Martijn de Koning (“Doctor Kromzwaard”) vervalst de geschiedenis en belastert de Joden van Auschwitz om de moslims de “nieuwe Joden” te laten lijken

Screenshot_3

(Door: Martien Pennings)

________________________________________________________________
Het quasi-diepzinnige en pathetische gelul waarin het artikel uitloopt, mag de lezer zelf gaan nuttigen als-ie zin heeft. Ik ben klaar met Dr. Kromzwaard. Het essentiële van wat hij gedaan heeft in dit opstelletje is moeilijk in één woord te vangen. Misschien behoort het inderdaad tot het onuitsprekelijke. Als je de geschiedenis vervalst en de Joden van Auschwitz belastert om de moslims de “nieuwe Joden” te laten lijken, dus om de islamitische vervolgers van de Joden tot de slachtoffers te maken, schieten de eenwoords-definities en ook de tweewoords-definities te kort.
________________________________________________________________

Aan Femke Halsema en nog vier kippen-zonder-kop maakte ik een jaar geleden huidnabij duidelijk dat een boerka toch méér is dan een best wel geile gadget die ook nog leuk is voor carnaval. En vervolgens brak er een kakafonie los in de twitter-volière van islamofiel Nederland. Mijn artikel werd vermoedelijk veel meer dan 20.000 keer gelezen. Het elitair-literaire  weblog AmsterdamPost zag zich genoodzaakt mijn stukkie off-line te halen omdat anders de google-advertenties gevaar zouden gaan lopen. Men ziet: ook op het allerdetailste maatschappelijke micro-niveau werkt de linkse terreur van het informele cordon sanitaire en de linkse pensée unique. De DDR en de muur zijn hier allang weer opgebouwd.

In die twitterpaniek zelfmanifesteerde zich ook iemand die zich Doctor Kromzwaard noemt en die menskundige is aan de Radboud-ZULO* van Nijmegen. Hij vroeg zich af of er juridisch iets ondernomen kon worden tegen mijn stukkie, want zeg nou zelf, die minimaal honderd doodgeëerwraakte vrouwen per dag in de islamitische wereld, kunnen niet boeien, maar een zich “bedreigd” voelend Femke Halsema, dát is pas erg. “Zorgwekkend” was een woord dat de doctor bezigde in verband met mijn stukje. De wereld van de islam, dat vindt de doctor helemaal niet zorgwekkend, die wereld promoot hij met alle middelen en boerka’s zijn dingen om grappig over te doen.

De werkelijke naam van deze grenzeloze perverseling die zich Dr. Kromzwaard noemt is Martijn de Koning. Ik ken zijn oeuvre verder niet en ik wil het ook niet kennen, maar ik weet dat hij dol is op de oudste manifestatie van wat wij “nazisme” noemen, namelijk de islam** en hij heeft nu iets geschreven dat . . . . . tsja . . .  en hier schieten mijn verbale kunsten toch echt te kort. We moeten de Joden te hulp roepen. Joden: altijd laatste toevlucht als er echt moeilijke dingen te doen zijn. Wat is een gotspe (chutzpah)? Dat is een ultieme pervertering. Voorbeeld: het jongetje heeft zijn beide ouders vermoord en als hij voor de rechters verschijnt zegt hij: “Jullie gaan toch geen wees veroordelen?” Dat is dus een gotspe. Spreek uit: gotspû, met de u zoals in tuk.

Zelf heb ik ook een raadsel-grap bedacht die mij geestelijk op de been moet houden als de Israël-haters weer eens alle waarheid honderdtachtig graden gedraaid hebben. Vraag. Het staat in de wei, loeit, heeft vier poten, een kortharige vacht en uiers die je kan melken. Wat is dat? Een Zionistische slang natuurlijk, antwoordt de Jodenhater.

En nou moet ik er toch echt aan. Uitleggen waarom dit opstelletje van Martijn de Koning behoort tot misschien het smerigste en domste stuk quasi-diepzinnigheid dat me ooit onder ogen is gekomen. Ik kan vast verklappen dat het gaat om de pervertering van het ultieme lijdenssymbool van in elk geval de 20ste eeuw: Auschwitz.

Het stukkie van Martijn de Koning, alias Dr. Kromzwaard, heet “Muselmann – Joden als Moslims in de Concentratiekampen”. Muselmann (vrouwelijk Muselweib) betekent natuurlijk moslim, maar in bijvoorbeeld Auschwitz werd de term door de gevangenen onderling gebruikt voor die gevangenen die alle hoop hadden opgegeven, de schaduwen, de zombies of de wandelende dan wel zittende “doden” van het kamp.

