DE ISLAM: GEWELDDADIG, HYPOCRIET, PERVERS. MAAR SATANISCH……?

Screenshot_1

(Door: Theresa Geissler)

1. De meedogenloze ideologie

Hoe kijken westerlingen, vanuit hun verlichte Joods-Christelijk-Humanistische traditie, aan tegen hun eeuwige opponent, de islam?Verschillend, zéér verschillend. Dat moge duidelijk zijn.                                        

Nog steeds zijn er velen die hem als een religie als alle andere wensen te zien. Zelfs als een vredesreligie, het predicaat dat hij zichzelf tenslotte aangemeten heeft. Hierbij is het echter zaak, systematisch de ogen te sluiten voor de verschijnselen die getuigen van het tegendeel, ja, zelfs zó ver te gaan, elk kritisch geluid in die richting bij voorbaat in de kiem te smoren. Voorts doen zij hun islamitische medemens handreiking na handreiking in de hoop met het klimmen der jaren de kloof tussen Oost en West, joods-humanistisch christendom en islam, uiteindelijk te kunnen overbruggen. Tevergeefs. Zij,  die de waarheid onder ogen durven zien, weten dit.  Zij zien de islam niet door de zo welbekende, idealistische roze bril, maar slechts zoals hij in werkelijkheid is: Niet als een religie, maar als een starre ideologie die op de eerste plaats totale grip eist op de samenleving. Die zich verzet tegen elke vorm van zelfbeschikkingsrecht en die uiteindelijk streeft naar: Volledige onderwerping van het Westen, absolute wereldheerschappij en tevens de vernietiging van de staat Israël.

Dit alles  valt voor de westerling, die religie zo anders heeft leren beleven, niet te bevatten. Ook al moeten wij eerlijkheidshalve de nadruk leggen op dat ‘heeft léren beleven.’ Er is een tijd geweest, waarin het christendom vergelijkbare fouten maakte met als belangrijkste: De eis, dat eenieder hetzelfde geloof beleed en de daaraan verbonden normen en waarden accepteerde als de zijne. EN het hanteren van strenge sancties als ‘afschrikwekkend voorbeeld’ wanneer aan die eis niet werd voldaan. Langzamerhand kwam hierin verandering, vooral door de invloed van de Verlichting in de 18de eeuw, die gaandeweg meer ruimte liet voor humaniteit en diversiteit en langzaam maar zeker de scheiding van Kerk en Staat bewerkstelligde. Aldus evolueerde het joods-christendom, daar juist in die periode de meeste Joden in Europa woonachtig waren. Het Midden-Oosten echter, waar de islam domineerde, kende geen vergelijkbare ontwikkeling. Gevolg: Tot op heden heeft de islamitische samenleving, veel sterker dan de westerse, haar oorspronkelijke karakter weten te behouden, die al realiteit was sinds haar ontstaan in de 7e  eeuw na Chr. In de praktijk betekent dit veelal: Een steile geloofsbelevenis, starre patriarchale verhoudingen, sekseongelijkheid en het aanvaardbaar achten van de gruwelijkste sancties teneinde deze regelgeving te handhaven. Voeg daar aan toe dat de islam een krijgsideologie is, ontsproten aan het brein van een krijgsman, en men begrijpt terstond hoe het element geweld er zo’n prominente plaats in wist te veroveren. Het christendom kende middels het Oude Testament een vergelijkbare mentaliteit, die evenwel door de leer van Christus in het Nieuwe Testament enigermate verzacht werd. De islam echter kent geen dergelijk interne tegenhanger.

Nu maakt de scheiding van Kerk en Staat tegenwoordig ook nog eens mogelijk dat vele westerlingen openlijk niet-gelovig, of niet-praktiserend zijn. De belangrijkste reden van de niet-gelovige om zich af te zetten tegen de islam is veelal dat hij toch al geen enkele geloofsdwang van buitenaf accepteert en de wrede, rigoureuze manier van doen van déze ideologie helemáál niet. De gélovige westerling, zeker die van meer orthodoxe huize, heeft vaak nog zijn eigen gronden voor afwijzing van de islam: De voornaamste grond is voor hem het aanhouden van een ander boek als handvest -de Koran in plaats van de Bijbel- én omdat met Allah niet dezelfde zou worden bedoeld als met God, die volgens hen de enige aanbedene dient te zijn. Tevens rijst dan echter de vraag: Wie is dan deze Allah, die door de moslims aanbeden wordt? En zij, die oprecht en onwankelbaar geloven en tegelijkertijd de denkbeelden binnen de islam en de daaruit voortvloeiende wandaden met afgrijzen aanschouwen, weten het ineens zeker: Deze Allah is één en dezelfde als Satan, de verdoemde, de verstotene uit het Hemels Paradijs. En de islamitische ideologie is een satanische ideologie! Dat is nogal een krasse stelling. Ook al kan onmogelijk worden ontkend dat het een heldere en eenvoudige verklaring zou vormen voor de vraag waarom de islam is wat hij is. Té eenvoudig? Laten wij allereerst eens proberen de feiten, voor zover bekend, te achterhalen, teneinde dit al dan niet te kunnen vaststellen.

2. Wie is -volgens de gelovige christenen- Satan?

Volgens de Bijbelse overlevering schiep God Hemel en Aarde en bevolkte de Hemel met zijn meest directe dienaren, de engelen. In het begin waren alle engelen rechtschapen, totdat één van hen, de stralende Aartsengel Lucifer, bevangen werd door hoogmoed en zich aan Zijn Schepper gelijk wilde stellen. Hij vond in verschillende andere engelen medestanders voor zijn rebellie, waarop zij werden verdreven uit de Hemel.

Screenshot_2

Lucifer

Lucifer werd Satan en vestigde zijn rijk op Aarde, waar hij en de zijnen weer afgunstig werden op de mens, de aardse ‘geschapene naar Gods gelijkenis’, die nog steeds de kans had om na zijn dood  ‘het Rijk der Hemelen deelachtig te worden.’ Vandaar dat hij er tot op heden naar streeft diezelfde mens te verleiden tot het kwade, zodat hij zijn kans tot opname in de Hemel verspeelt, net zoals Satan zelf. Dit streven maakte Satan aldus tot Gods eeuwige tegenstander op aarde. Een zeer eenvoudige uitleg, in beginsel: Men weet van goed en kwaad en waaraan men zich te houden heeft. Althans, zo schotelt men het gemakshalve de jeugd voor, in opvoeding en onderwijs. Dat de dagelijkse realiteit met al datgene waar men tegenaan kan lopen wel even gecompliceerder ligt, ontkent de Bijbel zelf niet eens: De school-Bijbelboekjes, die nog in de jaren-60 circuleerden, gaven de Bijbelinhoud al niet correct weer: Zij pretendeerden dat God het eerste mensenpaar -Adam en Eva- had verboden om van de ‘Boom van de Kennis van Goed en Kwaad’ te eten “omdat het dan uit zou zijn met hun goede leven.” Hierop zou de slang -Satan- Eva voorgelogen hebben dat dit niet waar was, dat God alleen maar niet wilde dat zij de kennis zouden opdoen die slechts HIJ bezat en dat zij zijn gelijken zouden worden. Na het eten van de ‘verboden vrucht’ werden zij uit het Paradijs verbannen en wás het uit met hun goede leven. De slang had dus gelogen -zeiden de schoolboekjes. Nalezing van de échte Genesis 3 brengt ons tot een heel andere conclusie: God had het eerste mensenpaar letterlijk gezegd niet van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad te eten “omdat zij dan zouden sterven.” De slang bracht hier tegenin “dat zij geenszins zouden sterven”, maar dat God wist dat hen door het eten van de Verboden Vrucht  de ogen geopend zouden worden en “zij aan Hem gelijk zouden zijn, kennende Goed en Kwaad.” En dit bleek de waarheid te zijn: “De ogen werden hen geopend en zij zagen dat zij naakt waren.” Hun ongehoorzaamheid werd bestraft met verbanning uit het Paradijs en met nog heel veel meer, maar sterven deden zij niet. God had hier, met welke bedoeling dan ook, een onwaarheid gesproken en Satan juist de waarheid.

Daar iedereen met enige ontwikkeling tegenwoordig kan beseffen dat de Bijbel, zeker het Boek Genesis, als puur overdrachtelijk gezien moet worden -het spreekt zichzelf hier en daar zelfs tegen, wat een letterlijke interpretatie zowaar lachwekkend maakt-  kunnen wij ons afvragen wat hiermee bedoeld wordt. Een voor de hand liggende verklaring is dat God de Mens tegen zichzelf trachtte te beschermen en poogde zijn onschuld te bewaren, reden om hem de volledige waarheid te onthouden. Satan trachtte daarentegen het tegendeel te bewerkstelligen door de Mens in te lichten en hem daarmee zijn onschuld juist af te nemen. Vervolgens verbannen uit de Hof van Eden zou de mens, in het harde bestaan dat hem op Aarde wachtte, niet hebben kunnen overleven zonder gaandeweg meer en meer te verzamelen van diezelfde kennis -van Goed en Kwaad, zo men wil. Acht de geloofsleer Satan tevreden met deze ontwikkeling? Ten dele, zo denkt men in met name orthodox-joods/christelijke kring: Het aardse leven is de straf en de plaats in het Hiernamaals moet door iedere menselijke ziel opnieuw verdiend worden. Dit betekent voor de ‘Antichrist’ een nooit aflatende strijd teneinde dit te voorkomen. Hij is overal, aldus de orthodoxe gelovigen, en hij wacht zijn kans af. Zijn voornaamste werkwijze bestaat hierin de kennis, die elke sterveling nodig heeft om te kunnen overleven, aan te vullen met God níet welgevallige kennis.

Screenshot_3

Adam en Eva

Over welke kennis dat is, zijn de gelovigen het echter door de eeuwen heen al niet eens geweest en het oordeel daarover wijzigt dan ook met de jaren….. Laten wij dit dus even voor wat het is om eerst een poging te doen te achterhalen hoe Satan en zijn volgelingen zelf tegen het één en ander aankijken.

3. De doelstellingen van het traditioneel- en modern satanisme

Wanneer men zich realiseert dat de mensheid vanaf het prille begin van het christendom louter waarschuwingen tegen Satan, het Kwaad en de Verleiding te horen kreeg, waarbij herhaalde dreigementen met hellevuur en eeuwige verdoemenis niet werden geschuwd, vraagt men zich af hoe sommigen er desalniettemin toe gebracht werden hun devotie te wijden aan Gods absolute tegenstander, Satan. Het antwoord luidt waarschijnlijk: Verzet. Puur innerlijk verzet. Zeker in de Middeleeuwen ontwikkelde het christendom een dwingend karakter. In bijna geheel Europa manifesteerde het zich in het Rooms-katholicisme, dat gaandeweg aangestoken raakte door de wereldlijke zucht naar macht, pracht en praal – en dat daartoe steeds nauwer samenwerkte met de gevormde heersende klasse, de adel. Aldus verwerd de religie meer en meer tot een instrument om de zwakkeren in de samenleving op hun plaats te houden en, al lukte dat meestal wonderwel, men kan zich voorstellen dat van tijd tot tijd de één of andere eigenzinnige natuur de neiging kreeg zijn kop totaal in de wind te gooien. Vooral als men beseft dat de Rooms-katholieke Kerk, conform het Oudtestamentische Gebod slechts één God te dienen, de mensen dwong om afstand te nemen van de oude natuurgoden die met name in de vroege Middeleeuwen nog veelvuldig werden vereerd. En dat alles, althans zo op het oog, mede op bevel van de nu en dan gehate Wereldlijke Macht!

