DE GROTE LEUGEN (VERVOLG)

Screenshot_17

(Over immigratie, de elite en nog het een en ander)

(Door: meneertje)

Onderstaand het 2e deel van het artikel “DE GROTE LEUGEN”. Deel 1 werd gepubliceerd op 7 februari en kunt u hier lezen.

Waarom? Waarom moet Nederland naar de verdommenis worden geholpen en waarom werkt de elite daaraan mee?

Ik zal pogen een aantal mogelijke verklaringen te geven. Gelukkig hoef ik die niet allemaal zelf te bedenken. Er zijn talrijke artikelen, vooral op het internet, maar zelfs wel eens in de lezersrubrieken van de M.S.M., waaraan ik denkbeelden kan ontlenen.

Ik begin met een relatief eenvoudige. Na de Tweede Wereldoorlog met het gruwelijke drama van de Holocaust, waarbij Nederlandse overheidsdiensten, in het bijzonder de politie, de Duitsers alle medewerking gaven, is er bij het Nederlandse volk een collectief schuldgevoel ontstaan. Wij hebben te weinig gedaan om die catastrofe te verhinderen of zelfs maar te belemmeren en hebben er het gevoel aan overgehouden: dit mag nooit meer gebeuren. En daaraan de consequentie verbonden: wij mogen nooit meer, als minderheden in Nederland in de verdrukking dreigen te komen, nalaten hen te hulp te komen. Een ethisch hoogstaand voornemen. Maar zoals bij alles zijn er ook bij hoogstaande ethische voornemens uitzonderingen denkbaar. Voor velen was dat niet het geval: elke verdrukte minderheidsgroep had recht op onze volle steun en daarmee uit. En de moslims, in het begin nog niet talrijk, werden als zo’n verdrukte of in ieder geval misdeelde minderheid gezien. (ik zou zelfs het bijvoeglijk naamwoord zielige kunnen gebruiken.)

Een tweede zeer vaak uitgesproken groep verklaringen is minder ethisch, want komt uit handelsbelangen voort. Zoals reeds vermeld, komt de wereldaardolieproductie voor een zeer groot deel onder de woestijnen van de islamitische landen vandaan. Die landen zijn zich geleidelijk steeds meer bewust geworden van de macht die daaruit voor hen voortvloeide.

In 1973 straften zij westerse landen, waaronder Nederland, wegens hun onwelgevallige besluiten (steun aan Israël) voor het eerst met het zogenaamde oliewapen: zij weigerden bepaalde staten olie te leveren: de “eerste oliecrisis” was het gevolg.

Het Westen was inmiddels zo van olie afhankelijk geworden dat men poogde de islamitische olielanden te verzoenen. Wat nu logischerwijze in dit opstel moet volgen, is zeer gecompliceerd; ik zal flink moeten vereenvoudigen om mijn betoog niet al te ingewikkeld te maken.

Er is in 1975 in Straatsburg een verdrag gesloten tussen vertegenwoordigers van de toenmalige EEG en de islamitische olielanden. Het uitvoerige verslag daarover met uitgebreid bewijsmateriaal en andere bronvermeldingen danken wij aan het boek “Eurabia” van Bat Ye’or. Bij dat verdrag is besloten: de olielanden garanderen onafgebroken levering van aardolie en het Westen stelt daartegenover toestemming tot onbelemmerde immigratie van moslims in hun landen en het recht daar hun geloof te verkondigen.

Screenshot_10

Het gecompliceerde van deze zaak schuilt in de wijze waarop de bepalingen van het verdrag bijna veertig jaar lang zouden zijn doorgegeven. De EU zou, toen die de plaats van de EEG innam, de verdragsbepalingen hebben overgenomen. Maar je hoort er nooit iets over. Nooit zelfs maar de verontschuldiging “ja, we moeten wel, want dat is bij het Verdrag van Straatsburg bepaald”. Alles zou in het geheim zijn gegaan. Nooit zou er bij de praktische uitvoering van het verdrag iets naar de M.S.M. zijn uitgelekt. Nooit komen wij te weten hoe jaar in jaar uit de bepalingen van het verdrag aan opeenvolgende generaties politici worden doorgegeven en nooit zou er een politicus zijn geweest die tegen de bepalingen van het verdrag in opstand komt en daarover zijn mond opendoet. Volgens een informant wiens naam ik niet mag noemen, zou de geheimhouding rond het verdrag zo dichtgespijkerd zijn dat iedere klokkenluider genadeloos zou worden afgestraft. Ik moet hem wel geloven, maar ik blijf toch moeite houden om dit alles zo maar aan te nemen. Ik schreef al dat ik me zou moeten beperken op dit punt en ga er daarom niet over uitweiden.

Toch nog dit (omdat ik het niet laten kan…): Oogenhand schreef 16/3/2013 op ons log de simpele vraag: “Waarom staat het olierijke Noorwegen vol moskeeën?” En even later: “Noorwegen heeft zijn eigen olie. Er is iets anders aan de hand dan het Eurabië-verhaal van Bat Ye’or.”

Tja. Vind daarop maar eens het juiste antwoord… Nogmaals: ik wil het niet te ingewikkeld maken, maar stel vast dat er gegevens ontbreken. Ik geloof echt wel in dat Verdrag van Straatsburg, maar ik moet toegeven dat ik niet achter de bijzonderheden van het vervolg daarvan kan komen.

Hoe dan ook: dat de olie een belangrijke rol speelt in de (laffe? of mag ik dat niet zeggen?) inschikkelijkheid van de westerse landen tegenover de islam kan met zekerheid worden geconcludeerd.

Vermeld moet hierbij ook worden dat deze zaak twee kanten heeft. Niet alleen willen wij dolgraag de olie uit het Midden-Oosten importeren, maar daartegenover staat dat Nederland ook nog eens een zeer omvangrijke export naar die landen heeft (vooral agrarische producten, voor zover ik weet). Ook die wil ons land graag zeker stellen. Het mes van de handelsbelangen snijdt aan twee kanten, kan men zeggen.

Screenshot_8

Een volgende factor van belang kan men kortweg benoemen met angst. Wat zullen de moslims doen als wij hen niet goed genoeg behandelen naar hun zin? Men moet niet vergeten dat moslims de zekerheid hebben verre superieur aan de ongelovigen te zijn. En uit die superioriteit volgt voor hen dat zij ook meer rechten hebben dan ongelovigen. Zo staat het immers in de koran. Uit het voorgaande blijkt dat veel moslims er niet voor terugschrikken, als zij zich tekort gedaan achten, geweld (inclusief moord) te plegen. Terreurdaden tegen hele bevolkingsgroepen zijn ook in Europa voorgekomen (in veel landen buiten Europa zijn ze dagelijks werk geworden). Madrid en Londen zijn de meest duidelijke (maar niet de enige) voorbeelden.

Het enigszins komische daarbij is dat moslims zich ook weer beledigd kunnen voelen als wij openlijk die angst voor hen belijden. Zij noemen de islam immers graag de godsdienst van de vrede en wie er bang voor is lijdt aan islamofobie, verklaren de moslims. Dat vredesetiket dat zij op zichzelf plakken, is na al het bovenstaande een bizarre grap te noemen, doch zij hebben daarvoor een serieuze verklaring. Er zijn twee huizen, het Huis van de Oorlog en het Huis van de Vrede. Daar waar de islam nog de heerschappij moet bevechten (zoals in het Westen) is het Huis van de Oorlog en daar gelden ook de wetten van de oorlog. Maar als de islam eenmaal ergens heerst en iedereen moslim of dhimmi (ondergeschikte niet-moslim: belastingbetaler, vrijwel zonder rechten, die soms in moslimlanden werd getolereerd) is geworden, heerst het Huis van de Vrede. Moslims onder elkaar leven dus in dat Huis van de Vrede en daarom is de islam dan ook de godsdienst van de vrede. Ja, zie maar hoe vreedzaam moslims onder elkaar leven in hun Huis van de Vrede… In Syrië en Irak bijvoorbeeld.

Aan de vrees voor de moslims bij de elite moet mogelijk nog een andere vorm van angst worden toegevoegd: de overheid is wellicht bang dat autochtonen en moslims op grote schaal slaags met elkaar zouden kunnen raken en is er mede daarom voortdurend op uit alles wat negatief is aan de islam uit de M.S.M. te houden. Merkwaardig genoeg niet zonder succes, zoals o.a. de uitslagen van verkiezingen bewijzen. Daarbij moet ook worden bedacht dat zeer veel mensen direct of indirect van overheidsgeld leven. Er bovenop komen dan nog eens overheidssubsidies, uitkeringen, enz. Voor die afhankelijken is het van belang de overheid te vriend te houden, omdat anders de geldstromen zouden kunnen ophouden. [Die M.S.M. hebben klaarblijkelijk strikte regels van de overheid opgelegd gekregen over wat zij wel en wat zij niet mogen schrijven en zeggen over de islam. En zij houden zich bijna steeds gehoorzaam aan die regels. Geen wonder, want ook zij zijn financieel immers afhankelijk van de overheid. Gezaghebbende tv-persoonlijkheden genieten soms vorstelijke salarissen, maar zij zouden hun lucratieve baan verspelen, als zij het in hoofd zouden halen de waarheid over de islam te gaan verkondigen.]

