Duitse top-islamwetenschapper: “Doden is een van de hoogste niveaus van islamitisch geluk”

Screenshot_10

(Door: Michael Mannheimer)

“In de koran gaat het om het doden: Dood! En wel de ongelovigen, de Joden en christenen, de apen en varkens, de gemeenteleden van de rabbi´s, predikanten, kerkpresidenten, wijbisschoppen en protestantse bisschoppen.” (Dr. Gudrun Eussner)

Hans-Peter Raddatz: “Doden is een van de hoogste niveaus van islamitisch geluk.”

Een van de internationaal meest gerenommeerde islamcritici, mede-uitgever van de “Encyclopedie van de islam”, schrijver van talrijke fundamentele boeken en essays over de islam, is de Duitse Oriëntalist en publicist Hans-Peter Raddatz.

Raddatz bekritiseert de dialoog van politici, kerkvertegenwoordigers en universiteiten met moslims, die de islam veel te naïef tegemoet zouden treden en diens onvoorwaardelijke aanspraak op wereldheerschappij zouden negeren. De gestorven paus Johannes Paulus II. bijvoorbeeld verweet hij dat hij “theosofisch geconditioneerd” zou zijn en geprobeerd zou hebben  om de katholieke kerk te vervangen door een gemengde religie, de “chrislam”. Als motivering voerde Raddatz aan, dat johannes Paulus II. in 1986 en 2002 geestelijken van verschillende religies, waaronder ook islamitische, uitgenodigd had naar Assisi voor wereldgebedsdagen.

Ook deze gerenommeerde islamwetenschapper benadrukt steeds opnieuw dat het de islam om het doden gaat – ja, dat het doden voor moslims niet alleen “gelijkstaat aan een gebed” (ayatollah Khomeini), maar “een van de hoogste niveaus van islamitisch geluk” is:

“Het is zeer zeker geen toeval wanneer een van de grootste mystici van de islam, Djelal ad-Din Rumi, in de geloofsstrijd en in het doden een van de hoogste niveaus van islamitisch geluk herkende. De berichten over de actieve deelname van de godzoekers aan concrete gevechtshandelingen zijn legio.”

(Hans-Peter Raddatz: “Van Allah tot terreur?”; pagina 40 en Albrecht Noth: “Heilige oorlog en heilige strijd in de islam en het christendom”, Bonn 1966, pagina 58)

De sociologe en islamdeskundige Dr. Gudrun Eussner schrijft:

“In de koran gaat het om het doden, 187 keer q-t-l (spreek uit: Qital), de stam van het werkwoord en zijn afleidingen, 25 keer als gebiedende wijs: Dood! En wel de ongelovigen, de Joden en christenen, de a[pen en varkens, de gemeenteleden van de rabbi´s, predikanten, kerkpresidenten, wijbisschoppen en protestantse bisschoppen. De functionarissen van de katholieke en evangelische kerk ontmoeten elkaar voor een dialoog met diegenen, die hen en hun gemeenten bedreigen met de uitroeiing van hun geloof, de onderwerping, zo niet met moord.”

Bron: http://www.eussner.net/artikel_2007-10-20_18-13-10.html

Er staan in de koran 3 uitdrukkingen voor strijd respectievelijk oorlog:

1) “Harb” – de oorlog, die de “ongelovigen” beginnen door bijvoorbeeld het islamitische gebed te verbieden.

2) “Qital” – algemene oorlog met het doel om te doden.

3) “Jihad” – de “heilige” oorlog, ook wel vertaald als inspanning in het geloof.

“De oorlog tegen de ´ongelovigen´ zou dienen ter verdediging en uitbreiding van de islam. Maar niet het tegenwoordig veel geciteerde woord ´Jihad´ is in dit opzicht doorslaggevend, maar het in de koran steeds herhaalde begrip ´ Qital fi Sabil Allah´, de ´strijd op de weg van Allah´. Deze strijd is niet symbolisch bedoeld. Want er wordt verder gezegd: ´diegenen behoort het paradijs, die – strijdens op de weg van Allah – doden en gedood worden´”, schrijft Peter Scholl-Latour op 26-09-2001. (hij citeert hier soera 9, vers 111).

