De OIC opent een kantoor in Brussel om de ‘islamofobie’ in Europa te bestrijden

Screenshot_4

Ekmeleddin Ihsanoglu (secretaris-generaal van de OIC) en Herman Van Rompuy (voorzitter van de Europese Raad alias de “president van Europa”)

(Door: Soeren Kern)

De secretaris-generaal van de OIC lijkt de diplomatieke basis te leggen om niet-gekozen bureaucraten op het EU-hoofdkwartier over te halen om een ‘hatespeech’ wetgeving uit te vaardigen, waarin beperkingen worden aangebracht in wat 500 miljoen Europese burgers – inclusief democratisch gekozen politici – wel en niet over de islam kunnen zeggen.

De  ‘Organization of Islamic Cooperation’ (OIC), een invloedrijk blok van 57 islamitische landen, heeft officieel een permanente afvaardiging van waarnemers bij de Europese Unie (EU) ingesteld.

Het primaire doel van de OIC, die het hoofdkantoor in Saoedi-Arabië heeft en gefinancierd wordt door islamitische landen over de hele wereld, is al lange tijd om Europa en de Verenigde Staten onder druk te zetten om wetten aan te nemen die ‘een negatieve stereotypering van de islam’ zouden verbieden.

De oprichting van een permanente aanwezigheid van de OIC in Brussel impliceert dat de groep van plan is om haar lobbywerk, dat gericht is op het uitbannen van alle vormen van ‘islamofobie’ [een term die in de jaren 1990 uitgevonden is door de Moslimbroederschap] binnen de EU van 27 landen te verdubbelen, waarbij beperkingen op vrije meningsuiting over islam-gerelateerde zaken al gemeengoed zijn [zie hier, hier, hier en hier].

De secretaris-generaal van de OIC, Ekmeleddin Ihsanoglu, opende op 25 juni de afvaardiging bij de EU tijdens een formele inauguratie ceremonie in Brussel, die werd bijgewoond door diplomaten, EU-ambtenaren en hoogwaardigheidsbekleders uit Europa en uit de hele islamitische wereld.

In zijn inaugurele rede verklaarde Ihsanoglu: “Er is een groeiende en zich ontwikkelende belangstelling op het hoogste niveau in de EU om samen te werken met de OIC … Ik denk dat we allemaal zullen gaan profiteren van de opvattingen die we met de Europese Unie delen voor wat betreft de verschillende agendapunten. Er is een behoefte aan samenwerking tussen de islamitische wereld en Europa, en de OIC, als een gezamenlijke stem uit de islamitische wereld, die staat voor modernisering en gematigdheid, zal het juiste instituut zijn om zich in te laten met de EU”.

Screenshot_8

Ihsanoglu – die onlangs in een interview met Al Jazeera televisie zei dat het zijn nummer één opdracht is om de religieuze vervolging van moslims in het Westen te bestrijden – voegde eraan toe: “We moeten serieus vechten tegen islamofobie door de banden tussen de islamitische wereld en Europa verder te versterken en de onnodige gevoeligheden uit te roeien”.

Vanaf de late jaren 1990 heeft de OIC  het zogenaamde ‘Istanbul Process’ gestimuleerd, een agressieve poging van islamitische landen om kritiek op de islam tot een internationale misdaad te maken. Het expliciete doel van het ‘Istanbul Process’ is om in het internationale recht een wereldwijd verbod op alle kritische blikken naar de islam en de islamitische sharia vast te leggen.

In de afgelopen jaren is de OIC steeds verwikkeld geweest in een vastberaden diplomatiek offensief om westerse democratieën te overtuigen de ‘United Nations Human Rights Council’ om (HRC) Resolutie 16/18 in werking te stellen, waarin wordt aangedrongen om in alle landen ‘intolerantie, negatieve stereotypering en stigmatisering van … religie en geloof te bestrijden’. (Een analyse van de oorlog van de OIC tegen de vrije meningsuiting kan men hier en hier vinden).

Resolutie 16/18, die in het HRC hoofdkwartier in Genève in Maart 2011 (met de steun van de regering Obama) werd aangenomen – samen met de door de OIC gesponsorde Resolutie 66/167, die op 19 december 2011 in het geheim werd goedgekeurd door de 193 leden van de Algemene Vergadering van de VN – wordt alom gezien als de markering van een belangrijke stap voorwaarts in het streven van de OIC om vorderingen te maken met het internationale juridische concept dat gaat over het belasteren van de islam.