Nog niet genoemd heb ik de verplichtingen die voortvloeien uit internationale verdragen. Nederland heeft zich bij dergelijke verdragen aan bepaalde gedragsregels gebonden. Wij hebben ons bijvoorbeeld aan wetten te houden met betrekking tot toelating en uitzetting van immigranten. Zelfs illegalen en buitenlandse criminelen hebben dankzij die wetten rechten die zij als autochtonen vermoedelijk niet zouden hebben verworven.

Dat Nederland als lid van het monster EU thans steeds meer bezig is het recht te verliezen baas in eigen huis te zijn, is voor het voortbestaan van ons land de grootste bedreiging. Geleidelijk zijn wij bezig onze soevereiniteit aan de geldverslindende Brusselse tirannie over te dragen. Uit enquêtes is gebleken dat het Nederlandse volk dit beslist niet wil, maar de overheid is kennelijk vergeten dat zij in een democratie in dienst van het volk dient te staan. En zet vooralsnog de overgave aan Brussel door. Ik acht het mogelijk dat zij daarmee haar hand overspeelt. Deze minachting voor de wil van het volk, gevoegd bij de weigering iets tegen de islamisering van het land te doen, zou de leden van de regering en wat er allemaal bij hoort in de toekomst wel eens heel lelijk kunnen opbreken.

Screenshot_5

Eén reden om voor de islam te buigen, die ik persoonlijk van zeer grote betekenis acht, heb ik nog niet genoemd. Het is de algemeen menselijke neiging geen ongelijk te willen of kunnen bekennen. Die komt niet alleen voor bij individuele personen doch ook bij groepen, organisaties en zelfs regeringen. De islam is Nederland als het ware sluipenderwijs binnengedrongen. In het begin was er nog geen reden tot wantrouwen voor de gezagsdragers (die immers nog niet de juiste boekjes hadden gelezen…): wij krijgen er een wat vreemde, exotische cultuur bij. Misschien wat veeleisend, maar zo kleurig! Een verrijking voor ons land, zeiden velen. Aanvankelijk zeer geleidelijk, maar allengs sneller ging die cultuur, geholpen door het vestigingsbeleid van de overheid, steeds meer de bevolking uit de arbeiderswijken verdrijven. Daar woonde traditiegetrouw het grootste deel van de natuurlijke aanhang van de socialisten, van de Partij van de Arbeid dus. Het zal echt wel op een zeker moment tot de partijbonzen zijn doorgedrongen dat er iets heel erg mis aan het gaan was. Maar toen was het eigenlijk al bijna te laat om nog het tij te keren. Konden zij aan die verdreven, veelal reeds wat boze aanhang opeens zeggen: “Sorry mensen, wij hebben ons vergist?” Openlijk toegeven dat hun hele beleid al jarenlang fout en onrechtvaardig was geweest? Wat zou er dan bij de eerstvolgende verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn gebeurd? De PvdA. zou zijn weggevaagd, juist op het moment dat zij in Nederland zeer veel macht had verworven door succesvol “de gang door de instituties” min of meer te voltooien: op tal van belangrijke posten zaten inmiddels PvdA.-aanhangers, die tezamen de partij veel macht gaven, veel meer dan die grote massa arbeiders, voor wie de partij in feite ooit was opgericht. De partij was zeer duidelijk tot het establishment doorgedrongen en wilde die positie niet opgeven. Ja, het was in veel opzichten een elitepartij geworden.

Of denkt u eens aan Pechtold, die zijn opkomst en daarmee de groei van zijn partij, D’66, grotendeels te danken heeft aan het feit dat hij het best van de fractieleiders min of meer snedig de grote vijand van politiek correct Nederland, Wilders, van repliek (hoe oppervlakkig inhoudelijk ook) kon dienen. Stelt u zich eens voor dat hij opeens inzag dat islam toch meer betekent dan vreemde etensgeuren in het trapportaal, ja, zelfs een vijandige ideologie is. Stelt u zich voor dat hij plotseling in de Tweede Kamer had gezegd: “Ik heb ingezien dat Wilders gelijk heeft en dat ik al die tijd D’66 op dwaalwegen heb geleid?” Alleen omdat de meeste D’66-aanhangers zulke beschaafde, maar ook tamme, duffe burgers zijn, zou hij het hebben overleefd.

Zo kan ik doorgaan. De partijen hadden veel te lang de ogen gesloten gehouden voor het islamgevaar en toen konden zij niet meer terug zonder enorme politieke schade te lijden. Het enige wat er voor hen opzat was volharden in hun steeds verkondigde meningen en zelfs de strijd tegen de vijand, de PVV van Wilders (waarvan tot hun wanhoop de aanhang steeds maar groeide), nog opvoeren. Het landsbelang en het verlies aan contact met het volk dat zij zeiden te vertegenwoordigen, was een groot deel van de Kamerleden inmiddels vergeten.

Hiermee heb ik, denk ik, wel de belangrijkste maatstaven geschetst waaraan de Grote Leugen van de Nederlandse elite moet worden gemeten, maar ik wil toch nog aan enige groepen extra aandacht besteden.

Screenshot_2

In de eerste plaats een kleine groep, die echter van belang had kunnen zijn bij de indamming van de islamisering als zij haar traditionele rol serieus had genomen. Ik bedoel de conferenciers en aanverwant volk, dat geacht wordt de taak te vervullen die in vroegere tijden voornamelijk aan de hofnar was toebedeeld: kritiek leveren op het establishment en daarmee de spot drijven, als het even kan op geestige, desnoods bijtende wijze. Theo van Gogh, weliswaar geen conferencier van beroep, maar toch wel te rekenen tot de groep die ik op het oog heb, had de moed om fel tegen de islam (en nog het een en ander) tekeer te gaan. Zijn kwalificatie “geitenneukers”voor de moslims zal ongetwijfeld een begrip in de Nederlandse taal blijven. Hij is op gruwelijke wijze afgeslacht door een uiterst kwaadaardige, moordlustige moslim, die echter eigenlijk gewoon deed wat de koran hem voorschreef.

En daarna is bij al zijn (semi-)collega’s de moed in de schoenen gezonken. Zij bleven felle kritiek op alle Nederlandse heilige huisjes leveren. Godsdiensten hadden daarbij voor velen onder hen een zekere voorkeur, maar één daarvan werd stelselmatig overgeslagen. Géén islamgrappen alsjeblieft, want denk maar aan Theo van Gogh… Dan maar liever juist schimpscheuten over Geert Wilders en zijn PVV, want dat is politiek correct en daarmee kun je scoren (hoewel eigenlijk politieke correctheid nou niet het meest voor de hand liggende wapen van de moderne hofnarren zou moeten zijn…).  Sommigen van hen hebben openlijk toegegeven dat zij harde islamgrappen niet durfden te maken, omdat hun leven hun liever was dan hun beroepsintegriteit. Voor hen kan ik nog begrip opbrengen, want wij allen proberen te overleven, nietwaar? Minder echter voor hen die zwegen over de afwezigheid van islamgrappen in hun optredens, doch wel voortgingen (meestal flauwe) anti-Wildersgrappen te maken. Het gold voor de meerderheid, maar ik vind dat ik er één mag uitlichten, omdat hij verder ging dan over de islam te zwijgen en op zijn arrogante wijze te preken (hekelen kun je het niet noemen) over het kwaad dat Wilders heet.

Ik bedoel Jan Jaap van der Wal. Ja, hij is een beetje zielig, dat weet ik ook wel, maar dat is in dit geval geen excuus. Ik vind hem zelden of nooit geestig, maar daarmee onderscheidt hij zich in mijn ogen niet van zijn meeste collega’s. Ik herinner mij echter – en daarom gaat het mij nu – hoe hij in een programma samen met een imam optrad. Jan Jaap stelde zich op als een soort leerling die aan de alwetende imam vragen mocht stellen over de islam. Hij vermeed het uiterst zorgvuldig ook maar een moment kritisch te zijn, vroeg slechts nederig informatie over de islam en slikte alle leugens. En de hoog boven hem verheven imam daalde minzaam af tot het niveau van Jan Jaap en beantwoordde dus zijn vragen. De exacte inhoud weet ik niet meer, maar u begrijpt wel dat alles even goed was aan de islam, volgens deze imam. En Jan Jaap dronk alle islamwijsheden gretig in, knikte steeds bevestigend dat hij het had begrepen en stelde nooit ook maar één kritische vraag. Dat hij beroepsgrappenmaker was die zijn taak zag in het hekelen van de dwaasheden der mensheid, was zelfs niet één enkel keertje te merken. Niet anders dan slaafse onderwerping aan de leugens van de imam en anders niet. Het was eigenlijk verwonderlijk dat hij zich niet meteen maar tot de islam bekeerde.

