De houding van het Vaticaan ten opzichte van de islam

Screenshot_1

(Door: Helmut Zott)

Slechts op grond van een verbazingwekkende blinde vlek in de kennis, die onder andere hieruit bestaat, dat in het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) de islamitische Allah als identiek met de drie-enige God van de christenheid werd verklaard (“Nostra aetate” en “Lumen gentium), werd de geestelijke voorwaarde geschapen en is het eerst mogelijk geworden dat de islam zich sluipenderwijs onder de dekmantel  van  vreedzaamheid en vredelievendheid in Europa kon vestigen en zich ondertussen ook verregaand politiek kon consolideren.

Deze fatale vergissing van het Concilie en als gevolg daarvan de handelwijze van de pausen, zichtbaar geworden in de onderdanigheid bij het kussen van de koran door paus Johannes Paulus II (1920-2005) en in de voortzetting van deze lijn door paus Benedictus XVI (geboren 1927, paus van 2005 tot 28 februari 2013) en zijn opvolger, zal voortaan en uiteindelijk tot de dominantie van de islam in Europa en tot de ondergang van de kerk leiden.

Paus Johannes XXIII (1881-1963), die het Tweede Vaticaans Concilie inspireerde en ertoe opriep, had met betrekking tot Israël kort voor zijn dood ware, de grote kerkleraar Augustinus daarbij tegensprekende, kennis en inzicht toen hij zei:

“Wij erkennen nu dat vele, vele eeuwen de blindheid van onze ogen ervoor hebben gezorgd dat wij de schoonheid van uw uitverkoren volk niet konden zien en in zijn gezicht niet de trekken van onze eerstgeboren broeder konden herkennen … Vergeef ons de vervloeking, die wij in uw naam (: Jezus Christus) over de Joden uitspraken. Vergeef ons, dat wij u in uw vlees ten tweede male kruisigden. Want wij wisten niet, wat wij deden.”

Het Tweede Vaticaanse Concilie had kerkhistorisch de historische opdracht en unieke kans gehad, deze erkenning van paus Johannes XXII op te pakken en tot de oorsprong van de kerk en haar wortels terug te keren, dat wil zeggen, de verloren innerlijke band met het Jodendom weer tot stand te brengen.

In plaats daarvan verbond de katholieke kerk zich met de islam en knoopte zij bij de islamitische Allah aan, doordat ze de identiteit van Allah met de God van de christenheid tot verplichte leer verklaarde, wat men slechts als ontsporing, verblinding en dwaling van het millennium kan aanmerken.

Deze gelijkstelling heeft een dogmatisch karakter gekregen, daar de katholieke kerk tegelijk vastlegde dat een niet meegaan met de uitspraken van het Concilie als afvalligheid van de leer van de kerk en van de kerk zou worden beschouwd. Ze heeft zich daarmee duurzaam met de machtsfactor “islam” verbonden en zal daardoor radicaal veranderen.

Terecht spreekt Dr. Hans-Peter Raddatz van een nieuw ontstane “chrislam”. Ze wordt door deze fundamentele vergissing tot een stijgbeugel voor de machtsontplooiing van de islam, en ze zal in het kader van de machtsgreep van de islam tenslotte door deze verbinding en met haar het christelijke Avondland te gronde gaan. Ongetwijfeld staat dit laatste niet slechts op een tweesprong, maar aan de rand van de afgrond.

Men moet bij deze kerkhistorische ontsporing met ernstige gevolgen niet vergeten dat in het verloop van het Concilie de toenmalige kardinaal Karol Wojtyla grote invloed heeft gehad op het accepteren van de betreffende formuleringen en dat hij later als paus in zijn christelijk-islamitische oecumene, die uiteindelijk op de identiteit van Allah en de God van de christenen berust, dit besluit van het Concilie consequent getransponeerd, gerealiseerd en uitgebreid heeft.

“De heilswil omvat echter ook diegenen, die de schepper erkennen, onder hen in het bijzonder de moslims, die het geloof in Abraham belijden en met ons de ene God aanbidden, de barmhartige, die de mensen op de Jongste Dag zal oordelen.” (Hoofdstuk 16) Hoe paus Johannes Paulus II gedurende zijn zesentwintigjarige werkzaamheid als paus de besluiten van het Concilie heeft getransponeerd en hoe hij ook nog steeds in zijn openbare uitingen de uitspraken van het Concilie heeft bevestigd, blijkt bijvoorbeeld uit het volgende citaat (‘De dialoog is heden nodiger dan ooit!’ van Mattias Kopp):

“Het was vooral de reis van de paus naar Marokko (van 19 tot 20 augustus 1985), met zijn rede voor meer dan 100.000 islamitische jongeren in het stadion van Casablanca, die een historische mijlpaal werd. Herinnerend aan het  erfgoed van de abrahamitische religies benadrukte de paus: “Wij geloven aan dezelfde God, de levende, die de werelden schept en die zijn schepselen naar de voleinding leidt … daarom kom ik vandaag als gelovige tot jullie.”

In plaats van een noodzakelijke pauselijke waarschuwing aan alle mensen – ‘urbi et orbi’ – en van een voorlichtende verwijzing voor de christenheid naar het gevaar van de islam met zijn antichristelijke en antidemocratische, met zijn mensverachtende en de mensenrechten kwetsende machtsideologie, kuste Johannes Paulus II demonstratief een groene prachtuitgave van de koran (‘L’Orient et le jour” van 14 mei 1999), qua inhoud het handboek van het islamitische terrorisme van onze dagen, boog hij “in eerbied” voor de massamoordenaar Khomeini, omarmde hij in 1993 de massamoordenaar Turabi, smeekte hij in het “Heilige Jaar” 2000 Johannes de Doper “de islam (niet de moslims!) te behoeden” en spoorde hij na de terreurdaad van 11 september 2001 aan tot “respect voor de ‘authentieke’ (en dat zou moeten betekenen vreedzame) islam”.

“Geen paus, geen kardinaal, geen politicus heeft het zo omvattend opgenomen voor de belangen van de islam, van het economisch liberalisme, van de maffia en van de vrijmetselarij als paus Johannes Paulus II, de ´esoterisch geschoolde´.” (Dr. Hans-Peter Raddatz:: “Von Allah zum Terror?”, p. 243).

Het is in het licht van deze handelwijze in het geheel niet verwonderlijk dat ook professor Hüsein Hatemi op 29 december 2001 de volstrekt juiste opmerking maakte:

“Er is geen mens in de Westerse wereld die de islam een grotere dienst heeft bewezen dan de paus!” (Johannes Paulus II).

De keerzijde van deze onderhorigheid aan de islam toont zich in een andere tendens: “Reeds in 1974 noemde de VN de leider van de PLO “Hoofd van de Palestijnse natie”, en paus Johannes Paulus II ontving hem (Yasser Arafat, 1929-2004: “Voor ons betekent vrede de vernietiging van Israël”) vaker dan welk westers “staatshoofd” dan ook. Sinds de VN-conferentie in Durban spreekt men van de “terreurstaat   Israël” en komt de worsteling om zijn bestaan steeds dichter bij de Holocaust.

Onder de indruk van het in Frankrijk bijzonder uitgesproken antisemitisme beschouwde de vroegere minister-president Rocard de stichting van de Jodenstaat als een ‘historische vergissing’” (Dr. Hans-Peter Raddatz)

Tot wat voor een wereldbeschouwelijk-theologische verblinding Johannes Paulus II, die men binnenkort heilig zal verklaren, gestegen was, toont de verkeerde uitspraak aan, die hij reeds op 21 september 1986 bij het angelus gebed in Rome deed:

“Iedere religie (dus ook de islam) leert de overwinning op het kwaad, het zich inzetten voor de gerechtigheid en de acceptatie van de ander. Deze gemeenschappelijke trouw aan de respectieve religieuze tradities is heden meer dan ooit een vereiste voor vrede.”

De katholieke kerk bleef sinds het Tweede Vaticaans Concilie geestelijk met de islam verbonden en hield tot nu toe in de opeenvolging van alle pausen steeds de verkeerde koers aan.

Op 1 mei 2011 werd Johannes Paulus II voor zijn misdaad tegen de christelijke geest door paus Benedictus XVI zalig verklaard. Ook werd hem door de huidige paus Franciscus binnenkort de heiligverklaring toegekend.

In het licht van de uitspraken van het Concilie en de paus is het consequent en in het geheel niet verwonderlijk, dat men in de studiegids van de Duitse bisschopsconferentie “Christenen en moslims in Duitsland” van 2003 kan lezen:

“Christendom en islam zijn twee verschillende toegangen tot dezelfde God.”

