Schaam je, Edward van Voolen! Schaam je, Annemiek Schrijver!

Screenshot_54

(Door: Martien Pennings)

__________________________________________________________

Terug naar de pathetische sfeer van het interview van Annemiek Schrijver met Edward van Voolen, waarin de ontkenning van het Kwaad in dienst staat van het hedonistisch narcisme van een christendom dat is gedegenereerd tot een therapeutisch woord-fetisjisme – van wat G. K Chesteron al benoemde als de op hol geslagen deugd: “respect”. Laat me toch niet zo schreiend lachen, wijze Rabbi! 

Schaam je, Edward van Voolen! Schaam je, Annemiek Schrijver!
_________________________________________________________

Het was een herhaling uit 2012.* Nu opnieuw uitgezonden op 4 mei 2013 ter gelegenheid van dodenherdenkingsdag. Dat vraagt om een stemmige stemming. Maar dat is Annemiek Schrijver in haar programma “Het Vermoeden” wel toevertrouwd: plechtige gevoelerigheid rond de mens als religieus stukje humaniteit. Mevrouw Schrijver (IKON) haalt het mooiste in u naar boven. Luister naar haar vaste intro terwijl zij sfeervol op muziek door de natuur stapt: 

“Soms breekt het Licht . . . . onstúímig . . . . verlángen dat ons drijft . . . . op zoek naar dierbare woorden voor wat we heimelijk vermóéden . . . .”

Vele kaarsjes stonden er op tafel en de gelukkige die door Anemiek ingevoeld ging worden, was deze keer rabbi Edward van Voolen (1948). We kwamen van hem te weten dat hij de conservator is van het Joods Historisch Museum, dat hij in een half-seculier Joods gezin met New-Age-trekjes is opgegroeid, dat de familie van zijn vader en moeder grotendeels vermoord is in de concentratiekampen en dat hij op de lagere school uitgescholden is voor “brillejood”.

Deze trauma’s werden met gepaste zachtheid religieus gemasseerd door Annemiek. Nee, ik maak het niet belachelijk.  Maar wat mij opviel was die constante Schöngeisterei, die voortdurend uitgesproken hang naar alle Menschen werden Brüder, dat kleffe therapeutische God-is-liefde-sfeertje, dat ontbreken van het besef, kortom, dat het Kwaad bestaat en dat het nazisme als geestelijke houding bepaald niet van deze aardbodem verdwenen is. Wat me ook opviel was die wat verwende kinderlijkheid waarmee Van Voolen een paar keer uitdrukkelijk zei: “Ik heb récht op mijn erfenis.” Hij bedoelde de Joodse traditie. Maar het spijt me voor Van Voolen: de hedonistisch-narcistische invulling die hij er in dit interview aan gaf vond ik on-Joods.

Op de achtergrond zijn gedurende een deel van de uitzending vier verlichte raampjes te zien met de symbolen van vier “grote” religieuze richtingen: Jodendom, Islam, Christendom, Hindoeïsme. Ja, dat is helemaal IKON: samen op weg en begrip voor alles want alles is relatief nietwaar? En dat vond Van Voolen kennelijk ook.

Schrijver: “Wat wil je ons meegeven?”

Van Voolen: “Ik wil meegeven dat Joden, Christenen en Moslims elkaar met meer respect benaderen en kijken in hun eigen traditie om te ontdekken dat die weg naar de ene God parallel maar ook samen kan worden afgelegd.”

Schrijver: “Dat zijn drie Geloven die ook in dat ene boek [De Tora? Dat méén je niet!]samen komen.”

Van Voolen: “Ja, het zijn drie volken, drie groeperingen, die heel veel met elkaar te maken hebben, die heel veel delen, die familie van elkaar zijn . . . . en tussen Joden en moslims hebben we ook een familieband . . . of die heel veel met elkaar zijn omgegaan zoals Joden en Christenen . . . . . en soms zijn we vergeten wat het goeie was wat we met elkaar gedeeld hebben . . . . en zijn we ons toekomstperspectief vergeten, namelijk dat we een opdracht hebben om allemaal te bouwen aan een betere wereld . . . . en dat moeten we vooral heel snel doen voordat het te laat is.”