Gatverdamme, Jan Jaap, niet omdat ik je een conferencier van niets vind, maar om die walgelijke, zeg maar intens zielige vertoning kan ik je sindsdien niet meer luchten of zien. En dáárom kies ik jou uit als prototype van het falen van Nederlands beroepshekelaars.

Mijn tweede uitgekozen groep vormen de christenen. Nu ben ik zelf overtuigd atheïst en dus niet de aangewezen persoon om godsdiensten te verdedigen, maar ik vind als democraat dat iedere religie,  hoe mallotig ook haar leerstellingen, recht van bestaan en verkondiging heeft (met uitzondering van die ene, die niet alleen godsdienst, doch tevens een kwaadaardig gezwel is). Ik ben dus vanzelfsprekend absoluut tegen elke gedachte dat godsdienstige mensen zouden moeten worden vervolgd, laat staan vermoord.

Screenshot_19

Toch geschiedt dat laatste nu op grote schaal, o.a. in Syrië en Egypte. Waar blijven jullie protesten? Het is mij bekend dat verschillende van jullie richtingen pogen oude vijandigheden tegen die ene uitzondering, de islam, te slechten en zelfs toenaderingspogingen doen onder het motto van iets als: “We geloven ten slotte allemaal in één god, benoemen die weliswaar verschillend, maar hij is in wezen dezelfde, dus waarom zouden wij niet nader tot elkaar kunnen komen?”

En intussen vermoordt die ene ideologie, die jullie zo graag als een soort geestverwant zouden zien tegen de boze, goddeloze wereld, christenen op de meest gruwelijke wijze. Iedere dag weer en jullie doen of jullie van niets weten en zwijgen. Is dat misschien omdat die aanhangers van oosterse godsdiensten noch katholieken noch westerse protestanten zijn, doch eigenlijk ketters waartegen jullie altijd bijna even hard hebben gestreden als tegen de islam? Kopten, Orthodoxen…, weet ik hoe ze allemaal heten, doch in ieder geval anders dan de westerse christelijke takken en sekten… Het is maar gelukkig voor jullie dat er na dit leven niet dat voortbestaan is waarvan jullie dromen, want als jullie christelijke god er wel zou zijn, zouden jullie het nog knap lastig krijgen na je dood als je voor zijn rechterstoel zou verschijnen. Nou ja, dit is duidelijk mijn terrein niet, dus dat laat ik verder maar aan jullie, christenen, over. Ik houd wel de overtuiging dat jullie precies zo hypocriet zijn als ik altijd al dacht.

Mijn derde groep wordt gevormd door de vrouwen, speciaal de feministen onder hen.

Als je uit één hoek kritiek op de islam zou moeten verwachten, is het wel die van de feministen. Vrouwen zijn immers in de islam sterk minderwaardig ten opzichte van mannen en zij hebben nauwelijks rechten. In principe mag de man er mee doen wat hij maar wil. Dit geldt niet alleen voor islamitische vrouwen, maar nog in hogere mate voor “ongelovigen”, vaak kafirs genoemd. De meeste moslimvrouwen dragen, zoals iedereen nu wel weet, hoofddoekjes of sluiers om het haar te bedekken, soms nog veel verdergaande lichaamsbedekking (boerka’s). Dit alles om maar niet de lusten van de mannen te prikkelen.

Screenshot_4

Kafirvrouwen dragen echter geen hoofddoekjes en deugen alleen om die reden al niet voor zeer veel moslimmannen en niet te vergeten moslimjongens. Hun meest gebruikte term voor die vrouwen is ”hoeren”. Veel moslimmannen denken dat zij het recht hebben dergelijke hoeren te verkrachten. De koran bevestigt dit recht, of die mannen menen in ieder geval dat dit zo is. Daarbij moet nog worden vermeld dat er nauwelijks een minimumleeftijd voor die vrouwen geldt in moslimlanden. Mohammed trouwde volgens de islamtraditie een meisje van zes jaar en neukte haar voor het eerst toen zij negen was. Mohammed is voor de moslims het voorbeeld dat moet worden nagevolgd en voor veel mannen geldt dat ook als het om de leeftijd van kafirvrouwen gaat.

Verkrachting van vrouwen en zeker van jonge meisjes is echter in westerse landen verboden en er staan zware straffen op. In minstens één Europees land, Zweden (dat vermoedelijk het meest geïslamiseerde land van Europa is), geldt inderdaad ook het verbod, maar op de naleving wordt niet of nauwelijks gelet. Het is bekend dat het overgrote deel (bijna 100 %, zegt men) van de verkrachtingen in Zweden op naam van moslims staat, maar veroordelingen komen nauwelijks voor. Verkrachte Zweedse vrouwen nemen in veel gevallen niet eens de moeite om aangifte te doen.

Screenshot_3

Er valt nog veel meer over de positie van de vrouw in de islam te vermelden, maar ik laat het hier maar even bij, omdat deze feiten immers genoeg zijn om de feministen, die altijd zo gekant waren tegen mannen die vrouwen slechts als lustobjecten zagen, al tot grote woede en verontwaardiging te brengen. Ja toch zeker?! Eh…, nee toch zeker. Ongelooflijk, maar nogmaals: beslist niet. Zij moeten kiezen tussen hun liefde voor de islam en voor de rechten van vrouwen en zij kiezen het eerste. Hevige protesten tegen de stelselmatige onderdrukking van vrouwen zal men uit feministische hoek zelden of nooit horen.

Hoe kan dat? Wel, de feministen kiezen de eenvoudigste weg; zij geloven de berichten over de vrouwenonderdrukking niet. Of zij vinden dat je dat heel anders moet beoordelen, omdat het nu eenmaal om cultuurverschillen gaat en je mag je eigen cultuur niet aan anderen opdringen. Of zij relativeren de onderdrukking door de moslims op de een of andere manier. Bij voorkeur door te verklaren dat in Nederland (en andere westerse landen) vrouwen evenmin gelijke rechten hebben als mannen. Het meest potsierlijke voorbeeld uit deze categorie werd onlangs geleverd door een naar het schijnt vrij bekende journaliste die stelde dat er in Nederland aparte wc’s zijn voor vrouwen en mannen en dat dit eigenlijk op hetzelfde neerkomt als de verschillen in de islamwereld tussen mannen en vrouwen. Derhalve: het scheiden van wc’s voor vrouwen en mannen komt eigenlijk op hetzelfde neer als het vrije recht om jonge meisjes te verkrachten. Zij zag dan ook geen reden om bezwaren tegen de islam te hebben. (Dat verkrachten door die mannen werd door haar uiteraard in het geheel niet genoemd! Zij zou ontkend hebben dat het veelvuldig voorkomt, veronderstel ik). Hoe gek mag je zijn in Nederland om toch nog als een bekende journaliste te worden beschouwd?

Goed, van de meeste Nederlandse vrouwen hebben de moslimmannen dus weinig tegenstand te vrezen.

De vierde en laatste groep waarover ik wat wil schrijven, is voor mij de meest mysterieuze. Ik bedoel de hoogopgeleiden in de Nederlandse bevolking. Aan een enquête van Maurice de Hond, gepubliceerd in juni 2013, ontleen ik de volgende cijfers.

Van de hoogopgeleiden beschouwde 25 % de islam als een verrijking.  Het gemiddelde in Nederland was 14 %.

Op de vraag of de import van moslims in Nedrland zou moeten worden gestopt, antwoordde 51 % van de hoogopgeleiden “nee”.  Het gemiddelde in Nederland was 55 % “ja”, 34 % “nee”.

Op de stelling dat de bouw van moskeeën in Nederland zou moeten worden gestopt, antwoordde 47 % van de hoogopgeleiden “ja”, 48 % zei “nee”.  Het gemiddelde in Nederland was 63 % “ja”en 31 % “nee”.

Een definitie van hoogopgeleiden werd niet gegeven. Men mag aannemen dat het om mensen met een voltooide opleiding aan universiteit of hogeschool gaat. En moet dan concluderen dat onder de mensen die als intellectuelen of het intellect van Nederland worden beschouwd, klaarblijkelijk relatief de meeste voorstanders van islamisering zijn te vinden. Een nogal verbijsterende bevinding als men veronderstelt dat de meerderheid van hen de in dit opstel vermelde feiten kent of minstens een deel daarvan. Ik geef bij voorbaat toe dat het mij niet is gelukt een afdoende verklaring voor dit verschijnsel in zijn geheel te vinden, hoewel nu juist dit aspect van de houding der elite ten opzichte van de import van moslims mij het meest interesseerde.

Er zijn natuurlijk wel onmiddellijk gegevens te vermelden die iets aan de oplossing van het raadsel kunnen bijdragen. Daar is in de eerste plaats het zogenaamde cultuurrelativisme, dat in Nederlandse academische kringen sterk in de mode is geweest (en naar ik nu moet veronderstellen nog steeds is). Het zegt dat er geen objectieve criteria bestaan om de waarde van een cultuur te bepalen. En die vaststelling leidt dan dikwijls tot de conclusie dat men het beste alle culturen maar als gelijkwaardig kan beschouwen.

