De geestesgesteldheid van politiek-correct

Screenshot_3

(Door: Henk V.)

Dit stuk werd door mij geschreven in reactie op:
https://ejbron.wordpress.com/2014/01/18/de-herziening-van-de-holocaust-door-haaretz/

Haaretz is een zeer linkse, dus politiekcorrecte krant. Een paar jaar geleden plaatste ik een corrigerend commentaar op hun site, omdat in een artikel Geert Wilders zwaar te grazen werd genomen. Hij werd omschreven als een levensgevaarlijke, ultrarechtse en racistische volksmenner, die men moest mijden als de pest. Na het lezen van dat artikel was het mij toen al duidelijk dat de linkse mentaliteit in Israël zich eigenlijk in niets onderscheidt van de gangbare opvattingen die hun politieke vrienden in het Westen erop nahouden. Ik ben er dan ook zeker van dat de in de mode geraakte drang om Israël zwart af te schilderen mede wordt gevoed door de linkse anti-Israël stemmen vanuit het thuisland van de Joden zelf(!) en niet te vergeten, ook van Joden elders; want overal waar zich linkse Joden ophouden, hebben die er kennelijk geen enkele moeite mee Israël als een onderdrukkend land aan te wijzen.

Dat vind ik een schandelijke zaak, want van een volk dat zo aan vervolgingen heeft blootgestaan mag je verwachten dat het de compromisloze, destructieve intenties van de vervolgers haarscherp in beeld heeft, zodat geen enkele Jood, links of niet, het ooit in zijn hoofd zou moeten halen dat de mate van weerbaarheid van de Joden ook maar iets zou afdoen aan de intenties van de moordenaars!

Haaretz wilde suggereren dat de Joden in het getto van Warschau misschien beter af waren geweest wanneer zij zich niet hadden verzet tegen de Duitsers. De Joodse Raad in Amsterdam dacht precies langs deze lijn! Deze werkte met de Duitsers mee, organiseerde de Jodentransporten, godbetert!, en dacht daarmee het lot van de Joden te verlichten. Wat een afgrijselijke beoordelingsfout!

Screenshot_14

Haaretz haalde waarschijnlijk dit thema weer boven water, omdat “links Israël” misschien denkt dat de militaire kracht van Israël de overlevingskansen van het land er slechter op maken.

Hoe dan ook, wij kunnen er gevoeglijk van uitgaan dat onder de Israëlbashers, door de bijval van de linkse Joden zelf, een “geruststellende” gedachte zal hebben postgevat: “Wij vertegenwoordigen ook de mening van een belangrijk deel van de Joden zelf, hoor!”  En daarmee kan men de onmiskenbaar gemaskeerde anti-Joodse tendensen in het denken van zich afschuiven…

Voor wie het allemaal niet meer weet, is hier een link over de opstand van Warschau waarover Haaretz zijn dwaallicht laat schijnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Opstand_in_het_getto_van_Warschau

Het politiekcorrect denken is een symptoom van een zeer linkse ziekte. De uitverkoop van onze cultuur en onze waarden, van onze identiteit, onze zelfstandigheid als land, de georganiseerde vermenging van de oorspronkelijke bevolking van ons land met niet-westerse etniciteiten, de overheveling van alle controle over onze financiële middelen naar Brussel, om maar wat voorbeelden te noemen, zijn allemaal bedenksels die zijn ontstaan vanuit het politiekcorrecte denken.

Al deze doelen heten noodzakelijk te zijn om de toekomst veilig te stellen van een land dat in aanleg al zeer stabiel was, cultureel hoogontwikkeld, goed georganiseerd, financieel gezond, ondernemend sterk en succesvol in de handel, de wetenschap en techniek, kortom: Een land dat in elk opzicht op eigen kracht, onder eigen beheer, met een hoog ontwikkeld inzicht in allerlei vormen van samenwerking met andere (handels)partners zichzelf meer dan voldoende had bewezen!

Screenshot_20

Het wordt daarom tijd om onze blik iets scherper te stellen en ons te gaan richten op wezenskenmerken van de Gutmensch-mentaliteit, dat is de geestesgesteldheid van links, van politiek correct (waaraan Haaretz beslist ook lijdt!).

Allereerst moeten we dus vaststellen dat “gutmenschen” per definitie mensen zijn die uit ‘geestelijk linkse bronnen drinken.
Of men zich nu socialist noemt of communist, de gedachten die men bewust of onbewust koestert, put de gutmensch uit de werken van Friedrich Engels en Karl Marx. Die hebben de naam wetenschappelijk onderbouwd te zijn, hoewel ik persoonlijk liever zou spreken van veronderstellingen waarvan men zich bedient wanneer men de uitwerking van de materiële omgeving op het menselijk gedrag probeert te verklaren.

Screenshot_11Volgens links wordt elk gedrag van de mens hoofdzakelijk bepaald door de materiële omstandigheden waaronder die mens verkeert! Dat houdt in dat “links” bij het oplossen van problemen of conflicten steevast kijkt naar de sociale achtergrond waarin die problemen zijn ontstaan. Vandaar de linkse gedachte dat moslimjongeren zich misdragen, omdat ze in een achterstandspositie verkeren.