Wat gaat De Koning (preliminair althans) onderzoeken in zijn stuk?

“Er is veel onduidelijkheid, maar opvallend genoeg ook weinig aandacht, voor de oorsprong van de term Muselmann en de exacte werking ervan.”

De “exacte werking ervan”: wat zou dat betekenen?

De Koning noemt eerst aan de hand van een paar schrijvers een paar plausibele  “oppervlakkige” verklaringen:  een man  gekleed in vodden, die met zijn benen gekruist in typisch Oriëntaalse houding met zijn bovenlichaam zit te wiegen, zou lijken op een biddende moslim.  Ja, zou best kunnen. Maar, zegt De Koning, er zijn ook schrijvers die het typische fatalisme van de moslims noemen.

En dan zegt De Koning iets dat al vooruitwijst naar de “exacte werking” waarnaar hij op zoek is, namelijk de suggestie dat de nog enigszins vitale Joodse gevangenen de term Muselmann gebruikten om zichzelf als superieur aan deze hopeloze mede-Joden  neer te zetten. Lees maar:

“De gevangenen van Auschwitz moesten een nieuwe categorie construeren voor hun joodse identiteit bij mensen die begonnen af te glijden naar een staat van non-mens. De joden die daar simpelweg zaten omdat ze joods waren, konden hun eigen identiteit alleen hoog houden door de verbeelding van een Ander: een jood die door zijn of haar degeneratie Muselmann werd.”

Mogen we zeggen dat De koning lichtjes suggereert dat de nog enigszins vitale gevangenen zich een beetje als Übermenschen afzetten tegen de Muselmänner?

Screenshot_4

En dan volgen er drie beslissende alinea’s. Ik zal ze achtereenvolgens citeren, maar ze volgen in de tekst van De Koning direct op elkaar.

“In het artikel The Story of Islamophobia wijst Junaid Rana op iets opmerkelijks in deze beschrijvingen van de Muselmann. Enerzijds maakt het verhaal van de Muselmann helder dat joden en moslims een gezamenlijke geschiedenis hebben in relatie tot Europa. De moslims werden (en worden) gezien als externe vijand (ondanks de al eeuwenoude aanwezigheid van moslims in Europa) en joden als de interne vijand. En in de kampen stonden zowel de term ‘jood’  als ‘muselmann’ voor de dood met de laatste als de meest verafschuwde gevangene. Er is dus een nauwe verbinding in het proces van categorisering als het om joden en moslims gaat. Tegelijkertijd wordt in de beschrijvingen juist een onderscheid gemaakt en wel op basis van oude oriëntalistische stereotypes over Turken en Moren in termen van lichaamshouding, decorum en fatalisme.” [mijn vet]

Met behulp van wat ik hier  vet heb gemaakt, zou een aandachtige lezer kunnen concluderen dat hier bedoeld wordt dat, net als de Joden, ook de moslims geheel onterecht als “vijanden” werden bestempeld door “Europa”. Dat is natuurlijk een bijzonder smerige leugen: de islam heeft vanaf de 7e  tot in de 17e eeuw Europa geterroriseerd, bedreigd, gemassamoord, geplunderd, gebrandschat, verkracht en geslavenhaald.  De Joden daarentegen . . . . . ach, dat hoef ik toch niet op te schrijven? Maar nadat De Koning dus eerst de moslims tot hetzelfde soort slachtoffers van Europees vooroordeel heeft gemaakt als de Joden, suggereert hij hier boven opnieuw dat de Joden van Auschwitz zich Uebermenschlich  gedroegen tegenover de moslims, namelijk door ze te gebruiken om hun eigen “hopeloze gevallen” te stereotyperen.

“Dat laatste duidt op een nog ander opvallend fenomeen met betrekking tot de relatie Jude-Muselmann-Muslim. Het gaat in het classificeren van de ultieme ander in dit geval niet alleen om religie als religieuze doctrine en rituele praktijken, maar ook om lichamelijke eigenschappen en daarmee verbonden (of als zodanig toegeschreven) psychologische kwaliteiten. Vormen van racisme, zoals anti-semitisme, gaan niet alleen om een idee van biologische verwantschap en afkeer van bepaalde religieuze groepen  gaat niet alleen om die religie; er is een vermenging van ideeën over religie en ras.” [mijn vet]

In deze alinea trekt De Koning de lijn door en wordt hij explicieter: de stereotypering van de ene “gedegenereerde” Jood door de andere nog enigszins vitale Auschwitz-Jood met een moslim-stereotype is racistisch bedoeld, want vermengt “ideeën over religie en ras”. Merk twee dingen nog op in deze alinea. Ten eerste de misleidende tussenwerping “zoals anti-semitisme”. Ten tweede: de poging om ideologiekritiek op de islam als een vorm van racisme voor te stellen door te reppen van racisme als “vermenging van ideeën over religie en ras”.