In de goed gemaakte, realistische Robin Hood-serie, die de BBC begin jaren-90 uitbracht, valt bijvoorbeeld te zien hoe de vogelvrijen onder aanvoering van Robin -Hood- Locksley in  de bossen van Sherwood wederom de verering oppakken, niet van de christelijke God, maar van de natuurgeest Herne the Hunter. De enige religieus in hun midden, de rebelse Broeder Tuck, maakt hiertegen niet het minste bezwaar, maar laat, zeer pragmatisch, zowel God als deze natuurgeest naast elkaar bestaan. Deze Herne the Hunter was slechts één der vele vertegenwoordigers van de voorchristelijke natuurreligie, waarin tevens de aardse Moedergodin vereerd werd. Godin, inderdaad, want binnen deze religie waren man en vrouw gelijk aan elkaar en de vrouw evenzeer begiftigd met kennis. Het behoeft amper betoog dat Satan, als heerser op aarde, veel dichter bij deze natuurreligie stond dan God, die het Rijk der Hemelen bestierde. Reeds in het traditionele satanisme, dat nog niet echt een vaste vorm had aangenomen maar heel erg met de natuurreligie verstrengeld was, gold de gelijkheid tussen de seksen als norm. Dit werd bijvoorbeeld ook geïllustreerd door de persoon Lilith, de eerste vrouw van Adam, die uit het Paradijs verbannen werd omdat zij gelijkwaardigheid aan haar levensgezel eiste, waarop God uit Adams rib de volgzamere Eva schiep. Lilith en haar latere partner Samael worden binnen het traditionele satanisme weer beschouwd als uitvloeisels van Satan zelf.

Screenshot_4

Lilith

Het kenmerk van het traditionele satanisme -overigens pas zo genoemd na de realisatie van het moderne satanisme- is eigenlijk vooral dat het niet georganiseerd was. Dat kon ook niet: Het christendom heerste in die tijd in zijn meest compromisloze vorm over Europa en een openlijke keuze voor Satan in plaats van voor God betekende onherroepelijk het doodvonnis in de gruwelijkste vorm. Satansculten bloeiden los van elkaar, zonder vaste regels en rituelen. Dat die rituelen, volgens de overleveringen, op de vreselijkste wijze uit de hand konden lopen en ontaardden in mensen- en dierenoffers zal best hier en daar op waarheid berusten, maar het was geen vastgelegde praktijk; er bestond simpelweg geen controle op. Hier kwam wel automatisch enige verandering in toen de Verlichting haar intrede deed en het risico van door de kerken gedirigeerde sancties wat afnam.

In 1719 werd in Londen de eerste bekend geworden satanische vereniging opgericht door Philip, Duke of Wharton, onder de naam Hell Fire Club. Na WO II, in 1948, werd een soortgelijk initiatief ontplooid door Sir Herbert Sloane, die de vereniging Our Lady of Endor Coven oprichtte, ook bekend als de Ophite Cultus Satanis. De naam refereert aan de Heks van Endor, bij wie koning Saul volgens het O.T. aan het eind van zijn leven te rade ging. De leer van deze cultus roemde de overdracht der Wijsheid en beschouwde de slang uit het Paradijs openlijk als een bevrijder.

Screenshot_5

Philip Warton

Het valt na te voelen dat het soort hooggeboren, welgestelde lieden, die tot zulke initiatieven overgingen, hun belangstelling voor het satanisme ontleenden aan het verlangen om onbegrensd van het leven te genieten zonder daarbij te worden gehinderd door maatschappelijke conventies en geloofsverplichtingen. De stap om er metterdaad toe over te gaan moet dan waarschijnlijk gezien worden als het ultieme ‘zich afzetten tégen. Het was door het toedoen van de Amerikaan Anton Szandor LaVey ( 11 april 1930-29 oktober 1997) dat het satanisme definitief werd gestructureerd én gelegaliseerd. Deze man van oorspronkelijk burgerlijk Amerikaans-Joodse komaf ontpopte zich in zijn jonge jaren als dwarsligger die geen enkele school afmaakte en een bepaalde periode op kermissen en in circussen werkte. Daar ontwikkelde hij, naar eigen zeggen, “cynisme” bij de herhaaldelijke aanblik van “huisvaders die zondigden en de andere dag hun hele gezin weer richting kerk dirigeerden. Hij kwam tot de conclusie dat het christelijke geloof het onmogelijke eiste van de menselijke natuur en omarmde het satanisme, dat volgens hem voorzag in elke natuurlijke behoefte. Hij stichtte the Church of Satan en publiceerde in 1969 de Satanic Bible waarin de grondregels van de Leer zorgvuldig werden vastgelegd. Zelf betitelde hij dit gestructureerde satanisme als “Modern satanisme”, waarmee hij de oude, ongestructureerde vorm impliciet afwees. Satanisme, aldus LaVey, behelst een verheerlijking van het Zelf. Liever dan op de knieën te gaan voor een door de mens bedachte, externe Godheid kiest de satanist zichzelf als God en leidt hij zijn leven in dienst van zichzelf. Dat is de kern van alles: Satan leeft in de satanist en eerbetoon aan zichzelf is eerbetoon aan Hèm. De Satanic Bible geeft richtlijnen voor diverse rituelen, waarbij het eenieder vrij staat ze al dan niet te benutten. Naar believen, in eigen kring.

De Satanskerk zelf houdt doelbewust maar zeer weinig diensten: Ze wil in geen geval, zoals vele andere religies, haar volgelingen dwingen tot frequent kerkbezoek. Ze is -vrij eenvoudig- in alles het tegengestelde: In plaats van deemoed wordt zelfbewustzijn voorgeschreven, in plaats van onthechting genót, tegenover verantwoordelijkheid voor anderen staat verantwoordelijkheid voor zichzelf.  Concentratie op het leven na de dood wordt vervangen door leven in het Hier en Nu. Bekeringsdrang is -met het oog op de individuele vrijheid- absoluut taboe. Diversiteit op het gebied van ras, geaardheid en dergelijke is volkomen geoorloofd, maar enige beïnvloeding van anderen daarentegen weer níet. Seksualiteit dient zeer zéker volkomen vrij te zijn, maar dan ook geheel en al gebaseerd op de vrije wil en de vrije instemming. In dat kader dient men dan ook -en dit is belangrijk- kinderen en dieren, die die volwassen instemming niet kunnen geven, seksueel met rust te laten. En, zoals binnen het traditionele satanisme al het geval was, de gelijkheid van man en vrouw staat buiten kijf.

Screenshot_6

Lady of Endor

Als het satanisme op den duur kwaad berokkent, wordt dat aldus niet bewerkstelligd door de neiging tot onderdrukken, het streven om iemands wil te breken, maar eerder door het totale tegenovergestelde: De volkomen afwezigheid van ieder verantwoordelijkheidsgevoel naar de ander toe en de ultieme gerichtheid op het eigen genot. Daar waar het satanisme zwarte magie inzet, is dit niet bedoeld als kwellen om het kwellen, maar puur als onmiddellijke afstraffing van datgene waarin men zichzelf benadeeld voelt. Niet meer en niet minder. Men leeft in het absolute vacuüm van zichzelf, waardoor men in staat is de medemens op de meest cruciale momenten keihard te laten vallen. Zonder ooit op deze beslissing terug te komen. Mededogen, affiniteit zijn slechts geoorloofd als het geheel en al van de Satanist zélf uitgaat en nóóit vanuit overwegingen die bijvoorbeeld door maatschappelijke conventies of normen als ‘verplichting tot naastenliefde’ zijn ingegeven.
Weliswaar kan dit alles het grootste leed veroorzaken, maar niet op de manier die satanisten door de eeuwen heen, waarschijnlijk op grond van overleveringen en incidentele gebeurtenissen, is aangewreven. Groepsgewijs mobiliseren, onderdrukken en/of martelen/vermoorden is hoe dan ook in strijd met de officiële Leer: Voor Satan telt slechts het individu. En niets anders. En voor degenen onder ons die van mening zijn, dat de verhalen over rituele moorden op pasgeborenen en rituele slachting van dieren tijdens de “zwarte missen” toch wel erg frequent de ronde doen: Laten wij niet vergeten dat de Joden in het verleden van dezelfde handelingen werden beticht. Zowel door moslims als door christenen….. Een mythe, die overigens onder de radicale moslims nóg niet geheel uitgestorven schijnt te zijn.

4. Dwingen tot “Het Goede”

Uit het bovenstaande bleek reeds dat Satanvereerders door de eeuwen heen tot deze stap gedreven werden uit verzet tegen de normen die hen door de door het christendom gedomineerde maatschappij werden opgelegd. Het is dus wel duidelijk dat het satanisme, hoe men er verder ook tegenaan mag kijken, precies het tegenovergestelde van het christendom is. Dit vastgesteld hebbende, komen wij vervolgens op de vraag: Welke parallellen heeft het satanisme met de islam? Om vervolgens tot de conclusie te komen dat de islam eerder parallellen met het christendom heeft. Ga maar na: Zowel de islam als het christendom geloven in zowel God als Satan (Volgens de islam: Allah en Shaytan) evenals in een hemel en een hel.

Screenshot_7

Anton Lavey

Volgens de islam staat Satan evenzeer voor de verleiding als volgens het christendom. De Koran verhaalt bijvoorbeeld van Mohammeds beproevingen in de woestijn op dezelfde manier als het Nieuwe Testament doet met die van Jezus. Zelfs van de zondeval is in beide boeken sprake. Alleen speelt Eva in de Koran een aanzienlijk minder prominente rol dan in de Bijbel, iets wat moslims maar al te graag uitleggen als een milder Godsoordeel en meer vrouwvriendelijkheid in de Koran dan in de Bijbel. Bij nadere beschouwing ligt dat evenwel -geen verrassing- enigszins anders: Eva wordt namelijk door Allah milder beoordeeld omdat ze nauwelijks bestáát. Anders dan in de Bijbel heeft ze niet eens een naam -ze wordt aangeduid als de ‘vrouw van’ -en geen eigen verantwoordelijkheid, daar die geheel vervloeit met die van de man, haar voogd. De sanctie “Hij zal over U heersen” hoeft in de Koran niet aan haar te worden opgelegd, omdat dit van meet af aan al zo is geweest. (En zo kennen wij de islam weer.) Zoals wij echter constateerden, heeft de islam in principe meer met het christendom gemeen dan beiden lief zal zijn: De onderworpenheid aan Gods/Allahs wil, het zondebesef, de ‘andere’ rol van de vrouw, de gerichtheid op het Hiernamaals en de beduchtheid voor de verleiding door Satan/Shaytan, het komt allemaal overeen. Het voornaamste verschil zit hem in de vormgeving: De islam is in alles extremer, ook in de invloed die hij uitoefent op het dagelijks leven, wat hem dus eerder tot ideologie dan tot religie maakt. Men moet echter beseffen dat het christendom pas onder invloed van de Verlichting en het daarmee gepaard gaande humanisme gaandeweg een mildere vorm heeft aangenomen en vóór die tijd aanmerkelijk méér overeenkomsten met de islam vertoonde. De krijgszucht die de islam eigen is, vond men bij het christendom bijvoorbeeld terug in de Kruistochten en de vele wereldlijke oorlogen die daarvoor en daarna door het Vaticaan in woord én daad werden gesteund.