Een ander punt van belang is dat het linkse denken in principe met religies helemaal niets heeft. Ooit werd door Marx godsdienst als “Opium van het volk” aangeduid. In verschillende “volksdemocratieën” werd dan ook geprobeerd de godsdienst systematisch uit te roeien. Deze afkeer van religie leidt er bij links toe dat men gemakshalve alle religies ongeveer dezelfde intenties toekent. Dat is een van de redenen waarom links geen benul heeft van de grote verschillen die er zijn tussen het joods-christelijke denken en de islam en de gevolgen die dat heeft voor de maatschappij.

Ook moet worden opgemerkt dat er weinig werkelijk verschil is tussen het communisme en het socialisme. Het verschil tussen de twee -ismes is gradueel. Je zou kunnen zeggen dat het communistische drankje minder verdund is dan het socialistische. Het laatste oogt minder dictatoriaal, maar dat is slechts schijn. Het linkse denken is dank zij de Frankfurter Schule en door infiltratie tot norm geworden en kijk maar eens wat er gebeurt wanneer een niet-linkse stem zich overduidelijk als een tegenstem profileert en zich luid laat horen, zoals in het geval van Wilders. Eigenlijk zou links de man het liefst echt lijfelijk willen elimineren!

Screenshot_15

Links beschouwt zichzelf als moreel superieur, omdat men denkt dat alle processen die zich in de wereld voordoen kunnen worden herleid tot kwesties van recht en onrecht, waarbij links altijd denkt de aard van het onrecht precies te kunnen vaststellen en over de juiste methode beschikt om dat onrecht ongedaan maken. Wie zichzelf ziet als de best gekwalificeerde stroming om voor het recht op te komen, wordt vanzelf zeer overtuigd van het eigen gelijk en als gevolg daarvan voor anderen buitengewoon aanmatigend.

In het oorspronkelijke lijflied van links (van communisten EN socialisten!), de ”Internationale”, kan men precies zien wat links altijd heeft beoogd: De tekst is inmiddels voor de moderne Nederlander tenenkrommend en gezwollen geworden, maar toch nog duidelijk genoeg:

 

Links herleidt ALLE problemen en conflicten die met onrecht [‘verwerping’] te maken hebben tot vraagstukken van onderdrukking, onverdraagzaamheid, ten achterstelling, discriminatie, misbruik,uitbuiting en in ALLE gevallen is er DRINGEND BEVRIJDING vanuit de socialistische hoek nodig. Links wil ALTIJD mensen onder een juk vandaan halen.

Screenshot_10Zonder deze probleemstellingen zou links haar bestaansrecht verliezen en haar gevoel van meerwaarde voor de maatschappij, want deze richting dankt haar bestaan aan “bevrijdend bezig” zijn. Links is maar wat blij dat er steeds weer groepen mensen zijn die het moeilijk hebben en gelukkig zijn er altijd nieuwe hulpprojecten te vinden. Vroeger kwam het socialisme op voor de arbeidersklasse vanwege de uitzichtloze levensstandaard van de arbeiders. Daarna richtte links zich op het probleem van de analfabete, kansloze mensheid. (“Allen onverdeeld naar de openbare school”). Zo streed links tegen het probleem van het alcoholisme (de Blauwe Knoop beweging), voor het vrouwenkiesrecht, voor de vrouwenemancipatie, voor de beëindiging van het kolonialisme. Daarna kwamen alle vormen van racisme aan de beurt en natuurlijk de ontwikkelingshulp, waaraan gelukkig steeds behoefte blijft, want het Afrikaanse continent komt maar moeilijk op gang…

Hoe de voorliefde voor de veronderstelde underdog links soms opvallend van koers kan doen veranderen, zien wij in het geval van Israël. Zolang dat land het zwaar had en zich zeer moest wapenen tegen de Arabische staten die het land wilden wegvagen en de Joden de Middellandse Zee in wilden drijven, stond links voor honderd procent achter Israël. Toen in het verdrag van Khartoem de andermaal verslagen Arabische staten hun anti-Israël streven succesvol onder een andere noemer brachten door plotseling – werkelijk voor het eerst! – met het thema “het onderdrukte volk van de Palestijnen” dat door de Israëli’s zwaar belaagd werd (werkelijk een gouden strategische vondst!) – op de proppen te komen, ontdekte links DE werkelijke underdog: het Palestijnse volk dat van Israël geen ruimte krijgt om een eigen staat op te bouwen. De sympathie voor Israël verzwakte, verdampte en uiteindelijk is de linkse afkeer van Israël groter geworden dan de waardering voor dat land.

Screenshot_21

Voor alle typisch linkse thema’s geldt dat de gelovigen in het linkse ideaal er van uitgaan dat – wanneer alle problemen door hun bemoeienissen worden opgelost – de wereld vanzelf beter in elkaar zal steken…

Aan de betrokkenheid bij deze bovengenoemde zaken ontleent links dus het buitensporig groot gevoel van eigenwaarde dat ik al noemde. In hun kringen heerst zo langzamerhand de onbedwingbare opvatting dat de wereld voor verbetering vatbaar is, MITS men de linkse oplossingsprincipes maar hanteert. Elke drang tot bemoeienis met door links geconstateerde achterstandsituaties passen in het kader van wat links “de maakbare maatschappij” noemt. Daar gelooft links heilig in. Een manco bij deze geneigdheid tot ‘volksverheffing’ of ‘wereldverbetering’ is echter de steevast terugkerende neiging om aan de theorie die schuilgaat achter het gekoesterde ideaal absolute voorrang te verlenen boven de werkelijke uitkomst van de beoogde ontwikkelingen.