Rabbi Van Voolen is blijkbaar totaal onwetend inzake de islam. Deze drie godsdiensten hebben namelijk maar één ding gedeeld: terreur van de kant van de islam en als we dat gelul over “het goeie” niet heel gauw vergeten en tot een realistische definitie van de islam komen dan kunnen we de toekomst van het Westen óók wel vergeten. Is die islam dan zo slecht? Ja, die islam is zo slecht en ik ben er zo langzamerhand een beetje moe van telkens hetzelfde te moeten uitleggen. Dus liefst zou ik het laten bij verwijzen naar eerdere keren dat ik mijn aanwijsstok heb gehanteerd: hier het uitgebreidst (met literatuurverwijzingen) en hier korter en hier het kortste. Maar ik zal het ook hier toch maar weer een keer zo kernachtig mogelijk zeggen.

De islam is totalitair en ONHERVORMBAAR. De Koran is het woord van Allah zelf en geldt als bestaan-hebbend in alle eeuwigheid, als “ongeschapen”. De Koran bestond dus niet alleen al vóór de dinosaurussen, maar ook al voor de oerknal. De Soenna, de woorden en de daden van Mohammed in het dagelijkse leven, zijn nauwelijks minder onveranderlijk dan de Koran en hebben dezelfde anti-humane kwaliteit. Misschien zijn er naïeve moslims die werkelijke denken dat ze een “geloof van de vrede” aanhangen, maar in het aangezicht van 1400 jaar overstelpend bewijs van het tegendeel kan hun IQ niet ver boven de 30 liggen. De rest is of te bang of te sluw en kwaadaardig om de waarheid te spreken. Maar in beide gevallen plegen ze “taqiyya”, de islamitisch verplichting om de ongelovigen te beliegen en bedriegen zo lang de belangen van de islam ermee zijn gediend. De islam kan slapende schijnen, maar als de tijd rijp is dan zijn er altijd leden van de “ulema” (de “wetenden”, de priesterkaste) die het ware karakter van de islam onthullen. Een goed voorbeeld is het optreden van de Moefti van Jeruzalem vanaf de jaren 1920 in Palestina. Het was trouwens deze Moefti die zei dat de islam niks had te leren van het nazisme. Het nazisme? Ja, het nazisme.

De islam, het Mohammedanisme, is puur nazistisch in 1) de Jodenhaat, 2) de expansieve oorlogszucht compleet met Blut-und-Boden-Prinzip (grond die eenmaal islamitisch is geweest moet altijd islamitisch blijven), 3) het Führer- Prinzip (Mohammed, die misschien niet bestaan heeft, was volgens de islamitische mythologie een massamoordenaar, sluipmoordenaar, roofmoordenaar, slavenhaler en kinderverkrachter en geldt als dé voorbeeldige mens die nagevolgd móét worden), 4) het racisme tegen vrouwen,  5) de principiële gewelddadigheid, 6) de superioriteitswaan (Übermenschen-waan) die net als in het nazisme  gepaard gaat met ziekelijke angst in de vorm van 7) xenofobie,  8) conspirisme (verslaving aan complotdenken) en  9) slachtoffergedrag (rancunisme), dus het voortdurend wijzen naar de “vijand” als oorzaak van de eigen ellende.

En nu is er nieuw bewijs dat de islam inderdaad niks anders is dan de oudste manifestatie van wat wij “nazisme” of “fascisme” noemen. Emmet Scott heeft een boek geschreven waarin hij een heleboel bewijs aanlevert voor de stelling dat het vroege christendom vanaf de 7e eeuw moreel gecorrumpeerd raakte door de islam. De islam, zou je kunnen zeggen, is het oergif in Europa’s aderen. Waarschijnlijk zouden de Godsdienstoorlogen niet hebben plaats gevonden en zou de koloniale geschiedenis van Europa veel humaner zijn verlopen als die corrumpering niet had plaatsgevonden. En zouden ook de Twee Wereldoorlogen waarin Europa zichzelf verscheurde niet plaats gevonden hebben. In die zin zou het Hitlerisme wel eens een ver gevolg van de islamitische terreur in Zuid-Europa geweest kunnen zijn. Als Emmet Scott gelijk heeft is de islam niet alleen een groot kwaad, maar zou het misschien het Ultieme Kwaad genoemd kunnen worden.