“Qital” betekent volgens Salam Falaki de “gewapende strijd met het doel om te doden”. Daarvan is volgens Falaki op 67 plaatsen sprake in de koran. Het gaat om de strijd van de “gelovigen”, omdat de strijd van de “ongelovigen” “Harb” wordt genoemd. Het zoekregister van de Digitale Bibliotheek Band 46: De koran, uitgeverij W. Kohlhammer, vertaling: Rudi Paret, benoemt op 42 plaatsen het woord “oorlog”, eenmaal zelfs “heilige oorlog” (soera 9, vers 60 – deze passage wordt in andere vertalingen met “de weg van Allah” gebagatelliseerd).

Het is dus geen tegenstrijdigheid wanneer er in een vers van de koran staat dat Allah de onruststokers en de oorlog (“Harb”) verafschuwt, maar dat er in een andere passage staat: “Aan jullie wordt de strijd (“Qital”) bevolen.” (soera 2, vers 216).

(Bassam Tibi: “Islamitische immigratie – mislukte integratie”, 2002, pagina 54)

Overzicht van enkele doodssoera´s

Voor diegenen, die nogmaals een overzicht willen hebben van enkele doodssoera´s – en voor alle moslims, die niet willen geloven dat de koran doorspekt is met bevelen van Allah om niet-moslims te doden, hier nogmaals een opsomming van enkele soera´s met de licentie om te doden.

Er worden alleen belangrijke oproepen tot geweld geciteerd. De vele belasteringen van “ongelovigen” werden weggelaten, evenals uitspraken zoals: “Allah straft de ongelovigen”. De verzameling citaten zou anders veel groter worden.

Zoals gezegd houden alle “fatwa´s”, de islamitische juridische adviezen, verband met de koran. Als daar oproepen tot moord, geweld en terreur in staan, zou het ook tot geweld en terreur kunnen komen.

Soera 2, vers 191:

“En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij je daarin bevechten. Maar indien zij je bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.

Soera 2, vers 193:

“En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor God wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardigen.”

Soera 2, vers 216:

“Vechten is je geboden ofschoon je er afkerig van bent; maar het kan zijn, dat je tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor je is en het kan zijn, dat je iets behaagt terwijl het slecht voor je is. Allah weet het en jij weet het niet.”

Soera 4, vers 74:

“Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen offeren, voor de zaak van Allah strijden. En wie voor de zaak van Allah strijdt, hetzij hij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven.”

Soera 4, vers 76:

“Zij die geloven, strijden voor de zaak van Allah, maar de ongelovigen strijden voor de zaak van de boze. Strijd daarom tegen de vrienden van Satan; voorzeker, Satan’s plan is zwak.”

Soera 4, vers 84:

“Strijd daarom voor de zaak van Allah – slechts gij wordt verantwoordelijk gesteld – en spoor de gelovigen aan. Het kan zijn, dat Allah de macht der ongelovigen zal beteugelen en Allah is sterker in macht en streng in het opleggen van straf.”

Soera 4, vers 89:

“Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.”

Soera 4, vers 92:

“Het betaamt een gelovige niet, een andere gelovige te doden, tenzij dit bij vergissing gebeurt. En wie een gelovige bij vergissing doodt moet een gelovige slaaf bevrijden en bloedgeld betalen ter overhandiging aan de erfgenamen, tenzij deze het uit liefdadigheid kwijtschelden.”

Soera 5, vers 33:

“De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.”

(Dit vers stond op het briefje, dat de moordenaar Bouyeri met een mes in de borst van zijn slachtoffer Theo van Gogh had gestoken)

Soera 5, vers 51:

“O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”

Soera 8, vers 12:

“Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: ´Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af´.”