Screenshot_12

Een triest voorbeeld van zo’n beoogd verbeteringsproject is de EU.

Nogmaals het lijflied van links, “de INTERNATIONALE”:

De linkse blik is NIET nationaal gericht, maar internationaal! Dat is mogelijk een van de redenen waarom links zo verrassend sterk vóór de EU is, want in het hele EU-concept zitten veel elementen die ronduit hoogst asociaal uitwerken! Daarover horen wij links nooit. Onlangs merkte Lodewijk Ascher wat vaag op dat er wel kanten aan de EU zaten die niet zo goed waren, maar niettemin staat de PvdA achter de EU-gedachte.

De redenen voor het werken aan een constructie waarin staten onder dwang(!) moeten versmelten tot één superstaat zijn extreem zwak onderbouwd. Het concept van deze beoogde geforceerde eenwording bestond al vanaf het begin, maar de ontwerpers van “Europa” vonden het beter om goedogende voorstadia te introduceren in de vorm van een steeds sterker wordende vrijhandel tussen een toenemend aantal landen. De Benelux was het beginpunt, daarna ontwikkelde Europa zich via de  E.G.K.S, de E.E.G. naar de EU, waar men aan de afbraak van de landsgrenzen begon.

Achteraf hoor je van Brussel dat het bestaan van deze ondemocratische moloch, waarop de bevolkingen van de lidstaten nagenoeg geen greep hebben, er toch maar mooi voor heeft gezorgd dat de mogelijkheid van oorlogvoering tussen de Europese landen “fysiek onmogelijk is gemaakt”. Alsof de NAVO nooit heeft bestaan.

Screenshot_9Een ander zwak verweer is dat de EU goed is voor de handel. Links strooit af en toe deze beschimmelde pepernoot rond, maar daarbij wordt gemakshalve vergeten dat men met het drijven van het handel in een vrijhandelszone ook ver komt, zoals uit de Nederlandse handelsresultaten blijkt. Voor het drijven van handel hoeft men het eigen land niet op te heffen en de eigen bevolking drastisch van samenstelling te veranderen!

Toch denk ik dat de begrippen geen oorlog meer’” en “handel met iedereen” er bij links goed ingaan, want links mikt op internationale verbondenheid in vrede tussen alle mensen.

Links heeft een afkeer van militarisme en veel aanhangers van links waren voor de Tweede Wereldoorlog sympathisanten van de pacifistische beweging “het gebroken geweertje”.

Screenshot_2

Door de linkse pressie liet de toch al zeer spaarzaam ingestelde regering Colijn na het leger drastisch te moderniseren, als gevolg waarvan de Nederlandse weermacht bij het aanbreken van de oorlog getalsmatig weliswaar groot was, maar zo slecht toegerust dat de Duitsers maar vijf dagen nodig hadden om ons land onder de voet te lopen.

Na de oorlog, tijdens de dreigende confrontatie tussen de Sovjet-Unie en het Westen, waarbij kernwapens zouden kunnen worden ingezet, waren er andermaal door links geïnspireerde grote “vredesdemonstraties”. “Beter een Rus in je keuken dan een raket in je achtertuin”. Een verzoek om capitulatie voor dreigend geweld! Uit dit pacifistisch gedrag kun je afleiden dat links probleemvliedend gedrag vertoont wanneer er geweld in het spel dreigt te komen.

Dit laatste gegeven moeten wij in het achterhoofd houden als wij kijken naar de manier waarop politiek correcte autoriteiten in actie komen wanneer er problemen met bepaalde bevolkingsgroepen ontstaan en het gevaar reëel wordt dat er geweld aan te pas gaat komen…

Ik denk dat het tijd wordt dat links geen factor van betekenis meer is in onze samenleving.

Screenshot_6

Door:
Henk V.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Communisme, dictatuur, Krankzinnigheid, landverraad, Marxisme, political correctness, Rotzakken, Socialisten. Bookmark de permalink .

54 reacties op De geestesgesteldheid van politiek-correct

 1. E.J. Bron zegt:

  FANTASTISCH SCHRIJFWERK HENK!!!

  E.J.

  Like

  • Pieter Nokkio zegt:

   ik deel de mening van de webmaster, en dus tevens die van de auteur. Uitstekend verwoord. Sterk van opbouw, vooral ook door de relatie tussen ‘politiek correct’ en links, die overal ter wereld aanwezig is, en dus ook in Israel. Overigens is de zichzelf enorm goed vindende Haaretz-journalist Ari Shavit er in geslaagd om met zijn nieuwste boek ‘Mijn beloofde land’ de lezer het gevoel te geven dat Israel aan ‘landjepik’ doet, de Palestijnen een onderdrukt volk vormen en meer van dat soort beweringen. Hij weerspreekt een geciteerde vriend (moslim, dus Arabier) dan ook niet, als die bijbelse verhalen van joodse bewoning in Israel “fabels” noemt.
   Enfin, veel joden zijn seculier en veel seculieren zijn zo links als de neten. Niet vreemd, als je bedenkt dat veel joden in de diaspora pure communisten waren. Dat staat ook indringend verwoord in het boek ‘Behind communism’ van Frank L. Britton. Vergeet ook niet dat de eerste zionisten communisten waren, met hun kibboetsen (kolchozes in feite).