Screenshot_10

De OIC is bijzonder geërgerd over het onvermogen [van de VN] om een groeiend aantal democratisch gekozen politici in Europa, die hun bezorgdheid hebben geuit over de weigering van de islamitische immigranten om te integreren in hun gastland en de daaruit voortvloeiende vestiging van parallelle islamitische samenlevingen in vele delen van Europa, tot zwijgen te brengen.

De OIC had succes met een diplomatieke coup, toen de regering-Obama op 12-14 december 2011 ermee instemde om een driedaagse conferentie met het ‘Istanbul Process’ in Washington DC te organiseren. Door dit te doen gaf de Verenigde Staten de OIC de politieke legitimiteit waarnaar deze op zoek was om zijn initiatief om kritiek op de islam te verbieden te globaliseren.

Omdat ze niet wilde achterblijven bij de Amerikanen, organiseerde de EU van 3 tot 5 december vervolgens een ‘Istanbul Process’ conferentie in Wilton Park in Londen. Het doel van het evenement was om ‘tot een gezamenlijk standpunt te komen over de ‘UN Human Rights Council Resolution’ 16/18 met betrekking tot de bestrijding van religieuze onverdraagzaamheid en het verschil in accent met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting’.

Volgens Ihsanoglu hield het aanbod van de EU om de vergadering voor te zitten, waarin juristen, NGO’s, vertegenwoordigers van de overheid, academici, wetgevers en opvoeders evenals OIC vertegenwoordigers bijeen waren, een ‘kwalitatieve verschuiving van maatregelen tegen het fenomeen islamofobie’ in.

Screenshot_3

Volgens Ihsanoglu ‘wordt het fenomeen islamofobie in het Westen in het algemeen gevonden, maar groeit het in de Europese landen in het bijzonder en op een andere manier dan in de VS, die hadden bijgedragen tot het opstellen van Resolutie 16/18. De nieuwe Europese houding laat het begin zien van een verschuiving van hun eerdere reserve in de afgelopen jaren met betrekking tot de pogingen van de OIC om de ‘belastering van godsdiensten’ tegen te gaan in de ‘Human Rights Council’ [Raad voor de Mensenrechten] en in de ‘General Assembly of the United Nations’ {Algemene Vergadering van de Verenigde Naties].

Toch is de OIC niet in staat geweest om voldoende steun voor een allesomvattende wereldwijde blasfemiewet binnen het kader van de VN te verzamelen  en Ihsanoglu heeft  in oktober 2012 aangekondigd dat de OIC zijn strategie zou veranderen door een beroep te doen op de individuele natiestaten om ‘hatespeech’ wetten met betrekking tot de islam in werking te stellen.

De OIC heeft ook haar inspanningen opgevoerd om kritiek op de islam strafbaar te stellen op grond van artikel 20 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR), een multilateraal verdrag dat een deel van het Internationaal Statuut van de Rechten van de Mens vormt.

Volgens de OIC bepaalt artikel 20 van het IVBPR dat het belasteren van symbolen of van personen die heilig zijn voor elke religie een misdrijf is, en Ihsanoglu zegt dat het enige probleem het gebrek aan handhaving [van het artikel] door de ondertekenende staten is.

Screenshot_2

Op 7 en 8 januari 2013 heeft de OIC in Istanbul een bijeenkomst gehouden van internationale juridische en mensenrechtendeskundigen, met het uitgesproken doel om de wettelijke mogelijkheden voor ‘het verbieden van religieuze intolerantie tegen moslims’ te onderzoeken.

Toen hij  de openingstoespraak hield zei Ihsanoglu: “Onze vergadering in Istanbul is een cruciale mijlpaal van een in meerdere opzichten veelzijdige, diplomatieke en juridische werkwijze tegen de islamofobie, en tegen de veldtocht die tegen de islam en zijn profeet begonnen is”.

Ihsanoglu voegde eraan toe: “Vanaf de eerste dag dat ik in functie ben getreden, is het ons gelukt om  de resoluties die de islam verdedigen en die de aanvallen tegen de islam veroordelen in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en de VN-Mensenrechtenorganisatie in Genève aangenomen te krijgen” .

Terwijl hij duidelijk maakte dat de OIC niet de intentie heeft om afstand te doen van de VN-resolutie 16/18, zei Ihsanoglu, “De kwestie die vandaag door wijze mannen moet worden besproken is hoe ’16 / 18 ‘ moet worden uitgevoerd. We zullen de sancties bespreken vanuit het gezichtspunt  van het internationaal recht … wat zou er gebeuren als arrogante cartoons worden getekend of als er een film wordt gemaakt “.

