Hoe je een land vernietigt (deel 3)

Britse vlag

(Door: Paul Weston)

Het onderstaande artikel is het laatste deel in een serie van drie delen, die de achtergrond van de aanvallen van de linksen op Groot-Brittannië en de westelijke civilisatie belicht. Het eerste deel in de serie vindt u hier en het tweede deel hier.

Scheid de generaties van elkaar

Terwijl ze in een politiek debat verwikkeld waren, zei een kleinzoon tegen zijn grootmoeder, een hoogbejaarde dame, dat zij uit een andere generatie stamde, waarop zij antwoordde: “Nee, ik kom uit een andere beschaving”. En zo is het precies! Het is niet nodig om de methode van de socialistische opvoeding in de gaten te houden als de wijsheid van de oudere ‘reactionaire’ generatie nog aan een jongere generatie kan worden doorgegeven. In Afrika worden de stamoudsten nog gerespecteerd en men luistert naar hen, maar in Groot-Brittannië drijft men met mensen die een bepaalde leeftijdsgrens zijn gepasseerd in het ergste geval de spot, en zet men hen in het gunstigste geval buitenspel, omdat ze uit het tijdperk van voor de revolutie komen. Diegenen die na 1970 werden geboren komen uit het post- revolutionaire tijdperk en die twee zullen nooit tot elkaar komen! De instellingen die zorgen voor onderwijs en nieuwsvoorziening worden hoofdzakelijk geleid door jongeren of zeer jongeren, die allen zijn doortrokken van de marxistische ideologie en hun activiteiten richten zich in eerste instantie alleen op de jongeren. Dit wordt opzettelijk gedaan om er zeker van te zijn dat diegenen die voor een tegenstem zouden kunnen zorgen bij de niet aflatende en verdraaide socialistische propaganda, worden afgezonderd.

Screenshot_15

Bevorder aanpassing/gelijkvormigheid [in het denken] onder het mom van individualisme 

Heeft er ooit eerder zo’n dwang tot conformisme onder de jeugd van een democratisch land bestaan? De meeste jongeren van nu zijn politiek correct. Ze zijn grootgebracht om in zichzelf als individu te geloven met een groot gevoel van eigenwaarde, zogenaamd allemaal individualisten, met een op niets gebaseerde, hoge eigenwaarde als wezenskenmerk. Maar in werkelijkheid zijn ze zo sociaal gemanipuleerd dat ze individualisten zijn geworden die allemaal hetzelfde geloven. Dat komt, omdat een conformistische kudde zoveel gemakkelijker in de hand te houden is dan een individu dat zich weigert aan te passen en de kuddegeest is nu juist een van de wezenskenmerken van de ideologie van de socialistische staat. De ideologie die de overgrote meerderheid na zware propaganda deelt is echter bij lange na niet zo vol van emotionele betrokkenheid als men denkt, want de grimmige werkelijkheid van (de ideologische opvoeding) zal er voor zorgen dat hun cultuur er aan gaat en uiteindelijk ook het ras waartoe zij behoren.

 Maak de jongeren anarchistisch

Gooi de verschillende tradities en taboes, die de eerdere samenlevingen bij elkaar hielden, overboord; beschouw de discipline op scholen als een totaal verouderde burgerlijke vorm van kindermishandeling; bevorder de gedachte dat het ik-gevoel voor het groepsbesef komt, dat plezier vóór plicht gaat; bevorder losbandigheid door seksuele voorlichting te geven op een jongere leeftijd, in combinatie met pornografisch getinte muziek in de stijl van MTV; degradeer de status van het heterohuwelijk tot [de status van] slechts één van de vele gelijkwaardige keuzemogelijkheden die men heeft als men zijn leven wil inrichten, schaf het taboe op onwettigheid af en ga het  belonen door sociale uitkeringen, bied tienermeisjes abortussen aan zonder dat de ouders ervan op de hoogte zijn, bevorder een ideologie van ”Ik, ik ,ik! Nu, nu nu!”, boven achterhaalde ideeën zoals opoffering, spaarzaamheid, plicht, eer, moraal, fatsoen en vaderlandsliefde.

