AAN DE OBSCURANTISTEN (10): Joël Vos, filosoof en psycholoog

Screenshot_16

(Door: Martien Pennings)

In de essays die ik in deze reeks “aan de obscurantisten” tot nu toe publiceerde was sinds 2006 niks veranderd, afgezien van het herstellen van een typootje hier en daar en het gladstrijken van een kromme zin. Bij het vorige deel (9), contra Marcel ten Hooven, had ik de structuur verbeterd en ik twijfelde er toen aan of ik dat niet moest aangeven. Maar omdat de bewoordingen eigenlijk onveranderd waren gebleven, liet ik dat bij Ten Hooven nog na.

Nu is het anders. Bij deze Joël Vos, heb ik me gedrongen gevoeld mijn tekst te herschrijven, omdat ik de domheid van het gezwatel van deze filosofische psycholoog anno 2006 al wel heel redelijk had kunnen aantonen, maar toch niet scherp genoeg naar mijn zin.

Je zou kunnen zeggen: “Pennings! Je mag de kennis van Joël Vos niet bestrijden met jouw kennis van 2013!” Maar ten eerste bezweer ik dat aan de strekking van mijn betoog niets is veranderd en dat alleen de bewijsvoering krachtiger en de verwoording scherper is geworden en voorts vind ik dat dit soort Vijanden van de Beschaving – no less – met alle middelen bestreden moeten worden.

Zo, nu kan ik de inleiding laten volgen die ook aan alle andere delen van dit essay vooraf ging:

Onderstaand stuk is het tiende deel van een essay van ongeveer 90 pagina’s, getiteld “AAN DE OBSCURANTISTEN” dat ik nooit publiceerde. Hier deel 1 (zelfmatiging en zelfcensuur), hier deel 2 (islam), hier deel 3 (als een hoofddoek een Jodenster is, wat is dan een boerka?), hier deel 4 (Marokkanen), hier deel 5 (Economie) en hier deel 6 (Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali), hier deel 7 (Geert Mak) en hier deel 8 (Abraham de Swaan)

Het essay stamt uit mijn pre-internet-tijd, uit het jaar 2006 en ik geef het nu in 2013 alsnog prijs aan de digitale wereld.

Ik had vergeten het geheel te dateren en dat het in dat jaar geschreven was, leidde ik in eerste instantie af uit deze zin die erin voorkwam:

“Intussen is, acht jaar na 1998, het vooruitzicht van burgeroorlogachtige ontwikkelingen in Nederland reëler geworden.”

En pas bij herlezing kwam de herinnering boven dat de tekst een rol had moeten spelen in de pogingen die ik van 2006 tot 2008 heb ondernomen om de PvdA-tanker héél langzaam van koers te laten veranderen. De bedoeling was ooit dat het door de PvdA-top zou worden gelezen. Op dat ogenblik had ik reden te veronderstellen dat zulks zou gaan lukken. Ik heb inmiddels alle illusie rond onze quasi-elite verloren, scheld ze de tiefus en hoop alleen nog op een Neurenberg 2.0 na de Grote Islamitische Oorlogen.

In een van de afleveringen van dit feuilleton rep ik op een gegeven moment van mijn “bewust provocerende stijl” vanwege de noodzaak de elite wakker te schudden. Ik wist, toen in 2006, natuurlijk zelf nog niet hoezeer ik verbaal zou radicaliseren en hoezeer de quasi-elite zou door denderen op de weg richting afgrond.

Ik zal die 90 relatief brave pagina’s alsnog op deze site publiceren en wel in twaalf afleveringen. Telkens met deze inleiding en onder de titel “AAN DE OBSCURANTISTEN” gevolgd door de subtitel van het betreffende onderdeel. De illustraties met onderschriften zijn ná 2006 toegevoegd, zoals u begrijpt, net als sommige links.
________________________________________________________________

Screenshot_17Joël Vos heeft een zeer symmetrisch gezicht, maar waarom zijn z’n teksten dan zo eenzijdig dom? Hij kijkt ook heel alert uit zijn oogjes, maar waarom lult-ie dan zo comateus? 

De Verlichting dicteert niet, ze ziet nuance”, kiest Joël Vos tot titel. Sterk begin: die anderen zijn grove idioten en ik ben verfijnd.

En de ondertitel versterkt dat krachtige begin:

“Hirsi Ali en haar geestverwanten misbruiken de Verlichting. Voltaire was niet zo eendimensionaal, hij bestreed de inquisitie én het atheïsme.“

Naast dictatuur, komen aldus ”misbruik” en “ééndimensionaal” te staan. Wat zégt Joël Vos dus? Ik bestrijd genuanceerd de dictatoriale en ééndimensionale misbruikers. Hij is dus van de goeien, dat moge duidelijk zijn.

Voltaire was geen atheïst, zegt Vos: “Er bleef een diepe religiositeit bestaan (. . .)”. Dat is een gratuite vaststelling, want dat geldt voor de hele periode voor de meeste mensen  in heel West Europa en het is voor zover we weten  nooit op enige plek anders geweest. Religiositeit heeft in de globale wereldgeschiedenis alleen van intensiteit en vorm gewisseld.  Darwinisten beweren tegenwoordig zelfs dat religie een noodzakelijk product van de evolutie is. Een kategorie als “Verlichting” maar ook de term “religie” is hoogstens een uitnodiging tot reflectie. “De Verlichting”, zegt Joël Vos, “is niet zo eendimensionaal zoals zij [Ayaan Hirsi Ali dus] en velen met haar denken.” Tot je dienst dus dat de Verlichting niet eendimensionaal is, maar dat Ayaan c.s.  denken dat de Verlichting dat wél was blijft door Vos geheel en al onbewezen.  Het is een gratuite, naakte aantijging, meer niet. Twee keer gratuite gelul in zo’n kort bestek. Dat verwachten wij niet van een filosoof en psycholoog.

Verlichting & Voltaire: dat was volgens Vos dus oneindig rijk geschakeerd, een duizelingwekkende, kaleidoskopisch bewegend mozaïek van in elkaar overgaande nuances. Maar waarom moet Vos dan zonodig in Ayaan en in “velen met haar” een ééndimensionaliteit projecteren waaraan geen enkele met minimaal intellect begaafde volwassene kan lijden?

Iets anders is dat je in een polemiek soms wat Weberiaans moet redeneren, “idealtypische” argumenten moet inzetten, op Hegeliaanse manier het bijzondere met het algemene moet verbinden. Zonder generalisatie – ik ben er zelf niet vies van – kom je nergens. Maar ik heb Ayaan nooit betrapt op het soort platte generalisatie dat Vos hier op haar loslaat, zeker niet als het individuen betreft.

Joël Vos vindt dat Ayaan en haar medestanders, net als Voltaire, verbinding moeten blijven zoeken met “religie”, want, vraagt hij, wordt anders “jouw standpunt dan geen nieuwe religie”? Dit is toch wel heel raar: Ayaan moet van Vos verbinding blijven zoeken met ”religie”, maar mag van hem van haar Verlichtingsdenken geen “religie” maken.  Vreemd, vreemd, vreemd . . . .

