, mannen en vrouwen, die ik hier citeerde, de waarheid niet spreken over de islam en de shariakledij? Is het niet de taak van de politici om ons een neutrale, onpartijdige Staat te garanderen? Is het niet de taak van de politici om de godsdienst en de Staat niet te vermengen, zodat we niet afglijden naar een nieuwe Inquisitie, na een einde te hebben gemaakt aan de christelijke Inquisitie? Hebben ook al de ambtenaren het recht het symbool van hun godsdienst te dragen, het logo van hun partij of hun sportclub of vereniging, mag de Sikh met lange baard (hij mag zich niet scheren of zijn haar laten knippen, volgens zijn godsdienst) met zijn tulband en met zijn kirpan op de borst (dolk met lemmet van 15-20 cm volgens het Hooggerechtshof van Canada een religieus symbool en dan geen dolk meer), achter het loket zitten? Mag de vrijmetselaar zijn schootsvel of de maçonnieke blauwe sjerp dwars over de borst dragen van rechts naar links, achter het loket? Gaat naast de gesluierde moslima, een moslim in djellaba zitten met een lange baard (uwkuze.net -baard scheren is verboden -haram -islamitisch oordeel over de baard? Gaat dit dan niet op Saoedi-Arabië lijken? Gaat u de ambtenarij religieus communautariseren? Gaat U van de overheidsdiensten een folkloredienst maken? Gaat u ons terugsturen naar het middeleeuws religieus obscurantisme, waardoor een einde wordt gemaakt aan de Verlichting waarvoor we 16 eeuwen hebben gevochten.
  • 1.dewereldmorgen.be 27.3.2013 -Bruno Tobback: Sp.a moet zich uitspreken waarover ze vroeger zweeg
  • 2.knack.be 27.3.2013 – -Bruno Tobback pleegt uit de hand gelopen vadermoord. In België onderhoudt de Staat al 6 erkende godsdiensten (sekten) met belastinggeld dat is ook in strijd met de laïciteit van de Staat – lees op Nieuw Pierke: Godsbelastingen geïnd door de Staat, is geen scheiding van godsdienst en Staat.
  • 3.knack.be 26.3.20123 -Hoe kunnen Open VLD en CD&V hoofddoekenverbod blijven verdedigen?’ dewereldmorgen.be 27.3.2013 – Bruno Tobbak: SP.A moet zich uitspreken waarover ze vroeger zwegen”.
  • 4.groen.be – 26.3.2013 – Hoofddoekenbocht sp.a is goede zaak voor Vlaamse samenleving, nu de andere partijen nog
  • 5.knack.be 27.3.2013 – Bruno Tobback pleegt uit de hand gelopen vadermoord
  • 6.nieuwsblad.be – 25.2.2008 – Hoofddoekenverbod is stoer doen tegen de islam
  • 7.Wordpress.com -Chahdortt Djavann over de hoofddoek
  • 8.Association suisse pour la laïcité
  • 9.Vndaag.be – 11.5.2011 – Anciaux: Hoofddoekenverbod voor advocaten is racistisch
  • 10.nieuwsblad. be – 26.3.2013 – Groen: Hoe kunnen Open Vld en CD§V voor hoofddoekenverbod zijn?
  • 11.meyremalmaci.be – 27.3.2013 -Waar diversiteit weggevaagd wordt, zou vanzelf neutraliteit bestaan
  • 12.demorgen.be 26.5.2012 – Boerkaverbod
  • 13.deondernemer. nl – 30.4.2010 – Moslimsboos over het Belgisch boerkabesluit
  • 14.gva.be 6.5.2010 – Terreurdreiging België wegens boerkaverbod
  • 15.brunotobback.be 9.10.2012 – Interview met Bruno Tobback in Zaman
  • 16.hln.be 26.3.2013 – Voor de sp.a mag de hoofddoek
  • 17..marianne.net – 16.12.2012 – Salman Rusdie: “Les religions sont une sorte de mafia
  • 18.Post (5.10.2010 -Acquit Geert Wilders)
  • 19.gva.be 24.10.2008 – Fatwa voor meisjes die zich in Maleisië jongensachtig gedragen
  • 20.lexpress.fr 10.4.2013 -Je me sens la responsabilité de dénoncer l’islam
  • 21.Chahdortt Djavan – Stasicommissie – 19.12.2003 -humanité.fr Une pudeur pornographique
  • 22.elisseievna.blogsport.fr- Chahdortt et les chats persans
  • 23.volkskrant.nl -27.9.2002 – Islamitische vrouw strijdt op twee fronten
  • 24.rationalistinternational.net – Islam et les femmes
  • 25.trouw.nl 20.3.02010 -De handlangers van de djihad
  • 26.liberales.be – 25.3.2010 – De islam is onverenigbaar met het liberale waardenstelstel.
  • Mathias De Clercq(Vld): Het loket is de straat niet: Ik wil een beroep doen op de ratio van mijn collega-gemeenteraadsleden. Ik hoop dat men de moed heeft om na te denken over het belang van de neutraliteit van een dienstverlenende overheid en een principiële scheiding van kerk en staat. Want het is net het handhaven van het seculier neutraliteitsprincipe dat een klimaat garandeert waarin die diverse samenleving kan bloeien. Net de progressieve waarde van de laïciteit, die voortvloeit uit het Verlichtingsdenken, draagt het meest bij tot het handhaven van een harmonieuze samenleving. Net door een neutrale dresscode voor ambtenaren respecteren we ten volle de individuele overtuigingen van onze burgers. 27.5.2013 .mathiasdeclercq.be
  • P.S. In Brussel stoppen buschauffeurs hun voertuig van de MIVB om hun bidtapijt boven te halen en te bidden (Capitale.be 7.10.2010 – . Des chauffeurs de la Stib s’arrêtent pour prier dans leur bus ou leur tram: une dizaine de plaintes sont déposées chaque année
  • Lees ook op NIEUW PIERKE: De communautarisering van onze maatschappij door onredelijke religieuze accommodaties”

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s