Op 22 januari 2013 zei Ihsanoglu tegen Britse overheidsfunctionarissen die een ‘High Level Meeting on Intolerance [vergadering op hoog niveau over intolerantie] in Londen bijwoonden dat islamofobie een kwestie is van “de grootste hedendaagse betekenis” en een kwestie van ‘vitaal belang’. Hij moedigde de EU om te brainstormen over het vinden  van een gemeenschappelijk uitgangspunt om de ‘intolerantie tegen en discriminatie van moslims’ te bestrijden.

Screenshot_6

Barroso en Ihsanoglu

De secretaris-generaal van de OIC lijkt op die manier door de oprichting van een permanente aanwezigheid van de OIC in Brussel de diplomatieke basis te leggen om niet-gekozen bureaucraten op het EU-hoofdkwartier over te halen om een ‘hatespeech’ wetgeving uit te vaardigen, waarin beperkingen worden aangebracht in wat 500 miljoen Europese burgers – inclusief democratisch gekozen politici – wel en niet over de islam mogen zeggen.

Toen hij  op 24 juni, voorafgaand aan de openingsceremonie in Brussel, het woord richtte tot de Turkse media, waarschuwde Ihsanoglu de EU geen enkele toespraak toe te staan die als vijandig tegenover de islam zou kunnen worden beschouwd.

Ihsanoglu drong er bij de EU bijvoorbeeld op aan het gebruik van de term ‘islamitische terroristen’ te verbieden en die te vervangen door het woord ‘Jihadist’. Volgens Ihsanoglu betekent ‘Jihad niet noodzakelijk het doden van de ander’ en hij beschuldigde westerlingen ervan het concept van de jihad in de betekenis van ‘heilige oorlog’ te vervormen. Hij zei dat moslimgeleerden herhaaldelijk hebben bevestigd dat het woord jihad, dat in de Koran wordt genoemd, simpelweg betekent  de ‘strijd’ om goed te doen en onrecht, onderdrukking en het kwaad te verwijderen uit de samenleving.

Ondertussen heeft de OIC  al ‘anti-islamofobie symposia’ in heel Europa georganiseerd. Het  eerste-van-zijn-soort evenement dat als titel droeg ‘het belasteren van de islam en moslims in de media’ werd op 15-16 februari 2012 in Brussel gehouden, en was ‘gericht op de oprichting van informatie mechanismen die het hoofd moesten bieden aan de lasterlijke campagne tegen de islam in de media’.

Een ander OIC orgaan genaamd de Islamitische Organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (IESCO) heeft  in Brussel een seminar over ‘hoe om te gaan met stereotiepe beelden van de islam in Europese televisieprogramma’s’ georganiseerd.

Het seminar is bedoeld om Europese journalisten te helpen ‘de kenmerken van stereotypen over de islam in Europese televisieprogramma’s te identificeren, de gevaren van het belasteren van godsdiensten te benadrukken  en het onderscheid tussen de vrijheid van meningsuiting en het recht op culturele verschillen, de betrokkenheid bij de islamitische culturele identiteit en de strijd tegen racisme en haat’’ te verduidelijken.

Screenshot_7

Volgens Ihsanoglu, “is de suggestie dat de islam het probleem is, zoals wordt beweerd in het hatelijke taalgebruik van islamofoben om de sublieme waarden van vrede, mededogen en verdraagzaamheid van de islam te ontkennen, en alle edele deugden van tolerantie en van een briljante en stralende beschaving, waar de islam gedurende veertien eeuwen voor heeft gestaan.”

In haar nieuwste boek, getiteld ‘Europe, Globalization, and the Coming of the Universal Caliphate’ [Europa, de globalisering, en de opkomst van het universele kalifaat] voorziet de Islam geleerde Bat Ye’or in een diepgaand onderzoek naar de ondoorzichtige betrekkingen van de EU met de OIC, die ze omschrijft als een ‘would-be universeel kalifaat’ dat een aanzienlijke macht uitoefent via de EU, de VN en andere internationale organisaties.

Ye’or beschrijft een strategisch handboek van de OIC, “De strategie van de Islamitische Culturele Actie in het Westen,” waarin de OIC beweert dat “de islamitische immigranten in Europa deel uit maken van de islamitische natie” en hij adviseert “een reeks van maatregelen om de integratie  en de assimilatie van moslims in de Europese cultuur te voorkomen”.

Volgens Ye’or, “leeft het kalifaat en groeit het binnen Europa … Het is opgerukt omdat men de gevaren ontkende en omdat de geschiedenis werd verdoezeld. Het heef zich naar voren geschoven op vergulde tapijten door de gangen van de dialoog, door het netwerk van de Allianties en hun samenwerkingsverbanden, door de corruptie van haar leiders, de intellectuelen en de NGO’s, en in het bijzonder door de Verenigde Naties”.