Kort en raak stelt Dr. Raddatz: “Wie een bijna tweeduizendjarige Godsidee en de daaruit moeizaam ontwikkelde voorstelling van de mensenrechten op de afvalhoop van de (heils)geschiedenis werpt, staat wijd open voor het opnemen van manipulatieve begrippen die geschikt zijn om de ´traditie´ van Europese gewelddadige systemen voort te zetten.”

En verder: “Zolang het nieuwe geloofsvoorschrift van de gemeenschappelijke God geldt, kan de convergentie van beide geloofsvormen zich voortzetten, waarbij het zeker om eenrichtingsverkeer gaat. De convergentie voltrekt zich onder geweldig grote veranderingen in de kerk bij een gelijkblijvende islam. In kerken worden korans uitgestald, maar in moskeeën liggen geen Bijbels. Het zijn christenen die de bouw van moskeeën in Europa eisen en er zijn geen moslims die de bouw van kerken in de Oriënt ondersteunen. Het zijn ´christenen´ die in Europese moskeeën ´bidden´ en moslims die in hun landen christenen doden.” (Dr. Hans-Peter Raddatz: “Von Allah zum Terror?”, p. 241 en 239).

De blinde vlek in de kennis van beide grote kerken tegenover een fascistische ideologie is geen nieuw fenomeen in onze tijd. Niet alleen tegenover de fascistoïde politieke religie islam, maar evenzeer verblind spraken de christelijke bisschoppen zich precies tachtig jaar geleden uit met betrekking tot het nationaalsocialisme. Het is een angstaanjagende parallel en een verbazingwekkende herhaling van wat zich in de kerken van toen en van nu afspeelde en weer afspeelt:

“Mei 1933 (sic) vermaanden de Beierse bisschoppen, dat men niet naar het scheidende en het verleden moest kijken, maar ‘naar wat ons verbindt’” (te vinden bij de jurist Gerhard Czermak). “Zoals het grootste deel van de katholieke en protestantse kerken in het Derde Rijk tot aan de catastrofale ‘Eindzege´ blind en star bleven, zo schijnt het nu ook weer te zijn. Voortdurend wordt over islamitische broeders, over monotheïsme, over dialoog en tolerantie geschreven en gepraat” (Marius Baar: “Zeitbomben der Weltgeschichte”, p, 124 en 103).

Als de satanisch kwade geest een bruin hemd aantrekt, of zich in het manteltje van een wereldreligie hult, wordt er blijkbaar van het kenvermogen van beide grote kerken en van de gehele Westelijke wereld teveel geëist.

Ook de opvolger van paus Johannes Paulus II schaart zich in het koor van onwetenden, zij die de islam niet begrepen hebben.

Nog voordat hij tot paus benoemd werd, zei kardinaal Joseph Aloisius Ratzinger in een uitvoerig gesprek met de journalist Peter Seewald, dat in 1996 als boek met de titel “Het Zout der aarde – christendom en katholieke kerk bij de millenniumwisseling” gepubliceerd werd, het volgende:

“De bommenterreur van extremistische moslims geeft heden de islam een steeds slechtere naam, en ook in Europa groeit de angst voor deze moordzuchtige fanatici.”

En vervolgens:

“Er bestaat een ´edele´ islam, zoals deze bijvoorbeeld door de koning van Marokko wordt belichaamd, en er is nu eenmaal de extremistische, terroristische islam, die men echter ook niet weer met de islam in zijn geheel mag identificeren, dan zou men deze in ieder geval onrecht doen.”

De latere paus Benedictus XVI onderscheidt dus de “edele islam” van het “islamisme”, respectievelijk “terrorisme”. Hij heeft dus net zoals zijn voorganger Johannes Paulus II, die na de terreurdaad in New York en Washington op 11 september 2001 tot “Respect voor de ‘authentieke’ (en dat betekent de vreedzame) islam” maande, niet begrepen. Er is blijkbaar geen sprake van gebrek aan kennis, maar van inzicht.

Het vaak gebruikte onderscheid tussen islam en islamisme, respectievelijk terrorisme, zoals dit ook door enige islamcritici wordt gebruikt en die mogelijk heel bewust door moslims zelf uitgevonden is, is onzin en een gevaarlijk bedrog. Ze is een politiek gewilde misleiding om ons de vreedzaamheid en vredelievendheid van de islam aan te kunnen praten. Met raffinement probeert men de “authentieke”, en dat betekent dan de eigenlijke en vreedzame islam, te scheiden van de gewelddadige, de vermeend politiek misbruikte islam, die men dan ook anders aanduidt en islamisme of terrorisme noemt.

De in 1946 in India geboren en islam afvallige islamcriticus, die onder het pseudoniem Ibn Warraq in de openbaarheid treedt, heeft de ware kennis en instelling, die de pausen ontbreekt, als hij schrijft:

“De islam is een totalitaire ideologie, die erop gericht is het religieuze, het sociale en het politieke leven van de mensheid in al zijn aspecten te beheersen … Ik accepteer niet de enigszins onechte onderscheiding tussen islam en ´islamistisch fundamentalisme´ of ´islamistisch terrorisme´.”

En de Turkse minister-president Erdoğan heeft zoals bekend kort en bondig het volgende gezegd:

“Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam. Islam is islam en dat is ‘t.”

Het feit dat Mohammed, het voorbeeld voor alle moslims, de eerste terrorist in de islam was, kan paus Benedictus, die toch algemeen als geleerd geldt, duidelijk niet inzien, en dat iedere gelovige moslim een potentiële terrorist is, wil hij niet toegeven.

Verontschuldigend wordt vaak geargumenteerd dat paus Benedictus XVI de islam heel goed kent en begrijpt, maar dat hij met het oog op bloedige reacties de waarheid niet kan uitspreken.  Deze argumentatie was niet van toepassing toen hij kardinaal was, en als paus mag hij geenszins, en dat geldt onbeperkt, de waarheid, als hij het ware inzicht heeft, niet verloochenen en zijn kerk zo schandelijk verraden.

Wie geen kennis bezit is in ieder geval dom, wie haar weigert, handelt in hoge mate onverantwoordelijk, wie de waarheid echter kent en haar loochent, is een misdadiger.

Als Benedictus XVI in zijn Regensburger voordracht op 12 september 2006 de Byzantijnse keizer Manuel II Paleologos niet slechts geciteerd, maar eraan toegevoegd zou hebben dat deze uitspraak over Mohammed overeenkomt met de historische feiten en dat dit ook zijn mening was, dan was dat een moedige stap op de weg naar de waarheid geweest.

Deze moedige stap heeft hij echter niet gezet, maar integendeel in opmerkingen bij zijn Regensburger rede onder andere het volgende geformuleerd en gepubliceerd:

“Dit citaat is in de islamitische wereld helaas als uitdrukking van mijn eigen positie opgevat en heeft zo begrijpelijkerwijs opwinding veroorzaakt. Ik hoop dat de lezer van mijn tekst dadelijk kan zien, dat deze zin niet mijn eigen houding uitdrukt tegenover de koran, waarvoor ik de eerbied voel die het heilige boek van een grote religie toekomt.”

Als hij de koran gekend en de islam begrepen had, dan had hij uit het “Heilige Boek” kunnen halen en ervaren dat de moslims de permanente strijd tegen de ongelovigen, waartoe ook de christenen behoren, door Allah opgedragen wordt, zowel de strijd met het wapen in de hand, dat door het Arabische woord “qital” uitgedrukt wordt, alsook de strijd met een totale inzet van tijd, kracht, geld en leven voor de zaak van Allah, wat door de Arabische term “Jihad” wordt uitgedrukt.

“De strijd met het wapen (qital) is voor u (moslims) voorgeschreven, ook al staat deze u tegen”, zo lezen we in soera 2, vers 216.

Ongetwijfeld zijn deze uitspraken in de koran, die paus Benedictus XVI moet kennen,  tenslotte de reden en oorzaak van de radicale verschijningen van de islam en van de islamitische terreur van onze dagen. Ook de aanspraak op wereldmacht, zoals deze tegenwoordig weer bijzonder luid wordt, berust op de uitspraak van Mohammed, dat hij van Allah, en met hem alle moslims die hem opvolgen, aangewezen werd de mensen te bestrijden totdat ze allen moslims zouden zijn geworden, of zich aan de islam onderworpen zouden hebben.

Het is juist en in feite zo, zoals een ons bekende islamgeleerde, met de diepste kennis en bevestiging van zijn geloof, meedeelt:

“De islam is geen normale religie zoals de andere religies in de wereld, en islamitische naties zijn ook geen normale naties, islamitische naties zijn iets heel bijzonders, daar zij een bevel van Allah hebben gekregen om over de gehele wereld te heersen en boven elke andere natie in de wereld te staan.”