“Net als Rana wijst ook Gil Anidjar in zijn boek The Jew, the Arab: A History of the Enemy (2003) op de verbondenheid van Arabieren en Joden als respectievelijk de externe en interne vijanden van Europa die tegelijkertijd ook elkaars vijanden zouden zijn. In zijn analyse van hoe vijandschap ontstaat, stelt hij zelfs dat deze tegenfiguren essentieel zijn om het moderne Europa te begrijpen aangezien beide vijandschappen een lange geschiedenis hebben en onder meer terug te vinden zijn bij Kant, Hegel en Montesquieu, maar ook in populaire cultuur zoals die van kinderliedjes. In deze geschiedenis komt het idee dat zowel joden als moslims zich overgeven aan hun god als waren ze slaven, dat ze onderworpen en fatalistisch zouden zijn voortdurend terug; iets wat we ook zien bij de Muselmann in Auschwitz. Zoals Anidjar laat zien is één van de dreigingen die van de stereotype moslims uit zou gaan gebaseerd op hun vermeende zwakheid van geest. Ze waren niet alleen zwak, ze zouden ook de Europeaan besmetten met hun zwakheid;  denk bijvoorbeeld aan het gezegde over het Osmaanse Rijk als de ‘zieke man van Europa’.” [mijn vet]

Hier wordt opnieuw uitgebreid gesuggereerd dat de Joden ongeveer net zo’n soort vijanden waren van Europa als de moslims, en dat beide voortkwamen uit rare, onterechte stereotyperingen, uit behoefte aan een vijand om zich tegen af te zetten. Maar nogmaals: dat is een grove leugen. Alleen de Jodenhaat is een gevolg van de behoefte aan een haatobject in de christelijke cultuur, welke behoefte bovendien, als we Emmet Scott mogen geloven, grotendeels juist door de terreur van de islam vanaf de 7e eeuw is veroorzaakt.  Ja, er is van erge “besmetting” door de islam sprake is geweest, maar bepaald niet met “zwakte”.

Ik weet voorts niet in hoeverre er ooit een volkswijsheid is geweest die de islam en het Jodendom als evenzeer fatalistisch waarnam. Kloppen doet het in elk geval niet: het Jodendom is de individuele gewetenscultuur waarin het ruziemaken met “God” tot het hoogste niveau is verfijnd.

En volgens mij sloeg die term “zieke man van Europa” vooral op de staatkundige desintegratie van het Osmaanse Rijk, al was het wel een gevolg van de totale liederlijkheid waartoe het centrale islamitische bestuur was vervallen. Maar of je die liederlijkheid  en onderlinge moordlust nou “fatalisme” moet noemen?

Het quasi-diepzinnige en pathetische gelul waarin het artikel uitloopt, mag de lezer zelf gaan nuttigen als-ie zin heeft. Ik ben klaar met Dr. Kromzwaard. Het essentiële van wat hij gedaan heeft in dit opstelletje is moeilijk in één woord te vangen. Misschien behoort het inderdaad tot het onuitsprekelijke. Als je de geschiedenis vervalst en de Joden van Auschwitz belastert om de moslims de “nieuwe Joden” te laten lijken, dus om de islamitische vervolgers van de Joden tot de slachtoffers te maken, schieten de eenwoords-definities en ook de tweewoords-definities te kort.

Martijn de Koning past in elk geval in het kader van een stroming van leipenisten waartoe bijvoorbeeld ook Geert Mak behoort. Zij proberen de vertegenwoordigers van de oudste manifestatie van wat wij “nazisme” noemen**,  de moslims, Jodenvervolgers sinds de 7e eeuw, te “spinnen” tot “de nieuwe Joden”. Dat is een raadsel in het aangezicht van 14 eeuwen islamitische Jodenhaat die recent nog extra is opgeleefd en in het aangezicht van de massale recente christenvervolgingen in de islamitische wereld.