Screenshot_8

Satanisch symbool

Bekeringsdrang vertonen zij beide, hoewel er, wat betreft de islam, eerder sprake is van bekeringsDWANG. Hij gelooft niet zozeer in het evangeliseren, zoals in het christendom gebruikelijk is, maar heeft wel de neiging om de bevolking van door hem bezette gebieden tot bekering te dwingen. En komt een niet-moslim met de wens zich te willen bekeren, dan is dat nooit een probleem: Dat gebeurt veelal door middel van een eenvoudige ceremonie, zonder uitgebreide Koranstudie vooraf, waar in het christendom wel vaak Bijbelstudies worden aanbevolen voordat de eigenlijke doop plaatsvindt. Daar waar de westerse gelovigen de islam voor een satanische religie aanzien, verkijken zij zich, behalve op de ongebreidelde neiging tot oorlog voeren, op de overige bloeddorstigheid, de aantoonbare perversie ( belichaamd door de kinderhuwelijken, aangesticht door de profeet zelf met zijn 6-jarig kindbruidje) en het tot principe verheven liegen en bedriegen en een verkeerde voorstelling van zaken geven (Taqiyya). Allemaal gruwelen in westerse ogen, maar…..volgens de zienswijze van de islam stuk voor stuk begaan uit volledige onderwerping aan de wil van Allah. De gelovige moslim verwerpt Shaytan. Zoals de gelovige christen Satan verwerpt. Vrijwel zeker gaat de gelovige moslim er zelfs van uit dat het levenswerk van Shaytan er uit bestaat de moslims te verleiden tot het nálaten van al deze dingen. Hij probeert, preciezer gezegd, de gelovige zo ver te brengen dat hij

-geen oorlog meer voert in naam van Allah;
-geen ongehoorzamen meer straft in naam van Allah;
-geen vrouwen meer ‘beschermt'(lees: bevoogt en onderwerpt) in naam van Allah;
-geen homoseksuelen meer verstoot, vervolgt en terechtstelt in naam van Allah;
-En geen andere volkeren meer overmeestert en onderwerpt aan de wil van Allah.

En zoals wij intussen hebben kunnen constateren, heeft hij daarin gelijk: Shaytan/Satan verlangt dat niet noch verheugt hij zich er in. Omdat hij wars is van al het groepsgebeuren dat de mens massaal tot “Het Goede” dwingt, althans, wat per religie en/of cultuur voor “Het Goede” gehouden wordt. Behalve de “onderwerping aan de Wil van Allah” houdt de islam zijn patriarchale structuur voor ‘Het Goede,” waarbij de man boven de vrouw gesteld is en waar het groepsverband geldt, waarbinnen men elkaar voortdurend leidt en controleert. De gruwelijke excessen die daaruit voortkomen, staan geheel ten dienste van die controle. Het satanisme…….doet in dit alles precies het tegenovergestelde: Het “Kwade”dat het bewerkstelligt, wordt veroorzaakt  door de uiteindelijke totale leegte, die ontstaat uit de volkomen afwezigheid van onderwerping, patriarchaat, betrokkenheid en controle. Het staat voor het totale individualisme, de ongebondenheid en het egocentrisme -hoewel het, zoals wij zagen, daardoor ook weer borg staat voor de seksuele onaantastbaarheid van de onmondigen: Kinderen en dieren.

Screenshot_9

Christelijk symbool

Conclusie van dit alles: De islam is een politiek-religieuze ideologie met, zeker in westerse ogen, verkeerde uitgangspunten, die alles op een, naar onze maatstaven, foute manier interpreteert, met de vreselijkste gevolgen. Hij is echter GEEN satanische ideologie of religie. Zelfs kan men stellen, dat de christen die hem als zodanig kwalificeert een stuk verantwoordelijkheid afschuift: Door de islam als een satanische religie te beschouwen, het tegendeel van wat het christendom is, ontkent hij als het ware dat beide religies ook maar iets met elkaar uit te staan hebben en gaat ervan uit dat het christendom nooit in dezelfde fouten zou kunnen vervallen. En dat is een misvatting: Misschien met uitzondering van het diepzinnig wijze Boeddhisme kunnen álle religies die oprecht een God aanbidden en op gestrenge wijze ‘Het Goede’ wensen na te streven in deze fouten vervallen, zeker wanneer het humanistische aspect ontbreekt of verzwakt is. Zonder dat aspect stond het christendom nog maar enkele eeuwen geleden een héél stuk dichter bij diezelfde islam. Beter is het dus, dat de christen zichzelf voorhoudt dat de islam een ideologie/religie is, die weliswaar een Gód aanbidt, maar helaas op een totaal verkeerde manier:

-Een manier die de mensheid veracht;
-die gewelddadig maakt;
-die pervers maakt;
-die hypocriet maakt.
Screenshot_10

Omgekeerd kruis

En beter is het, dat hij zich derhalve regelmatig zal blijven bezinnen op de vraag: “Wil ik mijn geloof op díe manier beleven?” Het antwoord zal “nee” zijn. Dit zal hem het beste helpen zijn geloofsbelevenis van dergelijke tirannieke smetten vrij te houden en haar, wie weet, in haar zuiverste, meest pragmatische vorm te beleven. Veel beter althans dan de islam –begrijpelijk, maar onterecht- af te doen als een ‘satanische’ ideologie.

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Christendom, Islam. Bookmark de permalink .

55 reacties op DE ISLAM: GEWELDDADIG, HYPOCRIET, PERVERS. MAAR SATANISCH……?

 1. Jan zegt:

  Islam is de verering van Baal. Allah is slechts een andere naam voor Lucifer

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   De gegevens waarop ik mijn artikel heb gebaseerd zeggen toch ècht iets anders, Jan.
   Het ‘satanische kwaad’ kan eveneens op den duur verschrikkelijke gevolgen hebben, maar van een geheel andere soort dan het ‘islamitische kwaad.’
   Bovendien gaat het er vooral om, hoe de volgelingen er zèlf tegenaan kijken. En de meest fanatieke moslims, die van bloedvergieten een levenskunst hebben gemaakt, zeggen niettemin Shaytan (Satan) te kennen, maar hem, als tegenstander van Allah, volledig te verwerpen. Zij zien zich absoluut níet als duivelsvereerders.
   De feitelijke satanisten werken gewoon vanuit andere beginselen, neem dat van me aan.

   Like

   • koddebeier zegt:

    Geachte mevrouw, ik ben het zeer beslist niet met U eens, de haat en minachting die ze ten toon spreiden, de weldadigheid, de moorden, de verkrachtingen van vrouwen, kleine meisjes en jongens, geen enkel respect voor het leven van dieren, andere geloven, niet gelovige en zo kan ik wel een A4 tje volmaken.
    En U wil beweren dat deze lui niet satanisch zijn ???
    Ze verdien niet eens het predicaat mens.
    Sorry maar dan kom toch uit een ei.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Koddebeier, 18.53u.Nee, Koddebeier -zie overigens mijn reactie aan Jan van 16.35.
    Dat is het hem nou juist: Ze zijn níet op Satan gericht. Bij hún weten streven ze het GOEDE na, met alles wat ze de hele verdere wereld flikken.
    En dàt is nou juist het weerzinwekkende van de Islam.
    Misschien wat moeilijk om ín te komen, maar denk er maar eens over na.

    Like

   • koddebeier zegt:

    @Theresa Geissler 19.36u
    Zie:http://nl.wikipedia.org/wiki/Baphomet
    ‘De naam Baphomet zou van het woord Mahomet afgeleid zijn, de Franse naam voor de moslimprofeet Mohammed. Maar Baphomet is waarschijnlijk een verbastering van het Arabische woord abufihamet, dat in het Noord-Spaans werd uitgesproken als bufihamat. Abufihamet betekent “Vader van het Begrip” of “Vader van de Wijsheid”. Het woord vader betekent in het Arabisch tevens “bron”. Een andere theorie is dat het Baphomet is samengesteld uit twee Griekse woorden. Het zou dan iets van “Onderdompeling is Wijsheid” betekenen.’

    Hoewel er twijfel is lijkt mij mede door al de ellende, bloeddorst en wreedheid die dit geloof veroorzaakt het eerste het meest logisch.

    Like

  • Driek zegt:

   Wat een fantastisch geschreven artikel.

   Like

 2. Daiyu-ninja zegt:

  Mooi stuk. Boeiend en leerzaam.

  Like

 3. G.Deckzeijl zegt:

  Sybrand Haersma Buma(ook cda*) is er ook achter gekomen dat Turkije nog lang niet klaar is
  om EU-lid te worden. Kan ook niet. Dat land maakt al eeuwen deel uit van Klein-Azie
  (dubbele punt bovenop de e wil niet). Op die manier kunnen we ook wel gaan onderhandelen
  of China EU-lid wil gaan worden, maar dat gaat sowieso niet lukken, niet alleen vanwege
  de belachelijkheid ervan maar ook omdat ze daar bijna aan de lopende band doodvonnissen
  ten uitvoer leggen. Mijn advies: geen islamitisch bolwerk binnen de Europese Unie..!!!
  Niet vandaag, niet morgen, nooit!
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/22006450/___Turkije_nog_niet_klaar___.html
  *christenen dienen allah, christus denkt anders

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Turkije nog niet klaar? Nee, inderdaad niet. En momenteel helemaal niet!
   Ironisch genoeg waren ze er in de jaren ’20 en 30, onder Kemal Atatürk, veel meer ‘klaar’ voor geweest. Maar niet met deze Erdogan. Het ontbreekt er nog maar aan, dat hij het Ottomaanse Rijk weer in ere herstelt, Mijnheer Deckzeijl!

   Like

 4. G.Deckzeijl zegt:

  Had ik wel verwacht…
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/22006518/__Aangifte_tegen_verkoper__.html
  Ik vind dat de door een seksueel gefrustreerde, Oostenrijkse prentbriefkaartenschilder gescheven waanzin uit de vorige eeuw gewoon te koop moet zijn.
  Anders wordt het als de inhoud ten uitvoer wordt gelegd, zoals met de koran
  het geval is. Maar allahschreeuwers hebben Mein Kampf niet nodig om joden
  te haten, dat deze ze al toen er nog geen koran bestond.
  Mocht ik dat mis hebben, dan hoor ik het wel. Ben nooit te beroerd om er
  wat bij te leren.