Kan dat: een geleerde rabbi die geheel onwetend is over de islam, of, anders geformuleerd, in sprookjes over de islam gelooft?  Ja, dat kan. Want er is inmiddels een hele Westerse “linkse” monocultuur die dat gelooft. Daarin kan een Amerikaanse president optreden, Obama, die een lofzang op de islam houdt waarin geen enkel leugencliché over de mooie kanten van de islam wordt vergeten. Hoe die Westerse monocultuur waarin de islam mooi wordt gevonden en Israël wordt gehaat tot stand kon komen is een verhaal apart. Zal ik dat óók nog maar eens kort vertellen? Ik citeer daartoe mezelf:

“De sleutel ligt bij de “oliecrisis” van 1973, die beter de Grote Arabische Chantage-crisis zou heten. Bat Ye’Or heeft in haar boek Eurabië vastgelegd hoe sinds de oliecrisis van 1973 “Europa” een steeds hechtere alliantie is aangegaan met de islamitische wereld in het Midden Oosten, waarbij in talloze officiële verdragen en via vergaderingen op het hoogste niveau een zeer dicht netwerk tot stand is gebracht van allerlei organisaties die de principes van deze alliantie in de praktijk brengen.

Dit zijn die principes:

1) Olie voor onderwerping aan de islam, waarbij die onderwerping tot uiting komt in het mooipraten van de islam vanaf het lagere-school-lesboek tot het universitaire curriculum en vanaf het multiculturele buurtkrantje tot alle grote mainstream-media.
2) Vrijwaring van terrorisme op Europees grondgebied door “de Palestijnen”, wat natuurlijk nooit helemaal lukte omdat Arafat soms zijn terroristen zogenaamd “niet in de hand had”.
3) Massa-immigratie van islamieten naar Europa.
4) Officiële anti-Israëlpolitiek.

Het historische lot wilde dus dat de voorkeuren van de destructieve generatie van “1968” – totalitair maakbaarheidsdenken, betuttelracistische liefde voor allochtonen , culturele zelfhaat  –  precies in het straatje paste van de machtspolitiek die Eurofielen hadden bedacht: een met Arabierië en de olie verbonden West-Europa als machtsblok in concurrentie met Amerika. En als Grote Arabische Chantage-crisis van 1973 niet door de Arabieren was veroorzaakt, hadden de Eurofielen hem zelf moeten bedenken. De “mars door de instituties” van de 68-ers werd zeer vergemakkelijkt doordat hun mentaliteit precies paste in het islamknuffelen en Israëlhaten dat nodig was voor de geopolitieke plannen van “Europa”.

Linkse pensée unique ontmoet EU-machtsdenken: dat is het kader ( . . .).”

Tot zover ikke ooit eerder al.

Terug naar Van Voolen die, zoals we reeds opmerkten,  sinds 1973 óók aan die algemene hersenspoeling is onderworpen geweest. Men zou kunnen tegenwerpen: maar een rabbi heeft toch de intellectuele middelen en capaciteiten om zich beter op de hoogte te stellen? Tsja: diezelfde vraag zou men kunnen stellen voor 95% van het culturele establishment, academia, media atque politia. Van Voolen laat zich kennen in dit interview als de narcistische hedonist die typisch is voor de linkse Gutmenschen-cultuur, waarin de hang naar fijn-in-het-eigen-hoofd het wint van realiteits-aanvaarding.

Die islam-mooipraterij is tevens een bouwsteen in de Israël-demonisering, die eveneens standaard is geworden in de Westerse cultuur. Islamofilie en verkapte Jodenhaat zijn een tweeling. Vooral het soort foute christenen dat clustert in de IKON is daarvan doordrenkt. Dat levert een leugenlastercultuur richting Israël op die zich vooral uit in een zalvend discours over “solidariteit met de Palestijnen”, maar in feite neerkomt op samenwerking met openlijk Jodenhatende terreur-organisaties en geschiedvervalsing ten nadele van Israël. Over het algemeen  weet dit soort IKON-klutskoppen niks wezenlijks van de geschiedenis van Israël en zijn ze uiterst ontvankelijk voor het zielige verhaal van de “onderdrukte Palestijnen”. Nou ja, ik zei het al een paar keer: het gaat ze om de mooie eigen gevoelens. En die gevoelens maken dan dat ze samenwerken met leugenlasteraars en terroristen. Ik heb die samenwerking aan de kaak gesteld in twee artikelen onder de titel “ISRAËL-HAAT & ISLAM-LIEFDE IN CHRISTELIJK NEDERLAND”. Klik hier voor de eerste en hier voor de tweede aflevering. Met name analyseer ik het satanische liegen van de zogenaamde “Palestijnse christenen” van “Sabeel” via een zogenaamd “Kairos”-document dat Israël moet demoniseren tot een Apartheidsstaat.