______________________________________

* ZULO: Zeer Uitgebreid Lager Onderwijs, een term van Piet Vroon (1939 – 1998).

** Ik heb een aantal malen uitgelegd dat de islam de oudste manifestatie is van wat wij “nazisme” noemen: hier het uitgebreidst (met literatuurverwijzingen) en hier korter en hier het kortste.

Door:

Martien Pennings

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in antizionisme, Jodenhaat. Bookmark de permalink .

12 reacties op Martijn de Koning (“Doctor Kromzwaard”) vervalst de geschiedenis en belastert de Joden van Auschwitz om de moslims de “nieuwe Joden” te laten lijken

 1. Tom Hendrix zegt:

  Prima artikel Martien Pennings. En het is zoals een filosoof opmerkte; ” Umwertung aller Werte”. De linkse smeerlapperij, van deze Martijn de Koning, is gelijkwaardig aan alle vuilnis wat het linkse crapule sinds 1968 heeft veroorzaakt. En de Universiteit van Nijmegen, is zo een slangenkuil van links en anarchistisch gebroed. Door deze figuur Koning, wordt een “dader”, tot “slachtoffer”, gemaakt en andersom! Daarbij is het duidelijk dat de islam een nazi-ideologie is, die in 1400 jaar tijd, 278 miljoen slachtoffers heeft gemaakt. Dat totale aantal hebben de RODE DICTATORS Stalin, Hitler, Mao en Pol Pot nog niet voor elkaar gekregen. LINKS en ISLAM zijn de PEST van de WERELD!

  Like

 2. louis-portugal zegt:

  Gelukkig dat jij nog een reactie geeft op dat Kromzwaard Martien.
  Ik heb in het begin van mijn islamverdieping eens op hem gereageerd en daarna laat ik het maar.
  Idd. een menskundige aan het Radboud-ZULO.
  Ik heb er een tijdje op Canisius gezeten maar heb me nooit gerealiseerd dat Nijmegen zo links zou worden.
  Zou dat nog iets met die jezuïten te maken hebben???

  Like

 3. 2Crazy2bTrue zegt:

  Het beste lading dekkende scheldwoord wat ik voor Martijn de Koning kan bedenken is “wetenschappelijk socialist”.

  Like

 4. F Bonebakker zegt:

  Prima artikel Martien Pennings.

  Like

 5. HaJoGe zegt:

  Puur uit nieuwsgierigheid: hoeveel mohammedanen zijn er eigenlijk in Auschwitz en de overige (Nazi – socialistische) vernietigingskampen omgebracht?
  En dan bedoel ik niet in de krijgsgevangenenkampen !!
  Dat is toch vast wel in de superadministratie van het derde rijk terug te vinden – maar ik heb er eigenlijk nooit iets over gehoord.
  Valt daar iets uit te melken, misschien ??

  Like

 6. Erik Bink/aka "Erik Mokum" zegt:

  In een persoonlijke mail aan Martien van een paar dagen geleden had ik er op gewezen dat de term “Muselmann” al in de jaren ’30 in de nazi-kampen voor en door p o l i t i e k e gevangenen was gesmeed. Dus de term was in oorsprong geen uitvinding van de Joden in Auschwitz.
  Die aanduiding door andere gevangenen voor (politieke) gevangenen die reeds bij voorbaat het hoofd in de schoot hadden gelegd, die niet innerlijk vochten en zodoende vaak als eerste het loodje legden, is in de (wetenschappelijke, sociaalpsychologische) openbaarheid gebracht door Bruno Bettelheim die in 1938 en 1939 een tijdlang in Dachau en Buchenwald gevangen had gezeten en daarna naar de Verenigde Staten emigreerde.(In de jaren ’70, ’80 (??) is de man om geheel andere redenen in opspraak gekomen – maar dat is een ander verhaal).
  Dat “mann” in Muselmann (ons ouderwetse “muzelman”) betekent overigens niet “man”, maar is de verduitsing van de uitgang “min” van het Arabische “muslemin”. (Hans, is dat correct?)
  Tja, de strekking en redeneertrant van Martijn de Konings betoog walmt een sterke geur van
  “postmodernisme” uit. Het stoelt geheel op de slappe instant-filosofie van “de Ander” zoals die in het postmodernisme hoogtij viert. Het postmodernisme, dat het autonome “ik” van de moderne subjectfilosofie – sinds Descartes – op de mestvaalt van de geschiedenis meent te hebben geworpen – op grond waarvan het zich “postmodern” waant.
  De filosofie van de “uitsluiting van Ander” is het kromzwaard waarmee Martijn de Koning de onderhavige problematiek van de Joden en de “Muselmann” – zoals door hem op voorhand gekarakteriseerd – zo verminkt, dat, voila, niet alleen de Europeanen maar ook de Joden te kakken worden gezet, zal ik maar zeggen. Maar dat was bij voorbaat de opzet van Martijn, zoals we van postmoderne denkers kunnen verwachten.

