Hoe je een land vernietigt (deel 2)

Screenshot_02

(Door: Paul Weston)  

Het onderstaande artikel is het 2e deel in een serie van drie delen, dat de achtergrond van de aanvallen van de linksen op Groot-Brittannië en de westelijke civilisatie belicht. Het eerste deel in de serie vindt u hier.

De marxistische, linkse liberalen hebben hun lange mars door de instellingen afgesloten. Ze beweren dat de verschillende krankzinnige politieke daden die ze hebben omgezet voor het welzijn van de samenleving zouden zijn. Maar is dat werkelijk het geval? Als je door een vergrootglas naar de realiteit kijkt, dan schijnt veel van datgene wat de socialistische ideologie predikt één en hetzelfde doel te hebben: de totale vernietiging van de samenleving. Dat is geenszins overdreven – als de vernietiging van de samenleving jouw doel zou zijn, zou jij dan niet ook het volgende doen:

De industrie vernietigen

Wat is het verschil tussen het opbloeiende Duitsland en het bankroete Groot-Brittannië? Heel eenvoudig: Duitsland produceert iets en Groot-Brittannië consumeert – maar dat was niet altijd zo. Groot-Brittannië was ooit toonaangevend op het gebied van het ingenieurswezen en bij de scheepsbouw en was Europa´s grootste producent van auto´s en motoren. Daarom was het absoluut noodzakelijk onze industriële basis te saboteren – onze productiemiddelen – om het kapitalistische Groot-Brittannië te vernietigen. Veel vakbondsleiders van de jaren-50 tot de jaren-80 waren communisten of sympathisanten van de communisten, die stakingen organiseerden en het werk neerlegden en wel dusdanig succesvol, dat de Britse, industriële basis de vernieling in ging. Enkele jaren geleden omschreef Douglas Eden in de krant “The Spectator” de infiltratie van de Britse vakbonden en hoe hun prosovjet ideologie door de ministers-presidenten van Labour werd goedgekeurd, tot de verkiezing van Margret Thatcher in het jaar 1979. Toevallig wordt mevrouw Thatcher zo intens diep door de linkse liberalen gehaat, omdat zij de vakbonden heeft overwonnen, wat volgens de heersende opinie een einde heeft gemaakt aan een internationaal communisme.

Screenshot_2

Margret Thatcher

Het onderwijs vernietigen

Nadat Margret Thatcher de vakbonden had overwonnen, stimuleerde ze, onbegrijpelijk genoeg, de Britse economie in deze naweeën niet. In plaats daarvan besloot ze dat de Britse industrie rondom de dienstverleningsindustrie georganiseerd moest worden, wat in principe bergen papier en het zich bezighouden met cijfertjes betekende. Omdat de producenten van de bergen papier en de getallenkunstenaars ontwikkeld moesten zijn, om te voldoen aan een behoorlijke standaard, droegen de linkse liberalen hun marxistische oorlog tegen de economie het klaslokaal binnen. Het Britse schoolcurriculum draait in principe om de ideologie van de Frankfurter Schule, een antiwestelijke “Kritische Theorie”, waarin het traditionele onderwijs op de tweede plaats komt. Een exposé van deze onverholen socialistische propaganda kan men hier nalezen, maar het resultaat van de Britse progressieve onderwijspolitiek in onze scholen is overal om ons heen te zien. Universitair afgestudeerden met een geringe lees- en rekencompetentie staan aan top van een berg van de slechtst opgeleide jongeren van Europa, velen zijn volledig onbruikbaar om te werken, zeggen de Britse economiebazen – zoals de bedoeling was van de links-extremen, uitgevoerd door hun ijverige legers van liberale “nuttige idioten”.

Screenshot_3

Karl Marx

Het gezin vernietigen

Het feminisme werd vaak oorlog tegen mannen genoemd, maar het is meer dan alleen dat. De feministische ideologie is in werkelijkheid een oorlog tegen het gezin, omdat gezinnen ertoe neigen aan zichzelf te denken en voor de staat minder betrouwbaar zijn. Omdat het bij het socialisme om absolute controle door de staat gaat, moet het gezin vernietigd worden.