Terwijl ik de laatste hand leg aan dit schrijfsel komt er weer een verklaring van de Church of Scotland: er bestaan geen “schriftelijke bewijzen” dat Palestina aan de Joden toekomt. Ja, sommige “christenen” zijn waarlijk onverbeterlijk. Ze hebben niet alleen dat ene landje van de Joden, Israël, weer eens uitgezonderd, terwijl je dan toch zo’n beetje van alle volken ter wereld kan beweren dat er weinig tot geen “schriftelijke bewijs” van een moreel en juridisch  “recht” is dat hun verblijf juist op die plek rechtvaardigt. Dat alleen al toont het antisemitisme van de Schotse Kerk aan. Maar er is meer: er is namelijk geen volk ter wereld dat zoveel schriftelijke – en archeologische! –  bewijzen van zijn recht, moreel en juridisch, op het leven juist dáár kan overleggen. Die bewijzen dateren van een paar duizend jaar voor christus tot de verklaring van San Remo in 1922. En van dat volk, het Joodse, maakt de Kerk van Schotland maar weer eens een Sonderfall.  Zal ik God ook eens aanroepen? God! Geef dat de hypocriete ploerten die achter deze verklaring zitten vandaag nog onder helse pijnen sterven!

De illusies over de islam en dus over het zogenaamde “vredesproces”, zijn natuurlijk ook in Israël virulent: het vermogen tot leven-in-ontkenning is ook onder de Joden in Israël enorm en begrijpelijk. Maar wie anno 2013 nog steeds niet heeft ingezien dat de islamitische Palmaffia’s geen vrede kunnen en willen sluiten is een halve gare, of hij nou Jood is of niet, in Israël woont of in Timboektoe.

Terug naar de pathetische sfeer van het interview van Annemiek Schrijver met Edward van Voolen, waarin de ontkenning van het Kwaad in dienst staat van het hedonistisch narcisme van een christendom dat is gedegenereerd tot een therapeutisch woord-fetisjisme – van wat G. K Chesterton al benoemde als de op hol geslagen deugd: “respect”. Laat me toch niet zo schreiend lachen, wijze Rabbi!

Schaam je, Edward Van Voolen! Schaam je, Annemiek Schrijver!

Screenshot_55

________________________________

Hier de hele link voor wie de cookies-terreur van de Publieke Omroep moet omzeilen: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1291062

Door:

Martien Pennings

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", Appeasement, Christendom, Hypocrisie, Islam, islamofascisme, Israël, Joden, Jodendom, Linkse Kerk, Multiculti, Naïviteit. Bookmark de permalink .

15 reacties op Schaam je, Edward van Voolen! Schaam je, Annemiek Schrijver!

 1. BertG. zegt:

  dat kleffe therapeutische God-is-liefde-sfeertje,
  Dit zit erin gebakken bij vrijwel iedereen die meent iets met welk geloof dan ook te doen te hebben.
  Je merkt het in vrijwel elk gesprek met een kerkganger. Het alle mensen zijn lief syndroom.
  Met al die gelovige die last hebben van dit syndroom, ga je geen enkele oorlog winnen.

  Like

 2. Makropoelos zegt:

  Bedankt Martien Pennings, duidelijker kan het niet. Laat ons hopen dat dit bericht door veel mensen gelezen gaat worden. En laat ons hopen dat het hun aan gaat zetten om na te denken over hun toekomst en wat hun te doen staat.

  Groet.

  Like

 3. Tom Hendrix zegt:

  Ben het helemaal eens met Makropoelos, prima Martien dit is duidelijk en to the point!

  Like

 4. maria zegt:

  Bedankt Martien! IKON-klutskoppen inderdaad, maar wel hele kwaadaardige!