Soera 8, vers 39:

“En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt. Maar als zij ophouden dan ziet Allah voorzeker hetgeen zij doen.”

Soera 8, vers 41:

“En weet, dat wat gij ook als buit neemt, er een vijfde van voor Allah, de boodschapper, de verwanten, de wezen, de armen en de reiziger is, – indien gij in Allah gelooft en in hetgeen Wij aan Onze dienaar op de dag der onderscheiding neerzonden, de dag waarop de twee legers elkander ontmoetten. En Allah heeft macht over alle dingen.”

Soera 8, vers 60:

“En maakt aan de grens alle mogelijke strijdkrachten en vastgehouden paarden voor hen gereed, waarmee gij de vijand van Allah en uw vijand en anderen buiten hen, die gij niet kent, doch die Allah kent, moogt afschrikken. En wat gij ook voor de zaak van Allah besteedt, het zal u ten volle worden terugbetaald en u zal geen onrecht worden aangedaan.”

Soera 9, vers 5:

“Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.”

Soera 9, vers 111:

“Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs – zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood – een onfeilbare belofte in de Torah en het Evangelie en de Koran. En wie is getrouwer aan zijn belofte, dan Allah? – Verheugt u dan in de verbintenis, die je met Hem hebt gesloten en dat is de grote zegepraal.”

Soera 9, de verzen 44 en 45 en 90, 91, 92 en 93 zeggen, dat alleen ongelovigen om toestemming vragen niet te hoeven vechten. Dus: wie niet vecht is ongelovig, tenzij hij zwak en ziek is.

Soera 9, vers 41:

Gaat voort licht of zwaar, streeft met uw bezit en uw persoon voor de zaak van Allah. Dit is beter voor jou als je het slechts weet.”

Soera 9, vers 52:

“Zeg: ´Gij verwacht voor ons niets dan een der beide goede dingen (overwinning, martelaarschap), terwijl wij betreffende u verwachten, dat Allah u een straf zal opleggen van Hemzelf of door onze handen. Wacht daarom, wij wachten ook met u´.”

Soera 61, vers 3 en 4:

“Het is afkeurenswaardig bij Allah dat gij zegt hetgeen gij niet doet. Voorzeker, Allah heeft diegenen lief die terwille van Hem strijden in geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen.”

Soera 4, vers 104:

“En toont geen zwakheid in de vervolging van dit (vijandige) volk. Als gij lijdt, lijden zij ook zoals gij lijdt. Maar gij verwacht van Allah, wat zij niet verwachten. En Allah is Alwetend, Alwijs.”

Soera 47, vers 35:

“Weifelt daarom niet noch roept om vrede, want gij zult de overhand hebben. Allah is met u en Hij zal uw daden niet teniet doen.”

Soera 5, vers 38:

“En snijdt de dief en de dievegge de hand af, als straf voor wat zij misdeden, een voorbeeldige straf van Allah. Allah is Almachtig, Alwijs.”

Bron:

http://michael-mannheimer.info/2013/08/28/deutscher-spitzen-islamwissenschaftler-toten-ist-eine-der-hochsten-stufen-muslimischen-glucks/

Auteur: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam, koran. Bookmark de permalink .

21 reacties op Duitse top-islamwetenschapper: “Doden is een van de hoogste niveaus van islamitisch geluk”

 1. Theresa Geissler zegt:

  Wat ik me dus afvraag: Waar wordt ergens in dat Boek-der-boeken van de Religie van de Vrede eigenlijk nog eens over vréde gesproken?

  Like

  • M.A.L. Sion zegt:

   En liefde, en gemeenschapszin en vertrouwen?