En voorts, als Ayaan van haar Verlichtingsdenken inderdaad een “religie” zou maken, wat is daar erg aan? In Amerika noemen ze de seculiere Verlichtings-beginselen die de vrije maatschappij maken wat ze is “The Creed” (democratie, gelijkheid, niemand boven de wet, vrijheid, recht op bezit, individualisme). Prima beginselen, in tegenstelling tot de terreur van de sharia. Dus waarom zou je verbinding met die islam moeten blijven zoeken? Waarom zou je niet kunnen besluiten elke vorm van religie, en zeker een racistische religie als de islam, te verwerpen? Al was het alleen maar om te ontdekken wat voor jou ware religie en spiritualiteit is. Maar met name voor de islam moeten we allemaal open blijven staan, vindt Vos. Hoezo? Waarom? Wat is er goed geweest aan 14 eeuwen  islam?  Waar komt die raadselachtige gekte vandaan die mensen bevangt zo gauw het over de islam gaat?

Ik citeer Joël Vos:

“Of Ayaan Hirsi Ali Nederlands staatsburger is of niet, ze is nooit ingeburgerd geweest. Zij en Trouw-redacteur Jaffe Vink zien haar strijd als de strijd van de filosoof Voltaire uit de 18de eeuw (Letter en Geest, 20 mei), maar ze verpersoonlijkt juist het tegenovergestelde. De kritische blik waarmee de media haar volgden is daarom ook niet het resultaat van de ’linkse kerk’, maar van een oer-Hollandse mentaliteit die zich aangevallen voelt. Hirsi Ali vergeet dat wij in Nederland het niet gewend zijn om ééndimensionaal te denken: ’óf je bent religieus óf je bent verlicht’. Wij zien religie en Verlichting als twee aparte dimensies die je kunt, en volgens sommigen zelfs moet, combineren. Wij geloven in ’Verlichte religie’ en niet in Ayaans ’religie van de Verlichting’ (dat is: Verlichting als enig alternatief). Dit is precies de houding van Voltaire, en niet die van Ayaan Hirsi Ali: je hoeft geen atheïst te worden om kritisch te kunnen zijn naar je eigen geloof, en onder een Hollandse hoofddoek kan ook een liberale geest schuilen.”

Mijn opa zei vroeger: “Een Gek kan in een minuut meer onzin vertellen dan een Wijze in een heel leven kan weerleggen.” Dat is het grote probleem met de islam überhaupt: het is zo’n starnakelse wrede waanzin dat een normaal mens verbluft zit te kijken. Zoiets als Scientology, alleen véél agressiever. Maar ook voor de collaborateurs met de islam, zoals voor deze Joël Vos, geldt dit. Aan één zo’n dwaze alinea als hier boven geciteerd kan je een boek wijden. Of een encyclopaedie.

Zal ik eens proberen de ergste gekte uit dit citaat te halen? En nogmaals, let wel: dit manneke was in 2006 aan het promoveren in iets met “psychologie” en “filosofie”.

Goed. Ayaan is volgens ventje Vos dus nooit ingeburgerd geweest omdat ze zondigde tegen de oer-Hollandse opvatting dat Religie & Verlichting bij elkaar horen als Kaas & Klompen. Als we dat nou eens aannemen, dat we bijvoorbeeld sinds de 17e eeuw de wetenschap aardig met God hebben weten te combineren. Maar onderdeel van dat verlichte Christendom was in elk geval de strijd tegen het brandstapel-katholicisme van Philips II, een katholicisme dat trouwens ontspoord was onder invloed van de islam. En is dat niet precies waarmee Ayaan bezig is: een geloof bestrijden dat al 1400 jaar nog veel erger is dan het ergste Spaanse inquisitie-katholicisme ooit is geweest?

Dus ik ben bang dat Vos  die “oer-Hollandse mentaliteit’’ van verlichte religie nogal misverstaat.  Wat hij zo noemt is in werkelijkheid  een projectie van een tweede-generatie-68-er die ontdekt heeft dat het sinds de jaren 1970 zaak is om de islam mooi te vinden als je carrière wilt maken. En dat het daarbij handig is om te vergeten dat de Linkse Kerk zelfs allang vóór Marx tegen het Christendom aanschopte.

En als je zoals Vos gelooft in “verlichte religie”, zou het dan mogelijk zijn dat Ayaan die ene quasi-religie, de islam, beter kent dan mijnheertje Vos en dus inziet dat die “religie” in 1400 jaar nog geen klein-kleuter-stapje geëvolueerd richting Verlichting en volledig is blijvens hangen in zijn barbaarse oerbegin? De islam is trouwens geeneens een religie, maar een totalitaire, racistische en anti-humane politieke ideologie.

Voorts: als er onder een Hollandse hoofddoek ook een liberale geest kan schuilen, dan toch alleen, zou ik menen, omdat de hersens onder zo’n hoofddoek geen idee hebben van wat de islam werkelijk is, namelijk een principieel onhervormbare, seksueel aangedreven roofmoordenaars-ideologie.

Onze cultuur, “de Hollandse poldermentaliteit” , zegt Vos, kenmerkt zich “misschien al eeuwen” door een “mix van openheid en engagement” . Zeker, maar ook, minstens vanaf het schrijven van het Wilhelmus, door een verzet tegen het soort terroristisch brandstapel-geloof dat de islam al 14 eeuwen is. Lees Erasmus eens over de islam! De belangrijkste zin uit het Wilhelmus luidt: “De tyrannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.”

Joël Vos:

“Op het graf van Voltaire (1694-1778) staat het duidelijk: ’hij bestreed de atheïsten en de fanatiekelingen, hij inspireerde de tolerantie, hij verkondigde de rechten van de mens tegen de onderwerping aan de feodaliteit’. Voltaire’s kritiek betrof de manier waarop ’de schaamteloze’, het kerkelijk instituut, de mensenrechten schond. Zoals Voltaire de uitwassen van de Inquisitie aan de kaak stelde, doet Hirsi Ali dat in de islam, met de besnijdenis en onderdrukking van vrouwen. Terecht!”

Dat graf van Voltaire is natuurlijk heel eerbiedwaardig. Maar we moeten toch ook niet vergeten dat hij extreem veel chocolademelk dronk. En wat weten we eigenlijk van zijn masturbatie-fantasieën? Wat we zeker weten is dat hij op het laatst van zijn leven, dus toen hij ongeveer net zo rijp was als ik (67), een tyfushekel had aan de islam. Ja, die koppeling  door ventje Vos van “schaamteloze”aan “het kerkelijk instituut”is uitermate interessant. Voltaire wist inderdaad onderscheid te maken tussen de officiële kerk en de simpele gelovigen. Maar waarom ziet ventje Vos niet dat in de jaren 2000 er in de wereld van de islam nog steeds geen enkel onderscheid is tussen de “religie” islam en “de maatschappij”? Dat het juist de expliciete doelstelling is van de islam om dat onderscheid op te heffen en de totalitaire ideologie die de islam is op te leggen aan de hele wereld, zo nodig en misschien zelfs liefst met grof geweld? Hij kletsmeiert over “feodaliteit”. Maar de islam is nu juist de belichaming van de principes van “de feodaliteit” op z’n ergst! Waarom vermag hij niet in te zien dat “besnijdenis en onderdrukking van vrouwen” niet een “uitwas” is maar voortvloeit uit een kernleer van de islam? Wat zei ik hierboven nou? Een seksueel aangedreven roofmoordenaars-ideologie, zei ik. Seksuéél aangedré-hé-ven! Een van de eerste maatregelen van zowel het Khomeiny-regime als het Morsi-regime na het aan de macht komen, was het verlagen van de huwelijksleeftijd van meisjes naar 9 jaar.

