Wie laat er een traan om de Moslimbroederschap?

Screenshot_8

(Door: Matthias Küntzel)

De val van Morsi geeft een tweede kans aan de “Arabische Lente”. Nu al is de datum historisch: op 3 juli 2013 werd de Egyptische president Mohammed Morsi door een massabeweging ten val gebracht. De moslimbroederschap leed uitgerekend in haar bolwerk Egypte haar tot nu toe zwaarste nederlaag.

Zeker, ook in het verleden werden er islamisten afgezet, zoals in 1954, toen Gamal Abdel Nasser de Moslimbroederschap verpletterde. Of in 1992, toen een militaire putsch de islamistische verkiezingsoverwinning in Algerije tenietdeed. Hier moesten de islamisten wijken voor concurrerende machtsapparaten. Ze konden zich presenteren als martelaars en als de eigenlijke vertegenwoordigers van de bevolking. Hoe anders ziet dat er nu uit in Egypte!

Hier heeft niet het leger, maar een onverwacht massale beweging de islamistische president ten val gebracht. Het militaire moment – de duidelijk zonder bloedvergieten gepaard gaande arrestatie van Morsi door soldaten – was noodzakelijk. Zonder bedreiging met geweld zou hij niet zijn geweken. Het inzetten van de strijdkrachten was een randverschijnsel van een Egyptische opstand, die op 30 juni met meer dan 17 miljoen mensen de tot nu toe grootste mobilisering in de historie van het land veroorzaakte.

De meerderheid van de Egyptische bevolking, die in haar privéleven zo islamitisch is als een bevolking maar islamitisch zijn kan – deze meerderheid heeft het islamisme en diens motto “De islam is de oplossing” op indrukwekkende wijze afgewezen.

Screenshot_6

In Egypte bereikte daarmee een bewustwording haar hoogtepunt, die met het massale protest tegen het verkiezingsbedrog in Iran in juni 2009 begon en in de massademonstraties tegen de islamistische Ennahda-partij in Tunesië en de Taksim-protesten tegen de islamistische regeringspartij AKP in Turkije haar voortzetting kreeg. In al deze gevallen zijn voormalige, seculiere of gematigde moslims ermee begonnen zich te verzetten tegen de brutaliteiten van het islamisme.

Natuurlijk vormen Morsi´s opponenten ook geen gesloten groep. Toen minister van Defensie Abdul Fattah el Sisi de afzetting van Morsi verkondigde, zat niet alleen de bekende anti-Amerikaanse Mohammed el-Baradei als vertegenwoordiger van de liberalen in de kamer, maar ook een woordvoerder van de salafistische Al-Nour-beweging, die de val van Morsi eiste, omdat deze te weinig betekenis zou hebben gegeven aan de “goddelijke” wetten van de sharia.

Van een in westelijke zin “progressieve” beweging kan al helemaal geen sprake zijn. Zo stond er in de door miljoenen ondertekende lijst van de “Tamarrud”-beweging, die de mensen mobiliseerde voor de 30e juni, als een van de zonden van Morsi diens vermeende “handlangersdiensten” voor de VS, een insinuatie, die het belang van de samenzweringstheorie ook voor dit kamp illustreert. Het was echter niet alleen de economische crisis die zoveel miljoenen de straat op dreef, maar net zo goed de gewetenloosheid waarmee de Moslimbroeders de Egyptische samenleving haar ideeën probeerde op te dringen. Ik wil graag enkele voorbeelden noemen van datgene, wat men in Egypte “Akhwna”noemt, de sluipende “vermoslimbroederisering”.

Screenshot_12

Opheffing van de machtenscheiding

Morsi won bij de presidentschapverkiezingen in de eerste ronde 25% van de stemmen. Bij de tweede ronde won hij met 51% nipt en ook alleen maar, omdat het gros van de niet-islamitische kiezers de verkiezing van de aan het oude regime gelieerde tegenkandidaat Ahmed Shafiq tot iedere prijs wilde verhinderen.