   Like

  • Henk.V zegt:

   Ja, waarachtig wel, Theresa.Er komt vrede wanneer er geen ongelovigen meer over zijn.
   Hoewel: in islamitische landen waarin twee richtingen elkaar bestrijden en elkaar ongelovig noemen komt de vrede pas wanneer een van de groepen is uitgeroeid of totaal onderworpen.
   Volgens de islam begrijpen wij, ”ongelovigen” ook niet wat vrede werkelijk betekent.Daarom zal een ongelovige ook niet gauw een vrede wens van een moslim ontvangen. Omdat wij niets begrijpen.
   En dan te bedenken dat krankzinnig politiek correct dit soort opvattingen als een verrijking ziet…

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Ja…..Tóch vraag ik me af, wat tenslotte de reactie zou zijn als we maar wat meer de gelegenheid zouden krijgen om ‘krankzinnig politiek correct’ regelmatig met dit soort feiten te confronteren.
    Nú kunnen ze er van wegkijken en dóen dat ook. Dan richten ze hun pijlen weer op dat leuke islamitische buurgezinnetje daar-en-daar. Zó goed aangepast! Ja, Pa gaat elke vrijdag naar de moskee en Ma draagt verhullende gewaden en een hijab tot halverwege haar rug (die lijkt te schrééuwen: Doe jij dit ook, word een vrome moslima!) maar zóóóóó vriendelijk verder. Gún die mensen nou toch hun eigen cultuur! Intussen staat er bij dat vriendelijke gezin wèl dat boek der boeken in de kast, mèt bovengenoemde inhoud. Als het een lief, vriendelijk zwaar-gereformeerd gezin met een Statenbijbel zou betreffen zou krankzinnig politiek correct op slag argwanender worden.Ze moeten er toch van te doordringen zijn,dat dit nóg gevaarlijker is!
    Kom mij niet langer aan met het argument dat Links gewoon dom is; zo simpel ligt het helaas niet.Maar ze moeten meer met de féiten worden geconfronteerd, waarop er direct een reactie van ze moet worden verlangd. De mainstream media doen het helaas niet, dus zullen WIJ het op de één of andere manier moeten doen.
    Ik zou ook niet direct weten hóe, maar geloof me, ik ga me er op bezinnen!

    Like

  • luckybee zegt:

   Nergens De Mekka predikking hebben ze gebrogeerd, telt dus eigenlijk niet, in zijn plaats komt de Medina predikking en daar vind je nergens een preek over de vrede.Zo lang als er twee moslims zijn zullen ze elkaar ook dood maken.

   Like

  • Jean zegt:

   Theresa,
   Blijven zoeken, helaas, u zal het nergens vinden maar wat u wél veel zult tegenkomen in die fabeltjesbullshit is haat en geweld.

   Like

 2. Scarlatti Bombatti zegt:

  Ik zie dit bericht nog even op de valreep en wil dit er over zeggen:
  Het is mij volkomen duidelijk dat de huidige èn vorige regeringen ons VOLK èn ons VADERLAND in gevaar hebben gebracht, zelfs in staat van oorlog hebben gebracht.
  Vander Laan denkt een wet te kunnen hanteren omdat de levens/rechten vd homosexuele mens in Rusland met voeten worden getreden en zelfs ook in levensgevaar worden gebracht.

  Ik wil weten wie mij kan vertellen of dat niet precies zo opgaat voor ONS en WAT wij daar aan kunnen doen! Ik wil hen allen voor een onpartijdige KRIJGSRAAD slepen en berecht zien en àlle moslims ons land uit en uit àlle niet-islamitische landen mèt medename van àl die linxe en rechtse gutmenschen die tot nu toe hier hand- en spandiensten aan hebben verleend!