  Like

 5. G.Deckzeijl zegt:

  … deze moet zijn: deden

  Like

 6. Auke zegt:

  In het Genesis spreekt God zichzelf niet tegen, Adam en Eva zijn gestorven. En het Boek Genesis is beslist niet overdrachtelijk bedoeld. Dat is de opvatting van de schrijver van het stuk, niet van de schrijver van Genesis zelf. (o.a. God zelf)
  Wat betreft het boeddhisme, een van oorsprong atheïstische variant van hindoeïsme. Er is niets wijs aan het boeddhisme. Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand kan tot de Vader komen, dan door Mij. Dus je kan mediteren tot je een ons weegt, maar er gebeurd niets.
  Wat betreft het satanische aan de islam. Men herkent de boom aan zijn vruchten. Kijk dus wat de vruchten zijn van het Christendom (de huidige westerse beschaving tot aan WO1), de vruchten van het atheïsme ((nationaal)socialisme, communisme, humanisme), de vruchten van de islam of de vruchten van het hindoeïsme of boeddhisme. Zit een heel groot verschil tussen. En kijk goed naar de inspirator van het Christendom: Jezus (de Enige, die voor alle mensen in het verleden, heden en toekomst gestorven is En is opgestaan)

  Like

  • lucky9 zegt:

   Het spijt me echt hierop te moeten reageren. Het nazisme en het communisme zijn de vruchten van het ‘al te doorzichtig’ collectivisme, niet meer en ook niet minder. U beledigt met uw bijdrage derhalve alle rechtgeaarde atheïsten, want die verafschuwen juist voornoemde politiek gestuurde aberraties en vormen bovendien de absolute meerderheid onder de echte atheïsten.

   Dat U hèt humanisme op één rij durft te zetten met het communisme en nazisme brengt me echt in verleiding om de blogregels hier te schenden, wat ik daarom niet doe. Hoe durft U dat eigenlijk aan!? Suggestieve vragen stellen is in feite overbodig, derhalve doe ik dat niet.

   Een christen die geen humanist is, dat is een contradictio in terminis. Vanwege een atheïst, is zulks een verklaring die logischerwijze de schellen van menig bekrompen oog met kleppen zouden moeten doen vallen. Niet de Uwe? Nou ja, mijn verbazing is al lang verteerd.

   Dat U het boeddhisme, waar alle christenen nog zeer véél van zouden kunnen leren overigens, eveneens op de korrel neemt zegt meer over U dan over mij. “Boeddhisme, een van oorsprong atheïstische variant van hindoeïsme”, bent U aan de paddo’s, hasj Xtx of een ander halucinogeen?

   Ik walg van de officiële “linkse kerk” en alle ander “politiek gestructureerde” obediënties van zgn. vrijzinnigheid en pseudo-humanisme, maar een reactie als de uwe brengt me echt waar in verleiding om hen bij te treden tot mijn dood er op volgt. Wat hopelijk niet gebeurt maar dat is een andere zaak en zal U waarschijnlijk worst wezen maar niet de mijne.

   ALLE fanatici zijn de handlangers van Satan (waarin ik overigens ook helemaal niet geloof!) Ook christelijke fanatici ontsnappen niet aan dit logisch oordeel. Derhalve. Begrijpt U wat ik bedoel? Ook blind zijn doet geen pijn!

   De bijdrage van Theresa verdiende echt wel véél beter dan uw … reactie en dienvolgens de mijne. Daarom zeg ik U ook, “toe the loe”! Maar de volgende keer zal ik heus niet zo barmhartig te werk gaan. Wees daar maar van overtuigd!

   Als ik moet kiezen tussen het islamitisch fascisme en het christelijk (of joods) fascisme (jaja) zeg ik: krijg allemaal de tyfus! Als men bondgenoten niet herkent noch wil herkennen maar integendeel bestrijdt, heeft men ze niet allemaal op één rij. Bonux weet U wel, ’n wasmiddel. Alleen uit respect voor Theresa Geissler stop ik deze reactie nù.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Dank je hartelijk voor je bijval, Lucky! En dít wil ik je wel even toevertrouwen:
    Met je 5de alinea (“ALLE fanatici…..enz.”) sla je werkelijk de spijker op de kop: Precies wat ik er mee bedoelde!
    Helaas voor sommige mensen liggen de zaken niet zo eenvoudig zwart/wit.

    Like

 7. Josh Bensen zegt:

  @Therese , ik weet niet of u gelovig bent, (indien niet) , verklaard dit minimaal hoe u aan zulke zwakzinnigheidheid komt. Ik raad u derhalve aan , om de Bijbel toch eens GOED te lezen , de vertaling van de Koran erbij pakt en dan dingen met elkaar gaat vergelijken. U zult dan tot de ontdekking komen dat de Koran deze gruwelijkheden enz enz aan z’n volgelingen OPDRINGT. En dus in naam van ALLAH (Satan) . Verder zult u ontdekken , dat er in de gehele Bijbel niet 1 keer ergens staat dat iedereen die Christus volgt , ook maar 1 van deze dingen zou moeten doen. Het Christendom is de RELIGIE van de VREDE . Daar JEZUS CHRISTUS verzet pleegt ja, maar geweldloos. En ZO behoort het Christendom beleefd te worden. En dus NIET zoals u suggereerd dat in de Middeleeuwen deze gruwelijkheden werden begaan uit naam van de HERE JEZUS CHRISTUS omdat dit zo in de Bijbel staat. En ja, het werd uit naam van de “KERK of GELOOF” gedaan. Maar u verwisselt , de “leer” van ’t Christendom met individuele en persoonlijke MACHTSWELLUSTELINGEN. Niet zomaar klinklare. “ONZIN” neer kladden . Lijkt me verstandiger dat u, (zoals ik al eerder zei , beide boeken GOED leest en bestudeerd , eer u een “mening” neer klad die totaal nergens op slaat. Verder , de onwetendheid van VELE Christenen (Katholieken) in de Middeleeuwen en tot laat daarna kwam voort uit ’t feit , dat de gewone burger destijds absoluut GEEN Bijbel mocht bezitten. (Dit zou namelijk betekenen, dat de “gewone man” zou moeten kunnen lezen enz enz, en DAT wilde men nu JUIST voorkomen , omdat men de gewone man dan niet meer kon onderdrukken en intimideren , zoals de toenmalige MACHTHEBBERS (zowel Kerk als Staat) deden. Daardoor is later dus Martin Luther “opgestaan” en was dus de 1e PROTESTANT tegen de gang van zaken door de toenmalige kerkelijke heerschappij. (Rooms Katholieke kerk). Verder , mijn vrouw is ’n bekeerd Islamitische. Zij kan u van “A” tot “Z” uiteen zetten HOE SATANISCH de Islam is. Simpel voorbeeld : Uit de Bijbel en uit de Koran. De Bijbel zegt : “de HERE Jezus Christus , Heerser over Hemel (niet de lucht , zoals Engelse vertaling van SKY) en Aarde, terwijl de Koran zegt , Allah heerser over de Aarde en de Lucht. (Niet HEMEL, zoals wij bedoelen met het HEMELSE PARADIJS). Degene die de Aarde mag “terroriseren” , gedurende ’n X-aantal eeuwen met goedkeuring van de ALMACHTIGE HERE GOD “YAHWEH” , satan Lucifer.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Dat is úw mening en dat staat U vrij. Ik -en met mij mijn bronnen- hebben er een andere kijk op.
   En mijn overtuiging is dat het iets te gemakkelijk is om alle kwaad, dat men over de hele wereld signaleert, aan Satan toe te schrijven: Als Christen, die zich nadrukkelijk van Satan distantieert, denkt men op die manier al snel, zelf niet in dergelijke fouten te kunnen vervallen.
   En dat is dus een misvatting, alleen al doordat men daardoor al te gemakkelijk in de valkuil van de hoogmoed trapt. En wàt was ook alweer één van de zeven hoofdzonden?
   Júist…..
   Overigens heeft U gelijk als U vermoedt, dat ik niet bepaald gelovig of bijbelvast ben; ik zie meer in een levensopinie, waarin op z’n tijd àlle elementen vertegenwoordigd zijn. Zonder er een etiketje op te plakken. En juist daarom ben ik falikant tegen de Islam, wat één en al etiket is. -Om van de bloeddorstigheid maar te zwijgen.
   Maar juist dàt maakt de Islam in mijn ogen zo vreselijk verkeerd: Hij is ervan overtuigd, het GOEDE te doen, door te onderdrukken en bloed te vergieten. Dàt is het allerergste!
   En zwakzinnigheid, zei U? Weest U liever wat voorzichtig met dergelijke termen, Mijnheer Bensen: Ook U kent de absolute waarheid niet. Net zo min als ik of wie dan ook.

   Like

 8. Tom Hendrix. zegt:

  Ik heb respect voor het stuk van Theresa Geissler, wat betreft haar intentie. Toch sluit ik mij aan bij de reactie van @ Josh Bensen, van: 17.15. uur. Het is waar dat de Verlichting, veel ten goede heeft gekeerd, en ik heb mij zeer verdiept in het boek van Immanuel Kant, filosoof en hoogleraar, te weten; ” Religie binnen de grenzen van de Rede”. In dit leerzaam boek, doet Kant- die nota bene niet gelovig was- de uitspraak dat het CHRISTENDOM alle kenmerken heeft van een REDELIJKE RELIGIE. Hij schrijft zelfs; “Zedelijk en moreel handelen, is een blijk van Godsbesef”.
  Verder ben ik het met Theresa wel eens, dat er TERECHT een SCHEIDING dient te zijn tussen KERK en STAAT. Daarbij refereer ik aan de filosoof Montesqieu, met zijn TRIAS POLITICAS, grondlegger van onze democratische samenleving. Montesqieu onderscheid de 3 machten als volgt:
  De wetgevende macht, het parlement,
  De Uitvoerende macht, Justitie,Politie, en alle Overheidsdienaren die belast zijn met bijzondere Wetten volgens artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht.
  Deze samenleving, daar kies ik als -weliswaar- kritisch CHRISTEN – voor, met volle overtuiging.
  Verder, zie ik ook een levensgroot VERSCHIL tussen mijn VERLOSSER JEZUS CHRISTUS, en MOHAMMED en ALLAH. Jezus is volkomen LIEFDE, en de ISLAM = HAAT. Ik baseer mij hier met name op het boek van: IBN WARRAQ: ” Weg uit de ISLAM- Getuigenissen van Afvalligen”, uitgegeven bij Meulenhoff pers.
  Ergo et ego, ik heb respect voor je fantastisch werk Theresa, met de productie van het artikel, maar ik vind wel dat ik enige nuance mocht aanbrengen. Verder staan WIJ zowel Christenen, als niet-gelovigen voor een zeer zware taak, namelijk: HET STOPPEN VAN DE ISLAMISERING VAN NEDERLAND. Ik groet je Theresa, met de spreuk: ” SOL TIBI LUCEAT!”.

  Like

 9. Tom Hendrix. zegt:

  Een kleine aanvulling: de 3e onderscheiden MACHT is de RECHTERLIJKE MACHT. Enig concentratieverlies komt ook bij mij voor.

  Like

 10. Tom Hendrix. zegt:

  De ISLAM is het GIF en de KANKER der WERELD. Het zijn GEEN MENSEN, maar MONSTERS deze GORE PRIMATEN. Ik heb nou net nog een filmpje gezien, waarop een MOSLIMMONSTER een MENS DE STROT DOOR ZAAGT. VUIL GOOR TERINGGEDROCHTEN DAT ZIJN HET!