Desondanks liet Morsi in augustus 2012, slechts zes weken na zijn ambtsaanvaarding, behalve de uitvoerende macht ook de volledige wetgevende macht door de Hoge Militaire Raad op zichzelf overdragen. In november 2012 zette hij ook de rechterlijke macht buiten werking en machtigde zichzelf om ieder vonnis met een veto te mogen blokkeren. Tegelijkertijd verbood hij het de rechtbanken de door hem uitgevaardigde decreten aan te vechten. Uiterlijk nu kon van democratie in Egypte geen sprake meer zijn.

Grondwetputsch  

Het waren de Moslimbroeders en de nog radicalere Salafisten, die eind november 2012 het ontwerp van een grondwet formuleerden. Dit was al te merken aan hun artikel 1, dat de burgers van Egypte niet langer als “deel van de Arabische natie” – zoals in de grondwet van 1971 -, maar als “deel van de Arabische en islamitische naties” definieerde, wat van leden van andere religies per se tweederangs burgers maakte. “Deze grondwet wil van Egypte graag een nieuw Afghanistan, een Saoedi-Arabië maken”, klaagde de Egyptische schrijver Alaa al-Aswani in een interview met de Duitse krant “Die Zeit”. “Volgens het huidige ontwerp mogen Kopten geen alcohol drinken, zouden vrouwen maar half zoveel waard zijn als mannen, en sjiieten – waarvan er weliswaar slechts weinig in Egypte zijn – zouden als afvalligen van het geloof gelden, die de dood verdienen.”

Hoewel het grondwetsontwerp voor massale protesten zorgde, liet Morsi het al op 15 december 2012 per referendum “aannemen”, waarbij de moslimbroeders alles in het werk stelden om de vaak analfabete plattelandsbevolking over te halen “Ja” te stemmen: men verklaarde blanco stemmen en nee-stemmen tot religieuze zonden en intimideerde bovendien de bezoekers van de stembureaus. Desondanks bedroeg de opkomst maar 31%, waarvan slechts 64% de nieuwe grondwet goedkeurde. Dit betekent dat minder dan 20% van de stemgerechtigde bevolking zich tot de nieuwe grondwet bekende.

Vrouwenonderdrukking

Screenshot_11In maart 2013 maakte de Moslimbroederschap formeel bezwaar tegen het ontwerp van een VN-resolutie ter veroordeling van geweld tegen vrouwen. Als motivering somde zij de volgende bestanddelen van haar programma op: ten eerste zou de mogelijkheid van een vrouw om te reizen,  te werken of een voorbehoedmiddel te gebruiken afhankelijk moeten worden gemaakt van de toestemming van de man. Ten tweede zouden dochters niet dezelfde erfelijke rechten mogen bezitten als zoons. Ten derde zou het vrouwen niet mogen worden toegestaan hun mannen wegens verkrachting aan te klagen. Ten vierde zou de man tegenover zijn vrouw geen “partnerschap” mogen aangaan, maar zou hij in plaats daarvan een “bewakersrol” op zich moeten nemen.

Deze aan de Middeleeuwen herinnerende brutaliteiten waren weliswaar niet identiek aan de regeringspolitiek van Morsi, maar lieten wel hun sporen in de grondwet na, die bijvoorbeeld in vergelijking met de grondwet van 1971 afziet van het vastleggen van een minimumleeftijd waarop meisjes mogen trouwen en die de “familieverplichtingen van de vrouw” benadrukt.