Dat zegt in ieder geval Mawlana Abu I-Ala Mawdudi (1903-1979), een van de bekendste islamgeleerden, die door de “gehele islamitische wereld als een leider wordt beschouwd, die men zich in de gehele geschiedenis door nog zal herinneren”, zoals professor Mark A. Gabriel in zijn boek “Islam en Terrorisme” op p. 105 schrijft.

Tegenwoordige bedrijven de pausen, en met hen de katholieke kerk, hetzelfde verraad van het christendom en zijn gelovigen zoals ze toentertijd in het Derde Rijk hebben gedaan. Werkelijkheidsresistent en kennisblind verbinden ze zich zoals toen met hun doodsvijand en voeren hun gelovigen op een dwaalweg en naar de ondergang.

Voor zijn inspanningen en het tot stand komen van het Concordaat op 20 juli 1933 verkreeg Adolf Hitler de Christus Orde, de hoogste pauselijke onderscheiding voor staatslieden (Marius Baar: “Zeitbomben der Weltgeschichte”, p. 99).

De God tot wie de paus bidt en die volgens de aanwijzingen van het Tweede Vaticaans Concilie aan Allah identiek is, heeft in soera 3 van de “heilige, eerbied eisende koran” zijn afgezant opgedragen het volgende te verkondigen:

“Zeg de ongelovigen (waartoe ook de paus alsmede de katholieken behoren): Gij zult overwonnen en in de hel gestoten worden en daar een onzalige ligplaats hebben (soera 3, vers 13, vlgs. Ludwig Ullmann. EB, in mijn koran: “Zeg tot de ongelovigen: “Gij zult worden terneergeslagen en in de hel worden verzameld, dit is een kwade rustplaats”)

Zou in het licht van dergelijke uitspraken in de koran een paus ook niet scherp horend worden en bereid zijn te luisteren naar wat vooraanstaande islamgeleerden zeggen en wat bijvoorbeeld de decaan voor koranstudies aan de Islamitische Universiteit van Gaza, Dr. Subhi Al-Yaziji in het interview zegt, dat op 25 mei 2012 door Al-Aqsa TV uitgezonden werd:

“De verovering van Andalusië (Spanje) is een oude droom, iets waarop alle moslims met grote vurigheid hopen en ook verder in de toekomst zullen hopen. Onze verwachtingen gaan veel verder – wij willen de vlag van het kalifaat boven het Vaticaan laten wapperen, want dat is ‘Rome’ van de belofte waarover Mohammed spreekt: ‘Gij zult Constantinopel veroveren en daarna Rome’.”

Als men de islamisering van Europa in een historisch kader plaatst, dan is te zien dat na de kleine golven, die in de vorm van het communisme en het nationaalsocialisme de wereld binnen drongen, nu een nog machtiger en gevaarlijker golf van barbaarse aard over Europa en de gehele wereld spoelt. Na de de mensheid omvattende heilsideeën van de “proletarische klasse” en het de mensheid veredelende “Arische ras” treedt nu het visioen van de “islamitische oemma” als het heil en doel van de mensheid op de voorgrond.

Eens wilde Hitler de wereld beheersen en eerst het Jodendom en daarna het christendom uitwissen.

Hij beschouwde het christendom als loot van het Jodendom en beweerde:

“Dat alles is toch alleen maar dezelfde joodse zwendel.”

De islam wordt tegenwoordig sterker en met de aan Hitler gelijke barbaarsheid moet nu in het kader van de islamisering eerst Israël en dan het christendom vernietigd en het Westen beheerst worden.

Het einddoel is en blijft echter de mensheid Allahs wet, de sharia, op te dringen om ‘vrede’ voor alle mensen en voor alle tijden te bewerkstelligen en dat betekent, dat de mensheid tot de islamitische oemma met een kalief als plaatsvervanger van Allah op de aarde gevormd moet worden, zoals het in de kiem in het zogenaamde “Medina model” aanwezig is.

Men zou toch van een paus kunnen verwachten, dat hij zich informeert en de eenvoudige waarheid over de islam, waarin de absoluutheideis van een fascistoïde almachtsideologie reeds in de kiem aanwezig is, zou kennen. Ook als die kennis de geestelijke horizon van de paus te boven gaat, is en blijft het een feit, dat zowel de geweldsdreiging alsook de toepassing van geweld in het wezen van de islam gegrond zijn en van Allah en zijn gewillige uitvoerder Mohammed afstammen. Terreur en geweld zijn gegrond in de koran, waarover de Franse filosoof en schrijver Voltaire met duidelijk inzicht zei:

“De koran leert angst, haat, verachting voor anderen, moord als legitiem middel ter verbreiding en tot het behoud van deze satansleer, hij spreekt slecht over vrouwen, plaatst mensen in klassen, eist bloed en steeds weer bloed.”

En de uit de islam getreden Berlijnse auteur Zafer Senocak, die in 1961 in Turkije werd geboren en sinds 1970 in Duitsland leeft, schrijft over de koran:

“Ook als de meeste moslims en niet-moslims (toevoeging van de auteur van dit artikel) het niet willen erkennen, dat terreur uit het hart van de islam komt, komt deze toch direct uit de koran voort. Hij richt zich tegen allen die niet volgens de regels van de koran leven en handelen, dus tegen democraten, westers geïnspireerde denkers en wetenschappers, tegen agnosten en atheïsten. En hij richt zich vooral tegen vrouwen. Hij is het handwerk van het mannenverbond dat de islam is, dat met alle macht zou willen verhinderen, dat vrouwen gelijkberechtigd zouden worden en dat hun eeuwenlange onderdrukking zou eindigen.”

Het is nauwelijks te geloven, maar hier is toch sprake van dezelfde koran, die paus Johannes Paulus II, die door Benedictus XVI zalig werd verklaard en binnenkort door de nieuwe paus Franciscus heilig zal worden verklaard, in deemoed zo innig kuste. Ook paus Benedictus XVI voelt tegenover de koran “de eerbied, die het heilige boek van een grote religie toekomt”, en hij dwong de publicatie van de “drie heilige boeken van de monotheïstische godsdiensten” af, waartoe natuurlijk ook de koran behoorde.

Dat pausen het gemakkelijk te doorziene maakwerk van een kamelenhandelaar uit de Arabische woestijn voor een ware Godsopenbaring houden, die de eeuwige en absolute waarheid zou bevatten en voor alle mensen tijdloos geldig zou zijn, is ronduit belachelijke waanzin. Al meer dan duizend jaar wordt de mensheid door een analfabeet uit de Arabische woestijn voor de gek gehouden, die zijn pathologische toestanden tot door god geïnspireerde openbaringen opblies en het daaraan vereiste geloof met het zwaard afdwong.

Johan Gottfried Herder (1744-1803) is in ieder geval niet in deze zwendel getrapt en heeft wat de koran betreft reeds meer dan tweehonderd jaar geleden de ware toedracht duidelijk doorzien en in zijn geschrift uit 1786 “Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit” treffend geformuleerd:

 “Zijn (Mohammeds) Koran, dit merkwaardige mengsel van dichtkunst, welsprekendheid, onwetendheid, slimheid en aanmatiging, is een spiegel van zijn ziel, die zijn gaven en tekorten, zijn neigingen en fouten, het zelfbedrog en de noodhulp, waarmee hij zichzelf en anderen misleidde, helderder dan enig andere koran (EB: koran=recitering) van een profeet laat zien.”

Tot een gelijke beoordeling kwam  meer dan duizend jaar geleden Al-Razi (ca. 865-925 n.Chr.), die als een van de grootste denkers van de islam geldt. Hij formuleerde zijn oordeel zelfs nog radicaler en vatte dat in de volgende woorden samen:

“De koran is echter niets anders dan een bevreemdende mengelmoes van absurde en onsamenhangende fabels, die als te belachelijk voor onnavolgbaar wordt gehouden, waarbij in feite zijn taal, zijn stijl en zijn veelgeroemde ´welsprekendheid´ geheel en al niet correct zijn” (In: Ibn Warraq, “Warum ich kein Muslim bin”; p. 369).

Het christelijke Avondland staat op het punt door een blinde vlek in de kennis en ideologische verblinding te gronde te gaan. De vraag is niet, in het licht van de geborneerdheid en naïviteit van de ongelovigen, waartoe naast de politici ook de kerkleiders gerekend moeten worden, of Europa islamitisch wordt, maar wanneer het zover is.