Tijdens de 12e islamitische topconferentie die op 6 en 7 februari 2013 in Caïro gehouden werd, hebben OIC leden unaniem Iyad bin Amin Madani op de post van secretaris-generaal van de OIC gekozen. Het ambtstermijn van  Madani zal in januari 2014 beginnen, als het  termijn van Ihsanoglu verloopt.

Dit zal de eerste keer zijn dat de OIC – die zichzelf omschrijft als de “enige echte officiële vertegenwoordiger van de moslimwereld … de echte woordvoerder van de islamitische wereld” – zal worden geleid door een Saoedi en waarnemers zijn van mening dat onder Madani de OIC nog extremer zal worden.

Ondertussen blijft Ihsanoglu de EU waarschuwen dat ‘de islam in Europa moet worden toegejuicht als een familielid, niet als een gast’. Hij zei dat de ‘uitsluiting van de islam het negeren van de invloedrijke rol van de islamitische beschaving in de evolutie van de westerse beschaving betekent’.

Soeren Kern is een Senior Fellow bij het ​​in New York gevestigde Gatestone InstituteHij is ook Senior Fellow voor Europese Politiek aan de in Madrid gevestigde Grupo de Estudios Estratégicos / Strategische Studies Group. Volg hem op Facebook.

Screenshot_17

Bron:

http://www.gatestoneinstitute.org/3790/oic-brussels-islamophobia

Auteur: Soeren Kern

Vertaald uit het Engels door:

Wachteres & Henk V.

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Islamofobie", "Nuttige idioten", Appeasement, Censuur, cultuurrelativisme, Dhimmitude, Eurabië, EUSSR, Hypocrisie, Islam, Islamisering, Krankzinnigheid, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, Mensenrechten, Moslims, Naïviteit, nieuw fascisme, Rotzakken, Socialisten, Taqiyya, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting, Westen. Bookmark de permalink .

41 reacties op De OIC opent een kantoor in Brussel om de ‘islamofobie’ in Europa te bestrijden

 1. beny zegt:

  een kantoortje zal de mening van een groot deel van de eurpeanen niet veranderen,integendeel,elke poging om ons een mening op te leggen zal onze reeds gevormde mening nog versterken.ik denk dat we meer behoefte hebben aan een kantoor die de alles-wat-niet-islam-is-fobie van de moslims tegen te gaan.

  Like

 2. Bob Fleumer zegt:

  Ik krijg zo’n hekel aan de islam, het altijd met meel in de mond praten en achteraf zeggen dat het niet gezegd is. De islam is een verovering ideologie en is uit op wereldheerschappij zo simpel is het. Ik zou het niet erg vinden als er een roede van de traploper van Von Rompuy loszat.
  Ik ben niet religieus maar god wat heb ik een hekel aan die man met zijn uitgestreken smoel.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Bob Fleumer 16.52. uur. Dat is zoals U zegt de waarheid, de islam is geen RELIGIE, maar een NAZI IDEOLOGIE. Deze ISLAM gaat in tegen artikel 1 en artikel 18 van de UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS uit 1948. En dat deze achterlijke GOLLUM van RAMPEI met zo een maniak op de foto gaat, zegt genoeg over de eussr en de islam. Verzet moet er komen en wel massaal anders is het echt te laat. ISLAM en EUSSR GO TO HELL!

   Like

   • Jan zegt:

    Wij krijgen allemaal een enkelbandje om en kunnen niet meer naar ons werk om centen te verdienen voor de lamstralen in de EU. Stort de bende nog sneller in.

    Like

  • Luchtpint zegt:

   Dat komt er nu eenmaal van als je een onbetekenende lullo met een lelijk smoelwerk te veel macht geeft. Zo iemand wordt vanzelf megalomaan. En dan zwijg ik nog van de rest van die Eurocraten. Waarschijnlijk zijn die tot niks anders in staat. Hitler wist het ook wel: geeft een gewone kruidenier of een grijze kantoorklerk een uniform, en dan zie je hoe mensen naast hun schoenen gaan lopen voor “de goeie zaak”. Himmler was bijvoorbeeld een ordinaire kippenboer, stel je voor !

   Like

   • Henk.V zegt:

    Interessante conclusies, Luchtpint.
    Die kloppen ook wel. Geef mensen veel macht en je zult vanzelf hun ware karakters zien.