   Like

   • jowitteroos zegt:

    Kan me niet herinneren dat de holocaust-overlevenden toen zij naar Israël (een land wat in opbouw was) toegingen en zich vestigden in kibutzim, dit uit communistische dan wel linkse idealen. Het was gewoon overleven.

    Like

  • Henk.V zegt:

   Dank je, Bert,. Ik ben blij dat ik mij succesvol van mijn linkse bacillen heb kunnen ontdoen 🙂

   Like

   • E.J. Bron zegt:

    Geen enkel verstandig mens ontkomt daar uiteindelijk aan Henk! 😉 😆

    Like

   • louis-portugal zegt:

    HEEEEEEEEL goed stuk Henk.
    Ik denk dat je in die sfeer moet hebben gezeten om er zo begaan over te spreken.
    Ik zie wel vaker zulke bevlogen mensen en ook bij de islam.

    Like

 2. Tom Hendrix zegt:

  Goed artikel Henk. En ook ik was begin jaren ’80 van de vorige eeuw, een links mannetje! Maar daar ben ik zeer snel van genezen. Trouwens ik heb een boek gelezen, over de opstand in het ghetto van Warschau. Hulde voor deze Joden, die weigerde zich zonder slag of stoot, te laten vermoorden. O ja, en de RODEN hebben allen een verkeerd draaiend gen!

  Like

  • Driek zegt:

   Heel mooi en duidelijk geschreven artikel, meneer Henk. Mijn complimenten.

   Like

  • Jan zegt:

   Nergens beter werd de zelfgenoegzaamheid en arrogantie van links volk zo goed uitgedrukt als in dit fragment uit de film ‘A few good men’. De hysterische socialist tegenover Tom Cruisede versus de realist Jack Nicholsen.
   Het ijzersterke fragment:

   Col. Jessep: *You want answers?*
   Kaffee: *I want the truth!*
   Col. Jessep: *You can’t handle the truth!*
   Son, we live in a world that has walls, and those walls have to be guarded by men with guns. Who’s gonna do it? You? You, Lt. Weinburg? I have a greater responsibility than you could possibly fathom. You weep for Santiago, and you curse the Marines. You have that luxury. You have the luxury of not knowing what I know. That Santiago’s death, while tragic, probably saved lives. And my existence, while grotesque and incomprehensible to you, saves lives. You don’t want the truth because deep down in places you don’t talk about at parties, you want me on that wall, you need me on that wall. We use words like honor, code, loyalty. We use these words as the backbone of a life spent defending something. You use them as a punchline. I have neither the time nor the inclination to explain myself to a man who rises and sleeps under the blanket of the very freedom that I provide, and then questions the manner in which I provide it. I would rather you just said thank you, and went on your way, Otherwise, I suggest you pick up a weapon, and stand a post. Either way, I don’t give a damn what you think you are entitled to.

   Like

 3. guusvelraeds zegt:

  Een manco bij deze geneigdheid tot ‘volksverheffing’ of ‘wereldverbetering’ is echter de steevast terugkerende neiging om aan de theorie die schuilgaat achter het gekoesterde ideaal absolute voorrang te verlenen boven de werkelijke uitkomst van de beoogde ontwikkelingen.

  Deze steeds terugkomende neiging (de theorie stellen boven het wel en wee van de mens) is keer op keer de basis geweest van alle genocides gepleegd door links. Vanaf Lenin over Hitler tot en met Pol Pot en de vele andere linkse dictators. Het waren Marx en Engels die propageerden dat niet alle mensen geschikt waren voor deelname aan het socialisme en derhalve was het gerechtvaardigd de maatschappij hiervan te zuiveren. Overigens is het niet juist te spreken over socialisme en communisme als zijnde een gradueel verschil. Tussen de socialistische sovjet staat van Lenin en Stalin zat in wreedheid en verachting van de individueel vrije mens geen verschil met het nationaal socialisme van Hitler. Veelmeer is het socialisme de route waarover je lopen moet om uiteindelijk de communistische heilstaat te bereiken. Naast Lenin had ook Hitler de geschriften van Marx en Engels zich ter harte genomen en deze verwerkt zijn “Mein Kampf””. Een gradueel verschil in positieve zin komt pas om de hoek kijken met de opkomst van de sociaaldemocratie. Doordat de sociaaldemocraat ging voor geleidelijkheid inzake maatschappelijke hervormingen en niet voor revolutie werd ook de sociaaldemocraat een element dat de socialist het liefst elimineerde wat hij dan ook in de loop van de geschiedenis veelvuldig gedaan heeft.

  Verder een prachtig stuk om te lezen!

  Like

 4. jans zegt:

  Door de linkse Joodse raad zijn in de 2de wereld oorlog de Joden in Nederland geadviseerd om zich uit te leveren aan de nazies. Door hun zijn duizenden Joden vermoord. Job Cohen doet nu hetzelde. Hij probeerd een akoord te maken met de islam die de Joden en Israel willen vernietigen.