Dat wil dus bijvoorbeeld zeggen dat de cultuur van West-Europeanen niet als waardevoller mag worden  beschouwd dan die van de inwoners van Rwanda, waar de bevolking een aantal jaren geleden tot massamoord overging. Mensen die jarenlang elkaars buren waren geweest, gingen plotseling met kapmessen elkaars ledematen of delen daarvan afhakken, dan wel elkaar vermoorden. Het totaal aantal doden liep in enige maanden op tot circa 800.000, als ik het goed heb onthouden.

Screenshot_7

Aardiger is de nogal eens gehoorde (uiteraard ironische) conclusie dat dan ook een cultuur van menseneters gelijkwaardig is aan de onze. Mogelijk zou een cultuurrelativist zeggen: “Nou en? In Europa hebben wij toch ook nog in de vorige eeuw de Holocaust gehad. En in de USSR de Goelagarchipel.”  En dan blijkt dat die theorie van het cultuurrelativisme niet eens zo gemakkkelijk onderuit te halen is, hoewel alles in mij zich ertegen verzet die te aanvaarden.

Laat de wandaden van politieke stelsels even buiten beschouwing, dan kun je toch niet anders dan vaststellen dat de westerse beschaving tegenwoordig op het gebied van kunsten, exacte wetenschappen, techniek de andere culturen verre overtreft? (Al is in het Verre Oosten een inhaalslag gaande). Dat is in ieder geval mijn overtuiging, al kan ik die niet theoretisch overtuigend bewijzen.

De cultuurrelativisten lijken een heel bescheiden standpunt in te nemen: ik beschouw mijzelf niet als beter of hoger dan een pygmee of eh…ja, kanibaal dus. Maar ik denk dat die bescheidenheid slechts schijn is. Ik vermoed dat het een heel fijn gevoel geeft jezelf zo objectief te weten dat je je daarmee ver verheft boven het gewone gepeupel, dat vol vooroordelen zit. Je behoort dan wel niet tot een hogere cultuur, maar je bent toch beter dan de meerderheid… Anders gezegd: ik geloof niet zo in de bescheidenheid van de cultuuurrelativisten. Ik zou wel eens willen zien hoe zo’n man of vrouw zich zou gedragen als hij of zij werkelijk omringd was door mensen die b.v. regelrecht uit de binnenlanden van Afrika kwamen.

Een andere verklaring werd mij aangereikt door Theresa Geissler. Zij opperde dat veel intellectuelen uit liberale milieus komen, waar men in de dagelijkse praktijk niet of nauwelijks met moslims in aanraking komt en waar men als het ware uit louter vriendelijkheid veronderstelt dat die wel het goede met ons zullen voorhebben. Dit argument valt uit te breiden naar alle “welgestelden” die weinig of geen praktische ervaring met vertegenwoordigers van de islam hebben. Zij wonen in wijken tezamen met anderen met ongeveer dezelfde levensstijl en ontmoeten zelden of nooit een moslim in levenden lijve. Hoogstens een van de weinigen die doorgedrongen zijn tot de betere kringen van onze maatschappij en die de opvattingen en gewoonten daarvan ten dele hebben overgenomen. Deze groep mensen reist zelden of nooit met het openbaar vervoer, heeft in volkswijken niets te zoeken en komt daar dan ook niet, ontmoet eigenlijk vrijwel nooit een “gewone, alledaagse” moslim. Kortom: zij beoordelen de islam foutief door onwetendheid en misschien soms zelfs wel op basis van een tot hun levensovertuiging behorende optimistische kijk op het goede in de mens.

Zulke lieden bestaan ongetwijfeld, maar ik moet daartegenover stellen dat overmatige welgezindheid ten opzichte van moslims (kortweg ook wel islamofilie genoemd) in academische kringen ook kan leiden tot vervalsingen van de uitkomsten van zogenaamd wetenschappelijk onderzoek ten gunste van de islam of ten nadele van de bestrijders daarvan, de PVV. Ik ben in loop van de laatste jaren ettelijke uitkomsten van zogenaamd wetenschappelijk onderzoek tegengekomen die mij hoogst verdacht voorkwamen, omdat zij totaal tegen het gezonde verstand ingingen. Ik weet van de meeste daarvan de details niet meer, maar twee ervan herinner ik me wel en die kunnen als voorbeeld dienen van wat ik hier bedoel.

Er werd enige jaren geleden een onderzoek gepubliceerd (door de Vrije Universiteit) naar criminaliteit onder jongeren. Eén van uitkomsten was dat autochtone jongeren relatief even hoge criminaliteitscijfers te zien geven als Marokkaanse jongeren. Het verschil zou slechts zijn dat autochtone criminelen gemiddeld gewelddadiger waren. Deze uitkomst werd ook in de M.S.M (meestal kritiekloos) geciteerd. Terwijl men toch, zonder ook maar één blik in dat rapport te hoeven werpen, met zekerheid kan vaststellen dat er op schandalige wijze met cijfers en berekeningen moet zijn geknoeid. Het is immers al vele malen vastgesteld en bevestigd dat Marokkaanse jongens (in verhouding tot hun aantal in de totale bevolking) vier maal (drie of vijf maal werd, geloof ik, ook wel eens gezegd) zo veel in penitentiaire inrichtingen verblijven als autochtone jongens. En wat de gewelddadigheid van de Marokkaanse criminaliteit betreft, kan men de gemiddelde Nederlander echt niets meer wijs maken. Niet anders dan flagrante leugens dus. Puur bedrog. Het is volkomen onbegrijpelijk dat men dat durfde publiceren en dat andere academische kringen niet een luid protest lieten horen.

Screenshot_6

Het tweede voorbeeld betreft een met name bekende professor, De Ruiter, in Tilburg. Eén van zijn studenten leverde een scriptie in die als conclusie had dat Wilders en/of zijn PVV fascistisch was.    Nu is er volop wetenschappelijk onderzoek bekend over het voorkomen van fascisme in het algemeen en ook in afzonderlijke groepen. Uitkomsten zijn op het internet te vinden. Hoewel vele onderzoekers  bezwaren hebben tegen Wilders en zijn PVV is de algemene conclusie dat de term fascisme niet op hen van toepassing is. (Merkwaardig genoeg zijn er wel tal van overeenkomsten gevonden tussen de islam en het fascisme.) De prof. had dus volgens alle geldende academische regels moeten vaststellen dat de conclusie van de scriptie foutief was en hij had deze dus moeten afkeuren. Dat deed hij echter niet: hij gaf de student een tien voor zijn scriptie. Zoiets kan men niet meer als te goeder trouw beschouwen; men moet hier spreken van… ja wat?… een soort fraude, zou ik denken. (Misschien weet u een betere term?)
[Ik wil hier wel even opmerken dat men dit soort vervalsingen bij mijn weten slechts aantreft bij de alfa- en gamma-faculteiten. De Nederlandse bètastudies hebben internationaal een goede reputatie. Uit die kringen zal men slechts zelden een oordeel over de islam vernemen; daar bemoeite men zich in de regel niet mee. De bètarichtingen trekken in het algemeen dan ook intelligentere studenten (en professoren…) aan dan de beide andere hoofdrichtingen.]

Indien men vaststelt dat aan universiteiten onderzoeksuitkomsten soms worden vervalst, ten dienste van de islam, zonder dat dit in academische kringen tot algemene verontwaardiging leidt, gaat men bijna automatisch aan complottheorieën denken. Die zijn op het internet veelvuldig aan te treffen. Ik kan noch de juistheid noch de onjuistheid ervan aantonen en zal die dus buiten beschouwing laten.

Wel vernam ik uit betrouwbare bron (van een insider) dat aan de Amsterdamse Gemeente Universiteit sinds jaren alleen nog mensen in de hogere functies (hoogleraren e.d.) worden benoemd als zij PvdA.-aanhangers zijn. Anders gezegd: deze universiteit zou een compleet PvdA-bolwerk zijn. (Uiteraard zal men deze politieke eis niet openlijk aan kandidaten voor die functies stellen, doch andere redenen voor afwijzing bedenken.)

Er is, complot of niet, naar mijn mening wel degelijk iets gaande in de academische wereld dat de islamisering in Nederland bevordert. Maar ik zie geen kans er een alomvattende naam aan te geven. Ik wil daarom dit onderdeel van mijn betoog maar afsluiten. En daarmee ook dit hele artikel. Er zijn op het internet vele, dikwijls uitstekend gedocumenteerde, artikelen over de islamisering van Nederland te vinden. Vrijwel altijd wordt daarin geconcludeerd dat de zogenaamde elites niets doen om die tegen te werken. Integendeel: minstens delen van de elites bevorderen juist die islamisering. Dat zij daarmee aan de ondergang werken van de Nederlandse cultuur, ja, zelfs eigenlijk de ondergang van Nederland in zijn geheel, kan onmogelijk uitsluitend uit onwetendheid of onverschilligheid voortkomen. Er moet opzet in het spel zijn. Ik heb in dit artikel nog eens vele feiten en argumenten op een rijtje gezet en kan slechts die conclusie bevestigen. Er bestaat bij grote delen van de Nederlandse elites iets als wat meestal een “WEG-MET-ONS-CULTUUR” wordt genoemd.