Waarmee men te maken krijgt wat betreft de islam, werd door Dr. Hans-Peter Raddatz treffend geformuleerd:

“In geen andere cultuur, laat staan in enige religie, is de codificatie van moord, roof, slavernij en schattingsafpersing (EB: jizya) religieuze plicht. In geen andere religie is de gesanctioneerde legitimatie van geweld als de wil van God tegenover anders gelovigen aan te treffen, zoals die door de islam als integraal bestanddeel van haar ideologie in de koran gecodificeerd en in de historische praktijk bevestigd is. Ten slotte is er geen enkele stichter van enige religie wiens voorbeeldwerking oorlogsvoering omvatte, noch het in opdracht liquideren van tegenstanders, zoals dat bij Mohammed daarentegen wel het geval was.

(Dr. Hans-Peter Raddatz: “Von Allah zum Terror?”, p. 71).

Bron:

http://europenews.dk/de/node/70079

Auteur: Helmut Zott

Vertaald uit het Duits door:

Dr. Erik Bink

(voor www.ejbron.wordpress.com

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Appeasement, Christendom, Dhimmitude, Islam, islamitische ideologie, Islamofilie, Jodendom, Krankzinnigheid, lafheid, Moslims, Naïviteit, Religie. Bookmark de permalink .

63 reacties op De houding van het Vaticaan ten opzichte van de islam

 1. Cathja zegt:

  De rooms-katholieke leer zou men dus de leer van de anti-christ kunnen noemen! Ik heb nooit geweten dat de diverse pausen zulke warme gevoelens hadden voor de islam!
  Dit ervaar ik als een hele koude douche!
  Dat de rooms-katholieke kerk heel lang Israël niet wilde erkennen als staat, wist ik wel. Maar dat ze beweren dat de God van de christenen dezelfde is als de god van de moslims, dat is nieuw voor me.
  Die pausen hebben toch een hele goede theologische studie achter de rug. Dat ze zúlke dwalingen verkondigen, is daarom uiterst merkwaardig!
  In feite liegen ze de rooms-katholieken voor.
  Tegen beter weten in?

  Like

  • fleckie zegt:

   Op 23.7.2013!! , … ‘de houding v.h.vaticaan ten opzichte v.d. Islam,’…….. …………
   …’ KAROL Wojtyla’ , : CIDI Israel nieuwsbrief 25.3.1998!! …….De paus heeft het als het hoofd v.d.rooms-katholieke kerk niet alleen voor het zeggen. En de curie, het machtige college van kardinalen, stuurt hevig bij in de poging v.d. paus, om voor het jaar 2000, in het eine te komen met de verhouding kerk- holocaust.
   Paus Johannes Paulus ll heeft door zijn bezoek aan AUSCHWITZ (1979) ,zijn optreden in een Romeinse synagoge(1986) en het aangaan van diplomatieke betrekkingen met de staat Israel (1994) zijn intenties op dit vlak getoond.
   De 66- jarige Edith Zierer uit Israel kwam onlangs met haar verhaal over de huidige paus., toen nog priester WOJTYLA, naar buiten.
   Het was januari 1945 en dat nog maar pas bevrijde Edith Zierer was na drie jaar concentratiekamp de uitputting nabij toen een priester haar vroeg of hij kon helpen. Hij bracht haar thee en brood maar de 13-jarige was te moe om te eten. Edith Zierer” Toen vroeg de priester mijn naam en stelde hij zich voor als KAROL WOJTYLA . Dat hij mijn naam vroeg,gaf mij nieuwe kracht” Het eas voor het eerst in jaren dat iemand haar weer bij haar naam noemde,al die jaren in het kamp was zij een nummer geweest. WOJTYLA kreeg haar zover dat zij at, en zegt Zierer ,” daarna droeg hij mij op zijn schouders door de sneeuw naar de trein die me in veiligheid zou brengen”.*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
   ………… CIDI ..Israel Nieuwsbrief 25.3.1998!!…….Auteur. der. Stellvertreter: Rolf Hochhuths………….. ” Vaticaan liegt. vreselijk”. …….” Het is een vreselijke leugen om te beweren dat het Vaticaan honderdduizenden Joden heeft gered”. …Met deze uitspraak was de Duitse schrijver Rolf Hochhuth ,die 35 jaar geleden de discussie over de rol v.d paus in de Tweede. Wereldoorlog entameerde, EEN van de felste commentatoren van het Holocaust- document dat het Vaticaan vorige week publiceerde.
   Behalve dat de rooms-katholieke kerk zich in het document als instituut vrijpleit van betrokkenheid bij de Jodenvervolging staat in het stuk te lezen dat paus Pius Xll honderdduizenden Joden voor een wisse dood zou hebben behoed. ” Waar leefden die honderdduizenden Europese Joden dan, die door Hitler zouden zijn gered?”, zei Hochhuth in een reactie.
   Rolf Hochhuth stelde in 1963 als eerste pontificaal de dubieuze rol van paus Pius Xll in de Tweede Wereldoorlog aan de orde. In zijn toneelstuk ‘ Der Stellvertreter( de plaatsvervanger), dat gaat over het concordaat tussen Hitler en de Rooms-katholieke kerk, noemde hij Pius Xll ‘ de meest verachtelijke paus van de civilisatie’. “Terwijl Hitler ieder Joods kind in Europ vanaf zeven jaar dwong de. gele ster tot aan zijn vergassing te dragen, heeft het hoofd van het christendom deze vervolgden nog gebrandmerkt als moordenaars van God”, aldus Hochhuth.
   Het Vaticaan kwam zeer ongebruikelijk,met een uitgebreide verklaring waarin evenwel met geen woord werd gerept over het redden van Joden. Paus Johannes XXlll. verdedigde zijn voorganger Pius Xll niet toen hem wetd gevraagd wat er tegen. Der Stellvertreter. Kon worden ondernomen. ” Niets, tegen de waarheid kan met niets doen” zo citeert Hannah Arend,Johannes XXlll. Een gezant die door de toenmalige nuntius Johannes in de oorlogsjaren vanuit Turkije naar Rome werd gestuurd met informatie over de gruwelijke gebeurtenissen,werd door de paus niet ontvangen. Volgens de Duitse schrijver heeft de kerk maar heel weinig Joden gered. Hochhuth. ” Enkele honderden Joden, enkele tientallen Joodse families, werden in kloosters verborgen”. CIDI-directeur Naftaniel noemde het Holocaust.document vorige week in. De. Telegraaf. ” een stap terug”. In dagblad. Trouw(17.3.1998) zei hij dat de VATICAANSE verklaring langs de essentie heengaat., namelijk het verband dat er bestaat tussen christelijk. antisemitisme en de holocaust.” Want het is niet zo dat, zoals het document beweert,de kerk zich alleen aan antijudaisme heeft schuldig gemaakt”. Naftaniel vindt het jammer dat Johannes Paulus ll. het niet heeft aangedurfd” de oren van zijn overleden collega te wassen”. ” Waroom hebben we op dit stuk elf jaar moeten wachten?”, vraagt hij zich af. *~*~*~*~*~*~*~

   Like

 2. Luchtpint zegt:

  Koran 4:171

  O, mensen van het Boek, overdrijft in uw godsdienst niet en zegt van Allah niets dan de waarheid. Voorwaar, de Messias, Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah en Zijn woord tot Maria gegeven als barmhartigheid van Hem. Gelooft dus in Allah en Zijn boodschappers en zegt niet: “Drie (in één).” Houdt op, dat is beter voor u. Voorwaar, Allah is de enige God. Het is verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben. Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is en Allah is als Bewaarder afdoende.

  Op grond van Tawhid (Allah als eengemaakte Godheid die geen goddelijke eigenschappen kan afstaan aan stervelingen) wordt de Drievuldigheid verworpen. Uit die redenering volgt ook

  Koran 9:30-31

  En de Joden zeggen: “Ezra is de zoon van Allah” en de Christenen zeggen: “De Messias is de zoon van Allah.” Dit is, hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden na van degenen die voor hen ongelovig waren; Allah’s vloek zij over hen, hoe zijn zij afgekeerd!

  Zij hebben naast Allah hun geleerde mannen en hun monniken tot Heren genomen. En ook de Messias, de zoon van Maria, hoewel hun was bevolen slechts de ene God te aanbidden. Er is geen God naast Hem. Hij is verheven boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen.

  Op grond van al die al basisbeginselen, nl Tawhid, Sjirk en Taghut wordt duidelijk dat, hoewel Joden en Christenen in de Islam het Volk van het Boek worden genoemd, ze niet op het nodige respect van moslims moeten rekenen. Dat is duidelijk te zien aan de manier waarop het wordt geformuleerd in de Koran zelf en de praktijk van de 21e eeuw. En dan moet je gewoon naar Syrië, Libië, Paklstan, Maleisië, Indonesië, Iraq, Iran,…e.d. kijken om dat in te zien.