Screenshot_8

Vernietig het vermogen en de drang tot de competitie

Dit (doel) wordt verpakt in woorden als gelijkwaardigheid en gelijkheid, maar wat het werkelijk beoogt, is dat het alles en iedereen terugbrengt tot de kleinste gemene deler, wat veel gemakkelijker is dan mensen naar een hoger plan brengen. Grammar Schools (het Britse equivalent van onze gymnasia) waren ‘elitair’ en daarom moesten die worden vernietigd, hoewel de kinderen die er het meest van profiteerden uit de arbeidersklasse kwamen. Wedstrijdsport betekende dat er tegenover één winnaar verscheidene verliezers stonden, dus dit (competitie) aspect moest op bepaalde staatsscholen worden teruggedrongen. Maar de rest van de wereld speelt niet volgens deze suïcidale regels. China is al een economische grootmacht en hoe kunnen wij nu met hen concurreren als zij ernaar streven om uit te blinken en succes te hebben, terwijl wij de ideologie van de kleinste gemene deler huldigen en mislukking belonen?

Vernietig de zelfredzaamheid

Het vormen van een klasse van afhankelijken is voor de links-liberalen van groot belang. In de eerste plaats zullen die stemmen op de hand die hen het beste voedt. In de tweede plaats stelt dit de heersende elite in staat om controle uit te oefenen op een klasse die onafhankelijk was, op een manier waarvan [die elite] nooit kon dromen. Dit verklaart waarom de Britse publieke sector door links-liberaal bevoordeeld wordt boven de private sector en waarom de opzettelijke vorming van een permanent behoeftige onderklasse hen zo weinig verontrust. In september 2008 vielen volgens het P.A.Y.E. (=Pay As You Earn) systeem de sociale uitkeringen feitelijk echter al hoger uit dan het totale bedrag dat er bij de Britse belastingdienst binnen kwam. En verbazingwekkend genoeg staan er nu meer mensen als invalide geregistreerd dan er vlak na de Tweede Wereldoorlog waren en allemaal maken ze aanspraak op een uitkering. Deze situatie is uiteraard onhoudbaar en daarmee wordt de zienswijze van Alexander Tytler bevestigd dat de democratie in elkaar zal storten wanneer het geld, dat de heersende klasse uitgeeft in ruil voor stemmen, op zal raken, waarop de dictatuur onvermijdelijk zijn intrede doet. Tyler’s beroemde citaat luidt als volgt:

”Van gebondenheid (in slavernij) naar geestelijk geloof; van geestelijk geloof naar grote kracht/moed; van grote kracht naar vrijheid; van vrijheid naar overvloed; van overvloed naar zelfgenoegzaamheid; van zelfgenoegzaamheid naar apathie; van apathie naar afhankelijkheid; van afhankelijkheid terug naar gebondenheid/slavernij”.

Screenshot_11

Vernietig de democratie

Groot-Brittannië is niet langer een werkelijk democratisch land. 80% van onze wetgeving wordt nu in Brussel vastgesteld in opdracht van 28 commissarissen die wij nooit hebben gekozen en die wij ook nooit op een democratische wijze uit hun ambt kunnen zetten. De Britse regering is in wezen slechts een marionettenraad, die alleen maar in stand wordt gehouden om het goedgelovige publiek het vertrouwen te geven dat we nog steeds onze eigen zaakjes regelen, wat niet zo is. Voeg daar nog bij dat het laten binnenstromen van immigranten uit de Derde Wereld een ondemocratische daad was. Aan het electoraat werd nooit de vraag voorgelegd of wij Groot-Brittannië wilden omvormen tot een multi-etnisch, multicultureel land. Als men het aan ons had gevraagd, dan zouden we ‘NEE’! hebben gezegd. En, als ik nog even zout in de wonde mag wrijven: immigranten stemmen in overweldigende meerderheid op links-liberale politici – wat dan natuurlijk ook voor een deel de reden was om ze binnen te halen.