Het is niet te bevatten….

Screenshot_18

Door:
meneertje
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

49 reacties op DE GROTE LEUGEN (VERVOLG)

 1. Joop Klepzeiker zegt:

  Prachtig en nu wat ideeën voor de oplossing voor de grenzen problemen.

  Like

 2. Nou, mijnheertje, je hebt het in grote kalmte en met zo simpel mogelijk taal allemaal eens goed bij elkaar gezet.
  En dat lijkt makkelijk, maar dat is nou juist heel moeilijk.
  Ik heb wel eens van Bert gehoord dat je toch ook op leeftijd bent.
  Hoe oud ben je eigenlijk, mijnheertje?
  Mogen wij dat weten?

  Like

  • meneertje zegt:

   Dat heb ik al meermalen hier vermeld: ik ben 84 jaar.

   Ik ben blij dat je positief reageert op mijn artikel, want (achteraf) vreesde ik dat je er niet tevreden over zou zijn, omdat niet expliciet wordt vermeld hoe de moslims de joden bestrijden en zelfs vermoorden.
   Ik dacht zelf (alweer: achteraf) dat dit thema er impliciet toch wel in zit.
   Maar ik had het wel ergens expliciet mogen vermelden, vond ik zelf (alweer: achteraf).
   Ik heb echter zo veel moeten weglaten wat ik er wel in had willen zetten. Maar zo’n artikel mag nu eenmaal eindeloos uitdijen.

   Dan zou ik een boek hebben moeten schrijven.
   En nu juist dat soort boeken bestaat al volop.
   Als de mensen ze nu ook maar zouden lezen…

   Like

   • meneertje zegt:

    uiteraard: zo’n artikel mag NIET eindeloos uitdijen.

    Like

   • Driek zegt:

    Meneertje, ik vind het weer een mooi verhelderend artikel van u, mijn compliment. En ik zal uw tekst aan een ieder voorhouden, die nog roept dat ‘ze niet allemaal zo zijn’. Er is in het verleden genoeg over de islam verschenen, maar de Nederlander lijkt me nog te beroerd, of niet geïnteresseerd, om een boek over de islam open te slaan.

    In mijn boekenkast kwam ik, na een zoekactie, tegen: “De Dreiging van de Islam”, van I.A. Kole, verschenen in 1980 en waarin duidelijk uiteen wordt gezet wat we op ons dak krijgen. In 1997 verscheen het boek van Pim Fortuyn: “Tegen de islamisering van onze cultuur”, hij toont hierin de verschillen tussen enerzijds de islamitische en anderzijds de Joods-christelijke humanistische cultuur. En een al wat ouder werk is van Dr. D.S. Attema, getiteld “De Koran”, verschenen in 1962.
    Zeer bekend is “In een Sluier gevangen”, van Betty Mahmoody. En: “In de hemel krijg je fruit”, berichten uit Iran, van Nies Medema. Niet te vergeten het bekende boek van Betsy Udink: “Achter Mekka’. Dit is zomaar een greep, er is nog veel meer.
    Ik begrijp niet dat onze bewindslieden zich niet eens gaan verdiepen in de islam, want er is heel veel over geschreven. Maar ik zie mijn vrees nog bewaarheid worden, dat over slechts enkele jaren de islamieten een greep naar de macht doen, want die mohammedanen zullen niet rusten tot het moment dat zij hun zwaard uit de schede kunnen trekken.

    Like

   • meneertje zegt:

    @Driek,
    Dank voor uw reactie.
    Ik heb ook veel boeken over de islam. Interessant is dat ik van de door u genoemde titels er hoogstens één ken.
    Daaruit kan men afleiden hoe veel boeken er inmiddels wel over de gevaren van de islam verschenen moeten zijn.
    Het stemt ontmoedigend dat al die boeken samen toch weinig effect hebben.
    Onze elites schijnen ze in ieder geval niet te lezen. Anders zouden zij misschien wat wijzer zijn geworden.

    Like

 3. Vederso zegt:

  Goed verhaal, maar…. wat nu? Misschien in deel 3?

  Like

 4. Maurice zegt:

  Meneertje, misschien ook eens googelen met als zoekterm ‘schuldcutuur schaamtecultuur Bolkestein’ ?
  Uw antipathie voor geloofsgekkies en religie of wat daarvoor door moet gaan onderschrijf ik. Verhelderend in het kader van uw zoektocht lijkt me wat mensen als Frits Bolkestein te melden hebben over de het schuldbesef waarmee onze gristelijke cultuur is opgezadeld met in het verlengde daarvan het Westers cultuurrelativisme cq de weg met ons mentaliteit.

  Like

  • meneertje zegt:

   Ik ben nu nog druk bezig met de vele reacties te beantwoorden. Maar zodra ik tijd heb zal ik mij in Bolkestein verdiepen. (Ik weet overigens uiteraard al heel wat van wat hij in de loop van de tijd heeft beweerd.)

   Like

 5. scubaleonard zegt:

  Verdulleme meneertje je lijdt volgens mij aan selectieve blindheid, -doofheid, -geheugenverlies enz. enz.. Maandagochtend even naar de doker meneertje en neem alsjeblief het hele corrupte zooitje wat in Den Haag zit ook mee.

  Like

 6. bigljohn zegt:

  Een schuldgevoel ontstaan uit de onderdrukking van minderheden in de tweede wereldoorlog, en de olie voor immigratie overeenkomst via het verdrag van Straatsburg. Het verdrag van Straatburg, met de daaraan gelieerde olie voor immigratie overeenkomst bracht blijvende ellende voor Europa. Die ministers die dat geregeld hebben, hebben in ieder geval geen enkele vorm van intellect getoond. Als het over onze kinderen ging, en over het milieu, zou er gezegd worden; We moeten een schone wereld voor onze kinderen achterlaten. Maar kijk wat ze nu voor hun kinderen geregeld hebben. Nu hebben ze het paard van Troye binnengehaald, zodat de strijd tegen de Moslim een onmogelijke opgave geworden is. Twee maal in de geschiedenis trachtte de Islam Europa binnen te vallen, en twee keer hebben we de Moslim terug kunnen drijven. Nu voor de derde keer, hebben die obligate ministers zelf dat schorum in huis gehaald, terwijl wij er nooit meer vanaf kunnen komen (De Troye modus). Althans niet op korte en zelfs ook niet op langere termijn. Maar wel ten koste van vele miljoenen levens van autochtone Europeanen. Even een verdrag ondertekenen, en verdrag wat in zijn oorspronkelijke opgestelde vorm door de elite voor iedereen weggemoffeld is. Ikzelf heb op internet nog een soort kopie van de oorspronkelijke teksten van dat verdrag van Straatsburg kunnen vinden. In het Nederlands opgesteld, en een hele pil om te lezen.

  Like

  • meneertje zegt:

   Dank voor uw reactie.
   Zoals ik in mijn artikel schreef, geloof ik echt wel in het verdrag van Straatsburg.
   Het lukt mij echter niet goed om te begrijpen hoe de bepalingen aan opeenvolgende generaties politici zijn doorgegeven.

   Like

 7. Theresa Geissler zegt:

  Meneertje, allereerst mijn welgemeende complimenten voor die zéér indrukwekkende vervolg van uw analyse en voorts…..Wat een verrassing om mijn eigen naam er in in aan te treffen!
  Ik heb de betreffende suggestie kort geleden inderdaad in een comment aan U vermeld, maar had er echt geen moment op gerekend, dat U haar op zo’n nadrukkelijke wijze zou gebruiken.
  Wat buitengewoon attent van U!
  Weet U, zelf ben ik er vrij zeker van, dat dit aspect -Hoogopgeleiden met een beschermde achtergrond, die te veel over theoretische- en te weinig over praktische kennis en ervaring beschikken- zelfs doorgetrokken kan worden tot het verschijnsel dat vooral tussen de jaren ’30 en jaren’80 zo bekend geworden is als Existentialisme en waarvan ik al eerder gewag maakte: De (Franse) intellectuele boenlaag, die dusdanig ver boven de werkelijkheid zweefde, dat zij voor de realiteit van alledag geen oog had. Dit deed haar aanhangers -enkele uitzonderingen daargelaten, die dan ook vervolgens met de leer braken- verworden tot ‘fellow travellers’ voor de meest verwerpelijke communistische regimes, zoals wij dat nu in zekere zin ook weer zien bij hoogopgeleiden met hun houding tegenover de Islam.
  Ook al is het Existentialisme in dit opzicht het extreemst geweest, toch gaat de vergelijking naar mijn mening niet geheel en al mank.
  Ik vroeg mij eigenlijk af, of U bij gelegenheid eens lust zoudt hebben om de paar artikelen te lezen, die ik in de loop van het afgelopen jaar hier heb gepubliceerd, maar ik ben een zeer gebrekkige internetter en niet bedreven in het aanleveren van linkjes. Als ik morgen wat dat betreft de hulp van mijn zoon kan inroepen, wil ik ze met plezier even vermelden. (Eén gaat zeker over de Beauvoir en Sartre.)