  De standaardpraktijk in het wollige discours van het Vaticaan bestaat eruit die realiteit doelbewust over het hoofd te zien, zodanig dat diplomatische taal kan worden gebruikt die gebaseerd blijft op de hardnekkige leugen dat “de Islam een evenwaardige monotheïstische godsdienst is die een duidelijke Abrahamitische verwantschap toont met Jodendom en Christendom.” Wat Moslims per definitie, op grond van hun eigen doctrine dus, zelf expliciet verwerpen !

  Maw: het Vaticaan heeft geen kloten aan zijn lijf en bovendien houdt het alvast hele generaties katholieken in het ongewisse door de leugen keer op keer te herhalen. Allemaal op grond van hun eigen angst voor de Islam !

  Like

  • Bedankt voor je informatie over de koran, bijvoorbeeld het gedeelte dat Allah geen Zoon Jezus heeft. Ik wist dat wel maar toch…

   Like

   • Luchtpint zegt:

    Er zit een veel belangrijker boodschap in die verzen.

    In principe betekent het dat Allah volgens de Koran een universele waarheid is die altijd al heeft bestaan, (zo lang als de wereld zelf bestaat op zijn minst) ook toen die waarheid door de mens ahw over het hoofd werd gezien. Uit die verzen moet eigenlijk begrepen worden dat zowel Joden als Christenen (en al degenen die hen voorafgingen tijdens de Jahilliya) de boodschap die Allah wou overbrengen eigenlijk wel begrepen hadden, maar dat ze die in hun eigenbelang bewust verdraaid en gecorrumpeerd hebben.

    De Koran stelt het onderscheid tussen moslims en ongelovigen vrij expliciet: ongelovigen hebben bewust Allah verworpen en dat is dé reden waarom ze gestraft moeten worden. Dat wil het Vaticaan om diverse redenen niet onder ogen zien.

    Like

   • @Luchtpint; ik wist wel dat de koran zo hatelijk is tegen alles wat niet moslim is maar door deze informatie en door E.J. Bron en andere reageerders zie ik ook duidelijk de betrokkenheid van de katholieke kerk. Ik zie dat de Hoer van Babylon (Het Pausdom en Rome) hoereert met de Valse Profeet (Mohammed en de islam) en dat de Hoer van Babylon dronken is van het bloed van heiligen en rijdt op het Wilde Beest (de Maffia). De Maffia heeft trouwens ook haar zetel in Italië.

    Like

 3. Ik ben een jaar of zeven Jehovah’s Getuige geweest. Toen ik daar definitief mee gebroken had ging ik wekelijks een dienst bijwonen in de Katholieke Kerk om ‘af te kicken’. Na twee jaar ben ik ook gestopt met de katholieke kerk omdat ze zo intens heulde met moslims, economische vluchtelingen en asielzoekers. En ik ben niet de enige die om die reden vertrokken is uit de katholieke kerk!

  Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @Jack Terrible 14.21. uur. Ik ben in 2007 uit de RK kerk gegaan. En zeker nu, heb ik daar geen seconde spijt van. Dit Rome, heult met de grootste VIJAND van de beschaafde WERELD, de perverse menshatende ISLAM. Daarmee heeft ROME VOORGOED zijn geloofwaardigheid verloren, ze zijn SATANSKINDEREN geworden, maar dat was al voorzegd. Volgens mij is “de hoer van Babylon”, uit het Boek Openbaring: Het Pausdom en Rome. Een gore schande dat is het!

   Like

   • @Tom Hendrix; wat betreft de Hoer van Babylon (het Pausdom en Rome) kun je best eens gelijk in hebben. Ik heb tot nu toe de Hoer van Babylon als de maffia gezien. Of als de georganiseerde misdaad. Kunnen uit allerlei figuren bestaan. Uit moslims, katholieken, Jehovah’s Getuigen en/of atheïsten…

    Like

 4. koddebeier zegt:

  Dat heb je met al de oude zakken in het vaticaan, dementie of ziende blind !!

  Like

  • C.Krul zegt:

   Het wonderlijke van uw visie op leden van de wereldkerk is dat Jezus Christus dergelijke mensen genas van de door u genoemde kwalen, soms door eerst hun zonden te vergeven.

   Like

 5. M.A.L. Sion zegt:

  Deze rijstebrij van woorden vervult me met walging.
  GOD BESTAAT NIET !!!! ALLAH BESTAAT NIET !!!!
  Als ze wel zouden bestaan, laten ze dan maar tevoorschijn komen !
  Als ze menselijke verzinsels zijn dan kunnen we lang wachten maar er komt echt NIEMAND !
  NU NIET EN NOOIT NIET !
  Vele mensen worden diep ongelukkig gemaakt uit vrees voor een onzeker HIERNAMAALS.
  HET HIERNAMAALS BESTAAT AL EVENMIN.
  Aan elk menselijk leven komt een einde door de dood. DOOD = DOOD !!
  Bij het intreden van de dood is er slechts een absoluut NIETS !
  Vanuit deze simpele gedachte blijft de vraag WAT DOEN WE MET ONS LEVEN?
  Het eindige leven is het absoluut enige dat we bezitten.
  We kunnen dat leven invullen met LOLTRAPPEN of met ons DIENSTBAAR OPSTELLEN TEN BEHOEVE VAN ONZE MEDEMENSEN.
  Dat is het HUMANISME van de Atheist.
  Aan dat leven is op allerlei manieren smaak en fleur te geven.
  Daar kunnen we zelf plezier aan beleven maar ook anderen gelukkig maken.
  Op die wijze kunnen we het leven ZIN geven.

  Like

  • Luchtpint zegt:

   Er zijn teveel mensen die het echt geloven, en dat zou niet zo’n probleem zijn als er niet zo veel onder hen waren die het als rechtvaardiging gebruiken om anderen doelbewust kwaad mee te doen. Ik ben het vooral roerend eens met de 7 laatste zinnen van jouw betoog. De rest wil ik buiten beschouwing laten, er zijn gelukkig ook veel redelijke christenen en zo.

   Like

  • Republikein zegt:

   Ik hoop niet dat dit waar is.Overigens hoorde ik iemand zeggen dat de zin van het leven de zin in het leven is. Ook dat is m.i. wat kort door de bocht. Om niet het sterke touw te gebruiken waar ik laatst op deze geweldige site omvroeg, Christelijk leven wil niet zeggen dat je christelijk moet zijn. Er is veel informatie in allerlei vorm die uw stelling onderuit haalt, maar wat mensen er mee doen is aan hun.

   Like

  • Ik denk dat Allah de Duivel is. En dat er geen God is die bestaat uit een drie-eenheid. JHWH (Jahweh) is niet gelijk aan Allah, bestaat niet uit een drie-eenheid, is één. De Almachtige (JHWH) is één God. Bestaat wel dergelijk! Zoek en gij zult vinden!

   Like

   • Luchtpint zegt:

    Het Jodendom erkent een unitaire godheid. Probleem uit het aangehaalde vers is dat de Koran het doelbewust zo voorstelt alsof de Joden de eenheid van Allah niet erkennen om ze doelbewust te discrediteren. Allah moet voorgesteld worden als verheven boven alle doctrines.

    De Koran probeert duidelijk christenen en joden op één hoop te gooien. Voor moslims is het gewoon “wij tegen hen”. Islam is nu eenmaal een doctrine die morele suprematie over alle andere doctrines claimt. Dat daarvoor ook doelbewust moet worden gelogen speelt geen rol.

    Like

   • @Luchtpint; Ik heb een jaar geleden een koran gekocht van de islamcriticus Ben Kok en de eerste 10, 20 bladzijden gelezen. Er staat door de hele koran steeds Wij tegen zij. Wij zijn de moslims, Allah, Mohammed en Engelen. Zij zijn de de Duivel, Joden, christenen, ongelovigen en anders gelovigen. En Wij wint het natuurlijk van zij volgens de koran.

    Like

   • Republikein zegt:

    Geheel mee eens Jack, het kan toch niet anders?

    Like

  • Ik dacht dat de meeste mensen wel wisten dat god of wie het ook is niet bestaat.Maar helaas zelfs hier geloven er nogal wat mensen in die sprookjes. Zij die nou gebrainwasht of echt zo stom. Een wereld waarin al duizenden jaren miljoenen mensen zijn vermoord kan je toch moeilijk een wereld van god noemen en als hij er dan volgens jullie toch is is het een vreselijke moordenaar.En het komt nu eindelijk eens uit dat die katholieken ook van hypocrisie het een en ander weten.

   Like

   • Luchtpint zegt:

    Jammer Wout. Ik geloof er alvast helemaal niet in. De Koran citeren dient bij mij alleen maar om wat rationeel aan te tonen: dat het eigenlijk met de meeste godsdiensten in hun zuivere vorm altijd hetzelfde is: iedereen moet morele suprematie over anderen kunnen uitroepen, met de gekende gevolgen.