  Like

 11. Josh Bensen zegt:

  @ Therese , De absolute waarheid staat in Joh. 14:6 . “Ik ben de Weg , De Waarheid en Het Leven, niemand kan tot de Hemelse Vader komen dan via MIJ “. Zoals de Here Jezus zei. Maar het is u vrij om dit te accepteren of niet. Net als ieder ander. Ik heb de waarheid van binnen in mijn hart. Wat niet wil zeggen dat ik “perfect” ben en zonder fouten en/of zonden. Daarvoor is de Here Jezus Christus aan het kruis voor ONS mensen gestorven. Niet alleen voor de Christenen (maar de gehele mensheid. Als men de Islam mag geloven , is de kafir (ongelovige) dus bij voorbaat gedoemd om zowel te lijden op aarde als in de hel . Heb je dus hoe dan ook voor niets geleefd. Ook zegt de Islam , dat iedereen eerst naar de hel gaat en dan in afwachting van….te horen krijgt of je naar boven (hemel) mag of beneden moet blijven. (Nou dan zul je dus maar als “ongelovige” worden geboren , “fijne godheid is dat , die je dus willekeurig lekker laat creperen op aarde en in de hel. Daar zit ‘em ’t verschil tussen Christendom MET zekerheid op verlossing en opname in de hemel en bij GOD te zijn . Door eenvoudigweg te aanvaarden dat Jezus de Zoon van GOD (en GOD zelf is) en dat HIJ je vergeeft indien je ook oprecht om vergeving vraagt . Deze zekerheid KAN de Islam niet geven daar de ISLAM Satan vertegenwoordigd. Met al zijn ellende. Wat u verder zegt over de studie ivm al die zogenaamde Satansverenigingen…die zullen allemaal wel op waarheid berusten. Maar nogmaals, vergelijkt u de Bijbel en de Koran vertaling maar eens met elkaar en maak daar eens een artikel over . Dan kan ik u verzekeren dat u tot dezelfde conclusie komt als wat ik u ze net heb beschreven. Het staat u uiteraard vrij om te geloven wat u wil en het is ook zeker niet dat ik u tot ’t Christendom probeer op te dringen. Enkel en alleen u ervan bewust te maken dat u NIET de volledige waarheid over het Christendom verteld. En daarnaast de gruwelijkheden begaan namens de kerk verward met de LEER van de kerk. Wat dus absoluut het tegenovergestelde is . En zeker met de LEER van de Islam, die deze gruwelijkheden dus wel LEERT (en erin hamert ) bij z’n volgelingen. Dat is.de zwakzinnigheid die ik bedoel.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   U wordt al wat milder in uw oordeel, zo te lezen, waarvoor mijn respect.Het is echter niet mijn intentie om de volledige waarheid over het Christendom te gaan verkongigen, daar ik niet van mening ben, dat dit op mijn weg ligt. Overigens beweer ik in feite niets anders dan U aangaande de Leer en de gepleegde gruwelijkheden: De Islam is weerzinwekkend omdat zij beide, zoals zij het praktiseren, als het GOEDE beschouwen.
   Voorts ben ik niet van plan, de bijbel of de koran nader te gaan bestuderen. Dat ligt niet op mijn weg, zoals ik al zei.U zegt zelf, dat het niet uw bedoeling is om mij iets op te dringen, maar soms valt het handhaven van dat goede voornemen jullie, bijbelvaste christenen, die er zelf zo gelukkig mee zijn wel wat zwaar, is het niet?
   Ik had dit soort tegenwerpingen al verwacht, vóór ik dit artikel begon te schrijven, maar ik kan U verzekeren, dat ik zeker in dit geval vierkant achter de inhoud sta.

   Like

 12. Josh Bensen zegt:

  @Theodore , dank voor uw steun. Ben het volledig met u eens. Ook ik ben het eens met mevr. Therese , dat haar stuk ’n duidelijk onderscheid geeft van de verschillende “ideologieen , religies e.d. En dat wij als hetzij Christelijke gelovigen als ook NIET gelovigen er aan moeten werken om de islamisering van zowel NL als de rest van de wereld te stoppen. Het gaat me gewoon enorm aan ’t hart dat mensen ZO blind en doof kunnen zijn voor dit soort terreur. Zeker de NL politiek.

  Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @ Josh Bensen 19.27. uur. Ik heb de oproep gedaan om zowel als christenen, alsook als niet gelovigen een front te vormen tegen de islamisering in Nederland. Verder heb ik, veel respect voor Theresa Geissler, die ik heb leren kennen als een zeer integere persoonlijkheid.

   Like

 13. oogenhand zegt:

  Reblogged this on oogenhand and commented:
  Eindelijk aandacht voor de theologische dimensie. Is het Christendom Shaytanisch? Laten we maar weer eens de drie Eenheden erbij halen. Eenheid van Heerschappij, Eenheid van Aanbidding, en Eenheid van Namen en Eigenschappen.

  Like

 14. oogenhand zegt:

  Dit hele verhaal vooronderstelt manicheïsme/dualisme. De islam haat Joden, maar houdt wel vast aan ritueel slachten en ritueel besnijden. Hoe zou een anti-islam moeten staan tegenover deze zaken?
  Ander voorbeeld: stel, iemand zou besluiten moslimmeiden tot prostitutie te dwingen, of anderszins moslims met gelijke munt terug te betalen. Hoe zou een Christen hierover denken, vooral het soort dat de andere wang wil toekeren. Is prostitutie in het Christendom intrinsiek verkeerd, zo ja, dan moet men samenwerken met moslims tegen types die moslims met gelijke munt willen terugbetalen.
  Dualisme is strikt genomen een onhoudbare positie. Volgens Christenen is Satan de aap van God, met andere woorden, tracht op een aantal punten God juist na te doen, in plaats van het tegenovergestelde te doen.

  Like

 15. G.Deckzeijl zegt:

  De rector van de islamitische universiteit(1) Rotterdam weigert excuses te maken voor z’n anti-westerse uitspraken van eerder. Hij vindt dat zijn woorden verdraaid zijn, het vindt dat er leugens verkondigd zijn. Ik vind dat we hier te maken hebben met de zoveelste infiltrant die taqiyya bedrijft en goed weet hoe Het Project werkt.Nos-reportage van 20:00 nog niet actief. Pvda-Kamerlid K.Yücel* gaf ook acte de présence…
  http://nos.nl/artikel/567747-geen-excuus-rector-imamschool.html
  Berichtgeving uit de krant: http://tinyurl.com/qxskvvs
  *>> Meer over K.Yücel via deze link:
  http://tinyurl.com/kpkos2h
  1) sluiten die tent als genoemde infiltrant blijft volharden.

  Like

  • Rudi zegt:

   Die Keklik Yücel lijkt me helemaal van de molen, maar ze zegt niets anders dan al die andere taqqiya-verkopers. Eerwraak is niet islamgerelateerd.
   Nou mevrouw Yücel, 93% van alle eremoorden ter wereld wordt gepleegd door moslims.
   Als bij 93% van alle verkeersongevallen een dronken bestuurder betrokken was, zou dat dan alcoholgerelateerd zijn?

   Islamitische universiteit? Gaan die vrouwen op de foto voor imam studeren, of zo?
   “Ach en wee, wat word ik toch gediscrimineerd in Nederland, ik ga maar naar de Islamitische Universiteit, want dan hoef ik niet naast kufaar te zitten, laat staan naar een ongelovige hond te luisteren;”
   Tjongejongejonge…

   Like

   • Repubikein zegt:

    Kijk, van zo een reactie ga ik heel hard lachen, gevat, ernstig en imho zeer waar, ook al is Gerrit de aangever! Theresa, en alle reageerders, tyvm, de dominee had het vandaag niet beter kunnen verwoorden!

    Like

 16. G.Deckzeijl zegt:

  Aanvulling van 20:51
  Hier is rector Ahmet Akgündüz:
  http://nos.nl/video/567761-turkse-rector-weigert-excuses.html
  (hij lijkt wel erg veel op oud-justitieminister E.Hirsch Ballin…)

  Like

 17. Nederland mijn Vaderland zegt:

  Ik snap niet waarom men de onderdrukking door de RKK en alles wijt aan het christendom. Dat de RKK zogenaamd christelijk zou zijn wil niet zeggen dat het aan het christendom ligt. zoiets suggereren laat wel zien wat voor kennis van het christendom je hebt…
  Allereerst was wat de RKK deed totaal onchristelijk en had niks met geloof te maken. Dat is gewoon een machtsgeile organisatie die het volk onderdrukte doormiddelvan angst en ontwetendheid. Zoals hierboven al gezegt is mochten mensen geen bijbel thuis hebben. Waarom? nou omdat anders de mensen zouden weten dat alles wat de RKK deed niks met het christendom te maken had en ze dus in opstand zouden komen, niet voor niets werd in de kerken alleen latijns gesproken. Als je werkelijk weet wat het christendom precies inhoud zie je meteen dat de RKK niks christelijks aan is. Het punt zit hem in het feit dat men om de een of andere reden altijd een reden willen zoeken om te zeggen wat er niet deugd aan het christendom. Men linkt de daden van een persoon direct aan het geloof.
  Misschien dat u het niet weet, laat ik het dan even kort vertellen, Christenen zijn ook mensen! christenen zijn ook zondaars. Het feit dat je christen bent wil niet zeggen dat je niks verkeerd doet. Elk mens is zondig en maakt fouten. Dat zijn menselijke fouten en staan helemaal los van het christendom. Zoals het feit dat Tom hendriks hierboven zich even niet in kon houden en met tering moest schreeuwen wil niet zeggen dat dat aan zijn geloof ligt. Hij maakt foutjes ik maak ook veel en veel teveel fouten. Want ja wij zijn ook mensen. Zie dat toch eens los van ons geloof. De bijbel heeft nergens gezegd dat het volk dom gehouden moet worden en onderdrukt moet worden door de kerk. Dat zijn menselijke fouten geweest. menselijke honger naar macht. En dat is met zoveel dingen zo. Als ik kwaad word en me niet in kan houden en in de ronte aan het vloeken zou gaan dan is dat mijn schuld ja. Dan denk k later goh shit dat had ik niet moeten doen. Het christendom roept op tot vrede en vergeving. dat is de ware aard van het christendom. En iemand haalt hier de kruistochten aan om weer eens met de vinger naar het christendom te wijzen. Nou ik weet niet of diegene geschiedenis gehad heeft op school…maar de kruistochten waren een reactie op de Veroverings oorlog van…wat een verrassing… de ISLAM. De moslims waren in zandbakland gebieden aan het veroveren en het voor de christenen toen heilige land Israel aan het bezetten. Dat was de reden voor de kruistochten, het beloofde land bevrijden van de islamitische overheersing. Dat slecht vinden is hetzelfde als zeggend dat het slecht was dat de Gealieerden in europa landen om hitler te verdrijven. Tis precies hetzelfde. De islam was net als hitler op veroveringstour, en de christenen starte de kruistochten om de islam terug te dringen en het beloofde land te bevrijden zoals de gealieerden normandie en noord afrika binnenvielen om ons te bevrijden van de nazis. Wees maar dankbaar dat de kruistochten er waren anders had de islam europa overspoeld… Je moet dus de daden van christenen niet meteen aan hun geloof vastplakken.
  De moslims daarintegen, iig veel, doen exact wat de islam hen opdraagd namelijk: Veroveren onderwerpen. Maar natuurlijk is bij moslims hetzelfde geval dat ook zij genoeg fouten maken wat je niet op hun ideologie af moet geven. zoals het hart van je tegenstander opeten en hun ledematen afzagen met een kettingzaag, groepsverkrachtingen, seks met dieren en de rest van de walgelijke dingen staat niet in de islam en zijn menselijke fouten, naja menselijk…dat woord verdiend het niet eens, meer Satanistisch gedrag. maar dingen als joden en christenen achterstellen, vervolgen, onderdrukken en vermoorden etc staat wel in kader met hun monster ideologie en hun grote voorbeeld: mohammed. die liet gaf hun natuurlijk het “goede” voorbeeld welke ze allemaal opvolgen.