  Like

  • guusvelraeds zegt:

   De werkwijze van de Joodse Raad komt in de Nederlandse speelfilm Suskind goed tot uitdrukking. Aanrader. Het erge was dat men dacht door medewerking te geven aan de nationaal socialisten het lot van de Joden positief te wenden. Gelijksoortige parallellen zien we ook in de moslim wereld waarin Christenen uit lijfsbehoud hand en spandiensten verrichten met de moslimmeerderheid. Door een paar schaapjes te offeren uit je kudde zal de honger van de wolf echter niet minder worden. Zoals het socialisme staat en valt met het behoud van een kunstmatig vijandbeeld (zonder vijandbeeld heeft het socialisme helemaal geen zin, gelijk zo ook de islam) zo staat en valt ook de islam met haar kunstmatig en reeds 1400 jaar systematisch gecultiveerd vijandbeeld. Ook het Israël Palestijnen conflict is zonder omwegen rechtstreeks terug te leidden tot dit mechanisme. Het gaat niet om land en het gaat niet om vermeend onrecht. Het gaat om vernietiging van het Jodendom en niets anders. Als alle Joden op zijn komen de zondagmensen aan de beurt. Wie hiervan niet overtuigd is, is onwetend en achterlijk en kijkt met gesloten ogen.

   Like

 5. Theresa Geissler zegt:

  Geweldige Analyse, Henk!
  Slechts één klein raadsel blijft er nog over om te ontleden:
  Je schrijft:
  “Deze afkeer van religie leidt er bij Links toe,dat men gemakshalve alle religies ongeveer dezelfde intenties toekent. Dat is één van de redenen waarom Links geen benul heeft van de grote verschillen tussen het Joods-christelijk denken en de Islam en de gevolgen die dat heeft voor de maatschappij.”
  Maar, blijf ik me dan afvragen, waarom dan dat eeuwige, opvallende verschil in benadering?
  We hebben momenteel zelfs tastbaar bewijsmateriaal: Als een Mariska Orbàn-de Haas, volgens haar vanuit het Rooms-Katholieke geloof, bepaalde -inderdaad tenenkrommende- enormiteiten in de media slingert, krijgt ze prompt heel a-religieus Nederland over zich heen en wordt al spoedig zó gehaat, dat zelfs een pastiche van ene Luuk Koelman, ook als blijkt dat het om een pastiche gààt, genoeg is om die haat in alle hevigheid te laten losbarsten. Louter omdat men in de pastiche hààr manier van denken herkent, die de massa ràzend maakt. En mocht een zwaar orthodoxe prediker in het openbaar hetzelfde verkondigen, dan zou hij binnen de kortste keren op dezelfde volkswoede kunnen rekenen: Dat wenst Links allemaal niet, tot zover logisch. Maar als een islamitische ‘voorman’ hetzelfde doet of als islamitische vrouwen zoals de Meiden van Halal de hijab -toch een zwaar religieus product- promoten, wordt hen door Links opeens niets in de weg gelegd en hebben zij zéker geen volkswoede te vrezen.
  Ik weet wel, dat hiervoor meerdere soorten van uitleg mogelijk zijn, maar als ze op zichzelf geen verschil zien, dan blijft het toch een feit, dat ze desondanks met twee maten meten: Ze staan de Islam toe, wat ze het orthodoxe Joods-christendom NIET toestaan.
  En dat zouden ze alleen maar doen omdat ze moslims ‘zielig’ vinden? Alleen vanwege de “Weg-met-ons”tendens
  Iets in die richting, ongetwijfeld, maar ik blijf het raadselachtig vinden….

  Like

  • peterselie1 zegt:

   “Dat is één van de redenen waarom Links geen benul heeft van de grote verschillen tussen het Joods-christelijk denken en de Islam en de gevolgen die dat heeft voor de maatschappij.” wel nu Theresa Geissler met deze stelling, redenatie ben ik het volkomen oneens met jou. Met links bedoel je de sociaal democraten, GL en SP mee, volksvertegenwoordigers zijn bijna allemaal hoogopgeleide en intelligente mensen en zij allen zijn zich zeer zeker bewust tussen de verschillen van het Joods-christelijk denken en de perfide veroveringsideologie van de islam, wat voor ‘links’ een middel is om tot hun heilstaat te komen. Heb het wel eens meer laten vallen dat elk nieuw Kamerlid de eed van geheimhouding MOET afleggen, de media worden gecontroleerd door de AIVD, zodat de hoofdredactie weet wat hun te doen staat. Het is een zorgvuldig proces zoals je weet wat op nazi-ideologie gebaseerd is en zich na WII opnieuw ontwikkelde tot de huidige EU.

   M.v.g.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Ik wil er graag wel even op wijzen, Peterselie 1, dat de door jou aangehaalde stelling niet van mij was, maar op mijn beurt geciteerd uit de tekst van Henk V. Ik had daar óók een -kleine- bedenking bij, zoals je kunt constateren als je het geheel nog eens (goed) overleest.