De introductie van de mogelijkheid om per post te stemmen door de Labour Party betekent meteen ook dat onze verkiezingen nu worden beïnvloed door stembiljetten die op frauduleuze wijze zijn verkregen, niet alleen in de grote moslimenclaves in Groot Brittannië, maar ook – en dit is totaal surrealistisch – zelfs door stemmen die per volmacht vanuit Pakistan en Bangladesh worden uitgebracht! In 2010 lukte het de Conservatieven niet om de meerderheid te behalen. Men kwam net enkele zetels te kort. Lady Warsi, een moslima binnen de Conservatieve Partij, weet dit volledig aan verkiezingsfraude door moslims. Wanneer de Britse verkiezingen (zoals we die nu kennen, nu de ware macht bij de EU ligt) illegaal kunnen worden beïnvloed door Pakistani in Mirpur, dan denk ik dat we zeker kunnen stellen dat onze democratie dood is.

Screenshot_9

Breng massa-immigratie teweeg

De blanke werkende klasse heeft ultralinks verraden toen zij niet in opstand kwam in de proletarische revolutie waar reikhalzend naar was uitgekeken en ze kwam niet in opstand omdat zij te welvarend was geworden. De marxistische oplossing bestond hieruit dat er een nieuw, in het buitenland geboren, ‘onderdrukt proletariaat’ zou worden geïntroduceerd, als een middel om de doorgaande socialistische opmars naar de totale macht te bereiken. Het aantal Derde Wereld immigranten loopt in de miljoenen. Deze bewuste verdunning van een autochtone bevolking heeft nooit eerder op zo’n grote schaal plaatsgevonden. Als de VN-richtlijnen betreffende genocide letterlijk worden genomen, dan komt dit neer op een etnische zuivering van de Engelsen.

Op de scholen in Londen en op veel scholen in andere Britse steden zijn de blanke kinderen nu in de minderheid. De demografen voorspellen dat de autochtone bevolking in ongeveer 2060 in de minderheid zal zijn, terwijl de jongeren dit noodlot zelfs eerder zullen ondergaan. De feministische ideologie heeft de autochtone demografie dramatisch doen afnemen, terwijl de islamitische populatie zich elke tien jaar door voortdurende immigratie en door hoge geboortecijfers verdubbelt. De islam is nu al een gigantisch probleem in Groot-Brittannië, echter, als het aantal moslims toeneemt, zullen ook de eisen toenemen die ze stellen aan het traditionele Groot-Brittannië, dat gewend is te leven op een manier die sterk verschilt van wat onder de shariawetgeving het geval zal zijn. Onderzoeken geven aan dat ongeveer 40% van de Britse moslims wil dat die wetgeving wordt aangenomen.

Waarom treden de links-liberalen op als verdedigers van de islam? Hugh Fitzgerald brengt dit als volgt naar voren:

“Niets laat beter de extreme haat zien die liberalen voor de westerse beschaving hebben dan hun schaamteloze bondgenootschap met een beweging (de islam) die totaal onverzoenlijk staat tegenover de gouden kalveren van het liberalisme  – vrouwenrechten, homorechten, abortus en het multiculturalisme. Toch zijn de islam en de links-liberalen het eens over de belangrijkste onderwerpen. Zij zijn tegen de christenen en tegen de Joden, zij zijn tegen democratie en tegen individuele rechten, ze zijn tegen het  kapitalisme en volgens hen bestaat het individu alleen maar om het collectief te dienen. Daarom hebben zij dan ook dezelfde gemeenschappelijke vijand – de westerse beschaving.”