  Like

 5. Theresa Geissler zegt:

  Prima artikel dat alleen maar weer instemming verdient. Mijn eerste gedachte tijdens het lezen trouwens: Het IKON is sinds de jaren ’70 en ’80 nog geen spat veranderd.
  Dat eeuwige optimisme dat je elkaar heus wel bereikt als je maar eeuwig positief blijft naar de ander toe, ik herken het als de dag van gisteten. De toenmalige jeugdseries zoals “Allemaal tuig”, een daaropvolgende serie over adolescenten -naam even ontschoten- “Kon hesi baka” en dergelijke drópen van de goedwillendheid, maar sloegen daarin door: Wie zich even wat minder welwillend opstelde tegenover jeugdbendes die de buurt terroriseerden of 18 à 20-jarigen die uit balorigheid op hun werk rotzooi schopten werd neergezet als de antagonist, populair gezegd de kwaaie pier. Alleen dat eeuwigdurende ‘begrip’ kon de zaak redden.; dan zou het probleemgeval in kwestie óók tot inkeer komen. Ja, hoor…..
  Sommige programmamakers leren het nooit. Wat des te erger is omdat de tijden inmiddels veranderd zijn en de dreiging oneindig veel serieuzer geworden is.Om met Wilders te spreken (Berlijn, 2010)”Ein Gespenst geht herum in Europa: Es ist das Gespenst der Islam.Ën dàt is nou eens een ‘probleemgeval’dat echt niet tot inkeer komt.
  Maar de ‘goedmensen’ van het IKON weten het natuurlijk weer beter.

  Like

 6. Theresa Geissler zegt:

  ‘Gisteten’ (5e regel van boven) moet natuurlijk zijn ‘gisteren

  Like

 7. luckybee zegt:

  Bij de Ikon ben ik allang uitgesmeten. Geen verbinding meer met ze.

  Like

 8. Henk.V zegt:

  Deze analyse is goed onderbouwd en kan in zijn samenhangende verklaringen dienen als tegengif voor het grote Kwaad dat zich aandient in onze maatschappij en dat helemaal geen geweld hoeft te gebruiken om onze maatschappij te ontwortelen, omdat een netwerk van helpende personen en instellingen er zich slaafs aan heeft onderworpen.
  Deze groep slaven vatten wij samen onder de noemer Links-liberaal, of politiek correct of multiculturalisme.
  Kenmerken van deze modieuze dwaallichten heb ik al genoemd in mijn reactie op het meest recente artikel van Roef-Jan Wentholt.

  Dus ik veroorloof mij op het plaatsen van een extra accent bij dit artikel.
  Elke slaaf van de islam is er een te veel, maar één groep onder de sluiswachters in de westerse wereld moet hier genoemd worden: de kerken die zich hebben laten infecteren door het linkse denken en die daardoor collaborateurs in het kwadraat zijn geworden.

  Een kerk noemt Martien al : de Kerk van Schotland die in hun opmerkingen over Israël en alleen al door hun ”herinterpretatie” van de Bijbelse gegevens puur hoogverraad plegen, jegens de Schrift en jegens Israël en de Joden.

  Na de decennia geleden ingetreden vernieuwing van opvattingen over de Bijbel en de linkse opvattingen die bij die gelegenheid zijn geïnjecteerd is de mainstream van de christenheid totaal verworden tot een middel waarmee de Frankfurter School haar doelstellingen verwezenlijkt, ontmanteling van de kerken..

  Dat houdt in dat als de kerk ophoudt de krachtbron te zijn die onze staat eeuwenlang heeft opgebouwd en bijeengehouden.

  Dat is niet meer op minder dan een aanslag op een van de belangrijkste pijlers van onze samenleving en het wegvallen daarvan bereikt precies wat is bedoeld: een versnelde uiteenvallen van onze maatschappij.

  De voedende kracht van het moderne christelijke denken is nul komma nul, want het halfzachte gezwets en wollig gepraat dat er voor in de plaats is gekomen heeft de voedingskracht van gemalen beton.

  Jaren geleden beluisterde ik lezingen van een origineel denkende evangelist, E.J.van den Brink. Hij zette destijds uiteen dat antichristelijke tendensen,gedachten en krachten niet zo maar uit het niets zouden verschijnen, als een soort mirakel, maar dat die zich vanuit ons welbekend instituten zouden ontwikkelen, dus vanuit de kerken zelf.Er zouden daarbij opvattingen ontstaan die volstrekt strijdig zouden zijn aan gedachtegangen waarvan men zich eeuwen had bediend en die hun waarde in de praktijk hadden bewezen.