    Like

 6. hanwil zegt:

  Geweldig stuk! En ZO waar!! Komplimenten

  Like

 7. Henk.V zegt:

  Zou een reden niet kunnen zijn dat misschien wel 90% van de moslims onderdak heeft gevonden in linkse partijen, Therea, vooral in de PvdA?
  Links is niet werkelijk geïnteresseerd in wat de moslims in godsdienstig opzicht precies bedoelen
  Zij zijn heel content met de vaste kern van kiezers met een moslim achtergrond. die zich vrij betrokken opstellen ook nog en op veel partijvergaderingen aanwezig zijn. In sommige partijafdelingen zijn de moslims zelf al in de meerderheid.
  Er bestaat allang een vermoeden dat de linkse partijen zich erg gemakkelijk lenen voor overname van binnenuit.

  Like

 8. Mooi verhaal en mooie reacties! Ik kende ook een links mannetje die tegen de kerken, Israël en Geert Wilders was en vóór de islam. Hij kon me niet van mijn standpunt veranderen. Toen gaf ie me uiteindelijk maar een harde lel op mijn wang. Ik heb vanmiddag iets gelezen over narcisten via internet. Narcisten zijn mensen die voortdurend zeggen dat je slecht bent, veranderen moet en je leven tot een hel maken. Seksueel, fysiek, financieel en/of emotioneel. Ik heb ontdekt dat dat linkse mannetje ook een narcist is. Dat al die linkse mannetjes (onbewust) narcisten zijn! Ik ken wel meer narcisten. Dat waren veel van mijn vroegere familieleden!

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Hedonístische narcisten zelfs! Ik heb het begrip overgenomen van Martien.

   Like

   • Luchtpint zegt:

    Ze worden constant high van hun eigen ingebeelde superioriteit, dat is inderdaad fanatiek zelf-overschattend narcisme. Een blind geloof dat een vorm van gesublimeerde religie is. Een vorm van puriteinse eigenwaan die niet toelaat dat de ingehamerde doctrine wordt gefalsifieerd door de omringende realiteit. Blinde waanzin.

    Like

   • sylvia Groot zegt:

    Gesublimeerde religie?
    Het bedenken en aanhangen en uitvoeren van een moordzuchtige religie lijkt mij niet een sublimering.
    Puriteinse eigenwaan?
    Eigenwaan wel, maar het neuken van geiten, schapen, kamelen en via uithuwelijking kleine kinderen puriteins?
    Dacht het niet.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Eh….Sylvia,
    Klein misverstandje, geloof ik:
    We -Luchtpint en zeker ook ik- hadden het niet zozeer over
    de moslims, maar over de góedmensen.
    Er bestaat natuurlijk in zekere zin een verband, maar niettemin….

    Like

 9. Henk prima stuk. Helaas door de hele geschiedenis heen vroeger vroeger waren het de bekeerde Joden. Nu zijn het de linkse Joden de grootste vijanden van de Joden en het Jodendom. Kijk naar Een ander Joods Geluid bijvoorbeeld in Nederland. Sabeel eb EAJG werken zeer nauw samen. Velen zeggen: kijk de Joden zeggen het zelf dan moet het wel waar zijn over Israel.

  Like

 10. sylvia Groot zegt:

  @Jack Terrible: Ik heb vanmiddag iets gelezen over narcisten via internet. Narcisten zijn mensen die voortdurend zeggen dat je slecht bent, veranderen moet en je leven tot een hel maken. Seksueel, fysiek, financieel en/of emotioneel.

  Klopt, en dat komt omdat ze zelf zijn wat ze een ander aandoen. Ze projecteren hun misere op de ander om zich beter te kunnen voelen.
  Ze kunnen liegen, bedriegen en stelen als de beste.
  Men treft ze vooral aan in de muziek en in de politiek, waar ze kunnen stralen en scoren.

  Like

 11. tjonge zegt:

  “Ik denk dat het tijd wordt dat links geen factor van betekenis meer is in onze samenleving”

  ik zeg, alle linksen en pc-ers deporteren, statenloos maken, zijn allemaal landverraders, gewoon fijn naar zo een vreedzaam islam-land deporteren, daar zijn ze toch zo gek op ?

  Like

 12. Avidia zegt:

  Ik ben geboren in een pro Joods nest. Ik heb de oorlog niet meegemaakt, maar mijn ouders vertelde mij dat mijn vader onder de vloer van zijn winkel een flink aantal joden verborgen hield. De winkel van mijn vader werd onteigend door de Duitsers en werd gebruikt als danszaal, de Duitsers dansten dus boven de hoofden van de onderduikers die alleen liggend konden handhaven. In de nacht kregen de onderduikers eten en mochten ze geluidloos rondlopen. Ik heb heel veel respect hiervoor, mijn vader moest in dienst, dus mijn moeder stond er ineens alleen voor, maar zij hield stand, niemand heeft het ooit geweten. Geweldig!!!

  Like

 13. luckybee zegt:

  Helemaal mee eens.