Screenshot_13

Stimuleer de raciale verdeeldheid 

De succesvolle integratie van gelukkige buitenlanders met een gelukkige autochtone bevolking zal nauwelijks revolutie aanmoedigen, vandaar dus de ideologie van het multiculturalisme, die doelbewust de scheiding tussen rassen en culturen beoogt. Het multiculturalisme werd ontworpen om elk gevoel van nationale trots en patriottisme bij de autochtone bevolking uit te roeien, terwijl het bovendien actief hetzelfde gevoel tussen de binnenkomende rassen en culturen aanmoedigde. Het moedigt ook etnische minderheden aan om te geloven dat hun gebrek aan succes te danken is aan (of als ze succesvol zijn, in weerwil van) de historische, blanke imperialistische onderdrukking en het huidige blanke westerse racisme dat onderdeel is van het westerse denken. Dit maakt hen eensgezind, wraakzuchtig, kwaad en sterk. Het multiculturalisme prent actief schuldgevoelens in bij de autochtone blanke bevolking vanwege onze onderdrukking in het verleden en vanwege het huidige racisme,  wat ons schuldbewust, verdeeld en krachteloos maakt. Het schijnt dat onze raciale zonden uit het verleden alleen kunnen worden vergeven als aan de etnische minderheden dezelfde demografische en politieke macht wordt toegekend als aan de autochtone mensen of als ze die voorbijstreven.

Vernietig het binnenlandse, autochtone verzet

Er zijn nieuwe wetten aangenomen om diegenen die het wagen zich te verzetten tegen hun territoriale, raciale en culturele onteigening te criminaliseren. Kinderen worden gehersenspoeld tot het ‘vieren van’ hun onteigening met zo’n Orwelliaans voornemen dat er bij duizenden op 3-jarige leeftijd officieel is vastgesteld dat zij ‘racistische’ tendensen hebben – een situatie waarvan we alleen maar kunnen verwachten dat die erger wordt, omdat de demografische kloof tussen blanken en niet-blanken onvermijdelijk smaller wordt gemaakt. Het werken met het begrip ‘ras’ is het sterkste wapen dat de links-liberalen gebruiken in hun oorlog tegen het traditionele Groot-Brittannië, dus is verzet tegen dat wapen zowel strafbaar gesteld als van een etiket voorzien, namelijk ‘het kwaadste van alle kwaden’ – RACISME – om ons te ontdoen van ons enig vreedzaam verdedigingsmechanisme. Natuurlijk zijn er enige racistische blanken, maar die zijn statistisch in de minderheid in vergelijking tot de etnische minderheden die blanken op een veel grotere schaal lijfelijk aanvallen dan andersom. De enige werkelijke racisten in Groot-Brittannië zijn de verraderlijke antiblanke politici, politiemensen en journalisten, die proberen om de reële statistieken over raciale haat en raciale misdaad te verdoezelen.

Screenshot_14

Gebruik een (thematisch) geselecteerde geschiedenis om het autochtone verzet te verhinderen

Het Britse onderwijs gaat voorbij aan de misdaden van het communisme en concentreert zich alleen op de misdaden van Hitler, waarbij ze hem hoofdzakelijk als een racist portretteren. Het kwaad van het nazisme kan dan worden gebruikt als een aanval op autochtone mensen die protesteren tegen hun culturele en territoriale onteigening door eenvoudig weg de protesterenden af te schilderen als naziracisten en daarom niet beter dan Hitler zelf. In werkelijkheid zijn de links-liberalen net zo  geobsedeerd door ‘ras’ – in zijn verschillende vormen – als Hitler en de nazi´s dat waren door ‘ras’ in zijn zuivere vorm. En ze gebruiken ‘ras’ met de bewuste bedoeling om te bereiken waarin Hitler faalde – de absolute overwinning op Groot-Brittannië, op Europa en op het Westen, ten koste van de autochtone bevolkingen.

Screenshot_17

Leid de bevolking af

Dit is een beproefd principe dat teruggaat tot de Romeinse tijd van Brood en Spelen. Kijk eens naar wat de mainstream media te bieden hebben, die liever handelen in fantasie en oppervlakkigheid dan in werkelijkheid en in inhoud. Dit werkt,  triest genoeg, precies uit wat het bedoelt te doen. De meerderheid van de Britten is langzamerhand naar beneden gezogen in een infantiele wereld van banale aanbidding van beroemdheden, voetbal, X-Factor en een hang naar roddel van de schandaalpers, dit alles wordt ‘24/7’ (BNN programma) gepromoot door de media-instellingen. Een direct gevolg daarvan is dat zij weinig belangstelling hebben voor kwesties die er werkelijk toe doen.