Verbod op godslastering

In de inmiddels buiten werking gestelde grondwet van Morsi werd ook “de impliciete belediging of het impliciete misbruik van alle religieuze boodschappen en profeten” strafbaar gesteld. Deze vorm van criminalisering werd echter al gepraktiseerd voordat de grondwet er was. Zo veroordeelde men een verklaard atheïst tot drie jaar gevangenisstraf, omdat men kritische opvattingen over de islam en het christendom op zijn computer vond. Een christelijke leraar uit Luxor werd veroordeeld tot een boete van 14.000 Amerikaanse dollars, omdat hij de profeet Mohammed beledigd zou hebben. Een schrijver kreeg vijf jaar gevangenisstraf, omdat hij zich voor het atheïsme inzette en een christelijke advocaat werd tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij in een privégesprek de islam beledigd zou hebben. Sinds begin 2011 zouden er 24 rechterlijke vonnissen wegens blasfemie zijn geveld, berichtte de New York Times in juni 2013, waarvan 13 met gevangenisstraffen.

Onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting

Al in het begin van zijn ambtsperiode zette Morsi de chef-redacteur van de staatskranten af. Voor de benoeming van nieuwe chef-redacteurs werd de Sjoera-raad, het door de Moslimbroederschap gedomineerde Hogerhuis van het parlement, verantwoordelijk gemaakt. Maar ook de privémedia hadden te lijden: vanwege een zogenaamde “beschadiging van de president door wettelijk strafbare zinnen en woorden” werd een editie van het oppositionele dagblad “Al Dustur” in beslag genomen. Vanwege “belediging” van de president werd tegen de eigenaar van een tv-zender een uitreisverbod opgelegd.

Screenshot_10

Meer nog: tegen de Duits-Egyptische politicoloog Hamed Abdel-Samad sprak het regime een doodsfatwa uit, die werd verspreid in de media van de Moslimbroederschap. “Hij moet gedood worden en zijn spijt zal niet worden geaccepteerd”, verklaarde Assem Abdel Magid, een lid van de groep Al Gamaa al Islamija en radicaal islamist, die na zijn uitspraak niet alleen door president Morsi werd ontvangen, maar op 15 juni 2013 voor draaiende camera´s demonstratief door hem werd omarmd.

Hoewel een bilateraal cultureel akkoord het werk van de Konrad-Adenauer-Stiftung in Cairo legaliseert en beschermt, liet het regime in juni 2013 43 medewerkers van internationale stichtingen en NGO´s, waaronder twee vooraanstaande medewerkers van de Konrad-Adenauer-Stiftung, veroordelen tot gevangenisstraffen van tot vijf jaar.

Westerwelles partijkiezen

Zo enthousiast de massa van de Egyptische bevolking het einde van deze zwarte periode vierde, zo geschokt heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle op de afzetting van Morsi gereageerd. De dag daarna verklaarde hij:

“Dat is een zware terugslag voor de democratie in Egypte. Het is dringend gewenst dat Egypte zo snel mogelijk terugkeert tot de grondwettelijke orde. Het is een ernstige gebeurtenis dat de Egyptische strijdkrachten de grondwettelijke orde buiten werking en de president van zijn ambtsbevoegdheden ontheven hebben. Daarover maak ik me grote zorgen. Zo´n buiten werkingstelling van de democratische orde is geen duurzame oplossing van de grote problemen waar Egypte voor staat.”

Let wel: terwijl de Egyptische bevolking Mohammed Morsi na het buiten werking stellen van de machtenscheiding als nieuwe farao karakteriseert, spreekt Westerwelle van een “democratische orde”, die niet door Morsi, maar door diens tegenstanders “buiten werking”gesteld” zou zijn. Terwijl de Egyptische schrijver al-Aswani klaagde over de “fascistische grondwet”, beschouwt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken als “dringend gewenst” dat de Egyptische bevolking “zo snel mogelijk” naar die “grondwettelijke orde” met al die overtredingen van de gelijkheidsprincipes “terugkeert”. En terwijl Westerwelle ondanks de doodsfatwa tegen Hamed Abdel-Samad en ondanks de gevangenisstraffen voor medewerkers van de Konrad-Adenauer-Stiftung van “democratie in Egypte” spreekt, maakt hij uiteindelijk die 17 miljoen, die zich niet langer willen neerleggen bij de willekeur, voor de “zware terugslag voor de democratie in Egypte” verantwoordelijk.