  Like

  • meneertje zegt:

   @Theresa Geissler,
   Ik heb veel van uw commentaren hier gelezen en ik vond ze altijd de moeite waard.

   Wij hebben onlangs hier een korte discussie gevoerd over het existentialisme. Ik heb daarop nog een vrii uitgebreide slotreactie geschreven, die u echter vermoedelijk ontgaan is, omdat de draad intussen naar het archief was verdwenen.

   Maar u verschaft mij wel een mooi bruggetje (het verband zult u ongetwijfeld begrijpen) naar een onderwerp waarover ik ook nog in mijn artikel had willen schrijven, doch dat ik heb weggelaten omdat mijn betoog eigenlijk toch al veel te lang was geworden.

   Ik bedoel de grote aantrekkingskracht die het communisme meermalen vorige eeuw op jonge intellectuelen heeft uitgeoefend. De eerste “golf ” (zal ik ’t nu maar noemen) trad, als ik het juist heb, het meest op in Engeland en wel uitgerekend in de beroemde universiteitssteden Cambridge en Oxford. Het was beslist meer dan een “flirt”: velen zagen hun heil in het toen nog in de beginfase verkerende Bolsjewisme, zo kort na 1920 zou ik schatten (maar ik kan er een paar jaar naast zitten).

   De tweede “golf” was veel wijder verbreid. Het was in de periode eind zestiger begin zeventiger jaren van de vorige eeuw. Ik begin met te zeggen dat ik aanvankelijk veel goeds zag in de bewegingen van die tijd: het verkalkte regentendom werd aangepakt en dat werd eens hoog tijd.
   Jammer genoeg wist men, toen men eenmaal begonnen was, van geen ophouden meer. Ik zal niet proberen die hele bewogen periode te gaan schetsen of zelfs maar samen te vatten.
   Het draaide er op uit dat weer het marxisme als zaligmakend werd gepredikt en wel – het is spijtig het te moeten constateren – nu juist weer door jonge intellectuelen, studenten van universiteiten vooral, waarvan men zou hopen dat zij over kritisch vermogen beschikten. Niet alleen het Russisch communisme werd gepredikt, minstens zo populair was het maoïsme (dat tientallen miljoenen slachtoffers in China heeft geëist). Ik zie nog die studentenmassa (die wel eens als “de bloem des vaderlands” wordt beschouwd) met het rode boekje van Mao zwaaien: dat bevatte alle wijsheid…

   Ik had dit in het laatste deel van mijn artikel willen gebruiken om te tonen hoe onbegrijpelijk juist de academische elite (want sommige professoren deden ijverig mee…) kan ontsporen, maar zoals gezegd vond ik dat ik maar eens naar een einde van mijn lange artikel moest gaan toewerken.
   Ik laat het hier maar bij, maar u zou dit betoogje zonder twijfel kunnen aanvullen en uitwerken.

   Like

 8. jowitteroos zegt:

  Meneertje, misschien heeft u er al over gehoord of zelfs gelezen, maar alsnog ook voor u hier misschien een interessante link:

  http://www.8weekly.nl/artikel/10141/thierry-baudet-de-aanval-op-de-natiestaat-nationalisme-c-est-la-guerre-toch.html

  Citaat:

  De grenzenloze wereld
  Baudets motto is dan ook Paul Scheffers ‘Zonder “wij” gaat het niet’. Ten minste gedeeltelijk heeft hij hier gelijk: al dan niet impliciet gaat de Europese elite nog altijd uit van een conceptie van een grenzenloze wereld, waarin het onderscheid tussen ‘wij’ en ‘zij’ is weggedacht. Zij ziet deze trend als zowel onvermijdelijk als wenselijk, reden waarom zij meent dat de nog bestaande grenzen, die relicten van een voorbije wereld, net zo goed kunnen worden opgeheven.

  Dit opheffen gebeurt van binnenuit doordat het multiculturalisme, gedefinieerd als de stroming die ook op macroniveau ieder verschil accepteert, de gedeelde identiteit verzwakt. Van buitenaf gebeurt dit doordat de internationale organisaties steeds brokjes nationale soevereiniteit weghappen. Samen vormen deze trends ‘de aanval op de natiestaat’. Een voor een loopt Baudet de internationale organisaties af, achtereenvolgens de internationale hoven, de WHO, de VN Veiligheidsraad en, natuurlijk, de EU. Wat hij beargumenteert is hoe deze allemaal, anders dan in theorie, op onvoorziene wijze bevoegdheden naar zich toe trekken, hoe ze politieke beslissingen nemen en hoe deze beslissingen niet door het recht maar door bestaande machtsverhoudingen worden bepaald.

  Universele geldigheid
  In deze beschrijvingen is Baudet op zijn best. Zijn kritiek is raak en ook deelt hij vileine steekjes uit. Bijvoorbeeld: het supranationalisme ‘is in feite een terugkeer naar de gelaagde jurisdictie van vóór de opkomst van moderne staten. Het is een soort mediëvisme.’ Een schoolboekvoorbeeld van hoe een discours los te wrikken: de EU betekent geen voor- maar áchteruitgang!

  Het gehele mensenrechtendiscours, en met name de uitvoering daarvan, is onvermijdelijk door politiek vertroebeld. Evenmin kunnen de neoliberale ideeën van de WHO universeel geldig genoemd worden – een spaarzaam moment waarop de gemiddelde ‘linksmensch’ het hartgrondig met Baudet eens zal zijn.

  De aanval op de natiestaat is volgens Baudet moedwillig. De naoorlogse elites waren doordrongen van de door François Mitterand gemunte wijsheid ‘Le nationalisme, c’est la guerre!’ Dat kán zo zijn, maar dat hangt maar net af van de precieze nationalismevorm. Bovendien stelt Baudet – en hij stelt dat terecht – dat de samenleving niet buiten een collectieve identiteit kan, en die valt niet funderen op verdraagzaamheid of verschilverheerlijking alleen. etc. etc.
  Het boek overigens is zeer interessant.

  Like

  • meneertje zegt:

   Ik ben nu even nogal moe (dat recht heb je als 84-jarige…), maar ik hoop op uw reactie terug te komen.

   Like

   • jowitteroos zegt:

    ……Uiteraard heb ik begrip, u heeft 2 geweldige uitgebreide prachtstukken geschreven waarvoor dank. Dit is veel werk geweest en mijn respect daarvoor.

    Like

   • Joop Klepzeiker zegt:

    Ik betuig hierbij mijn respect voor u, en dat is toch echt wel iets wat ik niet regelmatig bezig, respect tonen. dus al het ware , menig puppy kan nog een heel leven leren van uw coherente gedachten.

    Dus nogmaals mijn respect

    Like

  • meneertje zegt:

   Ik heb nu de reactie van Alexander van Kesteren op Baudet gelezen, maar zie niet goed wat deze Alexander nu eigenlijk wil betogen.
   Het lijkt een aanval op Baudet, maar op tal van punten geeft Van Kesteren hem eigenlijk gelijk.
   Als ik het goed zie is nationalisme voor v.K. de vijand, maar toch ook weer niet helemaal.
   Multiculti is mooi, vindt v.K., geloof ik, maar hij deelt ook wel bezwaren daartegen van Baudet.
   Nou ja, word daar maar eens wijs uit.

   Ik zelf ben bepaald geen uitgesproken nationalist, maar ik denk toch dat we veel beter afzonderlijke naties in Europa kunnen hebben dan het kunstmatig in elkaar geknutselde gedrocht E.U., dat op den duur geen overlevingskansen heeft.
   Het wachten is op het moment dat de E.U.naast het multiculturalisme in de lijkkist kan worden gelegd.
   Een enkeling kijkt in de kist en meent toch nog enig leven te zien…

   Like

   • jowitteroos zegt:

    Het gaat mij om Baudet en zijn boek: “Aanval op de Natiestaat”. Prachtboek!. Heel kort: Elite en Links willen o.a.via EU een supranationalistische staat en willen Nationaal gevoel uitbannen. Men mag dus geen gevoel van’ burger in een bepaald land’ meer hebben. De minderheden worden ‘op handen’ gedragen en de multiculturaliteit is een must om dat ‘burgerlijke of tot een staat behorend gevoel’ uit te bannen. De ‘weg met ons’ wordt hierin ( het boek) verduidelijkt mijns inziens doordat men, Elite en Links, middels o.a. EU het nationalistische gevoel wil uitbannen en een supranationalistisch gevoel er voor terug willen. Het Utopia of zoals velen zeggen NWO.

    Door de open grenzen veegt men dat nationalistische gevoel dus weg.

