Islam en islamisme

Screenshot_4

(Door: Helmut Zott)

Onbegrijpelijk genoeg is er sprake van een fundamentele vergissing en een bijna fatale foutieve beoordeling van het islamitische geloof bij enkele islamcritici, die bij het publiek als kenners van de materie bekend staan en als zodanig gerespecteerd worden.

Al jarenlang verbreidt Alice Schwarzer de onzin, dat men onderscheid zou moeten maken tussen de islam en het islamisme. Ze schrijft:

“Mij gaat het uitsluitend om het misbruik van de islam als politieke strategie. Want één ding is duidelijk: het is het fascisme van de 21e eeuw. En deze keer op wereldniveau.” En op een andere plaats: “Want het islamisme – niet de islam! – is het fascisme van de 21e eeuw en de grootste bedreiging niet alleen voor vrouwen, maar ook voor de hele democratie.”

Ook Bassam Tibi heeft de islam niet begrepen, als hij in “De Godstrijders en de verkeerde tolerantie” op pagina 112 schrijft:

“De islam is een spirituele religie, geen politieke aangelegenheid. Daartegenover is het islamisme als vorm van het religieuze fundamentalisme een totalitaire ideologie met rechts-radicale trekken.”

Bassam Tibi maakt dus onderscheid tussen islam en islamisme en beschouwt in zijn concept van de “euro-islam” de democratie onzinnig genoeg als verenigbaar met de islam. Zijn “euro-islam” is een dood geboren kindje.

Tot diegenen die de islam foutief beoordelen hoort ook Udo Ulfkotte, die in zijn boek “De oorlog in onze steden” (2003) op bladzijde 11 schrijft:

“Terwijl de islam een religie is, is het islamisme een ideologie. En niet de islam, maar het islamisme is de oorzaak van het huidige gevaar.”

Zo gaat het ook met Rolf Stolz, die dezelfde zaken in een artikel met de kop “Tien theses m.b.t. het islamisme” aandraagt, dat in het boek “Tegen de laffe neutraliteit” staat, waar hij op bladzijde 128 schrijft:

“Het islamisme is een politiek-religieuze beweging, die overleveringen en het heden van de religie islam gebruikt, uitbuit en misbruikt.”

En tot slot moet Daniel Pipes nog worden genoemd, die in hetzelfde boek “Tegen de laffe neutraliteit” op bladzijde 268 het volgende schrijft:

“Anders dan Allam en Wilders maak ik onderscheid tussen islam en islamisme…”

Inderdaad wordt ons ongelovigen onzinnig genoeg steeds opnieuw aanbevolen, en niet alleen van islamitische zijde,  om onderscheid te maken tussen islam en islamisme.

Niet alleen de Turkse minister-president Erdoğan zegt dat er maar één islam bestaat wanneer hij onomstotelijk zegt:

“Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam. Islam is islam en daarmee basta.”

Screenshot_2

Het behoort tot de denkwijze in de islam dat een zaak op zich noch goed noch slecht is, maar pas door de omstandigheden en het doel, waartoe deze dient, zijn waarde krijgt.

De islam is in zijn mogelijkheden op zich in zekere zin omnipotent en treedt pas in de actualiteit van de concrete omzetting en uitkristallisering in zijn werkelijke verschijning.

Die echter kan legitiem als geweld of mildheid optreden. In principe is eerst alles door Allah toegestaan en wordt daarna goedgekeurd als het de zaak van Allah dient.

De religieuze kant van de islam, die omschreven kan worden met de “vijf zuilen van de islam”, is oorspronkelijk en onafscheidelijk verbonden met de politieke kant, die naar behoeft ook met meedogenloos geweld de belangen van de sharia doordrukt.

Deze verbinding is wezenlijk, essentieel en onscheidbaar.

Er bestaat maar één islam

Tilman Nagel zegt dan ook:

“Het op het eerste gezicht bestaande onderscheid tussen moslims en islamisten gaat in werkelijkheid niet op”, en verder: “Islam en islamisme zijn niet van elkaar te scheiden, zolang de koran en de soenna als absolute en eeuwige waarheid worden uitgegeven…”

Maar ook de in 1946 in India geboren en afvallige islamcriticus die onder het pseudoniem Ibn Warraq schrijft, maakt in het volgende citaat een duidelijk onderscheid:

“De islam is een totalitaire ideologie met het doel het religieuze, het sociale en het politieke leven van de mensheid in al zijn aspecten onder controle te hebben…

Ik accepteer niet het bijvoorbeeld onechte onderscheid tussen islam en ´islamitisch fundamentalisme´  of ´islamitisch terrorisme´.”