  Link de daden van mensen niet direct aan hun geloof. Christenen die slechte dingen doen doen dat omdat de mens van nature slecht is. Vaak juist recht tegen het geloof in.

  Groetjes

  Like

 18. Martien Pennings zegt:

  Ik had gisteravond wat anders te doen en ben niet op deze website geweest, maar ik geloof dat ik even aan het werk moet en wel vanaf deze zinsnede in het bovenstaande stuk:

  “Zoals wij echter constateerden, heeft de islam in principe meer met het christendom gemeen dan beiden lief zal zijn ( . . .).”

  Je hoort nog van me, Theresa.

  Like

 19. Tom Hendrix. zegt:

  @ Nederland mijn Vaderland: 23.31. uur. Bedankt voor deze aanvulling van U. En ja, in mijn kwaadheid, uit ik dergelijke woorden. Maar in principe, zal ik een medemens niets aandoen. Maar toen ik het filmpje weer zag, van het afsnijden van het hoofd van een man, kreeg ik een “rode waas”, voor mijn ogen. En inderdaad, ik ben OOK MAAR EEN MENS. Met al mijn tekortkomingen en gebreken, en NEEN ik BEN NIET PERFECT. Ik besef, dat ik veel fouten en klunzigheden uithaal. Maar uiteindelijk, is mijn hoop op de LIEFDE die Christus heeft voorgeleefd. HIJ is mijn wegwijzer. En helemaal mee eens, dat de mens- ook ik- geneigd is om ook KWAAD te doen.

  Like

 20. luckybee zegt:

  http://www.hinduism.co.za/kaabaa.htm
  Shiwa is de vernieler, dus eigenlijk Satan in perzoon en Durga zijn vrouw wordt door Mohammed gekozen als de universeel God van de Islam.Allah. Ze is net zo erg als haar Man dus ook een Satan.Een demonische Godin.

  Like

 21. Martien Pennings zegt:

  @Theresa Geissler.

  In feite probeer je in je tekst deze vraag te beantwoorden: wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de beleving van het Kwaad (“Satan”) in christendom en islam.

  Dat is een zinnige vraag.

  De beantwoording ervan is op zich al uitermate ingewikkeld, maar je maakt het tot een onmogelijke opgave door er de beantwoording van een irrelevante vraag doorheen te mengen.

  Deze irrelevante vraag luidt: lijkt de islam op een marginale anti-christelijke opstandigheids-&-egoïsme-cultus die in allerlei vormen eeuwenlang in de westerse wereld heeft bestaan en die onder de verzamelnaam “Satanisme” gevat wordt?

  Heeft iemand trouwens ooit beweerd dat de islam op die marginale anti-christelijke secte lijkt?

  Door het tegelijk willen beantwoorden van de irrelevante vraag en van de zinnige vraag, wordt je betoog zo ingewikkeld dat ik werkelijk niet meer in staat ben het te volgen.

  In het algemeen proef ik twee dingen in je betoog: je gaat er veel te veel van uit dat islam en christendom “oorspronkelijk” erg verwant waren en dat pas de Verlichting het christendom moreel boven de islam heeft uitgetild. Dat is niet zo: in de redelijke en gewetensvormende oerkern is het christendom al essentieel veel beter dan de islam. De Joods-Christelijke traditie maakte de Verlichting mógelijk. Het is zelfs zo dat nu juist de islam de Verlichtingspotentie van de Joods-Christelijke traditie eeuwenlang bevroren heeft. Je moet nog maar eens goed kijken naar wat Emmet Scott heeft verteld, hier http://bit.ly/136isIs en hier http://bit.ly/16tri7T .

  LEES VOORAL DEZE SAMENVATTING DOOR SCOTT ZELF:

  WAT ALS ER GEEN ISLAM ZOU ZIJN GEWEEST?

  Hoe zouden dan, zonder de islam, de gebeurtenissen zich ontwikkeld hebben? Natuurlijk kan dat niet met zekerheid gezegd worden, maar het lijkt voor de hand te liggen dat de “middeleeuwse wereld zoals wij die kennen nooit zou zijn ontstaan. De periode die wij nu de Middeleeuwen noemen, zouden zeker een stuk minder “middeleeuws” zijn geweest en een stuk meer Romeins. Het is waarschijnlijk dat Byzantium het proces zou hebben voortgezet, dat in de zesde eeuw al behoorlijk ver was voortgeschreden: het op hoger niveau brengen van het culturele niveau van het Westen. De breuk tussen Byzantium en Rome zou misschien niet hebben plaatsgevonden of zou niet zo bitter zijn geweest, en er schijnt weinig twijfel dat West-Europa haar “Renaissance”, oftewel het heropleven van de klassieke beschaving, veel eerder beleefd zou hebben: misschien een half millennium eerder. Inderdaad: het is waarschijnlijk dat in de late zevende eeuw het hele westen van Europa zou zijn gaan lijken op het toenmalige Byzantium, met expanderende steden en een florerend cultureel en intellectueel leven. De rooftochten van de Vikingen zouden niet hebben plaatsgevonden of ze zouden tenminste niet zo destructief geweest zijn. Er zouden geen kruistochten zijn geweest, want er zou geen islam zijn geweest om ze tegen te beginnen. Het ontbreken van invloed van moslim- en Viking-invloed zou zeker bijgedragen hebben aan de ontwikkeling van een vreedzamere cultuur. Het is twijfelachtig of zonder de islamitische inwerking de bijzonder giftige vorm van antisemitisme, dat Europa vanaf de elfde eeuw karakteriseerde, opgekomen zou zijn. Het ontbreken van een externe en gevaarlijke vijand als de islam zou de ontwikkeling gehinderd hebben van de paranoia die Europa in zijn greep kreeg inzake de kwestie van ketters en “hekserij”. Waarschijnlijk zou er ook geen Inquisitie zijn geweest. En zonder het islamitische voorbeeld van de slavernij, zou al bij zijn ontstaan het contact met de autochtonen van de Nieuwe Wereld [Amerika] heel anders zijn geweest, net zoals de relaties met de volken van sub-Sahara-Afrika.

  VOORTS THERESA, ZOU JE NAAR AANLEIDING VAN DEZE ZINSNEDE VAN JE – “DE KRIJGSZUCHT DIE DE ISLAM EIGEN IS, VOND MEN BIJ HET CHRISTENDOM BIJVOORBEELD TERUG IN DE KRUISTOCHTEN ( . . .)” – NOG EENS DEZE PASSAGE BIJ SCOTT MOETEN LEZEN:

  ZONDER ISLAM GEEN VERWILDERING EN GEEN KRUISTOCHTEN

  We moeten ook niet vergeten dat gedurende de eeuwen die volgden op de Eerste Kruistocht, waarin men zou kunnen aannemen dat christenen in Europa geheel gewend waren geraakt aan het idee van het vechten en doden voor Christus, er veel bewijs bestaat dat dit niet gebeurde. Het idee van geweld in naam van Christus was, in de woorden Riley-Smith, “zonder precedent” toen dit in de elfde eeuw voor het eerst werd gepropageerd. “Het idee van een vrome oorlog was dermate radicaal”, zegt Riley-Smith , “dat het verassend is dat er geen protesten schijnen te zijn geweest van vooraanstaande clerici.” Hoe dat ook zij, christenen konden nooit echt op hun gemak zijn met dit idee en het enthousiasme voor kruistochten nam snel weer af.

  Riley-Smith schrijft verder dat na het succes van de eerste kruistocht de opvolging van nieuwe rekruten zelfs direct opdroogde binnen die groepen en families, die deze het sterkst ondersteund hadden. Deze keerden weer terug naar de traditionele niet-militaire pelgrimages naar het Heilige Land. Ook moeten we van individuele uitlatingen nota nemen, zoals die van Roger Bacon, een Engelse Franciscaan omstreeks 1260, die het idee van kruistochten op zich kritiseerde door te argumenteren dat zulke militaire acties de vreedzame bekering van moslims zouden verhinderen. Plaats dit eens tegenover de islamitische instelling, waarin alle soldaten die in de Jihad sterven “martelaren” zijn die gegarandeerd direct beloond worden met 72 maagden in het paradijs.

  Dit contrast weerspiegelt zich ook zeer duidelijk in de woorden van Gregory Palamas, een orthodoxe Metropoliet, die zich in het jaar 1354 in Turkse gevangenschap bevond:

  . . . deze gemene, door God gehate mensen pochen erop dat zij de Romeinen [Byzantijnen] door hun liefde voor God overwonnen hebben . . . Ze leven van pijl en boog, zwaard en uitspattingen, ze genieten ervan om slaven buit te maken en zich over te geven aan moorden, brandschatten en plundering . . . en niet alleen begaan zij deze misdaden, ze geloven ook – wat een dwaling – dat hun God dit goedkeurt.” We moeten niet vergeten dat, toen de Spanjaarden de verovering van de Nieuwe Wereld begonnen, de grote meerderheid van de excessen gepleegd werd door individuele en ongecontroleerde avonturiers, op wie de Koninklijke en kerkelijke autoriteiten weinig toezicht hadden. Bovendien mogen we niet vergeten te vernoemen dat het te danken was aan de enorme en volgehouden druk van de kant van vele humane en moedige clerici dat het gebruik om de oorspronkelijke bewoners van de Nieuwe Wereld tot slaaf te maken uiteindelijk werd opgegeven.

  Het zou dus fout zijn om te denken dat te midden van de Kruistochten, de Inquisitie en de kolonisering van Amerika, de oorspronkelijke geest en leer van de Timmerman uit Galilea onherroepelijk verloren was gegaan. Niettemin legde de gewelddadige wereld waarin de kerk zich bevond een enorme druk op; en de boodschap van Christus werd zonder twijfel verdund.

  Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @ Martien Pennings: 12.03. uur. Prima deze uitleg. Het geeft precies weer wat het christendom is, en de tegenstelling van de islam. De islam is inherent aan geweld, moord en doodslag. De islam heeft in 1400 jaar tijd plm. 278 miljoen slachtoffers gemaakt.