    Like

 3. henk schroemges zegt:

  Ik zou zeggen ga vooral door met jullie moslimaktiviteiten in de huidige brandhaarden in het midden oosten en dus in alle moslimlanden. Probeer om jullie onderling zoveel mogelijk uit te roeien. Als jullie daarin geslaagd zijn zal de noodzaak van het z.g. islamofobie vanzelf afnemen.
  Tot zolang zal het item van de vrije meningsuiting echt niet opzij kunnen worden gezet. In Brussel en alle moslimlanden probeert men dit al vele jaren en tot op heden zonder resultaat. Wat dat slijmkonijn van Rompoy en zijn holmaatje Barosso ook proberen.

  Like

 4. En ALWEER een volkomen onzinnige subsidie-slurpend project waar men elkaar de bal toespeelt! Uitgevonden door een stelletje graaiende frauderende bestuurders! Als of wij al niet genoeg geld rondstrooien!!!

  Like

 5. koddebeier zegt:

  Een stel krankzinnige idioten, die EU smeerlappen !!

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @koddebeier 17.24. uur. We zullen met pek en veren en hooivorken op dienen te trekken naar Den Haag en Brussel, om de VERRADERS van POLITICI te verwijderen. Deze gore kliek heeft zich als VIJAND leren kennen van de vrije europese burger. Ik hoop dat het heel gauw “bijltjesdag”, mag worden, en dat we afrekenen met de eurofielen en de islamofielen. Leve de VRIJHEID en WEG met de DICTATUUR!

   Like

 6. Theresa Geissler zegt:

  ‘Volgens Ihsanoglu “is de suggestie dat de Islam het probleem is zoals wordt beweerd in het hatelijke taalgebruik van islamofoben om de sublieme waarden van vrede, mededogen en verdraagzaamheid van de Islam te ontdekken, en alle edele deugden van tolerantie en van een briljante en stralende beschaving, waar de Islam gedurende veertien eeuwen voor heeft gestaan, te ontkennen.”‘
  Mijn God, wat een pertinente leugen! -Niet van dat ontkennen, uiteraard, maar dat de Islam daar metterdaad voor zou stààn! Hoe krijgen ze het op schrift, na alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd en tot op heden nóg gebeurt! Goed, het zijn dus de woorden van die Ihsanoglu, maar dat klakkeloos overnemen en er mee instemmen, zonder oog voor de feiten, dàt maakt het zo Godgeklaagd!
  Evenals trouwens de stelling, dat moslim-terroristen voortaan ‘Jihadisten’ genoemd zouden moeten worden, aangezien de Jihad in wezen voor het goede zou staan. Ah? Dus het plegen van bomaanslagen en verdere misdrijven tegen de mensheid staat voor het GOEDE? Nu ja, vanuit moslim-optiek, inderdaad…….Overigens, Nu Brussel dus met dergelijke uitermate verwerpelijke plannen bezig is -het inperken van de vrije meningsuiting, niet meer en niet minder- past elke zichzelf respecterende natie in feite maar één reactie en dat is: Deze hypocriete, misdadige unie, die bol blijkt te staan van de dhimmitude zo snel mogelijk te verlaten!
  Wachteres en Henk V., Heel hartelijk dank voor het vertalen van deze uiterst belangrijke informatie. Ik kan mij overigens voorstellen, dat dit van jullie kant af en toe niet zonder tandenknarsen gegaan is.

  Like

  • Wachteres zegt:

   “Ik kan mij overigens voorstellen, dat dit van jullie kant af en toe niet zonder tandenknarsen gegaan is”.

   Heel goed gezien, Theresa. Henk V. riep af en toe luidkeels: “Dit kan toch niet waar zijn…

   We blijven ons blijkbaar toch verbazen, ondanks het feit dat we al ladingen info gekregen en vertaald hebben.

   Alhoewel ik soms denk dat niets me meer kan verbazen, gebeurt dat blijkbaar toch..

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @Wachteres en Henk: Bedankt voor jullie tomeloze inzet. Verder ben ik bang, dat wij zonder sociale onrust en burgeroorlog, overal in Europa, niet van de verraders afkomen. Wat een vreselijk vooruitzicht voor mijn kinderen, en al onze overige jeugd. Ik begrijp deze wereld niet meer. Het is een schande!