Voor westelijke apologeten en gematigde moslims, die de islam tot een vredesmissie willen veranderen, heeft ayatollah Khomeini geen begrip:

Hij hekelt deze mensen met harde woorden:

“De koran leert ons, diegenen als broeders te behandelen die ware moslims zijn en in Allah geloven. Hij leert ons anderen te slaan, in de gevangenis te gooien, te doden”… “De islam maakt het voor alle mannelijke moslims tot plicht, op voorwaarde dat ze niet gehandicapt of ondeugdelijk zijn, om zich gereed te houden voor de verovering van andere landen, zodat de schrift van de islam in alle landen van de wereld opgevolgd zal worden. diegenen die de islamitische heilige oorlog hebben bestudeerd, zullen begrijpen waarom de islam de hele wereld probeert te veroveren. (…) Diegenen, die niets over de islam weten, beweren dat de islam tegen de oorlog is. Maar zij die dit beweren, zijn beperkt. De islam zegt: dood alle ongelovigen zoals ze jullie allemaal zouden doden!

Betekent dit bijvoorbeeld dat de moslims in alle gemoedsrust moeten afwachten totdat zij door de ongelovigen vernietigd worden? De islam zegt: dood ze (de niet-moslims), bestrijdt ze met het zwaard en drijf hun legers uit elkaar! Betekent dat blijf rustig zitten, totdat de niet-moslims ons overweldigen?

De islam zegt: dood in naam van Allah iedereen die jullie zou willen doden! Betekent dit dat we ons moeten overgeven aan onze vijanden? De islam zegt: wat er ook aan goederen bestaat, hebben wij aan het zwaard te danken en aan de schaduw van het zwaard! De mensen leren gehoorzaamheid alleen door het zwaard! Het zwaard is de sleutel tot het paradijs, dat alleen voor heilige strijders geopend kan worden! Er bestaan nog honderden koraanse verzen en Hadith (spreuken van de profeet), die moslims aanmoedigen de oorlog te eren en die tot strijd oproepen. Betekent dat alles dat de islam een religie is die de mensen ervan afhoudt ten strijde te trekken?

Ik spuug op al die dwaze gemoederen die zoiets beweren!” (Ayatollah Ruhollah Khomeini in “Kaschf al-Asrar” – “Sleutel tot de geheimen”).

Screenshot_3Ayatollah Khomeini denkt volgens de koran verder en wil alle ongelovigen, niet alleen afvallige moslims, met Allahs zegen vermoorden. Bij dit afslachten moeten ze vooral dankbaar zijn en de hen overkomen genade van de vroege dood in nederigheid accepteren. Khomeini schrijft verder:

“Als men het toestaat dat de ongelovigen er mee doorgaan hun verderfelijke rol op aarde te spelen, dan zal hun straf des te erger zijn. Als we de ongelovigen dus doden om een einde te maken aan hun verderfelijke handelen, dan hebben we hen in principe een plezier gedaan. Want hun straf zal eens geringer zijn. Om de ongelovigen te laten leven betekent rekening te houden met hun verderfelijke doen en l;aten. Hen doden is als het uitsnijden van een zweer, zoals Allah de almachtige beveelt. Diegenen, die de koran volgen, weten dat wij Quissas (strafwet) toepassen en moeten doden.

Oorlog is een zegen voor de wereld en iedere natie. Het is Allah zelf die de mens beveelt oorlog te voeren en te doden. De oorlogen die onze profeet, vredig zij zijn ziel, tegen de ongelovigen voerde, waren een geschenk van Allah aan de mensheid. We moeten in de hele wereld oorlog voeren, totdat alle ongehoorzaamheid tegenover de islamitische wet ophouden. Een religie zonder oorlog is een misvormde religie. Het is de oorlog die de aarde loutert.” (Ayatollah Khomeini).

Taslima Nasrin, die in 1994 haar vaderland Bangladesh moest ontvluchten om te ontsnappen aan de vervolging van islamitische moordenaars, zegt hierover in ieder geval het volgende:

“Wat ayatollah Khomeini in Iran in de praktijk heeft omgezet, is de ware islam en niet bijvoorbeeld een of andere afwijking.”

De geciteerde uitspraken van ayatollah Khomeini willen niet echt bij de ons constant door moslims voorgedragen bewering “islam is vrede” passen.

De uitspraak “islam is vrede” klopt echter in zoverre, dat de vrede dan intreedt wanneer de aarde gezuiverd is van het “vuil van alle ongelovigen” en er alleen nog moslims op aarde bestaan.