Joël Vos:

“Hirsi Ali lijkt steeds opnieuw de radicale openheid te benoemen als het enige alternatief voor dogmatische religie. Ze identificeert de islam met de letterlijke vertaling van diens naam ’overgave aan Gods wil’. De hedendaagse islam en de westerse rechtsstaat zijn voor haar ’niet verenigbaar’, en de islam is ’niet alleen door een terroristische minderheid gegijzeld’, maar volledig ’door zichzelf’. Horen we haar ook niet spreken van ’gebrek aan gezond verstand’? Overdrijft ze niet de hedendaagse betekenis van de islamitische hiërarchie van joden onder christenen onder moslimvrouwen onder moslimmannen onder imams?”

Ik zal het nog veel sterker zeggen dan Ayaan: zelfs “radicale openheid” als alternatief voor “dogmatische religie” is nog te veel eer voor de islam. Daar is Ayaan nog véél te coulant in. Het enige alternatief voor de islam is: bij het grof vuil zetten en nóóit meer omkijken. Ayaan identificeert inderdaad de islam met overgave-aan-Allah’s-Wil. En terecht! Nee, zwatelkontje Vos, dat is niet “een minderheid” die dat doet. Die overgave is dé oerkern der kernen van de hele islam en die kern-kern kan alleen gespleten worden ten koste van een hele erge grote boem. Een soort van sociaal Hirosjima maar dan op de schaal van de hele islamitische wereld. Die kern-kern is onveranderlijk omdat het Allah’s woord is, het “eeuwige en ongeschapen” woord dat dateert van vóór de dinosaurussen en van vóór de oerknal. “Gezond verstand”, ventje Vos, komt er niet eens bij kijken. Ayaans terminologie is nog veel te braaf. “Gezond verstand” staat even ver van de islam af als Jezus-Christus van Auschwitz. Allah’s wil is de eeuwige wet. En waaruit bestaat die wil van Allah? Uit een-maffia-van-kwaadaardige-debielen-aan-de-macht, uit massamoord, uit racisme, vrouwenonderdrukking en uit principieel parasitisme.

“Overdrijft ze niet de hedendaagse betekenis van de islamitische hiërarchie van joden onder christenen onder moslimvrouwen onder moslimmannen onder imams?”

Tsja, wat moet met je zo’n zin? Tomeloos gaan schelden? Joël Vos opzoeken en ter plekke een definitieve verwurging inzetten? Mijn advies aan Joël Vos luidt: lees Betsy Udink over de islam in Pakistan. Misschien beseft hij dan dat de term “islamitische hiërarchie” om te beginnen een misdadig eufemisme is en dat hij zich onsterfelijk belachelijk heeft gemaakt met de opmerking dat Ayaan daarin “overdrijft”. Het gaat namelijk om moord, grove vernedering, grove uitbuiting, grof fysiek geweld en grof psychisch geweld jegens moslimvrouwen. Er is al 1400 jaar een moleculaire Holocaust aan de gang jegens vrouwen in de islam.

Zou Joël Vos een schatting van honderd eerwraaksgewijze vermoorde vrouwen per dag in die hele grote islamitische wereld te hoog vinden? Als we dat getal namelijk aanhouden dan komen we op 36.500 vermoorde vrouwen per jaar uit. Dat zijn er in het glorieuze bestaan van de islam gedurende1400 jaar dik 50 miljoen. Dat is een moleculaire Holocaust. Een dun uitgesmeerde Holocaust, maar wel een Holocaust en in volume nog veel gigantischer dan die andere van 1939-1945. Ik bedoel: als je dit racistische geweld tegen vrouwen een beetje spreidt over een langere tijd, dan hoef je het niet industrieel aan te pakken en in een paar jaar te proppen, zoals de nazi’s deden.

Mijn versie van dit stuk van  2006 bevatte deze passage:

Net de avond voordat ik deze tekst schrijf is er op Netwerk een reportage geweest die liet zien dat ongetelde islamitische vrouwen in Nederland gevangenen zijn in hun eigen huis en dat zij een hoge prijs betalen als ze proberen te ontvluchten. Vos is psycholoog en filosoof en promovendus, weten we. Hoe slaagt hij er desondanks in voor dat verschijnsel van psychische ontregeling geen oorzaak te zoeken in de sociale terreur die dit geloof wereldwijd uitoefent? Dat begint toch op opzet te lijken?”

Joden en Christenen zijn er zo langzamerhand nauwelijks meer in islamitische landen, maar gelukkig is Israël er nog. Hezbolla-leider Nasrallah heeft al gemeld dat het fijn is dat er zich zoveel Joden in Israël verzamelen, dan hoeven de moslims, zegt hij, ze niet over de hele aardbol na te jagen. Ga de eerste 40 seconden van dit filmpje eens bekijken.

Joël Vos:

“Waarom durft ze überhaupt de islam en het nazisme in een adem te noemen in de Volkskrant? En andersom: waarom heeft ze het zo weinig over die imams die een open religie prediken? Waarom horen we haar niet over de gematigde islam en de samenwerkingsverbanden? De mogelijkheid van een open religie brengt ze zelden ter sprake, ook niet in haar artikel uit 2001 in Trouw getiteld: ’Laat ons niet in de steek, gun ons een Voltaire’, dat zaterdag opnieuw werd afgedrukt. Haar eendimensionaliteit is de oorzaak dat ze deze mogelijkheid niet ziet. Dit heeft enorme gevolgen.”

Fijn dreigend laatste zinnetje. Vos bedoelt ongetwijfeld dat de boosheid van de moslims wereldwijd  veroorzaakt wordt door Ayaans “eendimensionaliteit”. Ik zeg ook wel eens: als Wilders zijn mond zou houden, dan zou Saoedie Arabië een vrouwenparadijs zijn en zouden de Taliban massaal naar Israël reizen, snikkend in de armen van de Joden vallen en daar vrijwilligerswerk gaan doen.

Van die imams die een open religie prediken, gaat Vos vast nog eens een lijst maken.

Het voornaamste is voor Vos toch wel dat Ayaan het gore lef had islam en nazisme in één adem te noemen. En nog wel in de Volkskrant! Ja, het moet niet gekker worden. Ik durfde het pas expliciet en openlijk nadat ik van Ibn Warraq een forse voorzet had gekregen en in 2010 aantoonde dat DE ISLAM OP ALLE  ESSENTIËLE PUNTEN EXACT OVEREEN KOMT MET HET NAZISME. Zal ik het nog maar eens citeren?

“Het Mohammedanisme is puur nazistisch in de Jodenhaat, in de expansieve oorlogszucht compleet met Blut-und-Boden-Prinzip (grond die eenmaal islamitisch is geweest moet altijd islamitisch blijven), in het Führer-principe (Mohammed, een massamoordenaar, sluipmoordenaar, roofmoordenaar, slavenhaler en kleuterneuker geldt als dé voorbeeldige mens die nagevolgd moet worden), in het racisme tegen vrouwen,  in de principiële gewelddadigheid, in de superioriteitswaan ( Übermenschen-waan) die net als in het nazisme  gepaard gaat met ziekelijke angst in de vorm van  xenofobie, conspirisme (verslaving aan complotdenken) en  slachtoffergedrag/rancunisme, dus het voortdurend wijzen naar de “vijand” als oorzaak van de eigen ellende.