    Like

 7. Jean zegt:

  Hoe meer ze trachten de islamofobie te bestrijden heer zekerder wij zijn van ons gelijk.
  Islam is zoals kanker nl. een dodelijke bacterie die alleen maar ellende en miserie brengt, die bacterie moet uitgeroeid worden incl. de verdedigers van die smeerlapperij waaronder die dweil uit Brusselallahbath, zelden een grotere schijnheilige ploert gezien in mijn reeds lange leven, die kerel is nog gevaarlijker dan Hitler en dat was al een monster.
  Bah wat moet ik kotsen van dat verradersgedrocht liggend in dat EU gedrocht decadent parasiterend op onze kosten.

  Like

 8. Henk.V zegt:

  Uit de geschiedenis weten wij dat bij de veroveringstactieken van de islam een vast patroon werd gevolgd.
  Steden en gebieden werden niet zo maar klakkeloos aangevallen, maar hun werden vooraf redelijke”opvattingen en wensen wensen overhandigd vanuit de oprukkende de islam.

  Het was de bedoeling dat deze boodschappen ”die tot vrede zouden leiden” ter harte werden genomen.Afwijzing er van zou als een belediging worden gezien, als een belediging van de islam en haar profeet, want wie ”Nee” zei wees eigenlijk Allah zelf af en werd daardoor diens vijand.

  Dat vroeg om problemen. In geval van afwijzing kwam het aspect van diepe belediging van de islam direct om de hoek kijken. Als een tweede kans om tot bezinning onbenut was voorbijgegaan was het hommeles.De oorlogskreet “‘Allahoe Akhbar” (allah is de grootste) werd op volle geluidssterkte aangeheven en de ”ongelovigen” gingen op een meedogenloze wijze voor de bijl

  In Brussel moet nu een permanent dialoog ontstaan tussen de EU en de OIC,maar iedereen die iets begrijpt van de geestesgesteldheid van de islam weet dat er vanuit het gezichtspunt van die ideologie niet zoiets als een gelijkwaardig overleg bestaat.
  Dat zien wij hier dan ook.
  Onder druk van de OIC is er in de algemene Vergadering van de Verenigde Naties op slinkse wijze een motie aangenomen die ”lastering van de islam” strafbaar stelt.
  Nu weten wij dat de moslimvertegenwoordigers nooit zeggen wat ze echt bedoelen.
  De mantel die het OIC voorstel tot een dergelijk (NIET rechtsgeldig) VN besluit omhulde was werkelijk versluierend. Men gebruikte van een veralgemeniserend woord: ”religies”, waardoor de initiatiefnemers het dus deden voorkomen dat zij het belang van alle religies dienden.
  De algehele toonzetting was ongeveer “Men moet mensen niet kwetsen in hun religieuze beleving.”. Iedereen kon weten dat de moslims -zoals gewoonlijk- slechts voor zichzelf opkwamen en NOOIT voor andere godsdiensten!.

  Wij weten hoe de islam om springt met andere godsdiensten. en hoeven daar nu geen extra voorbeelden meer van te geven…
  Als er iets is wat overduidelijk aan de dag is getreden dan is het wel dat de islam helaas met geen mogelijkheid kan worden los gezien van voortgaand geweld jegens anders denkenden
  Deze ”anders denkenden” kunnen zelfs mede moslims zijn, die tot een andere stroming behoren. Voorbeelden te over!

  Ik kan werkelijk geen duidelijke voorbeelden bedenken van diepgevoelde, oprechte islamitische tolerantie op dat gebied.
  En deze geest van intolerantie wordt overduidelijk opnieuw in Brussel geëtaleerd.

  Hier wordt gewoon GEËIST wat de Europeanen van de islam mogen en moeten zeggen en wat beslist niet.!! Stel je dat eens voor.

  Mij interesseert verder totaal niet wat deze hondsbrutale religieuze veroveraars verder hebben te melden.
  Wat wij duidelijk moeten maken is dat zij ons iets willen voorschrijven, op straffe van!!!
  Hier is dus sprake van een dictaat: HET ISLAMITISCHE DICTAAT AAN BRUSSEL..

  Wij, vrije Nederlanders zullen zelf bepalen wat wij denken.
  Dit dictaat dat zich richt tegen alle inwoners van de EU is een regelrecht uitvoer van de Sharia.
  opvattingen. De grondgedachte onder deze islamitische rechtssysteem is dat er recht wordt gesproken op gezag van Allah zelf en dat kritiek daarop niet wordt geduld.
  Deze eis tot aanpassing vernietigt de basis van ons eigen rechtssysteem.