Het is zeer zeker te begrijpen dat de moslims de islam, zoals hij volgens de koran, rekening houdende met de abrogatie, werkelijk bedoeld is en door Mohammed werd gepropageerd en voorgeleefd, voor ons ongelovigen willen verbergen respectievelijk mooier maken.

In werkelijkheid vormen zowel de barbaarse omgang met vrouwen evenals het mensonterende gedrag tegenover religieuze minderheden en afvalligen geen symptomatische randverschijnselen, geen beklagenswaardige afwijkingen van de “vreedzame en vredelievende islam”, maar komen uit zijn kern voort. Bedreiging met en toepassing van geweld liggen besloten in de oorsprong en de kern van de islam en zijn afkomstig van Allah en zijn gewillige uitvoerder Mohammed, die zelf de eerste radicale islamiet respectievelijk terrorist in de islam was en als voorbeeld voor alle moslims geldt.

Screenshot_5

Het vaak gebruikte onderscheid tussen islam en islamisme, zoals deze ook door bovengenoemde islamcritici vertegenwoordigd wordt en die mogelijkerwijs doelbewust door de moslims zelf werd bedacht, is onzin en een gevaarlijke misleiding.

Het is een politiek gewilde misleiding om ons de vreedzaamheid en vredelievendheid van de islam aan te kunnen praten.

Geraffineerd probeert men de “authentieke”, dat wil zeggen de eigenlijke en vreedzame, islam te scheiden van de gewelddadige, zogenaamd politiek misbruikte islam, die men dan ook anders noemt, namelijk islamisme of terrorisme.

Het verschil tussen een terrorist, die het politieke aspect van de islam er heel correct bij betrekt, en een gelovige vreedzame moslim, die waar mogelijk alleen het religieuze aspect van de “vijf zuilen van de islam” op het oog heeft of kent, is niet van principiële aard.

Deze bestaat veelmeer in de keuze van de middelen en in de intensiteit van het uitvoeren van Allahs opdracht.

Naar vermogen en mogelijkheden moet iedere moslim zijn persoonlijke bijdrage leveren voor Allah.

Daarbij zijn alle middelen, die op zich en a priori noch goed noch slecht zijn, door Allah gelegitimeerd en dus toegestaan, want goed is wat de zaak van Allah dient, goed is wat nuttig  is voor de islam.

De overgangen van vreedzame gelovige moslims, die wij in onze verblinding zelfs nog de hoogste staatsfuncties gaven, naar mogelijke terroristen zijn vloeiend. Ze zijn ook niet stabiel en kunnen ieder moment omkiepen, afhankelijk van de situatie en de gezindheid.

Screenshot_8

De gemakkelijk te begrijpen reden voor de gemeenschappelijkheid berust op het feit dat beide, zowel de terrorist als de gelovige vreedzame moslim, zich beroepen op Allah en de bindende geloofsfundamenten, en dat zijn de koran, de soenna en de sharia.

Ook hebben beide zonder beperking de levenslange verplichting om zich in te spannen voor de zaak van Allah, wat uitgedrukt wordt in de term Jihad.

Het gaat om de goddelijke opdracht de mens onder de wet van Allah te brengen en te verenigen. Het na te jagen einddoel is de mensheid als oemma, met een kalief als vertegenwoordiger van Allah op aarde aan het hoofd. Wat ooit in de kiem in het zogenaamde “Medina model” werd aangelegd, is het blijvende voorbeeld voor het individu en de Godstaat.

Dat is nu en voor alle eeuwigheid geldig.

“De islamitische dynamiek, die slechts zeer beperkt alternatieve wereldbeschouwingen lijkt te accepteren, is inmiddels ook bij een breder publiek bekend als Jihad. Het begrip omvat betekenissen van de inspanning, die in een breed spectrum de charismatische concurrentie activeert en het voor het individu mogelijk maakt om van zichzelf een nuttig deel van de islamitische gemeenschap te maken. Door islam en islamisme te verbinden, strekt deze inspanning zich uit van de geestelijke inspanning rondom het geloof via de controle over de vrouw tot aan de uiterste inspanning rondom de lichamelijke vernietiging van de politieke vijand, inclusief zelfmoord.” (Dr. Hans-Peter Raddatz).

Er bestaan weliswaar gematigde moslims, maar: “Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam. Islam is islam en daarmee basta”, zoals de Turkse minister-president het kort en bondig geformuleerd heeft.

Waar is echter ook, dat iedere gelovige moslim een potentiële terrorist is.