    Like

  • Haf zegt:

   God is Allah, dat is de vertaling in het nederlans

   Like

 6. Terwijl er zat katholieken zijn waar hun hoofd levend van wordt afgesneden door moslims omdat het christenhonden zijn en dat verdienen volgens de koran. En zelfs dan nog blijft de paus blind…

  Like

  • Luchtpint zegt:

   Juist. De paus wil liever dat het Vaticaan en de katholieke gemeenschap in zijn geheel bruggen blijven bouwen met moslims, terwijl de rechtvaardiging van de wreedheden die we overal zien gebeuren gewoon in de Koran zelf staat !

   Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @Jack Terrible 14.24. uur. En daarmee is de RK niet veel beter, als de 5e kolonne der MUZELMANNEN te weten de SOCIALISTEN. Wat zich nu afspeelt is zeer luguber, het verraad tegen Israel, het moordden der islamieten overal in de wereld, de verrader OBAMA als president van de U.S.A. Dit stemt mij tot nadenken.

   Like

 7. Joop Klepzeiker zegt:

  Jezus christus bij de baard van de profeet hoeveel keer heb ik het hier al niet over de spirituele vn gehad en de wereld raad van kerken

  We worden klaargestoomd voor een universele religie, geheel in de lijn van de nwo.

  Wederom de geïnstitutionaliseerde religie als gereedschap om de domme massa te controleren.

  Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @Joop Klepzeiker 15.06.uur.Joop, dat van de NWO is volkomen waar. Inmiddels heb ik daar ook een sterk vermoeden van. Zo wordt de anti-christ aan zijn macht geholpen!

   Like

  • Luchtpint zegt:

   Eigenaardig genoeg wordt deze draad een soort kluwen van religieus geïnspireerde samenzweringstheorieën. Niet dat ik er echt in kan komen. Links en het Vaticaan convergeren op veel punten, maar er zijn er nog anderen die hier mooi uit de wind worden gezet.

   Like

 8. Azraël zegt:

  “Als hij de koran gekend en de islam begrepen had, dan had hij uit het “Heilige Boek” kunnen halen en ervaren…….” (het is niet mijn bedoeling om Rooms katholieken te krenken met mijn schrijven)

  Dat is nou net het probleem. Het “Heilige Boek”/de Bijbel kent hij ook niet. Als hij het Woord van Yeshua had gekend, had hij kunnen weten dat de Roomse leer uit de Babylonische leer komt. Dan had hij kunnen weten hoe zijn Meester daar tegenover staat. “Gaat uit haar” zou er gezegd worden. Het Woord is heel duidelijk hoe het de hoer op het beest zal vergaan. Zij moet die beker vol gramschap helemaal leegdrinken.

  Die leer heeft maar 1 doel en dat is niet de mensen tot de Heer brengen met hun Moedergod/mede verlosser ‘Maria’. Maar als je het zelf allemaal niet weet, heb je ook niks aan de uitspraak; ‘Waar het Licht is kan geen duisternis zijn.’

  -Voor wie het Woord kent is dit helemaal geen verrassende ontwikkeling. Voor wie het allemaal niet zo duidelijk is heb ik nog een link.-

  Walter Veith/Total Onslaught -The Islamic Connection to Rome Catholicism-

  Like

  • Luchtpint zegt:

   Waarom je uitgerekend zoiets citeert met een youtube van Walter Veith begrijp ik van geen kanten. Hij wordt omschreven als “Walter Veith is een gerenommeerde wetenschapper, die in een jonge aarde en een zesdaagse schepping gelooft”, blablabla.

   Wetenschapper én Seventh Day Adventist ??? Dat zijn 2 onverenigbare begrippen ! (zie ook Richard Dawkins, trouwens)

   Dit stinkt naar creationistische lobby-invloed op wetenschappelijk terrein, typisch Amerikaanse bullshit. Compleet geflipt.

   Misschien wil je doelbewust belachelijk overkomen, of zo ?

   Like

 9. Theresa Geissler zegt:

  Laten we het kind maar bij de naam noemen: De bereidwilligheid van de R. K. Kerk om in deze tijd de moslims tegemoet te treden komt ook voort uit het feit, dat beide dogma’s nog aardig wat met elkaar gemeen hebben.
  Beide hebben een hiërarchische structuur, door mannen gedomineerd en met een ondergeschikte rol voor de vrouw, dan kom je al een heel eind.De Islam kent weliswaar geen algemene Geestelijke wereldleider, zoals de Paus, maar daar tegenover staat dan weer, dat de Islam een Ideologie is, die geen scheiding van Kerk en Staat kent, zodat islamitische geestelijkenhet zelfs tot President kunnen brengen -zoals recentelijk te zien was in Iran. En natuurlijk is alle leiderschap, wereldlijk of geestelijk, voorbehouden aan MANNEN.
  Verder trapt het Vaticaan evenzeer als de Linkse Goedmens, in deze tijd in het sprookje dat er zoiets als een ‘vreedzame Islam’ zou bestaan, en zie, het plaatje is compleet.
  In de 19de Eeuw signaleerden de Nederlandse (onkerkelijke ) Liberalen een dergelijk verschijnsel in verband met de toenmalige ‘Schoolstrijd.’ Protestanten en Katholieken, vanouds de grootste vijanden, vonden elkaar opeens in hun afkeer van het Openbaar Onderwijs, dus: “Calvijn en Rome gaan hand in hand; Dat God bescherme het Vaderland!”
  En nu zie je iets soortgelijks op wereldniveau. Zolang er maar van tijd tot tijd maar gemeenschappelijke ‘waarden’ verdedigd moeten worden.

  Like

  • Luchtpint zegt:

   Een prachtige samenvatting waarin veel waarheid zit. Een groot deel ervan heeft idd een invloed op de neiging van de RKK om de Islam als gelijwaardig te behandelen ! Mooi gesproken.

   Like

 10. luckybee zegt:

  Was het niet Lala Mustafa Pasha geweets die in Ostia geland was, en van daar het Vaticaan geplunfderd heeft, en door drong tot naar Zwitserland, en vele meiden buit heeft gemaakt om in de markten van Arabie als odalisken verkocht worden?Zijn de Pausen dat helemaal vergeten?Om dat er geen Paus was gedood? omdat hij in Avignon resideerde?

  Like

 11. Martien Pennings zegt:

  Ik moet hier wat langer over doen, Erik.
  Morgen zal ik een commentaar schrijven.

  Like

  • Luchtpint zegt:

   Er waait hier weer veel raar stof op. Protestantse morele suprematie van de strekking “de Katholieken hebben de Islam uitgevonden.” Objectiveren is weer niet goed mogelijk.

   De Amerikaanse Presbyterianen, Mormonen, Quakers, (en eventueel Scandinavische) Lutheranen,…enz die soms doelbewust gemene zaak maken met de Islam worden hier handig over het hoofd gezien.

   Raar volk dat je hier tegenkomt, soms.

   Like

 12. Peter Schilperoord zegt:

  Als Walter Veith stelt dat islam kan worden gezien als een soort zwaardmacht van de RK kerk, dan heeft hij heus wel een punt. Dit kun je eenvoudig zelf waarnemen in Europa vandaag, waar dan ook nog de enorme macht van de communisten/marxixten bijkomt – en niet te vergeten: de misdaad.
  Voor het overige kan ik het vertaalde artikel niet lezen, wegens het is te warm. De genoemde machten echter hebben vrij spel, omdat het volk ook de hittegolf belangrijker vindt über alles en wacht op de persdienst van het Journaal om op de hoogte te blijven.
  Welnu, die massamedia hebben daarom straks ook een “gemeenschappelijke religie” in de aanbieding, in de menselijke maat, zodat iedereen kan zien wat “het met haar doet” en wat hij aanheeft en hoe simpel en logisch het allemaal is.
  De buiksprekers en trekpoppen zijn dan universeel geestelijk aan de beurt om verplicht te kunnen worden voorgeschreven, zodat de totale NWO- machtsgreep in drieeën komt
  a) een geestenwereld in de macht van de duivel
  b) de macht van het beest op aarde
  c) en nog zo het één en ander, ben ik even kwijt, geeft niet, zoek ik even voor u op †

  Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @Peter Schilperoord 19.43. uur. Zo zie ik het ook. De NWO is de wegbereider voor de Anti-Christ, te weten satan. En de kliek in Rome werkt daar ijverig aan mee.

   Like

   • Peter Schilperoord zegt:

    Hallo Tom Hendrix, dank je wel! Wij mógen het zo zien, hoor!