Guido Westerwelle suggereert dat er in Egypte onder leiding van de moslimbroederschap democratie geheerst zou hebben; de islamisten zouden vrede hebben gesloten met de democratie. In werkelijkheid hebben ze de oorlog, waartoe haar eigen programma haar verplicht, met de instrumenten van de democratie voortgezet.

Screenshot_5

De 3e juli 2013 betekent geen terugslag voor de democratie, zoals Guido Westerwelle suggereert, maar een teruglag voor die politici buitenlandse zaken die net zo onkritisch steunden op de nieuwe partner Mohammed Morsi als daarvoor op Moebarak. Het betekent een terugslag voor diegenen, die de strijd van vele Egyptische vrouwen en mannen voor vrijheids- en minderhedenrechten, zoals wij die in de westelijke samenlevingen als vanzelfsprekend beschouwen, genegeerd en daarmee verraden hebben. Sinds de 3e juli wordt hiervoor de rekening gepresenteerd: “Dat president Obama door de tegenstanders van Morsi als ondersteuner van het terrorisme bestempeld wordt, dat hij gediscrediteerd is, moet te denken geven”, geeft de Frankfurter Allgemeine Zeitung met het oog op de Duitse regering toe.

Onderworpen volk

“Een natie, die zich van haar tiran wil bevrijden en zich niet van zijn propaganda bevrijdt, is altijd nog een onderworpen volk”, heeft de Algerijnse schrijver en winnaar van de Vredesprijs van de Duitse boekhandel, Boulem Sansal, gezegd. “Dit gezegd hebbende, moet men zich goed beseffen hoe moeilijk dit is; het terrorisme bestrijden is niets vergelijken bij de titanische taak, die erin bestaat de ´stallen van Augias uit te mesten´, om al deze magisch-religieuze-culturele-politieke plunder eruit te gooien, die in de decennia van de tirannie en de eeuwen van dodelijke religieuze leren in de genen van de Arabische volkeren werd gezaaid.”

Tot de “magisch-religieuze-culturele-politieke” plunderstukken die uit de hoofden en zielen van de Morsi-tegenstanders gegooid zou moeten worden, behoort de haat op Israël, want de desolate toestand van de Egyptische economie – en daarmee het perspectief van de anti-Morsi-beweging – heeft in de eerste plaats met de Israël-boycot te maken.

Israël is niet alleen een van de belangrijkste hightech-landen van de wereld, maar ook toonaangevend op het gebied van het overmeesteren van problemen in de landbouw en de waterhuishouding. Wanneer Egypte zijn politiek gemotiveerde zelfblokkade zou opgeven, het vredesverdrag met Israël met leven zou vullen en bereid zou zijn om met Israël en andere geïnteresseerde landen een economische unie naar het voorbeeld van de Europese eenwording op te bouwen – dan, alleen dan zou een economische opbloei en het vestigen van liberale waarden niets in de weg staan.

Zolang het antisemitisme echter in staat is zo´n vruchtbare samenwerking onmogelijk te maken, zal ook de Moslimbroederschap  zich van haar huidige ideologische crisis herstellen en vroeger of later nieuwe leden rekruteren. De 3e juli 2013 heeft twee mogelijkheden geschapen. Hoe ze echter gebruikt worden, is een open vraag.

Screenshot_4

Bron:

http://www.matthiaskuentzel.de/contents/wer-weint-der-muslimbruderschaft-eine-traene-nach

Auteur: Matthias Küntzel

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in antisemitisme, Egypte, Islam, Israël, Israël-vijandigheid, Moslimbroederschap, Moslims. Bookmark de permalink .

25 reacties op Wie laat er een traan om de Moslimbroederschap?