  Like

 14. Anneke zegt:

  HARTSTIKKE GOED artikel……!!! Seculiere – en socialistische joden, zijn GEEN joden!!! ! !!! Geloof in het verhaal van onze H’Abba hebben zij totaal niet, laat staan dat ze zich zullen verheugen op de (terug)komst van Yeshua Ha Mashiach. Feeling voor geschiedenis hebben ze niet, de geschiedenis van hun Vaderland is hun geheel vreemd. Dat uit zich OVERDUIDELIJK in hun ‘handelen en wandelen’. Yeshua is en blijft een jood, uit de stam Judah en Hoofd van het Koningshuis David…..Zonder Hem is er géén zuurstofrijk leven, Hij is de ‘arm’ van YHWH….Hopelijk gaan er nog meer ogen en oren open, gaat men beseffen dat de Torah, de Tenach; de gehele Bijbel Waarheid is.

  Like

  • Anneke zegt:

   Er staat voor deze lui nog een fikse afranseling te wachten, tijdens het (laatste) Oordeel van ons YHWH. “Dit is G’ds volk al meerdere keren overkomen”. Wij mensen zijn nog altijd koppig/eigenwijs. Wat men niet ziet, daar gelooft men niet in……Wat men ziet, is Waarheid….(???) Ogen, oren, het menselijk verstand kunnen flink bedriegen/misleiden.

   Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Anneke: 09.32. uur. Geheel mee eens beste Anneke! Jezus was een Jood, opgegroeid met de Torah en alle andere boeken van de Bijbel. Ik ben dankbaar zijn navolger te mogen zijn!

   Like

  • “””Seculiere – en socialistische joden, zijn GEEN joden!!!”””

   Onzin! Joden zijn een VOLK, ongeacht wat een individu gelooft.

   Like

 15. peterselie1 zegt:

  Geweldig artikel Henk V!

  Like

 16. baksteen zegt:

  Ik heb begrepen dan de grootvader van Asher voorzitter was van de Joddse Raad tijdens de oorlog. Dan is gelijk duidelijk in welke traditie hij is opgevoed en welk gevaar hij vormt voor de Nederlanders. Hij zal hen direct uitleveren aan Brussel en de Islamitische samenleving en is daar feitelijk al aan bezig.
  Goed stuk en het is duidelijk dat links enkel luistert naar het zieligheidsargument gecombineerd met een medogenloze slagkracht. Het zal dus een zielige jood/christen/humanist moeten worden met een hele grote bom in zijn of haar handtas. Kopieer de Islam net zoals de katholieke kerk dat moest doen om de moslims te weerstaan. Een heroprichting van de inquisitie, te beginnen als onschuldige belangenvereniging voor zielige vervolgde christenen lijkt me een goede start.

  Like

 17. Wachteres zegt:

  http://urubin.com/forums/printthread.php?tid=50997

  Interessante reactie op het internet: Theresa: let op!

  Like

  • Republikein zegt:

   Zeer interessant! Van alle dingen is de mens de maat

   Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Bedankt, Wachteres! Jà zeg, ~echt interessant; die éne reageerder duikt er compleet in!
   Kijk, dàt zijn nou de reacties, waar je wat aan hebt: Gedachtenwisselingen! En de tekst van Henk, alsmede mijn comment trouwens, wordt door deze mensen echt opgepakt.
   Zó leer je van elkaar. Nogmaals reuze bedankt: Dat blog kende ik tot nu toe niet.

   Like

 18. louis-portugal zegt:

  Bert proficiat met jouw site.
  Af en toe heb je een artikel met geweldige reacties zoals deze keer met hulde aan Henk V.

  Like

 19. Henk.V zegt:

  Hartelijk dank voor jullie betrokken manier van reageren, allemaal!
  Er valt één heel belangrijke conclusie uit het gedrag van de politiek correct denkende elites te trekken, en wel deze: politiek kan levensgevaarlijk en een totale blamage voor de menselijke intelligentie worden, wanneer mensen klakkeloos meningen van partijen overnemen, omdat zij het in aanleg aanwezige vermogen tot zelfstandig kritisch beoordelen niet hebben kunnen of willen benutten.
  Iemand napraten is natuurlijk best aanlokkelijk, omdat het denk-energie bespaart.Je hoort de meningen van leiders aan en herhaalt die gewoon en denkt : ziezo: ik weet nu alles wat ik weten moet.

  De neiging om af te zien van zelfstandig denken (waarmee men een goedkope naprater wordt) heeft altijd bestaan.
  De negentiende eeuwse dichter Nederlandse dichter P.A.de Génestet (1829-1861) schreef daar al over in een prachtige woordspeling;

  ”`’k Ben voor de waarheid!’ `Goede man ’k geloof het graag;
  Maar zijt gij er achter? dat ’s de vraag!’

  Louis Portugal plaatste het volgende commentaar bij het artikel .
  ”Ik denk dat je in die sfeer moet hebben gezeten om er zo begaan over te spreken.
  Ik zie wel vaker zulke bevlogen mensen en ook bij de islam.”

  Die opmerking troft mij ..

  Ik heb inderdaad decennia lang linkse opvattingen gekoesterd en ik had beslist waardering voor de sociale bewogenheid die er van links leek te uit te gaan..Daarom stemde ik uit gewoonte jarenlang ”rood”.

  Tijdens mijn actieve loopbaan als leraar in het onderwijs liep ik in de vroege jaren negentig onverwachts tegen gebeurtenissen aan die mijn aandacht trokken.
  Het heeft geen nut daarover nu uit te weiden, maar laten wij maar zeggen dat de toegeeflijke linkse houding tegenover alles wat met de islam te maken had mij op viel en dat mij zeer onlogisch, ondoordacht en totaal ongegrond voor kwam.