Betty Friedan, Simone de Beauvoir en Germaine Greer, allemaal ondersteuners van het communisme, namen hun disfunctionele ideologie over van de uitspraak van Friedrich Engels uit “De oorsprong van het gezin”: “Het moderne individuele gezin is gebaseerd op het openlijk of verborgen tot slaaf maken van de vrouw… binnen het gezin is hij de bourgeois en zijn vrouw representeert het proletariaat.” Germaine Greer is het volledig met Engels eens en haar boek “De vrouwelijke eunuch” is in principe een oorlogsfanfare tot vernietiging, tot anarchie en communisme, zoals we kunnen zien aan de hand van het volgende citaat: “De bevrijding van de vrouw, als daardoor het patriarchale gezin wordt afgeschaft, zal de noodzakelijke structuur van de autoritaire staat afschaffen en als deze eenmaal gestorven is, zal Marx zo goed en kwaad het kan gelijk gekregen hebben, dus, laten we ermee opschieten.”

Screenshot_12

Van links naar rechts: Stalin, Lenin en Trotski

Greer gaat door en zegt: “Echter, de mensheid heeft een ernstige fout gemaakt… men heeft de vrouwen toegestaan mede vorm te geven aan de politiek en beroepen te kiezen. De conservatieven, die dit als ondermijning van onze civilisatie beschouwden en als het einde van de staat en van het huwelijk, hadden uiteindelijk gelijk. Het is tijd om met de vernietiging te beginnen.” Welnu, hartelijk dank Germaine! De vernietiging is niet alleen begonnen, ze is nu nog absoluut niet voorbij. Studies bewijzen dat kinderen, die in conventionele gezinnen opgroeien, veel minder van het rechte pad afraken, maar in de socialistische wereld rechtvaardigt het doel de middelen, dus negeren de feministes de verprutste levens en verhinderden ambities van de vaderloze, door de staat ondersteunde kinderen, vooral die van West-Indische oorsprong en leden van de blanke arbeidersklasse van het opgegeven proletariaat. Daarbij hebben de gehersenspoelde Britse vrouwen de voorkeur gegeven aan abortus en carrière boven het moederschap en hebben een nieuwe generatie verwekt, die 25% kleiner is dan hun eigen, die effectief iedere hoop op eenzelfde of toenemend aantal belastingbetalers vernietigt, die de basis voor financiering van een welvaartsstaat vormen.

Screenshot_16

De religie vernietigen

Alle grote civilisaties zijn rondom grote religies ontstaan. De westelijke civilisatie werd op het joods-christelijke fundament opgebouwd, als de westelijke civilisatie dus vernietigd moet worden, dan moeten eerst haar religieuze zuilen worden vernietigd. Opnieuw is dit ethos afkomstig uit de communistische ideologie. Christendom en communisme zijn principieel onverenigbaar – het ene is een spiritueel geloof, dat de verantwoordelijkheid van een mens tegenover zijn buurman van persoonlijke aard is, een zaak van zijn individuele geweten, terwijl het communisme voorschrijft dat alle plichten collectief moeten zijn, doorgedrukt door de staat. Karl Marx stelde vast: “De sociale principes van het christendom prediken vrijheid, zelfverachting, vernedering, onderwerping, deemoed. Religie is het zuchten van het onderdrukte schepsel, het hart van een harteloze wereld en de ziel van zielloze omstandigheden. Zij is de opium van het volk.”

De communisten dachten dat de Tien Geboden een vorm van “klassenmoraal” zouden zijn, die alleen de belangen van de bourgeoisie dienden. Anatole Lunarcharsky, een Russische onderwijscommissaris, verklaarde: Wij haten het christendom en de christenen… ze prediken naastenliefde en genade, wat tegenovergesteld is aan onze principes. De christelijke liefde is een belemmering voor de ontwikkeling van de revolutie! Wat wij willen is haat, alleen dan kunnen we de wereld veroveren.”

Screenshot_14

In Groot-Brittannië is het christendom niet verboden, alleen maar naar de rand gedrongen, er wordt om geglimlacht en vaak wordt zijn uitoefening gecriminaliseerd. De vervolging van de Britse christenen heeft zo´n omvang bereikt, dat in het jaar 2010 Lord Carey, de voormalige aartsbisschop van Canterbury, en zes vooraanstaande bisschoppen een open brief aan de Labour-regering schrijven, waarin ze vaststelden: “Wij zijn uitermate bezorgd over de duidelijke discriminatie van christenen en we roepen de regering ertoe op deze gevaarlijke ontwikkeling te corrigeren. In een aantal gevallen worden de christelijke geloofsprincipes over huwelijk, geweten en aanbidding gewoon niet gehandhaafd. Er was sprake van talrijke ontslagen van praktiserende christenen, om redenen, die in een geciviliseerd land onaanvaardbaar zijn.”

Misschien begrijpt Lord Carey daadwerkelijk, dat de marxistische elites in Groot-Brittannië dezelfde haat tegen christenen hebben om exact dezelfde reden als de communisten. De BBC benoemde tenslotte nog een controversiële moslim, Aaqil Ahmed, om haar afdeling religieuze aangelegenheden te leiden.