   Like

  • Theresa Geissler zegt:

   @Martien Pennings, 12.03u.Je zeer boeiende reactie op mijn artikel, Martien, vraagt om een waardig antwoord. Ik zal bij deze proberen, aan dit vereiste te voldoen.
   Allereerst: Jij meent in mijn betoog de -irrelevante- vraag te bespeuren: “Lijkt de Islam op een marginale, ani-christelijke opstandige en egoïstische cultus, die in allerlei vormen eeuwenlang in de westelijke wereld heeft bestaan en die onder de naam satanisme gevat wordt?”
   Je hebt gelijk als je deze vraag irrelevant noemt, want ik stel hem in het geheel niet.
   Voor mij heeft het al vanaf het begin vast gestaan, dat de Islam, hoe verwerpelijk ook, met het satanisme niets te maken heeft en als ik dat al in mijn betoog uiteen probeer te zetten, dan toch zeker niet door me af te vragen of ze op elkaar zouden lijken. Het punt is hier in feite, dat niet ík het me afvraag, maar een groot aantal mensen die het christendom als richtsnoer in hun leven beschouwen en die tegelijkertijd zó tegen de Islam gekant zijn -met alle reden overigens- dat zij voetstoots -en gemakshalve- aannemen dat alle gruwelen die zij bij de Islam waarnemen wijzen op principes, die totaal tegengesteld zijn aan de hunne en derhalve dus wel die totale tegenstelling moeten representeren. Met andere woorden, het satanisme als ultieme tegenstelling van het christendom.
   Maar dat is nèt een stap te ver en te simpel. Dat is mijn oprechte overtuiging.
   Je weet, denk ik wel, dat ik niet echt bijbelvast ben en de bijbel zelf niet als richtsnoer verkies. Toch zou ik hier de vergelijking willen trekken met het verhaal van de Farizeeër en de Tollenaar. (Uit het NIeuwe Testament, jawel.) De Farizeeër vergeleek zich, zelfgenoegzaam, in de Tempel met de Tollenaar, die uit hoofde van zijn beroep aanwijsbaar mensen oplichtte en bestal. HIJ, de Schriftgeleerde, deed dat niet, integendeel, hij stelde zijn leven volledig ten dienste van de religie en was ‘dus’ een voortreffelijk mens. Bovendien één die het wíst. Hierbij vergat hij echter, dat hij zich weliswaar niet schuldig maakte aan diefstal en/of oplichterij, maar wel aan, iets minder direct aantoonbaar, hoogmoed, bigotterie en het kweken van vooroordelen, om maar een paar zonden te noemen, die even schadelijk voor anderen kunnen zijn. Wanneer de zich christen noemende westerling alle fouten die hij bij de Islam ontwaart afdoet als ‘satanisme,’dan imliceert dat, dat hij ervan uitgaat, nóóit in dezelfde fouten te kunnen vervallen. Nu zal dat in de praktijk ook bijna nooit zo zijn, -onze cultuur en geschiedenis hebben daar het hunne aan bijgedragen, maar het is wèl zaak, zich te blijven realiseren, dat de gruwelen van de Islam niet worden veroorzaakt door SATANISME maar door FANATISME. En het hoeft geen betoog, dat fanatisme altijd en overal op de loer ligt, niet alleen binnen de Islam.
   Ik heb in geen geval ergens bedoeld dat Christendom en Islam verwant zijn. Dat ZIJN ze gewoon niet. Ik heb wel beweerd, dat ze bepaalde overeenkomsten vertonen, wat mijns inziens niet hetzelfde is. Wat jij in zekere zin beweert, dat deze overeenkomsten werden geaccentueerd door de opstelling van diezelfde Islam, die het christelijke Westen wel noopte tot meer strijdvaardigheid ter overleving is zeer zeker waar. -Damen met de plundertochten van de Vikingen, weliswaar, maar tóch. De eeuwige dreiging, die er eeuwenlang van de Islam uitging heeft uiteraard ook haar weerslag gehad op de culturele vorming van Europa: De Byzantijnse invloeden waren in de 8ste en de 9de Eeuw wel een relatief korte periode aanwezig -Karolingische Renaissance- maar dat alles raakte, mede door de eeuwige onrust weer in verval, veroorzaakt door de plundertochten van de Vikingen, het uiteenvallen van het rankische Rijk onder de drie kleinzoons van Karel de Grote en, jawel, inderdaad de islamitische dreiging, die aanleiding gaf tot de Kruistochten en -daar ben ik me terdege van bewust- NIET andersom.
   Het is ook aan deze periode te wijten, dat hetChristendom geneigd was., meer terug te grijpen op het toch nogal gewelddadige Oude Testament, in plaats van het humanere Nieuwe Testament van Jezus Christus. Dat is allemaal waar,al praat het sommige wandaden, in het christelijke wèsten begaan tegen mensen, natuurlijk niet direct goed. Het is altijd zaak, voor de eigen fouten oog te blijven houden. -Zie de Farizeeër en de Tollenaar. Dat de Joods-Christelijke traditie de verlichting mogelijk maakte is eveneens een feit. -Wellicht werkte de gedachtenwisseling tussen beide religies onwillekeurig louterend, al valt het niet te ontkennen, dat het westerse Christendom zich eerder eveneens schuldig heeft gemaakt aan Jodenvervolging.
   De woorden van de door jou aangehaalde Gregory Palamas, tenslotte, weerspreken mijn opinie in feite evenmin: Hij constateert met verbijstering, dat moslims gelóven, dat hun GOD hun handelwijze goedkeurt. En dat is dan ook zo: Allah is hun GOD. De islamitische tegenhanger van Satan, Shaytan, kennen zij ook, maar zij verwerpen hem, zoals christenen Satan verwerpen. Zij dènken, het goede na te streven en het kwade te verwerpen. Dat zij dit op een totaal verkeerde manier doen, doordat zij, anders dan de westerlingen, de Leer van Jezus, het humanisme èn de Verlichting hebben moeten missen, wil nog niet zeggen, dat zij -bewust- het satanisme bedrijven.
   Dat hebben zij nooit gedaan.En het heeft ook niets met elkaar te maken.
   Juist daarom is het zaak, voor alle andere geloven, en zeker ook voor het Christendom, om uit hun wangedrag lering te blijven trekken en op de eerste plaats elke vorm van FANATISME buiten de deur te houden. En niet simpelweg te stellen: Ik ben Christen en wat de Islam doet is satanisch, dús hoef ik niet bang te zijn,dat ik ooit in dezelfde fout verval. Dat is te simpel gesteld en bezijden de waarheid. Klein voorbeeld tot besluit: Als een oprechte Christen met de beste bedoelingen stelt: Man en vrouw zijn wel gelijkwaardig, maar ze hebben een andere rol, dan treedt hij reeds in de voetsporen van diezelfde fout.
   Daar moeten zéker christenen op alert blijven. En niet de gemakkelijke -Farizeïsche weg kiezen.
   In feite is dàt het, wat ik met mijn artikel heb willen uitdrukken.

   Like

 22. Tistochwat zegt:

  Iedereen mag van mij een religie hebben, zolang
  – ik er maar geen last van heb
  – het mij niet wordt opgedrongen en
  – het mij niets kost.
  Ik heb mijn eigen ‘religie’ na de Bijbel te hebben gelezen.
  Ik hoef niet tot een bepaalde ‘groep’ te behoren die in groepsverband God aanbidt, dient en toezingt.
  Hetgeen er in deze wereld gebeurt, staat in de Bijbel beschreven en ik vind het uitermate boeiend dat de profetieën in vervulling aan het gaan zijn.
  Ik vind het toch zó jammer dat ik geen gelukzalige gevoelens heb die bij Bijbelkennis horen.
  Een gelukkige Christen ziet geduldig uit naar zijn verlossing, ongeacht hoe lang dit zal duren.
  Ik heb geen geduld; ik vind het gedonder in deze wereld zo langzamerhand wel genoeg geweest.

  Beste Theresa, zoals u islam-satanisme beschrijft, had ik het nog niet bekeken.
  Ik ben het met u eens dat elke vorm van dwang, fanatisme en zelfs wreedheid bij een ‘religie’ een kwalijke zaak is en alleen daarom al wil ik me niet bij een religie aansluiten.
  Ik wil vrij zijn…

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Je hebt in ieder geval begrepen, wat ik ermee wil zeggen, Tistochwat: Dat satanisme NIET de oorzaak is van de gruwelijke eigenschappen van de Islam.
   En dat is heel fijn!

   Like

 23. Joop Klepzeiker zegt:

  Ach ik zal het maar eens op mijn manier zeggen.

  Satan is diegene die die spijkers van inferieure kwaliteit geleverd heeft om de kruishanger te nagelen, gewoon een deugdelijk Duits product van VA stahl had een oplossing geweest nietwaar .

  Maar ach wat lul ik nu weer uit den nek

  Lucifer als de brenger van licht in de vn

  De lucist trust ( lucifer trust ) is een ngo van de vn en de spirituele basis

  en wie waren de voorlopers van de vn en wat waren o.a enkele kopstukken bij de oprichting van de vn , yep zo is de cirkel weer rond van spijkers naar de vn, leuker kunnen we het niet maken.

  Maar zo te lezen hier doet het gereedschap nog steeds zijn werk, is dan ook gemaakt van beter materiaal dan die spijkers.

  Satan ( lucifer ) de brenger van licht gaat er een olielampje branden ?

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Bij mij dus wèl. Het is de vraag bij wie nog méér…….

   Like

   • Joop Klepzeiker zegt:

    Ik kan er niet aan ontkomen maar ik moet dit toch echt belonen.

    omdat ik mentale virtuositeit best kan waarderen doe ik je dit toekomen

    Sadao Watanabe “The Shadow of your Smile”

    maar je mag ook even naar dit luisteren , het is maar een nummertje , maar je kan de rest op het net vinden

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Wat schitterend, Joop! Het mooiste compliment, dat mogelijk is!
    Héél hartelijk bedankt!