De islam is net als het nazisme meer algemeen totalitair in twee opzichten: de leefregels voor het gehele leven gelden tot in de absurde details en de Koran waarop die leefregels zijn gebaseerd zijn het eeuwige en onveranderlijke woord van God zelf.  Dat onveranderlijke woord is vol materialistische platheid, haat en gewelddadigheid. De inhoud van de Koran is voorts irrationeel geordend, zodanig dat de priesterkaste van de islam over de inhoud kan liegen (“Taqiyya”) en de islam als een “geloof van de vrede” kan voorstellen om de “ongelovigen” te misleiden. Dat liegen, die “Taqiyya”, is verplicht in de islam. Het individu heeft geen gewetensvrijheid: zelf denken over moraal is hoogverraad aan de islam. De Koranmoraal geldt bindend voor ieder, op straffe van de dood.  Het individu mag niet zelf denken over morele vraagstukken, maar ook niet over de stoffelijk wereld buiten het individu:  het gebruik van de Rede is  hoogverraad aan de islam. De islam brengt daarom geen wetenschap voort, maar steelt en gebruikt slechts de prestaties van de volken die zij onder het kromzwaard brengen. Wat eenmaal door de “oelema” (de “wetenden”, de priesterkaste) is overeengekomen kan niet meer veranderd worden: dit heet “het principe van de consensus”. In de islam wordt wel vaak de “oemma” (alle Mohammedanen) aangeroepen, het “volk” dus,  maar de “oemma” heeft niks te zeggen. Sinds het jaar 900 is er niets wezenlijks meer veranderd in de leer, alleen de papieren massa waarin dit is vastgelegd is gegroeid tot oceanische proporties.”

Wie de onderbouwing van deze stellingen wil zien vervoege zich bij mijn onsterfelijke essays over de islam: hier de meest uitgebreide uitleg en hier een kortere en dan ook nog ten enenmale en ten anderenmale de uitleg van Emmet Scott.

In dit verband moet ik overigens een compliment  uitdelen aan een PvdA-er. Dat valt me zwaar, maar het blijft waar: op 15 februari 2002 gaf Ronald Plasterk in de Volkskrant droogjes aan dat de haat van van Marcel van Dam jegens Pim Fortuyn 180 graden gedraaid zou moeten worden:

“Het verschil, ik licht het nog eens toe, is dat een antisemiet iemand discrimineert om zijn of haar afkomst. (…) Een anti-islamiet discrimineert ook, maar die discrimineert op iemands opvattingen. Wat dat betreft is anti-islamisme beter te vergelijken met anticommunisme of anti-fascisme. [mijn vet]

Ik citeer Joël Vos, filosofisch psycholoog:

“In de eerste plaats roept haar eendimensionele boodschap het gevoel op bij gelovigen, dat ze het kind met het badwater weggooit. En een gelovige die gehecht is aan zijn kind, zal niet met haar meedoen om het water uit het bad te scheppen – zoals zij hoopt – maar die zal onmiddellijk het kind uit bad halen om het krampachtig in de armen te klemmen en te beschermen. Als iemand als enig reëel alternatief voor mijn geloof alleen spreekt over radicale openheid, dan blijf ik liever religieus. Een psychologische wet. In de tweede plaats blijkt uit empirisch onderzoek dat integratie een tweedimensionaal proces is. Er is de loyaliteit naar de eigen cultuur en religie, en aan de andere kant de aanpassing aan de nieuwe cultuur. Wie aanpassing aan het nieuwe eist zonder de loyaliteit aan het oude (voorlopig) te bewaren, stuit op verzet. Migranten die breken met hun cultuur of hun geloof, blijken meer psychische problemen te hebben en soms zelfs slechter te integreren. “

Tsja. Kijk. Gut. Allemensen-nog-an-toe. Jezus-Christus. Enzovoort. Etcetera . . . . . ehm . . .  Zullen we het maar zeggen dan? De islam IS eendimensionaal. Zie boven. Kan best zijn dat er brave moslims zijn die van allerlei moois in de islam projecteren, maar in de islam zelf is niets moois, niets spiritueels, niets verheffends aanwezig. Nooit geweest ook. Van mij mag iedereen, ook Joël Vos,  proberen het goede in de islam aan te wijzen. Dat is er domweg niet. En die psychische problemen van migranten die breken met de islam: is er al onderzocht of dat misschien samenhangt met de terreur die in de islam op “afvalligen” wordt losgelaten?

En als je, als moslim geboren, nou emigreert uit een land en een cultuur waarin je blijkbaar niet gelukkig bent – want anders zou je toch niet emigreren, nietwaar? – waarom wil je dan die cultuur die je ontvlucht bent uit alle macht invoeren in het land waar je naar toe gevlucht bent? Ik heb het over baby’tje islam dat de moslims volgens Vos alleen maar steviger tegen zich gaan aandrukken als je er kritiek op hebt. Punt is alleen dat baby’tje een snorretje heeft. Islaampje is een héél erg lelijk ventje. Om de baby-metafoor los te laten en het nóg maar eens te zeggen: de islam is een seksueel aangedreven roofmoordenaarsideologie is die alleen maar armoede, vernedering, onderdrukking en moord brengt. Waarom is dan die “aanpassing aan de nieuwe cultuur” zo moeilijk als de oude cultuur een hel is en de nieuwe, in vergelijking daarmee, een hemel? De angst voor de vrijheid moet dan wel erg groot zijn. En ook de angst voor de “afvalligheid” natuurlijk. Want in de islam staat daar nog gewoon de doodstraf op.

Ik kan me, afgezien van die angsten, bij Berbers uit de Rif en boeren uit Anatolië nog iets voorstellen bij het tegen zich aandrukken van die spuuglelijke baby, maar waarom identificeert een aanstormende filosoof-psycholoog  zich met die angst voor geloofsverlies van deze primitieven? Is dat nou alleen maar gewone domheid of toch ook conformisme omwille van de carrière? Want wie zich niet aanluit bij de pensée unique van onze nep-elite inzake islam, Israël, EU en klimaat kan het wel vergeten.

Joël Vos:

“In de derde plaats is de fanatieke verdediging van het eendimensionele model paradoxaal. Als je openheid als ’Het Grote Alternatief’ voor religie verdedigt, wordt jouw standpunt dan geen nieuwe religie? In hoeverre is je openheid dan nog ’open’? Kan een moslim, christen of humanist jou dan nog serieus nemen? Daarom bestrijdt Voltaire het atheïsme en het fanatisme. Zijn strijd verwordt echter niet tot een nieuwe religie, als gevolg van zijn onuitputtelijke zelfspot en zelfrelativering, waaraan het Hirsi Ali ontbreekt.”