 1. prutser zegt:

  Wie liet er een traan om de Moslimbroederschap??? Mr. Ohdrama en als z’n kornuiten. Of misschien toch niet??? Die Vrijmetselaars weten niet meer wie/wat hun vijanden zijn. Als het puntje bij het paaltje komt, dan speelt hoogverraad jegens elkaar de boventoon. Van je vrienden moet je het maar hebben…..Dus NIET !!! ! !!!

  Like

 2. Joop Klepzeiker zegt:

  Wie laat er een traan om de Moslimbroederschap?

  1) USSA
  2) EU
  3) Egypte
  4) Hammas
  5) Qatar
  6) Libie

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   @Joop Klepzeiker 15.42u. Je vergeet Hezbollah en Fatah, Joop!

   Like

   • Joop Klepzeiker zegt:

    Maar Theresa daar heb ik jou toch voor om mij daar op te wijzen waarvoor mijn dank.

    Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Joop Klepzeiker : 15.42. uur. Het rijtje klopt helemaal. En hou er rekening mee Joop, dat de RENEGAAT en VERRADER OBAMA, zich weer eens zal ontpoppen als “oorlogsmisdadiger”, door wapens te leveren aan de MB, en ik zie hem weer in staat om Cairo en andere plaatsen te bombarderen. Deze VUILAK en VERRADER zou moeten hangen, aan de hoogste boom, en met hem de democraten, de RODEN van de USSA!

   Like

   • Joop Klepzeiker zegt:

    Vergeet mc cain en consorten niet, het is wat gecompliseerder dan links rechts.

    Like

 3. prutser zegt:

  Mensen ga even naar http://xandernieuws.punt.nl en kijk naar de inhoud van vandaag !!! ! !!! Moslim-Broederschap plant ellende bij Suezkanaal en bij Eilat vinden al gevechten plaats. De EGYPTSCHE ARMY is ACTIEF in gevecht. De islamitische tirannen zullen van een ijskoude kermis thuiskomsen….Velen zullen gloeien als kooltjes in de brandende oven.

  Like

 4. Martien Pennings zegt:

  Goeie analyse van Küntzel en weer goed gekozen, Bert.
  Die Westerwelle is dus Minister van Buza van Duitsland en tegelijk . . . . . . . een baviaan!
  Ja, onze quasi-elite: het zijn me intellectuelen!

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Die ongelooflijke lul Westerwelle is dus erfgenaam van de les van Weimar, van de les dat je niet moet toestaan dat de democratie met de wapens van de democratie afgeschaft wordt.
   Precies wat Morsi in Egypte aan het doen was.

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @Martien Pennings 16.58. uur. Inderdaad Martien dat klopt! Maar deze Westerwelle die van de herenliefde is, beseft niet, dat hij door dezelfde moslims van een toren afgeworpen zal worden, zo gauw zij de baas zijn in Duitsland en Europa! Wat een stomme klootzak!

    Like

 5. Jan zegt:

  Oude tactiek: haal buitenlanders, laat hen moorden plegen op eigen volk en was je handen in onschuld. De gematigde moslimbroeders:

  Muslim Brotherhood activists recruited Syrians and Palestinians to shoot at anti-Morsi protestors
  While details are yet to become clear, various examples were noted by the Public Prosecution, including the case of Mohamed Hassan al-Berdkany, a Syrian who was recruited to fire at protestors from the Qasr al-Nil Bridge, just a few hundreds metres away from Tahrir Square in Cairo.
  The Brotherhood members asked him to join them in their protests in return for 500 Egyptian Pounds (£47/$71) for each protest he would take part in.
  http://www.thecommentator.com/article/3924/muslim_brotherhood_activists_recruited_syrians_and_palestinians_to_shoot_at_anti_morsi_protestors

  Daar zijn de EU miljoenen.