Dat ook islamcritici, die in het openbaar als kenners van de islam worden beschouwd, bezwijken voor deze misleiding en dit onderscheid en deze islamitische zwendel vertegenwoordigen, is betreurenswaardig en voor de moslims uiteraard aangenaam.

Aan dit vasthouden aan deze wijdverbreide vergissing wordt ook heel duidelijk de onwetendheid en het gebrek aan inzicht  c.q. de feitenresistentie zichtbaar van de politici en hoge kerkvertegenwoordigers van het Westen.

Het dodelijke gevaar van de islam wordt niet herkend of wordt ontkend, en de peilloos diepe kwaadaardigheid wordt aan ons verkocht als vrede.

Screenshot_7

Bron:

http://europenews.dk/de/node/70446

Auteur: Helmut Zott

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam. Bookmark de permalink .

14 reacties op Islam en islamisme

 1. Joop Klepzeiker zegt:

  Het grootste gevaar zijn onze eigen zogenaamde intellectuelen en de zelfbenoemde islaam kenners.

  Quislings

  Like

 2. luckybee zegt:

  Dat is juist er bestaat geen radicaal islam of moderaat islam, er is aleen een islam.En het is gevaarlijk voor iedereen die geen Islam aanhangen.

  Like

 3. BertG. zegt:

  Off- topic of niet. Het meest heftige wat ik vandaag weer gelezen heb.
  http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/2013/08/meisje_verbrand_wegens_verzet.html

  Like

 4. Jan zegt:

  De PvdA doet hetzelfde. Noemt hun ideologie ‘democratisch socialisme’, wat betekent dat je kunt kiezen voor de houtkap in de taiga of het uitdiepen van het Wittezeekanaal. Dat socialisme fascisme is zullen zij ten alle tijde ontkennen en valt de sektariërs zelf niet op als zij het hebben over de ‘sociaal-democratie’, wat dus geen democratie is maar een leeg ei.

  Like

 5. Tom Hendrix. zegt:

  De MOSLIM leeft met het motto: ” So willst Du nicht mein Bruder/Schwester (muzelmens) sein, so schlag ich Dich dein SCHEDEL ein”. Daarom kunnen moslims ook zo goed overweg met het NAZISME, want in feite is de KORAN een NAZI BOEK! Maar ja blijf maar wegkijken politiek!

  Like

 6. Jan zegt:

  Aanhanger van JDL tijdens Al-Qudsdag in Toronto 2013:

  JDL=Jewish Defence Leage

  Like

 7. Republikein zegt:

  Het is PISLAM.

  Like

 8. M.A.L. Sion zegt:

  Dit artikel is op zich een heel duidelijke les islamkennis. Kennis omdat er kenners worden geciteerd. De belangrijkste is Khomeini, niet bepaald mijn favoriet, maar een ayatollah die gezag heeft. Hij is met ster in zijn land de machtigste man en aan zijn woorden wordt gewicht toegekend.
  Rohani, de nieuwe president van Iran, wordt door de MSM een gematigde opstelling toegeschreven. Dat zal best in de publiciteit en zelfs mogelijk in onderhandelingen qua toon en vriendelijkheid maar hij zal geen millimeter af mogen wijken van de beslissingen van Khomeini.
  Khomeini is heel duidelijk: Alle ongelovigen moeten dood.
  De islam moet heersen in alle landen.
  Ergo, hij streeft als hoge moslimleider naar een wereldkalifaat.
  Van andere gezaghebbende islamleiders vraagt men zich soms af: Wat willen ze nu precies en tot hoever willen ze gaan?
  Voor wat Khomeini betreft geen enkele twijfel. Hij spelt het voor een ieder precies uit.
  En dat is een voordeel.
  Ook wij, anti-islam / anti-moslim – activisten worstelen met de vraag: Hoe moeten wij ons opstellen tegen de islam en tegen moslims?
  Dat hoeft niet moeilijk te zijn. Wij zijn de terdoodveroordeelden en kunnen slechts in het defensief.
  Ons rest slechts de loopgraaf. We zullen moeten vechten om te overleven. En wie de vele foto’s en films van de 1e en 2e Wereld Oorlog voor de geest haalt, weet dat we niet in die loopgraaf kunnen blijven. We zullen ons schootsveld vrij moeten maken.
  Hoe?
  Door om te beginnen alle moslims die ons in de weg lopen te sommeren uit de weg te gaan. Bij voorkeur tot in het land waar ze oorspronkelijk vandaan komen.
  Vervolgens kunnen we onze bastions gaan versterken en er a priori voor zorgen dat er geen vijand meer tot onze linies door kan dringen.
  Er wacht ons een lange en hevige strijd. Het begint met een guerrilla. Er zullen er helaas van ons kunnen sneuvelen maar dat mag ons niet weerhouden. Het is het gevecht tegen het beest uit Mekka dat door Mohammed is verwekt. We zullen onverschrokken en meedogenloos ons karwei moeten klaren. Gord u aan!