    Like

   • meneertje zegt:

    @jowitteroos; 11:02.
    Dat boek van Baudet lijkt mij heel interessant. Zijn naam komt mij overigens zeer bekend voor. Ik vermoed dat ik wel eens een artikel van hem heb gelezen.
    Zijn stellingen, die u in het kort weergeeft, lijken mij grotendeels juist.
    De nationale culturen moeten worden vernietigd, dat is zeker de opvatting van veel fanatieke E.U.-aanhangers.
    In Zweden gaat men overigens nog wat verder: daar moet ook het verschil tussen jongen en meisje verdwijnen. Nee, niet met chirurgische ingrepen, doch in psychologisch opzicht.
    Jongens en meisjes moeten dezelfde liefhebberijen hebben, dezelfde opvattingen, enz.

    Een belachelijk streven: de natuur zal het zonder enige twijfel winnen van de veronderstelde “maakbaarheid”.

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    @meneertje

    Hier wat info over Thierry Baudet:

    http://nl.wikipedia.org/wiki/Thierry_Baudet

    Like

 9. Jan III Sobieski zegt:

  Meneertje, wederom een mooi artikel! Het zou mooi zijn als U nog even een laatste afsluiter maakt met wat conclusies enzo. En dan gewoon als een drieluik op de voorpagina van de meestgelezen msm site..

  Like

  • meneertje zegt:

   Eerlijk gezegd zie ik geen geschikt materiaal voor een dergelijke afsluiter.
   Ik had aanvankelijk overwogen een lange slotpassage voor het artikel te schrijven (met b.v. een weemoedige terugblik op vroegere tijden), maar toen ik vlak voor het einde zat en de slotpassage moest schrijven, vond ik een paar korte zinnen toch beter als afsluiting.

   Mag het niet gewoon een tweeluik blijven?!

   Like

   • delamontagne zegt:

    Op EUNMASK, http://eunmask.wordpress.com/2014/02/08/de-nog-grotere-leugen/#comments
    heeft ene meneer of mevr. realpredictor (die ook op dit blog weleens schrijft ) enigermate lichte kritiek op ,t eerst gedeelte van Uw artikel deel 1.
    Toen ik Uw artikel,deel 1 las, kwam dit bij mij ook op, maar nu las ik dus hoe zij (of hij ) dit toelichtte. Het gaat om de overkomst naar NL. van de Ambonezen. Die mensen werd toendertijd voorgespiegeld dat ,t tijdelijk zou zijn ( tot de vrije republiek Ambon er zou zijn. ) De KNIL-militairen kregen over een periode hun loon niet betaald en ook hun pensioen-rechten werden beknot. Dus reden om wrok te hebben was er wel. Dit rechtvaardigt niet die latere terroristische daden uiteraard. Ik las nu van U dat ,t niet alleen die 2 trein-kapingen waren, maar er waren meer ..terror-daden…
    Ik wist dit niet, was in die jaren in ,t buitenland. Ook de terugkomst naar NL in de jaren 50 uit voormalig NL-Indie. Dat waren geen immigranten, maar repatrianten. Die mensen hadden de NL-nationaliteit, waren dikwijls uit gemengde huwelijken, ik bedoel vader NL-s /moeder Indisch of andersom EN waren nog nooit in NL geweest. Diezelfde realpredictor heeft op EUNMASK ook een artikel geschreven over de manier waarop DIE mensen toen in NL ontvangen werden. Toen ik dat las kwam het allemaal weer bij mij in herinnering. Niet dat ik daar bij behoorde,( mijn ouders en wij kinderen repatrieerden begin jaren 50 uit ,t andere Indie, nl. West-Indie ) en werden bepaald anders in NL ontvangen dan die uit de Oost. Kregen gelijk een huis toegewezen etc. ( en dat met die woning-schaarste )
    maar van familie en kennissen. Ze werden echt bevoogdend/paternalistisch bejegend. Woonden in z.g.n. contract-pensions en moesten maar gewoon voedsel leren eten, d.w.z/ DUS NL-eten. U moet dat artikel daar maar eens lezen. Dat moet je dan eens vergelijken met hoe die z.g.n asiel-zoekers nu ontvangen worden. Later kwamen de “spyt-optanten. Mensen die (meen ik ) eerst gedwongen de Indonesische nationaliteit hadden aangenomen, maar later door Soekarno werden weg-gepest en alsnog naar NL mochten komen. Dat was ongeveer jaren 1958. Ook begin jaren 50, toen zelfs Juliana de Koningin in een van haar preken zei dat NL …vol…….was ( 10.5 milj. inwoners ), emigreerden er 100-duizenden NL-ers naar U.S , Canada en Australie.
    Waarom er dus een 30-tal jaren later zulke grote groepen het land weer binnen moesten stromen EN DAN NOG WEL MOSLIMS, dus mensen die zich vrijwel niet aanpassen. Zou het eenvoudige antwoord niet gewoon zijn: DAAROM. !

    Like

   • Jan III Sobieski zegt:

    tuurlijk meneertje. Goed stuk nogmaals…

    Like

   • meneertje zegt:

    @delamontagne,
    Uw informatie over ons Indische verleden is heel interessant.
    Ik leer er vooral uit dat ik over de acceptatie van de indo’s en hun behandeling in Nederland toch te optimistisch ben geweest.
    Maar mijn bewering dat zij zelf als groep weinig of geen problemen gaven, blijft juist, lijkt mij.

    Like

  • meneertje zegt:

   @ Jan III Sobieski,
   Vannacht schoot mij te binnen dat ik wel degelijk een onderwerp weet voor een derde deel om het door u voorgestelde drieluik te completeren.
   Ik had namelijk, toen ik het ontwerp voor mijn artikel bedacht, daarin in gedachten ook een vrij ruime plaats ingeruimd voor de financiële kant van de Grote Leugen.
   De kosten van de immigratie worden meestal geschat op 7 miljard per jaar. Niet uitsluitend voor de moslims uiteraard, maar die maken wel het grootste deel van de immigrantenstroom uit.
   Ruw geschat heeft de totale immigratie Nederland ongeveer even veel gekost als de gehele opbrengst van de aardgaswinning in Groningen.
   Tijdens het schrijven heb ik jammer genoeg hieraan helemaal niet meer gedacht.

   Maar het zou een uitstekend onderwerp voor een derde deel kunnen zijn.
   Dan echter niet te schrijven door mij, maar door een financieel deskundige.
   Ik denk aan iemand als Trias Politica: die heeft, voor zo ver ik weet, niet alleen veel verstand van financiële zaken, maar is ook een bekwaam stilist, die kans zou zien ingewikkelde zaken in heldere taal te beschrijven.
   Piet Lakeman zou natuurlijk ook prima zijn.
   Mogelijk zie ik iemand over het hoofd die tot de reageerders van dit log behoort, en die ook aan de eisen voldoet (financieel deskundig en heldere schrijfstijl). Daarvoor dan mijn excuses: namen onthouden is niet het sterkste punt van oudjes zoals ik…
   Maar de Webmaster zal zo’n figuur, als die er is, ongetwijfeld kunnen noemen.

   Ik heb haast en heb nu geen tijd om er verder over uit te weiden.

   Like

 10. dgneree zegt:

  Mijn complimenten voor dit 2-delige essay. Het somt een aantal zaken vrij volledig op.
  Het doet me verlangen naar een derde deel, met mogelijke oplossingen, maar ik denk dat dit een hele klus zou worden. Ik zou er zelf wel eens flink voor achter mijn hoofd moeten krabben.
  Als het schip niet tijdig keert dan zal de wal daarvoor zorgen en dan zijn de rapen echt gaar.

  Even iets over de jaren zestig: wat eerst een a-politieke en zelfs anti-politieke jeugdbeweging was, is al snel gekaapt door de communisten en socialisten en de linkse intelligentsia. Toen dat gebeurde, kwam het geweld erin en de dwang van partijvorming.

  Like

  • Joop Klepzeiker zegt:

   ach wat, iedereen weet immers dat een revolutie het zaad van de zelfvernietiging van die revolutie met zich meedraag, maar is dat nu zo veel erger dan de chaos van wat we noemen de democratie ?

   Ships hoor ik daar trotski ?

   Like

  • meneertje zegt:

   @dgneree,
   Dank voor uw positieve reactie.

   Ik heb zelf al iets bedacht voor een eventueel derde deel. Toevallig staat het vlak boven uw reactie.

   Een derde deel met “oplossingen” zou ik met geen mogelijkheid kunnen schrijven.

   Het is volgens mij wellicht al te laat voor min of meer normale (b.v. politieke) oplossingen. Ik til heel zwaar aan de door mij (maar niet alleen door mij) genoemde, al ver gevorderde islamisering van de intelligentsia van Nederland. (Misschien is “islamisering” hier een iets te zware term. Maar de sympathie voor de islam is in o.a. academische kringen toch verwonderlijk groot.)

   Eerlijk gezegd zie ik eigenlijk nog alleen maar gewelddadige oplossingen. Met als vrijwel enige alternatief vernietiging van de Nederlandse cultuur.
   Fysiek verzet zou overigens vermoedelijk ook niet veel kans bieden. Ik vrees dat de islam ook in leger en politie al flink is geïnfiltreerd.