Kan een moslim, christen of humanist Joël Vos serieus nemen? Een moslim neemt Vos sowieso niet ernstig, want een moslim is de aanhanger van de perfecte godsdienst die overal ter wereld ingevoerd moet worden, goedschiks of kwaadschiks.  Zelfs mild kritische stemmen binnen de islam zijn zo rond het jaar 1000 voor het laatst gehoord. En ik, als “christen” en “humanist”, kan een Joël Vos die de Joods-Chistelijke-Verlichte traditie op één lijn zet met de islam evenmin serieus nemen. Een individualistische en redelijke gewetenscultuur is echt iets anders dan een collectivistische en irrationalistische gewetenloosheidscultuur. Of, zoals ik al een keer of zes-en-tachtig zei: een seksueel aangedreven roofmoordenaars-ideologie. Christendom en humanisme verschillen net zoveel van de islam als Jezus-Christus van Hitler of Mohammed. Ik heb er uitgebreider over geschreven onder de titel “Joods-Christelijk-Verlichte traditie en islam

Vos verwijt Ayaan gebrek aan “zelfspot en zelfrelativering”.  Dit zegt dus een beschermd opgevoede snotneus tegen Ayaan, die de islam aan het eigen lijf en de eigen geest heeft ondervonden en zich vervolgens  verdiept heeft in de vraag wat dit eigenlijk voor een helse ideologie is.

Joël Vos:

“Ayaan Hirsi Ali probeert haar eendimensionale visie in een tweedimensionale cultuur door te drukken, en dat raakt aan iets fundamenteels, waar onze media op reageren door haar als een controversieel persoon af te schilderen.’Is de islam zelf niet eendimensionaal,’ kan men mij tegenwerpen, ’en vraagt zij niet zelf om een ééndimensionaal antwoord? zelfspot en zelfrelativering.  Als psycholoog zie ik alleen dat zij op deze manier weerstand, polarisatie, en desintegratie oproept. Ik zie hoofddoekdragers die geëmancipeerder zijn dan menig niet-moslim. Ik hoor imams liberaler dan mijn protestantse dominee ooit kan zijn. Ik spreek moslims die taallessen geven. Ik voel beweging in de moslimgemeenschap. Dit is de tweedimensionale ’islam van Hollandse bodem’.”

Hij schrijft het echt op: “als psycholoog zie ik”. Wat kan ik hier tegenover zetten? Als zoetwatervisser zie ik? Als lijpenistenslachter zie ik? Nou vooruit: als historicus zie ik het versleten cliché van “het is de schuld van het Westen” weer eens als kakelvers gepresenteerd worden. We moeten de aanhangers van de islam niet vertellen dat ze een helse ideologie aanhangen, dan worden ze boos. En dat is dan onze schuld. We moeten ze in hun nazi-zijn respecteren. Of in elk geval in hun illusies rond de nazislam. En mag ik die imam die liberaler is dan de dominee eens spreken? Waarin is die imam liberaler dan de dominee? In het kleuterneuken? En waar is die “beweging in de moslimgemeenschap”.  Vos kan anno 2006 nog niet de trek van de islamitische polderjongens naar Syrië bedoeld hebben.

Hebt u, lezer, in bovengeciteerde alinea dit pareltje van het Joëltje opgemerkt?

“Is de islam zelf niet eendimensionaal,’ kan men mij tegenwerpen, ’en vraagt zij niet zelf om een ééndimensionaal antwoord?”

Het is een zinnetje waarin we opnieuw de rotsbodem raken van de diepe waanzin die onze quasi-elite teistert: de ontkenning van  het bestaan van het Kwaad.

Maar juffrouw Snip, wat zegt u nú toch! Ééndimensionáál! De isláám!”

Als de Joëltjes en consorten niet heel gauw tot bezinning komen dan zal de islam het Westen vanzelf naar een antwoord leiden dat net zo eendimensionaal is als het antwoord dat op het Nazisme is gegeven. Dat was het antwoord dat op de stranden van Normandië werd gegeven, in de bevroren schuttersputten van de Oekraïne, in de slag om Stalingrad en in de tankslagen bij El-Alamein.

Joël Vos:

“Ayaan, durf een stap verder te zetten. Heb niet alleen het lef om misstanden aan te kaarten, maar om ook de loyaliteit in de islam te bevorderen. Gun het hun om mee te doen aan ons debat waarin we wegen zoeken naar waarden en normen zonder dogmatisch te worden. Gun ons geloof en openheid tegelijk. Gun ons een Voltaire. “

Ja, gun ons een Voltaire! En gun ons veel chocolademelk! Gun ons uitroepen die zowel pathetisch als oerdom zijn. Gun ons drie rondes van drie minuten in een ring met Joëltje.  Zonder handschoenen.

En zou je dat opluchten, Pennings? Om die mateloze snotneus op zijn bek te timmeren? En hoe zinvol is het om je anno 2013 zo druk te maken om een tekst van een lulletje rozewater uit 2006? Ja, dat is zeer zinvol. Om te beginnen voor mij als therapie. Maar ook omdat sinds 2006 de gekte rond de islam niet is verminderd.

In 2013 hebben we een moslim die onder het schreeuwen van Allah-hoe-Akbar een voorbijganger  vermoordt en voor de camera staat uit te leggen dat het in de naam van de islam is gedaan. Luttele uren later kunnen we Engelands premier, David Cameron, horen zeggen dat de moord niks met de islam te maken heeft, ja, dat de moord verraad aan de islam is. Ga eens luisteren naar Paul Weston die probeert uit te leggen hoe kosmisch krankzinnig dit is.

En deze gekte is al van 2001. Bekijkluister hier eens de woorden van Tony Blair, George Bush en Bill Clinton. Ze zijn meteen aan het begin te vinden van 00:26 tot 02:20. Dat zijn woorden gesproken direct nadat onder Allah-hoe-Akbar de vliegtuigen in de Twin Towers waren gevlogen. De heren leggen uit dat de aanslag niks met de islam te maken heeft.

En intussen hadden we 2004 Theo van Gogh, die in de Amsterdamse Linnaeusstraat werd vermoord door een islamiet in vol ornaat die de brief waarin hij uitlegde dat Theo vermoord was in naam van de islam met een slagersmes in de borst van Theo vast stak. Waarna burgemeester Cohen in de moskee ging theedrinken om de moslims te troosten.

Ondanks de massale hersenspoeling via de media, de politiek en het onderwijs blijkt bij een enquête anno 2013 toch 72% van de bevolking inmiddels een relatie te ontwaren “tussen de islam en de recente terreurdaden in Boston, Londen en Parijs”. Roelf-Jan Wentholt schreef er over onder de titel “Hoe hoger opgeleid des te dommer”:

“Zie toch hoe opvallend het is dat laagopgeleide mensen het beter weten! Dat komt omdat alle hoogopgeleiden langer in de politiek correcte wasmachine hebben gezeten die wij ‘onderwijs’ noemen. Via ‘onderwijs’ leerde u vroeger lezen, schrijven en rekenen. Tegenwoordig leert u via onderwijs, vooral het ‘hoger’ onderwijs, wat de juiste meningen zijn.”

En inderdaad zegt enquêteur De Hond: “Een groot verschil zien we ook als we de antwoorden vergelijken van mensen met een relatief hoge opleiding en van mensen met een relatief lage opleiding. De laatste groep staat beduidend negatiever tegenover de islam en immigratie uit Islamitische landen dan de eerste groep.”

Er is nog hoop. Maar dan moet de nep-elite die het nu nog voor het zeggen heeft spoedig en grondig weggevaagd worden.