Ongetwijfeld zullen de links-liberalen deze reeks artikelen verwerpen als een voorbeeld van een rechtse theoretische complotdenker die wild tekeergaat. Maar feiten zijn feiten: de communisten waren begonnen met het omverwerpen van het kapitalistische Westen; de anti westerse ‘Kritische theorie’ van de Frankfurter School is  nu de ideologie van de educatieve en media instellingen; de links-liberale politici hadden het erop aangelegd om Groot-Brittannië om te vormen door middel van massa-immigratie vanuit de Derde Wereld; onze industrie werd vernietigd, net zoals dat is gebeurd  met onze onderwijsinstellingen etc. etc. etc., en de mensen achter deze vernietiging  waren en zijn marxisten, linksen of liberalen die zich hebben laten gebruiken als ‘nuttige idioten’. 

Screenshot_10

Elk onderdeel van dit bewust destructieve beleid, waarvan ik hierboven een overzicht heb gegeven, zou een land op lange termijn kunnen vernietigen, zelfs zonder de invasie vanuit de Derde Wereld. Als dit beleid echter gecombineerd wordt met massa-immigratie, dan zijn we niet alleen verzekerd van onze vernietiging, maar dan zal die ook op korte termijn plaatsvinden.

Als gevolg hiervan is de snelheid waarmee Groot-Brittannië vernietigd wordt verbazingwekkend. Iedereen boven de leeftijd van 40–50 jaar zal u vertellen dat het Engeland van vandaag niet het Engeland is waarin zij zijn geboren en dat Groot-Brittannië in zijn huidige staat niet te handhaven is. Maar de links-liberalen hebben een vreselijke fout gemaakt. We krijgen geen toekomst waarin de marxistische revolutie en de voortdurende linkse controle het voor het zeggen zullen hebben. Hoewel massa-immigratie uit de Derde Wereld misschien hun keuze is geweest om het land te destabiliseren, hielden ze eenvoudig geen rekening met een zich zo snel uitbreidende, homogene en militante islam.

De toekomst van Groot-Brittannië kent logischerwijs twee mogelijk opties. Een land waarover de islam de baas is of een land waar rechts, dat zeer snel in opkomst is als een volledig natuurlijk antwoord op de gecombineerde dreiging van de islam en van links, zal heersen. Niemand weet welke kant als overwinnaar tevoorschijn zal komen in deze strijd tussen de islam en groeiend rechts, maar wat er ook zal gebeuren, één ding is heel erg zeker: bij beide kanten zal links-liberaal ‘niet in aanzien zijn’ – om het zachtjes uit te drukken.

Aan het begin van deze reeks artikelen stelde ik de vraag of de afschuwelijke vernietiging, die werd uitgevoerd in naam van de linkse ideologie, een goed bedoelde liberale stommiteit was of een briljant geplande linkse boosaardigheid. Misschien is het werkelijk wel gedaan om de droom van Georg Lukács te realiseren:

“Ik zag de vernietiging van de maatschappij als de enige mogelijke oplossing. Een wereldwijde omslag van waarden kan niet plaatsvinden zonder dat men eerst de oude waarden uitroeit en nieuwe waarden schept met behulp van revolutionairen”.

Of misschien was dat niet de bedoeling. Het is best mogelijk dat die vernietiging werd veroorzaakt door een liberale stommiteit van criminele omvang, maar nu is alleen maar van belang dat de schade die werd aangericht door de links-liberalen wordt hersteld – en we hebben weinig tijd over om dat te doen.

Screenshot_18

Paul Weston

Bron:

http://libertygb.org.uk/v1/index.php/news-libertygb/5887-how-to-destroy-a-country-part-three

Auteur: Paul Weston

Vertaald uit het Engels door:

Wachteres & Henk V.

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

14 reacties op Hoe je een land vernietigt (deel 3)

 1. Joop Klepzeiker zegt:

  Prachtig, zou Wilders ach laat maar.

  Voor diegene die naar bronnen zoeken voor deze prachtige analyse

  Kunnen hier beginnen.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_theory

  http://en.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_School

  Mijn pet af Wachteres & Henk V. voor het vertaal wek.