  Like

  • Henk.V zegt:

   Deze redenering kan ik uitstekend volgen en zeker ook de wens om iedere verantwoordelijke voor wat onze bevolkingen wordt aangedaan voor het gerecht te krijgen en zwaar bestraft!
   De collaboratie met de islam is officieel in 1975 begonnen toen de Europese Gemeenschap zich werkelijk één liet worden met de Arabische wereld in het Verdrag van Straatsburg en bij dit verdrag bleef het niet!
   Telkens opnieuw wordt in nieuwe soortgelijke verdragen de banden verder aangehaald en de bepalingen verscherpt.
   Het laatste soortgelijke verdrag werd in 2010 in Lissabon gesloten en het kreeg de naam EuroMed verdrag mee. (Europees Mediterraan Verdrag).
   Daarin is zelfs sprake van de term ”onlosmakelijk met elkaar verbonden”!
   Wij weten zo langzamerhand meer dan genoeg dat sinds dat beruchte jaar 1975 de islam en haar volgelingen een beschermde status genieten.
   Dat zien wij dan ook in de rechtspraak terug en in de media. Zelden of nooit wordt een islamitische achtergrond van een pleger van een misdrijf nog expliciet genoemd!
   Ook de zogenaamde betrokkenheid van de EU bij zaken die in het Midden Oosten en Noord Afrika plaatsvinden kun je uit het verdrag van Straatsburg verklaren.

   Het zal duidelijk zijn dat wij bij de gezondmaking van ons land een duidelijke volgorde moeten aanhouden:
   Allereerst moet links uit het centrum van de macht worden verdreven.Daarna moet Nederland zich bevrijden van de EU wurggreep en pas dan kunnen wij verder orde op zaken stellen en iedereen die ons wettige staatsbestel en identiteit wil ondermijnen aanpakken.

   Like

 3. oogenhand zegt:

  Reblogged this on oogenhand and commented:
  In de Moslim-hemel wordt geneukt, in de Viking-hemel wordt gevochten…

  Like

 4. oogenhand zegt:

  En denk aan de Zen van het Afslachten…

  Like

 5. G.Deckzeijl zegt:

  @Theresa en MAL-sion: NEE.!!!
  Was allahschreeuwers als vrede bestempelen zal alleen een feit zijn zodra alle joden, christenen, homo’s, afvallingen en ongelovigen uitgeroeid zijn.

  Like

 6. delamontagne zegt:

  Toch ken ik hier in Fr een enkeling die zegt dat in de bybele ook “nare”dingen staan.
  Jammer dat je alleen bij You-Tube en niet op de NL-tv de onderstaande filmpjes te zien krijgt.::Let’s Tear Up The Qur’an Episode 1 Kill Non Believers!
  httpv:/www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=4wizJ9vmrRk

  Voor de ECHTE ” Islamofoob” te bestellen bedrukt Quran-papier-de-toilet
  1 rouleau = 200 coupons de 10 x 10 cm; longueur totale = 20 mètres
  http://w-c.ch/fr/papier-toilette-personnaliseER ( is niet goedkoop ))
  of bij de onderneming:
  sarl “SHITTER”
  http://www.paperblog.fr/5429025/shitter-les-tweets-sur-du-papier-toilette/

  Like

 7. Republikein zegt:

  Koran, soera, vers, het is allemaal stront! Ik refereer aan een eerder bericht. Ik ben een beetje moe van berichten van de satan.

  Like

 8. koddebeier zegt:

  Hoe vervelend het ook klinkt, er is maar één oplossing…Helpt alle moslims de wereld uit of anders.
  Terug naar eigen land !! Groot hek er omheen 10.000 volt erop, zorg dat ze er niet uit kunnen en vergeten die lui.

  Like

 9. Jantje zegt:

  Dat is inmiddels toch wel duidelijk dat de Islam de religie van de dood is. Dit blijkt uit de halve maan. De maan is een dood ding. Dit blijkt uit het aanbidden van een steen, een dood ding.
  Dit blijkt aan het afwijzen van wetenschap. Dit blijkt uit zelfmoordaanslagen, moordpartijen door de eeuwen heen. Islam staat voor de dood.

  Like

 10. Pingback: Fout Femke gaat weer nazislamitisch hoeréren | E.J. Bron

 11. Pingback: Jihad van de liefde – Quo Vadis

 12. jona bras zegt:

  Dan mogen de moslims die dit letterlijk nemen terug naar land van herkomst.

  Like

 13. Pingback: Mohammed als Grote Broer | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s