Screenshot_18

In maart 2011 heeft Mohamed Merah dit meisje, Myriam Monsonego, vermoord bij haar school, de Joodse Ozar Hatorah school. Merah vermoordde ook Myriams vader, schooldirecteur Yaacov Monsonego, twee andere kinderen, Gabriel en Arié Sandler, en hun vader, rabbi Jonathan Sandler. Een paar dagen eerder had Merah al twee soldaten van het Franse leger vermoord: Imad Ben Ziaten en Mohamed Legouad. De oorzaken waren: islam, Jodenhaat en liefde voor de onderdrukte “Palestijnen”. Precies dus wat onze linkse vrienden al 40 jaar aan het bevorderen zijn.

__________________________________________

Door:

Martien Pennings

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", Appeasement, Dhimmitude, Islam, islamofascisme, Krankzinnigheid, Moslims, Naïviteit. Bookmark de permalink .

20 reacties op AAN DE OBSCURANTISTEN (10): Joël Vos, filosoof en psycholoog

 1. lucky9 zegt:

  Weeral een kanjer van ontmaskerend stuk. Dank Martien Pennings. Het werd inderdaad elk jaar steeds erger.

  Like

 2. luckybee zegt:

  Niet vergeten ze behoren alle drie tot de aanhangers van de Troll Bart Smit dat ze geleerd heeft hoe je Spuit slikt en zuipt. Alle BNN ers deugen voor geen cent.Wij moeten proberen ze uit de Media voor al TV te verdrijven.

  Like

 3. Theresa Geissler zegt:

  Nou, Martien, ik kan je zeggen: Reeds bij het lezen van je aanvullende inleiding -over de noodzaak, dit tiende deel van je essay naar je huidige inzichten te herschrijven- dacht ik direct: Hà. Daar gaan we dan maar eens voor zitten. Zo gezegd zo gedaan en ik moet zegen: Ik ben er niet in teleurgesteld.
  Het is in feite niet meer dan een herhaling van wat jijzelf al schrijft, natuurlijk (wat valt daar op de keper beschouwd ook nog aan toe te voegen) maar naar mijn bescheiden mening kan de persoonlijkheid van dit ‘Ventje Vos’ worden ontleed in twee onderdelen, die tegelijkertijd weer naadloos in elkaar overvloeien: Enerzijds de ‘Goedmens’ -en dus behept met het ooit zo glorieus door jou gespotte ‘hedonistische narcisme’- en anderzijds het koorknaapje, het nooit volwassen geworden jongetje, dat al tijdens zijn jeugd door zijn diep-religieuze ouders ingeprent kreeg, het geloof nóóit te laten vallen. “Want eens zou de Dag des Oordeels komen waarop de Allerhoogste hem zou weten te vinden.” Het is een kwestie van aanleg of men in staat is, die laatste met het klimmen der jaren naast zich neer te leggen. Sommigen lukt dit nu eenmaal nooit en daar lijkt mij deze Joël Vos er één van.
  Deze verkrampte levensopinie -laat, wat je ook doet, de religie/het spirituele nooit los- komt hem prima van pas bij die andere kant van zijn persoonlijkheid, het hedonistisch-narcistische Goedmensendom, dat immers onder meer voorschrijft, om alles wat voortkomt uit die onzalige ideologie, de Islam, met de mantel der liefde te bedekken. In de ogen der Goedmensen is zij immers geen ideologie maar een ‘religie’. Dús opent het koorknaapje met verve de aanval op Ayaan, en daarmee op allen die de religie openlijk uit hun leven wensen te bannen. Het aanhalen hierbij van Voltaire legt dan voor zijn gevoel het nodige intellectuele gewicht in de schaal. -Of hij deze grote filosoof ten volle doorgrondt, laten we dan maar in het midden; naar mijn bescheiden mening is zijn ‘koorknaap’gehalte daarvoor iets te groot, maar hou me te goede, hoor, wie ben ik? Ik geef hier slechts mijn indruk weer en die is, dat je hier een zeer interessant voorbeeld van een ‘Obscurantist’ aan de haak hebt: Eén die mentaal het niveau ‘braafste jongetje van de klas’ nooit ontstegen is. Hoewel dat van alle Goedmensen min of meer een kenmerk genoemd mag worden, manifesteert het zich dus bij deze Joël Vos wel bijzonder duidelijk.. Troetelkindje Islam is bij hem in goede handen, vandaar ook zijn koppeling aan intelligentie en hoofddoeken. Hoewel dat ook weer verbijstering wekt: Hollandse hoofddoek! Hoe krijgt iemand het uit z’n bek?! Ja, het kóórknaapje dus wel, in zijn “onschuld”.

  Like

  • Helena zegt:

   Hoewel ik je redenering kan volgen Theresa wil ik er toch een kleine kanttekening bij maken. De door jou beschreven combinatie in de persoonlijkheid van Vos is ongetwijfeld, voor wat hem zelf betreft, de juiste. Echter ik proef uit jouw stukje een soort van veralgemenisering. Alsof het één (religieus of christen zijn) onlosmakelijk zou zijn verbonden met het “goedmens” syndroom (behept zijn met het hedonistische narcisme).
   Dit lijkt mij een wat voorbarige aanname. Ten eerste: Er lopen massa’s “goedmensen” rond die juist helemaal niets met religie hebben (zowat de hele D66 en PvdA kliek) sterker nog die hebben zich juist jaren lang met man en macht afgezet tegen het christendom en alles wat daarbij hoort geprobeerd belachelijk te maken. Zo in geest van “dat zijn maar dommerds die niet zelf kunnen nadenken en uit angst dat geloof maar niet los kunnen laten, eigenlijk moet je ze maar zielig vinden”. Vreemd genoeg zijn dat nu juist de personen die de islam en moslims op handen dragen (= stemvee hé en christenen zijn en waren in dat opzicht niet interessant, dus die mag je afbranden. Bovendien speelt hierin, bij politici, ook angst voor de islam een rol. Bij kritiek zou je wel eens een “fatwa” over je heen kunnen krijgen, zie Wilders, daar is bij christenen niet zoveel kans op).
   Ten tweede: Hoewel er ongetwijfeld veel christenen zijn (vooral in de linkse, vrijzinnige hoek) die zijn zoals jij die Vos beschrijft, zijn er minstens evenzoveel die zich wel christen
   voelen/noemen waarbij het “goedmens” gen volledig ontbreekt. Sterker nog, die juist vanuit hun geloof en vanuit de bijbel de islam zien voor wat het is. Ik reken mijzelf tot deze categorie maar kan op deze site er zo nog wel 5 noemen, jij vast ook.
   Verder weet ik uit ervaring, ik bezoek allerlei sites, ook christelijke en ik kan je verzekeren dat het balletje bij minstens 50% anders rolt dan jij stelt.
   Kortom met alle respect, ik vind jouw conclusies, als je ze algemeen stelt, te kort door de bocht.