  De tegenkrachten zouden geleidelijk aan de betekenis van de bedoelingen wijzigen die achter de woorden schuilgaan, totdat het moment was aangebroken waarop de kerken totaal het tegenovergestelde zouden verkondigen van wat de oorspronkelijke bedoeling was.Ze zouden feitelijk anti christelijk zijn geworden.Het komt mij voor dat wij dit nu meemaken.

  Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de ”mainstream kerken” het multiculturalisme en het ”politiek correcte” denken volstrekt gangbaar is geworden en de onderwerping aan de islam maximaal, terwijl in de ‘conservatieve” evangelische en zeer orthodoxe richtingen de bereidheid om zich aan dit modieus soort geestelijke zelfmoord drang over te geven nagenoeg ontbreekt.Deze ”behoudende groep” omvat vele honderd duizenden aanhangers…

  In potentie zijn de mensen uit deze categorieën medestrijders van ons..Iets om in de gaten te houden, want in onze strijd tergen het kwaad kunnen wij ons geen versnippering veroorloven
  Ik wijs in dit verband naar grote inzet waarop de stichting ”Christenen voor Israël” voor dat bedreigde land en haar bewoners op komt! Zij verdienen onze grote waardering.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Henk V 16.32. uur. Zie mij maar als een behoudende christen Henk! Ik sta volledig achter je reactie, en ook ik steun van harte ” Christenen voor Israel”. Het linkse gepreek en gezwets van voorgangers van de linkse kant, ben ik kotszat!

   Like

  • Martien Pennings zegt:

   “De tegenkrachten”, zei E.J.van den Brink, “zouden geleidelijk aan de betekenis van de bedoelingen wijzigen die achter de woorden schuilgaan, totdat het moment was aangebroken waarop de kerken totaal het tegenovergestelde zouden verkondigen van wat de oorspronkelijke bedoeling was.Ze zouden feitelijk anti christelijk zijn geworden.Het komt mij voor dat wij dit nu meemaken.”

   Juist!

   En daarom is het zo belangrijk ons te blijven weren in “the war of ideas”, de conceptuele oorlog, die nóg belangrijker is geworden door het internet.
   De rotzakken draaien de woorden om tot ze het tegenovergestelde betekenen en niemand meer beter weet.
   Orwell zegt volgens mij ergens dat de bedoeling van de woord-draaierij (“spinning”) is dat de mensen geen mogelijkheid meer hebben iets anders te denken dan de woordspinners willen.
   En ze vinden ook steeds nieuwe woorden uit om de waarheid te verdraaien: “agressieve laïciteit” is bijvoorbeeld het nieuwe woord voor “islamofobie”.
   Met zo’n woord is de godsdienst (islam!) ineens niet meer de opdringerige, maar degene die zich tegen die opdringerigheid verzet.

   Like

 9. Voor iedereen die hun hele leven met hun hoofd in roze wolken lopen! Deze selectieve blinden geloven in de goedheid van ALLE mensen, Zij hebben een “verklaring” (excuus) voor alle soorten barbarisme! Zij zijn overtuigd dat er altijd een oorzaak (“zieligheidsfactor”) hiervoor is! Geweld, moord, genocide, vrouwenonderdrukking, kindermishandeling, krankzinnigheid, etc. worden in een excuus-box geplaatst, zodat wij niet mogen protesteren maar begrip hiervoor moeten hebben!
  Het wordt hoog tijd deze geestegestoorden (dus de barbaren én hun “fans”) voorgoed van de aardbol worden geschopt!

  Like

 10. Definitie van de Multicul Pamperaar: Deze is slachtoffer van verschrompeling van de frontale hersenkwab en uitval van het rationele perceptievermogen! (Zielig toch?)

  Like

 11. lucky9 zegt:

  Islamitische moraliteit is gebaseerd op zelfopoffering en onderwerping aan Allah en (het voorbeeld van) zijn profeet.

  Christelijke en vermoedelijk ook Joodse moraliteit is gebaseerd op zelfopoffering en onderwerping aan God en de clerus.

  Communistische moraliteit is gebaseerd op zelfopoffering en onderwerping aan dé proletariër en zijn commissarissen.

  God en dé proletariër zijn dezelfde. Iemand die offers eist en met U doet wat hij wil. Zo eenvoudig is het.