  Wie dat gegeven accepteert stelt het geldende recht buiten werking. Iemand die daaraan mee werkt vestigt hier een islamitische dictatuur en is derhalve een collaborateur.
  Moslimbroeder O te W. zei eens dat de ”toekomst niet moet toebehoren aan hen die de Profeet belasteren”, met andere woorden: monden dicht of je gaat er aan.
  Ook deze man ondermijnt zijn eigen land en hij behoort werkelijk daarvoor terecht te staan, omdat hij de vrijheid in de Verenigde Staten inruilt voor een sharia opvatting. Hij collaboreert met de islam op grote schaal.
  Misschien wil hij werkelijk een verbroedering van religies en volkeren bewerkstelligen. maar zijn aantasting van de grondslagen van de USA is er niet minder om.Hij verdedigt de vrijheid van het westen niet, maar ondermijnt die!

  In Brussel eist de IOC onderwerping van de EU en beroept zich op zogenaamde redelijke argumenten.Wijs die ”redelijke aanpassing aan hun wensen” af en je bent permanent in oorlog met de islam.

  Dat het zover is gekomen dat de islam een overwinnaars pose kan aannemen en de EU de les leest maakt duidelijk dat het uur van de beslissing daar is.

  De afschuwelijk laffe politiek correcte houding van de Europese ”elites” heeft het ontstaan van dit moment der vernedering mogelijk gemaakt.

  Dit is wat de bevolking moet weten.
  Weg met de verraders die een intolerante, hoogmoedige ”religie” te woord willen staan, want nog even en iedere linkse lapzwans werpt zich ter aarde met de blik naar het zuidoosten.

  Geen verraad ging ooit zo ver.
  Laat ieder hieruit maar de juiste conclusies trekken.

  Like

  • Peter Schilperoord zegt:

   Hier staan wij met de ogen te knipperen. Het zou grappig zijn, als het niet zo gevaarlijk was!
   Wat is het geval? In het Westen denken wij anders. In reclame en propaganda wordt altijd iets aangeprezen. Zelfs Sinterklaas is een goedheiligman die met cadeautjes komt.
   Als iemand jou dwingt om respect te hebben… ? dan denk je aan een machtssituatie, machtsmisbruik, een gevangenis, erger, een concentratiekamp waar je beslist respect MOET tonen voor de kapo’s.
   Wat denken die IOC moslims eigenlijk?
   Zien zij zichzelf als onze kampbewaarders?
   Worden zij daarvoor ingehuurd?

   Like

 9. beny zegt:

  nog goed dat deze elite er niet was in 1940-45 of ze richtten prompt een kantoor op om nazi-fobie te bestrijden.

  Like

 10. 2Crazy2bTrue zegt:

  Dit is wat islamieten echt geloven, inclusief trekpop Mobama. Hun fantasie houdt de idioten bij elkaar, dat hebben ze overigens met het socialisme gemeen. Het is niets anders dan een extreme vorm van collectivisme. Een ‘eendracht maakt macht’ zonder op de kwaliteit te letten. Maar daarmee zijn ze wel instaat de gehele mensheid, inclusief henzelf, terug naar af te brengen.

  Like

 11. Jan zegt:

  Wetten die een ander beperkingen oplegt op straffe van gevangenisstraf geven direct het failliet aan.
  (mijn katana wil gebruikt worden)

  Like

 12. Lekker is dat?! Vanmorgen zei Sjaak, een collega, dat ik wegens mijn islamstandpunt vermoord ga worden door Ali, een Turkse collega. Toen zei ik dat ik waarschijnlijk bovenaan op hun dodenlijstje sta maar dat hij, Sjaak, ook op het dodenlijstje staat, misschien ergens middenin of onderaan. Toen was ie ff onthutst, nou zal ie zijn moeder wel weer inschakelen… Sjaak is een groot kind, hij is de dertig al lang gepasseerd.

  Like

  • Luchtpint zegt:

   Naïef zijn gaat een luxe worden binnenkort. Er zullen er nog raar op hun neus kijken. En dan gaat het tijd worden om kant te kiezen. Het zal voor sommigen een ruw ontwaken uit de multiculturele droom worden…

   Like

 13. HaJoGe zegt:

  Mensenrechten? Nooit van gehoord. Maar toch leuk dat er eindelijk een propaganda kantoor van de SS in Brussel geopend is. Hebben ze meteen geen commentaar meer op VB.

  Like

 14. Helena zegt:

  Vooral de laatste alinea vind ik opmerkelijk
  Ondertussen blijft Ihsanoglu de EU waarschuwen dat ‘de islam in Europa moet worden toegejuicht als een familielid, niet als een gast’. Hij zei dat de ‘uitsluiting van de islam het negeren van de invloedrijke rol van de islamitische beschaving in de evolutie van de westerse beschaving betekent’.