   Like

   • Lucky9 zegt:

    Het maakt niet uit of dat mannetje een goedmens of een christen is. Wat telt is dat hij lastert en bedriegt. De kern van de hele zaak is dat al wie karaktermoord poogde te plegen op Ayaan Hirsi Ali een échte racist(e) is. Haar afkomst en huidskleur waren de enige redenen om haar te weren uit het Nederlandse parlement. Een negerin en ex-moslima die de waarheid vertelde over de islam, dat mocht helemaal niet.
    Gelukkig werd ze niet vermoord.
    In ieder geval heeft dat leugenachtig mannetje van Voltaire geen kaas gegeten, daarom vermoed ik dat hij eerder in de linkse hoek thuishoort. Het is een nep-intellectueel en een nep-historicus die schrijft als een regimeslaafje. Meer is er niet aan de hand.
    Guusvelraeds verwoordt dit hier onder uitstekend.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Helena 14.03u. Je moet mijn redeneringen dan ook wel beschouwen in verband met déze persoon, Helena. Ik heb het hier niet over Christenen in het algemeen.
    Ik denk, het type te herkennen.Overigens geef ik toe dat ik tamelijk allergisch ben voor personen die menen, overal het religieuze bij te moeten betrekken, ongeacht of een ander daar behoefte aan heeft of niet. Ayaan had, na haar eigen ervaringen met de Islam, duidelijk zó genoeg van alle soorten religie, dat zij prefereerde, de vrijheid te beleven zónder dat erbij. Om haar om díe reden te gaan bekritiseren en haar weg te zetten als ‘nooit ingeburgerd’ komt mij, om eerlijk te zijn, aanmatigend voor. Bovendien -vind ik hoor- vóel je gewoon wat er bij hem nog meer achter zit, dat hij èrgens het ‘fenomeen’ Islam niet af wil vallen, zoals zij doet. Maar ZIJ is wat dat betreft ervaringsdeskundige, in tegenstelling tot hèm. Alleen daarom al vind ik dat hij daarover niet zou moeten oordelen.-Wat hij overigens gemeen heeft met de meeste, zo niet alle goedmensen. Al geef ik direct toe, dat ik weinig tot geen Christelijke sites bezoek -ik voel daar geen behoefte toe en ik heb sinds mijn jeugdjaren al mijn bekomst van die dwang -in mijn geval: Katholiek te móeten blijven- toch besef ik heus wel dat er zuivere, volkomen onbaatzuchtige Christenen bestaan (volgens mij is Ben Kok er één, de Joods-Christelijke pastor, die zich hier wel eens op de site vertoont) maar ik denk ook dat díe het anders aanpakken en mensen géén religieuze gevoelens opdringen voor ze er zelf aan toe zijn. En dat is, wat deze Joël Vos wel doet. Publiekelijk zelfs. Ik zeg het nog eens:Mijn comment richtte zich op déze persoon -waar het artikel tenslotte over ging- en niet op Christenen in het algemeen, wat jij er uit schijnt te begrijpen. Van mij mag iedereen geloven wat hij wil, zolang hij het anderen maar niet opdringt of anderen stigmatiseert. En dat is helaas wat deze man wèl doet.

    Like

   • Anneke zegt:

    Amen!!! Een helder betoog…Jammer dat veel (joods) – christelijken al tijden gezien worden als zijnde; wereldvreemd, oerdom, ect.ect. Terwijl het merendeels heel verstandige en ontwikkelde mensen zijn. Die de samenleving ‘door een heldere bril’ zien.
    Het politieke beleid van de jaren-60,-70 en jaren -80 heeft hier zeker toebijgedragen. De maatschappij moest christenvrij worden gemaakt. “Is niet gelukt…al scheelde dit niet veel”. G’ddank lopen er nog steeds mensen met joods-christelijk bloed rond in dit land!!!

    Like

 4. Tom Hendrix zegt:

  Prima verwoord door Martien Pennings. Hoef er weinig aan toe te voegen, enkele opmerkingen mijnerzijds nog. Deze Joël Vos is van lotje getikt, de Islam is, en ik herhaal is, geen RELIGIE, maar een weerzinwekkende ideologie. Verder wijs ik ook naar Immanuel Kant, in zijn “De religie binnen de grenzen van de Rede”, zegt hij het volgende: “De sterrenhemel boven mij en de morele wet in mij”, dat is de kern, en dan heeft hij het niet per definitie over geloof of religie. Hier bedoelt Kant mijn inziens, de morele en zedelijke waarden, die ieder mens kan verwerven. Wat de islam betreft, is een dergelijke opstelling absoluut onmogelijk, zoals Martien terecht aangeeft. Hun nazi boekwerk koran, laat geen enkele kritiek of twijfel toe, omdat de moslims hun koran beschouwen als een onfeilbaar gegeven. Wat in het licht van de Rede gewoon waanzin is.

  Like

 5. Peter Schilperoord zegt:

  Het was mij een waar genoegen en een zeer diepe vreugde, dit stuk van Martien Pennings. Tot het einde toe veegt hij de vloer aan met zijn tegenstander.

  Like

 6. guusvelraeds zegt:

  Fijn om de essentie nog eens opnieuw geëtaleerd te zien van het islamitische kwaad. Het creëren van hele legers generatie op generatie aan vrije wil ontberende, redeloze, compromisloze en helaas al te vaak gewetenloze mensen. Maar naast het “”op zich”” gemakkelijk herkenbare kwaad van de islam is het lastiger het notoire kwaad van de hoogopgeleide quasi elite te traceren en onder woorden te brengen. Het heeft mij althans een aantal jaren gekost voordat ik het echte begreep. De quasi elite bediend zich continu van een hele woordenbrij waardoor het voor de ontvanger veel tijd kost te begrijpen wat verteld en vooral wat beweerd wordt. Wat echter meteen begrepen wordt door de ontvanger is de lichaamstaal, de air gecombineerd met de bewust gespeelde erudiete genuanceerdheid en het als vanzelfsprekend begrip hebben en respect voor het vreemde. De quasi elitaire persoon (iedereen van ons heeft wel een of enkele exemplaren hiervan rondlopen in directe of indirecte omgeving) weet altijd zeer subtiel vrijwel meteen over te brengen dat hij moreel het hogere vertegenwoordigd dan zijn opponent. Wat de quasi elite hierop volgend echter niet wil oppakken is het feit dat zij door hun verwarring scheppende quasi begripvolle genuanceerdheid zich tevens verplicht hebben bewust hun gezicht af te wenden van de door hun niet gewenste maatschappelijke effecten van: islam, klimaatwaan, anti racisme, anti fascisme, anti zionisme en pro EU politiek. De elite heeft van tevoren geconstrueerde en middels onderwijs overgebrachte meningen, waarden en uitgangspunten in het hoofd zitten die kost wat kost verdedigt en geconserveerd moeten worden. Dat het in de fysieke wereld vaak anders uitpakt kan en mag de elite niet accepteren omdat op deze meningen en maatschappij vormende concepten hele machtsstructuren en loopbanen zijn opgebouwd. Ziekelijke uitspattingen van verbaal geweld (door afwezigheid hout snijdende tegen argumentatie) zijn dan het gevolg teneinde alles behalve hun multiculturele en pro EU ideologie van de troon te halen. Je hoort dan vreemde bijna wanhopige oproepen vanuit het ideeën raamwerk van deze elite zoals: De wetenschap moet een antwoord vinden op Wilders en het oproepen tot smijten met miljoenen om via media en onderwijs toch vooral de vermeende intolerantie bij de autochtone bevolking te bestrijden. Wat we zagen en zien is een nep wetenschap beoefening die kost wat kost onderzoek gegevens en literatuur input masseert in de richting van een van te voren vastgesteld concept. Wilders leunt toch op zijn minst tegen het fascisme aan en de gemiddelde autochtoon is xenofoob, anti islam en anti EU en behoeft derhalve snel bijscholing.