  Als lid van de PvdA uitte ik mij op een kritische wijze hierover op een internet forum, waarin ik stelde dat van elke persoon die zich in ons land wilde vestigen verwacht mocht worden dat die zich gewoonweg had in te passen in onze westerse samenleving, zoals overal ter wereld gebruikelijk is in immigratie situaties.

  Dit stuk werd niet geplaatst.Na een tweede mislukte poging begreep ik dat mijn opvattingen in het geheel niet samenvielen met de lijn die de partij aanhield.
  Ik zegde mijn lidmaatschap op.

  Mijn aandacht voor politieke ontwikkelingen was opeens helemaal gewekt en ik in dingen die mij interesseren verdiep ik mij grondig en waar dat op uit kan draaien zien wij in dit stuk.

  Ik ben niet begaan met links, maar met allen die slachtoffers kunnen worden van van de linkse politiek, waarin helaas alle redelijkheid en nuchterheid lijkt te zijn verdampt.
  Als er gedacht moet worden in termen van bewogenheid dan denk aan onze kinderen en kleinkinderen en ook al allen die inmiddels doorhebben wat er rondom ons gebeurt en dat niet willen.
  ik wil niet dat zij belanden in een wereld waarin geen vrijheid meer is, waarin wij niets meer hebben te zeggen over onszelf en malloten ons willen voorschrijven in welke richting wij ons moeten bewegen.
  Ik laat mij letterlijk door niemand voorschrijven wat ik moet denken en doen.Nee en nog eens nee.
  Daarom schrijf ik en hoop daarmee te bereiken dat mensen goed leren nadenken, want dat is een voorwaarde om te kunnen overleven en terug te keren tot een normaal bestaan.

  Betreur ik dat links totaal is gedegenereerd?
  Tot op geringe hoogte,ja!, want we zijn ook niet goed af, wanneer het meedogenloze grootkapitaal en de à sociaal ingestelde multinationals ons leven bepalen. Een werkelijk nuchter en sociaal denkende tegenkracht tegen hun invloed is beslist wenselijk!

  In mijn optie is het dan ook volstrekt logisch dat ik mijn stem ga uitbrengen op de enige partij die overblijft voor mij,de PVV ,omdat ik daarin een goed sociaal element aantref, plus een helder inzicht in de gebeutenissen die zich in onze wereld voltrekken.

  Wat mij blijvend van links heeft vervreemd is de infantiele wijze waarop men tegen de voor de hand liggende logica van de PVV ageert en tot dusverre nog niet eén zinnig onderbouwd tegenargument heeft laten horen en bij gebrek daaraan is vervallen tot kinderlijk geblèr, zwartmakerij,schelden en laster..
  Een partij die leugens en halve waarheden nodig heeft om haar heerlijke boodschap van vooruitgang uit te dragen heeft alle krediert bij mij verspeeld.

  Like

 20. Jan zegt:

  Geestelijk gestoorde columnist in Huffington Post:

  HuffPo Calls Mohammed A “Universal Champion of Human Rights”…
  Muhammad’s beliefs on how to treat religious minorities make him a universal champion of human rights, particularly as it pertains to freedom of conscience, freedom of worship, and the right for minorities to have protection during times of strife.
  Muhammad called on Muslims to respect Christian judges and churches, and for no Muslim to fight against his Christian brother or sister. Through this agreement, Muhammad made it clear that Islam, as a political and philosophical way of life, respected and protected Christians.
  Similarly, in the Treaty of Maqnah, the Prophet stated Jews “may be in peace… you are in security [under Muhammad’s rule]… Towards you is no wrong and no enmity. After today you will not be subject to oppression or violence.
  According to Muhammad, humanity was at the heart of Islam.
  My research has also highlighted how Muhammad had similar beliefs to that of George Washington, a key founding father of America
  http://www.huffingtonpost.com/craig-considine/what-studying-muhammad-ta_b_4625981.html?utm_hp_ref=religion

  Like

 21. Jan zegt:

  De zieke geest van Hollywood:

  Excuses regisseur Gods of Egypt voor keuze blanke acteurs

  Alex Proyas, regisseur van de film Gods of Egypt, heeft in een verklaring zijn excuses aangeboden voor het casten van voornamelijk blanke acteurs. De film is gebaseerd op Egyptische mythologie, maar de hoofdrollen worden gespeeld door Gerard Butler (een Schot) en Nikolaj Coster-Waldau (een Deen).

  In Gods of Egypt spelen ook Afro-Amerikaan Chadwick Boseman en Elodie Yung, een Frans-Cambodjaanse actrice mee.

  Lionsgate, de studio die de film uitbrengt, sluit zich hierbij aan en belooft beterschap. ‘We realiseren ons dat het onze verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat castingbeslissingen de diversiteit en cultuur van het afgebeelde tijdperk weergeven’, aldus de studio.

  http://www.ad.nl/ad/nl/1023/Film/article/detail/4198212/2015/11/30/Excuses-regisseur-Gods-of-Egypt-voor-keuze-blanke-acteurs.dhtml

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s