  Like

  • Helena zegt:

   Goh Jan, die waren toch bedoelt voor het opbouwen van de “democratie”?? 😉

   Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Jan 17.14. uur. Dat is eens te meer het bewijs Jan, dat de rode bojaren: von ROMPUY,de kelner BAROSSO en de KAMPCOMMANDANT SCHULZ, VUILE ZAAK MAKEN MET DE MOSLIMS. Ik heb al steeds de these aangehangen dat Eurofielen- en Islamofielen in wezen dezelfde personen zijn! Weer gelijk ik het al dacht!

   Like

 6. Jan zegt:

  Westerwlle is toch echt het prototype van een enorme dhimmie. Is homoseksueel en meent respect te krijgen van Morsi. Weet dus niets en loopt met oogkleppen op.

  Westerwelle: Gespräch mit Muslimbruder ermutigend
  Außenminister Guido Westerwelle ist bei seinem Ägypten-Besuch erneut für mehr Offenheit und Respekt gegenüber islamisch-demokratischen Kräften eingetreten.
  http://www.merkur-online.de/aktuelles/politik/westerwelle-kairo-muslimbruder-1583050.html

  Like

 7. Hans Jacobs zegt:

  Ik, een waterval van vreugdetranen als ze allemaal over de kling gejaagd zijn.

  Like

 8. Tiny zegt:

  Wel een beetje dom van die salafisten om de doorgang van het Suezkanaal te willen stremmen. want daar genereren toch behoorlijk wat inkomsten van.

  Westerwelle heeft z’n niet allemaal op een rijtje, die betoont nog zijn respect aan die moslims als ze al bezig zijn hem van het een of andere flatgebouw af te gooien. Overigens zal daar zo goed als niemand een traan om laten. Hij wordt absoluut niet serieus genomen.

  Like

  • Petrossa zegt:

   Suezkanaal is van de militairen, die krijgen alle inkomsten. Vandaar.

   Like

   • Tiny zegt:

    Oh vandaar, ik kan ook niet alles weten :), dus net als de vakantie industrie, daar hebben de militairen ook een hele dikke vinger in de pap. Je kunt van ze denken en zeggen wat je wilt, maar ze zorgen wel voor werk voor een groot aantal burgers.

    Like

 9. Jean zegt:

  Landen die zich bezighouden met moslims zijn gedoemd tot ondergang, islamisten zijn ordinaire perverse gewelddadige barbaren zonder enig normbesef.
  In diverse westerse landen waaronder het land B wordt die perverse smeerlapperij zelfs gefinancierd.
  Wij zullen die verraders ‘onder eigen volk’ aan die smeerlapperij ter verantwoording roepen na de verkiezingen.

  Like

  • guusvelraeds zegt:

   Precies zoals het is, moslims zijn kampioen in scheppen van chaos, verwarring, onzekerheid en vooruitlopende onderdanigheid bij andersgelovigen. Hun instrumenten hiervoor zijn, liegen, veinzen, intimideren en geweld wanneer en waar zij dat nodig vinden.

   Like

 10. Seculiere zegt:

  EJ.

  Dit is de meest intellectueel Arabier (Egyptenaar) dat ik ooit gezien hebt!

  http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid1417169/knaap-van-twaalf-legt-opstand-tegen-mursi-uit-video.aspx

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   Klopt. Ik heb het ventje elders op internet al verschillende keren gezien!!

   Like

  • guusvelraeds zegt:

   Hoop dat deze jongen het redt. Zoals hem zijn er duizenden geweest in de 1400 jarige geschiedenis van de islam. Helaas werden ze allemaal een kopje kleiner gemaakt. Deze jongen geeft je in elk geval toch een sprankje hoop voor de toekomst.

   Like

 11. Republikein zegt:

  Een roepende in de woestijn is tijdloos en zijn of haar leeftijd doet er niet toe. Er zijn er nog velen zoals dit knaapje, echter worden genegeerd door dhimmies.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s