  Like

 2. Wachteres zegt:

  @ Joop Klepzeiker, wat denk je hiervan

  https://ejbron.wordpress.com/2012/02/05/islamisering-de-vernietigingsoorlog-van-de-linksen-tegen-europa/

  Er is ook een artikel van hem over de Franfurter Schule.

  Like

 3. luckybee zegt:

  Niet vergeten wat de doelen zijn van het Marxisme niet de democratie maar absolutisme, de dictator van het Proletariaat.Wie een proletarier is en wie de vijand van het volk zijn, dat beslissen de Nomen Clatura.Ze hebben ook al een oplossing gevonden voor landen die geen Siberie tot hun bechikking hebben , De Killing fields,door Jean Paul Sartre aan de Sorbonne doceerd.

  Like

 4. Joop Klepzeiker zegt:

  Ook heel aardig, nu nog even dat dogma van links en rechts afleren en op zoek gaan naar het uiteindelijke doel .van de geplande transformatie waarin wij ons nu bevinden.
  En na een lange aanlooptijd ter voorbereiden waardoor we nu in de uitvoerende fase zijn beland en die dan ook niet meer onomkeerbaar is

  Lees eens The Lugano Report een prachtig satirisch boek ( mm satirisch ? )

  Kijk een kip heeft voor het leggen van een ei ongeveer 100 gram graan per dag nodig, reken eens uit als we elke chinees een ei per dag willen laten eten.hoeveel graan we moeten produceren.

  Er is dus een idee ontstaan dat we aan die ongecontroleerde bevolkingstoename en consumptie wat moeten doen.

  En daar gaat het uiteindelijk over, alles wat daar onder ligt is gewoon het spel van het verkopen en aanvaardbaar maken van dat grote plan om tot een volkomen wereldwijde controle te komen.

  Ik vind het dus een heel goede zaak dat die bewustwording eindelijk op gang is gekomen, maar ik denk ook dat het veel te laat is.

  We gaan het echt meemaken, voor velen een paradijs en voor velen een hel.

  Een volledig fascistische technocratische samenleving waarbij elk individu berekent zal worden als productie eenheid en/of vervuilingseenheid waarin alle facetten van het ¨leven ¨ bepaalt zullen worden door de boven ons geselden.

  Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @Joop Klepzeiker 14.42. uur. De laatste zin Joop, daar zit um de kneep. Je hebt volledig gelijk, ik denk er precies hetzelfde over. Wat ik nog het ergste vind is het feit, dat onze bevolkingen compleet in slaap gesukkeld zijn, en dit vuile spel niet doorhebben, of willen doorhebben.

   Like

   • Wachteres zegt:

    Links heeft het klaargespeeld dat hier ‘boer zoekt vrouw’ ook nog erg belangrijk is, Tom.

    Like

 5. Joop Klepzeiker zegt:

  die dan ook niet meer onomkeerbaar is

  Moet zijn

  die dan ook onomkeerbaar is

  Like

 6. Tom Hendrix. zegt:

  Hulde Wachteres en Henk voor de vertaling. En Paul weston heeft volkomen gelijk, de verraders SOCIALISTEN en LINKS-LIBERALEN dienen net als de verraders van de EUSSR, voor een tribunaal gebracht te worden op grond van HOOG-en LANDVERRAAD! Ik vrees, dat door dit satanisch VERRAAD aan de Engelse-en andere Europese burgers, burgeroorlogen in het verschiet liggen. Maar deze klootzakken zullen zich natuurlijk verweren met de term: WE HEBBEN HET NIET GEWETEN! Ik verdenk dat zooitje ervan, dat zij de vliegtickets al klaar hebben liggen, als de pleuris uitbreekt, en dat gaat gegarandeert gebeuren mensen!

  Like

 7. Henk.V zegt:

  Links verkoopt onze wereld bij de gratie van de massale onwetendheid en het politieke onbenul dat daaruit voortvloeit.

  Aan ons de taak om het Nederlandstalige deel de westerse wereld wakker te schudden.
  Gelukkig komen er steeds meer sites die op dezelfde lijn zitten als wijzelf.Dus voor deze taak van bewustwording staan wij gelukkig niet alleen meer.
  De waarheid kan nooit blijvend onderdrukt worden!