Screenshot_15

In het jaar 2006 werd de BBC zo schaamteloos, dat zij een antichristelijke, pro-islamitische tekst, die aan schoolkinderen gericht was, opnieuw moest schrijven en waarin het christendom als religie van het racisme, seksisme, kolonialisme, slavernij en moord werd omschreven, terwijl de islam met zijn gearrangeerde huwelijken, eermoorden en de tweederangs status voor vrouwen onder het shariarecht als vrouwvriendelijke religie werd gezien. De linkse liberale elites van Groot-Brittannië beschouwen het christendom heel duidelijk als een belemmering voor hun ideologie van een nieuwe socialistische mens, die zij kennelijk willen opbouwen.

De moraal vernietigen

Het heeft weinig zin een religie te vernietigen zonder tegelijkertijd de vernietiging van de moraal veilig te stellen, omdat de uitvinding van het morele relativisme beweert dat goed en fout niet zouden bestaan. Lenin huldigde dezelfde ideologie, maar deed dit op een fatsoenlijker manier, toen hij zei: “Moraal is datgene wat de revolutie vooruit brengt.” De marxisten en de liberale linksen, die tegenwoordig de onderwijs- en media-instellingen in Groot-Brittannië controleren, weten, dat er eerst sprake moet zijn van anarchie – zoals deze door György Lukács wordt ondersteund. Een uitstekend bruikbaar instrument om een anarchistische situatie te creëren, is om de jongeren los te maken van de gedragsregels die religie en moraal stimuleren.

Screenshot_19

 

De gemeenschap vernietigen

Net zoals de gezinnen tenderen de gemeenschappen naar een zelfgenoegzaamheid en zijn ze het fundament van een nationale staat. De gemeenschap is gewoon een lid van de keten – gezin, gemeenschap, dorp, kleine stad, grote stad, land, nationale staat. De gemeenschappen zijn ertoe in staat samen te werken, ongeacht een staat – dus moeten ook zij kapot gemaakt worden. Hoe doet men dat? Men breekt de straten af, waarin eengezinswoningen staan en bouwt onpersoonlijke flats. Men sluit de plaatselijke scholen en ziekenhuizen en bouwt megaversies, die door gezichtsloze bureaucraten worden gecontroleerd en niet door mensen die men daar kent. Men sluit de plaatselijke postkantoren, waar eenmaal per week de bejaarden elkaar ontmoeten en de laatste nieuwtjes uitwisselen. Men verbiedt het roken en maakt kroegen (het zenuwcentrum van individueel verzet) onbetaalbaar duur. Kortom, men fragmenteert en isoleert de bevolking, zodat de mensen zich alleen en machteloos voelen tegenover de almachtige staat en zijn steeds groeiende leger bemoeizuchtige bureaucraten.

De middenklasse vernietigen

Kort nadat de daarvoor gevangen zittende en later tot president gekozen dissident Václav Havel in het jaar 1989 in Tsjecho-Slowakije aan de macht kwam, zei hij, dat de wederopbouw van het door het socialisme ontredderde land na een 40-jarige economische, morele en milieucatastrofe pas dan zou kunnen plaatsvinden, wanneer zich een nieuwe middenklasse gevormd zou hebben. Dat is helemaal juist. De middenklasse is de ruggengraat van iedere functionerende democratie. Zij betaalt de belastingen, zij heeft een aandeel in de opleiding van haar kinderen, zij richt commissies en belangenverenigingen op, zij zamelt geld in voor gemeentelijke projecten, zij is tevreden met zichzelf en eist weinig of niets van de staat. Zulke onafhankelijke handelingen maakt haar tot een acute bedreiging voor de staat en daarom moet ze vernietigd worden. Onder de dekmantel van de stimulering van een “klasseloze maatschappij” werd de Britse middenklasse door de onderwijs- en media-instellingen systematisch zwartgemaakt, omdat zij de bourgeoisie als ideologie belichaamt, ook al zou het alleen maar door haar inkomen zijn.