   Wat u in de laatste alinea schrijft, stemt overeen met mijn eigen herinneringen..

   Like

 11. dgneree zegt:

  meneertje, het is als tweeluik al uitermate verhelderend.

  Like

 12. louis-portugal zegt:

  Weer een hele hap meneeertje.
  Goed om de zaak zo nog eens te verwoorden.
  Ik verwonder mij ook al jaren over de absolute afwezigheid van het feminisme.in een cultuur waar vrouwen zo als 2 de rangs goed behandeld worden,
  IK vraag me daar ook af of het punt dat linkse clubs elkaar niet bijten een grote rol speelt.
  Samen tegen de grote boze wereld van de kapitalisten, waar velen van hen inmiddels ook toe behoren,maar daar wordt bijna nooit over gesproken.

  Like

 13. Linde zegt:

  @ meneertje
  Wat een interessant artikel mede doordat u naar het mij voorkomt, een van de weinige psychologen bent die over deze problematiek nadenkt en de overwegingen en conclusies deelt.
  Ongeveer 40 jaar geleden, in 1975? stond in de Internationale Spectator een spraakmakend artikel door een NL diplomaat met als strekking dat het fout is om alle exotische culturen even hoogstaand te achten. Hij gaf o.a. als voorbeeld het Hindoeïsme dat op Bali tot een complexe hoogstaande cultuur was geëvolueerd, maar dat in India was blijven steken in een spiegeltjes en kraaltjes cultuur. Ik meen dat er veel verontwaardigde reacties waren o.a. in de Telegraaf.
  Ik kan me de opbouw van zijn betoog niet meer goed herinneren, maar gecombineerd met de wijsheid van nu wilde hij wellicht ook waarschuwen tegen de immigratie.
  Wat ik me wel herinner is dat er in die tijd vaak erg werd veralgemeniseerd: men dacht er niet echt over na maar meende: de Indische mensen die uit de Oost zijn (terug)gekomen, zijn allemaal aardig, beschaafd en functioneren prima als (hoge) ambtenaar of militair, dus andere immigranten met een kleurtje zullen dat ook wel doen.
  En zo kreeg de uitspraak van Voltaire “La réligion est pour le peuple comme le petit monnaie, on l’accepte sans le compter” een geheel nieuwe betekenis.

  Like

  • meneertje zegt:

   Dank voor uw reactie.
   U hebt, als ik het goed zie, vooral kritiek op het cultuurrelativisme.
   In mijn artikel hebt u kunnen lezen dat ik die kritiek volledig deel.
   Iedereen met een beetje boerenverstand kan zien dat onze westerse cultuur tot dusverre superieur was aan allerlei exotische geweldsculturen, inclusief de islamitische.
   Ik schrijf hier min of meer in de verleden tijd, omdat het de vraag is of wij die superioriteit nog kunnen claimen, nu die inmiddels met zo veel islamitische wanstaltigheden is vermengd.

   Zoals ik ook in mijn artikel schreef is het moeilijk om het cultuurrelativisme theoretisch te weerleggen.
   Met de weerlegging in de praktijk hebben wij uiteraard geen enkele moeite.

   Een groot probleem is echter dat veel academici zich vastklampen aan de theorie en aan de praktijk volstrekt maling hebben. Dit tot heil en zegen van de islamieten die nu nog mooi weer spelen samen met die schrijfkamergeleerden, maar wel even een ander geluid zullen laten horen als zij de tijd daarvoor rijp achten. .

   Like

 14. Lucky9 zegt:

  Helder en scherp geformuleerde analyse. Besluit: het is wel te bevatten maar daarvoor moet eerst de politieke macht van de met de islam collaborerende elite afgenomen worden. Pas dan kunnen de methodes en tactieken om via indoctrinatie doorheen het hele onderwijs en hersenspoeling resp. censuur in de MSM de macht te monopoliseren, op een wetenschappelijk bestudeerd worden.
  Macht corrumpeert en maakt mensen feitenresistent. Als men de verklaringen leest afgelegd door liberale politici zoals “er is geen Vlaamse meerderheid nodig in de regering”, beseft men hoe kort we in Europa bij een dictatuur zijn aangekomen. De derde jihad is een feit en de cognitieve dissonantie in de hoofden van onbekwame en allicht soms ook corrupte beroepspolitici is slechts uitstel van executie.

  Like

  • meneertje zegt:

   @Lucky9,
   Ik vrees dat ik uw betoog grotendeels moet onderschrijven.
   Het is nogal somber van toon, maar u laat tenminste nog de mogelijkheid open dat de politieke macht van de met de islam collaborerende elite afgenomen zou kunnen worden.
   Ik begin meer en meer te vrezen dat dit een illusie zou kunnen blijken te zijn.
   Ik ben dan ook bang dat wij in Europa veel dichter tot een dictatuur zijn genaderd dan wij geneigd zijn te denken.

   Like

   • lucky9 zegt:

    meneertje,
    Tussen onze reacties door werden onze indrukken simultaan bevestigd. Bij voorbeeld door een kandidaat opvolger van de maoïst Barosso, de pseudo-liberaal Guy Verhofstadt.
    Zijn discours is een regelrechte aanslag op elke intelligente waarneming. Nationalisme en populisme zouden volgens deze liegende politicus een leugen zijn en misbruik maken van speciaal voor de gelegenheid gecreëerde angst.
    Dat iemand zo iets ziekelijks durft te formuleren is volgens mij waarachtig een “state of the union”.
    De EU is dodelijk ziek en alleen opportunistische leugenaars als Verhofstadt hebben de gore lef om nog de laatste zitpenningen te willen opstrijken.
    Wij zullen het allicht niet meer meemaken maar ik heb de overtuiging dat elk corrupt regime vroeg of laat zal instorten. De geschiedenis geeft me daarbij gelukkig gelijk. Het duizendjarig rijk van het nationaal-socialisme duurde amper 20 jaar. De dictatuur van het proletarisch profitariaat duurde amper 90 jaar. Het is een kwestie van tijd op de schaal van de geschiedenis der mensheid.
    Dat is juist de reden waarom structurele anachronismen zoals de islam uiteindelijk zullen moeten ontmanteld worden. Zij zaaien alleen dood, vernieling en verderf. Ze zullen niet overleven omdat ze logischerwijze daartoe niet gerechtigd zijn.

    Like

 15. Dr.Kwast zegt:

  Geen nadeel op uw schrijven. Alleen wat ik vind op punten uit uw schrijven. Een lang verhaal. Verschillend punten zijn vaak hier op de site vernoemt. Toch mijn waardering voor uw schrijven.
  Zielig en verdrukt (islam) Wat is er verkeert aan de verdrukte minderheden als invaliden wat nu plaats vindt in Nederland. Olie::Energie:: Er zijn verschillende mogelijkheden uitgevonden die olie overbodig maken dan wel veel minder nodig als brandstof. Het gas van Nederland voor een habbekras verkwanselt. Was als autobrandstof zeker te verruilen geweest voor de olie en vooral voor binnenlands gebruik. De afhankelijkheid werd veroorzaakt door de chell, BP. Caltex, zij controleren Nederland en maken de winst. Het verdrag wat getekend is schrijf ik ook toe aan die maatschappijen. Het niet door vertellen aan de volgen regering, daar zit Bea achter, zij schrijft voor dat dat niet door vertelt mag worden en Willem neemt dat stokje over, aandelen kwestie. En wat dacht men van de moord op Theo. In plaats naar zijn familie, ging ze naar de islam. Zie hoe ze verwelkomt worden in de zandbak. Islam:: Superioriteit van de islam? Kijk naar Israël en de superioriteit verdwijnt als sneeuw voor de zon. Angst daarvoor is wel reëel daar deze makkers nooit alleen over de straat wandelen. Zijn altijd berijd om superieur te zijn tegen over één éénling. Ook dreigen van moord op rechters maakt dat de straf vele malen minder is dan het moet zijn. ::::Populist van het jaar:::::: Het leven geven en zinloos geweld er voor terug krijgen. Wat een roeping. De populist in Romen viert feest en wast de voeten van hen die er voor zorgt dat zij die er voor zorgen dat hij een populist kan zijn het leven laten. Afghanistan:: Nieuwe wet staat strafvrije mishandeling van vrouwen door hun mannen toe. E.J.Bron. Elite: dat ze voor de islam is zal te maken hebben met de economie de uitvoer van goederen naar de olie en olie terug.

  Like

  • meneertje zegt:

   Ik heb uw reactie met interesse gelezen.
   Omdat u zo veel verschillende punten aansnijdt, vind ik het erg moeilijk er een kort antwoord op te geven.
   Maar het doet mij genoegen dat ik veel punten van herkenning zie in uw commentaar.

   Like

 16. Republikein zegt:

  Wie schreef de bijbel, ik niet.

  Like

 17. Pingback: Inhakend op “De Grote Leugen”: “Dat achterlijke islamvolk leverde toch wel een knappe prestatie” | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s