  Ik dacht dat wij hier allemaal toch redelijk op de hoogte zijn van de `invloedrijke rol van de islamitische `beschaving` op onze evolutie.
  Meer, veel meer dan ons lief is beseffen wij dat dit nu juist het einde van de beschaving betekend.

  Ik ben echt woedend na het het lezen van dit stuk, echt witheet.
  Ik weet gewoon even niet meer waar ik het zoeken moet.
  Ik gooi er maar als troost, omdat hij ook woedend is, een Pat Condell tegen aan.

  Like

 15. Helena zegt:

  Na het nog eens gelezen te hebben kwam de gedachte bij me op, ´ze voelen vast dat ze het niet gaan winnen en trekken ALLES uit de kast`.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   De NAZI IDEOLOGIE der GEITENEUKERS de islam heeft in 1400 jaar tijd 278 miljoen slachtoffers opgeleverd. Val toch dood verraders van politici, ook ik ben witheet!

   Like

 16. Jan zegt:

  Misschien kunnen wij even vragen te stoppen, zodat wij van deze planeet af kunnen stappen.

  Like

 17. Saskia zegt:

  Nu dat er zoveel bezuinigingen zijn en er nog aan komen blijven de Nederlanders alleen maar klagen op internet etc maar er gebeurt verder niks. De islamisering van Europa en ook zeker Nederland is al vanaf dag 1 dat de eerste moslim Europa binnenkwam begonnen. Ze hebben geen haast of het nu 20 jaar duurt of 50 jaar maar de islam zal de wereld veroveren en waarom? Omdat men dat toelaat. Men wil pas ingrijpen als het zover is. Kijk maar naar de tweede wereldoorlog toen heeft men ook te lang gewacht met ingrijpen.

  Like

 18. Tistochwat zegt:

  Foto van Herman van Rampei als hij zich nog niet heeft geschoren:

  http://pic3.filec2c.com/doimg/ufo001/7cf03251/

  Like

 19. baksteen zegt:

  Foto van de vergadering: Aan de lichamelijke houding van de vertegenwoordigers van het IOC en Turkije kun je zien dat ze zich zitten te begillen aan onze Engelse muts van de EU. De een houdt zijn hand voor zijn mond en de ander neigt helemaal naar haar toe.

  Like

 20. Jan zegt:

  Juich niet te vroeg. Net hoorde ik dat Letland aan alle eisen van de EU voldoet, dwz geld nodig heeft om toe te treden

  Letland krijgt groen licht voor toetreding eurozone
  http://www.nrc.nl/nieuws/2013/06/28/letland-krijgt-groen-licht-voor-toetreding-eurozone/

  Van Rompuy moet zijn Maserati nog afbetalen en zijn maîtresse is ook veeleisend, dus het geld van ons moet rollen tot het op is (richting Brussel)

  Like

 21. guusvelraeds zegt:

  alle edele deugden van tolerantie en van een briljante en stralende beschaving, waar de islam gedurende veertien eeuwen voor heeft gestaan.”

  Dan geef me voor elke eeuw van deze 14 een hoogtepunt van humanistisch, wetenschappelijk en algemeen culturele vooruitgang. Vooruit ik ben niet de beroerdste geef me van elke 2 eeuwen een hoogte punt van vooruitgang. Ben benieuwd wie durft en wat er komen gaat!

  islamitisch hoogtepunt 1)……………………………………….

  islamitisch hoogtepunt 2)………………………………………..

  islamitisch hoogtepunt 3)………………………………………..

  islamitisch hoogtepunt 4)………………………………………..

  islamitisch hoogtepunt 5)………………………………………..

  islamitisch hoogtepunt 6)………………………………………..

  Hier een staaltje van genadeloze indoctrinatie. Wat zou met het kind gebeuren als haar geheugen minder ontwikkeld was ?

  Like

  • Tistochwat zegt:

   Oh, wat vreselijk, deze agressieve hersenspoeling bij kinderen die nog geen idee hebben van wat ze aan het ‘leren’ zijn.
   Ze krijgen dus al heel vroeg te horen dat Joden en Christenen niet deugen…

   Like

   • BertG. zegt:

    Het ergste nog is dat je dit er ook nooit meer uit krijgt als je er al zo vroeg mee begint.
    Weer 1 kind erbij dat compleet verkankert is voor de rest van der leven.

    Like

 22. Lucky9 zegt:

  Islam esse delendam.

  Like

 23. Pingback: De OIC opent een kantoor in Brussel om de ‘islamofobie’ in Europa te bestrijden « Welke toekomst…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s