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/1070851/2010/12/10/Elite-heeft-geen-antwoord-op-opkomst-populisme.dhtml

  http://www.elsevier.nl/Algemeen/blogs/2009/11/Wilders-wetenschappelijk-extreemrechts-ELSEVIER249890W/

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @guusvelraeds 00.03. uur. Geweldige en goed doordachte reactie Guus, waar ik waardering voor heb. U noemt terecht het onderwijs, en daar heeft U een punt aangegeven waar het cultuurrelativisme en socialisme begonnen is als een slang, haar gif te verspreiden. Vanaf de beruchte “mars door de instituties”, door de RODEN, is inmiddels het gehele onderwijssysteem doodziek van de rode en gutmensch bacillen.

   Like

 7. Helena zegt:

  @Theresa 15.20u. Prima, daar ging het mij om. Geen veralgemenisering. Geen op één hoop vegen van “de christenen” en al helemaal niet op dezelfde hoop als die van de “goedmensen”.

  @ Anneke 16.07u Amen terug!

  @ Lucky9 15.15u Helemaal mee eens, en i.d.d. de complimenten voor guusvelraeds.

  Like

 8. Theresa Geissler zegt:

  @Helena 21.33u. Dat deed ik dus ook niet. Wel goed lezen graag.

  Like

  • Helena zegt:

   Ja Theresa, ik heb het goed gelezen en als jij mijn eerste reactie ook goed gelezen hebt
   dan heb je daar ook in kunnen zien dat ik wel begreep dat je het over Vos had,
   maar dat ik er ook dacht te PROEVEN (niet stellen!) dat in jouw beleving het ene bijna onlosmakelijk met het andere verbonden is, in algemene zin dus.
   Dat wou ik gewoon even helder krijgen en dat heb je in je tweede stuk gedaan.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Helena 23.22u. Goed, maar dan wil ik bij deze toch nog wel even kwijt, dat ik je laatste comment van gisteravond (21.33u.) wel wat als overdone ervaren heb.
    Als je de goede conclusie al bij het antwoord getrokken had, had je het er even zo goed bij kunnen laten. Nu gaf je twee anderen een compliment en mij in één adem een veeg uit de pan. Dat zul je niet zo bedoeld hebben, maar het kwam wel zo over. Als je de hele dialoog nog eens overleest, zie je dat misschien ook.
    Jij bent zó vol vuur over bepaalde persoonlijke opinies, dat je wel eens de neiging hebt, om ze anderen ook te gaan dicteren (ivm vegetarisme en dergelijke) Wees daar liever wat voorzichtig mee: We hebben geen van allen de leeftijd meer om ons als kwaaie meiden/jongens op onze plaats te laten zetten; die tijd ligt achter ons.
    Ik was eerlijk gezegd van plan, je dit vanmorgen heel uitgebreid uiteen te zetten. Door een fout ging het comment verloren. -Misschien maar gelukkig al stond er geen onvertogen woord in.
    Als je toch al doordrongen was van mijn werkelijke bedoeling, had je er beter aan gedaan, het erbij te laten, daar blijf ik bij.

    Like

 9. Helena zegt:

  Nee Theresa ik zie het niet. Ook de “veeg uit de pan” kan ik niet terugvinden in het door mij geschreven commentaar. Ik bevestig daar met het woord “prima” dat je de helderheid waarom ik vroeg had gegeven. Verder kan ik je met de hand op mijn hart beloven dat ik zal stoppen met het dicteren van mijn persoonlijke opinies zeker ten aanzien van vegetarisme. Het zal moeilijk worden omdat ik dat natuurlijk dagelijks deed, maar ik zal mijn best doen.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Oké, dat is heel positief. Bedenk ook, dat communiceren op een site geen gangbare manier van communicatie is. Evenmin als chatten. Je kunt elkaar niet zien of horen en mist bepaalde nuances, die je face-to-face wel kunt opvangen. Het hééft anderzijds zijn voordelen: Niemand spreekt voor zijn beurt en we krijgen allemaal dezelfde faire kans om ons zegje te doen, maar het gemis van genoemde signalen kan toch af en toe voor misverstanden zorgen. Jij ziet het niet en dat is mooi, aan één kant, want dat bewijst dat je oprecht bent en het echt niet zo bedoelde. Maar op mij kwam het té nadrukkelijk over, zo van “Ik wil dit wèl even zeker weten, want ik stà er op, dat je niet veralgemeniseert.” Ongelogen, zó kwam het bij mij over. Het woord ‘prima’ zegt mij niet alles; in mijn ogen is het een woord dat ook heel goed ironisch opgevat kan worden. Een beetje triomfantelijk, zo van: “Ik ben blij, dit te lezen, want het kàn ècht niet.” Ik ben dus blij, hierbij te vernemen, dat dat er uiteindelijk niet achter zat. Maar dat is het risico als die zichtbare, nuancerende signalen als blikken, gebaren en stembuigingen ontbreken.
   Daar komt nog bij, dat ik persoonlijk een beetje vond, dat je er wel erg een punt van maakte. -Je kon uit mijn antwoord lezen, dat ik heus wel besef, dat er ook anderssoortige Christenen zijn, maar naar mijn mening zijn ze dun gezaaid en zelfs de goede zouden mij in het dagelijks leven niet alles kunnen bieden. Voor mij is het geloof geen troost of vreugde, zoals voor jou. Het is een benauwenis. Het heeft mij nooit gepakt zoals mijn ouders hoopten. Ik heb het RK uit het bevolkingsregister laten schrappen. Schiet je verder niet veel mee op, maar ik móest dat doen, voor mezelf. Ik heb veel begrip voor BertG. die van al te veel confrontatie ermee obstinaat raakt. Ik negeer iets meer, maar snappen dóe ik het. En voor het eigenlijke onderwerp van gesprek in dit geval, Joël Vos, kan ik totaal geen waardering opbrengen. Martien overigens ook niet, dat hebben we allemaal kunnen lezen. Nu is het natuurlijk absoluut niet mijn bedoeling, me te verstoppen achter Martien, maar eerlijk gezegd viel het me wel op, dat je van het eigenlijke artikel -zijn artikel- niets zei, terwijl je bij mijn comment per sé één en ander opgehelderd wilde hebben, terwijl ik feitelijk toch niets anders beweerde.
   Enfin, inderdaad goed, dat één en ander nu uitgesproken is..

   Like

 10. Helena zegt:

  Ik hoop wel dat je begrepen hebt Theresa dat het het tweede deel van mijn laatste
  reactie wel degelijk als cynisch kan worden beschouwd.

  Like

 11. Pingback: AAN DE OBSCURANTISTEN (11): Wouter Bos, Maxime Verhagen, Jeroen Dijsselbloem, Markha Valente, James Kennedy, Joris Luyendijk, Bregtje van der Haak en anderen | E.J. Bron

 12. Pingback: AAN DE OBSCURANTISTEN (12): de eenzame schrijver, de islam en de komende catastrofe | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s