    Like

   • Azraël zegt:

    Rome en wereldheerschappij

    Niet voor niets gaat het beeld, beschreven in Daniël, van de ijzeren benen ((herstelde)Romeinse Rijk) over in de voeten en tenen deels van ijzer, deels van leem. Zij hebben dezelfde oorsprong nl. Babylon en hetzelfde doel nl. Jeruzalem/Al-Quds. Dat was het doel van de kruisvaarders (tegenwoordig gaat het een stuk subtieler) en dat is een ultieme droom vandaag de dag voor de islam. Die 2 zullen de wereld samen brengen zodat er gezegd kan worden dat -alle naties optrekken richting Jeruzalem-. Maar aan die Steen (Jeruzalem) zal een ieder zich vertillen.

    Like

   • Peter Schilperoord zegt:

    Geachte Azraël, U put uit een zéér diepe – en uiterst betrouwbare – bron.
    De informatie die u daar weghaalt zal als een rivier voor u zijn in onze tegenwoordige wildernis. Ik, voor mijzelf, hoef met zoveel woorden geen theologie te bedrijven (een militaire overwinning is voor mijn persoontje méér dan voldoende), maar als u zich geroepen voelt om wèl theologisch bezig te zijn – en misschien ooit nog eens politiek – mazal tov.

    Like

 13. Tom Hendrix. zegt:

  @Luchtpint 19.19. uur. Kunt U aangeven waar de Protestanten gemene zaak maken met de MUZELMANNEN?

  Like

  • Luchtpint zegt:

   Van buiten weet ik het niet meer, maar voor zover ik weet heeft Robert Spencer vaak genoeg bericht over Amerikaanse kerken die propageerden voor interfaith dialogues met Islam. Misschien moet ik al zijn blogposts eens een voor een beginnen opzoeken om je ermee rond de oren te slaan. Dat doet me denken dat er ook voldoende Republikeinen in dat kamp zitten.

   “Liever Turks dan paaps (eigenlijk: Liver turcx dan paus) was een leuze ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648). Hij werd in de Nederlanden voor het eerst gebruikt tijdens hagenpreken te Antwerpen in 1566, het jaar van de Beeldenstorm in de Spaanse Nederlanden. De leuze wordt tevens gevonden op zilveren geuzenpenningen in de vorm van een wassende maan, die door de geuzen aan hun kleren werd gedragen. De leus illustreerde hoe anti-katholiek de merendeels calvinistisch-protestantse geuzen waren: de islamitische sultan van het Ottomaanse Rijk kreeg van hen de voorkeur boven de katholieke paus van Rome en de katholieke koning van Spanje Filips II van Spanje.”

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Liever_Turks_dan_paaps

   Dat begint al mooi in die richting te gaan. Zelfde verhaal bij de Lutheranen:

   “Martin Luther also took note of the similarities between Islam and Protestantism in the rejection of idols, although he noted Islam was much more drastic in its complete rejection of images. In “On War against the Turk”, Luther is actually less critical of the Turks than he is of the Pope, whom he calls an anti-Christ, or the Jews, whom he describes as “the Devil incarnate”.

   Ook geostrategisch werd er op een akkoordje gegooid met de Ottomanen.

   “Military cooperation between the Ottoman Empire and European powers started in earnest with the Franco-Ottoman alliance of 1535. The alliance provided strategic support to, and effectively protected, the kingdom of France from the ambitions of Charles V. It also gave the opportunity for the Ottoman Empire to become involved in European diplomacy and gain prestige in its European dominions. Side effects included a lot of negative propaganda against the actions of France and its “unholy” alliance with a Muslim power. According to historian Arthur Hassall the consequences of the Franco-Ottoman alliance were far-reaching: “The Ottoman alliance had powerfully contributed to save France from the grasp of Charles V, it had certainly aided Protestantism in Germany, and from a French point of view, it had rescued the North German allies of Francis I.Even after the 1571 Battle of Lepanto Ottoman support for France would continue however, as well as support for the Dutch and the English after 1580, and support for Protestants and Calvinists, as a way to counter Habsburg attempts at supremacy in Europe.”

   De Duitse Lutheranen waren liever geallieerd met de Franse katholieken tegen de azijnpissende katholieke Habsburgers die een directere bedreiging voor hen vormden, dus werd er geen bezwaar gemaakt tegen de alliantie met de Ottomanen. Ook de Anglicanen maakten uiteindelijk nog eens deel uitmaken van deze alliantie.

   Dus zowel Anglicanen, als Calvinisten als Lutheranen deden eraan mee. 3 maal scheepsrecht ! Alle drie op 1 hoop !

   Lees de rest maar zelf: http://en.wikipedia.org/wiki/Protestantism_and_Islam

   Like

   • Tom Hendrix. zegt:

    @Luchtpint 23.39. uur. Ik moet U volledig gelijk geven. Dat zal mij voorlopig aan het denken zetten.

    Like

   • Helena zegt:

    Nu zijn dit wel allemaal zaken van lang geleden.
    De “appeasment” van Franciscus speelt nu.
    Niet dat ik me verder ook maar enige illusies maak over de houding van de (s)linkse protestantse kerk t.o.v. islam.
    Uit die hoek valt ook geen goeds meer te verwachten, dat is al lang duidelijk, toch ook bij jou, Tom?
    Alleen de “zware” broeders en zuster zien nog het ware gezicht van deze cultus des doods.

    Like

 14. nicolazien zegt:

  Dit is een heel waar artikel! Zonder Vaticanum II was de islamitische immigratie nooit op gang gekomen, daarvan ben ik al heel lang overtuigd. Links is daar handig op ingescprongen om het christendom te vernietigen; dat is onderdeel van het socialistische plan. Maar de vrijmetselarij had al veel eerder besloten dat de islam de wereldreligie zou moeten worden. Vandaar dat het niet alleen maar naïviteit is wat Vaticanum II gedaan heeft, men heeft het altijd over de invloed van de vrijmetselarij binnen het Vaticaan, en dat zou daar ook wel eens mee samen kunnen hangen.

  Like

 15. Republikein zegt:

  Die Pythagoras had toch iets met reïncarnatie, dus met de ziel? De Loges hebben er een puinhoop van gemaakt.

  Like

 16. Joop Klepzeiker zegt:

  @ Luchtpint

  Is er behoefte aan wat info over de wereldraad van kerken en de vn, of misschien wel iets over de spirituele vn

  Het onder samenzweringstheorieën schuiven is wel veel gemakkelijker dat geef ik grif toe.

  Like

  • Luchtpint zegt:

   Er zijn altijd overlappingen tussen al die supra-nationale instanties, dat geef ik grif toe. De VN is moreel failliet via zijn banden met het OIC (Organisation of Islamic Cooperation), de afvaardiging van dictators in zgn mensenrechtenorganisaties, de infiltratie van omgekeerd racisme in organisaties als Human Rights Watch en (Sh)Amnesty International. De EU ontpopt zich verder in analoge zin als een soort VN op Europees niveau. Er valt zeker een punt te maken van het idee dat moslim immigratie in het begin van de jaren ’70 een vorm was van impliciete appeasement om de oliecrisis af te wenden, e.d.

   Dan zwijg ik nog van het idee dat pro-Palestijns linkserig gedachtengoed eigenlijk al dateert minstens van midden jaren ’60, in combinatie met antisemitisch terrorisme. (Rote Armee Fraktion, Action Directe, Rode Brigades…e.d.) Het is een complexe combinatie van factoren, waarbij ook de minachting van Links voor de gewone autochtone kiezer een rol speelt, en waarbij de moslim als “edele wilde” al het kiesvee van links zal moeten leveren. Plus het probleem dat moreel relativisme op basis van al die factoren een wijdverspreide ziekte is geworden onder ALLE traditionele partijen in het Westen.

   Ergens kan ik begrijpen dat sommige mensen het proberen te zien als een hogere macht die in het spel zit, maar dat vind ik nogal crypto-religieus geredeneerd. En uiteindelijk ben ik seculier.

   Like

   • Joop Klepzeiker zegt:

    Prima, ik hoef mijn houding tegen over de geïnstitutionaliseerd religies niet meer duidelijk te maken, die zal nu wel duidelijk zijn, maar dat neem niet weg dat ik wel degelijk een duidelijke samenwerking ziet tussen die instituten en ze zodoende de religie als gereedschap gebruiken om naar een nieuwe orde in de wereld te komen.
    Ook is het goed te bemerken dat men heel stevig bezig is deze religies universeler te maken, om het gereedschap zo wat effectiever zijn werk te kunnen laten doen.