    Like

 24. Nederland mijn Vaderland zegt:

  @Theresa Geissler
  Met jouw stelling dat islam niks met satan te maken heeft ben ik het totaal niet mee eens.
  Er werd ergens gezegt hierboven in een reactie, ik weet niet of jij dat was of een ander maar dat doet er verder niet toe, Dat islam in sommige dingen hetzelfde is als het christendom en dus niet satanistisch is. Dit slaat compleet de plank mis. Degene die dat beweerd weet niet goed wie Satan is en hoe hij tewerk gaat. Mensen denken bij satans werk direct aan de meest gruwelijke dingen waar geen vorm van goedheid in kan zitten. Dat is 100% onwaar. zoals in het artikel als genoemd werd is Satan Lucifer. Hij was de Hoogste der Engelen en het machtigst. De engel des licht. zoals de bijbel hem omschrijft was hij het mooiste wezen dat God schiep en behalve dat ook zeer wijs. Satan maakt daar ook gebruik van. Natuurlijk gaat hij niet op de grootst mogelijke horror manier mensen verleiden. Hij was de engel des lichts. Dat is ook de manier waarop hij zich manifesteerd. Zo werkt hij ook in de islam. Het doet zich voor als de Religie van vrede, maar handeld als het kwaad. Datzelfde zal hij doen wanneer de Antichrist verschijnt. Denk je werkelijk dat hij de wereld aan zijn voeten krijgt door duivels te handelen? nee natuurlijk niet! Hij doet zich voor als de brenger van Vrede (engel des licht). zoals de bijbel zegt hij heeft 2 hoorns als die van het lam maar spreekt als de draak. Dat is hoe satan tewerk gaat. Zo doet hij dat ook met de Islam. De islam doet zich voor als het de religie van vrede, maar spreekt als de draak. Dat zie je wel in het handelen…Oorlogen Haat vervolgingen van christenen en joden, onderdrukking. Overal waar de islam opduikt komt rotzooi. En hier in het westen de mensen zoet houden met lieve woordjes van vrede maar ondertussen…Het is satanistisch, het is precies hoe satan tewerk gaat. Doet zich voor als de engel des lichts maar handeld als het kwaad. Satan zelf was de engel des licht en weet als geen ander hoe hij zich als dat moet voordoen. Hij is sluw en slimmer dan enig mens en weet hoe hij de mens moet verleiden

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Met wat U beweert kan IK voor zeker 98% instemmen. Vreemd, dat U dan zelf niet door heeft, dat de Islam totaal anders te werk gaat dan Satan.
   De moslims kunnen zoveel zeggen over religie van vrede en dergelijke; hun daden logenstraffen hun woorden zodra die uitgesproken zijn. Zo zou Satan dus absoluut niet te werk gaan. Als de moslims echt door hèm geïnspireerd zouden worden, zouden ze hun schrikbewind op zo’n geraffineerde manier uitvoeren, dat er buiten hun grenzen veel minder van te merken was. Dan zouden ze, voor zover ze hier woonden, hun dochters toestaan, zich bijvoorbeeld neutraler te kleden en hen niet tot het dragen van hoofddoeken verplichten. Ze zouden door hebben, dat die uiterlijke zaken westerlingen afstoten en dat ze hen zo minder voor hun karretje gespannen krijgen. Maar zo slim zijn ze niet: In demonstraties blèren ze onverdroten: Islam will dominate the world en Death on Israel (of iets dergelijks) Stom, stom…… Komt allemaal, doordat ze er zelf van overtuigd zijn, een góede zaak uit te dragen. Ik zeg het U nog eens: De aanbidding van Allah is verschrikkelijk en met de vreselijkste gevolgen, maar echt geen bewuste aanbidding van Shaytan.
   Satan -als U dat dan per sé zo wilt stellen, zou nog eerder een rol kunnen spelen in het feit, dat de talloze goedmensen zo doof en blind blijven voor die verschrikkelijke realiteit en totaal niet alert worden. Dàt is sluipend, dàt is absoluut fataal. Maar evenmin bewust, want een behoorlijk deel van de goedmensen denkt in alle ernst, dat zij oordelen vanuit Christelijk-humanistische principes.
   U zegt, dat Satan onnoemelijk sluw is….Wel, dan kunt U, dacht ik, ook bereid zijn, te aanvaarden dat de werkelijkheid onnoemelijk complexer in elkaar steekt, dan U of ik of wie dan ook kan waarnemen.
   Nog één aanvullende opmerking over die dochters, waar ik het net over had: Die zouden als het om een satanische religie ging, helemaal niet zo ingepakt en onderdrukt worden, want Satan is -volgens elk geloof- de absolute tegenstander van God/Allah en man en vrouw zouden dan binnen hun cultuur gelijk aan elkaar zijn, d.w,z. vrouwen zouden niet eens een ‘andere rol’ hebben, zoals het Christendom óók nogal eens predikt.
   Maar ziet U het uiteraard zoals U verkiest.

   Like

  • Tistochwat zegt:

   Er staat inderdaad in de Bijbel: “Satan verandert zich voortdurend in een engel des lichts”.
   En: “Satan is de heerser van de wereld”.
   De werken van Satan zijn niet altijd herkenbaar als zijnde diens werken.

   Ik begrijp echter ook wel wat Theresa duidelijk heeft willen maken.

   Like

 25. pineut zegt:

  2 Kleine Theologische aanvullingen

  1. Adam & Eva bezaten het eeuwige leven, niet aan verderf en vergankelijkheid onderhevig. Door van de boom v/d kennis van goed en kwaad te eten verspeelde zij hun eeuwige leven en moest God hen en de satanas buitensluiten opdat het kwaad niet ook eeuwig zou bestaan. Bemerk hierbij op dat de slang listig de tuin van Eden binnendrong om Adam & eva te verleiden en misleiden. Door het buitensluiten konden zij ook niet langer v/d Levensboom de vruchten eten om hun onvergankelijkheid in stand te houden.

  2. Waarom de islam een theologie van de duisternis & het kwaad is hoeft geen verder betoog. Het gaat echter om een spirituele gesteldheid en geen rationele zoals de vele reacties hierboven. Om te kunnen verstaan dat de islam weldegelijk een duivels satanisch kwaad in zichzelf is die geen eeuwig leven beschoren is moge ook duidelijk zijn. De islam is niets anders als theologische plagiaat v/d tegenstander van God om de mensen te misleiden en verleiden zoals het Genesis verhaal. Dit kwaad wenst graag eeuwig te leven en heeft hiervoor theologische fraude gepleegd door de Torah & de Evangeliën over te nemen aan te passen aan de eigen dogmatiek en is men teruggekeerd naar het pure wetticisme. Wat de islam feitelijk doet is puur jodendom/wetticisme in een jas van bloed overgoten met een saus van moord & doodslag. Dit kan ook niet anders omdat hun god, de vader van hun leer, reeds van den beginne een doodslager was. De Duivel.

  Vr. Gr. Pineut

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Kijk, dààr zou nu nog wel eens iets in kunnen zitten. Maar daarvan zijn ze zichzelf niet bewust, dààr gaat het om.
   Het gaat er ook niet om wie hier gelijk heeft, want dat kan niemand hebben, ik (zeker) ook niet. Het gaat er om dat we ons realiseren hoe complex dit gegeven is en dat etiketten plakken, b.v. ‘satanisch’geen zin heeft. Fanatisme is een reëler kenmerk. Maar dàt ligt overal op de loer, ook andere religies moeten daarop alert blijven. Noem voor mijn part fanatisme een kenmerk van Satan. Maar besef, dat we daarin allemààl kunnen vervallen.

   Like

 26. bezem zegt:

  Satanisch of niet, de islam heeft wat mij betreft wat je in de volksmond “duivelse trekjes” noemt.
  Als je het leven van Jezus en Mohammed vergelijkt, heeft M inderdaad satanische trekjes, want hij paste zijn profetieën precies aan bij zijn eigen lusten en macht over zijn onderdanen. Hij moordde als het hem uitkwam en had seks met wie hij wilde. Hij was enorm op zijn eigen individu gericht. Hij was bij uitstek het voorbeeld van een doorgeschoten satanist: de volkomen afwezigheid van ieder verantwoordelijkheidsgevoel naar de ander toe en de ultieme gerichtheid op het eigen genot. Het enige verschil was dat hij dit rechtvaardigde tegenover zijn volgelingen door te zeggen dat hij al deze dingen deed omdat God het hem gebood en toestond.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   En juist dat laatste zult U een èchte Satanist NOOIT horen beweren. Helemaal NOOIT.
   Dat is -naast vele andere- het belangrijkste verschil.
   Totale onafhankelijkheid is zijn trots. Die verloochent hij niet.

   Like

 27. Gerrit H. zegt:

  Het ‘satanisme’ moet niet als maatgevend worden beschouwd voor ‘satanisch’. Bijvoorbeeld Aleister Crowley of Anton LaVey, beide satanisten, zijn hobbyisten met leerstellingen die echt niet de volle omvang omvatten van het satanische streven dat Gods werk wil vernietigen.
  Evenmin als wat ‘christelijk’ genoemd wordt altijd Gods werk bevordert.
  Dat men zoiets niet beseft, of meent goed te doen, wil niet zeggen dat het niet satanisch kan zijn of onchristelijk.
  Denken dat men goed doet kan de ziel verblinden.
  Met goede bedoelingen heb ik soms de stomste dingen gedaan, met kwalijke gevolgen die eerder satanisch dan christelijk genoemd kunnen worden, bijvoorbeeld door bijbelteksten letterlijk te nemen, in plaats van geestelijk.
  De koran noem ik niet satanistisch, maar wel satanisch, omdat het door verdraaiingen en ontkenningen van gegevens uit de Bijbel de boodschap die de Allerhoogste kennelijk via Israël heeft willen geven om de vallende mensheid te redden ontkent
  Met als dieptepunt het ontkennen van het offer van Jezus Christus.
  Golgotha was het momentum waarin het ‘Ja’ van Mens en God heilig verenigd werd.
  Dat kostte Jezus bloed en Zijn leven, dat kennelijk zonder verbintenis was met de satan, en kracht verleende aan Zijn offer, zodat de dood Hem niet kon houden en de weg opende tot God.
  Volgens de Bijbel is er hierna geen ander offer mogelijk.
  Als het waar is wat er in de Bijbel geschreven is over Jezus, kan ik me dat ook wel voorstellen, namelijk God Die Mens Wordt, en Zijn Bloed geeft als offer lijkt me niet iets voor een herhaling.
  Er staat dat God hierin de volle erfenis teruggeeft aan de mens die ‘ja’ zegt tegen dit ‘Ja’ van God, om niet.
  Dat komt overeen met het paradijsverhaal, waarin alles ook gratis was, en niet afhankelijk van verdienste of naleven van wetten.
  In het ‘Ja’ van God, heeft men geen wet meer nodig, maar wordt die in het hart door God Zelf geschreven.
  Dat is een Bijbelse waarheid, die men niet kan missen als men de Bijbel helemaal leest.
  Doordat geest en ziel ook aan zwaartekracht onderhevig zijn, zal men altijd de Bijbel, het geopenbaarde geschreven woord, nodig hebben om dit voor ogen te kunnen houden: dat Gods Ja inderdaad Ja is, en dat in Jezus het eeuwig leven gegeven is, te beginnen hier en nu.
  Dit nu wordt door de koran ontkend, alsof de Heere God van gedachten veranderd is of heeft gelogen.
  Daarom ben ik geneigd het een satanische inspiratie te noemen, die liegend in het rond gaat.
  In het groot verschilt het dan niet veel van goedbedoelde leugentjes in het klein waarmee ik mezelf soms van alles wijsmaak, bijvoorbeeld uit hebzucht of uit opstandigheid en dergelijke.
  Geloven dat de leugen waar is maakt het juist zo moeilijk om te beseffen wat er gebeurt; daarom houd ik ook van islamitische medemensen, omdat ze geïndoctrineerd zijn hiermee en het in de meeste gevallen niet kwaad bedoelen, en zelfs als ze dat wel doen nog niet altijd doorhebben hoe satanisch het eigenlijk is wat ze belijden en doen.
  Maar de koran en islam haat ik wel, net zoals bijvoorbeeld fascisme, communisme, sektarisme en dergelijke gevaarlijke verschijnselen waarin de duivel komt als een engel des lichts.
  Islam en koran lijken ook verdacht veel op de leugen van de slang in het Paradijs, die zei dat God liegt, maar dat daarmee zelf doet.
  Bovenstaande eerdere reacties komen uit oktober 2013, en inmiddels is het februari 2017.
  Maar het is nog altijd actueel, en de aanleiding dat ik op deze webpagina belandde.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s