Screenshot_17

De arbeidersklasse vernietigen

Groot-Brittannië heeft al decennia lang ongeschoolde arbeidskrachten uit onderontwikkelde landen geïmporteerd, terwijl men tegelijkertijd ongeschoold werk naar het buitenland verplaatst heeft. Terwijl het voor de goedbetaalde liberalen van de BBC aangenaam is om goedkope kinderoppas en schoonmaaksters te hebben, bevindt de arbeider zich in een rechtstreekse concurrentieslag met de migranten, en dat is een terrein waarop ze eenvoudigweg niet kunnen concurreren. Een Poolse bouwvakker, die voor het halve loon werkt van een Bitse arbeider, hoeft geen hypotheek af te betalen of een gezin ondersteunen en is blij een paar jaar lang met vijftien man in een huis te kunnen wonen, voordat hij dan teruggaat naar Polen met de zakken vol geld. De grote ondernemingen hebben daar geen problemen mee, ook niet de links-liberale elites, die het leuk vinden een werkloze Britse onderklasse te creëren waarop men kan vertrouwen, die zo stom is om steeds op iemand te blijven stemmen, gewoon omdat hij het hoogste loon biedt voor de gedwongen werkloosheid.

De nationale staat vernietigen

Nu gaat het meer om de Europese Unie dan om de Britse binnenlandse politiek, maar het is heel belangrijk. De ongekozen commissarissen, die de EU regeren, zijn zich volledig bewust van het feit dat zij volledig functionerende nationale staten niet kunnen controleren, daarom werd Groot-Brittannië in twaalf regio´s onderverdeeld. De vorige Labour-regering wilde zelfs zover gaan om voor ieder gebied een regionale minister te benoemen. Het afbouwen van onze oude graafschappen en regeringen – waardoor ook het woord Engeland van de EU-kaarten verdween – wordt ander ook wel het “verdeel en heers” principe genoemd.

Screenshot_4

Paul Weston

Bron:

http://europenews.dk/de/node/69545

Bron oorspronkelijk artikel:

http://libertygb.org.uk/v1/index.php/news-libertygb/5880-how-to-destroy-a-country-part-two

Auteur: Paul Weston

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Antifascisten", "goedmenschen", "Nuttige idioten", antisemitisme, Appeasement, christenhaat, Communisme, Cultuurstrijd, Desinformatie, Dhimmitude, Elite, Europa, EUSSR, Feministes, Groot-Brittannië, Hypocrisie, Immigratie, Islamisering, Islamofilie, Krankzinnigheid, landverraad, Linkse Kerk, mainstream-media, Marxisme, Multiculti, Naïviteit, nieuw fascisme, politici, Religie, Rotzakken, sharia, Socialisten, Vrijheid, Westen. Bookmark de permalink .

9 reacties op Hoe je een land vernietigt (deel 2)

 1. oogenhand zegt:

  Reblogged this on oogenhand and commented:
  Christelijke liefdadigheid maakt lage lonen mogelijk. Lage lonen maken vette winsten mogelijk. Christenen geven dus liefdadigheid aan “zielige” ondernemers. Ik heb al teveel geschreven over de tegenstelling grote gezinnen en de andere wang toekeren (grote gezinnen hebben levensruimte nodig). Ja, Links-Liberalen willen slopen, maar het werkt averechts!

  Like

 2. Theresa Geissler zegt:

  Het fijne van Paul Weston’s stijl (ere zij in dit verband misschien ook aan de Duitse vertaler en dan vervolgens weer aan onze eigen Webmaster E. J.) is wel dat hij zo direct to the point is. Zeker in dit geval geen overbodige luxe want de materie op zichzelf is gecompliceerd genoeg.
  De complicatie is vooral hier in gelegen, dat bepaalde maatschappelijke verschuivingen enerzijds door links zijn opgezet met het doel,de maatschappij te ontwrichten en te vernietigen,maar anderzijds -het moet gezegd- niet zonder geldige aanleiding van de grond gekomen zijn.
  Te denken valt hierbij met name aan de thema’s onderwijs, gezin, religie en moraal die zeker in de laatste jaren zulke grote metamorfosen hebben ondergaan. De oorzaak van de vernietiging ligt echter niet in de veranderingen op zichzelf, maar in het doorslaan daarvan. De redenen van de veranderingen waren meer dan een plan de campagne van de Linkse kerk; Zij waren het gevolg van het humanitaire denken, zoals dat in de 18de Eeuw ontstond onder invloed van de Verlichting, dus ruim voor de opkomst van het Marxisme, een eeuw later. Het proces voltrok zich heel geleidelijk, maar mondde in de loop van een paar honderd jaar toch uit in verschillende inzichten, zoals het besef dat kinderen óók mensen, individuën zijn en er recht op hebben, niet tot in het oneindige te worden gedrild (onderwijs) of geknecht (gezin), dat vrouwen die rechten eveneens hebben en evenzeer het recht hebben op mondigheid en ontwikkeling (onderwijs) en in het huwelijk op een gelijkwaardige plaats aan die van de man (gezin) Dat de rol van religie en moraal automatisch aan die veranderingen diende te worden aangepast, was hiervan een logisch gevolg. Deze evoluties kwamen echter wel degelijk voort uit het verlichtingsdenken. Dit is dan ook de hoofdoorzaak dat het westen op dit moment qua waarden en normen onherroepelijk botst met de Islam, die de Verlichting nu eenmaal nooit heeft gekend. Grote voorbeelden van het verlichtingsdenken waren, behalve Voltaire, ook John Stuart Mill (die reeds in de 18de Eeuw ijverde voor totale emancipatie van de vrouw) en in Amerika Benjamin Franklin (voorvechter van gelijke ontplooiïngskansen voor iedereen.)
  Het Marxisme echter -dus Links, tegenwoordig- is uit op vernietiging, en wel op uiterst slinkse wijze: Ze spreekt genoemde elementen niet tegen, maar laat de maatschappij er in dóórslaan, zodat het natuurlijke proces wordt geforceerd en tenslotte…..misschien wel ímplodeert. -van binnen uit dus. Ter vernietiging van de huidige maatschappij schuwt Links hierbij geen enkel middel en maakt zelfs gemene zaak met een ideologie als de Islam die tenslotte haaks staat op dé kern van die maatschappij, het verlichtingsdenken. Links is zó vervuld van onberedeneerde haat jegens het eigen maatschappelijk bestel, dat het uit het oog verloren heeft, hoezeer het er zelf deel van uitmaakt en mogelijk nog eens tot inkeer komt als de vernietiging eenmaal een feit is.