  Like

 7. Roelf-Jan Wentholt zegt:

  Dat zo’n universiteit zo’n man in dienst houdt. Schaamt dat bestuur zich niet dood? Af en toe stel ik mij voor dat ik een gesprek voer in de toekomst. Mijn gesprekspartner vraagt mij dan: “Maar, waarom gebruikten jullie geen geweld? Al die clubs die geweld gebruikten hebben hun doelen bereikt. Of je nu naar Arafat kijkt of naar Green Peace. Hadden jullie niet een heleboel politici die zo van de geweldsbarricaden afdaalden naar de politiek? Dus waarom deden jullie niet net zoiets?”

  Like

 8. maria zegt:

  Dat Kromzwaard zijn misselijkmakende antisemitisme verpakt in quasi-wetenschap maakt hem nog niet de moeite waard om dit zorgvuldig en beargumenteerd te weerleggen. Toch zinvol dat Martien Pennings deze moeite wel neemt. Er groeien generaties jongeren op die bij gebrek aan goed onderwijs geen flauw benul hebben van geschiedenis, islam of Holocaust. Zij worden “opgevoed” door geschiedvervalsers als o.a. Kromzwaard en zachtjes gemasseerd door onschuldig lijkende IKON-klutskoppen om virulent dan wel “humanistisch” antisemiet te worden. Verder heb ik voor dit soort types eigenlijk geen woorden.

  Like

 9. maria zegt:

  Kromzwaard en ook Breedveld kunnen zich gewoon handhaven op de universiteit. Hun ideologie past volledig in het onderwijsbeleid. Zie ook: http://brabosh.com/2013/05/08/pqpct-pb1/
  Mooi citaat van Leon de Winter: “Nu werden Joden gehaat omdat ze nietJoden een schuldgevoel bezorgden. De diepste schandvlek in de Europese geschiedenis kon alleen worden verdragen als de Joden zich zouden onthouden van verwijten en beschuldigingen. Als ze er blijk van gaven stil de lessen van de nazi’s te hebben geleerd – de Joden zouden als gevolg van de slachtingen superpacifisten moeten zijn, meenden velen – dan kon er door Europeanen met de erfenis van miljoenen doden ontspannen geleefd worden.” http://brabosh.com/2013/05/07/pqpct-p9v/

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Maria 18.12. uur. Daar kan ik mij zeer wel in vinden Maria. Het is de pest der linkse kerk, zij hebben sinds 1968, hun vernietigende werk gedaan, met het opdringen van hun marxistisch cultuurrelativisme, gevoed door de “frankfurter schule”. Ze hebben in 40 jaar tijd onze jeugd volledig geindoctrineerd met hun politiek en correct links gezwatel.
   Zowel de islam als het socialisme zijn de grootste gevaren voor de mensheid!

   Like

 10. Martien Pennings zegt:

  Er is iets écht geks aan de hand!
  Een “links” weblog dat verwijst naar een kritiek op het eigen perverse gedachtengoed!
  Nou is het wel de tweede keer dat zoiets gebeurt in een paar dagen maar die eerste keer telt eigenlijk niet omdat het “weblog-van-het-meedogenloze-intellect“ http://bit.ly/171yJ5s mijn comments pas publiceerde nadat ik hun censuur aan de kaak had gesteld.
  Maar ga maar eens kijken onderaan het stukje ultieme Auschwitz-pervertering van Martijn de Koning ter plaatse: http://bit.ly/11LUgJh: daar staat toch echt een uitnodiging van onze Bert aan Dokter Kromzwaard:

  “E.J. Bron May 8, 2013 at 12:30 pm Martijn de Koning is van harte uitgenodigd om zijn licht te laten schijnen over een kritiek van Martien Pennings die is verschenen op mijn weblog: http://bit.ly/YtUrdr.”

  En als er nou ook nog antwoord kwam, zou dat mooi meegenomen zijn.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s