  Individualisme wordt gesmoord in een lawine van collectivisme. Uw eigen evaluatie van de feiten, uw eigen oordeel en de toepassing van de rede worden geëlimineerd. Het individu mag de rede niet meer toepassen en de logica niet meer gebruiken. Zelfs het nazisme was een religie het geloof in een duizendjarig rijk en het opvolgen van bevelen.
  Wat beslist wel bestaat is de clerus en de commissarissen. Een atheïst gelooft in mijn eigen capaciteiten, in de realiteit en in de rede. Daarom kan Edward van Voolen samen met alle Eussr commissarissen voor mij de boom in!

  De dunne lijn tussen de godsdienstfanaten die wauwelen over moraliteit maar blind zijn immoraliteit, en de godsdienstige mens die nadenkt over recht en onrecht en hierover ook een eigen standpunt durft te vormen kan alle richtingen uit.

  Dit is ook de reden waarop ik “Christenen voor Israël” steun niettegenstaande ik geen Jood ben en ook geen Christen.

  Maar typetjes zoals Van Voolen bevinden zich ver onder deze sinusoïde. Pennings maakt zich terecht kwaad over hem. Het is een debiel zoals zovelen. Dat hij opgegroeid zou zijn in een half seculier (!) Joods gezin doet me sterk vermoeden dat het seculiere deel ervan communist of rabiate socialist was. Een echte atheïst walgt van zulke wauwelende kwezels, ook al zijn ze rabbi.

  Like

 12. Martien Pennings zegt:

  Ik zie niet zo gauw een recent stuk op de site waaronder mijn comment precies past.
  Dus hier onder mijn eigen stuk dan maar.

  Hongarije is EU-lid sinds 2004 en lid van het Schengengebied sinds 2007.
  Hongarije heeft een beetje last van Jodenhaat.
  Om dat aan de kaak te stellen heeft het “Jewish World Congress” besloten dit jaar niet in Jeruzalem, maar in Boedapest te vergaderen.

  Twee berichten op het pooo-nieuws
  http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/2013/05/premier_hongarije_veroordeelt.html
  http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/2013/05/hongaren_demonstreren_tegen_jo.html

  Ynetnews
  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4376399,00.html
  geeft sappige details, zoals het feit
  – dat de demonstratie verboden werd door de Hongaarse regering,
  – dat zulks werd overruled door het Hooggerechtshof onder het mom van vrije meningsuiting,
  – dat de demonstratie gehouden werd door “Jobbik” de derde partij van het land met 43 zetels,
  – dat de demonstratie gehouden kon worden vlak bij het hotel van de gedelegeerden van het JWC,
  – dat de “Hongaarse Garde”, de SA van “Jobbik”, verboden is in Hongarije, maar ondanks politietoezicht toch gewoon in uniform aan de demonstratie deelnam
  – dat de Joden schuldig werden verklaard aan het communisme waaronder Hongarije heeft geleden
  – dat zionisme en communisme in één adem werd genoemd
  – dat “Jüdische Schädlinge” die Hongarije veel kwaad zouden hebben gedaan met name werden genoemd
  – dat ook hét argument dat alle antisemieten verbindt, van multikullers tot kaalkopjes, weer prominent was: de Joden plegen genocide op “de Palestijnen”

  Like

 13. Theresa Geissler zegt:

  Ach ja, dat antisemitisme in Hongarije is echt niet van vandaag of gisteren. Ik denk dat het in de grond iets met het Katholicisme te maken heeft; wat men daarbinnen door de eeuwen heen over Joden voorgeschoteld kreeg was bepaald niet positief. En Raoul Wallenberg had in ’44 aan zijn reddingsactie met name zo’n harde dobber doordat de “Pijlkruisers” (Hongaarse Nazi’s) overgemotiveerd waren om de Duitsers behulpzaam te zijn bij de Jodentransporten. Uit de film “Guten Abend, Herr Wallenberg” herinner ik mij vooral het diplomatiek-verbale steekspel tussen Wallenberg en Pijlkruiser-commandant Ferenc Moser -prachtige rol van Miklós B. Székely- die tot op het laatst wil proberen, de overgebleven groep Joden, ofwel te transporteren, ofwel te liquideren. Of het in werkelijkheid echt zo gegaan is, durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar zulke dramatische hoogstandjes zorgen er wel voor dat de betreffende historische gebeurtenissen je bijblijven.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s