  Like

 9. guusvelraeds zegt:

  Een gematigde moslim is de facto een niet moslim. De islam accepteert geen halfslachtigheid. Op moment dat een moslim seculiere wetten aanneemt en de wetten (gebaseerd op koran, overleveringen en sharia) en leefregels van de islam hiermee terugdringt pleegt hij grove heiligschennis. Elke moslim weet dat alleen hij zal ons dit niet gaan uitleggen. Liever laat hij ons westerlingen in de waan dat er gematigde moslims zouden bestaan. Kortom deze bestaan niet. Om te overleven mag een moslim voor de time being wel voor een overgangsperiode seculiere wetten aannemen als de omstandigheden erom vragen en hij door dit niet te doen in de problemen zou komen. De islam heeft hierin voorzien. Doch zodra de moslim in aantal de meerderheid vormt in een bepaald gebied dan is het zijn plicht te streven naar de islamitische eenheidsstaat waarin al het maatschappelijke, individuele en politieke leven van de moslim “”en ook niet moslim”” bepaald wordt door de islam en haar sharia. Nederland zal hier achter komen zodra hun aantallen gaan stijgen naar 20, 30% van de totale bevolking. Kerken vliegen dan in brand, christelijke woongebieden worden overvallen en ook zullen tegen die tijd ontvoeringen van christelijke meisjes in Nederland tot de folklore gaan behoren. Kortom de algehele terreur zal dan ook in Nederland onvermijdelijk gaan toeslaan. Kijk met open ogen en gezond verstand naar de geschiedenis van de islam. De islam is duidelijk geweest wat betreft de toepassing van geweld en terreur. Beide zijn essentiële instrumenten van de islam en zonder zou de islam nooit zijn geworden wat het vandaag de dag is.

  Like

 10. Luchtpint zegt:

  Daniel Pipes is hier door Robert Spencer, Pamela Geller en Andrew Bostom al eerder op aangesproken geweest, en hij weigerde daarover in debat te gaan, omdat hij eigenlijk wel weet dat er geen onderscheid is. En je hebt er nog een aantal andere, waaronder Melanie Philips, die blijkbaar ook nog steeds gelooft in een gematigde Islam. Die pseudo-analisten leren het nooit: Islam IS de ideologie !!

  Like

 11. lucky9 zegt:

  Ik vind dit een uitermate interessant artikel. Men moet echter wel het onderscheid maken tussen tactiek en strategie.

  Jihad is immers = oorlog. Hoe men reageert op islamitische claims hangt dus af van het onderwerp. Dit artikel is 100% juist over de strategie van de islam. Maar, omdat islam een imperialistische (en dus permanent oorlogvoerende) ideologie is, moet men soms tactisch te werk gaan en argumenteren om tijdelijk lokaal een strijd te winnen in plaats van te verliezen.

  Om deze redenen zijn gezaghebbende en belangrijke islamcritici soms genoodzaakt tactisch te reageren. Dit besef lijkt bij de auteur onvoldoende doorgedrongen, maar doet geen afbreuk op de waarheidsgetrouwheid van zijn strategische visie.

  Daniel Pipes wil allicht de oorlog niet verliezen, daarom wendt hij misschien tijdelijk takiyya aan om de tegenstrevers compromitterende verklaringen te ontlokken. Wie ben ik om over zijn motieven te oordelen?

  Ik ben -bij de weg- ook een zelf benoemde islaam-kenner. Dit hele gedoe heeft me al een fortuin aan boeken gekost. Mijn allereerste kost was de aanschaffing van een zogenaamd heilige koraan. Mijn eerste inspanning was het lezen en ontleden van dit ongelooflijk achterlijk en debiel boekje.

  Alle financiële inspanningen nadien hebben alleen mijn conclusies na de eerste lezingen van dit hypocriet en fascistisch prutswerk bevestigd. Sindsdien bevestigen alle feiten deze conclusies steeds opnieuw.
  En die zijn dezelfde als die van Helmut Zott. (Wat een naam overigens!)

  Like

 12. De meest realistische conclusie over de extreme en gematigde moslims: Prof. Afshin Ellian:
  “Het tolereren van Barbarisme is het begin van Barariseren!”

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s