  Like

 3. luckybee zegt:

  Ik heb hier over geen commentaar meer het is de waarheid.Socialisme is absoluthisme.de Hel op aarde voor iedereen.

  Like

 4. Helena zegt:

  Ja, de waarheid en ik kots van het hele walgelijke zooitje.
  Op ramkoers naar de ondergang.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Helena 15.11. uur. Inderdaad, dank zij de socialisten, en hun matties, gaan we gegarandeerd de afgrond in. Het is nu geen kwestie meer van of, maar wanneer.

   Like

 5. bigljohn zegt:

  Onbegrijpelijk ! Hoe kan het socialistische systeem, wat in Oost Europa zo gefaald heeft, met open armen in West Europa worden ontvangen, en hier zijn herintrede gaan doen ! Voor hetzelfde geld krijgen we nog eens een revival van die verschrikkelijke Nazi’s ! Het lijkt erop dat we met die Moslims en met die socialistische E.U. in de zgn. eindtijd beland zijn. De eindtijd waarin het kwaad heel de wereld inpalmt, en iedereen eraan moet geloven !

  Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  Ik heb het artikel nog eens goed laten doordringen. Wat een goed onderbouwd artikel, waarvoor dank Paul Weston. Wat mij sterkt is het gegeven, dat wij op dit blog precies in de gaten hebben, wie buiten de islam, onze vijanden zijn.
  Dat zijn de RODEN/SOCIALISTEN en COMMUNISTEN en de LINKS-LIBERALEN steeds hetgene wat hier geventileerd is geworden!
  Nu snap ik ook, waarom in de Spaanse Burgeroorlog, dez STRIJD al gevoerd werd, tussen de vaderlandslievende nationalisten onder leiding van Franco, tegen de atheïstische communistische Republiek.
  Zo komen de zaken in een juist daglicht te staan, we zijn wel degelijk in OORLOG, tegen dezelfde demonen, die ook Spanje vanaf 1936 in hun greep wensten te houden!

  Like

 7. Pingback: Hoe je een land vernietigt (deel 3) | E.J. Bron

 8. Gijs zegt:

  Mijn analyse is dat “links “in het huidige tijdbeeld, gelezen moet worden als de “financiële elite”.
  Dankbaar gebruikmakend van de door de socialistische denkers bedachte methodes, streven zij naar een globalisering met een kleine financiële elite aan de macht en een groot leger aan arme slecht geschoolde werkers, noem het slaven, om het vuile werk te doen, belasting te betalen etc.
  Indien de in opkomst zijnde robotisering deze groep kan vervangen, zal deze groep nog meer in de problemen raken en zal de elite een programma tot reductie van de bevolking opzetten.
  Nog even, wie zijn die elite: het bankwezen, de multinationals, de hedgefondsen,de politiek, maar ook de showbizz en de voetbalwereld.
  En het erge is dat met name de jonge mensen allemaal denken dat ze tot deze elite zullen gaan behoren.!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s