  Eerst moet links-liberaal politiek voor de bijl, daarna is het de juiste tijd voor het verwijderen van elementen die zich niet willen aanpassen en ONZE leefwereld willen verzieken.

  Like

 8. Roni Thome zegt:

  Ik heb zo rond het jaar 2000 een afgeschreven boek gekocht in de centrale Haagse Bibliotheek. De naam van het boek is: “De Aachen Memorandum”. Het is door de Britse historicus Andrew Roberts geschreven en in 1996 uitgebracht. Via zijn Roman probeert Roberts Engeland in het jaar 2045 voor te stellen, waarin Europa wordt gegijzeld door de zwaar corrupte dictatuur van de EU. In die tijd vond ik het boek amusant als een soort SF complottheorie. Helaas moet ik na amper 13 jaar vaststellen dat het boek is een profetie over de nabije toekomst. Paul Weston belicht hier (alweer) op briljante wijze de huidige politieke en economische situatie in het westerse wereld. Zijn artikelen samen met het boek van Martin Bosma (PVV) “De Schijn Elite van de Valse Munters” en het boek van Filip Dewinter Ínsh’Allah’ een must.

  Trouwens, Hartelijk dank aan E.J. Bron, Wachteres en Henk V. voor de vertaling. Ik hoop dat alle andere lezers de drie artikelen ook zo hoog waarderen.

  Like

 9. Wachteres zegt:

  Andrew Roberts
  Titel Het Aken Memorandum
  Oorspronkelijke titel The Aachen memorandum
  Oorspronkelijke uitgave 1995
  ISBN 90-229-8287-4
  Uitgever Bruna
  Korte omschrijving

  Het Aken Memorandum

  We schrijven mei 2045, de festiviteiten ter gelegenheid van honderd jaar bevrijding zijn in volle gang. Maar niet overal heerst een feestelijke stemming: Times-verslaggever Horatio Lestoq komt tot de verbijsterende conclusie die de Europese politieke geschiedenis van de afgelopen dertig jaar in één klap in een heel ander licht stelt.

  Lestoq ontdekt namelijk dat het Verdrag van Aken van 2016, waarmee de Europese Superstaat een feit werd, een wanprodukt van fraude en corruptie is: bij het referendum dat uiteindelijk tot de oprichting van de Verenigde Staten van Europa voerde, is geknoeid met de computeruitslagen.

  Ter gelegenheid van de oorlogsherdenkingen heeft koning William V van Nieuw-Zeeland voor het eerst sinds dertig jaar toestemming gekregen weer voet te zetten op Engelse bodem. Bij de oprichting van de Unie werden namelijk alle Europese monarchieën opgeheven, en de koninklijke leden als representanten van het afgezworen reactionaire verleden verdreven. Maar Lestoq ontdekt dat duistere elementen, die op politieke wanorde uit zijn, een aanslag op Williams leven beraamd hebben…

  In het Aken Memorandum schetst Andrew Roberts een angstaanjagend toekomstscenario voor de Europese Gemeenschap. Krap dertig jaar na de beslissende Europese eenwording is de Unie verworden tot een xenofobische, corrupte en tirannieke gemeenschap, die sterk doet denken aan de maatschappij uit George Orwells 1984.

  Het Aken Memorandum is een ‘near future’ thriller van de eerste orde, die tegelijkertijd stevig in de huidige Europese politiek-maatschappelijke actualiteit wortelt. Zo zijn emancipatie en anti-discriminatie tot in groteske vormen doorgevoerd, en is overheidscontrole tot werkelijk angstwekkende proporties uitvergroot: ‘Big Brother is watching you…’

  Like

 10. Tom Hendrix. zegt:

  @Wachteres 10.17. uur. Ik ben benieuwd, Wachteres, of dit boek ook voorradig is in onze openbare bibliotheken!

  Like

 11. Joop Klepzeiker zegt:

  doe dan ook maar

  Van W.G. van Dorian

  De vijfde colonne
  De goddelijke selectie.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s