    Dit als gevolg van een soort intellectueel proces dat we het ander moeten doen met Gaia , noem het maar een nieuw wave denken, waarvan je dan ook veel kenmerken kan terug vinden bij de vn en vn ngo,s

    Dit gaat veel verder dan het nogal simpele en achterhaalde links rechts denken

    Het is een lang proces van het programmeren van de wereld bevolking om via wat crisis en ellende de nieuw orde te aanvaarden als enig alternatief voor het behoud van Gaia en de mens als specie, dus niet zozeer het behoud van de mensheid als geheel,want daar zit nogal een verschil in.

    Uiteindelijk zal het moeten uitdraaien volgens het grote plan op een wereld bevolking die op een volledig gecontroleerde wijze met Gaia omgaat zodat er geen schade meer aan Gaia wordt toegebracht.

    Allemaal heel spiritueel, er is dan ook een spirituele vn met in het hoofd kantoor een prachtig ruimte waar met kan bidden of mediteren. dat nog naar keuze.

    Misschien , heel misschien gaat er en lichtje branden waarom de usa omgebouwd dient te worden, die figuren daar met hun hang naar individuele vrijheid .ook zeg.
    En waarom de houding tegenover Israël verandert is onder de vloedgolven van negatieve en valse propaganda, want denkt u nu echt dat een vrije democratische onafhankelijke Joodse staat in dit door mij gekenschetst plaatje zou passen.
    En ach Europa ligt geheel op schema , die klus is bijna geklaard.

    Er liggen er nog een paar dwars zoals we daar o.a hebben de rus en de chinees. maar dar wordt dan ook al wat langer aan gewerkt.

    Alles in de juiste volgorde.

    Maar nu al het jaren lang durende voorbereidende werk is gedaan zal het wel tot een meer duidelijk effectieve en steeds sneller uitvoering van het plan moeten komen om falen te voorkomen.

    Complot denken, ach wat u blieft.

    Wat mij betreft staat Israël dan op de barricade voor elk individu wat zijn persoonlijke vrijheid weet te waarderen.

    Dus met een rechtstreeks uit mijn hart en hoofd komend SHALOM
    Groet ik u.

    Like

 17. Martien Pennings zegt:

  Dit stuk is nog belangrijker dan ik bij eerste lezing vermoedde.
  Het Vaticaan: ongelóóflijk!
  Gelukkig kan ik bewijzen dat ik allang beweer dat ik geen vriend van het Vaticaan ben.
  Kijk nou een naar dit comment (no 26) http://bit.ly/uNq7dp uit 2011:

  “Ik ben zelf katholiek opgevoed.
  Ik schijn op de nonnenschool als kleuter in de zandbak een mij irriterende non een verschrikkelijke schop met mijn hoge kistjes voor haar schenen te hebben verkocht.
  Ik herinner mij dat vaag.
  Wat ik mij scherp herinner: ik moest een hond kleuren en koos vuurrood en kleurde bovendien een vierkant blokje midden op het hondenlijf.
  De bestraffende blik van de non was vernietigend.
  Bij die twee incidenten moet mijn onafhankelijke denken begonnen zijn.
  Nu ben ik nog steeds “katholiek”, namelijk in een driehoek waarvan de punten gevormd worden door Gerard Reve, Carnaval en de Katharen.
  Ook heb ik een gloeiende hekel aan het Vaticaan.”

  Men begrijpt dat het bovenstaande stuk “gloeiende hekel” heeft veranderd in “ijskoude haat”.
  Ik moet toegeven dat ik dit niet heb geweten: het openlijk verwant verklaren van drie recente pausen van islam en Christendom en . . . . . . dat tot dogma verheffen!
  Wie wist dit wel eigenlijk?
  Niemand toch?
  Een nieuw bewijs dat onze media eigenlijk totaal dysfunctioneel zijn.

  De leden van de Westerse quasi-elite wisten het waarschijnlijk wél: Bush, Blair, Clinton, Cameron en Obama, hebben blijkbaar al die tijd hun evangelie van de “goede islam” die niks met terreur te maken zou hebben, gesteund geweten door deze pausen.
  Het is in feite ongelooflijk: de diepte van de verrotting: drie van de hoogste theologen van de katholieke kerk,recent nog aan de macht, hebben bewijsbaar het intellect van bavianen.
  Ik ben er even stil van.

  Like

  • reageerbuis zegt:

   Ook ik was geschokt door het artikel. Dat Johannes Paulus II de koran gekust had was ik pas later te weten gekomen en ook dat vond en vind ik verschrikkelijk. Benedictus XVI noemde in zijn Regensburger rede het verwijt van de Byzantijnse keizer Manuel Paleologos dat de islam altijd met geweld gepaard ging, dus deze paus moet echt goed op de hoogte zijn geweest. Krabbelde hij daarna terug om repercussies tegen christenen in het Nabije Oosten te voorkomen?
   Johannes Paulus II bad gezamenlijk met leiders van de islam en andere godsdiensten in Assisi, daarmee aangevend dat God en Allah dezelfde zijn, wat ook bisschop Muskens beweerde. Benedictus deed datzelfde bidden niet gezamenlijk, maar ieder voor zich. Daaruit leidde ik af, dat naar zijn mening God en Allah niet dezelfde persoon zijn. Dat hij gezegd heeft dat er naast de terroristische islam een edele islam bestaat, belichaamd door o.a. de koning van Marokko, wist ik ook al niet. Dan kent hij het geniepige karakter van de islam, gebaseerd op de koran, toch niet.

   Like

  • nn zegt:

   Beste Martien, Binnen de Kerk hebben ze het wel geweten, en de media ook, daarom wordt Mgr Lefèbre zo verfoeid. De genoemde documenten zijn o.a. punten waarop hij tegen Vaticanum II ageert. Overigens is zijn de documenten van Vaticanum II geen dogma’s gelukkig, het gaat dus niet om onfeilbare leer van de Kerk.
   Vaticanum II heeft de voorzet gegeven daarna kon het grote verraad (het grootste verraad uit de geschiedenis) beginnen.

   Like

 18. Helena zegt:

  Het is bij de beesten af inderdaad, maar helemaal in lijn en op koers van de NWO.
  We zijn er nog lang niet.
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Zenith-2016-8-De-rol-van-de-laatste-paus-in-de-Nieuwe-Wereld-Orde

  Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @Helena 22.12. uur, op 24/7 en 00.08. uur. Helena om antwoord te geven op jouw vraag van 00.08. uur, kan ik met diepe spijt alleen maar eerlijk toegeven. Ook binnen de PKN zijn de linkse tendenzen duidelijk zichtbaar, en ik heb het daar toch wel moeilijk mee.
   Mijn voorbeeld is toch Jezus Christus, die volkomen barmhartig en menselijk was, en waar ik toch een band mee heb. Verder ben ik het eens, met de constateringen in Xander nieuws. Iedereen, die momenteel de situatie van onze wereld in ogenschouw neemt, kan toch haast niet anders constateren dat het ultieme KWAAD door deze wereld gaat.

   Like

   • Helena zegt:

    Ook ik heb het daar moeilijk mee, Tom.
    Het geeft je het nare gevoel er alleen voor te staan.

    Like

   • lucky9 zegt:

    Beste Tom, je staat niet alleen. Zelfs voldragen atheïsten (zoals ik) staan aan jouw kant!
    Reden? De leer van Jezus (christus) is oneindig veel beter dan de imperialistische slavernij-ideologie van de muzelmannen!
    Hierbij mijn oprechte dank voor je al je positieve commentaren op die van mij.
    Christenen en ‘oprechte’ atheïsten moeten zich verenigen tegen het islamitisch kalifaat. Voor het te laat is!

    Like

 19. LafSchaap zegt:

  Mooie boel, maar niet heus!! Ik ga de kerk, waarin mijn ouders mij, met de beste bedoelingen overigens, hebben laten dopen, eens even aanschrijven en horen hoe zij staan in deze zaak. Dat is niet de Katholieke kerk, want anders hoefde ik hun verweer niet meer aan te horen. Ik had al nooit fiducie in Il Papa.
  Al een tijdje ligt op mijn bureau een stapeltje acceptgiro’s van de kerk te wachten op het moment, dat ik ga uitzoeken waartoe het geld bestemd is. Als het geld o.a. bedoeld is, de banden met de islam aan te halen, dan weet ik wat me te doen staat.

  Like

 20. Pingback: “chrislam” het te gronde gaan van het christelijke Avondland | Golfbrekers

 21. Pingback: Atheïst Dirk Verhofstadt blijkt een linkse christen en bezig de islam te faciliteren | E.J. Bron

 22. Free Citizen zegt:

  Dit is op Free Citizen herblogden reageerde:
  In de actualiteit ontvouwt zich steeds duidelijker hetgeen in Matheus 24, Marcus 13, Lucas 21 en in Openbaring 13 staat opgetekend. Je moet het alleen wel willen zien en tot je door laten dringen!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s